Overhalla formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla formannskap"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 11:00(Merk klokkeslett) Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig påtelefon Varamedlemmermøteretternærmereinnkalling. PerOlav Tyldum Ordfører TorunnGrønnesby Formannskapssekretær Side 1

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS57/12 PS58/12 PS59/12 PS60/12 PS61/12 PS62/12 PS63/12 PS64/12 PS65/12 PS66/12 Innhold JB bok & cafe- Søknadom fornyelseog endringav skjenkebevilling SkogmoGjestgiveri- Søknadom fornyelseav skjenkebevilling Skolestrukturutvalgetsanbefaling Årsregnskap2011 Årsberetning2011 Offentlig Forsknings- og utviklingskontrakt.byggingav passivhus-standardleilighetsbygg med6 enheterpå butikkåkerni Skagesentrum. Behandlingav klagevedrørendesøknadom tiltak uten ansvarsrett- tilbygg balkongpånaf-gårdenseiendom 45/20og søknadom kjøp av tilleggsarealsom tomtegrunnfor sammetiltak. Meosenboligfelt, behandlingav søknadfra beboereom kommunalovertakelseav avløpsanlegg. Utbyggingavboligtomteri Svalia. Endret kostnadsramme. Tomtepris. Utbyggingav boligtomteri Skageåsen.Tomtepris. Side 2

3 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: TorunnGrønnesby Saksfr amlegg JB bok & cafe- Søknadom fornyelseog endring av skjenkebevilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 57/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling I medholdav alkohollovens 1-7, innvilgesjb Bok & cafemedlassejenssensomstyrer og FrankAndersensomstedfortreder,fornyelseog endringav sin skjenkebevillingav øl, vin og brennevinslik: 1. Skjenkebevillingfor øl og vin og brennevin: - JB Bok & cafe 2. Bevillingengjelderfra Skjenkingav brennevingjeldertil middagsgjester. Skjenketidfor øl og vin er fra kl ogbrennevinmellomkl Hjemmel for vedtaket er: Alkohollovens 1-7. Side 3

4 Saksopplysninger Dennesakenble behandletav kommunestyret den ,menenhari ettertidoppdagetat sakenikke var godtnok belysti forhold til søkerog i forhold til skjenkebevilling gitt frem til Derfor velgerenå fremleggesakentil ny politisk behandling. JB Bok & cafev/lassejenssensøktemedsøknaddatertden om fornyelseav sin skjenkebevillingfor perioden Søkeropplystei sin søknadat deharenutfordringmedat deikke kanselgebrennevintil sine gjesterfør etterat sentereter stengt.søkersøkteikke direkteom å få skjenkebrennevintil sine gjesteri sin søknadom fornyelseav bevilling, meni etterkanthardetkommetfrem at detvar ønskeligat detble vurdertpånytt. Søkerharnåsendtensøknadom at deønskerå skjenkebrennevintil sinemiddagsgjestersom ønskerdette,utennoenspesiellbegrensing.dettilføyesi søknadenat detikke er mangekunder somberom brennevin, detdreiersegom noenfå middagsgjestergjennomsommermånedene. Side 4

5 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: TorunnGrønnesby Saksfr amlegg SkogmoGjestgiveri - Søknad om fornyelseav skjenkebevilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 58/ Overhala kommunestyre Rådmannensinnstilling 1. I medholdav alkohollovens 1-7, innvilgesskogmogjestgiverimedleo Ulmborgsom styrerog AnnetteUlmborgsomstedfortreder,fornyelseav sin skjenkebevillingfor øl, vin og brennevinslik: - SkogmoGjestgiveri - Påetablertområdevedhovedinngangog vedkafeteriainngang 2. Bevillingengjelderfor perioden Deter enforutsetningat styrer gjennomførerog beståretablererprøvei henholdtil serveringsloven. Hjemmel for vedtaket er: Alkohollovens 1-7. Side 5

6 Saksopplysninger SkogmoGjestgiverisøkermedsøknaddatert om fornyelseav sin skjenkebevillingfor perioden Leo Ulmborger styrer medannetteulmborgsomstedfortreder. Leo Ulmborgharavtaleom å gjennomførepålagtetablererprøveden8. mai. Side 6

7 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: AndersBjøru Saksfr amlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 59/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling Skolestrukturutvalgetsrapportog anbefalingleggesfram til politisk behandling. Side 7

8 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S S Mandatogforslagtil sammensetting Skolestrukturutvalgetsanbefaling Saksopplysninger I PS15/12vedtokOverhallakommunestyre å settenedet utvalg somskulle sepå kommunens skolestruktur. Utvalgethari trådmedmandatetfra kommunestyret gjennomførtenutredningsprosess. Utvalgetsrapportmunnerut i enoppsummeringog anbefaling.utvalgetsflertall (6) foreslåren endringi skolestrukturenvedat Øyslettaskoleleggesned.Utvalgetsmindretall(3) ønskerå opprettholdedagensskolestruktur. Det henvisestil utvalgetsrapportdatert for enfullstendiggjennomgangav utvalgets arbeid,og for utdypetanbefalingfra utvalget. Vurdering Elevtallet i Overhallahar i en periodesunket,og prognosenetyder på at utviklingen vil pågå ogsåde nærmesteårene.samtidig er Overhallakommuneinne i en prosesshvor man skal vurdereen utbygging/oppgraderingav barneskoledelenved Overhallabarne- og ungdomsskole (OBUS). Det er i tråd med tidligere behandletskisseprosjektvesentlig at skolebygningene dimensjoneresslik at en tar høyde for videre elevtallsutvikling og eventuelleendringer i skolestruktur/kretsgrenser. Rådmannenvurdererdetslik at utvalgetharbelyst defaktorenesomdetble bedtom å ta hensyn til sombakgrunnfor å kunnekommemedenanbefaling til fremtidig skolestruktur.det presiseresat detall sombenyttesi rapporten, bådemedhensyn til økonomiog elevtallsutvikling,er oppdatertetall per kommunensressurstildelingsmodell basert påelevtallpådetenkeltetrinn pådenenkelteskole,og enendringhervil ogsåpåvirkede økonomiskeperspektivenei rapporten. Innsparingspotensialet vedenstrukturendringsominnbefatterøyslettaskoleansesi hovedsak somavklart, og deter li te usikkerhetmedhenholdtil talleneog presiseringenesomer presentert i rapporten. Når detgjelderdeto andrealternativenetil strukturendring,nedleggelseav Hunneller både Hunnog Øysletta,ansesdissesommindrerealistiske,og deter derforikke brukt like myetid på å nærlesedeøkonomiskekonsekvensene. Alternativeneansessomurealistiskepågrunnav at en slik strukturendringvil medføreet behovfor nybygg påobussomer detdobbeltav detsom tidligereer skissert.tall relaterttil innsparingerpåsfoog lokaler,samtøkteutgifter til skoleskysser derformeromtrentlige enntallenesomvisersannsynlig innsparingved nedleggelseav Øyslettaskole. Strukturutvalgetsrapportleggesmeddettefram til politisk behandling,og leggessamtidigut på offentlig høringmedhøringsfrist Rapportenbehandlesførstegangi formannskapet Side 8

9 8. mai og kommunestyret 14. mai, og medenendeligbehandlingetterhøringsfristensutløpi formannskapet 4. juni og kommunestyret 18. juni. Kommunestyretsendeligevedtakom skolestrukturenvil væregrunnleggendefor videre kommunal planlegging.deter viktig at kommunestyretsvedtakgir entydelig konklusjonsom videreplanleggingkanbaserespå,og somikke minstgir entydelig avklaringfor berørteelever, foreldre,ansatteog skolenesvideredrift. Blant annetbør iverksettingav et eventueltvedtakom endringi skolestrukturen(i trådmed flertalletsanbefalingi utvalget),tidfestestydelig.dettefor å gi forutsigbarhetfor alle berørtei denvidereprosessen.eksempelvisvil detkunneværenaturligå knytte eneventuellnedlegging av Øyslettatil enferdig utbygging/ombyggingav barneskolenvedobus. Ut overutvalgetsanbefaling(flertallet) om nedleggingav Øyslettaskole,harutvalgetsettpå muligejusteringerav kretsgrensenemellomhunnskoleog OBUS.Utvalgetpåpekermuligheter for å justerekretsgrensenei trådmednærskoleprinsippet,menharikke tatt medforslagom dette i anbefalingene.detteerderforogsået momentsomkommunestyret børvurderesærskilti den viderebehandlingen. Side 9

10 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: RogerHasselvold Saksfr amlegg Årsregnskap 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 60/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling 1. Årsregnskapet for Overhallakommune2011godkjennesmedet regnskapsmessig mindreforbruk(overskudd)påkr , Regnskapsmessigmindreforbrukpåkr ,09avsettestil flyktningefondet. Følgendebudsjettjusteringforetas. Art Ansvar Tjeneste Beløp , , , ,09 3. Rapportom kommunensfinansforvaltningtastil orientering. Hjemmel for vedtaket er: Side 10

11 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Årsregnskap2011 Saksopplysninger Kommunelovenmedtilhørendeforskrift om årsregnskapog årsberetning(for kommunerog fylkeskommuner)gir føringerfor hvordankommuneregnskapet skalregistreres,dokumenteres, presenteresog behandles.i tillegg skalenforhold segtil godkommunalregnskapskikk. Årsregnskapetskalbeståav driftsregnskap,investeringsregnskap, balanse,økonomiske oversikterog noteopplysninger. Årsregnskapetskalvedtasav kommunestyret senestseksmånederetterregnskapsåretsslutt og avleggesav fagsjeffor regnskapinnen15. februari påfølgendeår. Kontrollutvalgetskalavgi uttalelsetil kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Driftsregnskapet(regnskapsskjema1A): Overhallakommunesårsregnskapfor 2011viseret regnskapsmessigmindreforbruk(overskudd) påkr ,- etterbruk og avsetningeravinternefinanstransaksjoner. Rådmannenvil påpekeat enbørhensyntaunderskuddpåselvkostområdet for å kommefrem til et reelt regnskapsresultat. Underskuddetpåselvkostområdenefremkommersomfølgeav manglendefondsbeholdningtil dekningav underskuddpåområdet, og utgjørtotalt kr ,-. I tillegg viserordningenmedbosettingenavfl yktningeret overskuddpåkr ,-. Med tidligerekjennskaptil dissemerinntekteneville deblitt foreslåttavsatttil flyktningefondet. Fondetskalbrukestil dekningav framtidigeutgifter til formålet.pågrunnav noeusikkerhet omkringenkelteav tilskuddsordningeneog sentinnkomnetilskudd,er dissemidleneikke blitt avsatttil fondet. Tar enhensyn til overskuddetmedordningenog underskuddenepåselvkostområdeneville en reeltfått et regnskapsmessigmerforbruk(underskudd)påkr ,-. Rådmannenvil derforanbefaleat regnskapsmessigmindreforbrukpåkr ,- avsettesi sin helhettil flyktningefondet(et av kommunensdisposisjonsfond). Førinternefinanstransaksjoner viserårsregnskapet et nettodriftsresultat(overskudd)påkr , - hvoravkr , - er momskompensasjonav investeringer. Momskompensasjonener lånefinansiert,og vil kommesomenutgift i kommendeår somrenter og avdrag. For å få et resultatbegrepsomvil væresammenlignbartmellomåreneog medandrekommuner, børenkorrigerernetto driftsresultatfor selvkostregnskapene og momskompensasjonav investeringsprosjekter. Det visestil note16 i årsregnskapet 2011del 1. En får daet korrigert nettodriftsresultatsomfor Overhallasviseret overskuddpåkr ,-. I hht anbefalinger burdeoverskuddethaværtmellom2 3 % av driftsinntektenefor å møteutfordringeri fremtiden.med andreord burdenettodriftsresultathaværtmellomkr 7 10 millioner dersom enskulleværtpåanbefaltlangsiktignivå. Ut fra dettemåenkunnesi at enharet driftsnivåsom er for høyt i forhold til inntekteneenhardisponibelt. Side 11

12 Overskuddetskyldesflere forhold. En vil spesielttrekkefram merinntekti rammetilskuddog skatteinntekterpåcakr 1,3 million. Videreharenmottattnoemindrei integreringstilskuddenn budsjettert.en hartotalt enbesparelsepånettofinanskostnader(renterog avdrag)medkr 1,1 millioner. Det er nettoavsattkr ,- mertil fond ennbudsjettert. En harviderebrukt kr 1,1 millioner mindrepånettofinanskostnader(renterog avdrag). Enheteneharsamletbrukt kr ,- merennbudsjettert.i forholdtil fagområden er det oppvekstsomskiller segut meddetstørsteoverforbruket.når detgjelderkommentarertil den enkelteenhetvisesdettil årsrapportavvirksomhetsplanen2011. Rådmannener ikke komfortabelmedat flere av fagområdeneharbetydelig overforbruki forhold til gitte budsjettrammer. En serhelt kart behovfor og setteøkonomimeri fokusfor og unngåslike resultateri kommendeår. Rutinenefor oppføllingmedenheten er endret. En legger opptil entettereoppfølginggjennomåretfor å styrke økonomistyringen. Nettobledisposisjonsfondetstyrket medkr 1,3 millioner og er vedutgangenav 2011 kr 5,6 millioner. Av detteer kr 2,8millioner endringi regnskapsprinsipper somble tillagt fondeti Detteer kun eninternregnskapsposteringog ikke frike midler. Øvrig styrking knytter seg i storgradtil avsetningav momskompensasjon fra investeringer.det mesteav fondsbeholdningener derfor i realitetenlånefinansiert. Nøkkeltallfra KOSTRA viserat Overhallaer enkommunemedmiddelslaveinntekterpr innbyggerog tilsvarendemiddelslavedriftsutgifterpr innbygger,og tjenesteproduksjonen genereltsettansessomrelativt kostnadseffektivt i forhold til sammenlignbarekommuner.som følgeav Overhallamottarrelativtlaveinntekterpr innbygger,vil detfølgelig væretyngreå makteå oppnåanbefaltnivå pånettodriftsresultatenni kommunermedhøyereinntektsnivå. Kommunenslangsiktigegjeld harøkt betydelig i senereår. I økonomiplanenfor fire kommende år gårdetfrem at enfortsattvil habehovfor å gjennomførenoenbetydeligeinvesteringer. Anslagsvisvil kapitalkostnadeni 2015værecakr 5 6 millioner høyereenni Innføringenav generelleiendomsskatt fra og med2010 harbidrartil åstyrke budsjettbalansen framover.i 2013hvor ennår4, vil dettegi ensamletinntektpåkr 4-5 millioner. Kommunensreellefondsbeholdninghari løpetav sisteåreneblitt vesentligredusert.en bør derforfortsatthafokuspåfondsoppbyggingfor å kunnemøteutfordringeri fremtiden. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema2a) Investeringsregnskapet er avlagtmedet underskuddpåkr ,-. Detteviserat enhar prosjektersomikke er finansierti sin helheti løpetav regnskapsåret. Årsakentil manglende finansieringer at låneopptakikke er gjennomført,prosjekterer overskredeti forhold til kostnadsrammenog at enikke harfått utbetalttilskudd.i hht 9 i forskrift om årsregnskapog årsberetningskalunderskuddi investeringsregnskapet dekkesi detåretregnskapetleggesfram. Detaljertoversiktoverunderskuddeter vist i note13 i Årsregnskapet2010Del 1. Praksiseni Overhallakommuneer at detblir lagt frem sluttrapport påalle investeringsprosjekter og kommunestyret behandleri denforbindelsetileggsbevilgingeller reduksjonav bevilgningene. Balanseregnskapet Arbeidskapitaler et begrepsomblir bruk i forbindelsemedvurderingav likviditeten.for Overhallaviserdenennedgangfra 2011 ogernåpåkr 18 millioner. Arbeidskapitaler differansenmellomomløpsmidlerog kortsiktig gjeld.i begrepeneligger premieavvikog Side 12

13 ubruktelånemidler.korrigererenfor disseer kommunensarbeidskapitalnegativmedkr 1,5 millioner, somer ennedgangi forhold til 2010 hvor denvar positiv påkr 2,7 millioner. Dette viserat kommunenharendårlig likviditet og er avhengigav at låneopptaktil investeringertas oppfør investeringskostnadene påløper. Fondsbeholdningenbeståravbundneog ubundnedrifts- og investeringsfond.total har kommunenenfondsbeholdningpåi underkantav kr 11 millioner, somer ensamletnedgangpå cakr 3 millioner. Kommunenslangsiktiggjeld harøkt betydelig desisteårene.samletgjeld er påkr 220 millioner, hvoravkr 20 millionererknyttettil Startlån.Gjeldenantasåøkei dekommendeår. Note11 i årsregnskapet del 1 viserfordelingenav langsiktiggjeld. Kommunensnettolånegjeld utgjør71 % av bruttodriftsinntekter,somer noeoverlandsgjennomsnittetpå65 % menunder gjennomsnitteti Nord-Trøndelag(73%). I vurderingenav gjeldsnivåskalenhamedsegat det for såvidt ikke er gjeldsnivåetalenesomer avgjørendefor denreellebelastningenpå kommuneøkonomien.myehandlerogsåom hvordangjeldsoppbygningenharsin finansiering. Gjeld tilknyttet prosjekterpåselvkostområdenefinansiereseksempelvisdirekteav innbyggerne gjennomkommunale. Side 13

14 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: RogerHasselvold Saksfr amlegg Årsberetning 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 61/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling Årsberetning2011for Overhallakommunevedtas. Hjemmel for vedtaket er: Side 14

15 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Årsberetning2011 Årsrapportfor enhetenesvirksomhetsplan Saksopplysninger Kommunenskali hht kommunelovens 48 for hvertkalenderårutarbeideårsregnskapog årsberetning. Beretningenskalgi opplysningerom forhold somer viktige for å bedømmekommunens økonomiskestilling og resultatav virksomheten,somikke fremgårav årsregnskapet, samtandre forhold av vesentligbetydningfor kommunen. Årsberetningenfremleggesutensærskiltekommentarer.Årsberetningener forelagt kontrollutvalget. Vurdering Det visestil vurderingenei vedlagteårsberetning. Miljømessig vurdering Vi visertil kapittel 2.5 handlingsprogramfor miljøarbeidi årsberetningen. Side 15

16 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: StigMoum Saksfr amlegg Offentlig Forsknings- og utvik lingskontrakt. Byggingav passivhus-standard leilighetsbyggmed 6 enheterpå butikkåkern i Skagesentrum. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 62/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling 1. I trådmedtidligerevedtattintensjonsavtaleinngåroverhallakommunekontraktmed Overhallaindustrierom realiseringav et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) for byggingav leilighetsbygg i passivhusstandardmed6 leiligheterpå butikkåkerni Skagesentrum.Kontraktinngåsinnenforenkostnadsrammepåkr eksmva.En forutsetningfor gjennomføringer en egengodkjent reguleringsplanfor områdetog at prosjektetgodkjennesav InnovasjonNorge. 2. Målgruppenfor detteleilighetsbyggeter ensligemindreårigefl yktningersomkreveret helhetlighjelpeapparat.alternativt vil botilbudetdekkeet framtidig behov til bostedsløse og/ellerandrepersonersomtrengeroppfølgingstjenester. 3. Prosjektetforutsettesfinansiertmedtilskuddog kommunaltlån.det gjennomføres følgendebudsjettregulering: Utgifter kr Mva. kompensasjon kr kr kr Tilskuddhusbanken,enova kr Kommunaltlån kr Investeringafinansieresvedtilbakeføringav utløstmomskompensasjon, tilskuddtil utleieboligerfra Husbanken,tilskuddtil passivhusfra Enovaog låneopptak.lånebeløpet avdrasover40 år. Det skisseresenmånedlighusleiepåkr pr. leilighet, som fastsettesnårsluttregnskapog avklartfinansieringforeligger. Ved eventuellelaveretilskuddi finansieringaennmedregnet,økeslånebeløpet tilsvarende.vedeventuelthøyeretilskudd,redusereslånebeløpetilsvarende. 4. Det skisseresfølgendeframdrift: Entreprenørengjennomførerutviklingsprosjekteti samrådmedforskningspartnersintef og underentreprenører. Reguleringsplanfor områdetegengodkjennesav kommunestyret innen Byggestartinnen Side 16

17 Ferdigstillingav byggeprosjektetinnen Etter vedtakinngåskontraktmellomoverhallakommuneog Overhallaindustriersomen totalentreprise.i tillegg måpartenei prosjektetinngåenforpliktendeofu-kontrakt.det delegerestil rådmannenå inngådenødvendigekontrakterfor å få prosjektet gjennomført. Dokumenter i sakenikke utsendt. 1. Kommunestyret Inngåelseav intensjonsavtalemedbedrifterpåskogmo industriområde.utredemulig OFU kontrakt. 2. Kommunestyret Videreførerintensjonsavtalenmedsikte påbyggingav leilighetsbygg. Vedtakom omregulering. 3. Kommunestyret Finansieringav geotekniskbistandi forbindelsemed omreguleringav butikkåkern. Saksopplysninger Kommunestyret vedtokden enintensjonsavtalemedbedrifteri Skogmoindustripark. Avtale ble inngåttog deltakendeparteri avtalener OverhallaCementvareAS, Overhalla industrieras og GrannesVVS AS. Formåletmedavtalenvar at parteneskulleutredemuligheterfor å byggeklima- og miljøsmarte boligermedpassivhusstandard. Det er enintensjoni avtalenat denneskalbli erstattetav enforpliktendekontraktderoverhalla kommunefattervedtakom kjøp av utleieboliger. Den behandletkommunestyret pånytt sakenog detble fattetvedtakom at intensjonsavtalenskullevidereføres.i denvidereprosessenble detgitt føringerpåat det planleggesfor byggingav leilighetsbygg med6 enheterbeliggendepåbutikkåkerni Skage sentrum.i sammesakenble detvedtattomreguleringav dennetomta. Ved omreguleringble detstilt krav omat kommunenmådokumentereområdestabiliteten.for å løsedettevedtokkommunestyret å finansierenødvendigegrunnundersøkelser kr Dettearbeideter igangsattog medenmålsettingom at geotekniskrapportforeligger innen Arbeideter nåkommetsålangtat deter behovfor et formelt utbyggingsvedtakfor at OFUprosjektet(offentlig forsknings- og utviklingskontrakt)kanbli fullfinansiertog realisert. Side 17

18 Vurdering Etterat avtalenomenintensjonsavt aleble undertegneti 2010hararbeidetgradvisblitt nærmere konkretisert.bedriftenehargjennomførtet samarbeidmedsintef Byggforskog detble utarbeidetet notatmedforslagtil utviklingsbehovfor hveravdedeltakendebedrifter. Den gjennomførteparteneett oppleggmedinnovasjonnorgesominkluderte bedriftsbesøk,presentasjonav OFU - prosjektetog drøftingerav muligheterog begrensninger for gjennomføring. Målsettingamedprosjektet. Ut fra et kommunaltståstedvil målsettingamedprosjektetkunnedefineresslik: For bedriftenevil målsettingaværeå utvikle nye produksjonsløsninger somtilfredsstiller passivhusstandard.løsningenemåværeframtidsrettaog konkurransedyktig påpris. For Overhallakommunevil detværeenmålsettingå få tilført nye utleieenheteri passivhu standardi trådmedvedtattklima- og energiplan,ogsamtidigværeen bidragsyter til utvikling og kompetansebyggingi byggenæringenforholdtil klima- og miljøvennligebyggeprosjekter. Samletfor alle partervil hovedmålsettingaværeå bidratil å utvikle konkurransedyktige løsningerfor byggingav passivhusog utvikle nyskapendeløsninger. Valg av typebygg. Overhallakommuneharværtog er aktiv innenforklima og energiplanleggingog detteer planmessigsynliggjort vedat deter utarbeidetenklima- og energiplansomble vedtatti kommunestyreti februar2009.i tillegg foreliggerenoppdatertenergiutredningsomer utarbeideti trådmedenergilovens 5B -1. Et langsiktigmål er somfør kostnadseffektiveog miljøvennligeenergiløsninger. Det er gjennomdesiste7 8 årenetatt enrekkevalg i forhold til vanligeutleieboligerog trygde/omsorgsboliger, ut i fra behovssituasjonenpådettidspunktbeslutningeneble tatt. I 2004 ble detnedsattenadhoc-komitesomvurderteutleieboligeneog detble tatt beslutningerom salg av enrekkeboliger. Følgendeboligerer solgt: OmrådetFerjemannsvegen: 3 boliger(odden,solvoll og Skogheim) Side 18

19 Svenning:1 bolig(rabben) Krabbstumarka:2 boliger. VedOBUS:1 bolig(solgløtt) Grovin påskage:1 bolig(smith-huset) Øysletta:1 bolig. Totalt 9 boligerer dasolgti løpetav desisteårene.det ble kjøpt 1 sentrumsnær leilighet på Ranemslettai Gjenståendeboligmassegir til sammen14 vanligeleiligheterog 54 trygde-/omsorgsleiligheter. Det er damedregnetarnebo,laksvoll og Ranheimstunetsomalle er beliggendeved helsesenteret. Kommunaleutleieboligerkanfor øvrig ogsåspille enrolle i forhold til tilflytting, og vi serat det gir muligheterfor løsningeri enovergangsfasenårdetkommernyansatte/nyeinnbyggere. De senereåreneharbehovetfor boligerfor å dekkesosialebehovværtøkende.i tillegg har kommunestyretsvedtakom bosettingav fl yktningermedførtat flere kommunaleboligerblir forbeholdtdennegruppen. I utgangspunkteter detikke slik at utleiebehovetnødvendigvismådekkesavkommunen. Såfremtdetprivatemarkedklarerådekkeetterspørselenkandetteogsågi godeløsninger.vi harlikevel i detsisteerfartat deter lite leiligheterledig hosprivate. Sammenholdtmeddenstrategisomharværtlagt for salgav eldreboliger,til sammen9 enheter desisteårene,servi at deter behovfor flerekommunaleenheter.dettekanværebåde leiligheterog frittståendeeneboligerkanskjefortrinnsvislokalisertinn mot sentrumsområder. I førsteomgangtilrås bygd leilighetsbygg med6 leiligheter. Det visesfor øvrig til kommunensboligsosialeplan,somvil bli lagt fram til revidertbehandling meddetførste,og hvor foreslåttbyggeprosjektblir innarbeidet. Målgruppe. Byggetutformesmedsiktepåat flere brukergrupperovertid kanværeaktuelle.i førsteomgang vil rådmannentilrå at detleggesoppfor ensligemindreårigeflyktningeri bygget.detvil da væreaktueltmed2 personerpr. leilighet. Kommunenharhittil vedtakom bosettingav 13 ensligemindreårige. Beliggenhet. Når detgjelderbeliggenhetharvi vurderttilgjengeligeog hensiktsmessigetomterog kommunestyret hartidligerevedtattomreguleringav butikkåkerntil bolig (fra kombinertformål forretning/bolig) for å realiseredetteprosjektet.totalt erdettearealetpå2,3da.en forutsetning for at områdetkanbebyggeser at geotekniskrapportdokumenterertilstrekkeligområdestabilitet og at detforeliggerenegengodkjentreguleringsplanfor tomta. Anskaffelsesprosed yrer. Ved inngåelseav slike kontraktersomharet forsknings- ogutviklingsformålerdetavklartat de offentligevirksomheten er fritatt fra å følgedenormaleanbudsprosedy rer hjemleti forskrifter (gjelderkun førsteeksemplarav leveransen,ikke senereleveranser). Beskrivelseav byggeprosjektet. Byggeprosjektetomfatteropparbeidelseav tomtegrunnmedasfaltertparkeringsplassog utvendigled belysning. Beplantningog grøntanlegg.utførelsei samsvarmedreguleringsplan. Side 19

20 Bygningsmessigskalprosjektetværeet samspillmellomtrekonstruksjon,stålog betong. Utvendigeog innvendigeveggervil værenoei tre og noei betong.etasjeskilleri betongelement.takkonstruksjonmedsaltak.balkongervil væreprefabrikkerti stålog leveres fra Overhallamekaniskeverksted. En vesentligdel av prosjektetvil væreå utvikle innovativeløsningeri samspilletmellomtre, betongog stålkonstruksjoner, herunderindustrielleløsningerfor bygningselementer for passivhu standard. Når detgjeldervvs og elektroleveransenvil detværevesentligå tilretteleggefor moderne passivhusløsninger. Stikkordkanværeventilasjonsanleggmedpassivhusstandard, vurdere alternativevarmeløsningervedbruk av varmepumpe,solfangere,osv.lysanleggmedled teknologi og optimaliseringav styresystemvedat byggettilkobleskommunenssd (sentral drift) anlegg.alle dissepunktermåavklaresnærmeresomendel av forskningsprosjektet. Total harbyggetet arealpåca.470m2 fordelt på2 etasjer.i tillegg kommerutvendige balkonger.deterplanlagt6 leiligheter. Leiligheteneharlik størrelseogharfølgende romløsningi utgangspunktet : Gang 10,9m2 Soverom1 6,8m2 Soverom2 10,7m2 Bad/vask 5,9m2 Stue/kjøkken 29,6m2 Bod innvendig 4,4m2 Bod utvendig 5,0m2 Sumareal 73,3m2 I tillegg kommertekniskrom,inngangspartiog heis.leiligheteneskalinkludereenergieffektive hvitevarer.byggetskaltilfredsstilledagenskrav i tekniskforskrift og godtilgjengeligheter ett av dissekravene.kommunenharfokuspåvalg avløsningermedlanglevetid,lave driftskostnaderog miljøvennligmaterialbruk. I og medat detteer et byggeprosjektsomskal gjennomføresmedforskningpågode passivhusløsninger kandetaljeri utformingabli endretunderveis. Kostnader. Husleiepåkommunaleutleieboligeri dagvarier i forhold til størrelse,kvalitet og beliggenhet. Det er noenboligerog omsorgsleilighetsomharhusleiei overkantav kr. 6000pr. måned. Passivhus-standardmedførervesentliglaveredriftskostnadertil oppvarming,noesommåsees oppmotennoehøyerebyggekostnadog dermedhusleienivå. Når kommunensomsamfunnsaktørgårinn i et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) somdette,innebærerdetet forpliktendeutviklingssamarbeidmellom kommunensom krevendekundeog enleverandør.innovasjonnorgebidrarmedfinansieringav utviklingskostnader,mensdetinngåsenkjøpekontraktmellomkundeog leverandør. Utviklingen av enprototype/først eksemplargjennomføresutenat anskaffelsengjennomgåren ordinæranbudsrunde. Det harværtflere rundermellomkommunenog leverandørmedjusteringerav prosjektog kostnader.i vurderingeneav kostnadsnivåeter prosjektetsettoppmot prisnivåpr m2 påandre leilighetsprosjekter, i dengradprosjekterer sammenlignbare. Side 20

21 Eksempelviser i detsistelagt ut leiligheterfor salgpåkirkåkernpåskage.ettersamtalemed meglerfirmafår vi opplyst enpris påca kr/m2.Detteer enleilighetstypepå ca.67 m2 medgarasjei tillegg. I tillegg kandetgjøresvurderingerut fra statistikk på prisutvikling leiligheterog enseret prisnivåfor trøndelagsfylkeneutenomtrondheimi snitt på ca kr/m2 (utenpassivhu standard). Det er imidlertid til delsstortsprik i prisene, slik at enogsåfinner sammenlignbareleilighetsprosjekterpåover30 000kr/m2 i Nord- Trøndelag. Etterforhandlingermedentreprenører tilbud justerti samsvarmedvurderingerav riktig prisnivå. Samletkostnadsrammeksmvafor byggeprosjektet: (Ut fra leilighetsstørrelsepåca.73 m2) Bygg og uteområder: kr ( eksmva) Grunnundersøkelser: kr ( eksmva) Byggherreombud: kr ( eksmva) Margin/reserve kr ( eksmva) Sumkostnader inkl. mva kr ( eksmva) Grunnundersøkelsene vedomreguleringav områdetvil, somnevnti tidligeresakom reguleringsendringen, forhåpentligviskunnegi svarom grunnforholdsomomfatterenstørredel av Skagesentrum.Dettebørhensyntasi envurderingavprisnivåi prosjektet. En slik vurderingtilsier ensamletpris påca kr/m2.Med detutviklingsperspektivetsom ligger i prosjektetfor bådekommuneog leverandør,er detteetterrådmannensyn et akseptabelt nivå. Med forventetfinansieringvil prosjektetogsåværeforsvarligfor kommunen. Finansiering. I intensjonsavtalenframgårdetsomenforutsetningat nettokostnadermedprosjektetskalvære mulig å dekkeinn gjennomordinærhusleie. Aktuelle finansieringsparter i dennesakener InnovasjonNorge,Husbankenog Enova. OFU prosjektetharfått signalerom tilskuddfra InnovasjonNorge.Detteskaldekkekostnader medforskningsløpeti prosjektet. Husbankenkangi tilskuddtil prioriterteboligtiltak blantannettil bostedsløseogflyktninger. Maksimalttilskuddskalnormaltikke overstige20 % av godkjenteprosjektkostnader. Prosentsatsenkanlikevel væreinntil 40 % nårboligeneskalbrukestil å forebyggeog bekjempe bostedsløshet, og dasærligboligprosjekterfor personermedutfordringersomkreveret helhetlig hjelpeapparat. Når detgjelderenovakandetogsåværemuligheterfor noetilskudd relaterttil dekningav deler av merkostnadenmedbyggingav passivhus, alternativt450kr/m2 for boliger. Det gjennomføresfølgendebudsjettregulering: Utgifter kr Mva. kompensasjon kr kr kr Tilskuddhusbanken,enova kr Kommunaltlån kr Side 21

22 Investeringafinansieresvedtilbakeføringav momskompensasjonog lånebeløpetavdrasover40 år. Det skisseresenmånedlighusleiepå kr. pr. leilighet (fastsettesettersluttregnskap og avklartfinansiering). Dettevil dekkelånekostnaderog øvrigeårligekostnadersom kommunaleavgifter,forsikring, snøbrøyting og annetvedlikehold. Deterforutsatt40 % tilskuddfra husbanken.hvis tilskuddi finansieringablir lavere,økes lånebeløpet tilsvarende,og motsatthvis tilskuddblir høyere. Framdriftog videreprosess. Det skisseresvidereframdrift i byggeprosjektet: Behandlingi kommunestyret Utbyggingsvedtak. Entreprenørengjennomførerutviklingsprosjekteti samrådmed Sintefog underentreprenører. Reguleringsplanegengodkjennesav kommunestyret innen Byggestartinnen Ferdigstillingav byggeprosjektetinnen EttervedtakinngåskontraktmellomOverhallakommuneog Overhallaindustriersomen totalentreprise.i tillegg måpartenei prosjektetinngåenforpliktendeofu kontrakt.det delegerestil rådmannenå inngådenødvendigekontrakterfor å få prosjektetgjennomført. Side 22

23 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: AnnbjørgEidheim Saksfr amlegg Behandling av klagevedrørendesøknadom tiltak uten ansvarsrett - tilbygg balkong på NAF-gårdenseiendom45/20og søknadom kjøp av tilleggsareal somtomtegrunn for sammetiltak. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 63/ Rådmannensinnstilling Vedtaki sak26/12opprettholdesfordi detikke er kommetfram opplysningersomgir grunnlag for åendrevedtaket. Svarpåsøknadervedtasslik: 1. Søknadomkjøp av tilleggsarealtil NAF-gårdeneseiendom45/20påRanemslett avslås. Søknadenavslåsfordi områdeter formålsregulertil parkog salgav grunnvil medføre bruk somikke er i henholdtil kommunensintensjoner medreguleringsplanfor Ranemsletta. Formålsregulertbruk er forankreti nylig vedtattprosjektstedsutviklingranemslettader parkområdeter vedtattopparbeidet. 2. Søknadom tiltak somkreversøknadog tillatelseog somkanforeståsav tiltakshaver Bygging av balkongpågarasjensøstveggpåprivat eiendomgodkjennesi hht pbl 20.2, bokstava og byggesaksforskriftens 3-1. Det ileggesikke nytt byggesaksgeby r i tillegg til tidligeregitt gebyr vedgodkjenningav tiltak - Balkongmot Namsengata. 3. Søknadom tiltak somkreversøknadog tillatelseog somkanforeståsav tiltakshaver Byggingav balkongpågarasjensnordveggpåkommunensparkområdeavvisesi hht pbl Søknadsomgjelderbalkongmot nordpåkommunensparkområdeavvisesfordi klager ikke hardeprivatrettsligerettighetersomsøknadenforutsetter. Klagerharikke eiendomsrettil området,og harikke lov til å byggepåkommunens grunnutentillatelse. 4. Søknadom dispensasjonetterpbl 19-2, jfr avvisesi hhtpbl Søknadom dispensasjonavisesfordi søkerikke hardeprivatrettsligerettighetersom søknadenforutsetter. Søkerharikke eiendomsrettil området. Side 23

24 Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementetkap. III, bokstav a, pkt. i og bokstavc, pkt. iii. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Dokumenter i saken, vedlegges Type Dato Tittel Adressat S Søknadom tiltak utenansvarsrett- Tilbygg balkongpånaf-gårdenes eiendom45/20påranemsletta. Søknadom kjøp av tilleggsarealtil NAF-gårdeneseiendom45/20på Ranemsletta. X Tilleggtil sak:byggesakbalkong Overhallakommune EndreVold. I Foreløpigklagepåvedtak Adv. Bauta I Vedr. klagesak AdvokatfirmaBautaas Kart: Saksopplysninger Søknadomkjøp av tilleggsareal,søknadom dispensasj on og byggesøknadetterplan- og bygningslovenble behandletav Overhallaformannskap medfølgendevedtak: Side 24

25 Vedtaki Overhallaformannskap ,enst.: Rådmannensforslag til vedtakmedtillegg til nytt pkt. 4 vedtasslik: 1. Søknadomkjøpavtilleggsarealtil NAF-gårdeneseiendom45/20på Ranemslett avslås. Søknadenavslåsfordi områdeter formålsregulerttil park og salgav grunnvil medføre bruksomikkeer i henholdtil kommunensintensjonermedreguleringsplanfor Ranemsletta. Formålsregulertbruk er forankreti nylig vedtattprosjektstedsutviklingranemsletta der parkområdeter vedtattopparbeidet. 2. Søknadomtiltak somkreversøknadog tillatelseog somkanforeståsav tiltakshaver Byggingav balkongpå garasjensøstveggpå privat eiendomgodkjennesi hht pbl 20.2, bokstava og byggesaksforskriftens 3-1. Det ileggesikkenytt byggesaksgebyr i tillegg til tidligere gitt gebyrvedgodkjenningav tiltak - Balkong motnamsengata. 3. Søknadomtiltak somkreversøknadog tillatelseog somkanforeståsav tiltakshaver Byggingav balkongpå garasjensnordveggpå kommunensparkområdeavvisesi hht pbl Søknadsomgjelderbalkongmotnord på kommunensparkområdeavvisesfordi klager ikkehar deprivatrettsligerettighetersomsøknadenforutsetter. Klager har ikkeeiendomsrettil området,og har ikkelov til å byggepå kommunens grunnutentillatelse. 4. Søknadomdispensasjonetterpbl 19-2, jfr avvisesi hhtpbl Søknadomdispensasjonavisesfordi søkerikkehar deprivatrettsligerettighetersom søknadenforutsetter. Søkerhar ikkeeiendomsrettil området. EndreVold påklagetvedtaket ,og begrunnelseav klagenble mottatt Klagerpåpekerat sakeni hovedsakgjelderprivatrettsligeforhold,ogattvistengårpåatsøylene for balkongenvedeninkurie ble sattinnepåoverhallakommunes eiendom. Videreoppfatterhansaksbehandlingenslik at deprivatrettsligespørsmålikke er forberedtog behandletuavhengigav byggesaksbehandlingen. Klagermenerat enuavhengigbehandlingavsøknadomkjøp avtilleggsareal,eventuelt makebytte av arealetvedgarasjeanlegget, vil framståsomingendårlig opsjonfor kommunen. Videreer detpåpektatkonsekvenseneav rettingavveidmot restverdienav stykket til park- og leikeformåler marginalog ikke vurdert. Klagermenerogsåat deter gjort usakligforskjellsbehandlingvedat deter gitt samtykke til en balkongpåbyggetsøstsidedersøylene stårinnepåkommunensgrunn. Underhenvisningtil depåpekteforhold berklagerom at formannskapet tar detprivatrettslige forhold opptil enegenog selvstendigavgjørelse. Vurdering Delegasjonsreglementet for Overhallakommuneangirmyndighetsområdefor kommunestyre, formannskap,rådmannog videredelegasjon. Side 25

26 Gjeldendesaker lagt fram for folkevalgtorgani henholdtil delegasjonsreglement, vedtattav kommunestyret Påstandom at privatrettsligspørsmålikke er behandletuavhengigav byggesaksbehandlingen tas derforikke til følge. Kjøp av tilleggsareal: Kjøp av tilleggsarealer avslåttmedbegrunnelsei politisk vedtattreguleringsplanog stedsutviklingsprosjekt. Beggeplanverker gjennomarbeidetog er gjeldendefor dagensarealbrukog arealdisponering. Det sesingengrunnfor å endredette. Klagersforslagom makebytte av parkarealmot arealetvedgarasjeanlegget tasikke til følge. Dettearealetble regulerttil garasjeanleggog skulleselgesnaf-gårdenesomenforutsetningfor bygging av garasje. Byggesaksbehandlingog dispensasjonssøknad: Klagerpåpekerat deøkonomiskekonsekvensenevedriving ikke synesvurdertog at detkanse ut somdeter gjort forskjellsbehandlingi forhold til balkongoppsattpåøstsidenav hovedbygget. Rådmannenmenerdetblir enreduksjonogdermedforringelseav parkområdetdersom balkongenblir stående.områdetblir innskrenketog enutkikkspostoveret offentlig parkområde er ikke ønskelig.dettemåogsåseesi lys av at arealertil grøntformålfra før er sværtbegrenseti sentrumsområdet, slik at innregulertegrøntarealerbørivaretasi forhold til tiltenkt formål. Påstandom ikke vurdertrettingav tiltaket tasderforikke til følge. Områdetblir klart forringet pågrunnav arealmessiginnskrenkingog privatiseringvedinnsyn fra tilleggendebalkong. Vedrørendebyggetillatelsefor balkongpåøstsidenav hovedbygget, gjelderdettebyggingpå områderegulerttil bolig/forretning,altsåsammeformål sombyggetforøvrig. Sakeneer ikke identiske,og denene skaperikke presedensfor denandre.ved vurderingav om byggetillatelseskalgis, er regulertformål vesentligfor utfallet av saken.rådmannenserderfor ikke atdettedannergrunnlagfor forskjellsbehandlingogpåstandom dettetasderforikke til følge. Videreer detgrunntil å påpekeat detble gitt byggetillatelsetil garasjenden ,sak FPU007/05. I ettertider detoppførtengarasjesomikke er oppførti henholdtil søknadog byggetillatelse. Dener bygd 0,75meterinn påkommunalgrunn, formålsregulertil park. Det er innredetbeboelsesromi andreetasje. Ved førstegangsbehandlingav kjøp om tilleggsarealden ,sak76/11ble deti pkt 4 vedtattfølgende: 4. Søker skalleggeframsøknadomferdigattestfor garasjebygdi 2005medoppdaterte tegningerog dokumentasjonpå tekniskekrav i henholdtil plan- og bygningslovens forskrifter. Detteer ennåikke gjort. Innkommetklageer vurdert,og rådmannenserikke grunnlagfor å endrevedtaki formannskapssak26/12av pågrunnlag av gitte opplysninger. Vedtaki sak26/12foreslåsopprettholdtog oversendesfylkesmannenfor endeligbehandling. Side 26

27 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Nils Kristian Vestgøte Saksfr amlegg Meosenboligfelt, behandling av søknadfra beboereom kommunal overtakelseav avløpsanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 64/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling 1. Overhallakommunevedtarå overtaeierforholdetog driften av avløpspumpestasjonmed pumpeledningfrem til Meosenrenseanlegg.Detteer et anleggsombetjenerbebyggelsen vedavkjørselentil Enganveien. 2. Det foretasnødvendigoppgraderingav pumpestasjonentil endrivbarstandardog innenforenkostnadsrammepåkr Følgendebudsjetteringgjøres: art ansvar tjeneste prosjekt kostnad anleggskostnader låneopptak Lånetavdrasover20 år, og inngåri grunnlagetfor beregningav kloakkavgiften. Hjemmel for vedtaket er: TrondStenvik Rådmann Stig Moum Teknisksjef Side 27

28 Vedleggikke utsendt. 1. E-postnotatfra BentToresensomrepresentant for beboernei Meosen. 2. Svarpåutslippssøknadfra Fylkesmannen. 3. Brev fra beboernei Meosenboligområdemedunderskrifter. 4. Svarbrevfra tekniskavdeling. Saksopplysninger I brevmedunderskrifterfra beboernei Meosenboligfelt datert4.januar2012,kritiseres Overhallakommunefor manglendeansvarfor kommunaltekniskeanleggknyttet til bebyggelsen i selvefeltet,og endel bebyggelselengermot vest. Meosenboligfelt er privat og ble anlagti Utbyggersøkteom godkjenningav privat renseanleggbyggetsomkunstigsandfilteranlegg. Fylkesmannensattesombetingelsefor godkjenningat Overhallakommuneskulletaover anleggetog drifte dette, noesomogsåblegjort. Etterkort tid (ca.10 år) oppstodriftsproblemer, og kommunenmåttegjennomføreutbedringstiltak. Driftsproblemenekom tilbakeetterfå år, og i 2006byggetkommunennytt renseanleggmedet annetrenseprinsipp. I forbindelsemed byggingav nytt renseanleggdukketspørsmåletmuntlig oppfra BentToresen om Overhallakommunekunneovertaenpumpestasjonsombefordreravløpsvannetfra bebyggelsenvestfor renseanlegget vedavkjørselentil Enganveien. Pågrunnav ukjentkvalitet og tilstand,og at stasjonenikke haroverbygg, ble dadette spørsmåletbesvartmednei. Pådaværendetidspunktvar dettehellerikke enaktuell problemstilling. Vurdering Pumpestasjonenbeståri dagav enbetongkummedlokk, og er vanskeligå betjeneinnenfor den HMS somgjelderfor vår drift. Vi harforetattinspeksjonav stasjonen,og serat dener i dårlig forfatning. Det foreliggeringendokumentasjonpåverkenpumpestasjoneneller pumpeledningen, og heller ikke loggføringav drift. Dersomstasjonenhardriftsavbruddvil detterepresenteren forurensingskilde.omfangetav driftsavbruddkjennesikke. De privateeierneserdetsomet stortproblemfortsattå haansvaretfor drift og vedlikeholdav detteanlegget. I møtemedordfører,rådmannog teknisksjef ble situasjonendrøftet.det er stilt spørsmålom kommunenvil overtabådeavløpsledningvestfor renseanlegget og vegog ledningsanleggopptil bolighusi feltet. Etterensamletvurderingsynesdetsomakseptabeltog fornuftig at kommunen overtar ledningsanleggog pumpestasjonvestfor renseanlegget. Dette medfører enmerkontrollertdrift, menforutsetterenoppgraderingavpumpestasjonentil enkostnadpåca Miljømessig vurdering Side 28

29 Sikreremot driftsavbruddog overløptil Nordelva. Side 29

30 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: AnnbjørgEidheim Saksfr amlegg Utbygging av boligtomter i Svalia. Endret kostnadsramme.tomtepris. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 65/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling 1. Overhallakommunebyggerut for 6 tomteri Svaliainnenforenutvidetkostnadsrammepå inntil kr Prosjektetfinansieressomvedtatti K-sak6/12,menmedøkt lånerammetil kr UtbyggingSvalia kr Bruk av lån kr Låneopptaketasoppsomavdragsfrittlån somnedbetalesekstraordinærtvedsalgav tomtene. 3. Tomteprisberegnespågrunnlagav samledeutbyggingskostnaderog blir pr. tomt. Inntektervedsalgav tomtergårtil nedbetalingav lån. Hjemmel for vedtaket er: Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Saksopplysninger Videreutbyggingav 6 tomteri Svaliable vedtatti kommunestyret ,sak6/12innenfor enkostnadsrammepåkr Tomteprisskullevedtasetterinngåelseav kontraktmedentreprenør. Ettergjennomførtanbudsrunder prosjektkostnadenberegnetil kr inkl. mva.i dennesummener detdamedregnetasfaltpåvegog gatelys. Side 30

31 Vurdering Anbudetligger overkostnadsrammen, og vedfordelingav utbyggingskostnaderpåbare6 tomter,vil detfå relativt stortutslagpåtomteprisen. Interessenfor feltet er storog detbørderforvurdereså reduserekostnadeneog likevel byggeut somtidligerevedtatt. I dettotaleanbudeter asfaltberegnetil kr oggatelys til kr Detteer poster somkanvurderesvedendretkostnadsramme. Geotekniskesikringsarbeiderpåtomt 42 erberegnetil kr Detteer arbeidersommå gjennomføresi henholdtil geotekniskrapportutarbeidetpågrunnlagav prøvegravingog befaring.det vil værenaturligat kostnadenforblir endel av utbyggingskostnadenfor helefeltet, sidendeter enforutsetningfor byggingpåtomten. For åredusereutbyggingskostnadeneanbefalesdetutbygging utenasfaltog gatelys.det er for øvrig ogsågrusvegpåadkomstvegentil feltet fra Svalivegenog hellerikke hergatelys. Det anbefalesat totalrammenøkesmedkr til kr ,og at tomteprisenberegnes ut fra samletutbyggingskostnad.dettegir enberegnetomteprispåkr somavrundestil kr pr. tomt. Det sesingen grunntil å differensieretomteprisen.tomteneligger samletog er tilnærmetlik i form og størrelse. Side 31

32 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: AnnbjørgEidheim Saksfr amlegg Utbygging av boligtomter i Skageåsen.Tomtepris. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 66/ Rådmannensinnstilling 1. Utbyggingav 20 boligtomteri Skageåsenutføresi henholdtil vedtaki K-sak6/ Tomteprisenskaldekkeutbyggingskostnaderog blir kr pr. tomt. Inntekterfra tomtesalgetgårtil nedbetalingav lån. Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementetskap. III, bokstava, pkt. i. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Kart: Side 32

33 Saksopplysninger Utbyggingav 20 nye tomteri Skageåsenble vedtatti K-sak6/12innenforentotalrammepå kr Tomteprisskullevedtasetterinnkommetanbud. Etteranbudviserprosjektkostnadenefor tilretteleggingav 20 tomterkr Vurdering Det anbefalesat detbyggesut 20 tomtersomvedtatti K-sak6/12. Med kostnadsrammepåkr gir detteentomteprispåkr Denneprisendekkerutbyggingskostnadenhelt ut. Det sesikke grunnlagfor å differensieretomteprisenfordi tomteneligger samletog er tilnærmet lik i form og størrelse. Side 33

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2012/6972-13 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: /9961-5 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg ENØK - tiltak ved kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/3577-25 Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møte. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.03.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Overhalla formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal Rollag kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal Rollag kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal Rollag kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00

Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Saksnr Tittel Saksliste 024/15 Godkjenning av møteprotokoll 24.03.2015 025/15

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte tirsdag den 14.06.2005 kl. 11.00 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer