STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014 2018 FOR FITJAR KOMMUNE"

Transkript

1 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE SIDE 1 AV 15

2 Innhald VISJON FOR NÆRINGSUTVIKLING KVIFOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN? EIT FELLES VERKTØY FOR VEKST OG UTVIKLING AVGRENSNINGAR FITJAR SIN POSISJON OG SI ROLLA FITJAR KOMMUNE SKAL OPPLEVAST SOM NÆRINGSVENLEG UTVIKLING AV NYTT OG EKSISTERANDE NÆRINGSAREAL GOD KOMMUNAL TENESTEYTING TILPASSA NÆRINGSLIVET SINE BEHOV DET SKAL VERA ENKELT Å ETABLERA BEDRIFT I FITJAR 7 2. INFRASTRUKTUR OG KOMMUNIKASJON FITJAR SKAL HA FULL MOBILDEKNING OPPGRADERA SENTRUM OG FORSTERKA FITJAR SINE TILBOD INNAN HANDEL OG SERVICE STYRKJA VEGNETTET 9 3. FITJAR SKAL VERA EIN UNIK BU OG OPPVEKSTKOMMUNE INTEGRERING OG IVARETAKING AV NYE INNBYGGJARAR TILTAK FOR BORN OG UNGE REISELIV OG KULTUR ORGANISERING OG SAMHANDLING OPPLEVINGSPAKKAR/PAKKETILBOD OMDØMEBYGGING OG MARKNADSFØRING SYNLEGGJERING AV EIN POSITIV OG FRAMTIDSRETTA KOMMUNE FITJAR SKAL ARBEIDA FOR TILRETTELEGGING AV FESTIVALAR OG ARRANGEMENT REVITALISERING AV MARKNADSFØRINGSMATRIELL 15 SIDE 2 AV 15

3 Visjon for næringsutvikling Fitjar er ein landbrukskommune med eit eldorado av øyar utanfor og med ein spanande historie som skriv seg heilt tilbake til vikingtida. Det har budd folk på Fitjar sidan bronsealderen. Det vil sei at ca år har forma dette flotte folket. Kulturminner spreidde rundt om i kommunen stadfestar historia. Håkon den Gode fall i slaget på Fitjar i 961, og Fitjar hadde ei betydeleg rolle på denne tida. Historia er me stolte av. Fitjar ser det som viktig å ta vare på fortida og på same tid halda fokuset på korleis me vil at framtida skal vera. I samband med dette ynskjer kommunen, i samarbeid med næringslivet, å utvikla tankar og strategiar for næringsutvikling i Fitjar framover. Fitjar skal arbeida aktivt for å styrkja og utvikla næringslivet i kommunen, samt leggja til rette for å få nye innbyggjarar og utvikla seg til å verta ein stor og attraktiv hyttekommune. Me vil at Fitjar skal vera ein plass ein ynskjer å flytta til. Nærleiken til Stord og hjørnesteinsbedrifta Kværner Stord er med på å skape tryggleik i samfunnet vårt. På same tid ser ein det som særs viktig å utvikle Håkonar næringspark. Området ligg strategisk godt til rette, med mykje selt areal. Landbruk har vore ei viktig næring i Fitjar og vil vera det også i framtida. Framleis er det mange som satsar på næringa, og det med høgare mjølkekvote i dag enn for 25 år sidan. Med nye satsingar blant dei største i Hordaland, slik som Rydland Storfe, Hogste Egg og Prestbø bær ser me at det er satsingsvilje og entusiasme i næringa. «Mat frå Fitjar» har vorte ei merkevare for bygda og både festivalar og arrangement nyttar dette som særpreg. Havbruksnæringa blir viktig for Fitjar, med Engesund Visningsanlegg og Sjøtroll havbruk avd. Kjærelva med produksjon av yngel og settefisk. Fitjar har mange gode lokalitetar for matfiskanlegg. Hordalands fyrste vindmøllepark er bygd i Fitjarfjellet. Ei utbygging som har sett spor etter seg i kommunen og som det er viktig å finna gode måtar å nytta i framtida. Visjonen i tiltaksplanen om at nye, positive og samfunnsretta tiltak og aktivitetar skal arbeidast fram, vil vera viktige framover. Potensiale innan turisme skal utviklast og ein skal tilby pakkar som byggjer på den rikdommen me allereie har, frå sjø til fjell. Visningsturar i vindparken, besøk på aktivitetssenteret ved Olstjødno, guiding i kulturhistorisk løype, lunsj i Peraløo, vitjing i Fitjar såpekokeri, middag med «mat frå Fitjar» på den freda kystgarden Smedholmen, visning på Engesund Visningssenter med kortreist mat (laks), topptur til Ramsberget på Fodno, tur til Osterneset festning er berre nokre av moglegheitene. SIDE 3 AV 15

4 Kvifor strategisk næringsplan? Eit felles verktøy for vekst og utvikling Strategisk næringsplan er eit felles verktøy for vekst og utvikling. Planen seier noko om kva me vil verta best på og korleis me skal få dette til. Samarbeidet, entusiasme og engasjement frå kommune og næringsliv er lagt til grunn i arbeidet. Det er eit mål at den skal vera med på å sikra sunn vekst, framtidsretta arbeidsplasser og eit attraktivt og godt miljø. Uansett kor god ein plan er, eller kor gode arbeidsprosessar ein har gjennomført på førehand, så er det kun tekst på papir i utgangspunktet. Planen vert fyrst til liv og resultat i den augneblinken me aktivisera oss, skaper møteplassar, knyter kontaktar, får til samarbeid og ikkje minst, vågar å evaluera det som vert gjennomført. Planen angår kvar enkelt av oss, våre born og våre barneborn. For å lukkast må me gjera kvarandre gode. Det er utarbeidd langsiktige mål og strategiar for det næringspolitiske arbeidet i kommunen som politikarar, offentleg forvaltning og næringslivet er einige om, og som fungerer som utgangspunkt for konkrete satsingsområde og samarbeidsprosjekt. Det har vore eit mål at plandokumentet skal vera kortfatta, målretta og handlingsorientert. Eit godt samarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor stimulerer til større engasjement og forplikting frå alle partar. Dette er viktig i samband med korleis næringsarbeidet i Fitjar utviklar seg, kor forutsigbart det er og korleis ein tenkjer om framtidige investeringar. Avgrensningar Det er allereie starta og vil verta starta, prosjekt og handlingar som er i tråd med og underbyggjer det som står i planen. Noko av dette er forankra i andre planar også. Det er vanskelig å nemna alt og ta omsyn til alle prosessar her, då me ynskjer ein kortfatta og handlingsorientert plan. SIDE 4 AV 15

5 Fitjar sin posisjon og si rolla Fitjar er ein øykommune med eit areal på om lag 150 km2 som ligg vakkert til på nordsida av Stordøya. Fitjar kommune er kjent for sitt fantastiske øyrike med ca. 380 øyar og holmar. Kommunen har ca innbyggjarar og har dei siste åra hatt ei positiv folketalsutvikling. Det er lagt stor vekt på utvikling av attraktive bustadområder som Fiskaneset i Sælevik og Rossneset i sentrum. Etter at Kråko sjøhytteområde blei bygd ut, med plass til 500 hytter, har det blitt bygd om lag 100 nye hytter dei siste åra. Det fører til at Fitjar store delar av året har mykje hyttefolk på besøk. Grunna dette har aktiviteten for lokalt næringsliv vore særs positivt. Folketalsutvikling: ÅR (pr.1/7) Folketal Husholdningar i Fitjar pr : 1140 stk. Fritidsbustadar i Fitjar pr : 609 stk. Hovudnæringane i kommunen: Jordbruk og havbruk Konsulenttenester Industri Handel/service Bygg og anlegg Maskinentreprenørar Helse og sosialtenester Skule/utdanning Dei største verksemdene: Wärtsila Ship Design skipsteknisk konsulentfirma Fitjar Mekaniske Verkstad båtbygging og service Engevik & Tislevoll entreprenør og bygningsfirma Fjeldtvedt Trevarefabrikk vinduog dørfabrikk Fitjar vidaregåande skule Pendling: ÅR Til Fitjar Frå Fitjar Registrerte arbeidsledige, årsgj.snitt: ÅR Fitjar 1,5 % 1,6 % Hordaland 1,8 % 2,0 % Norge 1,9 % 2,5 % SIDE 5 AV 15

6 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE 1. Fitjar kommune skal opplevast som næringsvenleg Fitjar Kommune skal skapa ein kultur for næringsutvikling som er prega av kompetanse, samarbeid, livskvalitet og innovasjon på ulike felt. Me skal arbeida for å ha solide bedrifter med godt omdøme lokalt og regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Dei små er viktige på lik line med dei større. Fitjar kommune skal også arbeide for å ha ei serviceinnstilt forvaltning som planlegg og gjennomfører nødvendige tiltak for å sikra eit sterkt og framtidsretta næringslivsmiljø med god bransjebredde. Framover skal det arbeidast med det som er framtidsretta i dagens næringsliv lokalt og samordna det med utviklingstrendar som ein kan sjå er viktige i samfunnet. Landbruk, industri og reiseliv inkl. naturbaserte opplevingar vil vere prioriterte næringar i det kommunale tiltaksarbeidet. Landbruksrelatert næringsutvikling skal også dekkast av landbruksplanen for Stord og Fitjar. 1.1 Utvikling av nytt og eksisterande næringsareal Tilrettelegging av areal for næringsutvikling er ei viktig oppgåve for kommunen og sentralt for ekspansjon innan næringsutvikling. Dette gjeld både utvidingsareal for eksisterande verksemder og plassering av nye næringsområde. Gode løysingar innan næringsareal er med på å vidareutvikle kommunen, og auka attraktiviteten til området for nye verksemder og for tilflyttarar. Fitjar har arealreservar og det er særs viktig å ha byggeklare tomtar på rett stad når behovet oppstår. Kommunen må derfor vera i forkant og sørgja for regulerte og byggeklare tomter med eigna beliggenhet for ulike verksemder. I dag har me ledige tomter i Håkonar Næringspark. o Mål: Alltid ha tilgjengelig og regulerte næringsareal. Marknadsføra og gjera innsal av tilgjengelig næringsareal. Sal og marknadsføring av næringsområde i Aarskog (både vest og aust for vegen) til profesjonelle aktørar som kan utvikle området. Fitjar kommune, ordførar/næringssjef, grunneigarar og enkeltbedrifter. o Framdrift: SIDE 6 AV 15

7 1.2 God kommunal tenesteyting tilpassa næringslivet sine behov Fitjar kommune si hovudoppgåve er å sikra god velferd og sosial rettferd for alle innbyggjarane. Ved å yta effektiv og høg serviceevne i kommunale tenester, løysningsorientert haldning i alle ledd og kort responstid på ulike førespurnader, vert kommunen ein positiv og viktig samarbeidspart for næringsdrivande, dei som ynskjer å etablera seg og for innbyggjarane generelt. Fitjar kommune skal vera ein positiv kommune, der ein føreheld seg til lovar og vedtak for å ivareta viktige omsyn, og på same tid legg til rette for gode løysningar for dei som ynskjer å byggja eller etablera seg med næringsaktivitet i kommunen. o Mål: Effektiv og høg serviceevne i kommunale tenester, løysningsorientert og smidig haldning i alle ledd og kort responstid på søknader. o Framdrift: Alle som arbeidar med kundehandsaming skal gjennomføra kurs i faget. Søknader som kan generere arbeidsplasser i kommunen skal ha prioritet. Ordførar /næringssjef skal besøkje bedrifter /næringslivet i kommunen. Fitjar kommune, kundetorg, ordførar og planavdelinga. 1.3 Det skal vera enkelt å etablera bedrift i Fitjar Nyetableringar er eit fokusområde i Noreg, og det vert satsa stort på å skapa betre grobotn for nyetableringar, gründerar og produktutvikling. For Fitjar kommune vil det vera viktig å aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen. Som eit ledd i dette vil ein utvikla ei sterk 1.linjeteneste for etablerarar gjennom godt samarbeid med kompetanseaktørar innan næringsutvikling. o Mål: Møteplassar for etablerarar skal arrangerast minst 2 gonger pr. år. o Framdrift: Start Kommunen skal ha tilgjengelig kompetanse innan ulike felt som gründerar og etablerarar treng hjelp til i ein startfase. Inngå avtale med kompetanseaktør innan næringsutvikling. Vurdera om det er grunnlag for inkubatortilbod for etablerarar i Fitjar. Fitjar kommune, næringssjef/ordførar og Fitjar Næringsråd. SIDE 7 AV 15

8 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE 2. Infrastruktur og kommunikasjon Ein viktig del av næringsutviklinga og samfunnsplanlegging i Fitjar kommune er utvikling og framsynte planar for infrastruktur og kommunikasjon. Infrastruktur innan breibandkommunikasjon er lika viktig for lokal utvikling, som infrastruktur for veg, vatn, elektrisitet og avlaup. I alt dette arbeidet har kommunen ei sentral rolle. Fitjar kommune skal arbeida for å vera ein god stad å vera for bedrifter, innbyggjarane og for tilreisande. God infrastruktur på alle områder er eit suksesskriterium for å oppnå dette. 2.1 Fitjar skal ha full mobildekning Ein finn framleis fleire stader i kommunen der det er dårleg mobiltelefon-dekning. Ein ser dette i utbyggingsområde for turisme, men også fleire andre områder. Dette har følgjer for både næringsliv, beredskap og drosje- og ambulansetenesta. Fitjar kommune skal arbeida aktivt med samarbeidspartar om betring av situasjonen. o Mål: Full mobildekning i kommunen minimum 3G over alt. Fitjar kommune, ordførar, rådmann og bedrifter. o Framdrift: SIDE 8 AV 15

9 2.2 Oppgradera sentrum og forsterka Fitjar sine tilbod innan handel og service Eit levande sentrum er viktig i alle kommunar som ynskjer positiv utvikling og trivsel. Tiltak som løfter sentrumsområder ut frå trafikale, estetiske og miljømessige forhold skal difor prioriterast. Sentrum skal vera ein møtestad gjennom heile året for folk i alle aldrar, og ein skal sikra sentrum sin funksjonalitet ved god infrastruktur. o Mål: Fornya og modernisera sentrum både gjennom kommunale satsingar og gjennom dugnad med sentrumseigarar og lokalsamfunn. o Framdrift: Revidera sentrumsplanen (2007). Utvikling av sjøsida. Søkja midlar og samarbeid med Hordaland Fylkeskommune om tettstadutviklingsprosjekt i sentrum. Fitjar kommune, Fitjar Næringsråd og grunneigarar. 2.3 Styrkja vegnettet Kommunikasjon innan Fitjar kommune, mot regionssenteret Leirvik og mot dei store byane, Bergen og Stavanger, er viktig for at næringslivet skal kunne fungera på ein god, sikker og effektiv måte. Skal det vera interessant for verksemder å etablera seg, er god kommunikasjon eit fortrinn. o Mål: Utbetra kommunalt vegnett som tilfredsstiller behov som næringslivet og innbyggjarane har. o Framdrift: Starta arbeidet med å få vegutløysing mot Sælevik (via Svartasmoget) Forprosjekt 2014 FV545 utvida Rimbareid Vik, Rydlandssaga. E39, arbeide for bru over Langenuen lengst mogleg mot nord. Vurdera omkjøringsveg Fitjar sentrum. Fitjar kommune, ordførar, planavdeling, teknisk sjef. Statens Vegvesen, HFK. SIDE 9 AV 15

10 3. Fitjar skal vera ein unik Bu og Oppvekstkommune Det skal vera godt å bu og leva i Fitjar. Skal ein lukkast med å utvikla det framtidige næringslivet så må kommunen vera ein god stad å etablera seg. Ein oppvekst på Fitjar skal vera trygg og spanande, i tillegg til å danna grunnlag for gode levekår som vaksen. Me vil skape gode oppvekststvilkår og arbeida for høg kvalitet på skulegong og fritidstilbod. Me ser det slik at dersom dei som veks opp på Fitjar, trivs og fortset utdanningsløpet vil dei koma tilbake til kommunen og verta aktive innan utvikling av næringslivet og samfunnet generelt. Det vil vera viktig å ivareta dei som bur på Fitjar i dag, men også dei som kjem til kommunen som nye arbeidstakarar og innbyggjarar. Me ynskjer alle velkommen og det skal arbeidast konkret for integrering og utvikling av gode møteplassar. Næringslivet skal tenkja folkehelse både for tilsette og for kundar, og at bygg, anlegg, produkt og tenester er utforma slik at dei er tilgjengelege for alle. Gode buforhold, levande lokalsamfunn og eit næringsliv i utvikling er viktige grunnsteinar i ein kommune. Dette, kombinert med ei forvaltning av vatn, luft og jord på ein måte som gjer at samspelet i naturen ikkje kjem i utakt, vil vera det sentrale for å ha ei berekraftig utvikling for kommunen i framtida. 3.1 Integrering og ivaretaking av nye innbyggjarar Fitjar kommune skal ha fokus på og leggja til rette for gode ordningar og møtestader for dei som kjem nye til kommunen. Det vil vera viktig å informera om kommunen sine tenester, byggje nettverk blant nye innbyggjarar, og mellom dei nye innbyggjarane og dei som allereie er fastbuande. Det må knytast kontaktar mellom nye innbyggjarar og lag og organisasjonar, samt leggjast til rette for at tilflyttarar kan nytta eigne ressursar inn mot kommune, nærmiljø og frivillige organisasjonar. Arbeidet med integrering skjer blant anna i barnehagar, skular, frivillige organisasjonar og nabolag. o Mål: Skapa gode møteplassar og arrangement for nye og gamle innbyggjarar. SIDE 10 AV 15

11 o Framdrift: gonger i året vil det bli sendt ut velkomstpakke til alle nye innbyggjarar i Fitjar kommune. Internasjonal helg 1 gong i året. Fitjar kommune, ordførar, kultur- og informasjonssjef, lag og organisasjonar, Frivilligsentralen. 3.2 Tiltak for born og unge Fitjar kommune ynskjer ein samla ungdomspolitikk. Ungdommen er framtida, og derfor er dette viktig. Utfordringa er å ta godt vare på ungdommen i skulealderen og få flest mogleg unge til å etablere seg og arbeida i Fitjar seinare. Ein finn i dag eit aktivt arbeid innan idrett, kultur og korps, kyrkje og kristenliv. Dette arbeidet er viktig for attraktiviteten til kommunen og legg eit godt fundament for dei som veks opp på Fitjar. For ein kommune er dette eit privilegium. Difor er eit godt samarbeid med organisasjonar som driv frivillig arbeid noko som skal leggjast vekt på. o Mål: Arbeida for å få på plass eit levedyktig ungdomsråd. o Framdrift: Gjennomføra ungdomsundersøking, kartleggje aktivitetstilbodet for å synleggjera behov. Skapa møteplassar, særleg for uorganisert ungdom. (t.d. ope hus). Gode vilkår for kulturskulen. Fitjar kommune, ordførar, kultursjef, lag og organisasjonar, Frivilligsentralen. 4. Reiseliv og kultur Kultur er sjølve bærebjelken for identitet og oppleving av å høyre til i eit lokalsamfunn. Det er viktig å ta vare på lokal eigenart, samstundes som ein er open for nye impulsar. Det ligg også eit stort potensiale for å utvikla kultur som næring. Det bør leggjast til rette for personar med gode idear som vil satsa innan denne bransjen. SIDE 11 AV 15

12 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE Fitjar Kommune har unike verdiar innan natur og oppleving. Her ser ein i dag eit stort unytta potensiale der kommune, enkeltpersonar, organisasjonsliv og næringslivsaktørar i fellesskap kan skapa spanande prosjekt og resultat. Her er det berre å fokusera på moglegheiter og ikkje avgrensingar. Det skal arbeidast aktivt for å auka verdiskaping innan næringar i Fitjar sine ulike kultur -og opplevingstilbod. Trenden går i retning av at folk vil nytte ein stadig større del av inntekta på ferie og fritid. Fitjar har både fjell og fjord med unike kvalitetar i vår nærleik, ikkje minst med tanke på øyane og vindmølleparken. Reiselivnæringa må sjølv vere ein aktiv part i utviklinga og særleg med vekt på samarbeid. I regionen vår er det gjennom Samarbeidsrådet for Sunnhordland, arbeidd ut ein regional reiselivsstrategi som Fitjar også er ein del av. 4.1 Organisering og samhandling Målet er å få til strategiske alliansar mellom aktørane innan reiseliv, oppleving og kultur. Samhandling og partnarskapstenking mellom alle involverte, både offentlege og private, gir ein sterkare plattform for å lukkast med nye prosjekt. Hytteeigarar er ein viktig del av kommunen og det skal arbeidast med korleis desse kan ivaretakast og integrerast som besøkjande og som kundar til ulike tilbod. Ferierande vil bety mykje for reiselivsutviklinga, handel, service og sentrumsutvikling i framtida til Fitjar. o Mål: Kartleggja attraksjonar i Fitjar Kommune. Få organisert dei ulike aktørane inn under ein felles paraply utvikla ein aktør og eit talerøyr. Arbeida for eit samarbeid med reiselivsorganisasjonar andre stader der det er naturleg. Ta i bruk kundebasar over hytteeigarar og systematisera marknadsføring og kommunikasjon inn mot desse aktørane. Betre marknadsføring mot Visit Sunnhordland. SIDE 12 AV 15

13 o Framdrift: Fitjar Kommune, kultur- og informasjonssjef, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Fitjar Næringsråd, Fitjar reiselivsgruppe. 4.2 Opplevingspakkar/pakketilbod Det skal arbeidast med å få på plass ulike nettverk og samarbeid mellom aktørar som tilbyr opplevingar bygd på det som er spesielt og typisk for Fitjar. Moglegheiter knytt til godt nærmiljø, vindmølleparken, øyane, revy og lokalmat er kvalitetar som skal vektleggast. Saman skal det utviklast opplevingspakkar for turistar, bedrifter og grupper som ynskjer fagleg innhald i tillegg til opplevingar, og pakker som kan leggjast opp som reine hyggjeturar. o Mål: Utvikla attraksjonane til Fitjar og ulike produkt knytt opp mot og rundt desse. o Framdrift: Samarbeida om pakketilbod på tvers av kommunegrenser. Konkrete prosjekt knytt opp til vindmølleparken (følgja opp tiltaksplanen). Få finansiert opp prosjektet «Reiselivspakken». Fitjar Kommune, ordførar, Fitjar Næringsråd, Fitjar reiselivsgruppe. 5. Omdømebygging og marknadsføring Korleis ynskjer ein at Fitjar kommune skal verta oppfatta av andre? Dette gjeld kommunen som administrasjon og forvaltningsorgan, men ikkje minst innbyggjarane, samfunnet generelt og heile kulturen som pregar Fitjar. I arbeidet med omdømmet og korleis andre oppfattar Fitjar, er det viktig å få fram våre særpreg, rike ressursar og verdiane samfunnet er tufta på. Merkevaren Fitjar skal med god grunn skape stoltheit hos næringsaktørar, innbyggjarar og tilreisande. Positivt omdømme er særs viktig for å oppnå dette. Gjennom Noreg som land finn ein flotte kystperler og ulike naturopplevingar. Blant desse er også Fitjar. Skal ein klara å markera seg i konkurranse med andre stader som har liknande kvalitetar, er det viktig med gjennomtenkt og kreativ marknadsføring. SIDE 13 AV 15

14 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE Det er også viktig at det vert arbeidd konkret for å synleggjera og marknadsføra Fitjar kommune som ein god tenesteytar og attraktiv arbeidsgivar. Dette sett i samband med at Fitjar ynskjer å oppnå auka tilflytting, treng arbeidskraft og ynskjer at fleire vekstbedrifter skal etablera seg. Kravet om informasjon aukar og nye informasjonskanalar set større krav til dei som informerer. God og lett forståeleg informasjon er avgjerande for å nå fram til flest mogleg. Det er viktig at alt som blir sendt ut av informasjon frå Fitjar kommune er godt gjennomtenkt og lett forståeleg. Det er også viktig å gjera så mykje informasjon som mogleg tilgjengeleg og la brukarane på ein enkel måte sila ut det dei treng. Dette vil vere med på å forma eit godt inntrykk og eit godt omdøme både for kommunen og for Fitjar generelt. 5.1 Synleggjering av ein positiv og framtidsretta kommune Fitjar kommune har store potensiale på mange områder innan næringsutvikling. Skal dette få utvikla seg og verta synleggjort må ein arbeide for eit sterkt omdøme som vil medverke til auke i næringsetableringar, folketals- og turistauke. o Mål: Gjere alle tilsette i kommunen bevisste på deira rolle som ambassadørar for Fitjar. Utarbeide plan for informasjon og marknadsføring. Utvikle og forbetre nettsida til kommunen. Sende ut samandrag av årsmelding til innbyggjarane i kommunen. Fitjar kommune, rådmann, kultur- og informasjonssjef. o Framdrift: Fitjar skal arbeida for tilrettelegging av festivalar og arrangement Fitjar har allereie ein sterkt utvikla festival og arrangementskultur. Ein finn kompetanse og vilje i kommunen til å utvikla, gjennomføra og arbeida framtidsretta med ulike konsept. Dette SIDE 14 AV 15

15 gir Fitjar og kulturlivet ein stor verdi og potensialet er stort. o Mål: Skapa positive og gode arbeidsrammer for eksisterande og nye festivalar. o Framdrift: Leggja til rette for nye initiativ innan bransjen. Gjennomføra idédugnad på nye konsept. Fitjar kommune, kultursjef, næringslivsaktørar. 5.3 Revitalisering av marknadsføringsmatriell I arbeidet med å synleggjera kva Fitjar er, og det ein ynskjer å formidlar for framtida, er det viktig at ein har eit marknadsføringsmateriell som er oppdatert på innhald, og som gir eit heilskapleg inntrykk. Det skal her arbeidast med kven som er målgrupper for slikt materiell, og kva innhald ein ynskjer å få formidla. o Mål: Utviklast felles materiell (t.d. brosjyrar, presentasjonar, slagord ol.). o Framdrift: Fitjar kommune skal til kvar tid halde innbyggjarane og andre informert om verksemda si. Informasjonen skal utformast med tanke på at ein gjennom denne er med på å byggja opp omdømet. Gode informasjonstavler til turistar skal settast opp godt synleg. Fitjar Kommune, kultur- og informasjonssjef. SIDE 15 AV 15

!"#$"%&'!()*+#'*&!,-$*)./012./03)45#)4'"6$#)(5778*%)

!#$%&'!()*+#'*&!,-$*)./012./03)45#)4'6$#)(5778*%) !"#$"%&'!()*+#'*&!,-$*)./012./03)45#)4'"6$#)(5778*%) SIDE 1 AV 15) SIDE 2 AV 15 Innhald Visjon for næringsutvikling Fitjar er ein landbrukskommune med eit eldorado av øyar utanfor og med ein spanande historie

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.03.2014 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

VERKSTAD I LÆRDAL. 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal.

VERKSTAD I LÆRDAL. 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal. VERKSTAD I LÆRDAL 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal. Føremålet med verkstaden var å etablere eigarskap til arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel, i tillegg til

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse Bolyst 2013 Tittel Øyliv i Sunnhordland Kort beskrivelse Dette er ei vidareføring av prosjektet "Flytt til LivOGLyst" som fekk støtte gjennom Bulystsatsinga i 2011. Prosjektet er eit samarbeid mellom øysamfunna

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Ulvik Arbeiderparti 2011-2015 Kjære sambygding Ulvik Arbeiderparti har dei siste 4 åra arbeidd målretta med måla me sette oss for perioden 2007-2011. Me

Detaljer

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Servicekommunen Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Fjellkommunen KulturkommunenK k Kraftkommunen Reiselivskommunen Distriktskommunen Spreidd busetnad, lange

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Planstrategi for Balestrand kommune

Planstrategi for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2017 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Pendling-Stressless-Bulyst Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Tilrettelegging for oppfølging av familier som pendler. Der ein legg bedre til rette for aktiviteter mellom

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Omstillingskommune Sauda Handlingsplan 2017 Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Innleiing... 3 2.1 Planverk... 3 2.2 Samfunnsutfordringar... 3 3. Visjon og hovudmål...

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN (SNP)

STRATEGISK NÆRINGSPLAN (SNP) STRATEGISK NÆRINGSPLAN (SNP) FOR SULA KOMMUNE 2005-2012 INNHALD: Del I 1. Innleiing og bakgrunn 2. Føremål med planen 3. Hovudmål for nærings - og tiltaksarbeidet 4. Strategiar / vegval Del II 5. Handlingsprogram

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD Undersøkinga er gjennomført i juni-august 2017 Bakgrunn Regionen Sunnhordland deltek i Byregionprogrammet med prosjektet Byen og regionsenteret

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge PROGRAM ULVIK VENSTRE Valbolken 2007-2011 INNHALD Fleire folk til Ulvik... 3 Arbeidsplassar og

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme Plankonferansen i Hordaland 2011 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og busetting kan forklare ein stad,

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam Fjordportalen Møteplass for verdsarven Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet v/arve Tokvam Idé og formål Ideen med Fjordportalen spring ut frå ein visjon om å medverka til styrking og

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer