HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER"

Transkript

1 HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2010 Vedtatt av Hole kommunestyre: 14.desember 2009, sak K-067/09 Øvrige gebyrer/priser 14.desember 2009, sak K-067/09 Gebyrer etter matrikkelloven 14.juni 2010, sak K-019/10 Gebyrer etter ny plan- og bygnignslov gjeldende fra 1.juli G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 1

2 Henvendelser om feil på betalingsgrunnlaget el. adresseforandringer skal rettes til Hole kommune, tlf Spørsmål om betalingsavtaler rettes til Ringerike kommune, Avgiftskontoret, Ringerike Rådhus tlf termin med forfall 20/3 Gjelder for 1/1-30/4. 2 termin med forfall 20/7 Gjelder for 1/5-31/8 3 termin med forfall 20/11 Gjelder for 1/9-31/12 RENOVASJON (Eks.mva.) Boligrenovasjon, 3x140 liter dunker/år: kr 2230, Hytterenovasjon: kr 860, VANN OG KLOAKK (Eks.mva.) Årsgebyr vann pr. m3 kr 9,76 Årsgebyr kloakk pr. m3.kr 21,83 Leie av vannmåler kr 100, Tilknytningsavgift vann/kloakk kr ,- Tilknytningsavgift vann kr , Tilknytningsavgift kloakk kr ,- Tilknytning bare kloakk kr FEIERGEBYR (Eks.mva.) Feiing som hovedregel hvert 2. år kr 490, Feiing som hovedregel hvert 4. år kr 771, TINGLYSNINGSGEBYR kr 1 548,- RETTSGEBYR kr 860,- SKOLEFRITIDSORDNING Fra Fra % plass kr/mnd , ,- 80 % plass kr/mnd , ,- 60 % plass kr/mnd , ,- 50 % plass kr/mnd , ,- 40 % plass kr/mnd , ,- Søskenmoderasjon % G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 2

3 MUSIKKSKOLE/KULTURSKOLE Kulturskolekontigent 1/2 år , Moderasjon for 1. søsken 15 % Moderasjon for 2. søsken 25 % Musikallinjekontigent 1/2 år.1.560, Musikallinje fra andre kommuner 1/2 år 2.060, Inntekter for kor og korps 1/2 år , PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG (Eks.mva.) Trygdeboliger 20% av inntekt Omsorgsboliger: Vikstunet, Vik Torg og Sundjordet 30-35% av inntekt Langtidsopphold sykehjem:statlig bestemt Korttidsopphold sykehjem kr/døgn 121, Dag-/nattopphold kr/døgn 61, Hjelp i hjemmet kr/mnd. Inntekt 0-2G Statlig bestemt I nntekt 2-3G kr 492, Inntekt over 3G kr 909, A Ambulerende vaktmester kr/time 74, Lån av trygghetsalarm kr/mnd 232, Middagsombringelse kr/mnd 52, Vask av klær for hj.boende 42, FORELDREFORBEREDENDE KURS kr 300, G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 3

4 1. Gebyrer etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) (Gebyrene er ikke belagt med merverdiavgift) Matrikkelloven settes i kraft fra og avløser fra samme dag Delingsloven. Kommunen er med matrikkelloven pålagt utvidet undersøkelsesplikt og dokumentasjon. Matrikkelloven legger til grunn at kommunen kan få dekket sine samlede utgifter for de gebyrhjemlene loven gir (selvkostprinsippet). Kommunen kan maksimalt ha gebyrsatser som gir full kostnadsdekning. Utvalget som utredet NOU 1999:1 Lov om eiendomsregistrering mente at gebyrer etter matrikkelloven ikke vil bli vesentlig endret i forhold til dagens system og lov. Det anføres at det stilles betydelig strengere krav til dokumentasjon, - noe som vil medføre økte kostnader mens arbeid av oppmålingsteknisk art trolig vil resultere i lavere kostnader på grunn av den teknologiske utvikling og bruk av satellittbaserte målemetoder. Matrikkelloven innfører saksbehandlingstidsfrister med tilhørende regler for avkorting av gebyr hvis fristene oversittes. Kommunen fullfører rekvisisjoner uten ugrunnet opphold innen 16 uker fra tillatelse til fradeling er gitt / rekvisisjon er mottatt. Oversettes fristen medfører 1/3 avkorting av gebyr. Kommunens forskrift om vintertid kan hjemle utsetting av tidsfrister om vinteren. Vinterforskriften angir at fristen ikke gjelder for rekvisisjoner mottatt i tidsrommet i Hole kommune med unntak av saker innen for markagrensen som er fra Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysningsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr 8.000,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt dekar. kr 1.000,- Rekvireres oppretting av flere enn 5 eiendommer samtidig fra samme matrikkelenhet utgjør gebyret kr 6.000,- pr. tomt i arealklassen 0 500m 2 og kr ,- pr. tomt i arealklassen fra m 2. G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 4

5 Rekvireres flere enn 10 eiendommer utgjør gebyret kr 6.000,- pr eiendom i arealklassen 0 500m 2 og kr 9.000,- pr. eiendom i arealklassen 501m m Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² kr 4.000,- areal fra m² kr 6.500,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt dekar. kr 1.000, Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon: areal fra 0 50 m² kr 2.000,- areal fra m² kr 4.000,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt dekar. kr 1.000, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom: volum fra m³ kr ,- volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m 3. kr 2.000, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til pkt , 1.1.2, og I tillegg kommer et gebyr pålydende kr , Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr 5.000,- areal fra m² kr 7.000, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum. Maksimalt volum settes til 1000 m³. G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 5

6 volum fra m³ kr 5.000,- volum fra m³ kr 7.000,- 1.4 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr 8.000,- areal fra m² kr ,- arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 1.000, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ kr 3.000,- volum fra m³ kr 4.000,- volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 600,- 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 3.000,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1.000,- 1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt For inntil 2 punkter kr 3.000,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1.000,- 1.7 Klarlegging av rettigheter Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 3.700,- 1.8 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 3.000,- For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1.000,- Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimun 3 timer). 1.9 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 6

7 Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Betalingstidspunkt Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis. Hole kommune krever ikke forskuddsbetaling Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 1.13 Timepris Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 650,- 2.0 Betaling for oppmåling Betaling for oppmålingstekniske arbeider, beregnes etter medgått tid. Måling med GPS /totalstasjon kr 750,- pr time Kontorarbeid kr 500,- pr time Merverdiavgift kommer i tillegg for de arbeider som ikke er myndighetsoppgaver. 3.0 Gebyrer etter lov om eierseksjoner (seksjoneringsloven 7) Saker som krever befaring; fem ganger rettsgebyret Saker som ikke krever befaring; tre ganger rettsgebyret Rettsgebyret er pr. 1. januar 2010 kr 860,- Der det inngår uteareal til eierseksjon, skal det i tillegg kreves gebyr etter Digitale kartdata Pris for salg av digitale kartdata refererer seg til pris fastsatt av Geovekst. 5.0 Gebyr for kartkopier Utplotting av digitale kart- og plandata: A 2 kr 100,- A 1 kr 150,- A 0 kr 250,- G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 7

8 6.0 Megleropplysninger Megleropplysninger gitt via Infoland: Meglerpakken som inneholder eiendomsinformasjon, planbestemmelser, kartutsnitt etc. kr 1 384,- For andre opplysninger som f.eks oversendelse av bygningstegninger, kopi av seksjoneringstillatelse etc. Egne satser Inntektene fordeles mellom Hole kommune og Norsk eiendomsinformasjon AS i henhold til egen avtale. 7.0 Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Hole kommune. Fastsatt av Hole kommunestyre , sak K-067/09 med hjemmel i forskrift av 26.juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. 1 Formål Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret. 2 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15.april i Hole kommune. Saker innenfor markagrensen settes vinterperioden fra 1.oktober til 1.mai. Er veiene vinterstengt løper ikke fristen før veien er åpne etter vinterstenging. 3 Ikrafttreden Denne forskriften trer i kraft fra samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 8

9 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MED HJEMMEL I GJELDENDE FRA Saker etter plan- og bygningsloven. (Gebyrene er ikke belagt med merverdiavgift.) 1. BYGGESAKER 1.1 Tiltak som krever søknad og tillatelse ( 20-1): a) Søknadspliktige tiltak 20-1, a: kr ,- b) Søknadspliktige tiltak 20-1, a (ikke til boligformål), b, c, d, e, f, g: kr 8.000,- c) Søknadspliktige tiltak 20-1, h, i, j, k, l, inkl. forskrift 2-1 og 2-2: kr ,- d) Mindre tiltak som ikke dekkes av pkt. a, b og c ovenfor: kr ,- 1.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver ( 20-2) a) Tiltak som innvirker på eiendommens BYA grunnlag (forskrift 3-1, a og b: kr 4.100,- b) Øvrige tiltak(forskrift 3-1, c, d, og e) og (andre mindre tiltak 20-2): kr 3.700,- c) Driftsbygning inntil 1000m 2 (oppføring, hovedreparasjon, riving): kr 4.100,- d) Tilbygg til driftsbygning med totalareal < 1000m 2 : kr 3.700,- G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 9

10 e) Mindre enkle tiltak samt attester, bekreftelser og uttalelser: kr. 940,- 1.3 Rammesøknader: For behandling av søknader om rammetillatelse betales et gebyr pr. søknad etter vanskelighetsgrad: a) For tiltak med særlig stor konsekvens som prosjekteres i BKL 4: kr ,- b) For søknader som enten krever dispensasjon fra lov, forskrift, plan og planbestemmelser, prosjekteres i BKL 3, bygningsprosjekteringen utført i tiltaksklasse 3, hvor hele eller deler av tiltaket skal undergis uavhengig kontroll eller plasseres innenfor verneområdet: kr ,- c) For søknader som enten prosjekteres i BKL 2, hvor bygningsprosjekteringen utføres i tiltaksklasse 2 eller krever tillatelse fra andre myndigheter: kr ,- d) Øvrige typer søknader: kr ,- 1.4 Igangsettingssøknader For behandling av søknader om igangsettingstillatelse betales et gebyr pr. søknad etter vanskelighetsgrad: a) For søknader med utførelsen i tiltaksklasse 3, krever dispensasjon, avvik fra rammetillatelsen eller med kontrollformen uavhengig kontroll: kr ,- b) For søknader med utførelsen i tiltaksklasse 2: kr ,- c) For søknader med utførelsen i tiltaksklasse 1 kr 7.500,- G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 10

11 d) For heiser, rulletrapp, løfteinnretninger: kr 3.200,- 1.5 Lokal godkjenning/ ansvarsrett For behandling av søknader om ansvarsrett etter forskrift om lokal godkjenning av ansvarsrett for foretak, betales et gebyr pr. søknad for foretak som ikke har sentral godkjenning: a) For behandling av søknad om ansvarsrett ved søknad om tillatelse til tiltak: Kr 800,- 1.6 Utslippssøknad For saksbehandling etter 12 og 13 i Forsurensningsforskriften: a) Anlegg inntil 15 PE kr 5.100,- b) Fra 15 PE til 50 PE kr ,- c) Fra 50 PE til 2000 PE kr ,- For behandling av de anleggstekniske arbeidene etter 20-1 i Plan-og bygningsloven: a) Anlegg inntil 15 PE kr ,- b) Fra 15 PE til 50 PE kr ,- c) Fra 50 PE til 2000 PE kr ,- For behandling av søknad om lokal godkjenning/ ansvarsrett benyttes satsen under pkt. 1.5 ovenfor. For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med forskriften eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens tas vanlig gebyr med 50% påslag. 1.7 Endring av tillatelse For søknad om endring av tillatelse beregnes 50% av normalt gebyr. 1.8 Plassering/plasseringskontroll av bygninger Plassering av bygninger skal utføres av foretak med ansvarsrett. Kommunen kan også utføre plassering av bygninger. Ønsker tiltakshaver benytte seg av kommunens tjenester kan plasseringen utføres etter følgende satser: a) Enebolig, større bygg og lignende: kr 2.900,- + mva G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 11

12 b) Mindre bygg: kr 2.000,- + mva c) Kompliserte bygg etter medgått tid. Måling med GPS/totalstasjon kr. 750,- pr. time + mva Kontorarbeid kr. 500,- pr. time + mva d) Ved 2. gangs plassering betales etter medgått tid. 1.9 Tilsyn Kommunens tilsynsplikt er klarere definert i ny plan- og bygningslov. Om lag 5,5% av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. Dette gebyret dekker kun kommunens egne kostnader med å føre tilsyn. Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å gjennomføre nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens 33-1 og 25-2 på tiltakshavers regning Tilleggsgebyr a) For merarbeid i saker der arbeidet er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser eller utført i strid med disse, tas vanlig gebyr med 50% påslag. b) For merarbeid i saker der søknaden/ meldingen er så ufullstendig at det er nødvendig å innhente tilleggsopplysninger eller dokumentasjon før behandling, betales et tillegg på 25% av vanlig gebyr. 2 DELINGSSAKER 2.1 Deling av eiendom For behandling av søknader om deling av eiendom etter 20-1bokstav m: a) Deling i samsvar med reguleringsplan: kr 3.900,- b) Deling innenfor uregulert område: kr ,- 3 PRIVATE PLANUTKAST 3.0 Generelle bestemmelser a) Gebyret skal være betalt før planen legges ut til offentlig ettersyn. b) Beregningsgrunnlaget for gebyret er det planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn. G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 12

13 c) Kostnader for innhenting av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter. d) Planene skal fremstilles digitalt. SOSI- og PDF-filer skal foreligge til 1.gangs behandling. 3.1 Detaljplan a) For planer inntil 2 tomter og med regulert areal inntil 2500m 2 : kr ,- b) For planer med regulert areal inntil m 2 : kr ,- c) For planer med regulert areal m m 2 : kr ,- d) For planer utover m 2 : kr ,- e) Tilleggsgebyr for plan som medfører konsekvensutredning (KU) etter forskriften og som skal ha planprogram: -når kommunen er ansvarlig myndighet kr ,- -når andre er ansvarlig myndighet kr ,- 3.2 Reguleringsendring a) Endring: kr ,- b) Mindre endring: kr ,- 4 DISPENSASJONER a) For enkle søknader som ikke krever uttalelse fra andre myndigheter: Kr 1.900,- b) For enkle søknader som krever uttalelse fra andre myndigheter eller politisk behandling: kr 5.500,- G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 13

14 c) For søknader som krever omfattende behandling, herunder uttalelse fra andre myndigheter: kr 8.600,- 5 SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. (Gebyrene er ikke belagt med merverdiavgift) 5.1 Konsesjon For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom betales: a) 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum og b) 2 promille av det overskytende beløp. Gebyret skal ikke være lavere enn kr. 750,- (grunngebyret), og ikke over tjue ganger grunngebyret. Gebyret avrundes nedad til nærmeste hele femkrone. 6 SAKER ETTER JORDLOVEN Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. (Gebyrene er ikke belagt med merverdiavgift) 6.1 Deling For søknader om delingssamtykke etter lov om jord (jordlovens 12) betales et gebyr lik grunngebyret kr. 750,-. 7 GENERELT NB: Leder av Areal- og byggesaker kan i enkeltsaker, hvor gebyret virker urimelig, endre gebyret i samsvar med arbeidsmengden. Gebyret regnes etter medgått tid og timepris kr. 500,- G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 14

15 G:\Infopub\kommunale gebyrer hefte.doc 15

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Gebyr og betalingssatser 2015

Gebyr og betalingssatser 2015 Gebyr og betalingssatser 2015 jf KS sak 60/14 10.12.14 BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE... 2 BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN... 3 ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN... 4 BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK...

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2015. Gebyrene er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: BYGGE -

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING I HARSTAD KOMMUNE ETTER:

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING I HARSTAD KOMMUNE ETTER: FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2015 FOR SAKSBEHANDLING I HARSTAD KOMMUNE ETTER: Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonsloven Jordloven Viltloven Vedtatt i kommunestyrets

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013.

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11173/2013 2011/348 201 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/28 Formannskapet 06.03.2013 Bystyret 14.02.2013 for plan-, bygge-, fradeling-,

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer