Hardangerrådet 2010/ Orientering ved nyttår Prosjekt og aktivitetar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hardangerrådet 2010/ 2011 - Orientering ved nyttår 2011. Prosjekt og aktivitetar."

Transkript

1 Hardangerrådet iks Hardangerrådet 2010/ Orientering ved nyttår Prosjekt og aktivitetar. FtH avslutta det 3-årige hovudprosjektet sitt i januar 2010, litt før planlagt grunna fødselspermisjon til prosjektleiar Anette Hjeltnes. Kommunane/herada i Hardanger har alle vedteke å vidareføra arbeidet med FtH i ein ny fase 2 som har eit 5årig perspektiv. Annette Hjeltnes vil gå inn att som prosjektleiar frå januar Året 2010 har vore eit overgangsår der me har roa den eksterne aktiviteten og konsentrert oss om sentrale tema som oppfølging av heimesidene, mottaksapparatet i kommunane/herada og jamn marknadsføring av FtH. Prosjektleiarar i 2010 har vore først Ingunn Stana i Eidfjord kommune og når ho flytta overtok Hege Nilsen Børve i Ulvik herad. Det vart gjort eit større førebuingsarbeid for å repetera suksessen med Bergenstreffet i 2009, men når alt kom til stykke vart det for liten påmelding til at det vart gjennomført. Hordaland Fylkeskommune har gjeve støtte til dette overgangsåret også. Tilflyttinga til Hardanger har også i 2010 halde fram slik at folketalet har stabilisert seg samla sett og avfolkingstrenden er snudd. Frå januar 2011 og ut 2014 vil me satsa på eit 4 årig arbeid bygd på ein ny strategi og handlingsplan der fokus er kommunal drift av tilflyttingsarbeidet med 40 % avsett ressurs i kva kommune/herad og nyorientering av den felles innsatsen med eige styringsgruppe og Anette Hjeltnes som prosjektleiar. Prosjektet er avhengig av samarbeid med og støtte frå Hordaland Fylkeskommune. Hardanger Næringsråd. Som eit delprosjekt i Flytt til Hardanger har det vore arbeidd med å få til samarbeid med næringslivet i Hardanger. Dei har organisert seg kommunevis med eigne samarbeidslag med ulike samansetjing og føremål. Utviklinga siste året har vore at dei ulike næringslaga/foreiningane/samskipndane/smbgruppa har byrja å koma saman for utvikling ut over kommunegrensene. På Hardangerkonferansen 2009 kom det svært tydeleg fram kva dette vil ha å seia for regionsutviklinga. Dette har skapt klima for etablering av ein overbygning, Hardanger Næringsråd, som den 10.nov 2010 vart bestemt oppretta og leiger sekretariathjelp frå Næringshagen i Odda. Hardangerrådet ser fram til samarbeid og innspel frå ei slik samla næringslivskraft i det vidare arbeidet med å skapa utvikling i Hardangerregionen. 1

2 Nye Hardanger? Nye Hardanger er arbeidstittelen på eit komande prosjekt tenkt som 5-årig satsing, i hovudsak kopla opp mot Flytt til Hardanger og næringsutvikling som skal leggja til rette for god vekst i Hardanger. Visjon for prosjektet er: Hardanger skal vera ein framtidsretta region med attraktive bu- og arbeidsplassar Hardanger skal ha kultur for regionalt samarbeid og liggja i forkant av utviklinga Hovudmåla: Sikra at Hardanger får positiv effekt av dei store samferdsleprosjekta i regionen gjennom vekst i næringslivet og auka busetnad Samordna, synleggjera og stimulera tiltak slik at Hardanger vert rusta til å nyttiggjera seg dei moglegheiter som framtida gjev oss 4 satsingsområde er identifisert: 1. Planarbeid for konsekvensane for ny samferdselsprosjekt 2. Tilretteleggja for kompetanseheving og høgare utdaning i regionen 3. Internasjonalisering av regionen 4. Betre kollektivløysingar i og til/frå regionen. Som grunnlagsarbeid for dette er det sett igang slike tiltak: 1. Dei 4 kommunane rundt Hardangerbrua har fått utarbeidd 2 mogelegheitsanalysar og vil konkretisera dette vidare. 2. Stiftinga Høgskulen i Hardanger har arbeidd med omorganisering og med å finna tiltak for høgskulearbeid i Hardanger. Ein av ideane er å etablera ein kompetansemeklar i Hardanger for å kopla høgskuleutdanna hardingar og andre til næringslivet i regionen si trong for framtidig arbeidskraft. 3. Det gryande samarbeidet med Greve in Chianti, Toscana, Italia er eit tiltak for å skaffa Hardanger nye kontaktar og internasjonalisera seg. 4. Ungdomsråda i Hardanger peikar på at dersom det skal vera attraktivt å bu i regionen for alle grupper innbyggjarar, så må kollektivtilbodet radikalt forbetrast. Korleis me skal angripa det er ikkje kome skikkeleg i gang 2

3 Hardanger Ungdomsråd. Hardanger har engasjerte ungdomar, og dei var viktige bidragsytarar i Flytt til Hardanger. I løpet av 2009 har alle kommuane/herada i Hardanger etablert eigne ungdomsråd, som skal vera dei unge sitt talerøyr inn mot kommunal administrasjon og lokale politikarar. Som ei vidareføring og koordinering av den gode innsatsen ungdomane viser, har Hardangerrådet teke initiativ til å oppretta Hardanger Ungdomsråd, eit organ samansett av leiarane i dei 7 ungdomsråda med målsetjing å skapa samhandling og forståing mellom ungdomane i regionen. Hardangerrådet er sekretær for Hardanger Ungdomsråd. Fyrste leiar i HU var Synnøve Kvamme, Granvin herad, nestleiar var då Martin Strand frå Odda kommune. No er Vilde Hamre, Granvin herad leiar og Stina Skeie, Ulvik herad nestleiar. Livar Høyland Opedal frå Ullensvang herad var i 2010 valt inn i Ungdommens Fylkesutvalg(UFU). I januar 2011 er det nytt Fylkesting med valg. Mange av Ungdomsråda i Hardanger reiser på UFU med representantar for å delta og gjerne verta valde. HU er aktive. Sommaren 2010 arrangerte dei eit internasjonalt kontakseminar i Eidfjord saman med Aktiv Ungdom. Det er Eu sitt ungdomsprogram, administrert av Bufdir og Hordaland Fylkeskommune. For tida er ei Aktivitetshelg i Øystese til våren under planlegging. Eit stort arrangement der no berre finpussen står att. Målet er at ungdommar frå heile Hardanger kan gjera noko saman. Det vert 250 deltakarar, mange aktivitetar og masse sosialt samvær. Nye prosjekt er også i emning, f.eks om kollektivtilbodet i Hardanger. Dei deltek på kurs. Sist om prosjektlaging, tilskipa av Aktiv Ungdom i Bergen. Mot til å meina er ein konferanse til våren, i Oslo. Det er del av eit demokratiprosjekt, og målet er auka politiske engasjementet blant unge. To representantar frå HU skal delta. Nevner også at Synnøve Kvamme, tidlegare leiar i HU skal vera innleiar på denne konferansen. Det er mykje engasjement og optimisme i dette rådet. I samband med Flytt til Hardanger og Hardangerlokk så vart det utvikla eit forprosjekt som heiter Hardanger Det er eit kunst- og kulturprosjekt med målsetjing om å visa Hardanger som ein kulturstad både i eldre og moderne tid, med utgangspunkt i nasjonsbygginga kring 1814 og utover. Forprosjektplanen er utarbeidd av Vidar Skeie, som var tilsett i Hardangerlokk Kunstformidlingsprosjektet Hardanger 2014 skal formidla kvalitativ god kunst innanfor verdigrunnlaget til Noreg si Grunnlov. Spesielt fokus vil det væra på 100 Ytringfrihed bør finde sted og FN sine menneskerettar med artikkel 19 Alle skal ha meinings- og ytringsfridom. Verkemidla vil vera fantasi, natur, stemning og kjensler. Hardanger 2014 har til føremål å planleggje og gjennomføre delar av 200-årsjubileet for Noreg si Grunnlov i 2014 for Noreg, Vestlandet, Hordaland og Hardanger. Perspektivet skal vera samtid og framtid med bakgrunn i fortid. I den kunstnarlege profilen vil det ikkje vera noko motsetning mellom nyskaping, tradisjon eller mangfald. 3

4 Vidar Skeie slutta i prosjektet og har vor leigd inn på timebasis for følgja med i kva som skjer i Grunnlovsjubileet og å spela inn prosjektet Hardanger 2014 hos fylke og sentrale styremakter. Hardangerfjorden har vore ein viktig nasjonal cruisedestinasjon men som har tapt marknadsandeler siste 20 åra. Dette har både Hordaland Fylkeskommune og Hardangerkommunane sett og teke tak i. Cruiseskipskaien i Eidfjord var eit viktig steg i ny satsing på segmentet i Hardangerfjorden. I samband med opninga av Cruiskaien i Eidfjord kom det tydeleg fram at det einaste som kan gje Hardangefjorden større cruisetrafikk er ei skikkeleg tung marknadsføring og ei kontinuerleg produktutvikling. Prosjektet Cruise Destination Hardangefjord var initiert frå Hardangerrådet i 2007 og vart gjennomført i perioden med Hardangerkommunane og Kvinnherad som deltakarar. Med Helge Møller som prosjektleiar og aktiv marknadsførar og med kommunane som aktive tilrettelegjarar for produktutvikling så har prosjektet greidd igjen å auka cruisetrafikken på Hardangerfjorden. Kontinuerleg og langsiktig marknadsinnsats er nødvendig, og prosjektet har fått som resultat ei permanent organisering av cruisemarknadsføring i Hardanger i selskapet Destinasjon Eidfjord. Distribuert Næringshage i Hardanger. Næringshagekonseptet i regi av SIVA har konkludert med at nye næringshagar ikkje vert oppretta, men at ein kan med utgangspunkt i ein etablert næringshage ha nodar /satelittar/avdelingar rundt om i eit naturleg distrikt. Innhaldet i næringshagen har no særleg fokus på kompetanseutveksling og nettverk. Med utgangspunkt i Næringshagen i Odda som etablert organisasjon med behov for nyorientering, så vart det sett i gang eit prosjekt avslutta i Ein erfaringsmodell å nytta er slik dei har organisert seg i Nord Gudbrandsdalen. Målsetjinga har vore å få fram potensiale og vilje til samarbeid og det er no næringsmiljø i 3 kommunar som er klare til å gå inn i ei slik ordning viss det vert etablert. Voss Næringshage under utgreiing har også vor med i drøftingane. Hardanger Miljøfyrtårnordning. Miljøfyrtårnordninga i Noreg legg til rette for at verksemder i landet skal få fokus på miljøvennleg drift og organisering. Etter visse kriterer kan verksemdene få status som Miljøfyrtårn og slik fortelja omverda at ein tek miljøarbeid på alvor. Etter initiativ frå Hordaland Fylkeskommune har Hardangerrådet jobba med å etablera ordninga i regionen og i 2010 har alle kommunane/herada i Hardanger vedteke ordninga. Hardangerrådet har teke oppgåva med å skaffa/utdanna sertifisørar og koordinering av den kommunale satsinga på Miljøfyrtårn. Dette har både økonomiske og praktiske føremoner. Håpet er at mange verksemder i Hardanger etter kvart ser verdien av å vera Miljøfyrtårnverksemd som vil vera viktig for omdømebygginga av Hardanger. 4

5 Ungt entreprenørskap i Hardanger. Hardanger si framtida vil vera avhengige av at det vert skapt nye verksemder og arbeidsplassar. Til det treng me innovative innbyggjarar og satsingsvillige etablerarar eller det me kallar entreprenørar. Skal ein slik entreprenørskapskultur verta rådande i Hardanger, må det verta naturleg for den oppveksande generasjonen. I samarbeid med det nasjonale prosjektet Ungt entreprenørskap så har alle Hardangerkommuane/herada vedteke å ta del i eit 3 årig utviklingsarbeid med grunnskulane som arena. Vidaregåande skular i Hardanger arbeider også med entreprenørskap. Det var grunnskulane og vidaregåande skule i Odda som først kom i gang og no er alle grunnskular i regionen med. Frå hausten 2011 vert dette administrert av næringshagen i Odda. Team Hardanger - Etablerarteneste og Etablerarskulering Tiltaksarbeid og etablerarteneste har opp gjennom tidene hatt varierande fokus og varierande organisering i Hardanger. Siste 15 åra er det Hardangerrådet som har hatt hovudansvaret for dette, først med eigne tilsette, seinare med innleigd kompetanse. Frå 2010 har Hordaland Fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen og Innovasjon Norge lagt opp til at kvar kommune skal ha ei kompetent førstelineteneste til å rettleia nyetablerar i eigen kommune og at regionen skal ha eit opplegg for meir spesialisert kompetanse samt har ansvaret for å organisera etablerarskulen i Hardanger. Det vert no gjeve tilbod om utdanning i emnet etablerarettleiing og dei fleste kommunar og regionar i Hordaland har delteke. Me har i Hardanger, etter modell frå Sunnhordland, no etablert Team Hardanger, eit nettverk av alle kommunale og regionale etablerarrettleiarar, med Tone Søgaard i Ytre Hardanger Opplæring, Kvam, som koordinator. Målsetjinga er å nytta kvarandre sin kompetanse og få god rettleiing til dei framtidige etablerarane i Hardanger. Internasjonale Hardanger. a)samarbeid med Greve in Chianti, Toscana. Hardangerrådet bestemte i 2009 å auka fokus på generelt internasjonalt arbeid. I samarbeid med Hordaland Fylkeskommune vart det i 2010 utarbeidd ein søknad om bilateral kontakt med Regione Toscana i Italia. Hardanger oppretta kontakt med Bountalenti vidaregåande skule i Firenze og med kommunen Greve in Chianti i Toscana. Grunnen for å venda seg til Toscana er at dei har greidd den snunaden frå fråflyttingsregion til ein av dei mest attraktiv regionar i Italia. Førebels er ikkje søknaden godkjent hos italienske myndigheiter, men samarbeidet er godt i gang, mellom anna ved studentbesøk i Hardanger frå Firenze og innlegg på Hardangerkonferansen av ordføraren i Greve in Chianti. Vidare samarbeid er ein Hardangerfestival i Greve 2011 og oppfølging av søknaden.. 5

6 b)japan Hardanger-Club; Med bakgrunn i eit reiselivssamarbeid mellom Hotel Ullensvang og det japansk eigde selskapet Tumlare, så har det utvikla seg ei kulturutveksling med fokus på Hardingfelespel mellom Hardanger og Japan, og Hardangerrådet er deltakar i ein nystarta Japan Hardanger Club med føremål å få til vidare utvikling til felles nytte. Eit tiltak som er kome i gang er eit Hardingfeleinstitutt i Japan grunnlagt av Rio Yamase, og det kjem Hardingfele-elevar til eit studieopplegg i Hardanger mai Hardingfela kunnskaps- og formidlingssenter i Hardanger. Hardanger og Voss Museum har fått utfordring frå Hardangerrådet å jobba for eit eige internasjonalt Hardingfelesenter i Hardanger. Nasjonen Noreg og Regionen Hardanger har eit spesielt ansvar for å tar vare på Hardingfela og tradisjonane knytt til instrumentet. Men det er også viktig å sjå instrumentet og musikken i eit framtidig nasjonalt og internasjonalt perspektiv. HVM har ved Hardanger Folkemuseum utarbeidd ei prosjektskisse til eit forprosjekt på korleis dette kan gjerast. Sentralt i dette er også Hardanger Spelemannslag som er opptekne av formidling av og nyskaping i hardingfelemusikken. Samhandlingsreforma i Hardanger Kommunane/herada i Hardanger gjorde slikt vedtak sommaren 2010: 1. Det vert oppretta eit lokalpolitisk utval for helsereforma ( det lokalpolitiske samhandlingsutvalet ) for Voss og Hardanger. 2. Utvalet skal overvake utviklinga i samhandlingsreforma og oppdatere kvart kommunestyre om utviklinga, og om kva verknader reforma kan få for det lokale helsetilbodet i Voss og Hardanger. 3. Utvalet skal vidare stimulere ordskiftet om det lokale helsetilbodet i Voss og Hardanger, og ta initiativ til forsøk som er i tråd med intensjonane i reforma. 4. Ordførar skal representere kommunestyret i utvalet. 6

7 5. Fram til skal det lokalpolitiske samhandlingsutvalet engasjere ein rådgjevar i 100 prosent stilling. Voss var invitert og takka nei til å vera med i dette samarbeidet, men etablerte sin eigen rådgjevar med Voss sjukehusområde som prosjektomland. Hardangerrådet har engasjert Hans Atle Soldal i Kvam som saksansvarleg og rådgjevar for arbeidet Samhandlingseforma i Hardanger. Det er to nye lovverk og eitt nytt planverk som vil medføra store endringar i kommunalt ansvar og oppgåver: Ny folkehelselov; Forslag til ny helse- og omsorgslov; Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Hardangerrådet gjev uttale på vegne av kommunane grunna kort høyringsfrist Rådgjevaren Hans Atle Soldal vil vera til disposisjon for informasjonsmøte rundt om i kommunane /herada vinteren Interkommunalt tenestesamarbeid i Hardanger. Rådmannsforum i Hardangerrådet har arbeidd med framtidige utfordringar for dei kommunale tenestene i ei tid med aukande krav til kompetanse og tenestekvalitet. Dei har sett under utgreiing 11 mogelege samarbeidsområde. Desse vil etter kvart koma med framlegg til kommunane/herada enten som delegert fullmakt eller til dei respektive kommune- /heradsstyra. Alle må ikkje var med på alt og det er viktig at dei felles tenestene vert fordelte mellom kommunane. Områda er: 1. Hardanger Tilsynskontor for Teknisk kontroll og byggjesak 2. Hardanger brann og redning. Brannsjef, kompetanse, opplæring. Førebels ikkje teknisk utstyr. 3. Hardanger IKT. Felles drift, serverar, lisensar, support, datatryggleik 4. Hardanger Landbrukskontor 5. Hardanger Plankontor. Temaplanar, klimaplan, beredskap, strandsoneplan, kommuneplan, reguleringsplan, 6. Hardanger Geodatakontor. Kart og oppmåling. 7. Hardanger Friluftsråd 8. Hardanger Dokumentsenter 9. Hardanger Pedagogiske senter 10. Hardanger Hamn 11. Hardanger Kommuneoverlege 7

8 Merkevare Hardanger Prosjektet vart arbeidd med frå 2004 og presentert våren 2005 på 1905-makeringa Streif. Målsetjinga er at Merkevareprofilen Hardanger skal styrkja ein sams identitet og gjera tilknytinga og profileringa av Hardanger tydelegare: *Ein paraplyprofil med målsetjing å styrkja regionen sitt omdøme og slik verta Hardanger si eige sterke merkevare. *Merkevareprofilen skal ikkje erstatta noverande merkenamn og logoar, men forsterka interessa for eit produkt ved tilknyting til namnet Hardanger. *Merket er difor diskré utforma, men tydeleg. Tilsvarande merking finn me t.d. på Svanen og Godt Norsk. Kommunane og Reisemål Hardanger Fjord tok dette merket i bruk nokså raskt og både festivalar og private verksemder har etterkvart byrja bruka Hardangerrosa som del av si marknadsføring. Merket er varemerkebeskytta i Patentregisteret. No ser me at andre regionar som Ryfylke og Sunnhordland også har skapt sine identitetsmerke. Men slike tiltak lever ikkje av seg sjølve og kontinuerleg marknadsføring og påmining er nødvendig. Dessverre har ikkje Hardangerrådet hatt kapasitet til å gjera nok for god utvikling av dette merket, men våren 2011 vert Helge Møller engasjert som Merkevareambassadør Hardanger. Det er von om ny vår for Merkevareprofilen Hardanger. Sjøkabelutvala Hardangerrådet har stått samla i kravet om sjø- og jordkabel-løysing av 420 kv -planane gjennom Hardanger. Hardangerrådet har etterlyst meir faktainformasjon om sjøkabelalternativet og er tilfreds med oppnemninga av dei 4 eksepertutvala. Hardangerrådet beklagar avvisinga av jordkabel i ein Hardangertunnel. Hardangerrådet har koordinert den regionale deltakinga i dei 2 kontaktmøta og og følgjer saka tett fram til vedtak. 8

9 Breiband i Hardanger / Mobildekning Staten og Hordaland Fylkeskommune gjennomførte i 2007 eit større prosjekt for breiband til alle der Hardanger fekk ta del i midlane og gjennomførte ei større utbygging av kvite flekker. I 2010/2011 er det friske midlar frå HFK til fullføring der det enno manglar dekning, kvite flekker. Hardangerrådet har gjeve slike tilbakemeldingar til Breiband fase 2: I Hardanger er det framleis område utan dekning: I Odda kommune: Bratlandsdalen og Skjeggedalen er utan breiband og det er redusert dekning i Valdalen. Hardanger har i dag bygt ut eit system med delvis fiber og delvis radiolinje i hovudsambanda i regionen. Radiolinjekommunikasjonen vår er nådd kapasitetsgrensa. Det vert for tida bygd fiberkabel mellom Odda og Eidfjord. Meir fiberkabling er nødvendig og bør vera med i vurderingane i Fase 2. Hardanger treng kapasitetsauke og ønskjer ein redundant fiberkabelring der nordsida og sørsida av Hardangerfjorden heng saman med kapasitet til å møta framtida. Då er ikkje 640/128 bits/s tilstrekkeleg, og me ønskjer å vera med på ei vidare satsing i regi av HFK og KRD. Mange sluttbrukarar har nok i dag for liten kapasitet. Me ønskjer ein monaleg auke i minimumstandarden KRD legg opp til. Det er også mogeleg å nytta midlar til kvite flekkar i mobildekninga. Hardangerrådet har gjeve slik oppsummering: Sentrumsområda har god dekning, delvis også for 3G. Fjordsidene stort sett dekka, men med slike kvite flekkar: Hamresida i Granvin, Botnen i Kvam, Sekse - Flisabakkane bustadområde i Ullensvang, ved Øksanes i Eidfjord, Dalane opp mot fjellet ulik dekning: Krossdalen dårleg ved Sommarskisenteret,, Veigdalen delvis dekning(må sjå Berakupen), Espelandsdalen i Granvin delvis dekning, Hardangervidda dårleg dekning over store deler av Nasjonalparken. Dette vil ordna seg med ein sendar på Hårteigen slik som på Gaustatoppen. Høgfjellsovergangen på Rv 7 har kvite mobilflekkar Tunnelar som har slike kvite flekkar: Bergensbanen er utan dekning i Ulvik herad, Haukelitunnelane E 134 er utan dekning, Rv 550-tunnelar mangelfullt. Kinsarvik Leiv Vambheim Dagleg leiar H A R D A N G E R 9

Hardangerrådet iks Hardangerrådet iks 2012 Orientering om prosjekt og aktivitetar 2011/2012.

Hardangerrådet iks Hardangerrådet iks 2012 Orientering om prosjekt og aktivitetar 2011/2012. Hardangerrådet iks Hardangerrådet iks 2012 Hardangerrådet iks er eit interkommunalt selskap for kommunane/herada Eidfjord, Granvin, Jondal, Odda, Kvam, Ullensvang og Ulvik. Hovudoppgåva er å styrkja regionen

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardangerrådet iks Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim akk for invitasjon til rødsherad Den vakre bygda betegnes om Østlandets Hardanger.»

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin.

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin. Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin. Agenda: RF-sak 6/12 Leiarsamling for Hardangerrådskommunane

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim 2014 Hardangerkonferansen Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid 2014 Hardangerkonferansen 12.-13. november 2014 Brakanes Hotel Ulvik i Hardanger NHO sitt NæringsNM for 2013 viser at Hardanger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Referat frå møte i Hardanger kulturråd Møterom hjå Hardangerrådet i Kinsarvik Mandag 12. juni 2017 kl 09:00 14:00.

Referat frå møte i Hardanger kulturråd Møterom hjå Hardangerrådet i Kinsarvik Mandag 12. juni 2017 kl 09:00 14:00. Tilstades: Lisbeth Bygstad Celik, Eidfjord Anne Marit Lekve, Ulvik Eva Wiberg, Ullensvang herad Olav Seim, Granvin Mary Ann Sørheim, Kvam Olaug Værland, Jondal Ingvild Ystanes, Odda kommune Referat frå

Detaljer

Regionalplan for Sogn regionråd Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid

Regionalplan for Sogn regionråd Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020 Utviklingstrekk og scenario Oppsummering etter møta Prosess og framdrift Innspel til vidare arbeid Organisering regionrådet og rådmannsgruppa Sogn regionråd: Er

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /02 TUBO

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /02 TUBO Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 18.06.02 064/02 TUBO Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Turid Børve HST sak 064/02 Referatsaker Arkiv:

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik)

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik) Bjørnar Dagstad, rådgiver Kvam herad. 40% avsatt til utgreiing av alternativ sør (2 alternativ) Alt 1: Ullensvang, Odda og Jondal Alt 2: Odda, Jondal og Kvam Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Bustadarbeid Ullensvang herad. Kjellrun Tveisme

Bustadarbeid Ullensvang herad. Kjellrun Tveisme Bustadarbeid Ullensvang herad Kjellrun Tveisme Fakta om Ullensvang herad Innbyggjarar: ca 3.400 Areal: 1.392,7 km 2 Husbanken Rådgivar og samarbeidspart Startlån og tilskudd til enkteltpersonar Grunnlån

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

INVITASJON. Kommunikasjonsstrategi. Kva meinar de er viktig? Til alle medarbeidarar i Jølster Kommune

INVITASJON. Kommunikasjonsstrategi. Kva meinar de er viktig? Til alle medarbeidarar i Jølster Kommune INVITASJON Til alle medarbeidarar i Jølster Kommune Kva meinar de er viktig? De er inviterte til å utforme kommunen sin nye kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015-2018 KVIFOR

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13. Hardangerrådet iks KAPITTEL 1 FØREMÅL OG LOKALISERING SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr 31.12.2007 *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.mars 2014 1 Føremål og føresetnader

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer