SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014 SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE

2 1 Velkommen til et nytt barnehageår i SiO Studentenes Småbarnstue! «Vi tar vare på barndommens magi» I SiO Barnehage verner vi om gode øyeblikk og opplevelser. Barnas hverdag består av mange magiske opplevelser som er fulle av glede og undring.

3 2 Presentasjon av barnehagen SiO Studentenes Småbarnstue eies og drives av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Barnehagen har to avdelinger med til sammen 24 barn. Barnehagen ble åpnet i 1952 og er SiO Barnehages eldste. Vi er 7 ansatte i barnehagen. To er førskolelærere og de øvrige er assistenter. Styrer er i barnehagen en dag per uke. Studentenes Småbarnstue Besøksadresse: Henrik Ibsensgate 110 Inngang Tomles gate. (bak Nasjonalbiblioteket) Styrer:Bente Andersen mobil: Avdeling 1 3 år: Avdeling 3 6 år:

4 3 Barnehagens innhold. Lek og læring Lek, samhandling, læring og vennskap er grunnsteiner i en barnehagehverdag. Barn lærer gjennom lek og samspill med andre. De utvikler sosial kompetanse og sammen med anerkjennende og deltakende voksne lærer barna å vise omsorg og løse konflikter og å ta andres perspektiv. Barnet er i sentrum av leken, og vi voksne må respektere barnets lek og delta på deres premisser. Leken har i likhet med glede og humor en viktig egenverdi. Gjennom leken lærer barn seg selv å kjenne og utvikler sin sosiale og språklige kompetanse. Vi vil skape gode betingelser for utfoldelse og lek. Behovene forandrer seg hele tiden etter barnas interesser. Vi jobber kontinuerlig med den fysiske tilretteleggingen og vi tilbyr variert lekeutstyr og formingsmateriale. Leken er en viktig del av barnekulturen barn skaper sin egen kultur ut i fra egne opplevelser Leken er indremotivert Vi respekterer friheten som ligger i leken Uteleken er en del av barnehagens lekemiljø- den gir barna tilgang på førstehåndserfaringer og livsutfoldelse Danning Danning er en livslang prosess og handler blant annet om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Det er vår oppgave å gi danning konkret mening i praktiske situasjoner i hverdagslivet i barnehagen. Vi har aktiviteter der barna samarbeider med hverandre Vi anerkjenner barnas valg av aktiviteter Vi legger vekt på felles opplevelser som samlinger, lekegrupper og felles arrangement

5 Danning skjer i samspill med omgivelsene. Gjennom gode danningsprosesser utvikler barn evnen til å forholde seg åpent og nysgjerrig til omverdenen og til å se på seg selv som et verdifullt medlem av fellesskapet. I barnehagen er samhandlingsprosesser i lek og aktiviteter og det å ta hensyn til hverandre forutsetninger for barnets danning. Omsorg En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning (Rammeplanen s. 25) Samspillet mellom voksne og barn og barn imellom har en avgjørende betydning for hvordan barn tilegner seg sosiale ferdigheter, empati og omsorg for hverandre. Grunnleggende trygghet og anerkjennende, støttende voksne er med på å sikre barn gode erfaringer. I samspill viderefører vi verdier, normer, uttrykksmåter og handlingsmåter og personalet må være bevisst sin rolle som forbilde og rollemodeller. Vi må kontinuerlig diskutere våre holdninger og handlinger, slik at de er i samsvar med det vi ønsker å videreformidle. Vennskap og samhandling er viktig for barn. Gjennom å være tilstedeværende og interesserte voksne skaper vi trygge rammer i hverdagen. Med mye ros, veiledning og anerkjennelse skal vi gi barnet opplevelse av egen mestring, noe som gir grunnlag for trivsel og utvikling. Glede, humor og omsorg skal prege hverdagen i barnehagen. I barnehagen skal omsorg komme til uttrykk i alle situasjoner i hverdagslivet, når barn leker, kler på oss, eller spiser sammen. 4

6 5 Barns medvirkning Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet Lov om barnehager 3 Barns behov klargjøres i første rekke av barna selv. Barns følelsesmessige uttrykk må tas på alvor. Den voksnes åpenhet for barnas innspill motiverer barna til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barna skal bli trygge på at deres ønsker betyr noe, og at alle er viktige for fellesskapet. Gjennom hele dagen skjer det ting som barna blir opptatt av. Vi må være bevisste på at den viktigste læringen skjer her, i det øyeblikket barnet har interessen. For å oppnå dette må vi: følge barnets interesse, nysgjerrighet og spontanitet. se og lytte til hvert enkelt barn reflektere over vår egen væremåte, egne handlinger og holdninger. Være åpne for at barna kan velge aktiviteter, hvor de vil leke Barns medvirkning betyr ikke at barna skal bestemme alt. Det er forskjell på hva barn kan bestemme og hva voksne må bestemme. Fagområdene i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Lov om barnehager 2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver definerer syv fagområder som barnehagen skal gi barn erfaringer og opplevelser i gjennom barnehagetiden. Gjennom ulike aktiviteter og opplegg, i barnehagedagens mange hverdagsaktiviteter vil de ulike områdene synliggjøres i planleggings- og dokumentasjonsarbeidet. Fagene opptrer sjelden hver for seg, det vil være naturlig at flere fagområder er representert i våre aktiviteter.

7 6 Kommunikasjon, språk og tekst Barnehagen skal bidra til at barn tilegner seg evnen til å kommunisere verbalt. Barna skal lære å bruke språket til å formidle følelser og tanker, hva de ønsker og trenger, til å løse konflikter og til å etablere gode samspills-relasjoner. «For å oppnå dette må personalet skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang. Rammeplanen s. 35 SiO barnehage har spesielt fokus på språkmiljøet i barnehagene. Gjennom kartlegging av språkmiljøet i den enkelte barnehage har vi definert ressursene og eventuelt behov for veiledning og støtte i språkarbeidet. Dette vil være et satsingsområde i personalutviklingsarbeidet dette semesteret. Språk er både verbalt og non-verbalt, kroppslige uttrykk og handlinger kan ofte si mer enn ord. Vi tar del i barnas aktiviteter, lytter til dem og benevner det vi gjør i hverdagen. Vi oppmuntrer hvert enkelt barn slik at de blir trygge på å uttrykke seg med sitt eget verbalspråk. Vi snakker med barna, gjentar ord og setninger, leser bøker og forteller historier. Vi forteller eventyr og leker sammen med barna, vi synger mye og bruker rim og regler. Vi hjelper barna å løse konflikter gjennom å oppmuntre til å snakke med hverandre, sette ord på følelser og egne meninger.

8 7 Kropp, bevegelse og helse Barn lærer å kjenne seg selv og verden rundt seg gjennom kroppslig aktivitet. Gjennom å gi barna rom for allsidig fysisk aktivitet og tilrettelegge for varierte sanseinntrykk, bidrar vi til at barna utvikler ferdigheter på mange områder. Barn er aktive og uttrykker seg mye gjennom kroppen. De lærer å kjenne sin egen kropp og sine muligheter og begrensninger. Barnehagens uteareal er velegnet til ulike fysiske aktiviteter både sommer og vinter. Vi er ute hver dag og benytter også nærmiljøet til å supplere vårt eget fysiske miljø. En dag i barnehagen er lagt opp på en slik måte at det veksles mellom aktivitet ute og inne, hvile og måltider. Vi er ute hver dag, på tur eller på egen lekeplass. Vi benytter svømmehallen på Domus Athletica Vi serverer frukt og grønt hver dag Kunst, kultur og kreativitet Vi vil gi barna opplevelser og erfaringer gjennom tegning, maling, modellering og andre kreative uttrykksformer. I lek og samling bruker vi blant annet drama og historiefortelling, musikk, sang og dans. Vi spiller på trommer, danser og lytter til musikk og barna synger med. Vi har ulike kulturtilbud i nærheten, som teater, kino og museer og vi benytter oss av flere av disse tilbudene gjennom året. Vi vil bidra til at barna styrker sin kulturelle identitet og sine personlige kreative uttrykk blant annet gjennom å motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet til å finne egne uttrykksformer. rammeplanen s. 38 Vi har fokus på mestring, barna skal få prøve ut, utføre selv Vi gir barna muligheter til å eksperimentere med ulike materialer Vi utvikler temaer/ prosjekter sammen med barna

9 8 Natur, miljø og teknikk Uteliv og friluftsaktiviteter er en viktig del av barnehagens hverdagsliv. Med utgangspunkt i barnas interesser og nysgjerrighet bidrar vi til å stimulere til sanseopplevelser, undring og iakttagelser. Vi bruker nærmiljøet vårt, drar på gårdsbesøk, til skogen og sjøen. Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å være ute og følge med på forandringer gjennom årstidene. Vi undrer oss over det vi ser og opplever og prøver å finne svar på det vi lurer på. Vi har fokus på at naturen må tas vare på. Vi rydder blant annet alltid opp etter oss når vi er på tur og forteller barna hvorfor. «Gjennom arbeidet med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.» Rammeplanen s. 39 Vi kildesorterer i barnehagen Vi er ute i all slags vær Vi går på tur hver uke Vi eksperimenterer med ulikt materiale sammen med barna Vi bruker digitale verktøy som PC, i pad, foto osv Etikk, religion og filosofi Vi setter av mye tid til å snakke med barna, gjerne med utgangspunkt i felles opplevelser. Vi er tilgjengelige og lydhøre for store og små spørsmål og gir barna rom for å undre seg sammen med oss. Spørsmål og utsagn fra barna møtes med respekt, vi legger vekt på å svare barna på det de spør om så konkret det lar seg gjøre. Vi hjelper barna å håndtere uenighet og konflikter seg i mellom og til å se at andre kan ha ulike behov og meninger enn en selv. vi gir rom for opplevelse og undring vi lytter og møter barnas innspill med respekt vi gir rom for gode samtaler

10 9 Nærmiljø og samfunn Vi bruker nærmiljøet mye. Vi har mange fine og spennende turmål i umiddelbar nærhet. Barnehagens beliggenhet i forhold til sjø, skog og bymiljø byr på mange flott muligheter. Vi snakker om hvor barna og foreldrene kommer fra. Vi markerer FN dagen med et felles internasjonalt måltid hvor foreldre er invitert. Alle har med seg en smakebit av mat fra hjemsted eller land. Vi markerer at barna kommer fra ulike steder og land. Det er viktig at barna føler seg verdifulle og nødvendige for fellesskapet. Vi ønsker et inkluderende og aksepterende miljø hvor barna føler seg betydningsfulle. Vi går turer i nærområdet, for eksempel til havna og ser på båter, til parker, på biblioteket Vi feirer høytider Antall, rom og form Matematikk finnes overalt rundt oss og kommer til syne i de fleste aktivitetene i barnehagen. Barn er opptatt av sammenhenger, de utforsker rom og form og eksperimenterer. Her i barnehagen har barna tilgang til ulike typer materiell og vi legger til rette for at de kan få utviklet sin matematiske kompetanse. Vi er oppmerksomme på barnas initiativ til lek og aktiviteter som handler om tallbegreper, sammenhenger og sammenligninger. Vi snakker om og benevner begreper som for eksempel liten og stor, bred og smal, høy og lav og andre. Vi teller og måler, veier og sammenlikner Vi sorterer leker Vi leker med former og figurer Vi konkretiserer tallbegreper i hverdagssituasjoner, som for eksempel dekke bord, byggelek osv. Vi setter ord på likheter/ ulikheter

11 10 Overgang barnehage skole Det siste året før barnet begynner på skolen, har vi førskoleaktiviteter for de største barna. Vi vil ha varierte aktiviteter hvor konsentrasjon, selvstendighet, medvirkning, samarbeid og ansvar er i fokus. Vi legger vekt på lek og eksperimentering hvor barna får være nysgjerrige og skapende. For oss er det viktig at barna føler seg trygge og klare for nye utfordringer når de skal begynne skolen. Førskolen i dette barnehageåret: Barna skal gradvis få erfaring i å kunne konsentrere seg om konkrete oppgaver, hjelpe hverandre, be om hjelp og rekke opp hånden Barna skal lære å lytte og ta ordet etter tur Vi hjelper barna å mestre balansen mellom selvhevdelse og det å se andres behov, utvikle vennskapsrelasjoner Vi øver på å skrive navnet og har en lekende tilnærming til bokstaver og tall Vi øver på å kle på seg selv Vi samarbeider med andre SiO barnehager, går på besøk, har felles opplegg SiO Barnehage har utarbeidet et felles informasjonshefte som deles ut til alle foreldre med skolestartere.

12 11 Planlegging, dokumentasjon og evaluering Planlegging Barn har rett til å medvirke i sin hverdag i barnehagen. Barna gir hele tiden uttrykk for sine ønsker og behov. Vi observerer og snakker med barna, samt har samtaler med foreldre om barnas opplevelser og interesser utenfor barnehagen, og ut fra det fylles våre dager med aktiviteter og samtaler. Dette legger også grunnlaget for vår videre planlegging for barnegruppa. Visjonen vår ligger som en grunnstein i vår hverdag. Studentbarnehagene tar vare på barndommens magi Mandager setter vi opp en ukeplan for faste aktiviteter, som turer, bading og grupper på tvers. Gjennom uken skriver vi på planen hva barna har vært opptatt av, bøker vi leser og aktiviteter vi holder på med. I slutten av måneden får dere et månedsbrev hvor vi evaluerer det vi har holdt på med i løpet av måneden, og litt om hva vi vil gjøre fremover. «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» og barnehagens årsplan er utgangspunkt for planleggingen av barnehagens innhold. Årsplanen er vårt arbeidsdokument utarbeidet på bakgrunn av hva vi vil vektlegge i dette barnehageåret. Dokumentasjon Vi dokumenterer helhetlig barnegruppa og ikke enkeltbarn. Dette bygger på studentbarnehagenes verdigrunnlag. Vår dokumentasjon retter seg hovedsakelig mot barnegruppen som helhet. Vi deler aldri ut skriftlig dokumentasjon om barn og deler aldri ut vår kunnskap om enkeltbarn med andre. I særskilte tilfeller kan det være påkrevd å dele informasjon med andre samarbeidsinstanser. Dette gjøres alltid i samarbeid med foreldrene. Vi synliggjør hva som skjer i hverdagen på ulike måter. Vi henger opp ting barna har laget, vi tar bilder underveis i prosesser vi holder på med, og lar barna være med å velge ut bilder vi viser frem. Hver avdeling har digital fotoramme. Fokuset i dokumentasjonen er barnegruppa og hva de er opptatte av.

13 Sentralt i vår dokumentasjon står ukeplanen som vi skriver på hver dag, som sammen med årsplan, månedsplan, bilder og barnas egne utsagn og uttrykk, gir et bredt bilde av innholdet i barnehagen. 12 Evaluering/ vurdering Vi evaluerer kontinuerlig i forhold til kriterier gitt i barneloven, rammeplanen og årsplanen vår. Barnas læring og opplevelser, relasjonene i barnehagen, samt innholdet i hverdagen skal vurderes. Det er viktig å finne ut av hvordan og hva barna lærer. Vi diskuterer barnegruppas lek, opplevelser og hverdagsliv, og vi kartlegger ikke enkeltbarn. Dokumentasjonen er et hjelpemiddel til å anerkjenne det barna er opptatt av og til å se barnas initiativ, tanker og innspill. Det gir oss et felles utgangspunkt for å få frem ulike oppfatninger og åpner for refleksjoner og diskusjoner i personalgruppa og med barn og foreldre. Gjennom veiledning, på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager diskuterer vi, evaluerer og legger til rette for en god, trygg og opplevelsesrik hverdag for barn og voksne i barnehagen. Foreldresamarbeid: Et åpent og tillitsfullt samarbeid med foreldrene er en forutsetning for å kunne ivareta gruppen og det enkelte barn på best mulig måte. Tilbakemeldinger er viktige for evalueringen og fremdriften. Gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler kan vi legge til rette for at barnet får en best mulig hverdag i barnehagen. Vi inviterer til disse samtalene, men dere kan avtale samtaler med oss når som helst dersom det er noe dere vil snakke med oss om. Vi arrangerer to foreldremøter i løpet av året, et i hvert semester. Dette er et forum hvor dere foreldre kan ta opp og drøfte saker som opptar dere og hvor vi informerer om barnehagen og barnegruppa. Festkomiteer Foreldrene har ansvar for sommerfest og nissefest. Det velges festkomité på høstens foreldremøter.

14 13 Samarbeidsutvalget (SU) Formålet med dette utvalget er å ivareta samarbeidet mellom foreldre og ansatte. SU skal fastsette barnehagens årsplan og orienteres om forhold som er av betydning for driften av barnehagen. Det velges en foreldrerepresentant fra hver avdeling og en fra de ansatte. Styreren er til stede på møter. Foreldrerepresentantene kan kontaktes hvis det er noe dere vil ta opp i barnehagen. Turer Hver avdeling har en fast turdag i uka. Vi har fokus på opplevelser og oppdagelser og det er fint å kunne dele det man opplever med vennene sine. På tur har vi også alltid fokus på trafikksikkerhet som det å se seg for, vente på grønn mann, gå samlet og mer. Vi bruker god tid på turene våre og vi vet at turen starter ved porten. Vi har en del steder vi drar på tur ofte, eks. Frognerparken, slottsparken, Hjortneskaia, Bygdøy og Sognsvann. Vi benytter oss også av de kulturelle tilbudene som finnes nær oss. En gang i uken drar 3 barn og 2 ansatte til Domus Athletica på Blindern for å bade. Hver vår reiser hele barnehagen til Nordre Lindeberg gård. Her får vi hilse på kaniner, gjess, høner, haner, kuer, hester, griser, geiter etc. vi får også en liten tur med hest og kjerre. Turen er målet ikke hvor vi skal Det er tid til å stoppe opp og undre seg underveis Barna skal oppleve glede ved å være på tur Vi er ute og vi er på tur i all slags vær

15 14 Kultur og tradisjoner Vi har gjennom flere år skapt våre egne aktiviteter som både barn og voksne har blitt glad i. Dette er blitt tradisjoner i vår barnehage. Måned Aktivitet Dato Januar Bamsefest Alle tar med kosedyr, vi har fellessamling hvor vi hilser på alle, synger og forteller historier. Februar Fastelaven med karneval. Alle kler seg ut, vi har fellessamling, karnevalsmusikk, dans og god mat! Mars Fellesprosjekt Hele måneden April Mai Påskefrokost. Barnehagen inviterer foreldre til frokost i barnehagen. Bondegårdstur. Alle i barnehagen drar på tur til Nordre Lindeberg gård Maifest. Barn og foreldre inviteres til frokost i barnehagen. Vi går i tog i nærmiljøet og etterpå arrangerer vi leker på utelekeplassen

16 15 Juni September Sommeravslutning. Su arrangerer sommerfest! Vi griller og koser oss utover ettermiddagen. Høstfest. Vi lager grønnsakssuppe og fruktsalat sammen. Alle kler seg ut. dato kommer Oktober FN dagen Vi feirer dagen med middag i barnehagen sammen med foreldre. November fellesprosjekt Hele måneden Desember Lucia. Vi feirer sammen med foreldre om morgenen. Etterpå serverer vi hjemmebakte lussekatter og pepperkaker. Nissefest. SU arrangerer. Vi spiser nissegrøt, synger julesanger og venter spent på nissen! Fellesaktiviteter. En gang i uken har vi fellesgrupper på tvers av avdelingene. Aktivitetene i disse gruppene varierer i forhold til hva barna er opptatt av.

17 16 Fellessamlinger har vi en gang i uken. Vi samles på en avdeling og barna er med på å bestemme hva vi skal gjøre. Fellesprosjekt. I mars og november skal vi ha prosjektarbeid! Vi finner tema vi har lyst til å vite mer om, utforske og fordype oss i sammen med barna. Barnas forslag og interesser er styrende for hvilke tema vi velger. En gang i uken drar to storebarn, et småbarn og to personal til Domus Athletica på Blindern for å bade. Sikkerhet Både i barnehagen og på turer har vi fokus på sikkerhet. Personalet har førstehjelpskurs og brannvernkurs. Lekeplassen blir sjekket jevnlig og eventuelle feil og mangler blir utbedret. Hjelp oss å holde portene forsvarlig lukket til en hver tid. Velkommen til SiO Studentenes småbarnstue!

18 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI!

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 1 Velkommen til et nytt barnehageår i SiO Studentenes Småbarnstue! «Vi tar vare på

Detaljer

CMY VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE.

CMY VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE. Almelia_omslag.pdf 1 14.12.2016 13:17:40 C M Y ÅRSPLAN 2017 CM MY CY CMY K VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! www.sio.no SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE 1 Innholdsfortegnelse. Om SiO Studentenes småbarnstue..s.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VINTEREN OG VÅREN 2013 EVALUERING AV HØSTHALVÅRET: Personalgruppa og barnegruppa er uendret fra i høst. Dagsrytmen. Vi har gjort litt endringer på dagsrytmen vår. Dette for å

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer