SAMARBEID & SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEID & SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE"

Transkript

1 SAMARBEID & SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE BYDEL NORDSTRAND - UTARBEIDET

2

3 FORORD I oppdragsbrev for 2010, gitt av Byrådsavdelingen for kultur og utdanning, i brev til bydelene - datert , uttrykkes ett av følgende satsningsområder: Å gi barnehagebarna et faglig solid tilbud og sørge for en god overgang mellom barnehage og skole. Videre presiseres det i oppdragsbrevet at byrådets tiltak er at det skal legges til rette for god overgang mellom barnehage og skole. Med utgangspunkt i ovennevnte politiske føringer har Bydel Nordstrand utarbeidet og implementert plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole i bydelens budsjettdokumenter for 2010 og 2011 og er således forankret i bydelens ledelse. Bydelen har hatt som utgangspunkt å samle inn erfaringer og beste praksis fra bydelens barnehager som har utarbeidet verktøy og rutiner som legger til rette for god overgang mellom barnehage og skole. Dette omfattende arbeidet ble startet opp allerede i I mars 2010 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av sosiallærerne i alle barneskolene i Bydel Nordstrand, en styrer fra hver skolekrets, fire representanter fra PP-tjenesten og pedagogisk fagsenter, samt én representant for førsteklasselærerne. Gruppen skulle utarbeide en felles mal for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Bydel Nordstrand. Dette for å sikre alle barn i bydelen en god avslutning på barnehagetiden og en trygg start som skoleelever. Leder av arbeidsgruppen har redegjort for arbeidet og presentert planen for alle styrerne i kommunale og private barnehager i bydelen. Veileder for samarbeid & sammenheng mellom barnehage og skole legges frem som orienteringssak i politisk utvalg, Barn, unge og kulturkomiteens møte 7.juni 2011 Oslo, mai 2011 Per Johannessen bydelsdirektør

4

5 INNHOLD 1 DATOPLAN OG SYSTEM FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE 6 2 MAL FOR FORELDREMØTE 5-ÅRINGENE, HØSTEN ÅRET FØR SKOLESTART 8 3 HVA BØR SKOLESTARTERNE HA MED SEG FRA BARNEHAGEN SOM EN FELLES PLATTFORM? 9 4 INFORMASJON FRA BARNEHAGE TIL SKOLE/AKTIVITETSSKOLE OVERGANGEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE FOR BARN MED BEHOV FOR SÆRSKILT OPPFØLGING OVERGANG BARNEHAGE SKOLE FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV 1 9

6 1 DATOPLAN OG SYSTEM FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE HVEM GJØR HVA NÅR? Måned Barnehagen har ansvar for: Skolen har anvar for: Hele skole- / barnehageåret August/ september Utsatt/fremskutt skolestart Gi informasjon til foreldre som ønsker en vurdering av barnets behov for utsatt eller fremskutt skolestart. For de som ønsker fremskutt skolestart, må dette gis beskjed om til skolen ved innskrivning ved bostedsskole, to år før ordinær skolestart. For de som ønsker utsatt skolestart, må dette gis beskjed om til skolen ved innskrivning, ett år før ordinær skolestart. Utarbeide rapport som sendes skolen. Planverk Nedfelle planer for samarbeid og sammenheng fra barnehage til skole i barnehagens årsplan. Innskriving på skolen Kartlegge hvilken skole skolestarterne skal skrives inn på og sende info til skolen. Informere foreldrene om innskrivningsdatoer. Utsatt skolestart Utarbeide rapport som sendes skolen. Utsatt/fremskutt skolestart Der foreldre ønsker utsatt/fremskutt skolestart, ta kontakt med barnehagen, be om rapport. Sende henvisningsskjema til PPT i samarbeid med foreldrene. Noen skoler åpner for fleksibel skolestart: Hvis foreldre ønsker dette, tar skolen en samtale med foreldrene og eventuelt kontakter barnehagen. Innskriving på skolen Sende informasjonsskriv til foreldrene. Sende informasjon til alle kommunale og private barnehager om dato og tid; sendes til: og ber de om å videresende. Foresatte krysser av om de gir skolen tillatelse til å kontakte barnehagen. Informasjonsfolderen Snart skolebarn i bydel Nordstrand? deles ut til alle foresatte. Utsatt skolestart Foresatte som ønsker en vurdering for utsatt skolestart gir beskjed ved innskrivning Ta kontakt med barnehagen, be om rapport Sende henvisningsskjema til PPT i samarbeid med foreldrene. Noen skoler åpner for fleksibel skolestart: Hvis foreldre ønsker dette, tar skolen en samtale med foreldrene og eventuelt kontakter barnehagen. 6

7 September/ oktober Desember Mars/april Mars/april/mai April/mai Mai/juni Foreldremøte for foreldre til 5-åringene Innhold: informasjon om bydelens samarbeidsrutiner bhg. - skole, innhold siste år i barnehagen / første år i skolen og Hva kan du bidra med hjemme?. Informasjon om aktuelle samarbeidspartnere i forbindelse med skolestart: Fagsenter, PPT, BUP. (Se side 8) Foreldresamtaler Avholde foreldresamtaler for å drøfte hvilken informasjon skolen trenger. Innhenter samtykke til informasjonsutveksling. Skolebesøk Kontakte skolen/aktivitetskolen for å avtale et skolebesøk. Innhold: leke i skolegården og evt. spise maten sin inne i et klasserom. Avtale om å komme inn må evt. gjøres på forhånd. Informasjonsutveksling Kontakte skolene til de barna som er bare ett eller to barn til samme skole. (Se skriv om informasjon fra barnehage til skole/aktivitetsskole side 15) Førskoledager Barnehagen avtaler eventuelt med foreldrene at de følger barna på førskoledagene, på de skolene som praktiserer dette. Elevoversikt Sosiallærer lager oversikt over hvilken barnehage elevene kommer fra. Utsatt skolestart: PPT skal ha mottatt henvisningsskjema innen Avtale med barnehagene Skolen lager avtale med barnehagene om når og hvordan informasjonsutveksling skal foregå. Informasjonsutveksling Sosiallærer besøker de barnehagene som har tre eller flere barn som skal til skolen. Eventuelt kan skolen invitere barnehagene til møte på skolen. (Se skriv om informasjon fra barnehage til skole/aktivitetsskole side 15) Førskoledager og foreldremøte Sende informasjon om dato og tid til barnehagene. 1 gang pr. år: Fagsamling for ansatte i skolen og barnehagene. Innhold: felles faglige temaer, gjensidig informasjon, drøfte arbeidsformer og forventninger til 6-åringene. ansvar: bydel Nordstrand. 7

8 2 MAL FOR FORELDREMØTE 5-ÅRINGENE, HØSTEN ÅRET FØR SKOLESTART AGENDA: Informasjon om bydelens samarbeidsrutiner for barnehage - skole Informasjon om samarbeid med Fagsenter, PPT, BUP, der hvor barn trenger ekstra hjelp og støtte i forbindelse med skolestart Innhold siste år i barnehagen / første år i skolen Hva kan du bidra med hjemme? Spørsmål fra foreldre TIL STEDE: Styrer og pedagogiske ledere fra barnehagen. Inviter gjerne en førsteklasselærer til å være med på møtet. Samarbeid gjerne med andre barnehager og avhold felles foreldremøte. (På sikt er det ønskelig å få til foreldremøte hvor flere barnehager med mange skolestartere til samme skole, samarbeider med skolen om et felles foreldremøte). 8

9 3 HVA BØR SKOLESTARTERNE HA MED SEG FRA BARNEHAGEN SOM FELLES PLATTFORM? Å begynne på skolen er en stor forandring i barns liv. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. For å styrke denne sammenhengen har vi laget en felles plattform som sier noe om hva barnehagene kan fokusere på fram mot skolestart. Som barnehage er det viktig ikke bare å forberede barna til neste livsfase, men at vi anstrenger oss for å skape nysgjerrighet og entusiasme for læring via lek og lystbetonte aktiviteter. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Tiden i barnehagen er ikke primært en forberedelse til skolen, men en tid som har like stor verdi som alle andre faser av livet. Skoleforberedende arbeid er noe som skjer hver dag, fra den dagen barnet begynner i barnehagen. Gjennom barnehagens kjennskap til barnas utvikling, gis alle barn utfordringer og motivasjon til å utvikle sine evner. Gode og varierte opplevelser og erfaringer vil kunne gi barn et positivt forhold til læring og motivasjon til å utforske mer. Rammeplanens fokus på lek, omsorg, læring og målene i fagområdene, vil være naturlig å bruke som inspirasjon og føringer ved valg av innhold og aktiviteter i den enkelte barnehage. Alle barnehager skal, jamfør Rammeplanen, ha en egen plan for overgangen til skolen. Planen for skolestarterne må sikre at barna får mulighet til å utvikle grunnleggende kunnskap og kompetanse slik at både starten og den videre tiden i skolen blir best mulig for hvert enkelt barn. Barnehagen bør sørge for at barna får en forståelse av hva det vil si å gå på skolen, som for eksempel at på skolen må alle være med når det er time, og at en leker mest når det er friminutt og aktivitetsskole. Snakk gjerne med nærmiljøskolen om hva de tenker at det er lurt å forberede barna på. Områdene som er nevnt under må alle sees i nær sammenheng, og kan sees på som innspill til refleksjon når innholdet i årsplanen skal legges. 9

10 LEK OG SOSIALE FERDIGHETER Leken bare for lekens skyld, skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. I leken utvikler og barna kunnskap, ferdigheter og holdninger som de trenger for å lykkes på skolen. Leken er en viktig arena for å utvikle sosiale ferdigheter som for eksempel å knytte relasjoner til jevnaldrende, hevde egne meninger, lytte til andres innspill og vente på tur. Barna trenger erfaring som deltager i ulike typer lek, og kunnskap i hvordan man kan nærme seg andre som leker. Sosial lek, der barna samarbeider om ulike leketemaer, legger mye av grunnlaget for barnets sosiale kompetanse. Hvis barnet blir stående utenfor lekefellesskapet i barnehagen, vil det gå glipp av mye verdifull læring og erfaring som trengs for en smidig overgang til skolens arena. Det er 5 sentrale områder i sosial kompetanse: empati, rolletaking, prososiale holdninger og handlinger, selvkontroll og selvhevdelse. Å søke at hvert enkelt barn utvikler seg best mulig innenfor disse feltene bidrar til å sikre barna en lettere overgang til skolehverdagen. Evnen til å forstå og innrette seg etter den sosiale situasjonen man er i blir enda viktigere i skolen hvor voksentettheten er mindre og kravene til å innordnet seg blir større. Sosialt kompetente barn viser omsorg for hverandre og på denne måten er vi med på å forebygge mobbing. Voksne er viktige rollemodeller for barna og det er de voksne som skal være premissleverandør for hvilke normer for samhandling vi vil ha i barnehagen. Personalet bør ta opp temaer i barnegruppa som f.eks: Hva er en god venn, hva er følelser og hvordan kan vi gjenkjennes følelser hos oss selv og hos andre. Det bør og legges til rette for situasjoner hvor barna får øve seg på å vente på tur, løse uenigheter gjennom å lytte til hverandre og finne løsninger sammen, få erfaring med å inneha både lederroller og mer underordnede roller i lek, bøye seg for flertallet osv. De voksne bør fremheve og ordsette hensiktsmessig atferd hos barn, f.eks: Så du hvor glad Per ble når du hjalp han. Der de voksne deltar i lek, får de en unik mulighet til å bistå barn som trenger støtte og veiledning for å utvikle gode samspillsmønstre. Små lekegrupper med noen barn og en deltagende voksen gir ofte barn som står utenfor leken gode mestringsopplevelser i lek. 10

11 SPRÅK OG BEGREPER Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Det viktigste for en god språkstimulering i barnehagen er å ha et godt språkmiljø. De voksne bør være bevisst på å bruke språket aktivt i samtaler med barna. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Ved å ordsette det som skjer i hverdagen, for eksempel under måltid, under påkledning eller i konfliktsituasjoner, er vi med på å stimulere viktige begreper. Å lese for barna og la dem gjenfortelle og rollespille historier er gode innfallsvinkler til et aktivt og rikt språkmiljø. Dette gjør at barna også blir kjent med hvordan en fortelling er bygd opp. Varier mellom ulike litteratursjangre som eventyr, dikt, billedbøker, og vær bevisst på å gi barn mulighet til å bli kjent med nyere barnelitteratur. Barnehagen skal ikke drive skriveopplæring med mål om at alle barna skal lære bokstaver. Det er hensiktsmessig å stimulere barnas naturlige interesse for tall og bokstaver og la de få leke med kobling mellom lyd og bokstav. Dette kan gjøres gjennom sanger, rim, regler, lytteleker, tekstskaping m.m. Legg til rette for at barna får erfaring med førmatematiske begreper som mange/få, stor/liten, lang/kort osv. Preposisjoner som før/etter, over/under er og hensiktsmessig å ha på plass før skolestart. Gjennom systematisk arbeid kan barnehagen bidra mye til å gjøre barnas skolestart god og sikre at de har et godt utgangspunkt for livslang læring. Å gi barn mulighet for å delta i meningsfylte aktiviteter hvor de får utvikle en lyd- og språkbevissthet i barnehagealder, har stor betydning for bokstavinnlæring og lesing i skolen. 11

12 MOTORISK UTVIKLING Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter. Barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet. I kroppsbeherskelse ligger og forståelsen av rom og retning. I tillegg blir ferdigheter som blyantgrep og evne til å kle på seg selv ekstra viktige i forbindelse med skolestart. SELVSTENDIGHET Når barn begynner på skolen blir evnen til selvstendighet svært viktig. Voksentettheten blir mindre, og det stilles større krav til barna. Det er derfor viktig for barnehagen å bistå barna i å klare seg selv på flere og flere områder gjennom barnehagetiden. Det gjelder både praktiske situasjoner som måltid, dobesøk og påkledning, men også det å hjelpe barna til selv å finne løsninger når utfordringer oppstår i lek eller andre aktiviteter. Barn som har erfaring med å finne konstruktive løsninger selv eller sammen med andre barn vil stå godt rustet til skolestart. Ansvarlighet er og en viktig egenskap, og barnehagene kan gjøre mye for å lære barn å rydde opp etter seg og å ta vare på tingene sine. Det innebærer blant annet at barna får erfaring med å pakke sin egen tursekk og henge alle klærne sine på plass selv. 12

13 KONSENTRASJON OG UTHOLDENHET Konsentrasjon og utholdenhet er og et område hvor det stilles større krav i skolen. Det er viktig å se barnet innefor dets interessefelt. Barn som ofte er urolige i samling kan likevel være konsentrert over lengre tid i andre sitasjoner. Barn må få mulighet til å konsentrere seg i lystbetonte situasjoner, samtidig som de kan få erfaring med at det også kan være lurt selv om ting blir litt kjedelig. Konsentrasjon må være meningsfullt for barna, ikke bare noe man må gjøre fordi de voksne sier det. Det er og viktig å la barna øve på å ta felles beskjeder, og å følge tett opp de barna som strever med dette. La barna få erfaring med å tegne og bruke tid på å gjøre seg ferdig. Det er gode erfaringer både å tegne fritt og tegne der hvor oppgaven er gitt på forhånd. 13

14 TRAFIKKOPPLÆRING Som forberedelse til et nytt kapittel i livet, trenger barna grunnleggende kunnskap om og holdninger til hvordan man beveger og oppfører seg i trafikken når de skal gå til og fra skolen. God trafikkopplæring fører til at barna gradvis utvikler seg til selvstendige og ansvarsfulle trafikanter. Barnehagen kan bidra til at barn utvikler kunnskaper og skape refleksjoner rundt det som skjer ute i trafikken ved å samtale om sentrale begreper som fortau, gangfelt, lyskryss, fare, fart og kjøretøyer. Barna må også ut og se, høre og oppleve for å oppdage hva trafikk er og handler om. Turer vil være en naturlig arena for trafikkopplæring. Mye av trafikkopplæringen skjer best ute i trafikken i en til enrelasjoner. Det kan da være hensiktsmessig å ha et nært samarbeid med hjemmet, slik at foresatte kan bidra til å øve på det barnehagen tar opp i trafikkopplæringen. Både barnehage, skole og foresatte vil kunne finne gode tips og materiell på 14

15 4 INFORMASJON FRA BARNEHAGE TIL SKOLE/ AKTIVITETSSKOLE SKOLEN TAR KONTAKT FOR AVTALE OM INFORMASJON- SUTVEKSLING I løpet av siste halve året før skolestart, tar skolen kontakt med barnehagene for å avtale når og hvordan informasjonen skal overbringes. Noen skoler ønsker et møte på skolen, på andre skoler besøker sosiallærer barnehagene. I de tilfeller hvor barnehagen har bare et eller to barn som skal til samme skole, så ringer barnehagen for å gjøre avtale om hvordan informasjonsutvekslingen skal foregå. Skolen har ansvar for å videreformidle nødvendig informasjon til aktivitetsskolen. MÅL Målet med informasjonsutvekslingen er å skape en bro mellom barnehage og skole, og gjøre skolestarten så trygg og god som mulig for hvert enkelt barn. RAMMEPLANENS FØRINGER I rammeplan for barnehager står det: Barnehage skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier. Dersom det skal settes opp mål for enkeltbarn, må dette ha en begrunnelse og målene må settes i samarbeid med foreldre og eventuelle samarbeidsparter utenfor barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid. Både barn og foreldre kan reagere dersom for mye av det som barn sier og gjør blir gjort til gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering. Dette innebærer at barnehagen må utvise stor varsomhet i utveksling av informasjon til skolen. Den informasjon som overgis skal være i samråd med barnets foresatte. Tenk gjennom hvordan dere kan ta barna med i denne prosessen. 15

16 BARNEHAGENS FELLES INFORMASJON TIL ALLE SKOLENE DE HAR SKOLESTARTERE VED For å skape sammenheng og forbindelse fra barnehage til skole, kan det være hensiktsmessig at barnehagen overbringer informasjon om noen sentraler erfaringer og opplevelser barnet har med seg fra siste barnehageår. Denne informasjonen kan da førsteklasselærer anvende for å skape en link tilbake til barnehagen. Informasjonen skal være identisk for alle skolestarterne fra samme barnehage. Den bør være kort og konsis (maks 5-10 linjer) og omhandle noe spesielt som denne førskolegruppa har jobbet med eller opplevd. Det kan være seg at barnehagen har jobbet med en spesiell fortelling, hatt et samarbeidsprosjekt, laget en sang etc. INFORMASJON OM ENKELTBARN Mange ganger kan foreldre og barnehage i samarbeid finne det ønskelig at skolen får noe informasjon om mer individuelle forhold. Da bør barnehagen og foreldrene drøfte hva skolen eventuelt trenger å vite, hvorfor og hvordan skolen skal få denne informasjonen. I disse drøftningene bør det være fokus på hvordan denne informasjonsutvekslingen er ment å tjene til barnets beste. Tenk gjennom hvordan barnet eventuelt kan være delaktig i denne prosessen. Legg vekt på å overbringe informasjon om når barnet trives best, hva barnet liker å gjøre og hva det mestrer. Unngå å egenskapsdefinere barnet. Beskriv hva barnet strever med og vektlegg hva barnehagen har gjort for å legge til rette for barnets trivsel og utvikling. Det kan være lurt at skolen får vite noe om det er spesielle hensyn de bør ta, det være seg behov for ekstra støtte i overgangssituasjoner, konflikter, etablering av nye vennskap etc. 16

17 5 OVERGANGEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE FOR BARN MED BEHOV FOR SÆRSKILT OPPFØLGING Årsakene for at barn kan ha behov for særskilt oppfølging er like mange som det er barn. Behovet har derfor mange forskjellige årsaker, deriblant språkforsinkelser eller språkvansker, utviklingsforstyrrelser /-forsinkelser, samspillvansker eller oppmerksomhetsvansker. Mange av disse barna blir fanget opp tidlig, mens med andre barn kan det være vanskelig å vite om, når og hvordan man skal gripe fatt i det man ser at barnet strever med. Her følger informasjon og tips til disse prosessene. SKOLESTART FOR BARN SOM DU LURER PÅ OM VIL TRENGE NOE EKSTRA I FORBINDELSE MED OVERGANGEN TIL SKOLE I god tid før skolestart (1 ½ -1 år), begynn refleksjonsprosessen om hvorvidt barnet vil kunne ha behov for særskilt oppfølging, eller spesialundervisning, i forbindelse med skolestart. Det er mye tilrettelegging i skolen som ikke er spesialundervisning! Husk at det er frivillig for foreldre å henvise et barn til PPT eller til andre steder. Snakk med foreldrene om det du lurer på vær konkret og beskriv det barnet strever med men husk, vær konkret og varsom samtidig! Med foreldrenes samtykke, kan man drøfte saken med Pedagogisk fagsenter. Kartlegg vansken så godt som mulig! Vurder om det er behov for å ta kontakt med rektor ved bostedsskolen. Det er rektor ved bostedsskolen, som har ansvaret for å vurdere om det er et behov for å henvise til PPT, eller om skolen selv kan håndtere vanskene, innen tilpasset opplæring. Dersom rektor vurderer at det er behov for å henvise til PPT, må barnehagen bistå skolen med pedagogisk rapport, siden de kjenner barnet. PPT vurderer deretter behovet for spesialundervisning - men i mange tilfeller er det ikke det som må til. Mye forebyggende og avhjelpende arbeid kan også gjøres i barnehagen, som gjør overgangen til skolen lettere. Legg til rette for gode læringsmuligheter ved å jobbe mål rettet og systematisk med et utviklingsområde, slik at læring skjer. Husk å jobbe ut i fra barnets sterke sider! Når det nærmer seg skolestart, legg til rette for dialog mellom foreldre, skole og barnehage. Ofte er det små ting som kan gjøre overgangen lettere. Å ta et møte med skolen på vårparten er ofte en god ide. Da kan man informere om barnets behov, vansker og ressurser for å sikre en så god og trygg overgang som mulig. 17

18 SKOLESTART FOR BARN SOM ALLEREDE HAR ET VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGEN For de barna som har hatt et vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, tenker ofte foreldre og/ eller barnehagen at barnet også vil ha behov for spesialundervisning i skolen. I slike tilfeller må man ta kontakt med rektor ved bostedsskolen. Rektor må så innkalle til et tverrfaglig møte, hvor foreldre, barnehage og skolen kan drøfte barnets behov i skolen. Rektor skal deretter vurdere om barnet bør henvises til PPT, for en vurdering av behovet for spesialundervisning ved skolestart. For barn med store behov for tilrettelegging, bør arbeidet med skolestart begynne 1 ½ år før skole start. Hvis barnet har en ansvarsgruppe, bør gruppen drøfte dette. Det er klokt å ta kontakt med rektor (minst) ett år før skolestart, siden rektor har ansvar for å vurdere behovet for å henvise til PPT, og slik at planleggingen av skolestart kan begynne. Siden det er rektor som har ansvar for å vurdere hvorvidt det er nødvendig å henvise til PPT eller ikke, er det viktig at foreldre, barnehage og skole snakker sammen. Barnehagen må samarbeide med rektor og bistå med pedagogisk rapport før henvisning til PPT sendes. For barn med store behov, bør henvisningen sendes til PPT i september/oktober/november året før skolestart (obs: frist for søknad til spesialskole er 1 des., se punktet under). For barn med mindre behov, må rektor sende henvisning til PPT i januar/februar/mars samme år som skolestart. For barn med store og omfattende behov, og dersom skolen ikke opplever å kunne legge tilstrekkelig til rette for eleven ved bostedsskolen, kan rektor og foresatte søke om spesialskole/ klasse for eleven. Da må barnehagen skrive halvårsrapport som sendes til PPT slik at PPT har mottatt den senest i midten av november. Dette for at rektor og foresatte skal kunne rekke fristen for å sende søknad til spesialskole, som er 1. desember. Hvis du er i tvil om noe eller lurer, drøft med fagsenteret! SKOLESTART FOR BARN MED BEHOV FOR UTSATT ELLER FREMSKUTT SKOLESTART Behovet for utsatt skolestart kan være aktuelt, enten barnet har hatt vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller ikke. Mener foreldrene at det bør søkes om utsatt skolestart, må de ta kontakt med skolen om dette ved innskrivning til bostedsskolen. Innskrivning skjer på høsten, året før ordinær skolestart. Det er rektor som må sende en henvisning til PPT. Det er viktig at barnehagen skriver en pedagogisk rapport som følger henvisningen, da de kjenner barnet best. Henvisningen skal sendes fra rektor til PPT, før Dette for at PPT skal kunne rekke å gjøre en vurdering i god tid før 1. mars, da fristen for å søke om barnehageplass utgår. Se for øvrig dokumentet Retningslinjer i Oslo kommune vedrørende vurdering av utsatt skolestart. Dersom foreldre mener at barnet har behov for fremskutt skolestart, må foreldrene ta kontak med rektor i forbindelse med innskrivning ved bostedsskolen to år før ordinær skolestart. Rektor og foresatte sender deretter en henvisning til PPT, som gjør en vurdering av hvorvidt dette er tilrådelig, eller ikke. 18

19 6 OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV Måned Barnehagen har ansvar for: Koordinator for ansvarsgruppen har ansvar for: Skolen har ansvar for: Januar (1 ½ før skolestart) Drøfte med/innhente samtykke fra foreldre om overføring av informasjon fra barnehage til skole. Ved store behov for tilrettlegging bør arbeidet starte 1½ år før skolestart. Bidra og følge opp i forbindelse med tilretteleggingsbehov. August/ september (året før skolestart) Informere foreldrene om aktuelle samarbeidspartnere i forbindelse med skolestart: Fagsenter, PPT, BUP. (Se mal for foreldremøte side 6) Skolestart drøftes på ansvarsgruppemøte. Skolen/rektor bør innkalles til dette møtet. August/ september (året før skolestart, ved store behov) Oktober/ november/ desember (året før skolestart) Ta kontakt med rektor ved bostedsskole dersom foreldre og BHG ønsker en vurdering av behov for spesialundervisning. Skriv og ha klar pedagogisk rapport og annen kartlegging som skal følge en evt. henvisning. Skrive rapport på barn der det skal søkes spesialskole eller utsatt skolestart. Koordinator kan evt. holde i saken og sørge for at aktuelle papirer sendes til rektor i god tid før 1. desember. Å innkalle til tverrfaglig møte, og på bakgrunn av dette møtet, evt. henvise til PPT for vurdering av behovet for spesialundervisning i forbindelse med skolestart. Rektor sender henvisning til PPT for vurdering av behovet for utsatt skolestart. Rektor, i samarbeid med foreldre, sender søknad til spesialskole (frist 1. des.). Januar/mars For barn med noe ekstra behov, ta kontakt med rektor og be om at rektor kaller inn til et tverrfaglig møte. Rektor kaller inn til et tverrfaglig møte, og har ansvar for å vurdere behovet for å sende henvisning til PPT. Mai/juni Bytte av koordinator. Overføring av Informasjon. 19

20 SAMARBEID & SAMMENHENG - FRA BARNEHAGE TIL SKOLE BYDEL NORDSTRAND

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 Siste året i barnehagen skal inneholder tiltak som legger til rette for at: - barnet opplever sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehagen og skolen,

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg. Barnets navn: vedrørende: Fødselsdato: Barnehage: Avdeling/telefon:

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

BARNEHAGE SKOLE. Lund kommune

BARNEHAGE SKOLE. Lund kommune PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Lund kommune 2013 2016 Med ønske om en god skolestart til alle Vi lærer ikke for skolen, men for livet Lucius Annæus Seneca FORORD Hovedmålet med planen er å sikre at

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT). Ved henvisning skal det være opprettet stafettlogg. Barnets navn: Fødselsdato: Morsmål: Barnehage: Nb!

Detaljer

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune revidert i samarbeidsmøte 8. september 2011, revidert i samarbeidsmøte 3. desember 2013 revidert i samarbeidsmøte

Detaljer

Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen

Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen Velkommen til foreldremøte i Setskog barnehagen 25.09.17 Lek og vennskap i barnehagen Div.info Hverdagens innhold i barnehage/på avdelingen Hva sier Rammeplanen om vennskap Barnehagen skal fremme vennskap

Detaljer

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca.

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Gausdal kommune Avtale for samarbeid - overgang barnehage-skole Forord Hovedmålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo.

Vennesla kommune. Når. barnet. teller. Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. Følg den røde tråden Vennesla kommune Når barnet teller Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. gjennom barnas læringsliv Vi ønsker med denne brosjyren

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

Årsplan for Kathult klubben

Årsplan for Kathult klubben LØNNEBERGET FAMILIEBARNEHAGE Årsplan for Kathult klubben Førskolegruppa i barnehagen 2014-2015 [SK R I V I N N F I R M A A D R E S S E ] Innhold Kathult klubben, førskole gruppa... 3 Systematisk innhold

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste vedrørende:

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE I ANDEBU KOMMUNE Januar 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord....3 2. Visjon...3 3. Syn på barnet Robust og lærende. 3 4. Felles verdigrunnlag 5 5. Lovgrunnlag og krav....6

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing.

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing. Hei alle sammen. Vel overstått sommer og velkommen til et nytt barnehageår. Nå tar vi sammen fatt på et nytt år med nye gleder og nye utfordringer. Det har i løpet av våren blitt vedtatt ny rammeplan som

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Vallersvingen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOBBING

HANDLINGSPLAN MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE 1 Innhold 1. Innledning 2. Hva er mobbing i barnehagen 3. Forebyggende arbeid mot mobbing/ ekskludering i barnehagen 4. Tiltak hvis mobbing oppdages 2

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

BALO GJENGEN FØRSKOLEKLUBBEN 2015-2016

BALO GJENGEN FØRSKOLEKLUBBEN 2015-2016 BALO GJENGEN FØRSKOLEKLUBBEN 2015-2016 1 Plan for det pedagogiske arbeidet i førskolegruppa barnehageåret 2015 2016. Personalet i barnehagen har i fellesskap kommet frem til hvilke mål og aktiviteter vi

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Plan for elgene. Januar og februar 2015

Plan for elgene. Januar og februar 2015 Plan for elgene Januar og februar 2015 ELGEN (Mel: Jeg er havren) Skogen konge - vet du hvem det er? Jo, det er en venn så stor og svær. Han har store horn å vise fram, plasker gjerne rundt i sjø og dam.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Siste år i barnehagen

Siste år i barnehagen Siste år i barnehagen Fra barna begynner i barnehagen har vi som mål at de skal stå best mulig rustet til å møte skolehverdagen og mestre livet ellers på en god måte. Vi tenker derfor at forberedelse til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune Plan for overgang barnehage/skole Drammen kommune Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 KVALITETSPLAN 2011-2015 Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 SIDE 2 Innhold Innledning 4 Språkmiljø

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Revidert februar 2012 1 Mål: Balsfjord kommune ønsker med denne planen å skape et felles oppvekstgrunnlag for barn og unge i kommunen. Planen skal skape

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer