Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt. Vedlikehald av grusvegar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt. Vedlikehald av grusvegar"

Transkript

1 Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt Vedlikehald av grusvegar

2 Vedlikehald av grusvegar Grusvegnettet i Norge Vegtilstand og tilstandskartlegging Krav til grusvegar Vegtilstand Vedlikehaldstiltak Klimatilpassing Kostnader Utfordringar 2

3 Vedlikehald av grusvegar Grusvegnettet i Norge Offentleg vegnett i Norge ca km Ca km grusveg; ca 25%!! Ca km på Fv Ca km på Kv Skogsbilveger Ca km Hb 018: grusdekke kan nyttast på sekundære vegar (S) m/ ÅDT<300 Tilkomstvegar (A) m/ ÅDT<100 3

4 Vedlikehald av grusvegar Grusvegnettet i Norge Vegtilstand og tilstandskartlegging Krav til grusvegar Vedlikehaldstiltak Klimatilpassing Kostnader Utfordringar 4

5 Vedlikehald av grusvegar Vegtilstand, ref DP5 Klima og transport 6

6 Vedlikehald av grusvegar Drift og vedlikehold av grusdekker kan i hovedtrekk delast i følgjande hovudoppgåver Høvling utan tilførsel av ny grus Oppgrusing inkl. høvling Støvdemping (salting, vatning etc.) Grøfterensk 8

7 Vedlikehald av grusvegar Funksjonsspesifiserte oppgåver i dagens funksjonskontraktar her til lands er: Lapping av grusdekke Oppgrusing Høvling av grusdekke Støvbinding Vatning av grusdekke Fjerning av stein i og på vegbanen Avretting av telehiv og oppretting av midlertidig avretting av telehiv Reparasjon av dekkeskader i og etter teleløysinga 9

8 Vedlikehald av grusvegar Vegtilstand, ref DP5 Klima og transport 10

9 Vedlikehald av grusvegar Vegtilstand, ref DP5 Klima og transport 11

10 Vedlikehald av grusvegar Vegtilstand, ref DP5 Klima og transport 12

11 Vedlikehald av grusvegar Vegtilstand og tilstandskartlegging Krav til grusvegar Vedlikehaldstiltak Oppgrusing / val av materiale Høvling Grøfterensk og oppgradering av grøfter Støvbinding Klimatilpassing Kostnader Utfordringar 13

12 hb 018 Krav til materiale Krav til materialer for grusdekker er gitt i kap. 61. Øvrige krav til materialer i overbygningen skal være som for veg med bituminøst dekke, se kap. 52. I det øverste laget under grusdekket bør et velgradert materiale benyttes, slik at man har et fuktmagasinerende lag under dekket, se pkt Vegfundament i tykkelse 40 cm eller mer, kan splittes i et bærelag og et forsterkningslag. Bærelaget bør da ha en tykkelse på min. 15 cm. og bestå av velgradert knust grus eller knust fjell, f.eks. i sorteringen 0/32. 14

13 hb 018 Val av grusdekke Eit grusdekke består av mekanisk stabilisert grus (knust fjell eller knust grus) og kan nyttast på atkomstvegar med ÅDT < 300 samlevegar med ÅDT < 100. Ved høgare trafikk kan vedlikehaldet ofte bli kostbart. 15

14 hb 018 Tilstandskrav 16

15 hb 018 Tilstandskrav 17

16 hb 018 Tilstandskrav Er krava REELLE KRAV?? 18

17 hb 018 Materialkrav grusdekke Korngradering (forts) 19

18 hb 018 Materialkrav grusdekke 20

19 hb 018 Materialkrav grusdekke Fuktmagasinerende lag Over fjell, steinfylling eller bærelag uten tilfredsstillende innhold av finstoff (materiale mindre enn 0,063 mm) bør det under grusslitelaget legges et fuktmagasinerende lag som medvirker til å holde på fuktigheten i slitelaget. 21

20 hb 018 Materialkrav grusdekke 614. Støvbindende midler Støvbindende midler bør benyttes for å hindre støving i tørt vær og for å bedre stabiliteten av grusdekket. 22

21 Framlegg til ny Hb 111 Drift og vedlikehald (2012) Funksjonskrav 23

22 Hb 111 Drift og vedlikehald (2012). 24

23 Hb 111 Drift og vedlikehald (2012) Grusdekkets tilstand skal tilfredsstille følgande krav til tilstandsklasse 25

24 Tilstandsparameter grusvegdekke hb 111(2012) Geometri tverrfall vegkanthøgde Ujamnheiter Hol Vaskebrett Laus grus Støv 26

25 Grusdekkets geometri 27

26 Tilstandskartlegging hb 111(2012) For kvar tilstandskategori / parameter får parsellen ein karakter (tilstandstsgrad) på ein skala frå 0 til 3 der 0 er framifrå og 3 er uakseptabel tilstand. Omfang av tilstanden skal vurderast i meter eller prosent. Prosedyre for registreringar er vist i som vedlegg i hb 111. (Svensk metode som er adoptert av oss.) 28

27 Tilstandskartlegging hb 111(2012) Klassifisering av ujamnheiter 29

28 Ujamnheiter tilstandsgrad 0 Vegbanen er jevn og fast. Enkelte slaghull kan forekomme. Ingen korrugeringer. 30

29 Ujamnheiter tilstandsgrad 3 Store deler av vegbanen er ujevn pga slaghull og korrugeringer. Føreren må hele tiden være oppmerksom og endre og tilpasse kjørehastigheten etter forholdene. 31

30 Laus grus Tilstandsgrad 3 Løs grus over hele vegbanen og i strenger og ansamlinger langs vegkantene, innvirker på kjørekomfort og sikkerhet i stor grad. Tilstandsgrad 0 Løs grus forekommer ikke eller i svært liten grad på og langs vegbanen. 32

31 Støv Tilstandsgrad 3 Støvskyer opptrer langs store deler av vegen. Sikten er kraftig redusert. Omgivelsene er plaget i veldig stor grad. Tilstandsgrad 0 Trafikken virvler ikke opp støv fra vegbanen. Omgivelsene langs vegen er ikke utsatt for støv. 33

32 Vedlikehald av grusvegar Grusvegnettet i Norge Vegtilstand og tilstandskartlegging Krav til grusvegar Vedlikehaldstiltak Oppgrusing / val av materiale Høvling Grøfterensk og oppgradering av grøfter Støvbinding Klimatilpassing Kostnader Utfordringar 34

33 Vedlikehold av grusveger I tillegg til vegbanen skal sideområdet også vedlikehaldast; dvs. i som for veger med fast dekke. NB! Spesielt fokus på drenering!!! - Grøfterensk er viktig da grus fra kjøyrebanen hamnar her og reduserer dreneringsevna. 35

34 36

35 37

36 Vedlikehald av grusvegar Vedlikehaldstiltak Grusing Varierer for ulike kontraktar I praksis blir berre 30% av veglengda oppgrusa pr år. Dette svarar til full oppgrusing kvart 3. år Min 2x pr år tilrås (vår og haust) Mengde grus pr år varierer mykje: m3 pr km avhengig av tilstand og ÅDT Gruskvalitet o Knust fjell o Knust grus o Viktige parametre: Finstoffinnnhald Kornkurve 38

37 Vedlikeholdstiltak Høvling For å få god jamnheit Krav til framkomst / kjøyrefart på veg Ved slaghol Tidspunkt for høvling Min 2x, men bør gjerast oftere og etter behov Vår (ved grusing) sommer høst (ved grusing) 39

38 Vedlikeholdstiltak Støvbinding Kan vere aktuelt, serleg ved bruk av knust fjell og finstoffattig grus (med lite bindingsevne) Ulike produkt Dustex CaCl Norsalt 40

39 Vedlikeholdstiltak Grøfterensk og oppgradering av grøfter Fjerne etterslep Fjerne snø i grøftene om våren NÅR? 41

40 Vedlikehald av grusvegar Grusvegnettet i Norge Vegtilstand og tilstandskartlegging Krav til grusvegar Vedlikehaldstiltak Oppgrusing / val av materiale Høvling Grøfterensk og oppgradering av grøfter Støvbinding Klimatilpassing Kostnader Utfordringar 42

41 Klimaendringar IPCC Fourth Assessment Report 2008 De globale scenariene indikerer mer ekstremt vær i Europa, både med hensyn til temperatur og nedbør. Det er ventet stor økning av vinternedbøren de fleste steder av Europa. Nord-Europa forventes å få noe økt sommernedbør Sentral- og Sør-Europa vil bli påvirket av oppvarmingen og uttørringen i sør. Mot midten av århundret: venta episoder med vedvarende sterk nedbør over flere dager som vil gi opphav til styrtflommer. Mot slutten av århundret, kan kystområdene i Europa risikere store oversvømmelser. 43

42 Vedlikehald av grusvegar Klimatilpassing 44

43 Vedlikehald av grusvegar Klimatilpassing 45

44 Vedlikehald av grusvegar KOSTNADER Ref: Ragnar Evensen 47

45 Vedlikehald av grusvegar KOSTNADER Ref: Ragnar Evensen 48

46 Vedlikehald av grusvegar Endra klima og kostnader kostnader 49

47 Vedlikehald av grusvegar Endra klima og kostnader Opsummering av berekning Estimert kostnad til drift og vedlikehold kan auke i storleiksorden 20 % på grunn av endra klima. Kostnader til økt oppgrusing er den største kostnadsbæreren. Årlege kostnader for drift og vedlikehald vart berekningsmessig redusert med 30 % for kvar av dei to tiltaka forsterking og drenering. Samla levetidskostnad over 20 år vart berekningsmessig redusert ved desse tiltaka; det vil derfor løne seg å gjere ei oppgradering av vegnettet for å møte den framtidige klimasituasjonen. 50

48 Vedlikehald av grusvegar TILRÅDINGAR Oppgrusing Minimum 2g årleg; vår, haust + event. supplering i sommarsessong ved skader Minimum m3 pr km avhengig av nedbør mm Høvling / Min 2-3g årleg; Før og under oppgrusing vår og haust I sommarsessong, gjerne i samband med vedlh.grusing Takfall 3-5% viktig! Torvkantar må fjernast! Oppgradering av grøfter og stikkrenner haust og/eller vår Støvbinding i samband med vårgrusing / høvling Djupstabilisering med Dustex el liknande produkt kan vere aktuelt 51

49 Vedlikehald av grusvegar UTFORDRINGAR Oppgradering av status / oppvurdering av grusvegnettets betydning! Avsetting av tilstrekkeleg midlar til vedlikehald Identifiser effektive metodar / systematiske tiltak og innfør desse i driftsrutinene Lag gode vedlikehaldsplanar Vekt på rett timing for vedlikehaldstiltak!! (grunnleggande) Hovudsakleg førebyggande tiltak /planlagde og rettidige aktivitetar Gode vedlikehaldsrutiner vil redusere tilstandsstyrte tiltak og brannslukking! 52

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsstandard Kommunale veger

Drift- og vedlikeholdsstandard Kommunale veger Drift- og vedlikeholdsstandard Kommunale veger Teknisk Drift Avd. Veg, park og friluftsliv 17. Oktober 2014 OPPSUMMERING For at trafikksystemet skal kunne brukes av alle, må det være utformet, driftet

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET 1 Rapporten er utarbeidet av: Roar Telle (leder), Veiteknisk

Detaljer

OPPLEGG FOR REGISTRERING,

OPPLEGG FOR REGISTRERING, STATENS VEGVESEN OPPLEGG FOR REGISTRERING, LAGRING OG AJOURHOLD AV TILSTANDSDATA FOR VEGNETTET 2013-12-13 1 Oppsummering Opplegg for registrering, lagring og ajourhold av tilstandsdata for vegnettet er

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Utvalg for plan

Detaljer

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Del 1: UTFORDRINGER Høringsdokument datert 7. desember 2012 Sør-Trøndelag fylkeskommune Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Høringsdokument del 1: UTFORDRINGER

Detaljer

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse NORSK BETONGINDUSTRIFORENING NBIF Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Layout: Opplag: Trykk: Vianova

Detaljer

Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg

Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg Rambøll Norge AS Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Statens vegvesen Region sør Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg - en undersøkelse basert på taus kunnskap Risikovurderinger

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene STF22 A04308 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene Grenseoverskridende utnytting av ressurser Sluttrapport SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004 2 Forord Det har

Detaljer

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein En kort veiledning i bruk av permeable dekker Tekst: Kjell Myhr, Aaltvedt Betong Oktober 2013 1 Økende problemer med overvann Kapasiteten

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner NVDB Nasjonal vegdatabank Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner Vegdirektoratet Trondheim kontorsted NVDB og Geodata Dato: Januar 2013 Innhold 1. Forord... 2 2. Hva er NVDB?... 3 2.1

Detaljer

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt KOMMUNAL 4/2006 TEKNIKK Veg og utemiljø - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift

Vegdrift 2014 - sommerdrift Tekna konferanse 3-4 november, Britannia Hotell, Trondheim Vegdrift 2014 - sommerdrift Kartlegging av skred og potensiell skredfare på fv.30 i Sør - Trøndelag Gunne Håland, TMT, Vegdirektoratet 05.11.2014

Detaljer

Gjørsli fjelltak: Vurdering av adkomstveg November 2009

Gjørsli fjelltak: Vurdering av adkomstveg November 2009 Notat Oppdrag Tema Gjørsli fjelltak - Reguleringsplan Vurdering av prinsipp for adkomst Notat nr. 4080153-02 Til Selskap Navn E-post Lemminkäinen as Reidar Lishagen rli@lemminkainen.no Fra Rambøll Norge

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 07.04.2014 Tid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

Regional transportplan -for Østfold mot 2050. Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2016-19

Regional transportplan -for Østfold mot 2050. Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2016-19 Regional transportplan -for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2016-19 Vedtatt av fylkestinget 17. juni 2015 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grunnlag og forutsetninger...

Detaljer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Vegteknologi 2015 Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer 10. og 11. mars 2015, Britannia Hotel, Trondheim kompetanse nettverk karriere Tekna Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene.

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. STF22 A04306 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. Grenseoverskridende utnytting av ressurser. Vedlikeholdssystemer og standarder, muligheter for tilpassing og harmonisering

Detaljer

Intern rapport nr. 2337. Standardkrav, veg, drift, vedlikehold, prosesser Seksjon: Statens vegvesen. Teknologiavdelingen

Intern rapport nr. 2337. Standardkrav, veg, drift, vedlikehold, prosesser Seksjon: Statens vegvesen. Teknologiavdelingen Intern rapport nr. 2337 Temahefte til Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold Sammendrag Sammendrag Målet med Temaheftet er å presentere en utdyping av faget drift og vedlikehold av veger. Det presenterer

Detaljer

Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen

Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen 30. september 2010 Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen Torgrim Dahl /Rolf Johansen Dekkeprosjektet, Rø Norsk asfaltforenings studietur, Krakow 2010. Torgrim: Hva sier Vegdirektoratets Byggherrestrategi

Detaljer

Funksjonskontrakt 1701 Indre Namdal - Vurdering av utforming for prosess 91, 92 og 93 i konkurransegrunnlaget. SINTEF Teknologi og samfunn

Funksjonskontrakt 1701 Indre Namdal - Vurdering av utforming for prosess 91, 92 og 93 i konkurransegrunnlaget. SINTEF Teknologi og samfunn STF50 A05140 Åpen RAPPORT Funksjonskontrakt 1701 Indre Namdal - Vurdering av utforming for prosess 91, 92 og 93 i konkurransegrunnlaget Bjørn Ove Lerfald SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og jernbaneteknikk

Detaljer

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013 Innhold 1 Om fylkesvegplanen... 3 2 Transportsystemet i Nord -Trøndelag... 3 2.1 Fylkesvegnettet... 4 2.2 Fylkeskommunens øvrige transportansvar... 6 2.3 Andre aktører i transportsystemet... 6 3 Mål...

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer