Side 1. Uttalelse fra Landsmøtet i Landsforeningen for Overvektige. Oslo, 28. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Uttalelse fra Landsmøtet i Landsforeningen for Overvektige. Oslo, 28. april 2013"

Transkript

1 Side 1 Uttalelse fra Landsmøtet i Landsforeningen for Overvektige Oslo, 28. april 2013

2 Side 2 Innholdsfortegnelse Forside... 1 Innledning... 2 Ønske om folkehelseforlik... 2 Forebygging i tidlig alder (1)... 4 Behandling i tidlig alder (1.2)... 5 Forebygging i voksen alder (2)... 6 Forebygging i voksen alder fort. (2)... 7 Behandling i voksen alder (2.1)... 7 Matmerking og opplysning (3)... 8 Nøkkelhulsmerket (3.1)... 8 Nøkkelhulsmerket (3.1) fort Overflodssamfunnet (3.2)... 9 Diskriminering og opplysning (4) Avslutning... 10

3 Side 3 Innledning Landsforeningen for Overvektige er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å hjelpe de som sliter med overvekt. Foreningen har som mål å kjempe en politisk kamp og tale de overvektiges sak i samfunnet. Personlig helse handler om at hvert enkelt individ tar ansvar for sin egen helse, men når 1 million nordmenn er overvektige og er sykelig overvektige, (sykelig overvekt = BMI på 35 eller mer) kan dette omtales som en fedmeepidemi. Da kan ikke lenger enkeltmenneske ta det hele ansvar alene, det må gjøres en samfunnsdugnad. Vi trenger økt fokus på forebygging, behandling og et bredere fokus på inkludering. Spesielt er det viktig på barnestadiet da vi vet at overvektige barn ofte blir sykelig overvektige ungdommer og voksne. I tillegg ser vi at overvektsproblematikken i større grad en tidligere er et kultur- og klasseskille-betinget fenomen. Det å være overvektig blir ofte assosiert med at man ikke klarer å ta vare på seg selv i tilstrekkelig grad, i tillegg til diskrimingeringsvern og for snu denne trenden, krever Landsforeningen for Overvektige endringer sett i et langtidsperspektiv: - LFO ber om at det arbeides med et folkehelseforlik på stortinget som sikrer at arbeidet med forebygging og behandling av overvekt blir et kontinuerlig arbeid uansett regjering. Videre i uttalelsen følger mulige tiltak LFO mener kan bidra til denne endringen.

4 Side 4 1. Forebygging i tidlig alder Helsetjenesten står ikke alene med det forebyggende arbeidet. De fleste forebyggende tiltak ligger utenfor helsetjenestens ansvarsområde. Helsetjenesten er imidlertid en viktig premissleverandør og rådgiver for andre sektorer som planlegger og iverksetter tiltak som har innflytelse på barn og unges helse og utvikling. Ved siden av foreldre, er barnehage- og skolesektoren viktige samarbeidspartnere som har stor påvirkning på barn og unge både når det gjelder aktivitet og kosthold. Forskning viser at mennesker som starter dagen med en sunn frokost har større sjanse for å fortsette å spise sunt resten av dagen. De fleste overvektige eller de som står i faresonen for å utvikle overvekt spiser aldri eller sjelden frokost. Dette begynner allerede i de første skoleårene. Dette er også viktig i et fattigdomsperspektiv. Den norske skole er alt for stillesittende og det er et stort behov for å gjøre skolehverdagen mer aktiv, gjennom en mer aktiv skole med for eksempel aktiv lek, natursti, friluftsliv, praktisk undervisning ute m.m. Faget kroppsøving har igjennom mange år vært en stor fallterskel for mange overvektige og trenger en real oppløftning for å fjerne ekskludering og redsel. Gymfaget skal gi rom for inkludering og mestringsfølelse. Her er det behov for tilpasset opplæring og legge til rette for aktivitet som gjør at overvektige ikke faller ut av faget. På grunn av økt kroppsfokus er det flere som stadig gruer seg for å dusje etter kroppsøving, vi leser stadig om elever som blir mobbet ved at medelever tar bilder med mobil, eller kommer med devaluerende slengbemerkninger om kroppen til andre medelever. I dag er det slik at elever får tallkarakter (1-6) i gymfaget på ungdomsskolen og videregående. Karakteroppnåelsen settes etter oppnåelse i kompetansemålene beskrevet i læreplanen for det aktuelle trinn. Flere skoler bruker følgende mal hvor standpunktkarakteren baseres på en tredelt oppfatning av elevens måloppnåelse: 1. innsats, 2. ferdigheter/resultat 3. teoretisk kunnskap (Jfr. læreplan i kroppsøving kompetansemål, læreplan: KR01-03, Norsk lov FOR nr 724: Forskrift til opplæringslova, 3 3 Grunnlag for vurdering i fag sier at grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene i læreplanen for fag slik de er fastsatte i læreplanverket, jf. 1-1 eller 1-3. I vurderingen i fag skal ikke forutsetningene til den enkelte, fråvær, eller forhold knyttet til orden og oppførsel til elven, læringen eller lærekandidaten trekkes inn. I faget kroppsøving, skal innsatsen til eleven være en del av grunnlaget for vurdering.

5 Side 5 I dag har mange skoler kantiner. Flere av disse kantinene tilbyr i tillegg til fullgod kost; brus, godteri og snacks. I tillegg finnes det automater som tilbyr sistnevnte rundt om på skoler. Det er kjent at barn og unge som er aktivt med i idrettslag og fritidsaktiviteter bestående av fysisk fostring lettere attribuerer videre motivasjon for fysisk aktivitet i voksen alder. Landsforeningen for Overvektige krever at: - Det innføres gratis skolefrokost i Norge som skal bestå av næringsriktig sunn mat. - Barn/ungdom i barnehage og grunnskole skal ha gratis frukt og melkeordning/tilbud alle dager de befinner seg på disse institusjonene. - Alle barn og unge får 1 time fysisk aktivitet hver skoledag. - Dusjing etter kroppsøvings-timer skal være et frivillig tilbud. (Eventuelt skal en-mannsdusjer være tilgjengelig) - Kompetansemålene av den praktiske delen i faget kroppsøving ikke skal vurderes med tallkarakter, men vurderes med deltatt / ikke deltatt (stryk). Kriteriene for bestått er tilstrekkelig oppmøte og adekvat innsats og forbedring. I de trinnene hvor det stilles krav til teoretiske ferdigheter får elevene en egen standpunktkarakter for teoridelen tilsvarende dagens eksamensordning. - Det i større grad tilretteslegges for tilpasset undervisning / gjennomføring av kroppsøvingstimene for overvektige elver tilsvarende slik det er for teoretiske fag. - Lærere og vikarer som underviser og veileder i faget kroppsøving er utdannede kroppsøvingslærere. - Utvidet undervisning i ernæring og praktisk heimkunnskap fra 1. klasse. - Kommunene legger til rette for arealplanlegging som gjør det mulig å ferdes til- og fra skole/fritidsaktiviteter ved fysisk bevegelse på en sikker og trygg måte. - Det settes fokus på folkehelse i alle byggeprosjekter, som gjør at det gis mulighet for aktivitet i nærmiljøet. - Det blir forbudt å selge brus / sjokolade / snacks ved norske skoler. - Endring av regulering av reklame og matmerking av mat, se eget avsnitt matmerking. 1.2 Behandling i tidlig alder Skolehelsetjenesten må inn sammen med ernæringsfysiolog/helsesøster på minst et foreldremøte på hvert klassetrinn. Det er et stort behov for faglig oppfølging av helsesøstere og andre som er i møte med overvektige barn. I tråd med de nye retningslinjene som omfatter veiing av barn, må opplæring av denne gruppen styrkes. Å veie barn kan være en svært stor påkjenning, det er derfor viktig at barn som i dag veies skal følges opp ved eventuelle fravik fra norm. Her kan tiltak være:

6 Side 6 - Helsesøster/sosiallærer ved skolen får ansvar for oppfølging og fungerer som bindeledd mellom elev, foreldre, skole og helsetjenesten. - Tilbud om aktivitetsplan for hele familien via Frisklivsentralen eller skolens kroppsøvingslærer. - Foreldre og barn tilbys matlagingskurs med hovedvekt på sunn og enkel mat i regi av skolens sosiallærer/helsesøster/faglærer i heimkunnskap. - Oppfølging gjennom fastlegeordningen, tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier eller psykolog over tid for å sikre kontinuitet og oppfølging, familie/pårørende skal inkluderes 2. Forebygging i voksen alder Det er viktig for Landsforeningen for Overvektige at ingen skal føle et slankepress. Vi mener samfunnet har rom for alle mennesker uansett størrelser, fasonger og farger. Alle er like mye verdt som mennesker. Siden fedmeepidemien er et faktum, ønsker vi uansett noen grep på samfunnsnivå, i tillegg til eget ansvar for egen helse. Vi i LFO ser det som samfunnsøkonomisk lønnsomt å kunne oppfordre og muliggjøre forebygging ved bruk av positive intensiver for enkeltmennesker. Det er et kjent at fysisk aktivitet og sunne måltider virker både forebyggende og kan redusere overvekt. Landsforeningen for Overvektige krever at: - Det vurderes innføring av særfradrag på skatten for utgifter knyttet til trening (medlemskap i treningssenter, svømmeklubber osv.) - Folk som tilbys treningsmedlemskap som ansattgode ikke skal fordelsskatte for dette. - Momsfritak/redusert moms for sunne matvarer. - Arealplanlegging som tidligere nevnt. - Endring av dagens regulering av reklame og matmerking av mat, se eget avsnitt matmerking, punkt Behandling i voksen alder Hundrede tusen nordmenn klassifiseres i dag som sykelige overvektige. Å være sykelig overvektig over lengre tid, øker sannsynligheten for alvorlige livsstilssykdommer og alvorlige psykiske plager. Dette medfører økt sykefravær/uførhet blant befolkningen og det vil fra et samfunnsøkonomisk ståsted være lønnsomt å ta noen grep. Det er kjent at årsaken til ekstrem overvekt kan ha rotårssak i psykiske plager. For å understreke en veldig viktig grunnessens i helheten først; det er ingenting i veien å være overvektig og ha en god helse, men den dagen man føler helsen svikter og man ikke lenger har det bra med seg selv, er det viktig å søke hjelp. Det er ingen fasit på hva som er best av konservativ og kirurgisk behandling, selv om statistikkene forteller at konservativ behandling har til nå hatt dårligere resultater enn kirurgi. Alle er forskjellig, og må få tilbud

7 Side 7 om tilpasset behandlingstilbud. De konservative tilbudene som finnes i dag har store forbedringspotensialer. Slik LFO ser det er oppskriften et velbalansert og godt tverrfaglig team, med fokus på tre viktige felt; fysisk del, psykisk bit og det emosjonelle. Samtidig er tid en viktig faktor på hvor lenge oppholdet varer, samt hvor lenge og hva slags oppfølging man får. Kirurgisk behandling er blitt ganske vanlig og en ganske standardisert prosedyreoperasjon hos mange av landets offentlige og private sykehus og klinikker. Den vanligste er Gastric Bypass, men det utføres også en del Gastric Sleeve, og noen Duodonal Switch operasjoner. Gastric band er på vei ut og Gastric Balloon er på vei inn. Operasjonene gjøres laparaskopisk og gir minimale arr, men det foreligger likevel store risikoer ved å utføre et slikt inngrep, så det rår ingen tvil på at en fedmeoperasjon bør være siste utvei for en sykelig overvektig person som behandling. Allikevel skal tilbudet stå sterkt da vårt samfunn nå består av mange sykelig overvektige som både kvalifiserer seg for operasjon og som på medisinsk grunnlag har behov for en slik operasjon. En viktig faktor som vi også må vie noen ord er den psykiske delen. Overvekt er ofte kun et fysisk, synlig symptom på et underliggende problem, og hvis man kun behandler symptomet på et fysisk nivå og ikke rotårsaken til hvorfor man ble sykelig overvektig, vil det i de aller fleste tilfeller i lengden være bortkastet. Samtidig er det ofte mange følelser knyttet til mat og overvekt, og disse følelsene må tas fatt i av fagpersonell i et trygt miljø og arbeides med. Dette gjelder ikke for alle, men for mange. Det må jobbes med mestringsfølelsen og pasienten må få verktøy av riktig fagpersonell slik at han/hun kan endre livsstil som på lengre sikt vil føre med seg bedre helse. Det mentale og det emosjonelle har mye og si. Det er derfor overvekt er så komplekst og individuelt, og må behandles deretter. Derfor ønsker LFO følgende: - Folk med sykelig overvekt skal være garantert behandling minimum 1 år etter de har søkt hjelp hos sin fastlege. Herunder kommer tiltak som opphold ved en livsstilendring-institusjon, eller kirurgi. - Utvidede, forbedrede og individuelle tilpasninger på de konservative tilbudene, spesielt mht oppholdets lengde. Livsstilsendring skjer ikke over natten og tar tid. - Det må sikres en helthetlig behandling som er tilpasset den enkelte pasient. - Strammere, bedre og forlenget oppfølging av pasienter, både kirurgisk og konservativ behandling. - Pålagte kurs med fokus på både det mentale, det fysiske og det ernæringsmessige, samt fokus på livsstilsendring og mestringsfølelse for fedmepasienter. - Enda tydeligere fokus på hva som kreves og hva man risikerer ved å gjennomføre en fedmeoperasjon. Informasjon er alfa og omega slik at pasienten selv eier sin egen vurdering og sitt eget valg, uansett hva som skjer i etterkant.

8 Side 8 - Konservative behandlingsopplegg bør også ha bemanning med mulighet og nødvendig kompetanse til også å kunne besøke pasienter i hjemmesituasjonen på slutten av oppholdet eller etter endt opphold, da det ofte er der utfordringene er og det begynner å gå galt igjen. - I tråd med samhandlingsreformen må det sikres et tverrfaglig og godt behandlingstilbud i den enkelte kommune som gir pasienten behandling også etter endt behandling i spesialhelsetjenesten. - Oppfølging gjennom fastlegeordningen, tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier eller psykolog over tid for å sikre kontinuitet og oppfølging, familie/pårørende skal inkluderes - Mer og tydeligere fokus på det psykiske og emosjonelle i en livsstilsendring, samt årsak til hvorfor man ble sykelig overvektig. Det er viktig for en pasient å forstå og bli bevisstgjort. 3. Matmerking og opplysning Overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkningen. Det samme skjer i resten av verden. Parallelt med dette ser vi en økende grad av fysisk inaktivitet i hverdagen. Mange mener at vi står ovenfor en global epidemi, med store konsekvenser. Inntaket av type mat, og mengde, er en faktor som spiller den største rollen på overvektsituasjonen. Landsforeningen for Overvektige krever/ønsker at - Matvarer med høyt sukker- og fettinnhold bør få et eget merke for dette. Se eget pkt. 3.1 Nøkkelhullsmerking. - Forbud mot all reklamerer/eksponerer av usunne matvarer rettet mot barn i butikker, blader, m.m., viser til NOU (Norges offentlige utredninger) -utredning av 10. november 1999 Avgitt til Barne- og familiedepartementet 15. februar 2001 (jf. NOU Norges offentlige utredninger, 2001: 6, Om kommersialisering og kjøpepress mot barn og unge ) 3.1 Nøkkelhullsmerking Dagens nøkkelhullsmerking kan virke villedende for enkelte da dagens system fungerer slik at det sunneste produktektet i produktkategorien er kvalifisert for slik merking. Vi mener at alle matvarer må merkes etter trafikklysprinsippet som de har innført i England. Matmerking av en frossenpizza i England. (Bilde er lånt fra Grønt merke for produkter du kan spise ubegrensede mengder av som grønnsaker, enkelte sorter frukt/bær. Gult merke for produkter som er det beste alternativet i

9 Side 9 produktkategorien; for eksempel den sunneste pizzaen. Rødt merke for alt som faller under kategorien usunt. I Vi mener et nytt merkesystem vil lettere veilede folk til å ta reelle sunne valg. 3.2 Overflodssamfunnet: Vi har opparbeidet er overflodssamfunn basert på raske og enkle løsninger med tanke på mat. Vi står nå i en situasjon der matvareindustrien og hurtigmatstrukturen vi har bygd rundt oss, bidrar til å gjøre folkehelsen dårligere. Det er ingen tvil om at tilgjengeligheten er høy og prisen er lav, samtidig som det er et minimalt og smalt tilbud på sunne alternativer. Det selges veldig mye av denne usunne hurtigmaten som inneholder såkalte tomme kalorier (lite næringsriktige stoffer som kroppen kan dra nytte av), og de aller fleste vet at dette ikke er et sunt alternativ til mat, og fokuserer heller på smak og lyst, og handler på impuls. Denne usunne fast food en er proppet full av unødvendig dårlig fett og karbohydrater, men som samtidig mange finner utsøkt i smak. Dette er en industri som produsentene tjener mye penger på, og det er den vi må kjempe mot. Det har ingenting med om du er stor eller liten mht antall kg, men om å sørge for å gi et positivt løft til folkehelsen som dessverre er på vei ut av kontroll. Det er et udiskutabelt faktum at for mye dårlig fett (mettet fett og transfett), dårlige karbohydrater (karbo med høy glykemisk indeks), sukker og salt i store mengder over tid har en betydelig negativ påvirkning på enkeltindividets egen helse. Det trenger ikke nødvendigvis resultere i overvekt, men hos fler og fler ser vi at dette er resultatet. Kronologisk alder speiler ikke alltid metabolsk alder som er et uttrykk som forteller mye om helsen og livsstilen din (kroppens indre alder). Poengterer at man kan være normalvektig, og likevel ha en dårlig helse. Landsforeningen for Overvektige krever/ønsker at - Det må ses på og vurderes å innføre reguleringer eller andre ordninger for å begrense tilgjengeligheten og overfloden av usunn hurtigmat som nå finnes overalt. - Det bør være tydeligere matmerking av produktene som selges, og merkes på samme måte som alle andre matvarer (se eget forslag til ny matmerke ordning, punkt 3.1). - Det bør oppfordres til flere, og eventuelt vurdere å subsidiere, sunne alternative foretak som tilbyr gode, næringsriktige matvarer (altså matvarer som inneholder en velbalansert mengde med næringsstoffer som kroppen trenger). - Fokus på å informere og bevisstgjøre forbrukerne om hvor stor negativ påvirkning enkelte av disse matvarene og enkelte næringsstoffene. At de i stor grad fungerer som gift i kroppen, og lett skaper avhengighet som bidrar til dårligere helse som igjen øker risikoen for livsstils og metabolske sykdommer. Det gjelder ikke bare hurtigmat, men også godterier og andre søtsaker.

10 Side Diskriminering og opplysning Landsforeningen for Overvektige opplever stadig at overvektige personer blir diskriminert, og at gruppen overvektige blir stigmatisert på ulike arenaer. Vi ønsker å jobbe kontinuerlig og målrettet mot dette og for inkludering. Folk som ikke får jobben fordi de er for tjukke, folk som ikke kommer inn på utesteder eller blir kastet ut fordi de er for store, dette er dessverre episoder som har funnet sted. I løpet av våren har det vært oppe i media at overvektige ikke passer inn i enkelte bussetebelter, og at flyselskaper vurderer pris etter kroppsvekt. Overvekt er muligens den siste tabu i samfunnet, og det er mye skam forbundet med overvekt. Det er viktig at overvektige mennesker blir respektert og behandlet som likeverdige mennesker. Det er derfor på sin plass at overvektige sikres et vern mot diskriminering. Landsforeningen for Overvektige krever at: - Overvektige skal lovfestet rett til samme sikkerhet som normalvektige under all form for kollektiv transport. Det skal være transportselskapets ansvar og å inneha tilstrekkelig og godt nok utstyr uten særkostnad for den enkelte. Viser til neste punkt. - Endring/tilføyning i diskrimineringsloven 4. Forbud mot diskriminering; å inkludere overvektige personer. Da spesielt med hensyn på ved ansettelser jf 7 Forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser. - Det igangsettes holdningsskapende kampanjer i skolen med fokus på å fjerne myter og tabu forbundet med overvekt. - Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene bes å igangsette tiltak for å sikre at overvektige ikke blir diskriminert i en ansettelsessituasjon. Avslutningsvis Denne uttalelsen tar for seg mange områder som er viktig for overvektige i det Norske samfunn. Det er mye som kan gjøres, og det bør iverksettes nå. Vi kan ikke fortsette å ta oss råd til å la utviklingen hvor fler og fler nordmenn får diagnosen sykelig overvektige. Regjeringen må på banen og ta grep og landsforeningen mener det må arbeides på lik linje som med røykeloven, det må på plass et forlik i stortinget. Man kan ikke sette en pris på folkets helse. Uten god helse, så faller grunnpilarene sammen fordi uten arbeidere vil ikke samfunnet fungere optimalt. Vi tror på våre forslag og håper på at de blir saklig vurdert og prøvd ut i praksis. Vi må stå sammen og samle all kunnskap og krefter, for å bedre folkehelsen. Vi har makten, vi må bare bruke den. Landsforeningen ber om at det manes til en samfunnsdugnad der myndigheter, interesseorganisasjoner, næringen, fagmiljøene og helsevesenet sammen jobber for et samfunn som tar overvektsituasjonen på alvor.

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Min livsstil ung helse

Min livsstil ung helse ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av et e-helseverktøy for elever i videregående skole av Tonje Lauritzen Vigdis Mathisen Olsvik ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter

Innhold: Porsgrunn: utfordringer og muligheter Innhold: Kap 0 Sammendrag Side 3 Kap 1 Innledning Side 4 Kap 2 Hva er folkehelse Side 5 Kap 2.1 Folkehelsebegreper Side 5 Kap 2.2 Folkehelse: hva hvem og hvor Side 5 Kap 2.3 Sosial ulikhet i helse Side

Detaljer

Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo

Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo 1 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Metode... 5 Media... 8 Skolen... 10 Hjemme... 14 Veien til og fra... 16 Fritid og ferie... 18 Ungdoms refleksjoner

Detaljer

Kartleggingsrapport september 2011. Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder.

Kartleggingsrapport september 2011. Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder. Kartleggingsrapport september 2011 Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder. Det er ikke så mye som skal til, for å få til mye! (Rektor ved Byremo videregående skole) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Engstelige barn og unge

Engstelige barn og unge Engstelige barn og unge En enkel veileder dersom du opplever eller har noen i din nærhet som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

ELSE MARIE ØVREBØ. Frukt- og. grønnsakspising blant ungdomsskoleelever EUREKA FORLAG

ELSE MARIE ØVREBØ. Frukt- og. grønnsakspising blant ungdomsskoleelever EUREKA FORLAG ELSE MARIE ØVREBØ Frukt- og grønnsakspising blant ungdomsskoleelever E U R E K A N R 6 2 0 0 4 EUREKA FORLAG ELSE MARIE ØVREBØ FRUKT- OG GRØNNSAKSPIISIING BLANT UNGDOMSSKOLEELEVER EUREKA 6/2004 1. opplag

Detaljer

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

mulig fremtidig bruk av stamceller i behandling av sykdom (Innst. S. nr. 175 (2004-2005), jf. Dokument nr. 8:54 (2004-2005)) 9.

mulig fremtidig bruk av stamceller i behandling av sykdom (Innst. S. nr. 175 (2004-2005), jf. Dokument nr. 8:54 (2004-2005)) 9. 2005 Møte tirsdag den 10. mai kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 76): 1. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om bruk av karantene for politisk leiing i departementa

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder?

Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder? SYKHB008 Bacheloroppgave sykepleie Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder? En kvalitativ intervjustudie Kandidatnr: 87 Antall ord: 11 420 Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene.

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene. Et liv uten sult Noen har prøvd å slanke seg så lenge de kan huske. De fleste har gitt opp. For mange er fedmekirurgi siste sjanse til et lettere liv. TEKST og FOTO Tone Galåen tg@fysio.no HVERT år opereres

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

Innspill til ny folkehelsemelding

Innspill til ny folkehelsemelding Journalpost:14/44649 Saksnummer Utvalg/komite Dato 239/2014 Fylkesrådet 21.10.2014 Innspill til ny folkehelsemelding Sammendrag Fylkesrådet anser det som positivt at regjeringen vil styrke folkehelsearbeidet

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer