STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014 2018 FOR FITJAR KOMMUNE"

Transkript

1 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE SIDE 1 AV 15

2 Innhald VISJON FOR NÆRINGSUTVIKLING KVIFOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN? EIT FELLES VERKTØY FOR VEKST OG UTVIKLING AVGRENSNINGAR FITJAR SIN POSISJON OG SI ROLLA FITJAR KOMMUNE SKAL OPPLEVAST SOM NÆRINGSVENLEG UTVIKLING AV NYTT OG EKSISTERANDE NÆRINGSAREAL GOD KOMMUNAL TENESTEYTING TILPASSA NÆRINGSLIVET SINE BEHOV DET SKAL VERA ENKELT Å ETABLERA BEDRIFT I FITJAR 7 2. INFRASTRUKTUR OG KOMMUNIKASJON FITJAR SKAL HA FULL MOBILDEKNING OPPGRADERA SENTRUM OG FORSTERKA FITJAR SINE TILBOD INNAN HANDEL OG SERVICE STYRKJA VEGNETTET 9 3. FITJAR SKAL VERA EIN UNIK BU OG OPPVEKSTKOMMUNE INTEGRERING OG IVARETAKING AV NYE INNBYGGJARAR TILTAK FOR BORN OG UNGE REISELIV OG KULTUR ORGANISERING OG SAMHANDLING OPPLEVINGSPAKKAR/PAKKETILBOD OMDØMEBYGGING OG MARKNADSFØRING SYNLEGGJERING AV EIN POSITIV OG FRAMTIDSRETTA KOMMUNE FITJAR SKAL ARBEIDA FOR TILRETTELEGGING AV FESTIVALAR OG ARRANGEMENT REVITALISERING AV MARKNADSFØRINGSMATRIELL 15 SIDE 2 AV 15

3 Visjon for næringsutvikling Fitjar er ein landbrukskommune med eit eldorado av øyar utanfor og med ein spanande historie som skriv seg heilt tilbake til vikingtida. Det har budd folk på Fitjar sidan bronsealderen. Det vil sei at ca år har forma dette flotte folket. Kulturminner spreidde rundt om i kommunen stadfestar historia. Håkon den Gode fall i slaget på Fitjar i 961, og Fitjar hadde ei betydeleg rolle på denne tida. Historia er me stolte av. Fitjar ser det som viktig å ta vare på fortida og på same tid halda fokuset på korleis me vil at framtida skal vera. I samband med dette ynskjer kommunen, i samarbeid med næringslivet, å utvikla tankar og strategiar for næringsutvikling i Fitjar framover. Fitjar skal arbeida aktivt for å styrkja og utvikla næringslivet i kommunen, samt leggja til rette for å få nye innbyggjarar og utvikla seg til å verta ein stor og attraktiv hyttekommune. Me vil at Fitjar skal vera ein plass ein ynskjer å flytta til. Nærleiken til Stord og hjørnesteinsbedrifta Kværner Stord er med på å skape tryggleik i samfunnet vårt. På same tid ser ein det som særs viktig å utvikle Håkonar næringspark. Området ligg strategisk godt til rette, med mykje selt areal. Landbruk har vore ei viktig næring i Fitjar og vil vera det også i framtida. Framleis er det mange som satsar på næringa, og det med høgare mjølkekvote i dag enn for 25 år sidan. Med nye satsingar blant dei største i Hordaland, slik som Rydland Storfe, Hogste Egg og Prestbø bær ser me at det er satsingsvilje og entusiasme i næringa. «Mat frå Fitjar» har vorte ei merkevare for bygda og både festivalar og arrangement nyttar dette som særpreg. Havbruksnæringa blir viktig for Fitjar, med Engesund Visningsanlegg og Sjøtroll havbruk avd. Kjærelva med produksjon av yngel og settefisk. Fitjar har mange gode lokalitetar for matfiskanlegg. Hordalands fyrste vindmøllepark er bygd i Fitjarfjellet. Ei utbygging som har sett spor etter seg i kommunen og som det er viktig å finna gode måtar å nytta i framtida. Visjonen i tiltaksplanen om at nye, positive og samfunnsretta tiltak og aktivitetar skal arbeidast fram, vil vera viktige framover. Potensiale innan turisme skal utviklast og ein skal tilby pakkar som byggjer på den rikdommen me allereie har, frå sjø til fjell. Visningsturar i vindparken, besøk på aktivitetssenteret ved Olstjødno, guiding i kulturhistorisk løype, lunsj i Peraløo, vitjing i Fitjar såpekokeri, middag med «mat frå Fitjar» på den freda kystgarden Smedholmen, visning på Engesund Visningssenter med kortreist mat (laks), topptur til Ramsberget på Fodno, tur til Osterneset festning er berre nokre av moglegheitene. SIDE 3 AV 15

4 Kvifor strategisk næringsplan? Eit felles verktøy for vekst og utvikling Strategisk næringsplan er eit felles verktøy for vekst og utvikling. Planen seier noko om kva me vil verta best på og korleis me skal få dette til. Samarbeidet, entusiasme og engasjement frå kommune og næringsliv er lagt til grunn i arbeidet. Det er eit mål at den skal vera med på å sikra sunn vekst, framtidsretta arbeidsplasser og eit attraktivt og godt miljø. Uansett kor god ein plan er, eller kor gode arbeidsprosessar ein har gjennomført på førehand, så er det kun tekst på papir i utgangspunktet. Planen vert fyrst til liv og resultat i den augneblinken me aktivisera oss, skaper møteplassar, knyter kontaktar, får til samarbeid og ikkje minst, vågar å evaluera det som vert gjennomført. Planen angår kvar enkelt av oss, våre born og våre barneborn. For å lukkast må me gjera kvarandre gode. Det er utarbeidd langsiktige mål og strategiar for det næringspolitiske arbeidet i kommunen som politikarar, offentleg forvaltning og næringslivet er einige om, og som fungerer som utgangspunkt for konkrete satsingsområde og samarbeidsprosjekt. Det har vore eit mål at plandokumentet skal vera kortfatta, målretta og handlingsorientert. Eit godt samarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor stimulerer til større engasjement og forplikting frå alle partar. Dette er viktig i samband med korleis næringsarbeidet i Fitjar utviklar seg, kor forutsigbart det er og korleis ein tenkjer om framtidige investeringar. Avgrensningar Det er allereie starta og vil verta starta, prosjekt og handlingar som er i tråd med og underbyggjer det som står i planen. Noko av dette er forankra i andre planar også. Det er vanskelig å nemna alt og ta omsyn til alle prosessar her, då me ynskjer ein kortfatta og handlingsorientert plan. SIDE 4 AV 15

5 Fitjar sin posisjon og si rolla Fitjar er ein øykommune med eit areal på om lag 150 km2 som ligg vakkert til på nordsida av Stordøya. Fitjar kommune er kjent for sitt fantastiske øyrike med ca. 380 øyar og holmar. Kommunen har ca innbyggjarar og har dei siste åra hatt ei positiv folketalsutvikling. Det er lagt stor vekt på utvikling av attraktive bustadområder som Fiskaneset i Sælevik og Rossneset i sentrum. Etter at Kråko sjøhytteområde blei bygd ut, med plass til 500 hytter, har det blitt bygd om lag 100 nye hytter dei siste åra. Det fører til at Fitjar store delar av året har mykje hyttefolk på besøk. Grunna dette har aktiviteten for lokalt næringsliv vore særs positivt. Folketalsutvikling: ÅR (pr.1/7) Folketal Husholdningar i Fitjar pr : 1140 stk. Fritidsbustadar i Fitjar pr : 609 stk. Hovudnæringane i kommunen: Jordbruk og havbruk Konsulenttenester Industri Handel/service Bygg og anlegg Maskinentreprenørar Helse og sosialtenester Skule/utdanning Dei største verksemdene: Wärtsila Ship Design skipsteknisk konsulentfirma Fitjar Mekaniske Verkstad båtbygging og service Engevik & Tislevoll entreprenør og bygningsfirma Fjeldtvedt Trevarefabrikk vinduog dørfabrikk Fitjar vidaregåande skule Pendling: ÅR Til Fitjar Frå Fitjar Registrerte arbeidsledige, årsgj.snitt: ÅR Fitjar 1,5 % 1,6 % Hordaland 1,8 % 2,0 % Norge 1,9 % 2,5 % SIDE 5 AV 15

6 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE 1. Fitjar kommune skal opplevast som næringsvenleg Fitjar Kommune skal skapa ein kultur for næringsutvikling som er prega av kompetanse, samarbeid, livskvalitet og innovasjon på ulike felt. Me skal arbeida for å ha solide bedrifter med godt omdøme lokalt og regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Dei små er viktige på lik line med dei større. Fitjar kommune skal også arbeide for å ha ei serviceinnstilt forvaltning som planlegg og gjennomfører nødvendige tiltak for å sikra eit sterkt og framtidsretta næringslivsmiljø med god bransjebredde. Framover skal det arbeidast med det som er framtidsretta i dagens næringsliv lokalt og samordna det med utviklingstrendar som ein kan sjå er viktige i samfunnet. Landbruk, industri og reiseliv inkl. naturbaserte opplevingar vil vere prioriterte næringar i det kommunale tiltaksarbeidet. Landbruksrelatert næringsutvikling skal også dekkast av landbruksplanen for Stord og Fitjar. 1.1 Utvikling av nytt og eksisterande næringsareal Tilrettelegging av areal for næringsutvikling er ei viktig oppgåve for kommunen og sentralt for ekspansjon innan næringsutvikling. Dette gjeld både utvidingsareal for eksisterande verksemder og plassering av nye næringsområde. Gode løysingar innan næringsareal er med på å vidareutvikle kommunen, og auka attraktiviteten til området for nye verksemder og for tilflyttarar. Fitjar har arealreservar og det er særs viktig å ha byggeklare tomtar på rett stad når behovet oppstår. Kommunen må derfor vera i forkant og sørgja for regulerte og byggeklare tomter med eigna beliggenhet for ulike verksemder. I dag har me ledige tomter i Håkonar Næringspark. o Mål: Alltid ha tilgjengelig og regulerte næringsareal. Marknadsføra og gjera innsal av tilgjengelig næringsareal. Sal og marknadsføring av næringsområde i Aarskog (både vest og aust for vegen) til profesjonelle aktørar som kan utvikle området. Fitjar kommune, ordførar/næringssjef, grunneigarar og enkeltbedrifter. o Framdrift: SIDE 6 AV 15

7 1.2 God kommunal tenesteyting tilpassa næringslivet sine behov Fitjar kommune si hovudoppgåve er å sikra god velferd og sosial rettferd for alle innbyggjarane. Ved å yta effektiv og høg serviceevne i kommunale tenester, løysningsorientert haldning i alle ledd og kort responstid på ulike førespurnader, vert kommunen ein positiv og viktig samarbeidspart for næringsdrivande, dei som ynskjer å etablera seg og for innbyggjarane generelt. Fitjar kommune skal vera ein positiv kommune, der ein føreheld seg til lovar og vedtak for å ivareta viktige omsyn, og på same tid legg til rette for gode løysningar for dei som ynskjer å byggja eller etablera seg med næringsaktivitet i kommunen. o Mål: Effektiv og høg serviceevne i kommunale tenester, løysningsorientert og smidig haldning i alle ledd og kort responstid på søknader. o Framdrift: Alle som arbeidar med kundehandsaming skal gjennomføra kurs i faget. Søknader som kan generere arbeidsplasser i kommunen skal ha prioritet. Ordførar /næringssjef skal besøkje bedrifter /næringslivet i kommunen. Fitjar kommune, kundetorg, ordførar og planavdelinga. 1.3 Det skal vera enkelt å etablera bedrift i Fitjar Nyetableringar er eit fokusområde i Noreg, og det vert satsa stort på å skapa betre grobotn for nyetableringar, gründerar og produktutvikling. For Fitjar kommune vil det vera viktig å aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen. Som eit ledd i dette vil ein utvikla ei sterk 1.linjeteneste for etablerarar gjennom godt samarbeid med kompetanseaktørar innan næringsutvikling. o Mål: Møteplassar for etablerarar skal arrangerast minst 2 gonger pr. år. o Framdrift: Start Kommunen skal ha tilgjengelig kompetanse innan ulike felt som gründerar og etablerarar treng hjelp til i ein startfase. Inngå avtale med kompetanseaktør innan næringsutvikling. Vurdera om det er grunnlag for inkubatortilbod for etablerarar i Fitjar. Fitjar kommune, næringssjef/ordførar og Fitjar Næringsråd. SIDE 7 AV 15

8 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE 2. Infrastruktur og kommunikasjon Ein viktig del av næringsutviklinga og samfunnsplanlegging i Fitjar kommune er utvikling og framsynte planar for infrastruktur og kommunikasjon. Infrastruktur innan breibandkommunikasjon er lika viktig for lokal utvikling, som infrastruktur for veg, vatn, elektrisitet og avlaup. I alt dette arbeidet har kommunen ei sentral rolle. Fitjar kommune skal arbeida for å vera ein god stad å vera for bedrifter, innbyggjarane og for tilreisande. God infrastruktur på alle områder er eit suksesskriterium for å oppnå dette. 2.1 Fitjar skal ha full mobildekning Ein finn framleis fleire stader i kommunen der det er dårleg mobiltelefon-dekning. Ein ser dette i utbyggingsområde for turisme, men også fleire andre områder. Dette har følgjer for både næringsliv, beredskap og drosje- og ambulansetenesta. Fitjar kommune skal arbeida aktivt med samarbeidspartar om betring av situasjonen. o Mål: Full mobildekning i kommunen minimum 3G over alt. Fitjar kommune, ordførar, rådmann og bedrifter. o Framdrift: SIDE 8 AV 15

9 2.2 Oppgradera sentrum og forsterka Fitjar sine tilbod innan handel og service Eit levande sentrum er viktig i alle kommunar som ynskjer positiv utvikling og trivsel. Tiltak som løfter sentrumsområder ut frå trafikale, estetiske og miljømessige forhold skal difor prioriterast. Sentrum skal vera ein møtestad gjennom heile året for folk i alle aldrar, og ein skal sikra sentrum sin funksjonalitet ved god infrastruktur. o Mål: Fornya og modernisera sentrum både gjennom kommunale satsingar og gjennom dugnad med sentrumseigarar og lokalsamfunn. o Framdrift: Revidera sentrumsplanen (2007). Utvikling av sjøsida. Søkja midlar og samarbeid med Hordaland Fylkeskommune om tettstadutviklingsprosjekt i sentrum. Fitjar kommune, Fitjar Næringsråd og grunneigarar. 2.3 Styrkja vegnettet Kommunikasjon innan Fitjar kommune, mot regionssenteret Leirvik og mot dei store byane, Bergen og Stavanger, er viktig for at næringslivet skal kunne fungera på ein god, sikker og effektiv måte. Skal det vera interessant for verksemder å etablera seg, er god kommunikasjon eit fortrinn. o Mål: Utbetra kommunalt vegnett som tilfredsstiller behov som næringslivet og innbyggjarane har. o Framdrift: Starta arbeidet med å få vegutløysing mot Sælevik (via Svartasmoget) Forprosjekt 2014 FV545 utvida Rimbareid Vik, Rydlandssaga. E39, arbeide for bru over Langenuen lengst mogleg mot nord. Vurdera omkjøringsveg Fitjar sentrum. Fitjar kommune, ordførar, planavdeling, teknisk sjef. Statens Vegvesen, HFK. SIDE 9 AV 15

10 3. Fitjar skal vera ein unik Bu og Oppvekstkommune Det skal vera godt å bu og leva i Fitjar. Skal ein lukkast med å utvikla det framtidige næringslivet så må kommunen vera ein god stad å etablera seg. Ein oppvekst på Fitjar skal vera trygg og spanande, i tillegg til å danna grunnlag for gode levekår som vaksen. Me vil skape gode oppvekststvilkår og arbeida for høg kvalitet på skulegong og fritidstilbod. Me ser det slik at dersom dei som veks opp på Fitjar, trivs og fortset utdanningsløpet vil dei koma tilbake til kommunen og verta aktive innan utvikling av næringslivet og samfunnet generelt. Det vil vera viktig å ivareta dei som bur på Fitjar i dag, men også dei som kjem til kommunen som nye arbeidstakarar og innbyggjarar. Me ynskjer alle velkommen og det skal arbeidast konkret for integrering og utvikling av gode møteplassar. Næringslivet skal tenkja folkehelse både for tilsette og for kundar, og at bygg, anlegg, produkt og tenester er utforma slik at dei er tilgjengelege for alle. Gode buforhold, levande lokalsamfunn og eit næringsliv i utvikling er viktige grunnsteinar i ein kommune. Dette, kombinert med ei forvaltning av vatn, luft og jord på ein måte som gjer at samspelet i naturen ikkje kjem i utakt, vil vera det sentrale for å ha ei berekraftig utvikling for kommunen i framtida. 3.1 Integrering og ivaretaking av nye innbyggjarar Fitjar kommune skal ha fokus på og leggja til rette for gode ordningar og møtestader for dei som kjem nye til kommunen. Det vil vera viktig å informera om kommunen sine tenester, byggje nettverk blant nye innbyggjarar, og mellom dei nye innbyggjarane og dei som allereie er fastbuande. Det må knytast kontaktar mellom nye innbyggjarar og lag og organisasjonar, samt leggjast til rette for at tilflyttarar kan nytta eigne ressursar inn mot kommune, nærmiljø og frivillige organisasjonar. Arbeidet med integrering skjer blant anna i barnehagar, skular, frivillige organisasjonar og nabolag. o Mål: Skapa gode møteplassar og arrangement for nye og gamle innbyggjarar. SIDE 10 AV 15

11 o Framdrift: gonger i året vil det bli sendt ut velkomstpakke til alle nye innbyggjarar i Fitjar kommune. Internasjonal helg 1 gong i året. Fitjar kommune, ordførar, kultur- og informasjonssjef, lag og organisasjonar, Frivilligsentralen. 3.2 Tiltak for born og unge Fitjar kommune ynskjer ein samla ungdomspolitikk. Ungdommen er framtida, og derfor er dette viktig. Utfordringa er å ta godt vare på ungdommen i skulealderen og få flest mogleg unge til å etablere seg og arbeida i Fitjar seinare. Ein finn i dag eit aktivt arbeid innan idrett, kultur og korps, kyrkje og kristenliv. Dette arbeidet er viktig for attraktiviteten til kommunen og legg eit godt fundament for dei som veks opp på Fitjar. For ein kommune er dette eit privilegium. Difor er eit godt samarbeid med organisasjonar som driv frivillig arbeid noko som skal leggjast vekt på. o Mål: Arbeida for å få på plass eit levedyktig ungdomsråd. o Framdrift: Gjennomføra ungdomsundersøking, kartleggje aktivitetstilbodet for å synleggjera behov. Skapa møteplassar, særleg for uorganisert ungdom. (t.d. ope hus). Gode vilkår for kulturskulen. Fitjar kommune, ordførar, kultursjef, lag og organisasjonar, Frivilligsentralen. 4. Reiseliv og kultur Kultur er sjølve bærebjelken for identitet og oppleving av å høyre til i eit lokalsamfunn. Det er viktig å ta vare på lokal eigenart, samstundes som ein er open for nye impulsar. Det ligg også eit stort potensiale for å utvikla kultur som næring. Det bør leggjast til rette for personar med gode idear som vil satsa innan denne bransjen. SIDE 11 AV 15

12 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE Fitjar Kommune har unike verdiar innan natur og oppleving. Her ser ein i dag eit stort unytta potensiale der kommune, enkeltpersonar, organisasjonsliv og næringslivsaktørar i fellesskap kan skapa spanande prosjekt og resultat. Her er det berre å fokusera på moglegheiter og ikkje avgrensingar. Det skal arbeidast aktivt for å auka verdiskaping innan næringar i Fitjar sine ulike kultur -og opplevingstilbod. Trenden går i retning av at folk vil nytte ein stadig større del av inntekta på ferie og fritid. Fitjar har både fjell og fjord med unike kvalitetar i vår nærleik, ikkje minst med tanke på øyane og vindmølleparken. Reiselivnæringa må sjølv vere ein aktiv part i utviklinga og særleg med vekt på samarbeid. I regionen vår er det gjennom Samarbeidsrådet for Sunnhordland, arbeidd ut ein regional reiselivsstrategi som Fitjar også er ein del av. 4.1 Organisering og samhandling Målet er å få til strategiske alliansar mellom aktørane innan reiseliv, oppleving og kultur. Samhandling og partnarskapstenking mellom alle involverte, både offentlege og private, gir ein sterkare plattform for å lukkast med nye prosjekt. Hytteeigarar er ein viktig del av kommunen og det skal arbeidast med korleis desse kan ivaretakast og integrerast som besøkjande og som kundar til ulike tilbod. Ferierande vil bety mykje for reiselivsutviklinga, handel, service og sentrumsutvikling i framtida til Fitjar. o Mål: Kartleggja attraksjonar i Fitjar Kommune. Få organisert dei ulike aktørane inn under ein felles paraply utvikla ein aktør og eit talerøyr. Arbeida for eit samarbeid med reiselivsorganisasjonar andre stader der det er naturleg. Ta i bruk kundebasar over hytteeigarar og systematisera marknadsføring og kommunikasjon inn mot desse aktørane. Betre marknadsføring mot Visit Sunnhordland. SIDE 12 AV 15

13 o Framdrift: Fitjar Kommune, kultur- og informasjonssjef, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Fitjar Næringsråd, Fitjar reiselivsgruppe. 4.2 Opplevingspakkar/pakketilbod Det skal arbeidast med å få på plass ulike nettverk og samarbeid mellom aktørar som tilbyr opplevingar bygd på det som er spesielt og typisk for Fitjar. Moglegheiter knytt til godt nærmiljø, vindmølleparken, øyane, revy og lokalmat er kvalitetar som skal vektleggast. Saman skal det utviklast opplevingspakkar for turistar, bedrifter og grupper som ynskjer fagleg innhald i tillegg til opplevingar, og pakker som kan leggjast opp som reine hyggjeturar. o Mål: Utvikla attraksjonane til Fitjar og ulike produkt knytt opp mot og rundt desse. o Framdrift: Samarbeida om pakketilbod på tvers av kommunegrenser. Konkrete prosjekt knytt opp til vindmølleparken (følgja opp tiltaksplanen). Få finansiert opp prosjektet «Reiselivspakken». Fitjar Kommune, ordførar, Fitjar Næringsråd, Fitjar reiselivsgruppe. 5. Omdømebygging og marknadsføring Korleis ynskjer ein at Fitjar kommune skal verta oppfatta av andre? Dette gjeld kommunen som administrasjon og forvaltningsorgan, men ikkje minst innbyggjarane, samfunnet generelt og heile kulturen som pregar Fitjar. I arbeidet med omdømmet og korleis andre oppfattar Fitjar, er det viktig å få fram våre særpreg, rike ressursar og verdiane samfunnet er tufta på. Merkevaren Fitjar skal med god grunn skape stoltheit hos næringsaktørar, innbyggjarar og tilreisande. Positivt omdømme er særs viktig for å oppnå dette. Gjennom Noreg som land finn ein flotte kystperler og ulike naturopplevingar. Blant desse er også Fitjar. Skal ein klara å markera seg i konkurranse med andre stader som har liknande kvalitetar, er det viktig med gjennomtenkt og kreativ marknadsføring. SIDE 13 AV 15

14 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FITJAR KOMMUNE Det er også viktig at det vert arbeidd konkret for å synleggjera og marknadsføra Fitjar kommune som ein god tenesteytar og attraktiv arbeidsgivar. Dette sett i samband med at Fitjar ynskjer å oppnå auka tilflytting, treng arbeidskraft og ynskjer at fleire vekstbedrifter skal etablera seg. Kravet om informasjon aukar og nye informasjonskanalar set større krav til dei som informerer. God og lett forståeleg informasjon er avgjerande for å nå fram til flest mogleg. Det er viktig at alt som blir sendt ut av informasjon frå Fitjar kommune er godt gjennomtenkt og lett forståeleg. Det er også viktig å gjera så mykje informasjon som mogleg tilgjengeleg og la brukarane på ein enkel måte sila ut det dei treng. Dette vil vere med på å forma eit godt inntrykk og eit godt omdøme både for kommunen og for Fitjar generelt. 5.1 Synleggjering av ein positiv og framtidsretta kommune Fitjar kommune har store potensiale på mange områder innan næringsutvikling. Skal dette få utvikla seg og verta synleggjort må ein arbeide for eit sterkt omdøme som vil medverke til auke i næringsetableringar, folketals- og turistauke. o Mål: Gjere alle tilsette i kommunen bevisste på deira rolle som ambassadørar for Fitjar. Utarbeide plan for informasjon og marknadsføring. Utvikle og forbetre nettsida til kommunen. Sende ut samandrag av årsmelding til innbyggjarane i kommunen. Fitjar kommune, rådmann, kultur- og informasjonssjef. o Framdrift: Fitjar skal arbeida for tilrettelegging av festivalar og arrangement Fitjar har allereie ein sterkt utvikla festival og arrangementskultur. Ein finn kompetanse og vilje i kommunen til å utvikla, gjennomføra og arbeida framtidsretta med ulike konsept. Dette SIDE 14 AV 15

15 gir Fitjar og kulturlivet ein stor verdi og potensialet er stort. o Mål: Skapa positive og gode arbeidsrammer for eksisterande og nye festivalar. o Framdrift: Leggja til rette for nye initiativ innan bransjen. Gjennomføra idédugnad på nye konsept. Fitjar kommune, kultursjef, næringslivsaktørar. 5.3 Revitalisering av marknadsføringsmatriell I arbeidet med å synleggjera kva Fitjar er, og det ein ynskjer å formidlar for framtida, er det viktig at ein har eit marknadsføringsmateriell som er oppdatert på innhald, og som gir eit heilskapleg inntrykk. Det skal her arbeidast med kven som er målgrupper for slikt materiell, og kva innhald ein ynskjer å få formidla. o Mål: Utviklast felles materiell (t.d. brosjyrar, presentasjonar, slagord ol.). o Framdrift: Fitjar kommune skal til kvar tid halde innbyggjarane og andre informert om verksemda si. Informasjonen skal utformast med tanke på at ein gjennom denne er med på å byggja opp omdømet. Gode informasjonstavler til turistar skal settast opp godt synleg. Fitjar Kommune, kultur- og informasjonssjef. SIDE 15 AV 15

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

Kommuneplan 2002-2014

Kommuneplan 2002-2014 Kommuneplan 2002-2014 Mål og strategiar Kvam herad postmottak@kvam.kommune.no Innhald Innleiing.s.3 -Visjon og hovudmålsetjing s.3 -Hovudtema.s.3 Kvam som ein attraktiv kommune å bu og leva i....s.5 -Hovudmål.s.5

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 FOTO: STEIN ERIK GILJE 2 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- Generell informasjon om valet finn du på www.valg.no.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0009 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Heim=Fyresdal Kort beskrivelse Eit stadsutviklingsprosjekt med fokus på tilbakeflytting, næringsutvikling, lokale

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Juni 2014 www.sfj.no Innhald: Samandrag... 2 Ordforklaringar... 3 DEL 1 Verdiskaping... 4 1 Verdiskapingsplan kvifor og for kven?... 5 2 Utgangspunkt og

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars 2009 1 1 Føreord Denne rapporten representerer

Detaljer

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 INNHALD: Innhald Ordføraren har ordet 3 Austrheim viktige verdiar 4 Visjon 5 Forventningar fram

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Strategisk næringsplan 2009-2013 Side 1 av 27

Strategisk næringsplan 2009-2013 Side 1 av 27 Strategisk næringsplan 2009 2013 Side 1 av 27 Strategisk næringsplan 20152018 Strategisk næringsplan 2015 2018 Side 2 av 27 Forord Årdal er den mest reindyrka industrikommunen i landet og vi har merka

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE

2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE 2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE Strategisk næringsplan 11.5.2015 1 INNHALD INNHALD... 2 1 BAKGRUNN... 4 1.1 Mål for Hemsedal... 5 1.2 Strategiske næringar, mål og tiltak... 5 1.3 Utfordringar og moglegheit

Detaljer

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025 Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 1 Innhold 1 Innleiing... 4 1.1 Medverknad og organisering av planarbeidet... 5 1.2

Detaljer

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli?

Innhald. Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Korleis skal framtida i Sogndal kommune bli? Kommuneplanen sin samfunnsdel er oppe til revisjon. Føremålet er å trekkje opp visjonar og mål for kommunen. Det vil seie at vi skal fortelja korleis vi meiner

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2.

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2. 1. INNLEIING 2 1.1. FORORD 2 1.2. FORHOLD TIL ANDRE PLANVERK 3 1.3. ARBEIDSFORM 3 1.4. MANDAT 4 1.5. MÅLING AV RESULTAT/RULLERING 4 5 2. STATUS FOR ÅL 2.1. KORT INFORMASJON OM ÅL 5 2.1.1 Folketalsutvikling

Detaljer

Kommuneplan 2015-2027

Kommuneplan 2015-2027 Ål kommune Kommuneplan 2015-2027 Foto: Heidi M. Oskam 2 Ål kommune Torget 1, 3570 Ål Tlf: 32 08 50 00 www.aal.kommune.no Innhald Føreord 4 1 Innleiing 5 1.1 Det kommunale plansystemet i Ål 5 1.2 Planprosessen

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel FLORA KOMMUNE Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 2018 (2016) Etter vedtak i Bystyret 12.des 2013 1 Innhald Føreord... 3 1. Overordna framtidsbilde vegval... 3 1.1 Framtidsbilde... 3 1.2 Vegval... 3 2.

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Statusrapport mars 2013. Inkludert rapport Bulyst forprosjekt. statusrapport mars 2013 1

Statusrapport mars 2013. Inkludert rapport Bulyst forprosjekt. statusrapport mars 2013 1 Statusrapport mars 2013 Inkludert rapport Bulyst forprosjekt statusrapport mars 2013 1 bakgrunn forprosjekt bulyst i ein kontekst strategiprosess Sykkylven Næringsutvikling AS er eigd av Sykkylven kommune

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Framlegg til planprogram Regional plan for verdiskaping Januar 2013 www.sfj.no www.sfj.no Innhald 1. Føremål... 3 1.1 Kvifor regional plan for verdiskaping... 3 1.2 Kritiske suksessfaktorar for arbeidet

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

Kommuneval- program 2015

Kommuneval- program 2015 Miljøpartiet Dei Grøne Kvinnherad Kommuneval- program 2015 Vedteke av programkomiteen 09.06.2015 Tenk globalt handle lokalt Målet til Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk

Detaljer