Det går an visst går det an; å tilrettelegge for evaluering av resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det går an visst går det an; å tilrettelegge for evaluering av resultater"

Transkript

1 Per Jostein Matre, Per Morten Frydenlund, Bjørg Midtskogen. Mjøsvoll Senter for Ungdomsvern, Helgerudveien, 2816 Gjøvik, telefon Seljelia senter for Barnevern, Marmorveien 23, 2818 Gjøvik, telefon Per Jostein Matre, Trettestykket 51, 1388 Borgen, telefon Det går an visst går det an; å tilrettelegge for evaluering av resultater Ingress Institusjonsbarnevernets oppgaver er store. Tendenser tyder på at utfordringene som skal håndteres endres og blir mer sammensatte. Tradisjonelle miljøterapeutiske tilnærminger utfordres og det rettes kritisk søkelys mot opphold og bruk av institusjoner generelt. Innledning Institusjonspraksisen vil i framtida måtte arte seg annerledes enn i dag. Det vil kreves annen og økt kompetanse i personalgruppen. Sammensatte metoder, fra avklaring og kartleggingen starter til endt opphold vil måtte tas i bruk (Andreassen 2003). Disse må i høyere grad være differensierte for å tilby målgruppene det som kreves. Metoder med høy sosial relevans og høy overføringsverdi til naturlig miljø vil måtte utprøves framfor tradisjonelle og generelle miljøterapeutiske arbeidsmåter (Matre 1999). Skal det spås i framtiden vil kanskje institusjonen bli en arena for kortere målretta øving fulgt av aktiv overføring til miljøer med kvalitativt andre opprettholdende faktorer enn de man kan skape i institusjonshverdagen (Moynahan 2003). Noen i målgruppene vil trenge en type tiltak, andre vil trenge en sammensetning av andre typer. Barnevernets institusjonsarbeid vil måtte ta inn over seg diagnostiske kriterier som kan være til hjelp for å differensiere tilbudet for en sammensatt og utfordrende gruppe av barn, unge og deres foresatte (Ogden 2002). Samtidig er det viktig at institusjonene beholder de kvalitetene ved dagens praksis som er utviklet og finnes. Institusjonene skal også kunne by på spennende aktiviteter, nære relasjoner, omsorgsfulle interesserte voksne, estetisk virksomhet, høytlesing, mekking, turer, kjøkkentjeneste med mer. I sum øker de nevnte faktorene kravene til ledelse, til organisering, til dokumentasjon og til aktiv evaluering. Framtida kan på flere måter medføre mye positivt. Mellom annet kan det bidra til kvalitativt bedre tjenester, til mer differensiering i tilbudet, til høyere grad av tilpassing til brukeres behov, og til større grad av involvering og deltakelse fra nærpersoner. Dette trengs. En annen effekt for oss som utøvere kan bli høyere grad av bevissthet knyttet til eget fag og til egen faglig styrke og svakhet. Hvem kan vi håndtere, hva hjelper for hvem og hva var til hjelp i det vi bidro med. Det har foregått et stille paradigmeskifte i grunnlaget for miljøterapien og for institusjonsarbeidet. Praksis i seg selv og resultatene av denne har fått større betydning

2 2 (Andreassen 2003). Gammelt tankegods byttes og nytt etableres nå på bakgrunn av empirisk dokumentasjon i et tempo mange sliter med å følge med i. De store overgripende teoriene får mindre forklaringskraft, mens mindre og sammensatte forklaringsmodeller vinner fram og påvirker føringer for arbeidet som utøves. PMT og MST er eksempler på virksomhet i barnevernets andre linje tjeneste som nettopp baseres på nyere empiri og som framstår med et tydelig faglig grunnlag. I Oppland er de faglige og daglige utfordringene mange. I et utviklingsarbeid forsøker de fylkeskommunale institusjonene å møte noen av de utfordringene man ser konturene av. På bakgrunn av lokale erfaringer er et av delmålene å sikre høy behandlingsintegritet i hverdagen, mellom annet ved å arbeide målrettet med praksisdokumentasjon og intern kontroll som bidrar til å forhindre avdrift fra etablert praksis og redusere forekomst av privat praksis i miljøarbeidet. Det er satt som mål at kartlegging og utredning på brukernivå gjennomføres med holdbare metoder, i tråd med etablert kunnskap om at en av de viktigste faktorene for vellykket tiltakstilpassing og varige resultater er at vi vet hva brukerne bringer med seg inn i vårt samarbeid (Ogden 2002). En annen viktig pilar utviklingsarbeidet hviler på er at brukernes erfaringer under oppholdet og opplevde resultater av tiltakene rutinemessig må dokumenteres for å utvikle eksisterende praksis. En siste hovedpilar er opplæring og kompetanseheving, som til nå har, men som fra 2004 skjer i et samarbeid med Høgskolen i Oslo (HiO), hvor veldokumenterte metoder gradvis implementeres i institusjonene (Andreassen 2003; Kazdin 2000). Vi vet vi ikke er alene om å erfare de beskrevne utfordringene, og prøver derfor å få med oss flere i en utvikling hvor vi som kjenner trykket ønsker å ta positiv kontroll på noe av vårt eget fags kjerne. Ved Mjøsvoll Senter for Ungdomsvern deltar Langtid, Akutt og Ungdoms - familieavdelinga. På Seljelia Senter for Barnevern deltar avdeling for Beredskapshjem og Familieavdelinga i arbeidet. I artikkelen belyses bakgrunn for utviklingsarbeidet som er gjennomført de siste fire årene, samarbeidet på tvers av fylker, hva som er planlagt gjennomført i forhold til den videre praksisdokumentasjonen og kvalitetssikringen, evalueringen og kompetansehevingen. Fagutviklingsarbeidet Arbeidet i Oppland startet ikke primært som et dokumentasjon og evalueringsarbeid. Derimot som et klient og personalretta konsultasjonsarbeid. Utviklingen til et fagutviklingsarbeid, med formål om å dokumentere egen praksis og resultater av denne, har på ingen måte vært en rettlinjet vei å gå. Først i 2001, etter forankring av arbeidet i det fylkeskommunale planverket, ble det mulig å tilrettelegge og innføre en helhetlig evaluerende praksis for de fylkeskommunale barnevernsinstitusjonene i Oppland. Fra februar 2002 er utviklingsarbeidet forankret i egen prosjektgruppe.

3 Fra ulikt hold er det over lang tid pekt på som svært viktig å dokumentere og evaluere alle typer tiltak innen barnevernet og tilgrensa områder (Larsen 1988; Nielsen 1988; Backe Hansen 2001; Andreassen 2003; Olafsen og Rønning 2003, Stortingsmelding ). Tiden vi er inne i krever at nye metoder og arbeidsformer prøves ut. 3 Det forutsetter mer enn noen gang at man i institusjonsfeltet skaffer bedre og holdbar viten om kort og langtidsresultater av oppholdene. Resultater av institusjonsopphold kan belyses og dokumenteres på flere måter. De fylkeskommunale barnevern institusjonene i Oppland går ut over de tradisjonelle tilfredshet og fornøydhetsundersøkelsene, og har valgt å basere resultatdokumentasjonen på få, men holdbare kartleggingsverktøy knyttet til barn, unges og familiers fungering. I arbeidet er det satt som mål å belyse resultater av tiltak, overført til brukeres nærmiljø og deres hverdagsliv, etter endt opphold. Kort fortalt gjennomføres dette ved at ett kartleggingsbatteri blir avklart og brukt ved oppstart av oppholdet. Det blir gjennomført ny kartlegging ved avslutning for å undersøke for eventuelle resultater av tiltak under oppholdet og det gjennomføres en etterundersøkelse ett og ett halvt år etter avsluttet opphold. I en sammenligningsgruppe, som mottok tilbud ved institusjonene og ble utskrevet i perioden gjennomføres tilsvarende etterundersøkelse. Tilbudet som gis fra høsten 2003 blir etter prosjektplanen systematisk beskrevet og beskrivelsene gjennomgått og revidert en gang per år så lenge evalueringsarbeidet pågår. Det tilbudet som ble gitt i perioden blir etter prosjektplanen rekonstruert i egen beskrivelse. Den systematiske kartleggingen som gjennomføres ved oppstart og ved avslutning vil gi oss mulighet for å etablere sikrere viten om hva som må være tilstede i institusjoners tilbud dersom ønska resultater på brukernivå skal oppnås. Selve gjennomføringen, spesielt med tanke på kartleggings - og utredningsmetodene, er bygget opp slik at det i framtiden vil være mulig å følge brukere i et livsløpsperspektiv. Dette gjør det mulig å undersøke nye framtidige problemstillinger, knyttet til for eksempel viktige overganger for de som nå er brukere av institusjonen (etablering av egne forhold / familier, egen oppdragelse med mer). Det siste kan bidra til økt forståelse og kunnskap om virkelig varighet i resultater (Kazdin 1992; Rønning og Fyhn 1996). Presentasjon av Mjøsvoll Mjøsvoll Senter for Ungdomsvern er et fylkeskommunalt barnevernstiltak lokalisert på Gjøvik, med tilbud for barn og unge i aldersgruppa år etter alle typer plasseringshjemler i barnevernloven. Mjøsvoll har til sammen 23 plasser fordelt med fire Akutt plasser og inntil syv plasser på Langtid med egen utegruppe som betjener enetiltakene og de som flytter ut. Per i dag er det 12 plasser i Ungdomsfamilier.

4 4 Mjøsvoll ble høsten 1990 etablert som et fylkeskommunalt ungdomshjem. Fra start var det til sammen åtte plasser fordelt med seks langtids og to akuttplasser. Ved institusjonen var det den gangen 11 ½ miljøarbeiderstilling i turnus, styrer, styrerassistent, to avdelingsledere, sosialkonsulent og psykolog. Arbeidet de første årene var basert på en spesiell lagturnus, som også eksisterer i dag. Turnusen er organisert ved at hvert lag arbeider en uke i vanlig turnusordning pluss relativt lange vakter i helgen. Avtroppende og påtroppende lag gjennomfører overlevering (handing over) hver onsdag. Dette sikrer at påtroppende lag får tilstrekkelig informasjon til å fortsette arbeidet der avtroppende lag avsluttet. Arbeidsmåten skal både sikre kontinuitet i relasjonen, og gi oversikt for de ungdommene som er i tiltaket. Viktige ingredienser i det miljøterapeutiske tilbudet er mellom annet turnus, overlappingsprosedyrer basert på systemisk tenking, fokus på relasjonsarbeid, kvalitet i samhandling, voksnes refleksjon i det åpne rom knyttet til ungdommers væremåter og fokus på en myndiggjørende praksis (Edvardsen & Størseth 1994; Edvardsen 1995). Man arbeidet med hovedfokus på nære og tette Relasjoner med de unge, øving i Ansvarlighet, krav til Normalitet og en turnus med fokus på Kontinuitet. Metoden ble beskrevet som RANK, og var et forsøk på å gjenspeile miljøterapiens kjerne i det daglige. Ved institusjonen er det per i dag totalt 44 tilsatte. Fra 1999 er ledelsen omorganisert, og består av senterleder og fire avdelingsledere. Akuttavdelingen har 12 ½ stilling, langtidsavdelingen har 20 og ungdomsfamiliene tre stillinger. Ved senteret er det husøkonom, en og en halv merkantil ressurs, halv vaktmester og halv renholds stilling. Fram til 2002 har Mjøsvoll i snitt hatt et årlig belegg på cirka 85 %. I perioder før og inntil 2003 har belegget vært over 100 %. Det siste året, i 2003 er beleggsprosenten noe redusert. Kjønnsfordeling er cirka 40 % jenter og 60 % gutter. Snittalderen har de siste tre årene vært 15 ½ år. Inntak skjer fra hele Oppland, det vil si fra 26 kommuner, hvorav to er middelstore byer. Ungdom er per dags dato plassert etter alle aktuelle paragrafer i barnevernloven. Plasseringstid er fra en uke til to år. Problemområdene spenner vidt, og registreres som omsorgsproblem, atferdsvansker gråsoneproblemer mot psykiatri og rus. Siste del av 90 - tallet var preget av store utfordringer og skiftninger ved institusjonen. Mellom annet brant Mjøsvoll ned til grunnen i juli I en periode på et år ble institusjonen drevet i midlertidige lokaler ved Øverby Kompetansesenter, før man kunne flytte hjem til en nyoppbygget Mjøsvoll institusjon. Perioden fra 1999 til 2001 var preget av mye uro, store utfordringer i ungdomsgruppen og ustabilitet i personalgruppen. Det ble både internt og

5 5 eksternt stilt spørsmål ved måten man arbeidet på, personalet følte seg slitne og hverdagen var i høy grad preget av liten tro på at arbeidet førte til noe positivt. Presentasjon av Seljelia Seljelia senter for barnevern er et fylkeskommunalt tiltak for barn til og med 12 år. Senteret ble åpnet ved årsskiftet 1994 / 95, og er en videreutvikling av et mødrehjem. Overgangen fra mødrehjem til barnevernsenter gav store utfordringer gjennom endring i målgruppe og utvidet personalgruppe. Seljelia har gjennomgått omfattende endringer. Eksempelvis har størstedelen av personalet i dag barnevernfaglig bakgrunn og målgruppa for inntak er 0 12 år gamle barn og deres foresatte / familier. Arbeidet med familier gjennomføres både lokalt og inne på institusjonen. Siden 1995 har det vært ulike inndelinger av avdelinger og enheter, og senteret har i dag seks beredskapshjem organisert under egen Beredskapshjemavdeling, hvor barn plasseres etter 4-4, 4-6 og En egen Familieavdeling med oppdrag hjemlet i 4-3, samt seks institusjonsplasser for barn 0-12 år i samarbeid med barne og ungdomspsykiatrien i Oppland. Seljelia har i dag til sammen 32 stillingshjemler på institusjonen og seks beredskapshjem. Av stillingene ved institusjonen er syv knyttet til Familieavdelingen, tre til beredskapshjemsavdelingen, fire i stab og 19 stillinger på avdeling barn, inkludert tradisjonelle fagstillinger for bup. Familieavdelingen etablerte høsten 1997 ny praksis som gikk ut på å gjennomføre hele arbeidet i familienes hjem og andre arenaer de er knyttet til. I dag gjennomføres samtlige oppdrag lokalt. Avdelingens lokaler blir derfor kun benyttet til arbeidsrom for personalet. Arbeidet er organisert gjennom utredningsteam på tre personer bestående av avdelingsleder og to miljøterapeuter i hver sak. Arbeidstiden er fordelt på dag og kveld alle hverdager i uka. Beredskapshjemmene i Oppland gikk fra sentralt styrte plasseringer av barn, til å bli en del av en egen avdeling med først to, deretter tre ansatte. Alle plasseringer i de private hjemmene blir fulgt opp av avdelingen ut i fra barna og beredskapsforeldrenes behov ved de enkelte plasseringer. Som et ledd i en tiltakskjede rundt barna, samarbeider avdelingen med Fosterhjemstjenesten i Oppland fylke og Ungdomsfamiliene ved Mjøsvoll. Belegget ved Seljelia, inkludert omregning av eksternt arbeid, har vært på cirka 90 % de siste tre årene. Hovedtyngden av barna har vært, fordelt på tre grupper; spedbarn, tre til fem åringer og åtte/ ni åringer.

6 6 Plasseringstida for barn i beredskapshjem er fra et par dager til over ett år. Utredningsperioden på familieavdelingen har variert fra en til tre måneder. Tyngden av oppdrag for familieavdelingen de siste åra har vært omsorgssaker. Beredskapshjemsavdelingen erfarer at bildet har endret seg og at det er blitt mer komplekse problemer i de sakene man arbeider med. Seljelia registrerer et økende omfang av rus og psykiatriske vansker hos foreldrene. Beredskapshjemsavdelingen tar plasseringer fra hele Oppland, og familieavdelingen har alle kommuner i fylket som arbeidsfelt, noe som gir både økonomiske og tidsmessige utfordringer. Høsten 2000 tok Seljelia sine problemstillinger og utfordringer med inn i utviklingsarbeidet sammen med Mjøsvoll. Senteret hadde i lengre tid tatt inn i virksomhetsplanene et mål om å evaluere arbeidet. Metoder i dagliglivet til nå Mjøsvoll Mjøsvoll har fram til 2003 ikke arbeidet etter en bestemt metode eller en bestemt teori. Som mange andre institusjoner man kan sammenligne seg med, har det eksistert en blanding av teoretiske føringer og ideologi som grunnlag for hverdagsarbeidet. I daglig virksomhet beskrev noen at de bekjente seg til sosial læringsteori, andre til mer dynamiske arbeidsformer og noen til en god porsjon fornuft. Bekjentgjøringene varierte i høy grad med personer. Det kan slås fast at det i bunnen av arbeidet lå en grunnleggende forståelse av at den enkelte ungdom både har med seg en særegen ballast og utvikler seg i samspill med andre personer rundt seg. Erfaringene var at den enkelte ungdommen ofte hadde med seg en læringshistorie knyttet til nederlag, usikkerhet, svik og avvisning. Man erfarte at mange opplevde forvirring og usikkerhet ved plassering i institusjonen. Metodene som ble benyttet måtte derfor være sammensatte og møte (speile) den virkeligheten klientene tok med seg inn i institusjonssammenhengen. I Mjøsvolls metodikk og organisering erkjente man at man måtte ta hensyn til at det skulle arbeides med mennesker i krise, med samspill i det daglige og med den enkeltes kognitive og sosiale fungering. Slik mente man å kunne bidra til å gi ungdommene nye erfaringer og muligheter for relæring av fastlåste handlingsmønstre. Graden av familiebasert virksomhet og endringsarbeid direkte med foresatte under oppholdene, ut over tradisjonell møtevirksomhet, har variert. I en periode arbeidet man målretta med dette, men fra 1998 inntil 2003 har denne typen arbeid vert lite fokusert.

7 7 Ved Mjøsvoll har man på ulike vis tilstrebe differensiering i tjenestetilbudet. Dette har mellom annet resultert i etablering av enetiltak. Enetiltakene har i hovedsak bestått av tilrettelagt bo - arbeids - og skoletrening i husvære utenfor institusjonen. Mjøsvoll har siden 1995 organisert cirka 20 slike tiltak. Seljelia For å belyse hva Seljelias metoder til nå har basert seg på, kan det tas utgangspunkt i skriftlig materiale om dette. Her sies mellom annet: Vår grunnholdning er at alle mennesker har evne til og ansvar for egen utvikling. Det betyr at vi vektlegger deres rett til å definere sitt eget problem, til å bygge på egne ressurser, og at individet selv besitter løsninger på sine problemer. Arbeidet vårt bygger på systemteoretiske prinsipper. Det betyr at vi ser barn foreldre familie som en del av et større nettverk. Enhver endring hos individet påvirkes gjensidig av omgivelsene. Derfor retter Seljelia fokus mot barna og familiens økologi. Seljelia har siden 1997 hatt sin modell for utredning, som vi i dag kaller gammel utredningsmodell. Mye av arbeidet var klinisk relevant, men svakheter lå i at verktøyene samlet, ikke svarte til dagens krav når det gjelder treffsikkerhet, bredde og helhet. Som følge av en visjon Fylkesbarnevernet i Oppland har om å gi barn, unge og deres foreldre det best mulige tilbudet, skal utredninger i framtida gjennomføres med en undersøkelses praksis som er ment å sikre høg grad av brukerdeltakelse og myndiggjøring. Verktøy som brukes skal være empirisk holdbare, dvs. tilfredsstille kliniske og vitenskaplige krav til validitet og reliabilitet. Beredskapshjemsavdelingen har rutiner som sikrer samarbeidet mellom de ulike aktørene rundt et barn. Metodisk tilstreber avdelingen å gi beredskapsforeldrene samspillsveiledning gjennom Marte Meo, samt individuell- og gruppeveiledning i forhold til å møte det enkelte barn i en krisesituasjon. I kontakten med barna, foreldre og beredskapshjemmene bruker Seljelia metoder som nettverksmøter, familierådslag, reflekterende dukketeater, reflekterende team, Kvebæks figurer og Family dialog set (playmo figurer). Mjøsvolls hovedutfordringer Første del av fagutviklingsprosjektet ved Mjøsvoll er utarbeidet som et bottom up prosjekt på bakgrunn av jevnlige konsultasjoner med fokus på klientarbeidet hvor hele personalet deltok. Konsultasjonene ble ledet av ekstern konsulent. Den høye graden av deltagelse fra

8 8 personalet medførte høy grad av felles beskrivelser og felles identifikasjon av svake områder i Mjøsvolls praksis som man så var nødvendig å videreutvikle. Konsultasjonene som avdekkende og identifiserende verktøy var utfordrende for ledelsen, for personalet og for organisasjonen. En nær og tett oppfølging fra ledelsen var nødvendig for å sikre videreutvikling av de områdene som ble avdekket som svake og som ble bestemt å videreutvikle. Det ble nødvendig å prioritere mellom de identifiserte utviklingsområdene. Det ble først satt fokus på utvikling av handlingsplanarbeidet og avklaring / kontrakter med første linje tjenesten. I neste omgang ble det satt fokus på å beskrive og reetablere institusjonens struktur. Til sist ble det satt fokus på, og utviklet et bredt kartleggingsbatteri og ny rapporteringspraksis. Underveis i dette løpet ble arbeidet dokumentert, den nye praksisen ble beskrevet og det som ble utprøvd ble fortløpende evaluert av personalet samlet og av ledelsen. I perioder løp konsultasjon og undervisning sammen, i andre perioder avløste formene hverandre. Flere faktorer talte for å avvente arbeidet med å tilrettelegge og innføre nytt innhold i institusjonens tilbud. En hovedgrunn var at dette var det mest utfordrende området og ville ha store konsekvenser for organiseringen, for ledelsen og for det daglige livet i avdelingene. Å få på plass et evalueringsdesign og prosedyrer for intern kvalitetssikring ble prioritert fram til Fra 2003 dreier det seg imidlertid om å møte de faglige utfordringene man står overfor i forbindelse med institusjonens innhold. Seljelias hovedutfordringer Seljelia har flere utfordringer framover. For det første er det nødvendig at senteret oppnår en felles og nyansert grunnlagsforståelse av hverdagspraksis på avdelingene. Andre utfordringer som Seljelia står foran er reduksjon i plasseringenes varighet i beredskapshjem og annen og øket veiledning av beredskapsforeldrene. Det er nødvendig med en gjennomgang av senteret sine kontrakter, for å tilpasse og utvikle disse. En viktig utfordring videre er å sikre informasjonssløyfer og beslutningsprosesser som følger arbeidet ved avdelingene i det enkelte oppdrag på en hensiktsmessig og tydelig måte på alle nivåer i organisasjonen. I praksishverdagen på Seljelia skal kompetanseheving inngå som en naturlig del. Hovedmålet de neste to åra, er å etablere en høyere grad av analyse i praksis knyttet til vurdering og rapportering i atferds - og omsorgssaker. Dette gjøres mellom annet ved å gjennomføre utredninger etter ny modell. Denne innebærer å bruke en minste standard i kartlegging, hvor noen av verktøyene har både høy klinisk og evalueringsmessig relevans. Informasjon som innhentes kan dermed bearbeides på en mer systematisk og holdbar måte.

9 9 Det er et mål å arbeide mer presist med relevante funn for å sikre høyere grad av individ tilpassede mål og tiltak i det videre arbeidet med familien etter endt utredning. For å kunne bidra innenfor en multimodal tilnærming vil Seljelia fordype seg i de temaer som er vektlagt i en planlagt videreutdanning utviklet i samarbeid mellom fylkeskommunen og Høgskolen i Oslo (HiO). Status i utvikling og evalueringsarbeidet høsten 2003 Arbeidet ved Mjøsvoll startet som konsultasjoner i februar Dette ble med bakgrunn i de mål man satte i 2000 utviklet til å tilrettelegge for et dokumentasjons, - og evalueringsarbeid. Ved Seljelia startet arbeidet med å se nærmere på Familieavdelingens praksis og hva ved denne som kunne utvikles. Forslag til endringer ble lagt inn i det fylkeskommunale planverket. Deretter ble resten av institusjonen involvert i beskrivelser og praksisdokumentasjon knyttet til egen daglige virksomhet. I den videre prosessen har personal og ledere for de ulike avdelingene ved institusjonene interessert seg for forskjellige oppgaver. Langtidsavdelingen ved Mjøsvoll gjorde hovedarbeidet knyttet til utskriving av strukturbeskrivelsene som mellom annet består av prosedyrer for inntak, kontrakt (handlingsplanarbeidet) og avslutning. Akuttavdelingen gjorde hovedarbeidet knyttet til utviklingen av de lokale verktøyene, beskrivelser av disse og til utvikling av ny rapport og ny rapporteringspraksis. Avdeling for Ungdomsfamilier, har tilpasset og tilrettelagt for en samlet dokumentasjon i denne delen av virksomheten. Familieavdelinga ved Seljelia har beskrevet og dokumentert en omfattende utredningspraksis og tilrettelagt for bruk av et bredt ny etablert kartleggingsbatteri i arbeidet med barn, ungdom og familier. Beredskapshjemsavdelinga har tilpasset beskrivelser hentet fra Ungdomsfamiliene ved Mjøsvoll og tilpasset disse til egen praksishverdag. Avdelingenes respektive ledere har vært nøkkelpersoner i dette arbeidet. Alle avdelingene har deltatt i tilpassing av lokale utredningsverktøy samt i tilpassing av fornøydhetsundersøkelsene. Ansvaret for den videre oppfølging av enkeltområder i dagens praksis og for den videre fagutviklingen er lagt til institusjonenes ledelse gjennom Fag, Administrasjon og Driftsmøtet (FAD), - og følges i dag opp herfra. Mjøsvoll Senter for Ungdomsvern har i realiteten siden 1999 arbeidet med egen praksis gjennom konsultasjon og praksisbeskrivelser. Arbeidet har resultert i at det per i dag er utarbeidet fjerde generasjon beskrivelser som mellom annet dekker forløp ved institusjonen, kartlegging, intern kvalitetssikring, inntak, kontraktarbeid, daglige rutiner, regimer, overlapping, avslutning, rapportering med mer. Seljelia senter for barnevern har fra vinteren 2001 gjennomgått egen praksis og beskrevet denne. Andre generasjons beskrivelser foreligger per i dag for store deler av virksomheten.

10 10 Ved senteret er det satt spesiell fokus på å beskrive arbeidet knyttet til utredning av barn, unge, deres familier og nettverk. Ved begge institusjonene er det på nåværende tidspunkt fastlagt tilnærmet standard kartlegging og utredningsprosedyrer, utarbeidet samtykke og laget et opplæringsprogram for personalet i forbindelse med innføring av nye arbeidsmetoder. Det er utarbeidet et evalueringsdesign og rutiner for innhenting av informasjon er sikret i en struktur ivaretatt av ledelsen på begge institusjonene. Dette innebærer at institusjonene i praksis har utarbeidet en dokumentasjon for eget arbeid, og nå har eller står i ferd med å innføre en evaluerende praksis i hver enkelt sak. Til nå har fagutviklingsprosjektet hatt fokus på å beskrive og dokumentere nåværende praksis i en gjennomgripende tekst som m.a. dekker inntak, kartlegging og utredning, administrativt arbeid i tilknytting til forløp, møter, struktur på huset, handlingsplanarbeidet, rapportering, faglige beslutningssløyfer, avslutning av oppholdet med mer etablere felles innledninger og dokumentere fagutviklingsarbeidet forenkle praksisdokumentasjonen til oversiktelige håndbøker for nytilsatte / vikarer med flere på hver enkelt avdeling spesifisere og etablere interne kvalitetssikringsprosedyrer utvikle og etablere en minstestandard for å kartlegge brukeres funksjonsnivå ved oppstart og avslutning av oppholdet utvikle og ta i bruk et evalueringsdesign som innebærer at funksjonsnivå hos den enkelte blir beskrevet ved oppstart og avslutning, samt at fornøydhet etter oppholdet og langtidseffekter i form av etterundersøkelse blir undersøkt for legge til rette for etterundersøkelse i en sammenligningsgruppe beskrive, belyse og dokumentere arbeidsmetoder ved institusjonen etablere et samarbeid mellom Oppland og Akershus utvikle og etablere et løp for kompetanseheving sammen med Høgskolen i Oslo (HiO) og Fylkesbarnevernet i Akershus jenvlig ta opp ulike fagtema som til nå mellom annet har dekket ; utviklingsforståelse, plasseringer og loven, kontrakt (handlingsplan), målarbeid, rapportering, kartlegging, vurdering og analyse med mer Samarbeid, kompetanseheving og møte med utfordringene i det videre Fylkesbarnevernet i Akershus sluttet seg i januar 2003, gjennom avtale undertegnet i mai 2003 til det dokumentasjons -, evaluerings - og utviklingsarbeidet som er utviklet i Oppland. Det er per i dag inngått avtale mellom Oppland Fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Høgskolen i Oslo, HiO, om det samla arbeidet som løper ut 2008.

11 11 Samarbeidet mellom de to fylkene er planlagt videreført i den nye regionen og er ment å skulle følge tidsperioden for samarbeidet med HiO. Ved at dette skjer, deltar til sammen fem institusjoner til nå i regionen i samme fagutvikling, praksisdokumentasjon og evaluering. Fra 2004 også i samme kompetansehevingsarbeid. Samarbeidet har til nå mellom annet resultert i tilknytning av fem hovedfagsstudenter i sosialt arbeid til prosjektet og til et planlagt videreutdanningstilbud over to år. En 60 studiepoengs videreutdanning er ment å ivareta deler av de utfordringene som man står foran når det gjelder innholdet i institusjonene framover. Videreutdanningen skal bidra til økt kunnskap og kompetanse innen barns og unges utvikling og personlighet økt kunnskap og kompetanse innen barn og unges atferdsavvik og psykopatologi økt kunnskap og kompetanse innen kartlegging og utredning økt kunnskap og kompetanse til å bruke multimodal tilnærming; relasjonsarbeid, kognitiv atferdsmodifikasjon, ART (Aggression Replacement Training), trening av sosiale ferdigheter, Foreldre Ferdighets Trening (FFT) og nettverksarbeid økt kunnskap og kompetanse innen dokumentasjon og evaluering av praksis økte analytiske ferdigheter, og økt kompetanse til å rapportere med bakgrunn i egen praksis. Fylkesbarnevernets fagutviklingsarbeid, i sin identifiserende og tilretteleggende form gikk fra høsten 2003 inn i en ny fase. Det som nå er utviklet, brukes og vedlikeholdes ved de enkelte institusjonene i det daglige. Fra høsten 2003 startet dermed to krevende parallelle løp i Oppland. Rutinemessig innhenting av data med de verktøy som er utviklet og tilrettelagt for bruk, og oppøving i og bruk av metoder som avspeiler multimodal tilnærming i hver enkelt sak. Full effekt av videreutdanningen kan ikke forventes før ut i 2004 og det vil fortsatt kreves mye av de enkelte institusjonene for å sikre den videre gjennomføringen. Avslutning I Oppland startet ikke prosessen som et utviklingsarbeid. Klientene og personalet sto i sentrum og dette medførte at man kartla svakheter i praksis og identifiserte hva som måtte videreutvikles. Dette løpet har så langt vært krevende og stilt store krav til de som har deltatt. Etter hvert har man erfart at flere er blitt nysgjerrige på det som er utarbeidet og utviklet. Fagutviklingsarbeidet er med stolthet presentert på Nordisk konferanse om forskning i sosialt arbeid og ved flere andre anledninger. Lokalt opplever man i større grad at barneverntjenesten uttrykker fornøydhet.

12 12 Mjøsvoll senter for Ungdomsvern har vært lokomotivet i utviklingsarbeidet. Evnen til å holde i fast i det man har bestemt, til tross for mange skjær i sjøen, og ubetinget støtte fra den fylkeskommunale ledelse til et nødvendig fagutviklingsprosjekt har bidratt sterkt til troen på at man skal lykkes framover. De siste årene har man forsøkt å finne eksterne finansieringskilder, deriblant ved to søknader om tilskudd fra BFD. Til tross for naturlige nedturer, tidvis stagnasjon og store utfordringer har man klart å holde fast på den kursen som er staket ut. Fylkesbarnevernet ser nå store muligheter for videreføring og utvidelser av arbeidet gjennom regionen som realiseres fra årsskiftet, noe BFD`s strategiskriv Q 19/ 2003 også understreker. Evaluering av praksis etterlyses av flere i og utenfor barnevernfeltet. Spesielt etterlyses dokumentasjon av resultater og evaluering av tiltakseffekter knyttet til institusjonsvirksomhet Fylkesbarnevernet i Oppland ønsker gjennom fagutviklingsprosjektet å bidra aktivt til dette. Fra Oppland sin side, håper man selvsagt at flere vil delta og bidra i det framtidige arbeidet. Kontaktpersoner Per Jostein Matre Pega human as Trettestykket 51, 1388 Borgen telefon e post: Per Morten Frydenlund Mjøsvoll senter for ungdomsvern Helgerudveien 46, 2816 Gjøvik telefon e post: Frank Tharaldsen Seljelia senter for Barnevern Marmorveien Gjøvik telefon e post: Takk til Marion Stende Heidi Stenberg Tallerud, Janne Vinje, Per Johannessen, Vegard Gulbrandsen og Mogens Bissgaard for støtte og hjelp under skrivingen.

13 Referanser 13 Andreassen, T. (2003). Behandling av ungdom i institusjoner. Hva sier forskningen? Oslo: Kommuneforlaget Edvardsen, Ø. (1995). Mer struktur mindre frustrasjon. Barnevernpedagogen. (2), Edvardsen, Ø., Størseth, D. (1994). Enten enten eller eller hva med begge deler? Barnevernpedgogen (2), Kazdin, A. E. (1992). Research Design in Clinical Psychology. (second editon). Boston: Allyn and Bacon Kazdin, A.E. (2000). Psychotherapy for Children and Adolescents. Directions For Research And Practice. Oxford: Oxford University Press Larsen, E. (1988). Ideologisk versus empirisk forståelse som grunnlag for profesjonelt arbeid i barnevernet. I E. Larsen (red). Utviklingsperspektiver på praktisk barnevern. Tolv innlegg om forskning og utviklingsmuligheter i barnevernet. Oslo: Tano Matre, P.J. (1999). Forsvarleg målarbeid i barne og ungdomspsykiatriske behandlingsheimar. Temaer i sosialt arbeid, nr 4, HiO-hovedfagsrapport nr 21, Oslo. Moynahan, l. (2003). Anvendt atferdsanalyse med sosiale systemer. I S. Eikseth og F. Svartdal (red). Anvendt atferdsanalyse. Teori og praksis. Oslo: Gyldendal, Akademisk Nielsen, G. (1988). Praksisrelevant forskning i barnevernet. Noen synspunkter på forholdet mellom forskning og praksis ut fra erfaringer med psykoterapi og psykoterapiforskning. I E. Larsen (red). Utviklingsperspektiver på praktisk barnevern. Tolv innlegg om forskning og utviklingsmuligheter i barnevernet. Oslo: Tano Ogden, T. (2002). Kartlegging og utredning av ungdom med alvorlige atferdsproblemer. I M.H. Rønnestad & A von der Lippe (red). Det Kliniske Intervjuet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag as. Olafsen, K. & Rønning, J.A. (2003). Oppfølging av ungdommer som har vært innlagt for langtidsbehandling i psykisk helsevern for barn og ungdom.tidsskrift for Norsk Psykologforening. 40,(9), Rønning, J.A. & Fyhn, O. (1996). Kvalitetssikring av barne - og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Tidsskrift For Norsk Psykologforening. 33, (7), Stortingsmelding 40, ( ). Om barne og ungdomsvernet Annet Etterlyser forskningsbasert evaluering av barnevernet, Intervju i Embla 2001 (2) med Elisabeh Backe- Hansen. RANK: (Relasjon, Ansvarlighet, Normalitet, Kontinuitet). Internt dokument ved Mjøsvoll senter for Ungdomsvern

14 14 Rundskriv, Q 19/ 2003, Rundskriv Fra BFD: Strategidokunment statlig overtagelse av fylkeskommunale oppgaver, barnevern og familievern.

Oslo kommune Barne- og familieetaten PLAN FOR OMSTILLING OG UTVIKLING AV

Oslo kommune Barne- og familieetaten PLAN FOR OMSTILLING OG UTVIKLING AV Oslo kommune Barne- og familieetaten PLAN FOR OMSTILLING OG UTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIEETATENS TILTAK 2007-2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 4 1.1 Barne- og familieetatens

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

ET KONTROLLREGIME I ENDRING SLUTTRAPPORT

ET KONTROLLREGIME I ENDRING SLUTTRAPPORT ET KONTROLLREGIME I ENDRING SLUTTRAPPORT Sigrid Nordstoga og Anne Marie Støkken Universitetet i Agder Mai 2008 Forord Da forvaltningsreformen i barnevernet ble innført i 2004, skulle det også satses på

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Mai 2015 2 Sammendrag Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Haugesund kommune, sak 35/14, gjennomført

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Evaluering av hjemmebaserte tiltak i barnevernet

Evaluering av hjemmebaserte tiltak i barnevernet Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet U N I F O B HELSE Evaluering av hjemmebaserte tiltak i barnevernet med Årstad familiesenter som case Øivin Christiansen og Bente Moldestad (red) Nr. 1-2008 ISBN

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Forskningsrapport nr. 139 / 2009 Research report no. 139 / 2009. Forebyggende arbeid når mor eller far har psykiske helseproblemer

Forskningsrapport nr. 139 / 2009 Research report no. 139 / 2009. Forebyggende arbeid når mor eller far har psykiske helseproblemer Forskningsrapport nr. 139 / 2009 Research report no. 139 / 2009 Forebyggende arbeid når mor eller far har psykiske helseproblemer En evaluering av det forebyggende arbeid for barn med psykisk syke foreldre

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Samarbeid med, og oppfølging av foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet

Samarbeid med, og oppfølging av foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet Samarbeid med, og oppfølging av foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet Familiesamarbeidsmodell ved Hegglia barnehjem Kristin Horneman og Cecilie Elmkvist Rapport 2013 Høgskolen i sør-trøndelag

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

JÓNA HAFDIS EINARSSON

JÓNA HAFDIS EINARSSON Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess JÓNA HAFDIS EINARSSON Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

INNHOLD: VEDLEGG s 35

INNHOLD: VEDLEGG s 35 INNHOLD: FORORD s 1 DEL I - FORARBEID OG PROSJEKTPLAN BESKRIVELSE AV PROSJEKTET s 2 Om prosjektet Bakgrunn Mål Finansiering Organisering Arbeidsmodell I DEL II - GJENNOMFØRING ENDRINGER I RAMMEBETINGELSER

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Evaluering av prosjektet «3-delt opplæring av fosterforeldre i region Midt-Norge» GEIR HYRVE OG MARIANNE LOHNE

Evaluering av prosjektet «3-delt opplæring av fosterforeldre i region Midt-Norge» GEIR HYRVE OG MARIANNE LOHNE Evaluering av prosjektet «3-delt opplæring av fosterforeldre i region Midt-Norge» GEIR HYRVE OG MARIANNE LOHNE 1 Innhold Sammendrag... 2 Evaluering av prosjektet «3-delt opplæring av fosterforeldre i region

Detaljer

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

Detaljer

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk Kartleggingsverktøy, brukermedvirkning, systematisk tiltaksplanarbeid

Detaljer