Bøker. Nyheter fra genteknologiens verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bøker. Nyheter fra genteknologiens verden"

Transkript

1 Bøker Trond Skaftnesmo Genparadigmets fall, sammenbruddet av det sentrale dogmet Antropos 2005 Nyheter fra genteknologiens verden Innen såkalt goetheanistisk vitenskap er det etterhvert mange forfattere, til felles har de en fenomenologisk tilnærmingsmåte og ofte også et ønske om å utvide den menneskelige erkjennelse av verden ikke bare i antall og innhold, men også i forhold til hva vi kan vite noe om og hvordan vi kan oppnå kunnskap. Dette bygger videre på Rudolf Steiners erkjennelsesteori, men er selvstendige bidrag som står på egne bein. Typisk er viljen til også å ta med menneskets opplevelsesverden som en del av vitenskapen, også innen de «harde» vitenskapene, som f.eks. biologien. Et annet særtrekk er viljen til helhet, eller holisme som det kalles så moderne. Dette siste er spesielt tydelig i Skaftnesmos arbeide, der han som tittelen sier går inn på konsekvensene av nyere resultater innen genforskningen. Boka er delt inn i to deler, hvorav den første går inn på genproblematikken og oppsummerer resultatene av det såkalte «Humant genom-prosjektet» og i forlengelsen også tar opp interessante spørsmål i forhold til hvor organismens form kommer fra, hvordan den oppstår og hva som betinger den. Andre del beskriver konsekvensene av de nyere resultatene for darwinismen. Kort sagt går «Humant genom-prosjektet» ut på å utforske alle menneskets gener og hva de brukes til. Sentralt i denne undersøkelsen sto fra starten av det såkalte «sentrale dogmet», utformet av Francis Crick i 1957, som i hovedsak går ut på at form og vekst av organismen i alle dens deler er en følge av informasjonen i genene og bruken av dem. Dette fordi informasjon, ifølge dogmet, i hovedsak bare går en vei: Fra DNA til RNA til Protein, og ikke den andre veien. (Noe annet ville svekket teorien om DNA som årsak til organismens form og vekst, da det ville innebære et avhengighetsforhold som er gjensidig og ikke ensidig eller enveis). Skaftnesmo viser til flere kjente eksempler på at dette ikke er tilfellet, at informasjon også går andre veien, og at organismen som helhet virker inn også på DNA og bruker den som et redskap til sin egen vekst og opprettholdelse, ikke ser seg slavisk forutbestemt av den. Dette åpner for forståelsen av organismen som en helhet, en overordnet og selvstendig enhet ikke underlagt en av sine deler. Et grunnleggende problem for de som forsvarer det sentrale dogmet, det vil si størsteparten av dagens biologer, er den begrensede mengden informasjon som kan lagres i et DNA og den voldsomme mengden som ville vært nødvendig for å kode alle formdetaljer i f.eks. en menneskekropp. Det viser seg dessuten at likheten mellom ulike pattedyrs DNA og mennesket er mye større en den biologiske likheten. Antallet DNAstrenger er heller ikke nødvendigvis størst hos de mest utviklede (kompliserte) organismene (se artikkelen «Gentroens sammenbrudd» i forrige Cogito for detaljer). Hvordan utformingen av organismen i detalj skjer, fra embryo til voksent individ, er fortsatt en gåte for dagens biologer. Skaftnesmo fører mange argumenter i marken for at vi ved en helhetlig forståelse av organismen er kommet mye nærmere en forståelse av hva som egentlig foregår. Den delen av boka som behandler darwinismen går nærmere inn på spørsmålet om ikke bare individets vekst, men artenes utvikling i forhold til individet. I lys av det som blir lagt fram i første del av boka åpner forfatteren også for en annen måte å behandle darwinismen og utviklingslæren på talls biologen Jean-Baptiste Lamarcks teori om at individet kan videreutvikle egenskaper som så går direkte i arv til etterkommerne vies et eget kapittel. Deretter spørsmålet om evolusjonen har noe mål eller, i det minste, en 70

2 retning? Darwinismen går jo ut fra at all utvikling skjer som tilfeldige endringer i arvematerialet og at disse ved hjelp av «det naturlige utvalg» siktes og foredles så de mest «hensiktsmessige» eller overlevelsesdyktige overlever og de andre variantene forgår. Jo yngre et pattedyr er, jo mer ligner det på mennesket. Mennesket beholder med andre ord i størst grad den formen det har i fosterutviklingen, dette er et velkjent fenomen innen goetheanismen og en av de områdene den har forsket mest på. Er mennesket, åndelig sett, den førstefødte, som evolusjonen, fysisk sett, streber mot? Boka henvender seg til alle med interesse for det grunnleggende spørsmålet: Hva er liv? Den åpner for nye perspektiver i et vitenskapsområde som til en stor del har vært og er preget av faste oppfatninger om hvordan liv skapes og hva utvikling er. Med denne boka kan man få et nytt syn eller i det minste en mulighet til (på ny) å stille spørsmål ved de grunnlegende sannhetene innen biologien. Viktige begreper forsøkes forklart underveis i boka, men det vil sikkert være en fordel om man på forhånd er kjent med grunnbegrepene innen moderne biologi. Egil Elseth Uten at dere blir som barn Roman, 152 sider, Verbum forlag 2006 Når troen rakner De fleste som kjenner til Egil Elseth (f. 1927) forbinder ham med leseverket Visjon og virkelighet. Det er en tobinds lesebok for videregående skole, som nærmest har fått klassikerstatus på linje med Nordahl Rolfsens lesebøker for barneskolen. Som pensjonist har den forhenværende lektoren begynt å utfolde seg som forfatter, og i disse dager presenterer han sin første roman, Uten at dere blir som barn. Axel Bojer I all korthet handler romanen om den seksti år gamle Tormod Lien. Han er født kort tid etter andre verdenskrig og fungerer som prest i «Skogli menighet», et rolig og småborgerlig samfunn hvor alle tilsynelatende kjenner hverandre. En søndag står presten på prekestolen og bekjenner for menigheten at han «har spilt en rolle» for dem. Han har gjort en jobb, sier han, delt ut sakramentene, brød og vin, sagt de rette ordene i mang en situasjon, viet menigheten til trosbekjennelsen, bedt for og med dem, talt og holdt oppbyggelser, døpt flere generasjoner og ført mange til graven, men nå er det altså slutt. Han har spilt en rolle han ikke lenger opplever at han har dekning for. Mang en preken har han fått ros for, men nå innrømmer han at det var stjålet tankegods. Samvittigheten sier ham at han ikke lenger kan pryde seg med lånte fjær. Han kan ikke fortsette sitt liv som Jesu stedfortreder på jorden. Det brygger opp til en interessant erkjennelsesroman, noe det også kunne blitt, med en dertil hørende sosial turbulens i prestens omgangskrets. Dessuten er det en roman som kunne truffet mange hjemme, med en historie om hvordan sunn tvil slår sprekker i en verdensanskuelse som ikke er basert på erfaring og individualisert innsikt, men isteden er bygget på tradisjon og overleverte forestillinger. Som forfatter er imidlertid ikke Egil Elseth tøff nok. Han trenger et råere og mer hensynsløst språk, hvis han skal gå ærlig og undersøkende inn i den problemstillingen han risser opp. En ihuga forkynner spøker mellom linjene fra begynnelse til slutt. Kona Liv, som er Tormod Liens støtte og medspiller gjennom den et år lange sykemeldingstiden, før presten vender tilbake til sitt embete, er i korte riss et forsøk på å vise en kvinnekarakter som det nok er mange tilfeller av i slike miljøer. Naiv, med en inngrodd skepsis mot alt som smaker av refleksjon og drøfting av erkjennelsesproblemer, men allikevel med et godt hjerte, med overskudd og evne til å stille opp for andre. Slik hun fremstår i romanen er det allikevel vanskelig å unngå at hun oppleves som en klisjé. Når Tormod Lien finner en løsning på sin fallitt som prest, er dette et resultat av flere sammenfallende faktorer. Her skal kun nevnes noen: de antidepressive medikamentene 71

3 BØKER virker; presten får sitt første barnebarn; han begynner å jobbe i hagen igjen; han begynner nok en gang å vise seg ute blant folk; han studerer Pascal og Kirkegaard. Sammen med kona repeterer han bryllupsreisen til Asissi i Italia; og han har en avgjørende samtale med sin lege, en mann som ikke deler hans kristne livssyn men setter ham på sporet av det man kan betegne for en kognitiv terapi, en selvhelbredelse hvor presten forstår det slik at han må foreta sine fundamentale valg nok en gang, de han tok i ungdomstiden, da han valgte å bli en kristen. Men det er ikke mye nytt som kommer ut av det. Den gamle dualismen fortsetter, med et psykologiserende jeg inne i personligheten og en ekstern Gud et eller annet sted utenfor. Og til sist, når Tormod Lien holder sin gjenintredelsestale for menigheten, holder samtidig Egil Elseth sin tale for leserne. En tale hvor han forsøker å legitimere tvilen i forhold til det kristne verdensbilde. Hva kunne han vel ikke utrettet med det? Egil Elseths prosjekt har absolutt sin berettigelse. Tvilen er vesentlig i en postmoderne mentalitet. Ingen kommer lenger utenom den. Det kunne derfor være ønskelig at Elseth følger opp dette prosjektet. Han har et språk, hvis han tør. Ja, hvis han skriver romanen på nytt, uten fokus på sine trosfeller, men først og fremst for seg selv, som et personlig anliggende, da tror jeg nok at vi lesere også kunne lære litt av ham. Gunstein Bakke Den indre olding Roman, 288 sider, Gyldendal 2005 Kryptisk om de døde Ole H Dahl Denne romanen er en slags krønike om alle personene som har bodd i et bestemt hus. Samtidig er romanen også et forsøk på å vise en aktuell dialog mellom fortelleren og enkelte av personene som har bodd i huset, altså samtaler hvor et jordisk menneske står i utveksling med mennesker som for lengst har forlatt jorden. Prosjektet er spennende, men det faller sammen allerede på første side. Problemet er av stilistisk art. Det har med formidlingen å gjøre. Forfatteren har valgt å presentere de mange beboerne gjennom situasjonsbeskrivelser på to til fem sider. Etter hvert som leseren skal være blitt kjent med beboerne og deres karakteristiske situasjoner, dukker de igjen opp i nye situasjoner. Problemene oppstår fordi situasjonene og dermed også personene er presentert som om vi lesere skulle kjenne dem fra før og være inneforstått med deres karakter og deres gjøren og laden. Men det er ikke leseren, og dermed blir det til kryptiske fremstillinger som ikke kommuniserer og som passerer uten å gripe tak. Forfatteren forteller som om han snakker til nære familiemedlemmer som alle kjenner de øvrige, omtalte familiemedlemmene svært godt. Med det er altså ikke tilfellet. Undertegnede opplevde verken å bli kjent med de nevnte personene eller bli i stand til å interessere seg for dem. Etter drøyt hundre sider fortonte det meste seg som en stor grøt, for ikke å si en stor tåke av tekst. Dessverre! Kanskje noe å gripe tak i for Gyldendals redaktører? Gaute Heivoll Ungdomssangen Roman, 464 sider, Tiden norsk forlag 2005 Ole H. Dahl Springende roman bl.a. om dialog med de døde Denne romanen virket tiltrekkende på undertegnede da den kom ut. Gjennom forlagets presentasjon og avisenes anmeldelser så jeg at den tematiserer nærkontakt med de dødes sjeler, eller kanskje mer presist, med de avdødes stemmer, og tenkte at dette kanskje er en bok som inviterer til en grundigere og 72

4 mer omfattende anmeldelse. Den handler om en ung, kvinnelig journalist som oppsøkte den oppsiktsvekkende forskeren Friedrich Jürgenson i Mølnbo, et lite tettsted noen mil syd for Stockholm, i året 1972, for å intervjue ham om hans radio og mikrofonkontakt med de døde. Underveis til Friedrich Jürgenson treffer den kvinnelige journalisten på sin bror, som er på vei til en sovjetrussisk salgsmesse for landbruksredskaper. Og dermed utvikler det seg to parallelle historier i denne romanen. Vi følger begge søsknene på deres ferd. Ferden inn i det sovjetiske syttitallet og beskrivelsene fra den russiske landsbygda er interessante, som tids- og kulturdokumentasjon. Det er flere morsomme og tankevekkende episoder, men inne mellom disse kommer det assosiasjoner og tilbakeblikk, vurdering av de reisendes vilkår og sosiale relasjoner i oppvekstog ungdomstid. Likedan går det med den kvinnelige journalisten som er bokens egentlige hovedperson. På vei til Friedrich Jürgenson, mens hun er der og også i etterkant, fylles titalls, ja, kanskje et par hundre sider med assosiasjoner, vurderinger av relasjoner og drøfting av hennes eget svangerskap. Dette blir springende og assosiativt. Romanen mangler kontinuitet og fremdrift. Forfatteren har et levende, presist og ofte mangeslungent språk, og han later til å være en god iakttager, men fortellingen som sådan kom denne leseren aldri inn i. Det er brokker, fragmenter og situasjoner i denne romanen, og det er enkelte riktig interessante assosiative beskrivelser, som da den kvinnelige journalisten går inn på hva en ren iakttagelse kan være, i tilknytning til forståelsen av Friedrich Jürgensons lydbåndopptak med de dødes stemmer og uttalelser, men én sammenbundet fortelling fant ikke undertegnede. Begynner det å bli interessant, så faller man ut, for da går forfatteren inn i noe annet. Slikt skjer gang på gang. Dessuten bør det også nevnes at forfatteren virker noe fortryllet av sitt eget språk, PC-en forfører og det blir altfor mye tekst i forhold til den substansen han har på hjertet. Til sist skal det nevnes at Friedrich Jürgenson ikke er en fiktiv skikkelse, men var en høyst reell forsker. Han opplevde den russiske revolusjon i tillegg til første og andre verdenskrig og kom til Sverige som flyktning fra Baltikum. Olav O. Aukrust omtaler ham i andre bind av Dødsrikets verdenshistorie. Jürgenson var en språkmektig mann med interesse for okkulte retninger som yoga, kabbalisme, teosofi og antroposofi, og dette kom ham til nytte i forståelsen og tolkningen av meddelelsene som ble gitt fra de dødes verden. På nittensekstitallet utga han selv to verk om sine oppdagelser, Rösterna från rymden (1964) og Radio och mikrofonkontakt med de døda (1969). Jeg vil tro at Friedrich Jürgensons livshistorie kan inneholde flere historier enn den som er presentert med denne romanen. La oss håpe det og samtidig gi Gaute Heivoll honnør for hans introduksjon til tematikken. Ole H. Dahl Mona Nilsson og Marica Lindblad Spelet om 3g Fakta og desinformasjon i det trådløsa samhället Medikament Forlag 2005 Det store bedraget til tobakksindustrien ble avslørt i Tone Bergli Joners bok med samme tittel, men helseskader fra mobilstråling er, som en venn sa, mobilindustriens best bevarte hemmelighet. Finnes det en bok som avslører hvordan denne industrien har nektet helserisiko og kamuflert egne forskningsresultater, fått forskere, politikere og presse til å ignorere helseskadene, motarbeidet helseopplysning og mobilmotstanden, bygget ut nye systemer for å øke avhengigheten? Ja, endelig, den er utgitt på svensk og heter Spelet om 3g Fakta og desinformasjon. Boken presenterer forskningsresultater fra de siste 50 årene. Detter er de viktigste funnene: Elektromagnetisk (EM-) stråling forstyrrer kroppens egne elektriske styringssystemer, fører til BØKER 73

5 BØKER stress og unormal cellefunksjon og at hjerneceller dør. EM-felt er giftige for arvestoffet (DNA-brudd, kromosomforandringer), gir negativ effekt på fruktbarheten og økt kreftrisiko. Typiske kjennetegn på for mye mikrobølgestråling er bl.a. utbrenthet, hodepine, svimmelhet, tretthet, irritasjon, søvnløshet, konsentrasjons- og hukommelsessvikt, depresjon og svekket immunforsvar. Sykdommer som parkinson, demens og alzheimer kan være virkninger av denne strålingen. Seniorforskeren Robert O. Becker, to ganger nobelprisnominert, oppsummerer: I have no doubt in my mind that at the present time, the greatest polluting element in the earths environment, is the proliferation of electromagnetic fields. I consider that to be far greater, on a global scale, than warming, and the increase in chemical elements in the environment. Grenseverdier gir ingen sikkerhet. Etter at Dr. Neil Cherry, New Zealand, hadde presentert strålingsnivåer og helserisikoer for EU-kommisjonen (i 2000), ble grenseverdien i og rundt EU-parlamentet satt ned til et ganger lavere nivå enn det som anbefales fra mobilbransjen. Burde ikke EU-kommisjonen sørge for at denne nitti tusen ganger lavere grenseverdien kommer befolkningen i hele Europa til gode. Den laveste grenseverdien i Europa har Salzburg- Land i Østerrike: 10 mikrowatt/m2 ute og 1 mikrowatt/m2 inne; det er milliontedeler av den offisielle grenseverdien! Men pengene som brukes til dette finnes det ingen grenser for! Rachel Carson spør i Den tause våren: Har noen sivilisasjon rett til å sette i gang en hensynsløs krig mot naturen når man vet den er en trussel mot livet selv? I Carlsons beskrivelser møter vi fuglenes rystende taushet. Mona Nilsson skriver om den nye, tause våren, og gjør oss dessuten oppmerksom på strålingens konsekvenser for barn: Barn er de mest følsomme, barnas hoder virker som antenner. Samtidig er hjernen i utvikling, arveanlegget ekstra følsomt og immunsystemet mindre motstandsdyktig. De som skal hjelpe i nødstilfeller, ambulanse, brannmenn, politi, blir utsatt for ekstra stråling (fra det nye TETRA-systemet) som nedbryter deres beredskap og innsatsevne. Der er å ønske at 3G-boken ryster flest mulig lesere, fører til observasjoner og oppmuntrer til å ta ansvar. Sisik Jan Bojer Vindheim Historiens hemmeligheter, myter, magi og mysterier fra Atlantis til Harry Potter Kagge forlag 2005 Boka Historien hemmeligheter som ble utgitt på Kagge forlag i 2005, kan sies å være en utvidet og oppdatert versjon av Vestens mysterier av samme forfatter, utgitt på Ex Libris forlag i Vestens mysterier har som undertittel: En innføring i okkultismens historie fra pyramidene til Vannbærerens tidsalder. Motivet er det samme i Historiens hemmeligheter, men nå strekker tidsspennet seg helt tilbake til Atlantis og fram til Harry Potter og Da Vinci-koden. Forfatteren har studert religionsvitenskap på NTNU i Trondheim siden Vestens mysterier utkom, og boka bygger på omfattende faglitteratur. Boka er en innføring i okkultismens historie, med mystiske og okkulte tradisjoner som omfatter avvikende syn på mange aspekter av virkeligheten. Fra forfatteren leste boka All and everything av G.I. Gurdjieff i 1968, har han vært interessert i uortodokse filosofier og religiøse grupper. Uortodokse grupper som adventister og mormonere er likevel holdt utenfor. Boka er en historisk og kronologisk gjennomgang av hovedsakelig vestens mysterier og deres utvikling fra oldtiden til i dag. Arven fra Babylon, manikeismen fra Persia, sufiene, det okkulte Egypt, kabbala, jødiske skrifter og gnostikerne er nevnt i egne kapitler innledningsvis sammen med et eget kapittel om katarene og 74

6 gralen. Deretter følger gjennomgangen av rituelle brorskap, teosofien før og etter Madame Blavatsky og et eget kapittel om Rudolf Steiner og antroposofien. Kapitlene om Rosenkreutzerordenen, Aleister Crowley, Gurdjieffs reiser og Nazisme og religion kaster et nytt og innsiktsfullt lys over den okkulte historiens mørkere sider. Avslutningsvis blir den nye interessen for okkulte fenomener slik den kommer til uttrykk i ulike alternative miljøer som f.eks. Findhorn i Skottland tatt opp, ved siden av heksedyrking, Black Metal og satanisme. Tilslutt får vi en oversikt over hvordan disse fenomenene blir behandlet i bøker og filmer i våre dager, før boka slutter av med en plassering av dette området i forhold til vitenskapelig forskning og okkultisme. Det som gjør denne boka til spennende lesning, er først og fremst den store oversikten denne boka gir over de religiøse og filosofiske tradisjonene vestens mysterier bygger på. I tillegg til det rent historiske aspektet, kommer måten stoffet presenteres på. Forfatteren har valgt å presentere de ulike teoriene fra sitt eget utgangspunkt, det som religionsforskerne kaller emisk, uten å vurdere sannhetsverdien i dem. Slik finner vi omtale av Uri Geller, scientologene og science fiction i ett kapittel, og omtalen av Edgar Cayce, en amerikansk visjonær og den franske katolske teologen Pierre Theilhard de Chardins åndelige filosofi i det neste. I et sitat nevnes «den idé at universet gjennomgår en åndelig utvikling. Og det er nettopp den forvandling vi søker!» (s.257). Denne boka kan sees som en forvandling av den forrige. Den fremstår mer oversiktlig og tiltalende med omfattende illustrasjoner og en fyldig kildeliste bak (12 sider). Boka er meget innholdsrik, og den personlige tilnærmingen til stoffet gjør den til mer enn et glimrende okkult oppslagsverk. Her finner man det meste om det meste, sett i relasjon til vår samtid, med litteratur, musikk og kulturelle strømninger. I etterordet sier forfatteren at han finner det rimelig å se utviklinga av nye religiøse strømninger som ledd i den mer generelle utviklinga i samfunnet. Parallelt med den reduksjonistiske tendens i naturvitenskap, filosofi og samfunnsliv finner vi en mangfoldig og flittig innsats for å finne rom til de hellige dimensjonene. Det moderne mennesket er i ferd med å gjenerobre den sjel reduksjonistene har forsøkt å definere bort. (ibid s. 294.) Det er denne boka et moderne vitnesbyrd om. Den anbefales som et oppslagsverk og som en innføringsbok i vestlig mystikk. Nina Myking BØKER 75

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER I VÅR TID I dette kapittelet skal du lære om: - Hva nyreligiøsitet er - Tenkemåter og fremgangsmåter i alternativbevegelsen - Fornyelse av gamle naturreligioner NOEN VIKTIGE

Detaljer

Last ned Frihetens biologi - Trond Skaftnesmo. Last ned

Last ned Frihetens biologi - Trond Skaftnesmo. Last ned Last ned Frihetens biologi - Trond Skaftnesmo Last ned Forfatter: Trond Skaftnesmo ISBN: 9788279400172 Antall sider: 295 Format: PDF Filstørrelse:32.42 Mb ER LIV OG BEVISSTHET materiens produkter? Er mennesker

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si?

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? Det betenkeligste er at vi i disse betenkelige tider ennå ikke har begynt å tenke. Dette er interessante ord fra Martin Heidegger

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

På sporet av Jesus.l Kristendommen

På sporet av Jesus.l Kristendommen Årsplan i KRLE 8.trinn 10.trinn KRISTENDOM Kompetansemål: forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende Går igjen i alle

Detaljer

2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12/ Kode: 2KRLFL12 Studiepoeng: 15 og 10 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Mål for studiet er at

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i Høy Finner fram til sentrale skrifter i Bibelen om en gitt person eller hendelse.

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Forord og innholdsfortegnelse

Forord og innholdsfortegnelse Forord og innholdsfortegnelse Geir Uldal og Geir Winje: Hekser og healere. Religion og spiritualitet i det moderne (Høyskoleforlaget 2007) FORORD I denne boka presenteres noen religiøse og spirituelle

Detaljer

Årsplan i RLE skuleåret

Årsplan i RLE skuleåret Årsplan i RLE skuleåret 2013-2014 Emne/tema Val, ansvar, utfordringar Filosofi og etikk: - reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Layout og ebok: akzidenz as Omslagsillustrasjon: Privat Repro: Løvaas Lito AS ISBN: 978-82-489-1731-1 Forfatteren har mottatt støtte fra Stiftelsen

Detaljer

troen er for de svake For opptak:

troen er for de svake For opptak: troen er for de svake For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev Da kristendommen begynte Data vi må forholde oss til Jesus døde rundt år 30. Paulus brev er datert fra ca. 51-58 e. Kr.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jeg klarte å lese en hel bok!

Jeg klarte å lese en hel bok! Jeg klarte å lese en hel bok! Hvordan kan man tilrettelegge for lesing og forståelse? Presentasjon av økta Hvordan kan man tilrettelegge for svakt presterende elever? To praktiske opplegg med ulike læringsstrategier

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Bokbeskrivelser. Kort er godt! Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. torsdag 21. januar 16

Bokbeskrivelser. Kort er godt! Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. torsdag 21. januar 16 Bokbeskrivelser Kort er godt! Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket Bokbeskrivelse Piken på toget Av Paula Hawkins Fra togvinduet fantaserer Rachel om det tilsynelatende perfekte paret som hun kjører

Detaljer

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12N Studiepoeng: 10+5 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Årsplan i RLE skuleåret

Årsplan i RLE skuleåret Årsplan i RLE skuleåret 2014-2015 Emne/tema Katolsk og ortodoks kristendom Val, ansvar, utfordringar - forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner:

Detaljer

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv Stiftelsen 1995 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Oslo, februar Spørreliste nr. 170 HUMOR Denne gangen handler spørrelisten om humor. Humor spiller en stadig større rolle i samfunnet.

Detaljer

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007 SOS1002 Kvalitative metoder: Forelesningen i dag Problemstillinger og nytten av teorier Observasjonsstudier Intervjuer Bruk av dokumenter [kval.2.1] Nytten av teoretiske idéer Stimuleringen ligger ikke

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Kokeboka, oppskriften og kirsebærpaien

Kokeboka, oppskriften og kirsebærpaien Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Farefull spleising - en ny måte å tenke om det skadelige huntingtinproteinet Forskere

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Last ned Annerledestenkerne - Per Arne Bjørkum. Last ned

Last ned Annerledestenkerne - Per Arne Bjørkum. Last ned Last ned Annerledestenkerne - Per Arne Bjørkum Last ned Forfatter: Per Arne Bjørkum ISBN: 9788215027166 Antall sider: 473 Format: PDF Filstørrelse:21.04 Mb Annerledestenkerne en fascinerende reise i kreativitetens

Detaljer

Last ned Annerledestenkerne; kreativitet i vitenskapens historie - Per Arne Bjørkum. Last ned

Last ned Annerledestenkerne; kreativitet i vitenskapens historie - Per Arne Bjørkum. Last ned Last ned Annerledestenkerne; kreativitet i vitenskapens historie - Per Arne Bjørkum Last ned Forfatter: Per Arne Bjørkum ISBN: 9788215027166 Antall sider: 473 Format: PDF Filstørrelse: 26.47 Mb Annerledestenkerne

Detaljer

"Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.)

Purriot og den forsvunne bronsehesten av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) "Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) En ekte detektiv dukket opp da Katrin Handeland presenterte denne boken til en andreklasse. Presentasjon av boka Boken er

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn)

RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn) RLE kjennetegn på måloppnåelse Kristendommen: (8.trinn) + (9.trinn) + (10.trinn) 1. Forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman Tom Egeland Nostradamus testamente Spenningsroman En hilsen fra forfatteren Tom Egeland foran Palazzo Vecchio i Firenze. (Foto: Åse Myhrvold Egeland) Kjære leser, «Hva er fakta og hva er fantasi i bøkene

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

Last ned Gud - John Bowker. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Gud Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Gud - John Bowker. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Gud Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Gud - John Bowker Last ned Forfatter: John Bowker ISBN: 9788276941319 Antall sider: 400 Format: PDF Filstørrelse:14.25 Mb Det har aldri eksistert et samfunn hvor ikke Gud. i en eller annen form.

Detaljer

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014 Nye åndelige strømninger på livssynstorget Mysen menighet 26.11.2014 Sekularisering eller åndelig lengsel? Modernisering = religionens død? Religion og åndelighet kommer tilbake i alle fall i noen rom

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Last ned Virginia Woolf - Bjørg Vindsetmo. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Virginia Woolf Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Virginia Woolf - Bjørg Vindsetmo. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Virginia Woolf Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Virginia Woolf - Bjørg Vindsetmo Last ned Forfatter: Bjørg Vindsetmo ISBN: 9788205323452 Antall sider: 175 Format: PDF Filstørrelse: 15.26 Mb Hele hennes voksne liv var et opprør mot de viktorianske

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Opplæring i informasjonskompetanse Skolebiblioteket, Ekholt 1-10 skole

Opplæring i informasjonskompetanse Skolebiblioteket, Ekholt 1-10 skole Websøk 4.trinn Kompetansemål etter 4. trinn: Elevene skal kunne finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett. (Norsk) Læringsmål: Jeg kan praktisere reglene som gjelder på

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Last ned Hva skal vi med religion? - Rudi Kessel. Last ned

Last ned Hva skal vi med religion? - Rudi Kessel. Last ned Last ned Hva skal vi med religion? - Rudi Kessel Last ned Forfatter: Rudi Kessel ISBN: 9788282260312 Antall sider: 221 Format: PDF Filstørrelse:16.17 Mb Etter 20 år som katolsk prest brøt Rudi Kessel med

Detaljer

Spørreskjema til elever med 2BI

Spørreskjema til elever med 2BI Spørreskjema til elever med 2BI A1. Kjønn: Jente Gutt A2. Har noen av dine foreldre/foresatte utdanning i realfag (ingeniør, fysikk, kjemi, biologi, biokjemi, matematikk, geofag, astronomi e.l.) fra universitet

Detaljer

Filosofi og etikk livssynshumanismen. Side 1 av 7. Torridal skole

Filosofi og etikk livssynshumanismen. Side 1 av 7. Torridal skole livssynshumanismen Filosofi og etikk Uke Filososfi og etikk: Jeg vet hva som kjennetegner et Menneskerettigheter, fredsarbeid demokrati og demokrati, hvordan løse Jeg kan begrunne hvorfor demokrati er

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Last ned Katolisisme - Robert Barron. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Katolisisme Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Katolisisme - Robert Barron. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Katolisisme Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Katolisisme - Robert Barron Last ned Forfatter: Robert Barron ISBN: 9788270242856 Antall sider: 280 Format: PDF Filstørrelse:14.46 Mb Hva er katolisisme? En 2000 år gammel levende tradisjon? Et

Detaljer

Last ned Kjønn og religion - Jeanette Sky. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kjønn og religion Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kjønn og religion - Jeanette Sky. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kjønn og religion Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kjønn og religion - Jeanette Sky Last ned Forfatter: Jeanette Sky ISBN: 9788253029061 Antall sider: 148 Format: PDF Filstørrelse:23.11 Mb Det religiøse mennesket tilhører ikke bare en klasse,

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse og vurdering. Christian Jørgensen

Sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse og vurdering. Christian Jørgensen Sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse og vurdering Christian Jørgensen Bio100 - Fire deleksamener Deleksamen Maks poeng 1: Flervalg og kortsvar 20 2: Regneøvelse i Excel med rapport 20 3: Presentasjon

Detaljer

HENRIK ENNART. Aldringens gåte. Vitenskapen som forlenger livet ditt.

HENRIK ENNART. Aldringens gåte. Vitenskapen som forlenger livet ditt. HENRIK ENNART Aldringens gåte Vitenskapen som forlenger livet ditt. Om forfatteren: HENRIK ENNART har bakgrunn som journalist, nyhetssjef og sjef for innenriksredaksjonen i Svenska Dagbladet og har i mange

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nova 8 elevboka og kompetansemål

Nova 8 elevboka og kompetansemål Nova 8 elevboka og kompetansemål Nedenfor gis det en oversikt over hvilke kompetansemål (for 8. 10. trinn) som er dekket i hvert av kapitlene i Nova 8, og hvilke hovedområder de tilhører. Kompetansemålene

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Hva kan kvinner bli? KOMMENTAR Spørsmålet er ikke hva kvinner er, men hva kvinner kan bli.

Hva kan kvinner bli? KOMMENTAR Spørsmålet er ikke hva kvinner er, men hva kvinner kan bli. Hva kan kvinner bli? I undertøyet: Foto av Marie Høeg, datert fra 1895 til 1903. Fotografering ble ansett som et anstendig yrke for kvinner rundt 1900, og i Horten startet Marie Høeg et fotofirma med sin

Detaljer

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell)

2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) 2RLEFB21 Religion, livssyn, etikk (bred modell) Emnekode: 2RLEFB21 Studiepoeng: 15 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Første 10 stp: Mål for studiet er at studentene skal kunne:

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt.

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt. Profetene i GT Filosofi og etikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Presentere noen Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kap 1 (s 623) Muntlig aktivitet betydningsfulle

Detaljer

Det sitter i klisteret

Det sitter i klisteret Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Proteiner som skrur av DNA ved Huntingtons sykdom: Mer enn hva man ser ved første

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN Dag Solstad. Uskrevne memoarer Forlaget Oktober AS 2013 Forsidefoto TOM SANDBERG Bokdesign Egil Haraldsen og Ellen

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer