Regnskap 2007 Sørum kommune Årsregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2007 Sørum kommune Årsregnskap"

Transkript

1 2007 Sørum kommune Årsregnskap

2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12 Fra årsresultat til netto driftsresultat...12 Fra årsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk...12 Fra netto driftsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk...13 Obligatoriske rapporter etter ekstern kontoplan (KOSTRA-rapportering)...14 sskjema 1 A driftsregnskapet...15 sskjema 1 B driftsregnskapet...16 sskjema 2 A investeringsregnskapet...17 sskjema 2 B investeringsregnskapet...18 sskjema 3 balanseregnskapet...19 sskjema 4 økonomisk oversikt - drift...20 sskjema 5 økonomisk oversikt - investering...21 Noter...22 Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler/spesifikasjon av endring i arbeidskapital...23 Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser...24 Note 3 Kommunens garantiansvar...25 Note 4 Fordringer på og gjeld til interkommunale ordninger...26 Note 5 Aksjer og andeler...27 Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger...28 Note 7 Kapitalkonto...29 Note 8 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens Note 9 Organisering og langsiktig gjeld...31 Note 10 Anleggsmidler...33 Note 11 Gebyrfinansierte selvkosttjenester...34 Note 12 Andre utlån og forskutteringer...35 Detaljert driftsregnskap pr kostnadssted...36 Detaljert investeringsregnskap pr. kostnadssted Sørum kommune Årsregnskap

3 Innledning Med hjemmel i kommunelovens 48 nr 6 har Kommunal- og regionaldepartementet 15.desember 2000 fastsatt en forskrift om årsregnskap og årsberetning som regulerer framgangsmåten for behandlingen av kommunens regnskap og årsmelding. I henhold til denne forskriften skal årsregnskap for 2007 avlegges innen 15.februar Årsregnskapet, med rådmannens forslag til hvordan et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan disponeres, eller hvordan et eventuelt regnskapsmessig merforbruk bør inndekkes, fremmes som sak for økonomiutvalget. På bakgrunn av denne saken, revisjonserklæringen og kontrollutvalgets uttalelse, avgir økonomiutvalget innstilling til kommunestyret som foretar den endelige behandlingen av årsregnskapet. Med dette framlegges Sørum kommunes årsregnskap for Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på kr ,69 og et positivt netto driftsresultat på kr ,16. Korrigert for avsetninger til fond, bruk av fond og tilbakeføring av avskrivninger, blir regnskapet positivt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,69. Balansen viser en egenkapital på kr ,80. et er også lagt ut på Sørum kommunes internettsider ( Sørumsand, 18.februar 2008 Stein Kr Andersen Økonomisjef Sørum kommune Årsregnskap

4 Rapporter etter intern kontoplan Av hensyn til behovet for økonomisk styrings- og ledelsesinformasjon føres Sørum kommunes regnskap etter et resultatorientert regnskapsprinsipp og med bruk av Norsk Standard kontoplan. Følgende rapporter er framstilt i henhold til den interne kontoplanen: Resultatregnskap Investeringsoversikt Balanseregnskap I tillegg gis en oversikt over sammenhengen mellom "årsresultat", slik det framkommer ved bruk av det resultatorienterte regnskapsprinsippet, og "netto driftsresultat", slik det framkommer ved bruk av det finansielt orienterte regnskapsprinsippet som kommunene fortsatt er pålagt å benytte i sin rapportering av økonomisk statistikk til staten. Sørum kommune Årsregnskap

5 Resultatregnskap KONTO- TEKST REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP GRUPPE 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Brukerbetaling Frie inntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Tilskudd fra staten Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Overføringer til private Overføringer til lag/org Interkommunale selskaper Stat, fylke, andre kommuner Kommunale foretak Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskafffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, matriell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Sørum kommune Årsregnskap

6 KONTO- TEKST REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP GRUPPE 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 DRIFTSRESULTAT Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgningsposter BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Sørum kommune Årsregnskap

7 Investeringsoversikt REGNSKAP REVIDERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 Administrasjonslokaler m.v Nytt økonomisystem NAV-kontor IT-investeringer Sum investeringer Egenkapitalinnskudd KLP Utlån Sum investeringer og utlån Finansielle poster Salgsinntekt fast eiendom Bruk av ubundne kapitalfond Overført fra driftsregnskapet Anleggsbidrag Mottatte avdrag på utlån Låneopptak Sum finansiering Udekket Sørum kommune Årsregnskap

8 Balanseregnskap 1 EIENDELER REGNSKAP REGNSKAP Anleggsmidler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 110 Bygninger Kommunens eiendomsmasse , , Pågående bygg- og anleggsprosjekter Byggeprosjekter ,65 228, Jord- og skogbrukseiendommer Kommuneskogen , , , ,80 12 Transportmidler, inventar, maskiner 123 Biler og maskiner Biler og maskiner , , Inventar og utstyr IKT-utstyr og programmer , , IKT i skolen , , , ,00 13 Finansielle anleggsmidler 135 Investeringer i aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP , , Pensjonsmidler , , Egenkapital kommunale foretak , , Egenkapital interkommunale selskaper (IKS) , , Aksjekapital , , Utlån Sosiale lån , , Tapsavsetning sosiale lån , , Startlån (inkl. etablerings- og utbedringslån) , , Tapsavsetning Startlån , , Andre utlån og forskuteringer ,00 0, , ,81 Sum anleggsmidler , ,61 Sørum kommune Årsregnskap

9 REGNSKAP REGNSKAP Omløpsmidler 15 Kortsiktige fordringer 150 Fordringer på private KOMFAKT - utestående fordringer , , Fordringer på kommuner 152 Fordringer på staten Bostøtte ,00 0, Trygdekontorene , , Refusjonskrav merverdiavgift , , Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer , ,63 KOMFAKT - eldre restanser Forskudd/endringer på lønn , , Premieavvik pensjon , , Avgift av premieavvik , , , ,52 16 Merverdiavgift, investeringsavgift Inngående merverdiavgift 6 001, , , ,06 17 Forskuddsbetalte kostnader og påløpne ikke forfalte inntekter Forskuddsbetalte, ikke forfalte kostnader 0,00 0, Avregning strømkjøp , , Avregning strømkjøp, idrettslag 0,00 0, , ,39 19 Bankinnskudd, kontanter 190 Kontanter Kontantkasse - Skatteavdelingen 500,00 500, Kontantkasse - Bingsfoss ungdomsskole 1 000, , Kontantkasse - Voksenopplæringen 500,00 500, Kontantkasse - Sørum sykehjem 2 394, , Kontantkasse - Blaker Aldershjem 121,00 121, Bankinnskudd Driftskonto , , Kortkonto , , Sosialkontoret , , Utlån , , OCR-konto , , Klientkonto Bergen Energi , , Spotkonto Bergen Energi , , Depotkonto , , Eurokonto Bergen Energi ,85 0, Bankinnskudd for skattetrekk Skattetrekkskonto , , , ,49 Sum omløpsmidler , ,68 SUM EIENDELER , ,29 Sørum kommune Årsregnskap

10 2 GJELD OG EGENKAPITAL REGNSKAP REGNSKAP Egenkapital 205 Egenkapital Kapitalkonto , , Likviditetsreserve fra drift 0,00 0, Likviditetsreserve fra kapital 0,00 0,00 Sum egenkapital , ,61 23 Pensjonsforpliktelser 230 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser , , Avgift av pensjonsforpliktelser , , , ,00 Sum langsiktig gjeld , ,00 Kortsiktig gjeld 24 Leverandørgjeld 240 Leverandørgjeld Leverandørgjeld , , Annen kortsiktig gjeld Boligtilskudd , , Forfalte, ikke betalte kostnader Forfalte, ikke betalte kostnader 0,00 0, , ,49 26 Skatt, arbeidsgiveravgift, kontingent Forskuddstrekk , , Påleggstrekk , , Bidragstekk 3 080,00 0, Pensjonstrekk KLP arb.givers andel , , Pensjonstrekk SPK arb.givers andel , , KLP - midlertidig pensjontrekk , , SPK - midlertidig pensjontrekk 0,00 0, Fagforeningskontigenter -109, , Opplysningsfond , , Andre trekk ,00 0, , ,73 27 Skyldige offentlige avgifter Oppgjørskonto merverdiavgift , , Oppgjørskonto merverdiavgift - skogen , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , , ,75 Sørum kommune Årsregnskap

11 REGNSKAP REGNSKAP Avsetninger for forpliktelser 285 Disposisjonsfond Tidsavgrensede disposisjonsfond , , Legater , , Fond for dekning av tilknytningsavgifter , , Fond for garantier - kultur , , IKT-fond , , Fond Sørum sykehjem , , Egenandelsfond , , Fond kunnskapsløftet ,00 0, Fond kvalitetskommuneprosjektet ,00 0, Driftsfond , , Disposisjonsfond , , Udisponert overskudd , , Bundne driftsfond Tidsavgrensede bundne driftsfond , , Prosjekt nr 40004, Sørum sykehjem, gaver , , Prosjekt nr 40005, Sørum sykehjem, salg , , Prosjekt nr 40006, Fjuk bofellesskap, gaver , , Prosjekt nr 40007, Sørvald ald.pensj., gaver 500, , Prosjekt nr 40008, Sørvald ald.pensj., salg 3 800, , Prosjekt nr 40009, Blaker ald.hjem, gaver , , Prosjekt nr 40011, Blaker ald.hjem, salg , , Prosjekt nr 40010, hjemmetjenesten, gaver 4 300, , Tapsfond husbankmidler , , Viltfond , , Fond byggesaksgebyrer , , Fond kart og oppmåling ,00 0, Ubundne kapitalfond Ubundne kapitalfond 0,00 0, Udekket finansiering av investeringer ,27 0, Bundne kapitalfond Bundne kapitalfond 0,00 0, , ,46 29 Annen kortsiktig gjeld 290 Forskudd fra kunder Depositum , , Forskuddsbetalt strøm, innkjøpsordningen , , Depositum innkjøpsordningen, fysisk strømkjøp , , Depositum innkjøpsordningen, finansielt strømkjøp , , Depositum innkjøpsordningen, strømkjøp idrettslagene , , Depositum innkjøpsordningen, Eurokonto ,00 0, Depositum innkjøpsordningen, kursendring Eurokonto ,46 0, Lønn Lønn , , Feriepenger Påløpte feriepenger , , Arb.g.avg. påløpte feriepenger , , Påløpte renter Påløpte renter 0,00 0, Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld , , , ,25 Sum kortsiktig gjeld , ,68 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,29 Sørum kommune Årsregnskap

12 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan Fra årsresultat til netto driftsresultat Årsresultat i henhold til resultatregnskapet Kostnader vedtatt dekket av tidligere års overskudd 0 0 Avdrag på lån 0 0 Avskrivninger smessig gevinst ved salg av eiendom 0 0 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundet investeringsfond Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Netto driftsresultat i henhold til regnskapsskjema Fra årsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsresultat i henhold til resultatregnskapet Kostnader vedtatt dekket av tidligere års overskudd 0 0 Avdrag på lån 0 0 Avskrivninger smessig gevinst ved salg av eiendom 0 0 Driftsmidler overført investeringsregnskapet Bruk av likviditetsreserven 0 0 smessig merforbruk/mindreforbruk Sørum kommune Årsregnskap

13 Fra netto driftsresultat til regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat i henhold til regnskapsskjema Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserve Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Overført til investeringsregnskapet smessig merforbruk/mindreforbruk Sørum kommune Årsregnskap

14 Obligatoriske rapporter etter ekstern kontoplan (KOSTRA-rapportering) Forskrift om årsregnskap og årsberetning 3 og 4 innebærer at kommunens regnskap skal framstilles i følgende skjemaer: sskjema 1 A driftsregnskapet sskjema 1 B driftsregnskapet sskjema 2 A investeringsregnskapet sskjema 2 B investeringsregnskapet sskjema 3 balanseregnskapet sskjema 4 økonomisk oversikt drift sskjema 5 økonomisk oversikt investering Sørum kommune Årsregnskap

15 sskjema 1 A driftsregnskapet TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Inntekt fra kommunale foretak Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner, andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK Sørum kommune Årsregnskap

16 sskjema 1 B driftsregnskapet TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Fordelt slik: Grunnskoleseksjonen Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Helse- og sosialseksjonen PRO-seksjonen Kulturseksjonen Plan og utbyggingsseksjonen Servicesentret Fellesrådet m.v Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kommunalteknikk KF Bingsfosshallen i Sørum KF Østre Romerike brann- og redningsvesen Tilbakeført inntekt fra fond i seksjonene Tilbakeført avsetning til fond i seksjonene Tilbakeført premieavvik pensjon Tilbakeførte avskrivninger Tilbakeførte renter Innkjøpsordningen Ordinær drift Tilleggsbevilgningsposter BUKS' bevilgningskonto Tilleggsbevilgninger FORDELT TIL DRIFT Sørum kommune Årsregnskap

17 sskjema 2 A investeringsregnskapet TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Sørum kommune Årsregnskap

18 sskjema 2 B investeringsregnskapet TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER (fra skjema 2A) Fordelt slik: Byggeprosjekter - administrasjonslokaler Byggeprosjekter - barnehager Byggeprosjekter - skoler Byggeprosjekter - fritidsklubber Byggeprosjekter - helsestasjoner Byggeprosjekter - institusjoner Byggeprosjekter - omsorgsboliger Byggeprosjekter - idrettsanlegg Byggeprosjekter - kirkegårder Anleggsprosjekter - veier og gater Anleggsprosjekter - parker mv Anleggsprosjekter - distribusjon av vann Anleggsprosjekter - pumpestasjoner mv SUM INVESTERINGER Sørum kommune Årsregnskap

19 sskjema 3 balanseregnskapet TEKST REGNSKAP REGNSKAP EIENDELER A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,80 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,81 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,19 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,49 SUM EIENDELER , ,29 EGENKAPITAL OG GJELD C. Egenkapital Disposisjonsfond , ,23 Bundne driftsfond , ,00 Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 smessig mindreforbruk (drift) , ,23 smessig merforbruk (drfit) 0,00 0,00 Udisponert investeringsregnskapet Udekket investeringsregnskapet ,27 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,61 Endring av regnskapsprinsipp (drift) Endring av regnskapsprinsipp (inv.) D. Gjeld Langsiktig gjeld: Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,22 Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,29 Sørum kommune Årsregnskap

20 sskjema 4 økonomisk oversikt - drift TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig merforbruk/mindreforbruk Sørum kommune Årsregnskap

21 sskjema 5 økonomisk oversikt - investering TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket/udisponert Sørum kommune Årsregnskap

22 Noter Forskrift om årsregnskap og årsberetning 5 innebærer at kommunen skal gi tilleggsopplysninger til regnskapet i form av noter: Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler/spesifikasjon av endring i arbeidskapital Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser Note 3 Kommunens garantiansvar Note 4 Fordringer på og gjeld til interkommunale selskaper og ordninger Note 5 Aksjer og andeler Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 7 Kapitalkonto Note 8 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Note 9 Organisering og langsiktig gjeld Note 10 Anleggsmidler Note 11 Gebyrfinaniserte selvkosttjenester Note 12 Andre utlån og forskutteringer Sørum kommune Årsregnskap

23 Note 1 Anskaffelse og anvendelse av midler/spesifikasjon av endring i arbeidskapital TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 Anskaffelse av midler Inntekter driftsregnskap Inntekter kapitalregnskap Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsregnskap Utgifter kapitalregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Sørum kommune Årsregnskap

24 Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser Sørum kommune er medeier i Kommunal Landspensjonskasse og er derigjennom tilsluttet Felles kommunal pensjonsordning, Pensjonsordningen for sykepleiere og Pensjonsordningen for folkevalgte. Oversikten inkluderer også kommunens pensjonsforpliktelser i henhold til Pensjonsordningen for lærere i grunnskolen i Statens Pensjonskasse. Spesifisering av årets netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidler Amortisert premieavvik Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnader inkl. administrasjon Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Premieavvik Årets premieavvik Amortisering av premieavvik Resultatføring dette år Premieavvik fra tidligere år Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik Estimatavvik Pensjon- Pensjons- Netto forpliktelser midler Faktisk pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler Estimert pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler Gjenstående amortisering Sørum kommune Årsregnskap

25 Note 3 Kommunens garantiansvar FIRMA eller ORGANISASJON GARANTIANSVAR GARANTIANSVAR GARANTIANSVAR PR PR UTLØPER: Romerike Avfallsforedling IKS - ROAF Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Lån nr Samlet garantiansvar ROAF Melvold skoles venner Utløpt Sørumsand Frie Misjonsforening Utløpt Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen Bergerjordet borettslag Elverhøy borettslag Brusletta barnehage Camenbert'n barnehage Lunderåsen barnehage A/L Sorknes barnehage A/L Sennerud barnehage Skogkanten barnehage TOTALT GARANTIANSVAR Sørum kommune Årsregnskap

26 Note 4 Fordringer på og gjeld til interkommunale ordninger Konto Andre kortsiktige fordringer 2007 Sum 0 Se for øvrig note 8. Konto Annen kortsiktig gjeld 2007 Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR) Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR) Skåningsrud skole Sum Se for øvrig note 8. Sørum kommune Årsregnskap

27 Note 5 Aksjer og andeler Egenkapitaltilskudd: Kommunal Landspensjonskasse Egenkapital, kommunale foretak: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Egenkapital, interkommunale selskaper: Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS Romerike avfallsforedling IKS Aksjekapital: Sørumsand ASVO AS 4928 aksjer a kr NRV AS 3 aksjer a kr Norasonde AS Sum aksjer og andeler Sørum kommune Årsregnskap

28 Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger TEKST REGNSKAP REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP 2007 BUDSJETT BUDSJETT 2006 Samlet: Fond pr , , , ,82 Avsetninger , ,00 0, ,33 Bruk av avsetninger , ,23 0, ,69 Til avsetning senere år Netto avsetninger , , , ,46 Spesifisert etter fondstype: smessig mindreforbruk pr , , , ,31 Avsatt i driftsregnskapet ,69 0,00 0, ,23 Forbruk i driftsregnskapet , ,23 0, ,31 smessig mindreforbruk pr ,69 0, , ,23 Disposisjonsfond pr , , , ,91 Avsatt i driftsregnskapet , ,00 0, ,10 Forbruk i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0, ,88 Forbruk i driftsregnskapet , ,00 0, ,90 Disposisjonsfond pr , , , ,23 Bundne driftsfond pr , , , ,00 Avsatt i driftsregnskapet ,47 0,00 0, ,00 Forbruk i driftsregnskapet , ,00 0, ,00 Bundne driftsfond pr , , , ,00 Ubundne kapitalfond pr ,00 0,00 0, ,91 Avsatt i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Forbruk i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0, ,91 Ubundne kapitalfond pr ,00 0,00 0,00 0,00 Bundne kapitalfond pr ,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Forbruk i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Bundne kapitalfond pr ,00 0,00 0,00 0,00 Sørum kommune Årsregnskap

29 Note 7 Kapitalkonto Egenkapital , ,82 Kjøp av fast eiendom og anlegg Salg av fast eiendom og anlegg Nedskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Aktiverte investeringer , ,34 Avskrivninger , ,00 Aksjekapital ,00 Egenkapitaltilskudd KLP , ,00 Egenkapital IKS , ,00 Egenkapital kommunale foretak Utlån og forskutteringer , ,00 Mottattte avdrag på utlån , ,55 Avdrag på lån Bruk av lånemidler Pensjonsmidler , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 Avgift av pensjonsforpliktelser , ,00 Egenkapital , ,61 Sørum kommune Årsregnskap

30 Note 8 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Østre Romerike revisjonsdistrikt Overføringer fra samarbeidende kommuner Samarbeidsordningens øvrige inntekter Sum inntekter Benyttet til dekning av utgifter Årsresultat Over-/underdekning overført fra foregående år Over-/underdekning som overføres til påfølgende år Interkommunal innkjøpsordning nedre Romerike Overføringer fra samarbeidende kommuner Samarbeidsordningens øvrige inntekter Sum inntekter Benyttet til dekning av utgifter Årsresultat Over-/underdekning overført fra foregående år Over-/underdekning som overføres til påfølgende år Skåningsrud skole Overføringer fra samarbeidende kommuner Samarbeidsordningens øvrige inntekter Sum inntekter Benyttet til dekning av utgifter Årsresultat Over-/underdekning overført fra foregående år Over-/underdekning som overføres til påfølgende år Sørum kommune Årsregnskap

31 Note 9 Organisering og langsiktig gjeld Kommunen er organisert med tre kommunale foretak som juridisk sett er en del av kommunen, men som avlegger separte årsmeldinger og årsregnskaper. Sørum kommunale eiendomsselskap KF har vedlikehold og drift av kommunens eiendomsmasse som ansvarsområde, i tillegg til gjennomføringsansvar for bygningsmessige investeringer etter kommunestyrets vedtak. Sørum kommunalteknikk KF har vedlikehold og drift av kommunens veier, vannanlegg og kloakkanlegg som ansvarsområde, i tillegg til administrativt ansvar for forholdet til interkommunale selskaper med renovasjon og brann- og feiervesen som ansvarsområde. Foretaket har også gjennomføringsansvar for investeringer i veier, vannanlegg og kloakkanlegg etter kommunestyrets vedtak. Bingsfosshallen i Sørum KF har ansvaret for driften av denne flerbrukshallen. Kommunens samlede lånegjeld utgjør kr 650 millioner, fordelt på tre dellån. Av dette betjener Sørum kommunale eiendomsselskap KF kr 475 millioner, fordelt på to dellån på henholdsvis kr 200 millioner og kr 275 millioner. Sørum kommunalteknikk KF betjener det tredje dellånet på kr 175 millioner. Dellånene forfaller i sin helhet til innløsning i Rentevilkårene følger 3-måneders NIBOR-rente fratrukket 0,15 prosentpoeng. I samsvar med kommunens finansreglement avdras lånene med årlige beløp som tilsvarer foretakenes regnskapsførte avskrivninger. Sørum kommune Årsregnskap

32 Sørum kommune Årsregnskap

33 Note 10 Anleggsmidler Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang dette år Avgang dette år Tidligere års Årets Bokført verdi avskrivninger avskrivninger Kommunens eiendomsmasse ,00 0,00 0, , , ,00 Anlegg under utførelse 228, , ,00 0,00 0, ,65 Kommuneskogen ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Biler og maskiner ,00 0,00 0, , , ,00 IKT-utstyr og programmer , ,00 0, , , ,00 IKT i skolen ,00 0,00 0, , , ,00 Sum , , , , , ,65 Sørum kommune Årsregnskap

34 Note 11 Gebyrfinansierte selvkosttjenester For 2007 er rentesats 5,79 % benyttet ved tilføring av renter til selvkostfondene. Rentesatsen tilsvarer avkastningen på treårige statsobligasjoner, tillagt 1 prosentpoeng. Avsetningene til selvkostfond for 2007 er en foreløpig beregning som vil bli justert i regnskapet for 2008 når beregningsgrunnlaget er endelig avklart. I regnskapet for 2008 vil også eventuelle avsetninger for årene bli foretatt. Fond for plan- og byggesak Beløp Beløp Inntekter Driftsutgifter Ikke henførbare kostnader Årets avgiftsavvik Fond Tilført renter Tilført overskytenede avgift Fond Fond for kart og oppmåling Beløp Beløp Inntekter Driftsutgifter Ikke henførbare kostnader Årets avgiftsavvik Fond Tilført renter Tilført overskytenede avgift Fond Sørum kommune Årsregnskap

35 Note 12 Andre utlån og forskutteringer Konto Andre utlån og forskutteringer 2007 Tilbakebetalingsår Statens vegvesen: Forskuttering G/S langs Rv 171, Sørumsand Ikke avtalt Østre Romerike Brann- og redningsvesen IKS: Taksert merverdi av overtatte varige driftsmidler Ikke fastsatt Sørumsand idrettsforening: Forskuttering av grusbane Ikke avtalt Frogner idrettslag: Forskuttering av kunstgressbane Ikke avtalt Sum Sørum kommune Årsregnskap

36 Detaljert driftsregnskap pr kostnadssted Buds(end) Budsjett Ksted: 1001 Skatt på inntekt, formue og eiendo 3401 Skatt på formue og inntekt Naturressursskatt Naturressursskatt- motpost Eiendomsskatt - verk og bruk Eiendomsskatt - annen fast eiendom Sum ksted: 1001 Skatt på inntekt, formue og eie Ksted: 1002 Statstilskudd 3411 Rammetilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Tilskudd ressurskrevende brukere Rentekompensasjon - skoler Konsesjonskraftinntekter Morarenter Sum ksted: 1002 Statstilskudd Ksted: 1003 Premieavvik pensjon 5402 Avg. av årets premieavvik pensjon Årets premieavvik pensjon Amortisering premieavvik pensjon Sum ksted: 1003 Premieavvik pensjon Ksted: 1009 Renter og utbytte 8041 Bankrenter Renter på utlån Morarenter Renteutgifter Sum ksted: 1009 Renter og utbytte Ksted: 1021 Interne finansieringstransaksjoner 3191 Tilfeldige inntekter Avsatt til disposisjonsfond Avsetninger til disposisjonsfond Overføring til investeringsregnskapet Disponering av tidligere års overskudd Bruk av ubundet investeringsfond Sum ksted: 1021 Interne finansieringstransaksj Sørum kommune Årsregnskap

37 Ksted: 1023 Tilbakeføring av avskrivninger 9911 Tilbakeføring av avskrivninger Sum ksted: 1023 Tilbakeføring av avskrivninger Ksted: 1024 Avvik intern/ekstern kontoplan 8801 Årsoverskudd Motpost tilbakeførte avskrivninger Bruk av likviditetsreserven Motpost finansielle poster Sum ksted: 1024 Avvik intern/ekstern kontoplan Ksted: 1029 Årets regnskapsmessige mer-/min 9925 Ikke disponert netto driftsresultat Sum ksted: 1029 Årets regnskapsmessige mer Ksted: 1099 Tilleggsbevilgninger(Bare budsjette Sørum kommune Årsregnskap

38 Buds(end) Budsjett 8811 ØUs tilleggsbevilgningspost BUKS bevilgningskonto Sum ksted: 1099 Tilleggsbevilgninger(Bare bud Ksted: 1101 Tilskudd Sørum kommunale eiendo 3982 Internsalg personaltjenester Tilskudd Sørum kommunale eiendomssel Sum ksted: 1101 Tilskudd Sørum kommunale ei Ksted: 1102 Tilskudd Sørum kommunalteknikk 4902 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF Inntektsført fra disposisjonsfond Sum ksted: 1102 Tilskudd Sørum kommunaltek Ksted: 1103 Øverføring Østre Romerike brann o 3191 Tilfeldige inntekter MVA-refusjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp IKT-tjenester Betaling til andre kommuner Andre personalkostnader Avskrivning maskiner og inventar MVA på anskaffelser Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap Inventar og utstyr Konsulenttjenester Telefonutgifter Linjeleie Drift og vedlikehold av transportmidler Sum ksted: 1103 Øverføring Østre Romerike br Ksted: 1501 Østre Romerike Revisjonsdistrikt 3031 Arbeid for private (avg.pl.) Tilfeldige inntekter MVA-refusjon ØRR - Betaling fra eierkommunene Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Administrasjonskostnader i 27-samarbei Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Sørum kommune Årsregnskap

39 Buds(end) Budsjett 6842 Annonser Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Diet oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Andre forsikringer Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogra Sum ksted: 1501 Østre Romerike Revisjonsdistr Ksted: 1502 Interkommunal Innkjøpsordning Ne 3918 MVA-refusjon IINR - Betaling fra eierkommunene Adm. gebyr interkommunalt samarbeid Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner Refusjoner fra lag og organisasjoner Tilfeldige inntekter fra private Gaver ved representasjon Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Vaktmestertjenester S.K. Eiendomsselska Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Administrasjonskostnader i 27-samarbei Bank- og betalingsomkostninger Kontorrekvisita Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Diet oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.progr Bankrenter Avsetninger til bundne driftsfond Sum ksted: 1502 Interkommunal Innkjøpsordnin Ksted: 1503 Skåningsrud skole 3601 Husleie kommunale boliger MVA-refusjon Skåningsrud - Betaling fra eierkommunen Skåningsrud - Betaling fra andre kommun Refusjoner fra privatpersoner Tilfeldige inntekter fra private Sørum kommune Årsregnskap

40 Buds(end) Budsjett 4702 Overføring Romerike regionråd Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap Renholdsartikler Vaktmestertjenester S.K. Eiendomsselska Skadedyrkontroll Inventar og utstyr Bygninger - planlagt vedlikehold Bygninger - tilfeldig vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Skoleskyss Annen innleid transport Administrasjonskostnader i 27-samarbei Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Arbeids- og aktivitetsmatriell Trykksaker, informasjon Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Porto Drift og vedlikehold av transportmidler Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer - bygg og anlegg Forsikringer - biler og maskiner Andre forsikringer Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.progr Sum ksted: 1503 Skåningsrud skole Ksted: 2001 Folkevalgte organer 3918 MVA-refusjon Internkjøp lokaler Sørum kommune Årsregnskap

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2 Regnskap 2006 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Sørum kommune Årsregnskap 2009

Sørum kommune Årsregnskap 2009 Sørum kommune Årsregnskap 2009 Sørum kommune Årsregnskap 2009 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapporter etter intern kontoplan... 4 Resultatregnskap... 5 Investeringsoversikt... 8 Balanseregnskap...

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sørum kommune Årsregnskap 2014

Sørum kommune Årsregnskap 2014 Sørum kommune Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapporter etter intern kontoplan... 4 Resultatregnskap... 5 Investeringsoversikt... 8 Balanseregnskap... 9 Sammenhengen mellom intern

Detaljer

Sørum kommune Årsregnskap 2013

Sørum kommune Årsregnskap 2013 Sørum kommune Årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapporter etter intern kontoplan... 4 Resultatregnskap... 5 Investeringsoversikt... 8 Balanseregnskap... 9 Sammenhengen mellom intern

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08 Sak 1/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/08 Sakstittel: BUDSJETT 2008 - KOMMUNESTYRETS BEVILGNINGSVEDTAK Arkivsaknr: 08/138 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

FINANSFORVALTNING Årsrapport 2009

FINANSFORVALTNING Årsrapport 2009 FINANSFORVALTNING Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for rapporten... 3 Definisjon av finansforvaltning... 3 Regnskapstall... 3 Eiendeler... 3 Fysiske anleggsmidler... 3 Avskrivninger... 4 Gjenstående

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer