ÅRBOK / STAVANGER MUSEUM, ÅRG. 57(1947), s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRBOK / STAVANGER MUSEUM, ÅRG. 57(1947), s. 26-37"

Transkript

1 ÅRBOK / STAVANGER MUSEUM, ÅRG. 57(1947), s Ornitologisk 1')lasjon I.å n. \'tnll"f'lt IWtI h'" surausl. I balq,rrunn"jl tuhhld~ I... r 1U'\'uk""1 ")fod rrhlrl hnlm. (Ful..\. 11.' ) 26

2 VADERTREKKET PÅREVTANGEN, JÆREN, HØSTEN 1947 Av A. BERNHOFT-OSA I tiden fra 24. august til 9. oktober 1947 oppholdt jeg meg 34 dager på Ornitologisk stasjon på Revtangen for å observere fugletrekket og ringmerke flyttfugl - særlig vadere. Siste høst forløp vadertrekket noe «unormalu sammenlignet med de observasjoner som er gjort der nede i tidligere år. Mengden av vadere som passerte Revtangen - eller i det minste stanset der - var minimal mot hva den pleier å være. Og høsten 1947 var trekket slutt tidligere cnn ellers. Da konservator Schaanning i et større arbeid skal hehandle trekket på Revtangen i det tidsrom stasjonen har vært i drift fram til høsten 1946, skal jeg her bare referere mine egne observasjoner fra siste host. Men dersom en sammenligner disse iakttagelser og antallet ringmerkte eksempla'rer med f. eks. Schaannings liste over nymerkinger for året J946 (Stav. Mus. Årbok 1946, s. 181), så sel' en at flere vaderarter helst var meget sjeldne på Revtangen hosten :1947. Dette val' særlig påfallende med en ~å vanlig fugl som myrsnipa (C. alpina). Under mitt opphold fra siste halvdel av august til første dager av oktober, observertes neppe mel' cnn ca. 660 eksemplm'er og av disse fikk jeg merket 251. Schaanning mel'ket i 1946 i alt!t38 eksemplarer, og i 1939 f. eks. ble det på Revtangen fanget og ringmerket over 1400 myrsniper. Både av dvergloper (Calidris minuta) og tundrasnipe (C. lerrugenea) var det også påfallende lite i 19-'.7 og hare 7 og 4. eksemplarcl' ble iakttatt, mens det i :1946 ble merket henholdsvis 25 og 16 stykkm'. Polarløperen (Crocethia alba) var den tallrikste vaderarl i 1947, 27

3 A. Bcrnhoft-Osa Vader'ru>!'r på nevtanll"li. (F"t. A. n. rnlloll-o... ) idet ca. J800 hle iakttatt, og av dissc lyktcs dct å fangc J85 stykker, mot 59 i J946. Enkelte høstdagcr kan en på Rcvtangcn se vaclerflokker som tcllcr f1erc lusen, men det storste antall som ble iakttatt en enkelt dag (31. august) høsten 1947 val' ikke mel' enn ca Hovedmengden val' polarløper, myrsnipe og sandlo (Charadl'ius hiaticula). En av grunnene til at det ble observert Sil få vadere ved Or'nitologisk stasjon siste host, kan ha vært værfol'holdene. Det tnnc og sl ille vær som vi hadde i den første tida jeg oppholdt meg pfl RcvLungen, gjorde at det ble lile mal fl finne i tar cn. Sjoen kastct ildw i land ny, fj isk tare som kunne ligge og råtne og gi gode levcvilkår for de fluelarvene som på Revtangen utgjør vadernes hovednæring under trekket. Den gamle tm'en inneholdt til sine tider pl'aktisk talt ikke en eneste levende fluelarve, men 28

4 Vadcrtrekl,et på fievtangen, Jæren, hosten 1947 derimot en del dode, halvråtne larver. Dessuten val' de fleste gamle tarehauger dekket aven hard, tor I' skorpe som vaderne ikke klarte å bore nebbet igjennom. Under ~like forhold streifer vaderne urolig om Iuing, og de nykomne flokkene stanser bare en ganske kort stund for de igjen letter og fortsetter sørover langs strandkanten. I slutten av august og utover i første halvdel av september var mange av vaderne Tun<lr"l.. (S.3l/UØtøro/øl. (Fot. A. n.. rnboll O.".1 påfallende magre. Men i slutten av september og i de første dager av oktober var de i hl'a hold. Det rolige vær kan sammen med dål'lige næl'ingsfor'hold ha gjort at trekket har gått mer kontinuerlig og dcrfor sluttct tidligere cnn andre år. ~Ien dette forklarer ikke hvorfor dver'gløperen og t.undrasnipa f. cks. siste host nesten ikkc hle sell. På Revtangen forekommer en del fjærepist (C. maritima) om hosten, men jeg så ikke denne art i J 947. Lenger SOl' på Jærcn var det også ifølgc flcre iakttagcre mcget mindrc vadere enn under trekket i Etterfolgende notiser' er ct utdrag av trckkjournalen i tida fra 2ft. august til 9. oktober Med ct par kortere avhl'ytelscr ble t.rekket iakttatt hver encste dag i dette tidsrom. Mitt arbeid ble denne host særlig konsent.rcrt lil sleinodden snr for stasjonshytta dcr vi har cn av de aller bestc hvileplasscr for vadcr'e på hcle Tune... l" (.'I. "'I'UI/aroltl). Ilnd,'r "in!!"n 'l" <I,'n karnl.:lt risliskl s\'arh' fi' "&';("n. Jæren. Hovcch'eklen blc lagt an IF,,1..\. 1I, rnlo"ii-o,... ) 29

5 A. BernhoCt-Osa Tabell over del anlall vadere 80m observertes August September 24. I)~ _a )- -I f Snndlo (Charadrius liiaticula) ) ~) 1) 3) l) ~) l) l) 20 1) 55 Tundrulo (Squll/arola sq'lu/arolll) Steindrl'ier (Arenllria ililerpres) l) ) 1) l) Polnrsnipl' l) li 25 l) (Calidris milli/us) Tundrasnipe (C./errugenea) 1 Myrsnipe (C. lllpi"ll) l) 10 2) 3) t i) 1) 2) D\'ergloper (C. millulll) Brushanl' (Pllilomllchus pl/gnax) Polnrloper (Crace/Ma a/ba) Il)" _a l) ) Fiskelita (Trillga hypoleucos) 1 RlllIstilk li 4 2 1) (T. to/llfills) Storspove (N umm i 118 arq'/lltll) Latpspo\,e Umosll /app!mica} le Kjell (I1aellla/oplls o.dra/eglls) ) = Noen U.. 21 = En del. 3) = En hel del. på å fange flest mulig av de vadefugler som stoppet der. Når det i de etterfølgende meddelelser er nevnt Revet, så menes denne steinodden. Revtangen er navnet på den landtunga som går mellom sjøen og Ol'l'evatnet fra gardene på Heve til Orre. I notisene er barc tatt med de fugler som ble observert på selve Hevet og langs stranda og i sandhaugene rundt stasjonshytta. I notisene Cl' oppgitt antallet på de eksemplarer som ble sett. I de fleste høve hadde jeg god tid til å telle fuglene mens jeg salt og ventet på at de skulle gå i rusene. Der del ikke lyktes t. få nnyaktige tall cl' dette anført. Som en vil se el' antallet av småfugl påfallende lile, men dette kommer aval, det siste host også var 30

6 på Revet (ra 24. auguøt til 9. oktoher Vadcrtrckket på Rcvtangen, Jærcn, høsten 1947 September I Oktober I I alt 17 11S ' IS. 19. Sandlo (Clwradrius lliaticula) cli.600 Tundralo (Sqllalarola sqllalarola) 1 2 'I 'I Steirllireier (Arenaria inlerpres) cn. 170 Polnrsnipe (Calidris call1llus) ca. 300 Tundrnsnipe (C./errugenea) 1 ~Iyrsnipe 1 1 '. (C. alpintl) 7 2 G ft ca. ioo Dvergloper 1 (C. mi,liila) 7 Brushnne (Philomm:lms pllg1ltlx) 1 51 Polar111per (Crocetllia alba) 18 'I cn1s00 Fiskelita (1'ringa /Jypolellcos) 1 2 Raustilk (1'. totarllls) Storspove CII.SO (,vllmenills arqllala) 3 l) 2 1) Lappspove 4 2 cli.60 (Umosa lapponica) Kjell (H aematopll.9 ostralegr/s) f G 419 obs. mindre småfugl innenfor stasjonsområdet enn før om årene. Når en kom innover mot Reve-Hodne og Boregardene var det derimot meget småfugl å se. Men da iakttagelsene fra dette strøk er mer tilfeldige er de ikke tatt med her. I hostens løp ble stasjonen besokt av flere interesserte som hjalp til med ringrnerkingen. Blant dem som hesokte Revtangen var bl. a. tannlæge B. 'Vilmann, Floro, forfatteren Erik Rosenberg fra Sverige, tannlæge Knut Bredal, Stavanger, og gardbrukerne GalH'iel Nærland, Einar Line og Hallvar Hognestad. Dessuten oppholdt studentene Halfdan og Dagfinn Moller fra Sandefjord seg på Stasjonen i hele juli måned der de merkte et par hundre fugl. 31

7 A. Bcrnhoft Osa Utdrag av Ornitologisk Stasjons trekkjournal hosten august: Fint \'ær med s\'ak hris av n.v. På He\'ct om lag 200 vadere. Av diklievar 125 polarlnper (Crocethill IIlbll), 15 sandlo (Clmradrills hilltieula), 12 steindreier (Arenaria interpres), raustilk rrrin;,:a lotanlls), 3 ~~ og l, W brushane (Philomaclms pugnax) og 5 kjell (llaema/opus os/rldegus). På Revet pleier Illyrsnipa (Calidri.~ alpi/lli) alltid å være en a v de tnllrikste vadere, men i dng hle bllre et eneste eksemplar observert. Av sliiåfugl sås: linerle (Motacilla alba) og 1 heipiplerke (Anthlls pra/ensi9) salllt 4 gulerle (.li. Ilava) på trekk. Den ene av dis~ll gulerlene VIII' en vakkl'r~ liv den engelske rilsen (1H.I. Ilavissinlll). 25. august: Sol, bris av n.v. Kl. 19 var disse vadere på Rev!'t: 70 polnrloper, 20 sandlo, 10 brushane, 5 myrsnipe og 3 kjell. 26. au!!ust: Sul, svak bris Ira n.v. Ved 6 tida var dct mer lugl å se, særlig var polar loperen tallrik og gikk lett i rusene. De lol til å værc sultne og \'ar påfallende tamme. I dagens lup notertes: ca. 200 rolarluper, ca. 50 sandlo, 30 m;vrsnipe, 23 steindreier, 20 rau stilk, 15 hrushnne (blide hanner og h'liil1l'r), 12 polarsnipe (Culiclris elllmlus), nilen linerler, 5-6 heipiplerkei', 5 kjell, 2 gulerler ug 1 dvergluper (C. milli/ta). 27. august: Frenulp.les fint vær med sol og frisk n.v. hris. Noe mindre ru!!1 i dag, men de samme arter SOlli i går. Dessuten obs. 3 lappspover (Limosa lappollica) SOlli trakk furbi i 10 tida samtidig mcd 5 sturskarv (PlllIlaerocorll,r earbo) og 2 grågjess (Allser.yp.) Av ruvfugl sås i dagens Inp 1 \'andrefalk (Faleo peregritllls) noen ganger samt 1 tårnfalk (P. linmmclilus). 28. aub'llst: Overskyet - oppklarning utover dagen. N.v. bris SOlli frisknet på mot kvelden. 1 dag VIII' det m!'get mindre med vadere på Bevl!l enn de to foregående dal{er. Kl. 6,30 trakk 10 Iinerl!'r sorover (men ingen I'iplerker), og videre 9 kjell, 3 slll'r, ungfugl (Stur mus v"lguris) og 1 hegre (Arclell eitlereil). 29. august: I natt nordvest kuling, overskyet. (dal{ tidlig bris av vest, havskodde. Fremdeles lite fugl. Ved 7 tida kom en flokk på :JO polal'sniper nordfra. Flcre a\' dem hadde sol1lmerdrnkt. Flokken val' meget urolig IIg streifet stadig omkring, Etter en stunda forlup dro den videre uten li slå lai{ liied de 5-6 polal'snipene SOIIl gikk i taren sammen med 1'" stein dreiere. Ellers noterle jeg i lopelav et par timllj': 30 polarluper, 10 Illyrsnipe, en del sandlo, 3 Jappspo\'e, 3-1, kjl II, 2 linerler, 1 hrushane ~, l vandrefalk, 1 tårnfalk. Ved 9 tida ankom en flokk på 0111 Illg :15 polnrlopcr og 5 >land lo. Ved 11; tida trakk en flokk lappspove (8 stk,) forhi soro\'~r og straks eltl'r nok 10 st~ klu r. Kl. 17,15 kom 15 kjell liordfra. De f1uy i ell flokk og forsvandt i surlig retning. I kveld var dl! aller f1!'"te vaderne reist sin veg. :10. august: Svak bris, litt overskyet, llien dct klarnet opp ut på dagen. Ved 6-tida var det lil'sten ikke I'n eneste vader li se på Revet. ~Iellum kl. 7 og i.30 trakk ca. 15 lim'rler og 14 låves\'aler mot s"r, og kl. 9 mellom 60 og ill låvl'svaler samt 2 hcipiplerker, l stol'skan' og 1 spurvehauk. Vlld 8 tida f1u~' 9 kjell Inng.. strandkantcn sorover og lill. ettllr kolli noen flokker på 8, 9, 8, 11, 20, 20, 1:J, 12, 11 og i stykker. Samtidig passerte I'n flokk på 1',-15 lappspovlj. I IIIPL,t av lormiddal{en kom en del vadere nord fra Ol{ slo seg ned på Hevet, bl. a. en del myrsnipll og sandlo, 15 polal'snille, l', lappspove, 13 polarloller. Uto\'l'r dagen var der i alt 0111 lai{ 200 \'a,lt,re. 31. august: I natt stille og klart måneskin. Kl. (; telt skodde SOlli lettet i 7 tid'a. Noe trekk \'ar ikke i I{ang, men mellom kl. 7,30 og 8 kom linerler og 8 heipiplerkei' fra nord, og en del ungfugl av IlInålllåsc (I.flrt/S ellnu,~) trakk langs strandkanten mnt slir. En del nye vaderflokkl'r \'ar ankommet og i I"pet av liiorgllllen og formiddagen observertes om lag 1500 vadl'rl!, IInvedlllengd"n VIII' polarlnp"r (ca. :JOII), myl'snipe og sandlo. Ellers var der 20-:10 (Iolarsnipe, en hel dd steilhlreier, lajljlspnve, 1',-15 ralutilk ni( '. Iorushane. Videro obser\'ertes l d\'crgfalk (I'. c. tlr.~aloll). Ingen kjellcflokkcr trakk i.lag. 1. seplember: Fint vlilr med bris fra Il.V. Ved 6-lidn ob. på Hevcl,: 2 a ::loil polarlopere, ca. 1;,0 myl'sliip", en del sleindreier, noen rå raustilk, 20 polarsllipe. t 2 slnr8po\'i', lo lapp Kpove, 2 dvergluper og 2 kjell. I kveld \'ar Ile fleste \'litlere dradd sin vcg og del' \'ar neppe mel' clln 2110 slk. 2. septemher: 1 dag overskyet, stille. Kl. 5,30 trakk lå\'l's\'ale, 20-:10 linerle og 3-4 heipiplerke samt I vandrefalk. Kl. 1;.',5 ankom en f1ukk (lå lii pularlupcr ug 5 polar. 32

8 Vadertrekket på Revtangen, Jæren, høsten L snipe. Kl. 8,10 trakk linerle, 30 heipiplerke, 21 sandsvale (Riparia riparia) og 12 kjell sorover mot Orre. På Revet var der i aag neppe mer enn vadere og blant disse var det 10 lappspove. 3. september: I natt et par regnbyger, men i dag er det opphold, varmt og fint med svak sorvestlig bris. Tidlig i morges en hel del linerler, heipiplerker og lerker (A la Ilda arvensia) på trekk. På Revet var det lite fugl A se. Jeg noterte r. eks. kl. 15,30 folgende: En flokk på om log 100 sand lo, den storste flokk som hittil er obs. denne host. Co. 50 polorioper, 36 myrsnipe, 8 steindreier, 6 polarsnipe, 4 raustilk, 4 lappspove og 1 dvergfolk., 4. september: Enkelte regnbyger ut på morgensida. Det blåste frisk vestbris som stilnet av ved 9 tida. Mellom kl. 6,30 og 8,30 observertes folgende arter: 150 polarloper, 100 myrsnipe, 16 steindreier, noen få sand lo - den store flokken fra i går var reist. Videre notertes: 9 lappspove, 5 polarsnipe, 3 kjell, 3 brushane (2 && og 1 ~), og 2 raustilk. Det foregikk - for forste gang denne host - et livlig trekk av småmåse (LarlUi canils). Flere hundre dro sorover i småflokker på stykker. Kl. 9,30 passerte en flokk på ea. 20 kystpiplerker (AnthlUl s. littoralia) og linerler. Dette er de forste kystpiplerker jeg har sett denne host. Mellom kl. 11 og 12 kom en vaderflokk nordfra: ca. 50 polarloper, 20 polarsilipe og 12 lappspove. 5. september: Stille i natt, men i 6-tida blåste det opp til sorlig kuling med en kraftig regnbyge. Kl. 6,15 var der ikke så mange vadere som i går. Av steindreier var der således bare 4-5 stykker. Obs. hostens forste eksemplar av tundrasnipe (C. lerrllgenea) som også ble ringrnerket. I en ruse fikk jeg en dvergloper - det femte eksemplar som er iakttatt denne host. Av småfugl sås bare noen låvesvaier og sandsvaier samt et par linerler som trakk sorover i 9-tida. 6. september: Noen regnbyger i natt, men fint vrur i dag tidlig. Kl. 6,15 obs.: 48 lappspove, ca. 50 polarloper, polarsnipe og sandlo. Mellom 7,30 og 8,15 passerte flere hundre låvesvaier og sandsvaier, noen heipiplerker og et dusin linerler, samt et par hundre ungfugl av sildemåse (Larll8lnsclI8) og antagelig noen sruinger (L. argentallul). En vandrefalk tok en liten vader, og da jeg slapp en ringmerket polarloper ble denne tatt aven dvergfalk. Kl. 8,30 trakk 8 kjell forbi. 10. september: Einar Line, Bryne, så i dag bl. a. følgende vadere på Revet: ca. 80 lappspove, ea kjell, en del myrsnipe (hvorav han merket 24 stk.) Noen få polarloper, sandlo og steindreier samt 1 raustilk ble 0Wlå observert. 13. september: Frisk vestbris, noen re~nbyger. Lite fugl - mindre enn tidligere i denne måned. Tallrikst var lappspo\'en - ca stk. 14. september: I dag tidlig stille og solskinn. Et kraftig tordenvrur med kulingbyger av vest. Ellers opphold og sol utover dagen. Om kvelden sorvest kuling og regnbyger, men mildt. Kl. 7,30 trakk en nokk kjell, låvesvaier og sandsvaier samt 6 linerler, men ingen piplerker. I taren holdt der seg: 30 lappspove, 24 polarloper, 20 sand lo, 1ft myrsnipe, men ingen polarsnipe, raustilk og steindreier. Mellom kl. 8 og 1ft kom det en nye lappspover samt en flokk på polarsnipe, 4 steindreier, 1 brushane samt hostens forste tundralo (Sqllatarola sqllalarola). Ellers sas 3 dvergfnlk samtidig. Kl. 18,20 kom 9 kjell fra nord og slo seg sammen med 11 eksemplarer som gikk på sandstranda. Av myrsnipe sas i kveld ca. 50 stk. i lng med polarloper. Sammen med lappspovene gikk 2 spover (Numenius arqllata.) 15. september: Vestkuling med regnbyger i natt. I 6-tida hle det opphold, og ut på formiddagen klarnet det delvi!! opp. Kl. 7,30 begynte flere hundre lå\'esvaler og enkelte sandsvaler å passere Hevtangen langs sjokanten. Omkring kl. 9 kom de siste. ~Iellom kl. 8 og 8,30 trakk heipiplerke i småflokker, men ingen kystpiplerke. I lopet av formiddagen et livlig trekk av måse, særlig små måse og sildemåse. Dessuten en flokk på 9 terner. Imers obs.:.-.8 lappspove, 27 polarsnipe, 20 polarloper, noen få 8andlo og myrsnipe, 6 kjell, 1 steindreier, 1 raustilk,1 tundralo og 1 dvergfalk. - De polarsnipene jeg har fanget de siste dagene, var i bra hold, men ellers har alle de,,'aderne som jeg denne host har hatt i hendene, vært påfallende magre. 3 - SI3\'ang~r )Iuseum 33

9 A. Bcrnhoft-Osa 16. september: Dagen begynte med disigt vær og vind fra sør, men ut på dagen klarnet det opp og ble varmt som en sommerdag. Sterk sorkuling. Lite fugl på Revet i dag tidlig. Bare 20 lappspove, myrsnipe og polarløper, noen få polarsnipe, 2 steindreier, 2 raustilke, et par linerle og heipiplerke, 1 dvergfalk, 1 tårn Falk og 1 vandrefalk. Dessuten sås 2 tundralo og 1 dverg-løper. I løpet av dagen drø en del av vaderne sørover. Kl. 17,20 kom ca. 200 polarløper og sandlo fra nord. De saue seg til å sove i ly av sandkulene. Samtidig obs. en fiskelit."l (Tringa hypoleucos) og 1 ~ av brushane. Omkring kl. 8 en og annen lavesvaie på trekk, og mellom kl. 17 og 18 enkelte eksemplarer. 17. september: Det blåste sterkt fra sor i natt og regnet en del. I dag tidlig delvis overskyet med frisk bris av vest. Meget kjøligere enn for øm dagene. Mellom kl. li og 7,30 ble kun disse arter iakttatt: 18 polarløper, 3 lappspove, 7 myrsnipe, 't sandlo, 3 storspove, 1 raustilk og 1 steindreier. Ikke en eneste småfugl. En mengde måser trakk mot sør, helst ungfugl av småmåse, men også en del svartbak, både gamle og ungfugler. Hostens første sjøorrer (Mellanitla lusca), 6 c1c1 og 2 W, trakk sørover i samlet Flokk. Videre obs. 1 tårnfalk. 2 heipiplerke og 1 linerle. Mellom kl. 12 og 12,30 var det fremdeles en del måser som trakk. På Revet var der nå ikke annet enn 3 myrsnipe og 2 sandlo. I ettermiddag vestlig bris og klart. Bortsett fra 20 heipiplerker og 3 spover ved stasjonshytta Fans det ikke fugl på Revet. I 19-tida ankom 25 sand lo og 2 myrsnipe. Ellers obs. en spur"ehauk (A. nisus). 18. september. Vinden stilnet i løpet av natta. I dag tidlig lett overskyet med solgløtt, mildere. En og annen heipiplerke og 2 lerker (Atauda arl'ensis) obs. kl. 6,30. I løpet av formiddagen trakk en del heipiplerke, noen få låvesvaier og linerler samt 1 tundralo. På Revet obs. kl. 6,'.5 kun disse arter: sa o som kom fra nord sammen liled 4 polarloper og 2 myrsnipe. Videre sl\s 2 storslulrv og 3 linerle. Kl. 16 var Revet tomt for fugl, bortsett fra 3 sandlo. Kl. 19: 7 kjell og '.-5 sandlo. 19. september: Fint vær i natt, og i dag kl. 6 klurt, svak uustbris. En hel del heipiplerke (2-300) samt en og anncn kystpiplerke, 11 linerle, 10 storskarv, 8 sandlo, 6 myrsnipe og 1 dvergfalk obs. på Hevet. En del måser på trekk. - I taren fins ikke makk, men det vrimler av fluer i den taren som er drevet i land i lopet av den siste uka, - ~Iel1om kl. 9 og 9,30 trakk 15 knotter (Cardllelis I'al'iroslris), en del heipiplerke, 5-6 lerke, noen storspo\'e, 3 linerle og 2 grågås (sp.?) over sandkulene. En raustrupe (Eritacus rubecllta) og 2-3 steindulp (O. oenatll},e) ved hyttu. Kl. 16 var det kommet en del fugl ute på Revet: 23 polarloper,4 snndlo, 2 tundralo, heipiplerke og kystpiplerke, 4-5 steindulp og 1 vundrefalk. Kl. 16,25 kom en flokk på 26 kjell nordfra og- fikk folge av 15 stk. som satt i stranden. Litt etter passerte nok en Flokk på 13 stk. og så kom 9 stk. til. 20. september: Regn og soraust kuling i natt. Lettere vær ut på formiddagen. Mellom kl. 7 og 8,30 ble obs.: 38-'.0 grågås (Anser anser) som Slitt på Revet. Dessuten sås: 20 sandlo, 12 myrsnipe, 3-4 polarloper, 5-6 heipiplerke, 2 lappspove, 2 tundralo og 1 dyergløper. Kl. 13 kom li myrsnipe, 2 tundralo, 1 kjell, 1 rnustilk fru nord. Samtidig så jeg en vandrefalk og en spurvehauk. ~Iellom kl. 17 og 18,:10 obs.: 10 sandlo, 6 myrsnipe, 5 polarloper, 1 polarsnipe, 1 tundralo, 1 fiskelila og 1 dyergfalk samt enkelte heipiplerker. Kl. 18 fløy 3 gåseflokker (antllgelig- A. u1lser) på 26, 15 og 10 eks. sorover. I hele dag stort trekk av måser. Plokkene var oftest på 5 til 8 stk., men også bare 2-3, og slundom kom de enkeltvis. Trekket gikk kontinuerlig - særlig vnr det livlig i dag tidlig og lliot kvelden. Kl. 18,30 trakk en kjelleflokk på '13-1'. stk. mot 80r. 21. september: l nlltt sorlig bris - disigt. l lopet av morgenen klarnet det opp - s"ak BlIraust bris. Det er ennå ikke kommet f1uellirver i den ilanddre\"ne taren. På Revet notertes i dng: myrsnipe, et pllr dusin heipiplerke og kystpiplerke, 6 sandlo, 1 lappspove, 1 tundralo, l polarsnipe, 2 lerke og 1 låves, ale. Dessuten 2 spurvehauk, 1 dvergfalk, 1 vandrefalk og 2 Iinl'rle. Kl. 1:1 passerte, ifolge oberst Lambrechts, en Flokk grågjess Sola Flyplass. Antagelig,'ur det denne Flokk (ca. 30 stk.) som slo seg ned på Revet litt seinere. Etter en times opphold fortsntte Flokken sliro\"er. 34

10 Vadcrt"ckkct på Rc\'tangen, Jæren, hostcn 191,;7 22. september: Stiv nordvest kuling med regn i natt. I formiddag stilnet vinden noe av og gikk over på sor med regn. Om kvelden kuling av sør. I dagens lill' sås bare følgende: 3 sand lo, et par heipiplerke, 1 tundralo, 1 kjell, 1 spur\'ehauk og 1 dvergfalk. 27. september: Da jeg kom tilbake til Revtangen i Hi-t.idll, blåste det liten vestkuling med regnbyger. Inne på stranda hadde sjoen slengt opp litt gammel tare som inneholdt litt flllclllrver. Her gikk det 7 kjell, 2 tllndralo og 1 salllllo, liien ikke en eneste polllrioper eller myrsnipe. Av småfugl sås bllre 5-6 heipiplerker. Kl. 18 en enslig lapl'spo\"e. 28. september: Sterk kuling liv vest - litt sol og regnbyger. I den taren som dreiv i land i dagene omkring 21. og 22. sept. var det nå kolossille milsser med fluelarver. På en strekning av om lag 100 m lå det i hottevis med larver som sjuen hadde skyllet inn på sandstrllnda. Iler stanset i lopet liv dagen et par hundre måser - fra liskemåse til svartbak. Dessuten var der 14 polarloper, sandlo, 3 myrsnipe, 3lappspove, t a 2 tundrusnipe og 1 rallstilk. Av småfugl sås bare 3 heipiplerker og 1 kystpiplerke. I lupet av dagen kom 2 nye lappspover så det i alt var 5 stk. På SkeiesandelI sor foi' Hevtangen så Einar Line i dag folgende vadere: Noen få polarloper og myrsnipe, 4 polarsnipe, 3 raustilk, 2 sand lo og 2 brushane. 30. september: Liten n.v. kuling med regnbyger. Kl. 16 observertes: ca. 150 tiskemåser gikk i stranden og åt fluelarver som det ennå var en masse a\'. På selve Revet var der flere tusen stær, 5-6 kystpiplerke og 3 heipiplerke samt en enslig låvesvale. Av vadere sås: 12 polarloper, 9 kjell, 6 sand lo, 2 tundralo, 2 steindreier, 2 raust ilk, 1 lappspove, 1 myrsnipe, 1 tundrasnipe og 1 snospuf\' (Plectropllenax nivalis). 1. oktober: Liten kuling og regnbyger i nalt. I dag tidlig litt sol, ellers oversk~'et og frisk bris av vest. På morgenturen mellom fl,35 IIg 7 sås bllre fulgende: Et par store litæreflokker trakk sorover langs strandkanten - og samtidig trakk også en del måser samt en storskarv. På fangstplassen er der fremdeles meget fluelarver, og her var det noen måser, 1ft kråke (Corvu.~ cornix) snmt ravn (C. cort/x). AY vadere sås bare 11 kjell og en enslig raustilk. Ingen småfugl. Kl. 8,20 en flokk stær (ca. 30IJ) milt sor. Ut på dngen hle det kuling av vest-nordvest. I 12-tida ankom 21 polarlnper, 5 myrsnipe, 3 tundrnlo, :1 }lolursnipe, 2 kjell, 2 steindreier, 2 sandhi, 1 raustilk, t dvergfalk og noen få heipiplerker og kystpiplerker. Mellom kl. 22 og 23 dro noen slorspover over Revtangen liied kurs 1I10t sor. 2. oktober: Vinden stilnet i lopet av na Ua og i dag tidlig var det svuk nordlig til nordaustlig bris. Ellers ble dagen fin med solskinn. Pli Revet obs.: 10 polarloper, llj-12 småmåse, 9 kjell,,. tundralo, 3 polarsnipe, 5 myrsnipe, 1 tundrasnipe og 4 heipiplerke. ~Iell()m kl. 10 og 11 trakk en del småfugl langs havkanlen: Mange knotter, en del lerker, 2-3 hjorkefinker (Fringilla mon/i/ringillt,), 2 tornirisker, og en del beipililerker samt 2 granmeiser (P. (I/ricapillus borealis). ~Iellom kl. 16 og 17 var folgende vadere på Revet: 10 polarloper, 5 myrsnipe, l, tundralo, 3 sandlo, 3 polarsnipe, 2 storspove, 2 raustilk. Videre sås flere hundre stær, ca. 30 heipiplerke og kystpiplerke,,. storskarv, 6 isender (Clllnguill IIyemalis). Ikke noe måsetrekk do siste PUI' dager. l 18-tida trakk 2 stilrspover mot sor. 3. oktoher: Sorvest (risk bris og duskregn. Kl. 7,15 obs. folgende: En del storskarv trakk suro\'er, ca stær i taren sammen med kystpiplerker. Ellers obs. 1 fjelllerke (Eremophi/a alpes/ris) og l bokfink (F. coelebs) samt 1ft polarllljwr, fl tundralo, 4 polarsnipe, 4 myrsnipe og 2 sandlo. Ved 16-tida kom myrsniper samt en enslig lappspove fra nord og slo seg ned på Revet. 4. oktober: Stiv vestkuling i natt. Det stilnet noe ul på morgensida, og da var det overskyet med en og annen lett regnbyge. )Iellolll kl. 7,15 og 8,30 sås ikke ell eneste vader bortsett fra 2 myrsniper som i natten>! lop var blitt fanget i en ruse. I 12-tida f10y 14 myrsniper og 4-5 polarlopere forbi Hevet mol sor. Samtidig kolli en flokk vadere og slo seg ned i taren: 8 myrsnipe, 3 tundralo, 2 polarsnipe, 2 polllrløper og 1 raustilk. Av stwr sås barfj om lag 100 stk. og dessuten et par kystpiplerker. 7. oktober: Tok atter en tur til Revtangen. Det blåste stiv nord-kuling som stilnet liiot kvelden. På Revet var der en del ærrugl (Sollla/eria mollissima). Denne art har i host vært ganske tallrik på He\ et. Enkelte dager ble over 100 eksemplarer iakttatt. l dngens lop sås bare folgende lirter: 11 myrsnipe, 1 kjell, 1 raustilk, 4-5 kystpiplerke og ca. 50 stær. 35

11 A. Bernhoft-Osa 8. oktober: Overskyet med kjolig bris fra soraust. Seinere soraust kuling og regnbyger. I stranda holdt det seg i dag tidlig: 8 myrsnipe, 5 sandlo, 2 kjell og 1 kystpiplerke, 20 stær og en del kråker. Kl. 11 obs.: 9 kjell, ft myrsnipe, 2 tundralo, 2 sandlo. Ellprs sås: 2 bjorkefink, 1 gjerdesmett (T. trog/odytes), den forste i host, samt 1 vandrefalk. En del måser trakk sorover i småflokker på 5-10 stk. Mellom kl. 15 og 17 var det et stort måsetrekk - mange hundre. Samtidig så jeg en enkelt spurvehauk. 9. oktober: Fint vær med sol og bris av soraust. Av vadere obs. folgende arter i dagens lop: 8 myrsnipe, 6 kjell. 2 storspove, 1 lappspove, 1 polarsnipe og 1 sandlo. Videre sås en hel del storskarv, flere hundre måser, ca. 50 kystpiplerke, 12 knotter, 9 havorre, 1 spurvehauk samt 1 fjell-lerke. I dagens lop besokte store stmreflokker Revet der de åt fluelarver. I den tid observasjonene ble gjort iakttok jeg daglig noen silender (Mergus serrator) og i oktober sds rett som det var en del stokkender (A. plntyrhynclllls) og lyngender (A. petle/ope) som hadde tilhold på Revet. I nedenstående tabell er oppfort vinge- og nebb mai aven del vadere fra Revtangen hosten 19~7. Vingemålene er tatt på den måten at vingen ble presset ned mot metermålet og strukket helt ut. Art Stær (Stur/lfls vll/garis) Kystpiplerl(c (Ant/lUs 8pinoleita liltoralis) 8. X ft : X 991f, 8ft ft. X X Tundralo (Squatarola aqua/arok, ) Steindreier (Arenari" interpres) 14. IX X X Polarsnipe (Calidris mnl/tus) 4. IX f IX H. IX : J) to Vill". R Nebb Polarsnipe (Calidris canutus) 1ft. IX ft ~Iyrsnipe (Calidris alpina) 4. IX f ft IX IX IX ft : IX

12 Vndertrekket på Revtangen, Jæren, hosten 1947 Art l\iyrsnipe (Calidris alpina) (,.5 gr) jl.!1 -) (lag - ) (,.5 -) (ftft - ) (lala - I (42 - I (47 - ) (la5 -) (lag - ) (46 -) (45 - ) (,.3 -) (1a5 -) (40 -) (/13 - I Dnlo V,iolle ~"bb 15.IX 117 3G - 11G IX12/ 1 3G IX G G X X Art Myrsnipe (Caladris alpina) Dvergloper (C. minuta) - (22 gr) Polarloper (Crøcet/lia alba) Raustilk (T. totan(8) Dolo Vinge Nebb 2. X X ' IX 97 18,5 20. IX IX IX ,0 Lappspove (Limo8a lapponica) la. IX IX20/

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97 VINTERFUGL PÅ REVTANGEN. Der hvor Jærens milelange sandstrender skyter et nes av blankskurte ruilestein lengst ut i Nordsjøen, ligger nå Stavanger

Detaljer

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 51( 1940-411, s. 139-152

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 51( 1940-411, s. 139-152 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 51( 1940-411, s. 139-152 FRA FUGLELIVET PA JÆREN. I Stavanger Museums &hefte for 1939-401) har jeg skrevet cm noen sjeldnere fugler på Jæren, og i det folgcnde skal gis

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 24. søndag 29.juni 2014. av Morten Günther, NoF Travel. Morten Günther / NoF Travel

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 24. søndag 29.juni 2014. av Morten Günther, NoF Travel. Morten Günther / NoF Travel Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 24. søndag 29.juni 2014 av Morten Günther, NoF Travel Morten Günther / NoF Travel Skog og myr, klipper og langgrunne strender. Grenseområdene i Øst-Finnmark har mye

Detaljer

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Tanamunningen naturreservat Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Tanamunningen er et av de få urørte

Detaljer

STERNA. M. Icuhn, A. Bruch, W. Stichel: Kurzschnnbel-Sctilainm- Iaufcr, Litttrrodrottttts ~risctrs Smisty kkcr Inventcringcr 1973 INNHOLD

STERNA. M. Icuhn, A. Bruch, W. Stichel: Kurzschnnbel-Sctilainm- Iaufcr, Litttrrodrottttts ~risctrs Smisty kkcr Inventcringcr 1973 INNHOLD STE RNA STERNA Bind 12, hefte 1 Mars 1973 Tldsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger Trykket med bidrag fra Norges Almenvitenskapelige

Detaljer

Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN

Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN STERNA Lytt Tidsskrift utgitt ov Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 3, hefte 8 November 1959 FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN I dette hundreket er det bare få notiser cn kan finne i littcraturen

Detaljer

i J,, d' r+ 4 ., A' r -w. .-.L -, ---LL.L. a- L, -'.'- 1 RIDAKSJOM OG KIPEDISJONI SIAVAMOER MUSEUM

i J,, d' r+ 4 ., A' r -w. .-.L -, ---LL.L. a- L, -'.'- 1 RIDAKSJOM OG KIPEDISJONI SIAVAMOER MUSEUM w. a L, '.' i J,,, d' r+ 4., A' r..l, LL.L. RIDAKSJOM OG KIPEDISJONI SIAVAMOER MUSEUM Bind 0, hefte 4 Desember 97 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse:

Detaljer

REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM

REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM l '7 STERNA Bind 9, hefte 1 Februar 1970 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger

Detaljer

STERNA' i l J REDAKS JON OG EKSPEDISJON: STAVANGER MUSEUM. -c 5. l -'. i : : ., 1. ': liii I -', .L-...

STERNA' i l J REDAKS JON OG EKSPEDISJON: STAVANGER MUSEUM. -c 5. l -'. i : : ., 1. ': liii I -', .L-... . -', STERNA'.L-... -c 5 r i : : '., 1. ': liii I l -'. i l J r. 6 I I 1 I REDAKS JON OG EKSPEDISJON: STAVANGER MUSEUM STERNA Bind 12, hefte 4 Oktober 1973 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening

Detaljer

ZOOLOGISK SERIE. huken og virkningen av braken

ZOOLOGISK SERIE. huken og virkningen av braken ZOOLOGISK SERIE huken og virkningen av braken Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1988-2 SYLANEOMRADET - BRUKEN OG VIRKNINGER AV BRUKEN Jardar Cyvin og Karl Frafjord Universitetet i Trondheim Vitenskapsmuseet

Detaljer

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 av Torkild Jensen Etter toppåret 1999 var det vel fryktet at 2000 skulle bli en liten nedtur aktivitetsmessig. Det var ikke tilfelle. 179 arter

Detaljer

BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER

BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER Rovfuglene er ikke bare et vakkert og interessant innslag i vir fauna. Vi må også regne med at de har en n~dvcndig funksjon i de livssamfunn de tilhgrcr. Fgrst i den senere

Detaljer

UTREDNING. Tilrettelegging for menneskelig ferdsel på Halsøen og Langøra Nord, Stjørdal kommune, og mulige effekter på fugl.

UTREDNING. Tilrettelegging for menneskelig ferdsel på Halsøen og Langøra Nord, Stjørdal kommune, og mulige effekter på fugl. UTREDNING Tilrettelegging for menneskelig ferdsel på Halsøen og Langøra Nord, Stjørdal kommune, og mulige effekter på fugl Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 148 Steinkjer 2013 Tilrettelegging

Detaljer

Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre

Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre av Eivind Østbye og Olav Såtvedt. INNLEDNING Vintrene fra 1998/1999 til 2007/2008 har man kunnet se store ravneflokker kveldstid

Detaljer

Fuglevennen. Din naturkontakt Vår 2008. Tema: Dra på orreleik Besøk et fuglefjell Stell godt med kjøttmeisen!

Fuglevennen. Din naturkontakt Vår 2008. Tema: Dra på orreleik Besøk et fuglefjell Stell godt med kjøttmeisen! Fuglevennen Din naturkontakt Vår 2008 Tema: Dra på orreleik Besøk et fuglefjell Stell godt med kjøttmeisen! Vårleik Det ser kanskje moro ut, men for orrhanene er det blodig alvor. Hver vår samles de på

Detaljer

Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996 Totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåking av hekkende vadefugl og tyvjo

Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996 Totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåking av hekkende vadefugl og tyvjo Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996 Totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåking av hekkende vadefugl og tyvjo Karl-Birger Strann NINA. NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark

Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Registrering av fuglelivet sør i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte- Skæhkere nasjonalpark Torstein Myhre NOF rapport 3-2009 Norsk Onitologisk Forening e-post: nof@birdlife.no Rapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Detaljer

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen UTVALGTE FUGLEARTERS BRUK AV LISTASTRENDENE Sandløper Gunnar Gundersen Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder M. Wold, J.E. Røer, V. Bunes 23. mars 2012! INNHOLD Forord!... 2 Konklusjon!... 4 Listastrendene

Detaljer

Nr. 1-2 1994, 13. årg. ISSN 0800-0352

Nr. 1-2 1994, 13. årg. ISSN 0800-0352 Nr. 1-2 1994, 13. årg. ISSN 0800-0352 Innhold Nr. 1/2. 1994. Arg. 13 Medlemstidsskriftfor: Norsk Ornitologisk Forening avdeling Østfold Østfold Botaniske Forening ØstfoldEntomologiske Forening. Tidsskriftet

Detaljer

Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering. Av Olav J. Runde I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s. 69-76

Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering. Av Olav J. Runde I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s. 69-76 Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering Av Olav J. Runde I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s. 69-76 Olav J. Runde Ringmerking av fugler - metoder, mål og organisering I vår historie

Detaljer

STERNA. A. Bernhaft-Osa: Hvor tungt bytte klarer rovfuglene i fly avsted nicd? 7 3 INNHOLD

STERNA. A. Bernhaft-Osa: Hvor tungt bytte klarer rovfuglene i fly avsted nicd? 7 3 INNHOLD S T E RNA': STERNA Bind 12, hefte 2 juni 1973 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger Trykket med bidrag fra Norges

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

Reisereportasje fra HMjK turen til Krøderbanen 29/8 til 1/9 2003.

Reisereportasje fra HMjK turen til Krøderbanen 29/8 til 1/9 2003. Reisereportasje fra HMjK turen til Krøderbanen 29/8 til 1/9 2003. Det var ikke mange hadde meldt seg på denne turen, kun 4 stykker. Fredag ettermiddag la John Sogstad, Arild Auestad og jeg, Per Einar Oreberg,

Detaljer

Kjerringa ga ham sverdet, og så fikk hun igjen øyet sitt. Så gikk Lillekort videre, og da han hadde gått en stund, møtte han igjen en gammal, gammal

Kjerringa ga ham sverdet, og så fikk hun igjen øyet sitt. Så gikk Lillekort videre, og da han hadde gått en stund, møtte han igjen en gammal, gammal Lillekort Det var en gang et par fattige folk; de bodde i en ussel stue, der det ikke var annet enn svarte armoden, så de hverken hadde å bite eller brenne. Men hadde de nesten ingenting av annet, så hadde

Detaljer

Foto: Morten Günther. Island. Lørdag 8. juni - torsdag 13. juni 2013. av Morten Günther, NoF Travel. (c) Morten Günther / NoF Travel

Foto: Morten Günther. Island. Lørdag 8. juni - torsdag 13. juni 2013. av Morten Günther, NoF Travel. (c) Morten Günther / NoF Travel Foto: Morten Günther. Island Lørdag 8. juni - torsdag 13. juni 2013 av Morten Günther, NoF Travel (c) Morten Günther / NoF Travel Island Midt ute i Atlanterhavet ligger Island vårt fantastiske naboland

Detaljer

Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011

Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011 Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011 Mitt VM-eventyr startet allerede høsten 2010 og er nok litt anderledes. Etter å ha jobbet med UAV (Ubemannede Fly) i mange år, trengte jeg en rolig hobby. Roboter

Detaljer

STERNA. Alt i eldgamle tider har en sikkert vzrt oppmerksom på crekkfuglene. De jegerfolkene i nord så. om sommeren et yrende

STERNA. Alt i eldgamle tider har en sikkert vzrt oppmerksom på crekkfuglene. De jegerfolkene i nord så. om sommeren et yrende STERNA STERNA Tidsskrift utgitt ov Stavanger Museum og Norsk ornitologkk forening. Bind 3, hefte 5 Februar 1959 HVORDAN FINNER TREKKFUGLENE VEIEN? Av Svein Myrberget. Alt i eldgamle tider har en sikkert

Detaljer