Veileder i språk, matematikk og dokumentasjon i barnehagen. side 1 N E. EN e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder i språk, matematikk og dokumentasjon i barnehagen. side 1 N E. EN e"

Transkript

1 EN e r N E = 2 2 g o EN e re Veileder i språk, matematikk og dokumentasjon i barnehagen N og 2=2 side 1

2 Innhold Del I Forord Innledning Hovedmål for veilederen Del II Språk Del III Antall, rom og form/matematikk Del IV Dokumentasjon side 3 side 4 side 5 side 6 side 8 side 10 Del V side 12 side 14 side 18 side 19 EN e re Vedlegg - idesamling - Språk - idesamling - Antall, rom, form/matematikk - idesamling - Dokumentasjon - barn med spesielle behov N og 2=2 side 2

3 FORORD En av de viktigste oppgavene samfunnet har, er å gi alle barn og unge like muligheter til å realisere sine evner uansett bakgrunn. Alt arbeid i barnehage og skole må bygge på målsettinger om livslang læring og motivasjon for stadig å lære og utvikle seg og å strekke seg etter nye mål. Drammenskolen jobber i dag målrettet med å heve elevenes kunnskaper i basisfagene. Forskning viser at kvalitet i det pedagogiske tilbudet så tidlig som mulig, gir det enkelte barn bedre forutsetninger for å lykkes i skolen. De fleste barn tilbringer i dag store deler av sine første år i barnehagen. Det er derfor naturlig at innholdet i barnehagetilbudet mer og mer vil bli fokusert og satt under debatt. Tiden barna tilbringer i barnehagen er en viktig del av deres liv. Et pedagogisk innhold som preges av kvalitet gjennom frihet, lek, omsorg og stimulering av lærelyst er nødvendig for å gi det enkelte barn en så god barndom som mulig. Drammensbarna er en sammensatt gruppe; hvert barn har sin historie, sine fortrinn og muligheter. Dette utfordrer barnehagen og skolen i forhold til å stimulere det enkelte barn på egne premisser, planlagt og med god oppfølging i samarbeid med foresatte. Drammensbarnehagen har et godt omdømme. Det arbeides bevisst med pedagogisk utviklingsarbeid og systematisk oppfølging av den enkelte barnegruppe og det enkelte barn. Denne veilederen skal være et verktøy til inspirasjon for barnehagene. Den enkelte barnehage skal ha stor innflytelse på eget pedagogisk arbeid men det er et mål at denne veilederen kan være et grunnlag for en felles pedagogisk plattform. Forsterket innsats for barns læring og utvikling i språk og matematikk mener jeg er en forutsetning for å øke kvaliteten i barnehagen. Systematikk i det pedagogiske arbeidet er en forutsetning for å kunne kommunisere innholdet i den enkelte barnehage og oppfølging av det enkelte barn. Bystyret har satt som mål for drammensskolen Norges beste skole. For å få dette til er det en forutsetning at målsettingen for drammensbarnehagen er like ambisiøs. For å utvikle kvalitet i det pedagogiske tilbudet i barnehagen er det helt nødvendig med engasjement og meningsbrytninger i forhold til innføringen av denne veilederen. Kvalitet finner man der det er en god blanding av engasjement, struktur og faglighet. Jeg vil takke alle som har bidratt i prosessen med å utvikle veilederen. Lykke til med veilederen og arbeidet med å utvikle kvaliteten i drammensbarnehagen. Drammen Tore Isaksen Utdanningsdirektør side 3

4 Språk er mer enn ord! Innledning I arbeidet med å øke kvaliteten på innholdet i barnehagene i Drammen, vedtok bystyret i Økonomiplan for å innføre begrepsopplæringsprogram i alle barnehagene. Med utgangspunkt i dette vedtaket har en arbeidsgruppe utarbeidet denne veilederen,. Arbeidsgruppen har bestått av: Grete Nordli, styrer Klokkergaarden barnehage Unni Carlson, styrer Løkkebergene barnehage Anne Hofstad Dahl, driftsleder Drammen Barnehager KF Jorunn Mogensen, styrer Parktunet barnehage Hilde Aarø Lien, tillitsvalgt Utdanningsforbundet Bjørg Fladeby, rådgiver Plan- og økonomiseksjon, leder av arbeidsgruppen. Veilederen bygger på Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver med temahefter, besøk i andre kommuner, erfaringer fra Oslo kommune (A, B, C og 1,2,3) og dialogkonferanse med deltakere fra alle barnehagene i Drammen kommune., skal gi støtte i arbeidet med begrepsopplæringen og øke kvaliteten i barnehagene, ved å systematisere erfaringer, metoder, verktøy og materiell. At barna lærer begreper vil si at de forstår betydningen av ordene. Veilederen har særlig fokus på språk, matematikk og dokumentasjon. Rammeplanen inneholder syv fagområder som barnehagen skal jobbe med. Veilederen spisser seg inn mot to av fagområdene; Kommunikasjon, språk og tekst og Antall, rom og form. Det er viktig å merke seg at fagområdene sjelden vil opptre isolert. Videre inneholder veilederen et kapittel om dokumentasjon. I følge rammeplanen er det snakk om to former for dokumentasjon 1) dokumentasjon av hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen og 2) dokumentasjon knyttet til enkeltbarn. Veilederen omhandler begge formene. Alle kapitlene inneholder mål, tema for refleksjon i personalgruppa og hvordan legge til rette for å nå målene. Vedleggene inneholder forslag, tips og ideer for språk, matematikk og dokumentasjon. Dette er begynnelsen på en samling som er tenkt videreutviklet av den enkelte barnehage. Vi håper at veilederen vil bli brukt aktivt i alle barnehagene i Drammen kommune, både private og kommunale barnehager. Barnehagene er forskjellige, og derfor må den enkelte styrer/leder avgjøre hvordan veilederen skal brukes lokalt. side 4

5 Hovedmål for veilederen Barnehagen skal legge til rette for strukturert språk- og begrepsstimulering. Barnehagen skal synliggjøre språk- og matematikk i hverdagsaktivitetene. Barnehagen skal dokumentere barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Heve kompetansen til de ansatte i barnehagen. Rammeplanen er tydelig på at barnehagens egenart som arena for omsorg, oppdragelse, lek og læring skal bevares. Å se lek og læring i sammenheng er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. Læring i barnehagen er nært sammenvevd med lek, og barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. For at barnehagen skal videreutvikles som en lærende organisasjon, er den avhengig av godt lederskap og kompetente ansatte. Organiseringen av arbeidet i barnehagen danner grunnlaget for at de ansatte kan ta i bruk sin kompetanse slik at kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. (Rammeplan for barnehager) I 2006 kom St.meld. nr. 16. og ingen stod igjen, om tidlig innsats for livslang læring. Meldingen har spesielt fokus på betydningen av tidlig innsats for å utvikle et sosialt utjevnende utdanningsog kompetansesystem til beste for den enkelte og for samfunnet. I meldingen blir barnehagens rolle trukket fram som spesielt betydningsfull når det gjelder barns språk- og begrepsutvikling. Hvert enkelt barn skal gis mulighet til å utvikle sin nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjærlighet. De skal få opplevelser og utfordringer med utgangspunkt i sine egne interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barndommen har en egenverdi, små barn lever ikke i framtiden, de har et liv som leves her og nå. Dette må det tas hensyn til i organiseringen av arbeidet med begrepsopplæringen. Barnehagen må ha kompetent personale som kan møte utfordringen som ligger i skjæringspunktet, omsorg, lek og læring. Dette bør komme til syne i barnehagens kompetanseplan. Dokumentasjon av dette arbeidet er viktig, og i følge Rammeplanen har barnehagen et samfunnsmandat som pedagogisk virksomhet, som er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgsog læringsmiljø til barns beste. side 5

6 Språk er mer enn ord! Språk Hovedmål: Barnhagen skal bidra til at barna utvikler språklige ferdigheter som bl.a. fortelle, forklare, diskutere, fabulere, stille spørsmål og uttrykke følelser. Barns språkutvikling er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Barna må få oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, og de må få positive erfaringer med å bruke språket. Tidlig språkstimulering er aktiv og bevisst lek med språket i form av eventyrlesing, bruk av konkreter, sang, rim og regler. Ved å benytte metoder som lar seg forene med barnehagens tradisjon for læring gjennom lek, kan barnehagen oppnå gode resultater når det gjelder barns språkutvikling. Arbeidet med språkstimulering skal synliggjøres i barnehagens plandokumenter (årsplan, periodeplan, ukeplan) Delmål: (Rammeplan for barnehager) Barnehagen skal bidra til at barna: Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Bruker sitt språk for å uttrykke føleleser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, inspirasjon til fabulering og nyskaping. Lytter til lyder og rytmer i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver. Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. side 6

7 Språk er mer enn ord! Barna skal være aktivt med i arbeidet med språk: SE HØRE GJØRE Personalet må: (Rammeplan for barnehager) Være seg bevisst hvordan de lytter, gir konstruktiv respons, kroppsspråk, talespråk og bruk av tekst. Fremme tillit så barna er trygge på ulike måter å kommunisere på. Tilrettelegge for meningsfulle opphevelser, bruk av språk i hverdagsaktivitetene. Oppmuntre barna til å lytte, samtale, lek med lyd, rim og regler. La barna møte symboler (bokstaver, tall). Skape et miljø for høytlesing, fortelling, sang og samtale. Aktivt bruk av konkreter. Organisering av arbeidet: Språknettverk som metode for erfaringsdeling og utveksling av tips og ideer, kan være en god organisering. Hvert nettverk kan bestå av 6-8 barnehager. Nettverket bør ha minimum to møter i året. Hver barnehage har en språkansvarlig som inngår i språknettverket. Språkansvarlig har et spesielt ansvar for at språkopplæring er på dagsorden i barnehagen, gjennom bl.a. møter og materiellsamling, og være en inspirator. Språkmaterialet i barnehagen bør oppbevares i et eget skap eller egnet rom gjerne sammen med matematikkmaterialet. Til refleksjon i personalgruppa: Hvem styrer samtalene, barna voksne? Hva preger samtalene i barnehagen? Hvordan er det fysiske miljø tilrettelagt? Hva sier årsplanen om språkopplæringen? side 7

8 Antall, rom og form / matematikk Hovedmål: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler sin matematiske kompetanse i bl.a. mengder, tall, symboler og form. Det finnes enorme muligheter for matematikkstimulering i barnehagens hverdag gjennom lek ute og inne, påkledning, måltider m.m. Mye av barnas lek og aktivitet i barnehagen innbefatter mattematikk. Temahefte om antall, rom og form i barnehagen: Gjennom hele oppveksten og mot voksenlivet endrer utfordringene seg i forhold til behov for matematisk kompetanse, men uansett livsfase har vi bruk for matematikk på ulike måter. Barna må få oppleve at matematikk er spennende og nødvendig. Delmål: (Rammeplan for barnehager) Barnehagen skal bidra til at barna: Opplever glede over å utforske og leke med tall, tallord og former. Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Erfarer, utforsker og leker med form og mønster. Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. side 8

9 Personalet må: (Rammeplan for barnehager) Være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter. Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykks former. Være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener. Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammen henger. Resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning. Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former og mønstre. Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål, målenheter og måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid. Sette ord på matematikken som barna møter i hverdagen. Organisering av arbeidet: Matematikknettverk som metode for erfaringsdeling og utveksling av tips og ideer, kan være en god organisering. Hvert nettverk kan bestå av 6-8 barnehager. Nettverket bør ha minimum to møter i året. Hver barnehage har en matematikkansvarlig som inngår i matematikknettverket. Matematikkansvarlig har et spesielt ansvar for at matematikkopplæring er på dagsorden i barnehagen, gjennom bl.a. møter og materiellsamling, og være en inspirator. Matematikkmaterialet i barnehagen bør oppbevares i et eget skap eller egnet rom gjerne sammen med språkmaterialet. Til refleksjon i personalgruppa: Hvor er matematikken i vår barnehage? Hva skal matematiske aktiviteter dreie seg om? Hvordan er det fysiske miljø tilrettelagt? Hva sier årsplanen om matematikk? side 9

10 Språk er mer enn ord! Dokumentasjon Hovedmål: Barnehagen som en pedagogisk virksomhet skal dokumenteres og vurderes. Dokumentasjonen skal synliggjøre barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Rammeplan: Barnehagens dokumentasjon skal gi opplysninger om hva barna har opplevd, lærer og gjør i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og arbeid. Både barn og foreldre kan reagere dersom for mye av det de sier og gjør blir gjort til gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering. Personalet må ha kunnskap om hva barnehagen bør dokumentere, hvordan dokumentasjon om enkeltbarn skal håndteres og foreldrenes rett til samtykke. Dokumentasjon i barnehagen kan deles i 2: 1.Informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. 2.Kartlegging av enkeltbarns ståsted. Kartlegging av enkeltbarn kan deles inn i tre grupper. 1.Barn hvor det ikke er noen å bemerke. 2.Barn hvor det bør settes inn enkle tiltak innenfor barnehagens rammer, i samarbeid med foreldrene. 3.Tiltak i tilknytning til hjelpeinnstanser utenfor barnehagen, i samarbeid med foreldrene. Delmål: Dokumentasjonen skal være et pedagogisk verktøy til å utvikle barnehagen. Dokumentasjonen skal gi foreldre og samarbeidspartnere informasjon om hva barna opplever og gjør i barnehagen. Dokumentasjonen skal synliggjøre den tause kunnskapen. Dokumentasjonen skal synliggjøre progresjonen i arbeidet. side 10

11 Personalet må: Ha gode dokumentasjonsrutiner. Utforme dokumentasjon som inviterer til spørsmål, refleksjon og dialog. Systematisere innhenting av informasjon. Vise respekt for det enkelte barns integritet. Vurdere og eventuelt foreta dokumentasjon av enkeltbarn i samarbeid med barnets foreldre. Til refleksjon i personalgruppa: Hvem skal dokumentere? Hva skal dokumenteres? Hvordan dokumentere? Hvordan skal dokumentasjonen brukes? Hvordan skal dokumentasjon oppbevares? Hvilke etiske problemstillinger kan oppstå? side 11

12 Språk er mer enn ord! Idesamling språk Verktøy: - Snakkepakken: - Språksprell: Gyldendal Norsk forlag, ISBN: TRAS: informasjon: - Piktogrammer: - Steg for steg: - Boardmaker: - Elle, melle: - Språkleker, Jørge Frost og Annette Lønnegaard. N.W DAMM & SON. Tilrettelegging, metoder: - Årshjul for språkarbeidet - Synlig skriftspråk - Fokus på samtalen, sette ord på ting, handling, begreper, følelser (eks. mine, dine, andre, barn, barnets med mer) - Utviklingsstøttende kommunikasjon: - Åtte temaer for godt samspill: BUA-Avdeling/Atte-temaer-for-godt-samspill.html?id= Språk-kofferter/poser (konkreter). Kofferter kan kjøpes på Riktige Leker, poser kan kjøpes på Ikea. - Flanellograf - Hånddukker - Bordteater - Oppslag med rim/regler der det vil være naturlig å bruke det, eks. garderobe, stellebord/bad. Spill: - Ulike typer lotto (lyd, rim, bilder) - Bilde domino side 12

13 Språk er mer enn ord! Barnelitteratur: Rim og regler: - Sko Blakken, sko Blakken med hammer og tang! - Tommeltott, Slikkepott, Langemann, Gullebrann - Ellinga, Vellinga, Vatlandsgutten - Ole, Dole, Doff- kinkeliane Koff - Lille Trille lå på hylle - Her kommer en mus som leter etter hus - Bake kake søte - Hoppe sa gåsa - Nå vasker vi tøyet vårt, vask, vask, vask - Hva skal vi leke - a-a-a vinter vil vi ha, e-e-e også får vi sne - 2 små fugler satt på en gren - Ned,opp, ned opp ikke vær en somlekopp - Ned opp, ned opp, liten fugl har fjær på kropp - Den datt i vannet, den dro han opp - Liten feiergutt han kan, klatre som en voksen mann - Du og jeg, du og jeg, du og jeg er VI - Mandag er min frihetsdag - Mandagsbarn har vakre øyne - Bisselilu, sullelilu, er nokon liten - Det var en gang en liten maur - Hvem banker sa Per Anker - Ride, ride på skogbunn og sti - Tippe, tippe, tue Faglitteratur: - Rammeplanen kap.2.5 og Temahefte om språklig og kulturelt mangfold: se litteraturliste - Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen: - A,B,C og 1,2,3: php?categoryid= Prosjekt SPRÅKTRÅDEN sluttrapport, side 13

14 Idesamling Antall, rom, form/matematikk Verktøy: - Matte- kofferter/poser: se idesamling, språk - Snakkepakken: se idesamling, språk - Klokke - Vekt - Kalender - Målebånd/stokk - Terninger - Målebeger (liter, desiliter) - Timeglass - Forstørrelsesglass - Mynter - Termometer Tilrettelegging - metode: - I samtalen bruke tall, begreper - Synlig tallrekke (1-10) - Hverdagsaktivitetene, eks: matlaging (antall, mengde, vekt), dekke bord (ved siden av, i midten, høyre, venstre, antall), handle (antall, mengde, størrelse) - Rytmeinstrumenter. Eksempler på begreper: Spill: - Form og mønster (sirkel, kvadrat, trekant, ulik, lik, streker, prikker, ruter..) - Tall og antall (tallene 1-10, telle, sortere, flere enn, færre enn, dele, antall.) - Målinger (stor/liten, tung/lett, høy/lav, eldre/yngre ) - Rom og retning (over/under, bak/foran, mellom, først/sist, ved siden av.) - Lotto - Domino med antall - Brettspill med terning (eks. Stigespill, Ludo) - Yatzy - Kortspill side 14

15 Leker/aktiviteter: - Hinderløype - Kimslek - Skattejakt - Haien kommer - Rødt/grønt lys - Alle mine duer - Gjemsel - Paradis Barnelitteratur: - Gullhår og de tre bjørnene - De tre bukkene Bruse - Vesle pinne får besøk, Lena Andersen - Pulverheksa på fisketur - Frosken er redd - Eventyret om Pannekaka - Skinnvotten - Geitekillingen som kunne telle til ti - Div. Folkeeventyr - Se vedlagt litteraturliste fra Drammen bibliotek, april Faglitteratur: - Rammeplanen - Temahefte om antall, rom og form i barnehagen: se litteraturliste - Temahefte om natur og miljø: se litteraturliste - Barn oppdager matematikk, Olof Magne - Matematikk for små inspirasjon for store, Caspar Forlag AS, ISSN Det matematiske barnet, Ida Heiberg Solem og Elin Kirsti Lie Reikerås - Med mattebriller i barnehagen, Lørenskog kommune - Matte på tvers, Et utviklingsprosjekt i overgangen mellom barnehage og skole gjennomført i Aurskog-Høland, Fet- og Lørenskog kommune side 15

16 BØKER OM TALL OG BEGREPER Billedbøker: Litteraturliste Drammen Bibliotek april 2008 Forfatter Tittel Forlag/Årstall ISBN I salg Anderson, L. Liten og stor Samlaget, Nei Bobs verktøy Egmont Litor, Nei 2003 Butler, J. Mens du sover Cappelen, Nei Cousins, L. Molly og tallene Gyldendal Tiden, Nei 1997 Crabtree, S. Ti kvekkende Cappelen, Ja andunger 1 Crabtree, S. 10 små larver Sandvik, Ja Dahlbäck, H. Min tellebok Cappelen, Nei Egner, T. Telleboka Cappelen, Ja 6 Enerstvedt, Å. Fisketelleboka Mangschou, Ja Falconer, I. Olivia stikk motsatt Aschehoug, Ja Falconer, I. Olivia teller Aschehoug, Ja Faulkner, K. Det høyeste, laveste, Go boken, Nei lengste, grønneste, bruneste dyret i jungelen! Fry, J. Edvins bursdag Cappelen, Nei Galeron, H. Oppe - nede NKS-forl., Nei Gjerdrum, A.-L. Min første tellebok Damm, Nei Gjerdrum, A.-L. Tellevers om tusen Cappelen, Ja ting Glade barn : 123 Egmont Litor, Nei 2003 Grossmann, K. Telleboka mi Gyldendal Tiden, Ja 2002 Grossmann, W. Ti små øgleunger Gyldendal Tiden, Nei 2001 Heuck, S. Blakken, Bamse og Bokklubbens Nei epletreet barn, 1989 Hill, E. Tassens tellebok Cappelen, Ja 9 Inkpen, M. Kippers bok om tall Cappelen, Nei Janosch Tigeren lærer å telje Samlaget, Nei Jensen, E. Tre høns på plenen og Samlaget, Ja fire egg Klyve, O. Historien om null Damm, Ja Kruusval, C. Ellens 1,2,3 Damm, Ja Larsen, H.M. Kuraffens tellebok NRK aktivum, Ja side 16

17 Lær å telle på Spektrum, Ja bondegården 6 Löfgren, U Cappelen, 1973 Nei Micklethwait, L. Jeg ser Cappelen, Nei Min første bok om Damm, Nei figurer Min første bok om Egmont Nei motsetninger Serieforl., 2003 Min første bok om Damm, Nei størrelser Min første bok om tall Damm, Nei Min første tellebok Litor, 1994 Nei Mosberg, I. Kattetelleboka Cappelen, Nei Motsetninger Damm, Nei Nordqvist, S. Minus og den store Damm, 1985 Nei verden Ole Brumm-boken for Damm, Ja de minste Olczak, M. Gjengen på taket NRK aktivum, Ja Prøysen, A. Geitekillingen som Gyldendal Tiden, Ja kunne telle til ti 2000 Riis, A. Pluss og minus buss Aschehoug, Nei Rosenberg, A. Den morsomme Forlagshuset, Nei telleboken fra 1 til Sahlberg, D.-E. Skikonkurransen Carlsen, Nei Sandberg, I. Lille Nullet og de Carlsen, Nei andre Scarry, R. Min første bok om tall Fredhøi, Nei Telling Damm, Nei Wilhelm, H. Waldos tellebok Carlsen, Nei Didaktikk/metodikk: Jahr, E. De små teller også : matematikken i førskolepedagogikken Matematikk i barnehagen Caspar, Nei Sebu, Ja Litteraturliste Drammen Bibliotek april side 17

18 Språk er mer enn ord! Idesamling dokumentasjon Verktøy: - Kartleggingsverktøy TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) se språk. - Kartleggingsverktøy MIO (matematikk, individet og omgivelsene) Aschaug Forlag. - FEMIA- modellen: se faglitteratur - Alle med: Tilrettelegging - metoder: - Bevisstgjøring og tid til refleksjon - Årsplan, periodeplaner - Uke/månedsrapporter - Digital dokumentasjon: bilder, bildeserie, video - Pedagogisk dokumentasjon: observasjoner (systematisk, spontant) praksisfortellinger kartlegging - Utstillinger av barnas produksjon - Barnas mappe, perm som følger barnet fra det begynner til det slutter (meg selv, hva gjør jeg, tradisjoner...) - Photostory Faglitteratur: - Rammeplan kap Temahefte om barns medvirkning - Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen - ABC og 1,2,3, se språk - Sammensatt landskap, Helge Røys (FEMIA en didaktisk relasjonsmodell) side 18

19 Dokumentasjon barn med spesielle behov Verktøy: - TRAS: se språk - Askeladden: Olav Sveen, Grimstadholmen 115, 5250 Søreidgrend - SATS: Designtrykkeriet, Postb Årstad, 5829 Bergen el. el. Fax: Mette Tafjord sirkelen: Avd. for klinisk spesialpedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Pb. 1140, 0317 Oslo. - Alle med: se dokumentasjon - Nya SIT: Pedagogisk Design, Box 4304, Malmø. side 19

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011)

Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011) Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011) Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon, språk og tekst KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold Kommunikasjon, språk og tekst lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak

Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak Filip Witzell Barne og ungdomsarbeider i Regnbuen barnehage. Tilknyttet matematikksenteret som ressursperson. Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

STYRKING AV GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I SPRÅK OG MATEMATIKK. LOKAL PLAN FOR BARNEHAGENE.

STYRKING AV GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I SPRÅK OG MATEMATIKK. LOKAL PLAN FOR BARNEHAGENE. STYRKING AV GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I SPRÅK OG MATEMATIKK. LOKAL PLAN FOR BARNEHAGENE. Gjerdrum kommune 2009 Innledning: Gjerdrum kommune ønsker å styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter i språk

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Med utgangspunkt i intensjonen om handlingsplanen for barnehage, skole og SFO, har Siggerud gård barnehage, Siggerud barnehage og Siggerud skole og SFO valgt

Detaljer

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER 2011 1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 - Kommunikasjon, språk og tekst Materiell.s.5 Andre fagområder.s.5

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Plan for vurderingsarbeidet i Vinterbro barnehage... 3 Vurdering av foreldresamarbeidet... 4 Plan for foreldresamarbeid Vinterbro barnehage... 5 Ordinær

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 KVALITETSPLAN 2011-2015 Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 SIDE 2 Innhold Innledning 4 Språkmiljø

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen April juni 2010 Innledning Nå har vi lagt 3 snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. De dagene vi har hatt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11 2016-2017 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål 3 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 3 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Årshjulets moduler 4 Bærekraftig utvikling i alle ledd 4 Pedagogisk

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage Språkplan for Stella Maris Kultur barnehage Innhold Innledning... 2 Bruk av språk i alle hverdagssituasjoner gjennom hele barnehagedagen.... 3 Barneintervju... 3 Filosofiske samtaler... 5 Barnehagens rom,

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2009

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2009 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene

Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene Kvalitetskjennetegn for godt språkarbeid i barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter fra Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Sammen for kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016 I 1964 gikk knappe 10 000 barn i hele Norge i barnehage, i dag er tallet økt til nesten 300 000 barn. Utbyggingen av barnehageplasser

Detaljer

Lokal rammeplan med idebank for fagområdet

Lokal rammeplan med idebank for fagområdet Lokal rammeplan med idebank for fagområdet Barnehagene i Midtre Gauldal kommune Skrevet av Ann Kristin Forsetlund Per Daniel Rendum Kjellrun Forseth Turid Engesmo Marte Aas 1 Forord Vi har valgt å ta utgangspunkt

Detaljer

Stadig bedre! Kvalitetsplan for barnehage 2011 2015

Stadig bedre! Kvalitetsplan for barnehage 2011 2015 Stadig bedre! Kvalitetsplan for barnehage 2011 2015 STADIG BEDRE! Kvalitetsplan for barnehage 2011 2015 Innhold Forord...6 Innledning...7 Visjon...8 Barnet som medskaper...9 Barnehagen som språklig arena...

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

SPRÅK SOM BASISKOMPETANSE

SPRÅK SOM BASISKOMPETANSE Bergen kommune prioriterer tre satsingsområder for barnehagene i planperioden 2013-2016. Planene likestiller satsingsområdene. Bergen kommune ser barnehagene som en del av ett helhetlig utdanningsløp og

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØSTEN 2009

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØSTEN 2009 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØSTEN 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14

Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Årsplan for Berglia barnehage 2014/2015 Godkjent i samarbeidsutvalget 1.10.14 Innholdsfortegnelse Om barnehage...1 Pedagogisk grunnsyn..2 Barnehagens syn på læring.2 Barnehagens syn på lek.3 Barns medvirkning...3

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak. Filip Witzell og Gerd Åsta Bones

Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak. Filip Witzell og Gerd Åsta Bones Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak Filip Witzell og Gerd Åsta Bones 9 2 4 6 7 8013 5 Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen Gerd Åsta Bones Prosjektleder/Hovedansvarlig for barnehage og

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Progresjonsplan for Stenseth barnehage

Progresjonsplan for Stenseth barnehage Progresjonsplan for Stenseth barnehage Vi har delt inn progresjonsplanen vår etter fagområdene som Rammeplanen sier vi skal jobbe med. Aldersinndelingen er veiledende og fleksibel, og barnas utvikling

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Botnhamn barnehage. Avdeling Botnhamn. Avdeling Fjordgård. Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Botnhamn barnehage. Avdeling Botnhamn. Avdeling Fjordgård. Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den Barnehager Senja Årsplan 2016/2017 Botnhamn barnehage Avdeling Botnhamn Avdeling Fjordgård Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den 06.10.2016 1 Innholdsfortegnelse felles del Om barnehagen... 3 Pedagogisk

Detaljer