ÅRBOK / STAVANGER MUSEUM, ÅRG. 57(1947), s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRBOK / STAVANGER MUSEUM, ÅRG. 57(1947), s. 26-37"

Transkript

1 ÅRBOK / STAVANGER MUSEUM, ÅRG. 57(1947), s Ornitologisk 1')lasjon I.å n. \'tnll"f'lt IWtI h'" surausl. I balq,rrunn"jl tuhhld~ I... r 1U'\'uk""1 ")fod rrhlrl hnlm. (Ful..\. 11.' ) 26

2 VADERTREKKET PÅREVTANGEN, JÆREN, HØSTEN 1947 Av A. BERNHOFT-OSA I tiden fra 24. august til 9. oktober 1947 oppholdt jeg meg 34 dager på Ornitologisk stasjon på Revtangen for å observere fugletrekket og ringmerke flyttfugl - særlig vadere. Siste høst forløp vadertrekket noe «unormalu sammenlignet med de observasjoner som er gjort der nede i tidligere år. Mengden av vadere som passerte Revtangen - eller i det minste stanset der - var minimal mot hva den pleier å være. Og høsten 1947 var trekket slutt tidligere cnn ellers. Da konservator Schaanning i et større arbeid skal hehandle trekket på Revtangen i det tidsrom stasjonen har vært i drift fram til høsten 1946, skal jeg her bare referere mine egne observasjoner fra siste host. Men dersom en sammenligner disse iakttagelser og antallet ringmerkte eksempla'rer med f. eks. Schaannings liste over nymerkinger for året J946 (Stav. Mus. Årbok 1946, s. 181), så sel' en at flere vaderarter helst var meget sjeldne på Revtangen hosten :1947. Dette val' særlig påfallende med en ~å vanlig fugl som myrsnipa (C. alpina). Under mitt opphold fra siste halvdel av august til første dager av oktober, observertes neppe mel' cnn ca. 660 eksemplm'er og av disse fikk jeg merket 251. Schaanning mel'ket i 1946 i alt!t38 eksemplarer, og i 1939 f. eks. ble det på Revtangen fanget og ringmerket over 1400 myrsniper. Både av dvergloper (Calidris minuta) og tundrasnipe (C. lerrugenea) var det også påfallende lite i 19-'.7 og hare 7 og 4. eksemplarcl' ble iakttatt, mens det i :1946 ble merket henholdsvis 25 og 16 stykkm'. Polarløperen (Crocethia alba) var den tallrikste vaderarl i 1947, 27

3 A. Bcrnhoft-Osa Vader'ru>!'r på nevtanll"li. (F"t. A. n. rnlloll-o... ) idet ca. J800 hle iakttatt, og av dissc lyktcs dct å fangc J85 stykker, mot 59 i J946. Enkelte høstdagcr kan en på Rcvtangcn se vaclerflokker som tcllcr f1erc lusen, men det storste antall som ble iakttatt en enkelt dag (31. august) høsten 1947 val' ikke mel' enn ca Hovedmengden val' polarløper, myrsnipe og sandlo (Charadl'ius hiaticula). En av grunnene til at det ble observert Sil få vadere ved Or'nitologisk stasjon siste host, kan ha vært værfol'holdene. Det tnnc og sl ille vær som vi hadde i den første tida jeg oppholdt meg pfl RcvLungen, gjorde at det ble lile mal fl finne i tar cn. Sjoen kastct ildw i land ny, fj isk tare som kunne ligge og råtne og gi gode levcvilkår for de fluelarvene som på Revtangen utgjør vadernes hovednæring under trekket. Den gamle tm'en inneholdt til sine tider pl'aktisk talt ikke en eneste levende fluelarve, men 28

4 Vadcrtrekl,et på fievtangen, Jæren, hosten 1947 derimot en del dode, halvråtne larver. Dessuten val' de fleste gamle tarehauger dekket aven hard, tor I' skorpe som vaderne ikke klarte å bore nebbet igjennom. Under ~like forhold streifer vaderne urolig om Iuing, og de nykomne flokkene stanser bare en ganske kort stund for de igjen letter og fortsetter sørover langs strandkanten. I slutten av august og utover i første halvdel av september var mange av vaderne Tun<lr"l.. (S.3l/UØtøro/øl. (Fot. A. n.. rnboll O.".1 påfallende magre. Men i slutten av september og i de første dager av oktober var de i hl'a hold. Det rolige vær kan sammen med dål'lige næl'ingsfor'hold ha gjort at trekket har gått mer kontinuerlig og dcrfor sluttct tidligere cnn andre år. ~Ien dette forklarer ikke hvorfor dver'gløperen og t.undrasnipa f. cks. siste host nesten ikkc hle sell. På Revtangen forekommer en del fjærepist (C. maritima) om hosten, men jeg så ikke denne art i J 947. Lenger SOl' på Jærcn var det også ifølgc flcre iakttagcre mcget mindrc vadere enn under trekket i Etterfolgende notiser' er ct utdrag av trckkjournalen i tida fra 2ft. august til 9. oktober Med ct par kortere avhl'ytelscr ble t.rekket iakttatt hver encste dag i dette tidsrom. Mitt arbeid ble denne host særlig konsent.rcrt lil sleinodden snr for stasjonshytta dcr vi har cn av de aller bestc hvileplasscr for vadcr'e på hcle Tune... l" (.'I. "'I'UI/aroltl). Ilnd,'r "in!!"n 'l" <I,'n karnl.:lt risliskl s\'arh' fi' "&';("n. Jæren. Hovcch'eklen blc lagt an IF,,1..\. 1I, rnlo"ii-o,... ) 29

5 A. BernhoCt-Osa Tabell over del anlall vadere 80m observertes August September 24. I)~ _a )- -I f Snndlo (Charadrius liiaticula) ) ~) 1) 3) l) ~) l) l) 20 1) 55 Tundrulo (Squll/arola sq'lu/arolll) Steindrl'ier (Arenllria ililerpres) l) ) 1) l) Polnrsnipl' l) li 25 l) (Calidris milli/us) Tundrasnipe (C./errugenea) 1 Myrsnipe (C. lllpi"ll) l) 10 2) 3) t i) 1) 2) D\'ergloper (C. millulll) Brushanl' (Pllilomllchus pl/gnax) Polnrloper (Crace/Ma a/ba) Il)" _a l) ) Fiskelita (Trillga hypoleucos) 1 RlllIstilk li 4 2 1) (T. to/llfills) Storspove (N umm i 118 arq'/lltll) Latpspo\,e Umosll /app!mica} le Kjell (I1aellla/oplls o.dra/eglls) ) = Noen U.. 21 = En del. 3) = En hel del. på å fange flest mulig av de vadefugler som stoppet der. Når det i de etterfølgende meddelelser er nevnt Revet, så menes denne steinodden. Revtangen er navnet på den landtunga som går mellom sjøen og Ol'l'evatnet fra gardene på Heve til Orre. I notisene er barc tatt med de fugler som ble observert på selve Hevet og langs stranda og i sandhaugene rundt stasjonshytta. I notisene Cl' oppgitt antallet på de eksemplarer som ble sett. I de fleste høve hadde jeg god tid til å telle fuglene mens jeg salt og ventet på at de skulle gå i rusene. Der del ikke lyktes t. få nnyaktige tall cl' dette anført. Som en vil se el' antallet av småfugl påfallende lile, men dette kommer aval, det siste host også var 30

6 på Revet (ra 24. auguøt til 9. oktoher Vadcrtrckket på Rcvtangen, Jærcn, høsten 1947 September I Oktober I I alt 17 11S ' IS. 19. Sandlo (Clwradrius lliaticula) cli.600 Tundralo (Sqllalarola sqllalarola) 1 2 'I 'I Steirllireier (Arenaria inlerpres) cn. 170 Polnrsnipe (Calidris call1llus) ca. 300 Tundrnsnipe (C./errugenea) 1 ~Iyrsnipe 1 1 '. (C. alpintl) 7 2 G ft ca. ioo Dvergloper 1 (C. mi,liila) 7 Brushnne (Philomm:lms pllg1ltlx) 1 51 Polar111per (Crocetllia alba) 18 'I cn1s00 Fiskelita (1'ringa /Jypolellcos) 1 2 Raustilk (1'. totarllls) Storspove CII.SO (,vllmenills arqllala) 3 l) 2 1) Lappspove 4 2 cli.60 (Umosa lapponica) Kjell (H aematopll.9 ostralegr/s) f G 419 obs. mindre småfugl innenfor stasjonsområdet enn før om årene. Når en kom innover mot Reve-Hodne og Boregardene var det derimot meget småfugl å se. Men da iakttagelsene fra dette strøk er mer tilfeldige er de ikke tatt med her. I hostens løp ble stasjonen besokt av flere interesserte som hjalp til med ringrnerkingen. Blant dem som hesokte Revtangen var bl. a. tannlæge B. 'Vilmann, Floro, forfatteren Erik Rosenberg fra Sverige, tannlæge Knut Bredal, Stavanger, og gardbrukerne GalH'iel Nærland, Einar Line og Hallvar Hognestad. Dessuten oppholdt studentene Halfdan og Dagfinn Moller fra Sandefjord seg på Stasjonen i hele juli måned der de merkte et par hundre fugl. 31

7 A. Bcrnhoft Osa Utdrag av Ornitologisk Stasjons trekkjournal hosten august: Fint \'ær med s\'ak hris av n.v. På He\'ct om lag 200 vadere. Av diklievar 125 polarlnper (Crocethill IIlbll), 15 sandlo (Clmradrills hilltieula), 12 steindreier (Arenaria interpres), raustilk rrrin;,:a lotanlls), 3 ~~ og l, W brushane (Philomaclms pugnax) og 5 kjell (llaema/opus os/rldegus). På Revet pleier Illyrsnipa (Calidri.~ alpi/lli) alltid å være en a v de tnllrikste vadere, men i dng hle bllre et eneste eksemplar observert. Av sliiåfugl sås: linerle (Motacilla alba) og 1 heipiplerke (Anthlls pra/ensi9) salllt 4 gulerle (.li. Ilava) på trekk. Den ene av dis~ll gulerlene VIII' en vakkl'r~ liv den engelske rilsen (1H.I. Ilavissinlll). 25. august: Sol, bris av n.v. Kl. 19 var disse vadere på Rev!'t: 70 polnrloper, 20 sandlo, 10 brushane, 5 myrsnipe og 3 kjell. 26. au!!ust: Sul, svak bris Ira n.v. Ved 6 tida var dct mer lugl å se, særlig var polar loperen tallrik og gikk lett i rusene. De lol til å værc sultne og \'ar påfallende tamme. I dagens lup notertes: ca. 200 rolarluper, ca. 50 sandlo, 30 m;vrsnipe, 23 steindreier, 20 rau stilk, 15 hrushnne (blide hanner og h'liil1l'r), 12 polarsnipe (Culiclris elllmlus), nilen linerler, 5-6 heipiplerkei', 5 kjell, 2 gulerler ug 1 dvergluper (C. milli/ta). 27. august: Frenulp.les fint vær med sol og frisk n.v. hris. Noe mindre ru!!1 i dag, men de samme arter SOlli i går. Dessuten obs. 3 lappspover (Limosa lappollica) SOlli trakk furbi i 10 tida samtidig mcd 5 sturskarv (PlllIlaerocorll,r earbo) og 2 grågjess (Allser.yp.) Av ruvfugl sås i dagens Inp 1 \'andrefalk (Faleo peregritllls) noen ganger samt 1 tårnfalk (P. linmmclilus). 28. aub'llst: Overskyet - oppklarning utover dagen. N.v. bris SOlli frisknet på mot kvelden. 1 dag VIII' det m!'get mindre med vadere på Bevl!l enn de to foregående dal{er. Kl. 6,30 trakk 10 Iinerl!'r sorover (men ingen I'iplerker), og videre 9 kjell, 3 slll'r, ungfugl (Stur mus v"lguris) og 1 hegre (Arclell eitlereil). 29. august: I natt nordvest kuling, overskyet. (dal{ tidlig bris av vest, havskodde. Fremdeles lite fugl. Ved 7 tida kom en flokk på :JO polal'sniper nordfra. Flcre a\' dem hadde sol1lmerdrnkt. Flokken val' meget urolig IIg streifet stadig omkring, Etter en stunda forlup dro den videre uten li slå lai{ liied de 5-6 polal'snipene SOIIl gikk i taren sammen med 1'" stein dreiere. Ellers noterle jeg i lopelav et par timllj': 30 polarluper, 10 Illyrsnipe, en del sandlo, 3 Jappspo\'e, 3-1, kjl II, 2 linerler, 1 hrushane ~, l vandrefalk, 1 tårnfalk. Ved 9 tida ankom en flokk på 0111 Illg :15 polnrlopcr og 5 >land lo. Ved 11; tida trakk en flokk lappspove (8 stk,) forhi soro\'~r og straks eltl'r nok 10 st~ klu r. Kl. 17,15 kom 15 kjell liordfra. De f1uy i ell flokk og forsvandt i surlig retning. I kveld var dl! aller f1!'"te vaderne reist sin veg. :10. august: Svak bris, litt overskyet, llien dct klarnet opp ut på dagen. Ved 6-tida var det lil'sten ikke I'n eneste vader li se på Revet. ~Iellum kl. 7 og i.30 trakk ca. 15 lim'rler og 14 låves\'aler mot s"r, og kl. 9 mellom 60 og ill låvl'svaler samt 2 hcipiplerker, l stol'skan' og 1 spurvehauk. Vlld 8 tida f1u~' 9 kjell Inng.. strandkantcn sorover og lill. ettllr kolli noen flokker på 8, 9, 8, 11, 20, 20, 1:J, 12, 11 og i stykker. Samtidig passerte I'n flokk på 1',-15 lappspovlj. I IIIPL,t av lormiddal{en kom en del vadere nord fra Ol{ slo seg ned på Hevet, bl. a. en del myrsnipll og sandlo, 15 polal'snille, l', lappspove, 13 polarloller. Uto\'l'r dagen var der i alt 0111 lai{ 200 \'a,lt,re. 31. august: I natt stille og klart måneskin. Kl. (; telt skodde SOlli lettet i 7 tid'a. Noe trekk \'ar ikke i I{ang, men mellom kl. 7,30 og 8 kom linerler og 8 heipiplerkei' fra nord, og en del ungfugl av IlInålllåsc (I.flrt/S ellnu,~) trakk langs strandkanten mnt slir. En del nye vaderflokkl'r \'ar ankommet og i I"pet av liiorgllllen og formiddagen observertes om lag 1500 vadl'rl!, IInvedlllengd"n VIII' polarlnp"r (ca. :JOII), myl'snipe og sandlo. Ellers var der 20-:10 (Iolarsnipe, en hel dd steilhlreier, lajljlspnve, 1',-15 ralutilk ni( '. Iorushane. Videro obser\'ertes l d\'crgfalk (I'. c. tlr.~aloll). Ingen kjellcflokkcr trakk i.lag. 1. seplember: Fint vlilr med bris fra Il.V. Ved 6-lidn ob. på Hevcl,: 2 a ::loil polarlopere, ca. 1;,0 myl'sliip", en del sleindreier, noen rå raustilk, 20 polarsllipe. t 2 slnr8po\'i', lo lapp Kpove, 2 dvergluper og 2 kjell. I kveld \'ar Ile fleste \'litlere dradd sin vcg og del' \'ar neppe mel' clln 2110 slk. 2. septemher: 1 dag overskyet, stille. Kl. 5,30 trakk lå\'l's\'ale, 20-:10 linerle og 3-4 heipiplerke samt I vandrefalk. Kl. 1;.',5 ankom en f1ukk (lå lii pularlupcr ug 5 polar. 32

8 Vadertrekket på Revtangen, Jæren, høsten L snipe. Kl. 8,10 trakk linerle, 30 heipiplerke, 21 sandsvale (Riparia riparia) og 12 kjell sorover mot Orre. På Revet var der i aag neppe mer enn vadere og blant disse var det 10 lappspove. 3. september: I natt et par regnbyger, men i dag er det opphold, varmt og fint med svak sorvestlig bris. Tidlig i morges en hel del linerler, heipiplerker og lerker (A la Ilda arvensia) på trekk. På Revet var det lite fugl A se. Jeg noterte r. eks. kl. 15,30 folgende: En flokk på om log 100 sand lo, den storste flokk som hittil er obs. denne host. Co. 50 polorioper, 36 myrsnipe, 8 steindreier, 6 polarsnipe, 4 raustilk, 4 lappspove og 1 dvergfolk., 4. september: Enkelte regnbyger ut på morgensida. Det blåste frisk vestbris som stilnet av ved 9 tida. Mellom kl. 6,30 og 8,30 observertes folgende arter: 150 polarloper, 100 myrsnipe, 16 steindreier, noen få sand lo - den store flokken fra i går var reist. Videre notertes: 9 lappspove, 5 polarsnipe, 3 kjell, 3 brushane (2 && og 1 ~), og 2 raustilk. Det foregikk - for forste gang denne host - et livlig trekk av småmåse (LarlUi canils). Flere hundre dro sorover i småflokker på stykker. Kl. 9,30 passerte en flokk på ea. 20 kystpiplerker (AnthlUl s. littoralia) og linerler. Dette er de forste kystpiplerker jeg har sett denne host. Mellom kl. 11 og 12 kom en vaderflokk nordfra: ca. 50 polarloper, 20 polarsilipe og 12 lappspove. 5. september: Stille i natt, men i 6-tida blåste det opp til sorlig kuling med en kraftig regnbyge. Kl. 6,15 var der ikke så mange vadere som i går. Av steindreier var der således bare 4-5 stykker. Obs. hostens forste eksemplar av tundrasnipe (C. lerrllgenea) som også ble ringrnerket. I en ruse fikk jeg en dvergloper - det femte eksemplar som er iakttatt denne host. Av småfugl sås bare noen låvesvaier og sandsvaier samt et par linerler som trakk sorover i 9-tida. 6. september: Noen regnbyger i natt, men fint vrur i dag tidlig. Kl. 6,15 obs.: 48 lappspove, ca. 50 polarloper, polarsnipe og sandlo. Mellom 7,30 og 8,15 passerte flere hundre låvesvaier og sandsvaier, noen heipiplerker og et dusin linerler, samt et par hundre ungfugl av sildemåse (Larll8lnsclI8) og antagelig noen sruinger (L. argentallul). En vandrefalk tok en liten vader, og da jeg slapp en ringmerket polarloper ble denne tatt aven dvergfalk. Kl. 8,30 trakk 8 kjell forbi. 10. september: Einar Line, Bryne, så i dag bl. a. følgende vadere på Revet: ca. 80 lappspove, ea kjell, en del myrsnipe (hvorav han merket 24 stk.) Noen få polarloper, sandlo og steindreier samt 1 raustilk ble 0Wlå observert. 13. september: Frisk vestbris, noen re~nbyger. Lite fugl - mindre enn tidligere i denne måned. Tallrikst var lappspo\'en - ca stk. 14. september: I dag tidlig stille og solskinn. Et kraftig tordenvrur med kulingbyger av vest. Ellers opphold og sol utover dagen. Om kvelden sorvest kuling og regnbyger, men mildt. Kl. 7,30 trakk en nokk kjell, låvesvaier og sandsvaier samt 6 linerler, men ingen piplerker. I taren holdt der seg: 30 lappspove, 24 polarloper, 20 sand lo, 1ft myrsnipe, men ingen polarsnipe, raustilk og steindreier. Mellom kl. 8 og 1ft kom det en nye lappspover samt en flokk på polarsnipe, 4 steindreier, 1 brushane samt hostens forste tundralo (Sqllatarola sqllalarola). Ellers sas 3 dvergfnlk samtidig. Kl. 18,20 kom 9 kjell fra nord og slo seg sammen med 11 eksemplarer som gikk på sandstranda. Av myrsnipe sas i kveld ca. 50 stk. i lng med polarloper. Sammen med lappspovene gikk 2 spover (Numenius arqllata.) 15. september: Vestkuling med regnbyger i natt. I 6-tida hle det opphold, og ut på formiddagen klarnet det delvi!! opp. Kl. 7,30 begynte flere hundre lå\'esvaler og enkelte sandsvaler å passere Hevtangen langs sjokanten. Omkring kl. 9 kom de siste. ~Iellom kl. 8 og 8,30 trakk heipiplerke i småflokker, men ingen kystpiplerke. I lopet av formiddagen et livlig trekk av måse, særlig små måse og sildemåse. Dessuten en flokk på 9 terner. Imers obs.:.-.8 lappspove, 27 polarsnipe, 20 polarloper, noen få 8andlo og myrsnipe, 6 kjell, 1 steindreier, 1 raustilk,1 tundralo og 1 dvergfalk. - De polarsnipene jeg har fanget de siste dagene, var i bra hold, men ellers har alle de,,'aderne som jeg denne host har hatt i hendene, vært påfallende magre. 3 - SI3\'ang~r )Iuseum 33

9 A. Bcrnhoft-Osa 16. september: Dagen begynte med disigt vær og vind fra sør, men ut på dagen klarnet det opp og ble varmt som en sommerdag. Sterk sorkuling. Lite fugl på Revet i dag tidlig. Bare 20 lappspove, myrsnipe og polarløper, noen få polarsnipe, 2 steindreier, 2 raustilke, et par linerle og heipiplerke, 1 dvergfalk, 1 tårn Falk og 1 vandrefalk. Dessuten sås 2 tundralo og 1 dverg-løper. I løpet av dagen drø en del av vaderne sørover. Kl. 17,20 kom ca. 200 polarløper og sandlo fra nord. De saue seg til å sove i ly av sandkulene. Samtidig obs. en fiskelit."l (Tringa hypoleucos) og 1 ~ av brushane. Omkring kl. 8 en og annen lavesvaie på trekk, og mellom kl. 17 og 18 enkelte eksemplarer. 17. september: Det blåste sterkt fra sor i natt og regnet en del. I dag tidlig delvis overskyet med frisk bris av vest. Meget kjøligere enn for øm dagene. Mellom kl. li og 7,30 ble kun disse arter iakttatt: 18 polarløper, 3 lappspove, 7 myrsnipe, 't sandlo, 3 storspove, 1 raustilk og 1 steindreier. Ikke en eneste småfugl. En mengde måser trakk mot sør, helst ungfugl av småmåse, men også en del svartbak, både gamle og ungfugler. Hostens første sjøorrer (Mellanitla lusca), 6 c1c1 og 2 W, trakk sørover i samlet Flokk. Videre obs. 1 tårnfalk. 2 heipiplerke og 1 linerle. Mellom kl. 12 og 12,30 var det fremdeles en del måser som trakk. På Revet var der nå ikke annet enn 3 myrsnipe og 2 sandlo. I ettermiddag vestlig bris og klart. Bortsett fra 20 heipiplerker og 3 spover ved stasjonshytta Fans det ikke fugl på Revet. I 19-tida ankom 25 sand lo og 2 myrsnipe. Ellers obs. en spur"ehauk (A. nisus). 18. september. Vinden stilnet i løpet av natta. I dag tidlig lett overskyet med solgløtt, mildere. En og annen heipiplerke og 2 lerker (Atauda arl'ensis) obs. kl. 6,30. I løpet av formiddagen trakk en del heipiplerke, noen få låvesvaier og linerler samt 1 tundralo. På Revet obs. kl. 6,'.5 kun disse arter: sa o som kom fra nord sammen liled 4 polarloper og 2 myrsnipe. Videre sl\s 2 storslulrv og 3 linerle. Kl. 16 var Revet tomt for fugl, bortsett fra 3 sandlo. Kl. 19: 7 kjell og '.-5 sandlo. 19. september: Fint vær i natt, og i dag kl. 6 klurt, svak uustbris. En hel del heipiplerke (2-300) samt en og anncn kystpiplerke, 11 linerle, 10 storskarv, 8 sandlo, 6 myrsnipe og 1 dvergfalk obs. på Hevet. En del måser på trekk. - I taren fins ikke makk, men det vrimler av fluer i den taren som er drevet i land i lopet av den siste uka, - ~Iel1om kl. 9 og 9,30 trakk 15 knotter (Cardllelis I'al'iroslris), en del heipiplerke, 5-6 lerke, noen storspo\'e, 3 linerle og 2 grågås (sp.?) over sandkulene. En raustrupe (Eritacus rubecllta) og 2-3 steindulp (O. oenatll},e) ved hyttu. Kl. 16 var det kommet en del fugl ute på Revet: 23 polarloper,4 snndlo, 2 tundralo, heipiplerke og kystpiplerke, 4-5 steindulp og 1 vundrefalk. Kl. 16,25 kom en flokk på 26 kjell nordfra og- fikk folge av 15 stk. som satt i stranden. Litt etter passerte nok en Flokk på 13 stk. og så kom 9 stk. til. 20. september: Regn og soraust kuling i natt. Lettere vær ut på formiddagen. Mellom kl. 7 og 8,30 ble obs.: 38-'.0 grågås (Anser anser) som Slitt på Revet. Dessuten sås: 20 sandlo, 12 myrsnipe, 3-4 polarloper, 5-6 heipiplerke, 2 lappspove, 2 tundralo og 1 dyergløper. Kl. 13 kom li myrsnipe, 2 tundralo, 1 kjell, 1 rnustilk fru nord. Samtidig så jeg en vandrefalk og en spurvehauk. ~Iellom kl. 17 og 18,:10 obs.: 10 sandlo, 6 myrsnipe, 5 polarloper, 1 polarsnipe, 1 tundralo, 1 fiskelila og 1 dyergfalk samt enkelte heipiplerker. Kl. 18 fløy 3 gåseflokker (antllgelig- A. u1lser) på 26, 15 og 10 eks. sorover. I hele dag stort trekk av måser. Plokkene var oftest på 5 til 8 stk., men også bare 2-3, og slundom kom de enkeltvis. Trekket gikk kontinuerlig - særlig vnr det livlig i dag tidlig og lliot kvelden. Kl. 18,30 trakk en kjelleflokk på '13-1'. stk. mot 80r. 21. september: l nlltt sorlig bris - disigt. l lopet av morgenen klarnet det opp - s"ak BlIraust bris. Det er ennå ikke kommet f1uellirver i den ilanddre\"ne taren. På Revet notertes i dng: myrsnipe, et pllr dusin heipiplerke og kystpiplerke, 6 sandlo, 1 lappspove, 1 tundralo, l polarsnipe, 2 lerke og 1 låves, ale. Dessuten 2 spurvehauk, 1 dvergfalk, 1 vandrefalk og 2 Iinl'rle. Kl. 1:1 passerte, ifolge oberst Lambrechts, en Flokk grågjess Sola Flyplass. Antagelig,'ur det denne Flokk (ca. 30 stk.) som slo seg ned på Revet litt seinere. Etter en times opphold fortsntte Flokken sliro\"er. 34

10 Vadcrt"ckkct på Rc\'tangen, Jæren, hostcn 191,;7 22. september: Stiv nordvest kuling med regn i natt. I formiddag stilnet vinden noe av og gikk over på sor med regn. Om kvelden kuling av sør. I dagens lill' sås bare følgende: 3 sand lo, et par heipiplerke, 1 tundralo, 1 kjell, 1 spur\'ehauk og 1 dvergfalk. 27. september: Da jeg kom tilbake til Revtangen i Hi-t.idll, blåste det liten vestkuling med regnbyger. Inne på stranda hadde sjoen slengt opp litt gammel tare som inneholdt litt flllclllrver. Her gikk det 7 kjell, 2 tllndralo og 1 salllllo, liien ikke en eneste polllrioper eller myrsnipe. Av småfugl sås bllre 5-6 heipiplerker. Kl. 18 en enslig lapl'spo\"e. 28. september: Sterk kuling liv vest - litt sol og regnbyger. I den taren som dreiv i land i dagene omkring 21. og 22. sept. var det nå kolossille milsser med fluelarver. På en strekning av om lag 100 m lå det i hottevis med larver som sjuen hadde skyllet inn på sandstrllnda. Iler stanset i lopet liv dagen et par hundre måser - fra liskemåse til svartbak. Dessuten var der 14 polarloper, sandlo, 3 myrsnipe, 3lappspove, t a 2 tundrusnipe og 1 rallstilk. Av småfugl sås bare 3 heipiplerker og 1 kystpiplerke. I lupet av dagen kom 2 nye lappspover så det i alt var 5 stk. På SkeiesandelI sor foi' Hevtangen så Einar Line i dag folgende vadere: Noen få polarloper og myrsnipe, 4 polarsnipe, 3 raustilk, 2 sand lo og 2 brushane. 30. september: Liten n.v. kuling med regnbyger. Kl. 16 observertes: ca. 150 tiskemåser gikk i stranden og åt fluelarver som det ennå var en masse a\'. På selve Revet var der flere tusen stær, 5-6 kystpiplerke og 3 heipiplerke samt en enslig låvesvale. Av vadere sås: 12 polarloper, 9 kjell, 6 sand lo, 2 tundralo, 2 steindreier, 2 raust ilk, 1 lappspove, 1 myrsnipe, 1 tundrasnipe og 1 snospuf\' (Plectropllenax nivalis). 1. oktober: Liten kuling og regnbyger i nalt. I dag tidlig litt sol, ellers oversk~'et og frisk bris av vest. På morgenturen mellom fl,35 IIg 7 sås bllre fulgende: Et par store litæreflokker trakk sorover langs strandkanten - og samtidig trakk også en del måser samt en storskarv. På fangstplassen er der fremdeles meget fluelarver, og her var det noen måser, 1ft kråke (Corvu.~ cornix) snmt ravn (C. cort/x). AY vadere sås bare 11 kjell og en enslig raustilk. Ingen småfugl. Kl. 8,20 en flokk stær (ca. 30IJ) milt sor. Ut på dngen hle det kuling av vest-nordvest. I 12-tida ankom 21 polarlnper, 5 myrsnipe, 3 tundrnlo, :1 }lolursnipe, 2 kjell, 2 steindreier, 2 sandhi, 1 raustilk, t dvergfalk og noen få heipiplerker og kystpiplerker. Mellom kl. 22 og 23 dro noen slorspover over Revtangen liied kurs 1I10t sor. 2. oktober: Vinden stilnet i lopet av na Ua og i dag tidlig var det svuk nordlig til nordaustlig bris. Ellers ble dagen fin med solskinn. Pli Revet obs.: 10 polarloper, llj-12 småmåse, 9 kjell,,. tundralo, 3 polarsnipe, 5 myrsnipe, 1 tundrasnipe og 4 heipiplerke. ~Iell()m kl. 10 og 11 trakk en del småfugl langs havkanlen: Mange knotter, en del lerker, 2-3 hjorkefinker (Fringilla mon/i/ringillt,), 2 tornirisker, og en del beipililerker samt 2 granmeiser (P. (I/ricapillus borealis). ~Iellom kl. 16 og 17 var folgende vadere på Revet: 10 polarloper, 5 myrsnipe, l, tundralo, 3 sandlo, 3 polarsnipe, 2 storspove, 2 raustilk. Videre sås flere hundre stær, ca. 30 heipiplerke og kystpiplerke,,. storskarv, 6 isender (Clllnguill IIyemalis). Ikke noe måsetrekk do siste PUI' dager. l 18-tida trakk 2 stilrspover mot sor. 3. oktoher: Sorvest (risk bris og duskregn. Kl. 7,15 obs. folgende: En del storskarv trakk suro\'er, ca stær i taren sammen med kystpiplerker. Ellers obs. 1 fjelllerke (Eremophi/a alpes/ris) og l bokfink (F. coelebs) samt 1ft polarllljwr, fl tundralo, 4 polarsnipe, 4 myrsnipe og 2 sandlo. Ved 16-tida kom myrsniper samt en enslig lappspove fra nord og slo seg ned på Revet. 4. oktober: Stiv vestkuling i natt. Det stilnet noe ul på morgensida, og da var det overskyet med en og annen lett regnbyge. )Iellolll kl. 7,15 og 8,30 sås ikke ell eneste vader bortsett fra 2 myrsniper som i natten>! lop var blitt fanget i en ruse. I 12-tida f10y 14 myrsniper og 4-5 polarlopere forbi Hevet mol sor. Samtidig kolli en flokk vadere og slo seg ned i taren: 8 myrsnipe, 3 tundralo, 2 polarsnipe, 2 polllrløper og 1 raustilk. Av stwr sås barfj om lag 100 stk. og dessuten et par kystpiplerker. 7. oktober: Tok atter en tur til Revtangen. Det blåste stiv nord-kuling som stilnet liiot kvelden. På Revet var der en del ærrugl (Sollla/eria mollissima). Denne art har i host vært ganske tallrik på He\ et. Enkelte dager ble over 100 eksemplarer iakttatt. l dngens lop sås bare folgende lirter: 11 myrsnipe, 1 kjell, 1 raustilk, 4-5 kystpiplerke og ca. 50 stær. 35

11 A. Bernhoft-Osa 8. oktober: Overskyet med kjolig bris fra soraust. Seinere soraust kuling og regnbyger. I stranda holdt det seg i dag tidlig: 8 myrsnipe, 5 sandlo, 2 kjell og 1 kystpiplerke, 20 stær og en del kråker. Kl. 11 obs.: 9 kjell, ft myrsnipe, 2 tundralo, 2 sandlo. Ellprs sås: 2 bjorkefink, 1 gjerdesmett (T. trog/odytes), den forste i host, samt 1 vandrefalk. En del måser trakk sorover i småflokker på 5-10 stk. Mellom kl. 15 og 17 var det et stort måsetrekk - mange hundre. Samtidig så jeg en enkelt spurvehauk. 9. oktober: Fint vær med sol og bris av soraust. Av vadere obs. folgende arter i dagens lop: 8 myrsnipe, 6 kjell. 2 storspove, 1 lappspove, 1 polarsnipe og 1 sandlo. Videre sås en hel del storskarv, flere hundre måser, ca. 50 kystpiplerke, 12 knotter, 9 havorre, 1 spurvehauk samt 1 fjell-lerke. I dagens lop besokte store stmreflokker Revet der de åt fluelarver. I den tid observasjonene ble gjort iakttok jeg daglig noen silender (Mergus serrator) og i oktober sds rett som det var en del stokkender (A. plntyrhynclllls) og lyngender (A. petle/ope) som hadde tilhold på Revet. I nedenstående tabell er oppfort vinge- og nebb mai aven del vadere fra Revtangen hosten 19~7. Vingemålene er tatt på den måten at vingen ble presset ned mot metermålet og strukket helt ut. Art Stær (Stur/lfls vll/garis) Kystpiplerl(c (Ant/lUs 8pinoleita liltoralis) 8. X ft : X 991f, 8ft ft. X X Tundralo (Squatarola aqua/arok, ) Steindreier (Arenari" interpres) 14. IX X X Polarsnipe (Calidris mnl/tus) 4. IX f IX H. IX : J) to Vill". R Nebb Polarsnipe (Calidris canutus) 1ft. IX ft ~Iyrsnipe (Calidris alpina) 4. IX f ft IX IX IX ft : IX

12 Vndertrekket på Revtangen, Jæren, hosten 1947 Art l\iyrsnipe (Calidris alpina) (,.5 gr) jl.!1 -) (lag - ) (,.5 -) (ftft - ) (lala - I (42 - I (47 - ) (la5 -) (lag - ) (46 -) (45 - ) (,.3 -) (1a5 -) (40 -) (/13 - I Dnlo V,iolle ~"bb 15.IX 117 3G - 11G IX12/ 1 3G IX G G X X Art Myrsnipe (Caladris alpina) Dvergloper (C. minuta) - (22 gr) Polarloper (Crøcet/lia alba) Raustilk (T. totan(8) Dolo Vinge Nebb 2. X X ' IX 97 18,5 20. IX IX IX ,0 Lappspove (Limo8a lapponica) la. IX IX20/

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

Fugler på Tjeldstø 2003

Fugler på Tjeldstø 2003 Fugler på Tjeldstø 2003 Av Julian Bell Følgende rapport er stort sett basert på mine egne observasjoner (95 observasjonsdager) samt opplysninger fra nettsiden Fugler i Hordaland (http://cyberbirding.uib.no/nof/)

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tjeldstø 2004 Følgende rapport er basert stort sett på mine egne observasjoner (123 observasjons dager) samt opplysninger fra nettsiden fugler i Hordaland, Egil Frantzen s liste over Tjeldstø observasjoner

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Bauskjevika den 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør Vårtrekket 2008 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Medlemmene av Norsk Ornitologisk Forening har vært aktive siden opprettelsen av det første lokallaget i Troms midt på1970-tallet,

Detaljer

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa.

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. En gjennomgang av samlingene med utstoppede dyr, samt gammel litteratur ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, er de viktigste kildene til opplysningene i dette dokumentet.

Detaljer

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl - Fuglevika,

NOTAT. Brettseiling og fugl - Fuglevika, NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl - Fuglevika, 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Telleforholdene for vannfugl var ikke optimale på tidspunktet forsøket ble gjennomført, men gode nok til at resultatene er pålitelige.

Telleforholdene for vannfugl var ikke optimale på tidspunktet forsøket ble gjennomført, men gode nok til at resultatene er pålitelige. NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Nordhasselvika den 7.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Kurs i fugl- og viltkontroll i Avinor. Pål Ranestad og Geir Havenstrøm 19 mai 2009

Kurs i fugl- og viltkontroll i Avinor. Pål Ranestad og Geir Havenstrøm 19 mai 2009 Kurs i fugl- og viltkontroll i Avinor Pål Ranestad og Geir Havenstrøm 19 mai 2009 1 Målsetting Fugl- og viltkontroll (teoretisk del) Få innsikt i Avinors prinsipper for fugl- og viltkontroll Få spesifikk

Detaljer

Den satelittbaserte Gps-en som var montert på surferen, logget en gang hvert 10 sekund.

Den satelittbaserte Gps-en som var montert på surferen, logget en gang hvert 10 sekund. NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Bølgesurfing og fugl - Havika, 7.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

NAr ornitologen kommer til Jæren er det kanskje særlig noen bestemte arter av den stedegne fauna som han gjerne ville få høve til å studere nærmere.

NAr ornitologen kommer til Jæren er det kanskje særlig noen bestemte arter av den stedegne fauna som han gjerne ville få høve til å studere nærmere. Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( 1939-40), s. 141-146 NOEN SJELDNERE FUGLER PÅ JÆREN. NAr ornitologen kommer til Jæren er det kanskje særlig noen bestemte arter av den stedegne fauna som han gjerne

Detaljer

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Tanamunningen naturreservat Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Tanamunningen er et av de få urørte

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Utført av: BIOTOPE arkitektur & natur På oppdrag av FeFo BIOTOPE AS Krokgata 12, 9950 Vardø www.biotope.no

Detaljer

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente...

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente... ÅRET 2013 Væråret 2013 ble faktisk en aning kaldere enn gjennomsnittet siden 1993 her i Møllebakken, mens gjennomsnittstemperaturen for hele landet er 1,0 over normalen. Igjen ser vi altså at normalen

Detaljer

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN FELTBEFARINGER FOR VARANGER KRAFT / NORCONSULT AS NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN Våren 2005 Morten Günther og Paul Eric Aspholm Paul Eric Aspholm under befaring ved Langfjorden 7. april 2005 Del

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK RESULTATER FRA 2002 OG 2003 av Morten Günther Haukugle (Surnia ulula) ved Skrøytnes, Sør-Varanger Foto Morten Günther 2002 1. Innledning I desember 2001 søkte

Detaljer

Marsjen sørover startet kl Tall fra Gullichsensletta ( felt A på kartet ) kl 19.00

Marsjen sørover startet kl Tall fra Gullichsensletta ( felt A på kartet ) kl 19.00 Gåsetelling Hyttevika 31.05-04.06 2006 Stig Hammer og Bjørn Frantsen Kom til hytta ca.kl.16.00, og etter mye strev, men med god hjelp fra pilotene, kom vi oss inn i hytta. Det som møte oss var et sørgelig

Detaljer

Sykkeltelling på Lysaker

Sykkeltelling på Lysaker Sykkeltelling på Lysaker 10 6 7 9 3 4 8 5 2 1 Oversiktskart over tellepunktene på Lysaker Utført av sommervikar Lars-Erik Smith 1 punkt Foregikk i det gule krysset på det utdelte kartet. Det er et 3-armet

Detaljer

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97

Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97 VINTERFUGL PÅ REVTANGEN. Der hvor Jærens milelange sandstrender skyter et nes av blankskurte ruilestein lengst ut i Nordsjøen, ligger nå Stavanger

Detaljer

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården.

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. Il il A-TEKST Mart!n kommer frem Kapittel U3 Oppgave A-U2 Svar ja eller nei. ja/nei 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. 4. Det er griser

Detaljer

Før jul var vi på Kvernaland. Den 18. og 19. desember kom det masse snø på Kvernaland, der det nesten aldri er snø før ut i februar.

Før jul var vi på Kvernaland. Den 18. og 19. desember kom det masse snø på Kvernaland, der det nesten aldri er snø før ut i februar. Cumbre del Sol januar februar mars 2010 Vi hadde bestemt oss for at vi skulle være på litt mer sydlige breddegrader i den verste vinterkulda dette året. Vi hadde funnet en lelighet i Spania, Cumbre del

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Lars Erik Johannessen Foto Svein Dale Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

TREKKFUGL-OBSERVASJONER FRA ÅL

TREKKFUGL-OBSERVASJONER FRA ÅL TREKKFUGL-OBSERVASJONER FRA ÅL I: HALLINGDAL Au 'LARS OLUF ODDE& + * l i.',ii: l & ' r - * * ' i.. I I I 1 I I I I I t ' I i 1 $j$$&&d&g$gg "d&d.'.j&4dqs",,,*,*w6i$t4 il* R@& @g Ilnerk. 4. oktober, av

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai Vårtrekket 2011 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Etter en februar som på landsbasis var 1,2 C kaldere enn vanlig, steg temperaturene i mars, april og mai til 2 C over det normale,

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 27 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Siden opprettelsen av Tromsø Lokallaget av Norsk Ornitologisk Forening i 197-tallet, har medlemmene blitt oppfordret til å sende

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 Zoologisk notat 2011-3 Georg Bangjord og Per Gustav Thingstad Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

VÆRFORHOLDENE PÅ YTTERSIDEN AV SENJA 17. FEBRUAR 1978 Det vises til Deres rapport oversendt undersøkelseskommisjonen ved brev av 20.06.03.

VÆRFORHOLDENE PÅ YTTERSIDEN AV SENJA 17. FEBRUAR 1978 Det vises til Deres rapport oversendt undersøkelseskommisjonen ved brev av 20.06.03. UNDERSØKELSESKOMMISJONEN ETTER UTVIK SENIORS FORLIS Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Tlf.: 22 24 54 50 Telefaks 22 24 27 22 Formann Brit Ankill tlf.: 75 52 40 66 Sekretær Matias Nissen-Meyer tlf.: 22 24 54

Detaljer

Uuseum / fifotfi, Polarsisik (s. 136). Foto Tore Nielsen.

Uuseum / fifotfi, Polarsisik (s. 136). Foto Tore Nielsen. Uuseum / fifotfi, Polarsisik (s. 136). Foto Tore Nielsen. Stavanger Museums Årbok, Årg. 71(1961), s. 130-139 ORNITOLOGISKE OBSERVASJONER i 1961 Av A. BERNHOFT-OSA I denne artikkel skal nevnes en del av

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 2009 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Det jeg husker best fra våren 2009 er de uttallige etterlysningene av snøspurv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble spurt

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Den virker som en trakt for alle trekkfugler som ønsker å fly over

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I.,

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I., - Et [iv itufta Her kan du lære hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter Ij:1i (I., l I \ V,.. Har du sett noen av disse fuglene før? Hva tror du de holder på med? * VV 4 V * 7 Dyr som

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Luktutslipp IATA til Observert fra Gaukås Stasjon

Luktutslipp IATA til Observert fra Gaukås Stasjon Luktutslipp IATA 16.02 til 16.07 2005 Observert fra Gaukås Stasjon Dato/Tidspunkt Lukttype/Grad Inne/Ute Varighet Vejrlig 16.02.05 kl. 19.00 Råtten/Ille Ute/Inne 2 timer+ 17.02.05 kl. 10.00 Vanlig Deponi?

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Kjenner du denne fuglen? Se svaret nedenfor, eller finn det ut ved hjelp av denne boken. Sandlo (Charadius hiaticula) (S).

Kjenner du denne fuglen? Se svaret nedenfor, eller finn det ut ved hjelp av denne boken. Sandlo (Charadius hiaticula) (S). Kjenner du denne fuglen? Se svaret nedenfor, eller finn det ut ved hjelp av denne boken. Sandlo (Charadius hiaticula) (S). 7 GJENKJENN FUGLENE Hvordan boka skal brukes Boka er en samlet introduksjon til

Detaljer

Ekstremvêrrapport. METinfo. Hending: Tor 29.-30. januar 2016. no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016. Foto: Ole Johannes Øvretveit

Ekstremvêrrapport. METinfo. Hending: Tor 29.-30. januar 2016. no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016. Foto: Ole Johannes Øvretveit METinfo no. 14/2016 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2016 Ekstremvêrrapport Hending: Tor 29.-30. januar 2016 Foto: Ole Johannes Øvretveit Foto: Remi Sagen/NRK Samandrag Under ekstremvêret Tor

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER Brev til en ufødt datter 28. AUGUST SEPTEMBER Epler Veps Plastposer Solen Tenner Niser Bensin Frosker Kirker Piss Rammer Skumring

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007.

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Året 2007 har vært meget bra for stasjonen. Vi har hatt en god bemanning, spesielt på høsten, og vi har fått gjort en del ting som har stått på tapetet i en del

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

UTREDNING. Økt menneskelig ferdsel på Langøra Nord: konsekvenser for flysikkerheten ved Trondheim lufthavn, Værnes. Magne Husby

UTREDNING. Økt menneskelig ferdsel på Langøra Nord: konsekvenser for flysikkerheten ved Trondheim lufthavn, Værnes. Magne Husby UTREDNING Økt menneskelig ferdsel på Langøra Nord: konsekvenser for flysikkerheten ved Trondheim lufthavn, Værnes Magne Husby Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 146 Steinkjer 2013 Økt menneskelig

Detaljer

"Hunnørnen" Jonas Lie

Hunnørnen Jonas Lie "Hunnørnen" Jonas Lie Navnet ditt:... Jonas Lie Hunnørnen Hunnørnen kom fra en hundremils morgenjakt innover stenviddene og suste hjem til ungen med en nybåren reinkalv i klørne. Som den dalte ned mot

Detaljer

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var DEN STYGGE ANDUNGEN Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. (på lett norsk) Kilde: minskole.no Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var blomster i alle farger,

Detaljer

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter. Strategisk plassert i Østersjøen, mellom Stockholm og Falsterbo, byr øya på mange biotoper

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 av Torkild Jensen Etter toppåret 1999 var det vel fryktet at 2000 skulle bli en liten nedtur aktivitetsmessig. Det var ikke tilfelle. 179 arter

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Eurovelo-13 Del 1. En sykkeltur fra Nordsjøen ved Amsterdam, langs Rhinen mot Sveits og inn i Frankrike. 15-23.sept 2013

Eurovelo-13 Del 1. En sykkeltur fra Nordsjøen ved Amsterdam, langs Rhinen mot Sveits og inn i Frankrike. 15-23.sept 2013 Eurovelo-13 Del 1 En sykkeltur fra Nordsjøen ved Amsterdam, langs Rhinen mot Sveits og inn i Frankrike. 15-23.sept 2013 Her er Sølve og meg klar til start fra Nordsjøen, ved Zandvoort utenfor Haarlem.

Detaljer

Nedenfor følger en rekke bilder fra leiligheten.

Nedenfor følger en rekke bilder fra leiligheten. EL FARO NOVEMBER 2011 MARS 2012 Den 4. november reiste vi med SAS fra Gardermoen til Malaga i Spania. Flyet gikk så tidlig at vi måtte reise hjemmefra kl. 03.30. Vi tok derfor en taxi bort til flyplassen.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 01.01.20015 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er

Detaljer

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015 Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker Steinar Stueflotten Drammen, 04.12.15 sstuef@broadpark.no Denne rapporten summerer opp status vedrørende fugleobservasjoner gjort i

Detaljer

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER Lésvos (Lesbos) er den tredje største øya i Hellas og den åttende største i Middelhavet. Her bor omtrent 90 000 mennesker og en tredjedel bor i hovedbyen Mytilene, som ligger

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Noen minner om. konservator Hans Thomas Lange Schaanning. Anders Bernhoft-Osa

Noen minner om. konservator Hans Thomas Lange Schaanning. Anders Bernhoft-Osa K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1977-13 Noen minner om konservator Hans Thomas Lange Schaanning Anders Bernhoft-Osa Universitetet i Trondheim Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Denne ligner litt på kala, som vi har hjemme i stuene.

Denne ligner litt på kala, som vi har hjemme i stuene. 10. november I dag blåste det liten kuling, men det var likevel 22 grader om morgenen. Denne dagen slappet vi av lenge før vi gikk ut. Etter hvert så gikk vi en liten tur bortover i byen. Etter at vi går

Detaljer

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Jeg gikk en tur på stien Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol ko- ko. Ko- ko, ko- ko, ko- ko, ko- ro, ko-

Detaljer

Månedsbrev Newton Oktober 2014

Månedsbrev Newton Oktober 2014 Månedsbrev Newton Oktober 2014 Hei alle foreldre! Vi har hatt en fin måned med masse artige ting. Været har oftest vart greit og vi har kost oss. Som jeg skrev i tidligere brev så jobber vi mye med å skape

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015. April har gitt oss varsel om at sommeren er i vente. Det har vært tørt og varmt vær, og vi har til og med fått bruk for solkrem og solbriller. Vi har

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 2007 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er derfor

Detaljer

21. november. I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Og disse blomstene som har blader som ligner veldig på trekløver

21. november. I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Og disse blomstene som har blader som ligner veldig på trekløver 21. november I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Vi får ofte besøk av fluer på terrassen. De er plagsomme og vi har kjøpt fluesmekke for å slå i hel så mange vi kan. Og disse

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015.

Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015. Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015. Rapporten er skrevet av Stuert Rogen Monsen. Dag 27. Onsdag 4.mars 2015. Været: Regn på

Detaljer

Sanger, dikt, regler og eventyr i februar: Eventyr: Skinnvotten: (finnes i flere versjoner) Skinnvotten ukrainsk eventyr, gjendiktet til norsk av Alf

Sanger, dikt, regler og eventyr i februar: Eventyr: Skinnvotten: (finnes i flere versjoner) Skinnvotten ukrainsk eventyr, gjendiktet til norsk av Alf Sanger, dikt, regler og eventyr i februar: Eventyr: Skinnvotten: (finnes i flere versjoner) Skinnvotten ukrainsk eventyr, gjendiktet til norsk av Alf Prøysen. Det var en gang en gammel mann som gikk tur

Detaljer

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren.

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren. 13. november I dag morges var det kaldt, ikke mer enn 17 grader. Det er vinteren nå. Temperaturen steg jo raskt da, opp mot 20 grader da sola kom opp. I dag skal vi ikke gjøre mye, bare rusle en liten

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer