Overhalla formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla formannskap"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 11:00(Merk klokkeslett) Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig påtelefon Varamedlemmermøteretternærmereinnkalling. PerOlav Tyldum Ordfører TorunnGrønnesby Formannskapssekretær Side 1

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS57/12 PS58/12 PS59/12 PS60/12 PS61/12 PS62/12 PS63/12 PS64/12 PS65/12 PS66/12 Innhold JB bok & cafe- Søknadom fornyelseog endringav skjenkebevilling SkogmoGjestgiveri- Søknadom fornyelseav skjenkebevilling Skolestrukturutvalgetsanbefaling Årsregnskap2011 Årsberetning2011 Offentlig Forsknings- og utviklingskontrakt.byggingav passivhus-standardleilighetsbygg med6 enheterpå butikkåkerni Skagesentrum. Behandlingav klagevedrørendesøknadom tiltak uten ansvarsrett- tilbygg balkongpånaf-gårdenseiendom 45/20og søknadom kjøp av tilleggsarealsom tomtegrunnfor sammetiltak. Meosenboligfelt, behandlingav søknadfra beboereom kommunalovertakelseav avløpsanlegg. Utbyggingavboligtomteri Svalia. Endret kostnadsramme. Tomtepris. Utbyggingav boligtomteri Skageåsen.Tomtepris. Side 2

3 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: TorunnGrønnesby Saksfr amlegg JB bok & cafe- Søknadom fornyelseog endring av skjenkebevilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 57/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling I medholdav alkohollovens 1-7, innvilgesjb Bok & cafemedlassejenssensomstyrer og FrankAndersensomstedfortreder,fornyelseog endringav sin skjenkebevillingav øl, vin og brennevinslik: 1. Skjenkebevillingfor øl og vin og brennevin: - JB Bok & cafe 2. Bevillingengjelderfra Skjenkingav brennevingjeldertil middagsgjester. Skjenketidfor øl og vin er fra kl ogbrennevinmellomkl Hjemmel for vedtaket er: Alkohollovens 1-7. Side 3

4 Saksopplysninger Dennesakenble behandletav kommunestyret den ,menenhari ettertidoppdagetat sakenikke var godtnok belysti forhold til søkerog i forhold til skjenkebevilling gitt frem til Derfor velgerenå fremleggesakentil ny politisk behandling. JB Bok & cafev/lassejenssensøktemedsøknaddatertden om fornyelseav sin skjenkebevillingfor perioden Søkeropplystei sin søknadat deharenutfordringmedat deikke kanselgebrennevintil sine gjesterfør etterat sentereter stengt.søkersøkteikke direkteom å få skjenkebrennevintil sine gjesteri sin søknadom fornyelseav bevilling, meni etterkanthardetkommetfrem at detvar ønskeligat detble vurdertpånytt. Søkerharnåsendtensøknadom at deønskerå skjenkebrennevintil sinemiddagsgjestersom ønskerdette,utennoenspesiellbegrensing.dettilføyesi søknadenat detikke er mangekunder somberom brennevin, detdreiersegom noenfå middagsgjestergjennomsommermånedene. Side 4

5 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: TorunnGrønnesby Saksfr amlegg SkogmoGjestgiveri - Søknad om fornyelseav skjenkebevilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 58/ Overhala kommunestyre Rådmannensinnstilling 1. I medholdav alkohollovens 1-7, innvilgesskogmogjestgiverimedleo Ulmborgsom styrerog AnnetteUlmborgsomstedfortreder,fornyelseav sin skjenkebevillingfor øl, vin og brennevinslik: - SkogmoGjestgiveri - Påetablertområdevedhovedinngangog vedkafeteriainngang 2. Bevillingengjelderfor perioden Deter enforutsetningat styrer gjennomførerog beståretablererprøvei henholdtil serveringsloven. Hjemmel for vedtaket er: Alkohollovens 1-7. Side 5

6 Saksopplysninger SkogmoGjestgiverisøkermedsøknaddatert om fornyelseav sin skjenkebevillingfor perioden Leo Ulmborger styrer medannetteulmborgsomstedfortreder. Leo Ulmborgharavtaleom å gjennomførepålagtetablererprøveden8. mai. Side 6

7 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: AndersBjøru Saksfr amlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 59/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling Skolestrukturutvalgetsrapportog anbefalingleggesfram til politisk behandling. Side 7

8 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S S Mandatogforslagtil sammensetting Skolestrukturutvalgetsanbefaling Saksopplysninger I PS15/12vedtokOverhallakommunestyre å settenedet utvalg somskulle sepå kommunens skolestruktur. Utvalgethari trådmedmandatetfra kommunestyret gjennomførtenutredningsprosess. Utvalgetsrapportmunnerut i enoppsummeringog anbefaling.utvalgetsflertall (6) foreslåren endringi skolestrukturenvedat Øyslettaskoleleggesned.Utvalgetsmindretall(3) ønskerå opprettholdedagensskolestruktur. Det henvisestil utvalgetsrapportdatert for enfullstendiggjennomgangav utvalgets arbeid,og for utdypetanbefalingfra utvalget. Vurdering Elevtallet i Overhallahar i en periodesunket,og prognosenetyder på at utviklingen vil pågå ogsåde nærmesteårene.samtidig er Overhallakommuneinne i en prosesshvor man skal vurdereen utbygging/oppgraderingav barneskoledelenved Overhallabarne- og ungdomsskole (OBUS). Det er i tråd med tidligere behandletskisseprosjektvesentlig at skolebygningene dimensjoneresslik at en tar høyde for videre elevtallsutvikling og eventuelleendringer i skolestruktur/kretsgrenser. Rådmannenvurdererdetslik at utvalgetharbelyst defaktorenesomdetble bedtom å ta hensyn til sombakgrunnfor å kunnekommemedenanbefaling til fremtidig skolestruktur.det presiseresat detall sombenyttesi rapporten, bådemedhensyn til økonomiog elevtallsutvikling,er oppdatertetall per kommunensressurstildelingsmodell basert påelevtallpådetenkeltetrinn pådenenkelteskole,og enendringhervil ogsåpåvirkede økonomiskeperspektivenei rapporten. Innsparingspotensialet vedenstrukturendringsominnbefatterøyslettaskoleansesi hovedsak somavklart, og deter li te usikkerhetmedhenholdtil talleneog presiseringenesomer presentert i rapporten. Når detgjelderdeto andrealternativenetil strukturendring,nedleggelseav Hunneller både Hunnog Øysletta,ansesdissesommindrerealistiske,og deter derforikke brukt like myetid på å nærlesedeøkonomiskekonsekvensene. Alternativeneansessomurealistiskepågrunnav at en slik strukturendringvil medføreet behovfor nybygg påobussomer detdobbeltav detsom tidligereer skissert.tall relaterttil innsparingerpåsfoog lokaler,samtøkteutgifter til skoleskysser derformeromtrentlige enntallenesomvisersannsynlig innsparingved nedleggelseav Øyslettaskole. Strukturutvalgetsrapportleggesmeddettefram til politisk behandling,og leggessamtidigut på offentlig høringmedhøringsfrist Rapportenbehandlesførstegangi formannskapet Side 8

9 8. mai og kommunestyret 14. mai, og medenendeligbehandlingetterhøringsfristensutløpi formannskapet 4. juni og kommunestyret 18. juni. Kommunestyretsendeligevedtakom skolestrukturenvil væregrunnleggendefor videre kommunal planlegging.deter viktig at kommunestyretsvedtakgir entydelig konklusjonsom videreplanleggingkanbaserespå,og somikke minstgir entydelig avklaringfor berørteelever, foreldre,ansatteog skolenesvideredrift. Blant annetbør iverksettingav et eventueltvedtakom endringi skolestrukturen(i trådmed flertalletsanbefalingi utvalget),tidfestestydelig.dettefor å gi forutsigbarhetfor alle berørtei denvidereprosessen.eksempelvisvil detkunneværenaturligå knytte eneventuellnedlegging av Øyslettatil enferdig utbygging/ombyggingav barneskolenvedobus. Ut overutvalgetsanbefaling(flertallet) om nedleggingav Øyslettaskole,harutvalgetsettpå muligejusteringerav kretsgrensenemellomhunnskoleog OBUS.Utvalgetpåpekermuligheter for å justerekretsgrensenei trådmednærskoleprinsippet,menharikke tatt medforslagom dette i anbefalingene.detteerderforogsået momentsomkommunestyret børvurderesærskilti den viderebehandlingen. Side 9

10 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: RogerHasselvold Saksfr amlegg Årsregnskap 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 60/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling 1. Årsregnskapet for Overhallakommune2011godkjennesmedet regnskapsmessig mindreforbruk(overskudd)påkr , Regnskapsmessigmindreforbrukpåkr ,09avsettestil flyktningefondet. Følgendebudsjettjusteringforetas. Art Ansvar Tjeneste Beløp , , , ,09 3. Rapportom kommunensfinansforvaltningtastil orientering. Hjemmel for vedtaket er: Side 10

11 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Årsregnskap2011 Saksopplysninger Kommunelovenmedtilhørendeforskrift om årsregnskapog årsberetning(for kommunerog fylkeskommuner)gir føringerfor hvordankommuneregnskapet skalregistreres,dokumenteres, presenteresog behandles.i tillegg skalenforhold segtil godkommunalregnskapskikk. Årsregnskapetskalbeståav driftsregnskap,investeringsregnskap, balanse,økonomiske oversikterog noteopplysninger. Årsregnskapetskalvedtasav kommunestyret senestseksmånederetterregnskapsåretsslutt og avleggesav fagsjeffor regnskapinnen15. februari påfølgendeår. Kontrollutvalgetskalavgi uttalelsetil kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Driftsregnskapet(regnskapsskjema1A): Overhallakommunesårsregnskapfor 2011viseret regnskapsmessigmindreforbruk(overskudd) påkr ,- etterbruk og avsetningeravinternefinanstransaksjoner. Rådmannenvil påpekeat enbørhensyntaunderskuddpåselvkostområdet for å kommefrem til et reelt regnskapsresultat. Underskuddetpåselvkostområdenefremkommersomfølgeav manglendefondsbeholdningtil dekningav underskuddpåområdet, og utgjørtotalt kr ,-. I tillegg viserordningenmedbosettingenavfl yktningeret overskuddpåkr ,-. Med tidligerekjennskaptil dissemerinntekteneville deblitt foreslåttavsatttil flyktningefondet. Fondetskalbrukestil dekningav framtidigeutgifter til formålet.pågrunnav noeusikkerhet omkringenkelteav tilskuddsordningeneog sentinnkomnetilskudd,er dissemidleneikke blitt avsatttil fondet. Tar enhensyn til overskuddetmedordningenog underskuddenepåselvkostområdeneville en reeltfått et regnskapsmessigmerforbruk(underskudd)påkr ,-. Rådmannenvil derforanbefaleat regnskapsmessigmindreforbrukpåkr ,- avsettesi sin helhettil flyktningefondet(et av kommunensdisposisjonsfond). Førinternefinanstransaksjoner viserårsregnskapet et nettodriftsresultat(overskudd)påkr , - hvoravkr , - er momskompensasjonav investeringer. Momskompensasjonener lånefinansiert,og vil kommesomenutgift i kommendeår somrenter og avdrag. For å få et resultatbegrepsomvil væresammenlignbartmellomåreneog medandrekommuner, børenkorrigerernetto driftsresultatfor selvkostregnskapene og momskompensasjonav investeringsprosjekter. Det visestil note16 i årsregnskapet 2011del 1. En får daet korrigert nettodriftsresultatsomfor Overhallasviseret overskuddpåkr ,-. I hht anbefalinger burdeoverskuddethaværtmellom2 3 % av driftsinntektenefor å møteutfordringeri fremtiden.med andreord burdenettodriftsresultathaværtmellomkr 7 10 millioner dersom enskulleværtpåanbefaltlangsiktignivå. Ut fra dettemåenkunnesi at enharet driftsnivåsom er for høyt i forhold til inntekteneenhardisponibelt. Side 11

12 Overskuddetskyldesflere forhold. En vil spesielttrekkefram merinntekti rammetilskuddog skatteinntekterpåcakr 1,3 million. Videreharenmottattnoemindrei integreringstilskuddenn budsjettert.en hartotalt enbesparelsepånettofinanskostnader(renterog avdrag)medkr 1,1 millioner. Det er nettoavsattkr ,- mertil fond ennbudsjettert. En harviderebrukt kr 1,1 millioner mindrepånettofinanskostnader(renterog avdrag). Enheteneharsamletbrukt kr ,- merennbudsjettert.i forholdtil fagområden er det oppvekstsomskiller segut meddetstørsteoverforbruket.når detgjelderkommentarertil den enkelteenhetvisesdettil årsrapportavvirksomhetsplanen2011. Rådmannener ikke komfortabelmedat flere av fagområdeneharbetydelig overforbruki forhold til gitte budsjettrammer. En serhelt kart behovfor og setteøkonomimeri fokusfor og unngåslike resultateri kommendeår. Rutinenefor oppføllingmedenheten er endret. En legger opptil entettereoppfølginggjennomåretfor å styrke økonomistyringen. Nettobledisposisjonsfondetstyrket medkr 1,3 millioner og er vedutgangenav 2011 kr 5,6 millioner. Av detteer kr 2,8millioner endringi regnskapsprinsipper somble tillagt fondeti Detteer kun eninternregnskapsposteringog ikke frike midler. Øvrig styrking knytter seg i storgradtil avsetningav momskompensasjon fra investeringer.det mesteav fondsbeholdningener derfor i realitetenlånefinansiert. Nøkkeltallfra KOSTRA viserat Overhallaer enkommunemedmiddelslaveinntekterpr innbyggerog tilsvarendemiddelslavedriftsutgifterpr innbygger,og tjenesteproduksjonen genereltsettansessomrelativt kostnadseffektivt i forhold til sammenlignbarekommuner.som følgeav Overhallamottarrelativtlaveinntekterpr innbygger,vil detfølgelig væretyngreå makteå oppnåanbefaltnivå pånettodriftsresultatenni kommunermedhøyereinntektsnivå. Kommunenslangsiktigegjeld harøkt betydelig i senereår. I økonomiplanenfor fire kommende år gårdetfrem at enfortsattvil habehovfor å gjennomførenoenbetydeligeinvesteringer. Anslagsvisvil kapitalkostnadeni 2015værecakr 5 6 millioner høyereenni Innføringenav generelleiendomsskatt fra og med2010 harbidrartil åstyrke budsjettbalansen framover.i 2013hvor ennår4, vil dettegi ensamletinntektpåkr 4-5 millioner. Kommunensreellefondsbeholdninghari løpetav sisteåreneblitt vesentligredusert.en bør derforfortsatthafokuspåfondsoppbyggingfor å kunnemøteutfordringeri fremtiden. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema2a) Investeringsregnskapet er avlagtmedet underskuddpåkr ,-. Detteviserat enhar prosjektersomikke er finansierti sin helheti løpetav regnskapsåret. Årsakentil manglende finansieringer at låneopptakikke er gjennomført,prosjekterer overskredeti forhold til kostnadsrammenog at enikke harfått utbetalttilskudd.i hht 9 i forskrift om årsregnskapog årsberetningskalunderskuddi investeringsregnskapet dekkesi detåretregnskapetleggesfram. Detaljertoversiktoverunderskuddeter vist i note13 i Årsregnskapet2010Del 1. Praksiseni Overhallakommuneer at detblir lagt frem sluttrapport påalle investeringsprosjekter og kommunestyret behandleri denforbindelsetileggsbevilgingeller reduksjonav bevilgningene. Balanseregnskapet Arbeidskapitaler et begrepsomblir bruk i forbindelsemedvurderingav likviditeten.for Overhallaviserdenennedgangfra 2011 ogernåpåkr 18 millioner. Arbeidskapitaler differansenmellomomløpsmidlerog kortsiktig gjeld.i begrepeneligger premieavvikog Side 12

13 ubruktelånemidler.korrigererenfor disseer kommunensarbeidskapitalnegativmedkr 1,5 millioner, somer ennedgangi forhold til 2010 hvor denvar positiv påkr 2,7 millioner. Dette viserat kommunenharendårlig likviditet og er avhengigav at låneopptaktil investeringertas oppfør investeringskostnadene påløper. Fondsbeholdningenbeståravbundneog ubundnedrifts- og investeringsfond.total har kommunenenfondsbeholdningpåi underkantav kr 11 millioner, somer ensamletnedgangpå cakr 3 millioner. Kommunenslangsiktiggjeld harøkt betydelig desisteårene.samletgjeld er påkr 220 millioner, hvoravkr 20 millionererknyttettil Startlån.Gjeldenantasåøkei dekommendeår. Note11 i årsregnskapet del 1 viserfordelingenav langsiktiggjeld. Kommunensnettolånegjeld utgjør71 % av bruttodriftsinntekter,somer noeoverlandsgjennomsnittetpå65 % menunder gjennomsnitteti Nord-Trøndelag(73%). I vurderingenav gjeldsnivåskalenhamedsegat det for såvidt ikke er gjeldsnivåetalenesomer avgjørendefor denreellebelastningenpå kommuneøkonomien.myehandlerogsåom hvordangjeldsoppbygningenharsin finansiering. Gjeld tilknyttet prosjekterpåselvkostområdenefinansiereseksempelvisdirekteav innbyggerne gjennomkommunale. Side 13

14 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: RogerHasselvold Saksfr amlegg Årsberetning 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 61/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling Årsberetning2011for Overhallakommunevedtas. Hjemmel for vedtaket er: Side 14

15 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Årsberetning2011 Årsrapportfor enhetenesvirksomhetsplan Saksopplysninger Kommunenskali hht kommunelovens 48 for hvertkalenderårutarbeideårsregnskapog årsberetning. Beretningenskalgi opplysningerom forhold somer viktige for å bedømmekommunens økonomiskestilling og resultatav virksomheten,somikke fremgårav årsregnskapet, samtandre forhold av vesentligbetydningfor kommunen. Årsberetningenfremleggesutensærskiltekommentarer.Årsberetningener forelagt kontrollutvalget. Vurdering Det visestil vurderingenei vedlagteårsberetning. Miljømessig vurdering Vi visertil kapittel 2.5 handlingsprogramfor miljøarbeidi årsberetningen. Side 15

16 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: StigMoum Saksfr amlegg Offentlig Forsknings- og utvik lingskontrakt. Byggingav passivhus-standard leilighetsbyggmed 6 enheterpå butikkåkern i Skagesentrum. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 62/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling 1. I trådmedtidligerevedtattintensjonsavtaleinngåroverhallakommunekontraktmed Overhallaindustrierom realiseringav et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) for byggingav leilighetsbygg i passivhusstandardmed6 leiligheterpå butikkåkerni Skagesentrum.Kontraktinngåsinnenforenkostnadsrammepåkr eksmva.En forutsetningfor gjennomføringer en egengodkjent reguleringsplanfor områdetog at prosjektetgodkjennesav InnovasjonNorge. 2. Målgruppenfor detteleilighetsbyggeter ensligemindreårigefl yktningersomkreveret helhetlighjelpeapparat.alternativt vil botilbudetdekkeet framtidig behov til bostedsløse og/ellerandrepersonersomtrengeroppfølgingstjenester. 3. Prosjektetforutsettesfinansiertmedtilskuddog kommunaltlån.det gjennomføres følgendebudsjettregulering: Utgifter kr Mva. kompensasjon kr kr kr Tilskuddhusbanken,enova kr Kommunaltlån kr Investeringafinansieresvedtilbakeføringav utløstmomskompensasjon, tilskuddtil utleieboligerfra Husbanken,tilskuddtil passivhusfra Enovaog låneopptak.lånebeløpet avdrasover40 år. Det skisseresenmånedlighusleiepåkr pr. leilighet, som fastsettesnårsluttregnskapog avklartfinansieringforeligger. Ved eventuellelaveretilskuddi finansieringaennmedregnet,økeslånebeløpet tilsvarende.vedeventuelthøyeretilskudd,redusereslånebeløpetilsvarende. 4. Det skisseresfølgendeframdrift: Entreprenørengjennomførerutviklingsprosjekteti samrådmedforskningspartnersintef og underentreprenører. Reguleringsplanfor områdetegengodkjennesav kommunestyret innen Byggestartinnen Side 16

17 Ferdigstillingav byggeprosjektetinnen Etter vedtakinngåskontraktmellomoverhallakommuneog Overhallaindustriersomen totalentreprise.i tillegg måpartenei prosjektetinngåenforpliktendeofu-kontrakt.det delegerestil rådmannenå inngådenødvendigekontrakterfor å få prosjektet gjennomført. Dokumenter i sakenikke utsendt. 1. Kommunestyret Inngåelseav intensjonsavtalemedbedrifterpåskogmo industriområde.utredemulig OFU kontrakt. 2. Kommunestyret Videreførerintensjonsavtalenmedsikte påbyggingav leilighetsbygg. Vedtakom omregulering. 3. Kommunestyret Finansieringav geotekniskbistandi forbindelsemed omreguleringav butikkåkern. Saksopplysninger Kommunestyret vedtokden enintensjonsavtalemedbedrifteri Skogmoindustripark. Avtale ble inngåttog deltakendeparteri avtalener OverhallaCementvareAS, Overhalla industrieras og GrannesVVS AS. Formåletmedavtalenvar at parteneskulleutredemuligheterfor å byggeklima- og miljøsmarte boligermedpassivhusstandard. Det er enintensjoni avtalenat denneskalbli erstattetav enforpliktendekontraktderoverhalla kommunefattervedtakom kjøp av utleieboliger. Den behandletkommunestyret pånytt sakenog detble fattetvedtakom at intensjonsavtalenskullevidereføres.i denvidereprosessenble detgitt føringerpåat det planleggesfor byggingav leilighetsbygg med6 enheterbeliggendepåbutikkåkerni Skage sentrum.i sammesakenble detvedtattomreguleringav dennetomta. Ved omreguleringble detstilt krav omat kommunenmådokumentereområdestabiliteten.for å løsedettevedtokkommunestyret å finansierenødvendigegrunnundersøkelser kr Dettearbeideter igangsattog medenmålsettingom at geotekniskrapportforeligger innen Arbeideter nåkommetsålangtat deter behovfor et formelt utbyggingsvedtakfor at OFUprosjektet(offentlig forsknings- og utviklingskontrakt)kanbli fullfinansiertog realisert. Side 17

18 Vurdering Etterat avtalenomenintensjonsavt aleble undertegneti 2010hararbeidetgradvisblitt nærmere konkretisert.bedriftenehargjennomførtet samarbeidmedsintef Byggforskog detble utarbeidetet notatmedforslagtil utviklingsbehovfor hveravdedeltakendebedrifter. Den gjennomførteparteneett oppleggmedinnovasjonnorgesominkluderte bedriftsbesøk,presentasjonav OFU - prosjektetog drøftingerav muligheterog begrensninger for gjennomføring. Målsettingamedprosjektet. Ut fra et kommunaltståstedvil målsettingamedprosjektetkunnedefineresslik: For bedriftenevil målsettingaværeå utvikle nye produksjonsløsninger somtilfredsstiller passivhusstandard.løsningenemåværeframtidsrettaog konkurransedyktig påpris. For Overhallakommunevil detværeenmålsettingå få tilført nye utleieenheteri passivhu standardi trådmedvedtattklima- og energiplan,ogsamtidigværeen bidragsyter til utvikling og kompetansebyggingi byggenæringenforholdtil klima- og miljøvennligebyggeprosjekter. Samletfor alle partervil hovedmålsettingaværeå bidratil å utvikle konkurransedyktige løsningerfor byggingav passivhusog utvikle nyskapendeløsninger. Valg av typebygg. Overhallakommuneharværtog er aktiv innenforklima og energiplanleggingog detteer planmessigsynliggjort vedat deter utarbeidetenklima- og energiplansomble vedtatti kommunestyreti februar2009.i tillegg foreliggerenoppdatertenergiutredningsomer utarbeideti trådmedenergilovens 5B -1. Et langsiktigmål er somfør kostnadseffektiveog miljøvennligeenergiløsninger. Det er gjennomdesiste7 8 årenetatt enrekkevalg i forhold til vanligeutleieboligerog trygde/omsorgsboliger, ut i fra behovssituasjonenpådettidspunktbeslutningeneble tatt. I 2004 ble detnedsattenadhoc-komitesomvurderteutleieboligeneog detble tatt beslutningerom salg av enrekkeboliger. Følgendeboligerer solgt: OmrådetFerjemannsvegen: 3 boliger(odden,solvoll og Skogheim) Side 18

19 Svenning:1 bolig(rabben) Krabbstumarka:2 boliger. VedOBUS:1 bolig(solgløtt) Grovin påskage:1 bolig(smith-huset) Øysletta:1 bolig. Totalt 9 boligerer dasolgti løpetav desisteårene.det ble kjøpt 1 sentrumsnær leilighet på Ranemslettai Gjenståendeboligmassegir til sammen14 vanligeleiligheterog 54 trygde-/omsorgsleiligheter. Det er damedregnetarnebo,laksvoll og Ranheimstunetsomalle er beliggendeved helsesenteret. Kommunaleutleieboligerkanfor øvrig ogsåspille enrolle i forhold til tilflytting, og vi serat det gir muligheterfor løsningeri enovergangsfasenårdetkommernyansatte/nyeinnbyggere. De senereåreneharbehovetfor boligerfor å dekkesosialebehovværtøkende.i tillegg har kommunestyretsvedtakom bosettingav fl yktningermedførtat flere kommunaleboligerblir forbeholdtdennegruppen. I utgangspunkteter detikke slik at utleiebehovetnødvendigvismådekkesavkommunen. Såfremtdetprivatemarkedklarerådekkeetterspørselenkandetteogsågi godeløsninger.vi harlikevel i detsisteerfartat deter lite leiligheterledig hosprivate. Sammenholdtmeddenstrategisomharværtlagt for salgav eldreboliger,til sammen9 enheter desisteårene,servi at deter behovfor flerekommunaleenheter.dettekanværebåde leiligheterog frittståendeeneboligerkanskjefortrinnsvislokalisertinn mot sentrumsområder. I førsteomgangtilrås bygd leilighetsbygg med6 leiligheter. Det visesfor øvrig til kommunensboligsosialeplan,somvil bli lagt fram til revidertbehandling meddetførste,og hvor foreslåttbyggeprosjektblir innarbeidet. Målgruppe. Byggetutformesmedsiktepåat flere brukergrupperovertid kanværeaktuelle.i førsteomgang vil rådmannentilrå at detleggesoppfor ensligemindreårigeflyktningeri bygget.detvil da væreaktueltmed2 personerpr. leilighet. Kommunenharhittil vedtakom bosettingav 13 ensligemindreårige. Beliggenhet. Når detgjelderbeliggenhetharvi vurderttilgjengeligeog hensiktsmessigetomterog kommunestyret hartidligerevedtattomreguleringav butikkåkerntil bolig (fra kombinertformål forretning/bolig) for å realiseredetteprosjektet.totalt erdettearealetpå2,3da.en forutsetning for at områdetkanbebyggeser at geotekniskrapportdokumenterertilstrekkeligområdestabilitet og at detforeliggerenegengodkjentreguleringsplanfor tomta. Anskaffelsesprosed yrer. Ved inngåelseav slike kontraktersomharet forsknings- ogutviklingsformålerdetavklartat de offentligevirksomheten er fritatt fra å følgedenormaleanbudsprosedy rer hjemleti forskrifter (gjelderkun førsteeksemplarav leveransen,ikke senereleveranser). Beskrivelseav byggeprosjektet. Byggeprosjektetomfatteropparbeidelseav tomtegrunnmedasfaltertparkeringsplassog utvendigled belysning. Beplantningog grøntanlegg.utførelsei samsvarmedreguleringsplan. Side 19

20 Bygningsmessigskalprosjektetværeet samspillmellomtrekonstruksjon,stålog betong. Utvendigeog innvendigeveggervil værenoei tre og noei betong.etasjeskilleri betongelement.takkonstruksjonmedsaltak.balkongervil væreprefabrikkerti stålog leveres fra Overhallamekaniskeverksted. En vesentligdel av prosjektetvil væreå utvikle innovativeløsningeri samspilletmellomtre, betongog stålkonstruksjoner, herunderindustrielleløsningerfor bygningselementer for passivhu standard. Når detgjeldervvs og elektroleveransenvil detværevesentligå tilretteleggefor moderne passivhusløsninger. Stikkordkanværeventilasjonsanleggmedpassivhusstandard, vurdere alternativevarmeløsningervedbruk av varmepumpe,solfangere,osv.lysanleggmedled teknologi og optimaliseringav styresystemvedat byggettilkobleskommunenssd (sentral drift) anlegg.alle dissepunktermåavklaresnærmeresomendel av forskningsprosjektet. Total harbyggetet arealpåca.470m2 fordelt på2 etasjer.i tillegg kommerutvendige balkonger.deterplanlagt6 leiligheter. Leiligheteneharlik størrelseogharfølgende romløsningi utgangspunktet : Gang 10,9m2 Soverom1 6,8m2 Soverom2 10,7m2 Bad/vask 5,9m2 Stue/kjøkken 29,6m2 Bod innvendig 4,4m2 Bod utvendig 5,0m2 Sumareal 73,3m2 I tillegg kommertekniskrom,inngangspartiog heis.leiligheteneskalinkludereenergieffektive hvitevarer.byggetskaltilfredsstilledagenskrav i tekniskforskrift og godtilgjengeligheter ett av dissekravene.kommunenharfokuspåvalg avløsningermedlanglevetid,lave driftskostnaderog miljøvennligmaterialbruk. I og medat detteer et byggeprosjektsomskal gjennomføresmedforskningpågode passivhusløsninger kandetaljeri utformingabli endretunderveis. Kostnader. Husleiepåkommunaleutleieboligeri dagvarier i forhold til størrelse,kvalitet og beliggenhet. Det er noenboligerog omsorgsleilighetsomharhusleiei overkantav kr. 6000pr. måned. Passivhus-standardmedførervesentliglaveredriftskostnadertil oppvarming,noesommåsees oppmotennoehøyerebyggekostnadog dermedhusleienivå. Når kommunensomsamfunnsaktørgårinn i et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) somdette,innebærerdetet forpliktendeutviklingssamarbeidmellom kommunensom krevendekundeog enleverandør.innovasjonnorgebidrarmedfinansieringav utviklingskostnader,mensdetinngåsenkjøpekontraktmellomkundeog leverandør. Utviklingen av enprototype/først eksemplargjennomføresutenat anskaffelsengjennomgåren ordinæranbudsrunde. Det harværtflere rundermellomkommunenog leverandørmedjusteringerav prosjektog kostnader.i vurderingeneav kostnadsnivåeter prosjektetsettoppmot prisnivåpr m2 påandre leilighetsprosjekter, i dengradprosjekterer sammenlignbare. Side 20

21 Eksempelviser i detsistelagt ut leiligheterfor salgpåkirkåkernpåskage.ettersamtalemed meglerfirmafår vi opplyst enpris påca kr/m2.Detteer enleilighetstypepå ca.67 m2 medgarasjei tillegg. I tillegg kandetgjøresvurderingerut fra statistikk på prisutvikling leiligheterog enseret prisnivåfor trøndelagsfylkeneutenomtrondheimi snitt på ca kr/m2 (utenpassivhu standard). Det er imidlertid til delsstortsprik i prisene, slik at enogsåfinner sammenlignbareleilighetsprosjekterpåover30 000kr/m2 i Nord- Trøndelag. Etterforhandlingermedentreprenører tilbud justerti samsvarmedvurderingerav riktig prisnivå. Samletkostnadsrammeksmvafor byggeprosjektet: (Ut fra leilighetsstørrelsepåca.73 m2) Bygg og uteområder: kr ( eksmva) Grunnundersøkelser: kr ( eksmva) Byggherreombud: kr ( eksmva) Margin/reserve kr ( eksmva) Sumkostnader inkl. mva kr ( eksmva) Grunnundersøkelsene vedomreguleringav områdetvil, somnevnti tidligeresakom reguleringsendringen, forhåpentligviskunnegi svarom grunnforholdsomomfatterenstørredel av Skagesentrum.Dettebørhensyntasi envurderingavprisnivåi prosjektet. En slik vurderingtilsier ensamletpris påca kr/m2.Med detutviklingsperspektivetsom ligger i prosjektetfor bådekommuneog leverandør,er detteetterrådmannensyn et akseptabelt nivå. Med forventetfinansieringvil prosjektetogsåværeforsvarligfor kommunen. Finansiering. I intensjonsavtalenframgårdetsomenforutsetningat nettokostnadermedprosjektetskalvære mulig å dekkeinn gjennomordinærhusleie. Aktuelle finansieringsparter i dennesakener InnovasjonNorge,Husbankenog Enova. OFU prosjektetharfått signalerom tilskuddfra InnovasjonNorge.Detteskaldekkekostnader medforskningsløpeti prosjektet. Husbankenkangi tilskuddtil prioriterteboligtiltak blantannettil bostedsløseogflyktninger. Maksimalttilskuddskalnormaltikke overstige20 % av godkjenteprosjektkostnader. Prosentsatsenkanlikevel væreinntil 40 % nårboligeneskalbrukestil å forebyggeog bekjempe bostedsløshet, og dasærligboligprosjekterfor personermedutfordringersomkreveret helhetlig hjelpeapparat. Når detgjelderenovakandetogsåværemuligheterfor noetilskudd relaterttil dekningav deler av merkostnadenmedbyggingav passivhus, alternativt450kr/m2 for boliger. Det gjennomføresfølgendebudsjettregulering: Utgifter kr Mva. kompensasjon kr kr kr Tilskuddhusbanken,enova kr Kommunaltlån kr Side 21

22 Investeringafinansieresvedtilbakeføringav momskompensasjonog lånebeløpetavdrasover40 år. Det skisseresenmånedlighusleiepå kr. pr. leilighet (fastsettesettersluttregnskap og avklartfinansiering). Dettevil dekkelånekostnaderog øvrigeårligekostnadersom kommunaleavgifter,forsikring, snøbrøyting og annetvedlikehold. Deterforutsatt40 % tilskuddfra husbanken.hvis tilskuddi finansieringablir lavere,økes lånebeløpet tilsvarende,og motsatthvis tilskuddblir høyere. Framdriftog videreprosess. Det skisseresvidereframdrift i byggeprosjektet: Behandlingi kommunestyret Utbyggingsvedtak. Entreprenørengjennomførerutviklingsprosjekteti samrådmed Sintefog underentreprenører. Reguleringsplanegengodkjennesav kommunestyret innen Byggestartinnen Ferdigstillingav byggeprosjektetinnen EttervedtakinngåskontraktmellomOverhallakommuneog Overhallaindustriersomen totalentreprise.i tillegg måpartenei prosjektetinngåenforpliktendeofu kontrakt.det delegerestil rådmannenå inngådenødvendigekontrakterfor å få prosjektetgjennomført. Side 22

23 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: AnnbjørgEidheim Saksfr amlegg Behandling av klagevedrørendesøknadom tiltak uten ansvarsrett - tilbygg balkong på NAF-gårdenseiendom45/20og søknadom kjøp av tilleggsareal somtomtegrunn for sammetiltak. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 63/ Rådmannensinnstilling Vedtaki sak26/12opprettholdesfordi detikke er kommetfram opplysningersomgir grunnlag for åendrevedtaket. Svarpåsøknadervedtasslik: 1. Søknadomkjøp av tilleggsarealtil NAF-gårdeneseiendom45/20påRanemslett avslås. Søknadenavslåsfordi områdeter formålsregulertil parkog salgav grunnvil medføre bruk somikke er i henholdtil kommunensintensjoner medreguleringsplanfor Ranemsletta. Formålsregulertbruk er forankreti nylig vedtattprosjektstedsutviklingranemslettader parkområdeter vedtattopparbeidet. 2. Søknadom tiltak somkreversøknadog tillatelseog somkanforeståsav tiltakshaver Bygging av balkongpågarasjensøstveggpåprivat eiendomgodkjennesi hht pbl 20.2, bokstava og byggesaksforskriftens 3-1. Det ileggesikke nytt byggesaksgeby r i tillegg til tidligeregitt gebyr vedgodkjenningav tiltak - Balkongmot Namsengata. 3. Søknadom tiltak somkreversøknadog tillatelseog somkanforeståsav tiltakshaver Byggingav balkongpågarasjensnordveggpåkommunensparkområdeavvisesi hht pbl Søknadsomgjelderbalkongmot nordpåkommunensparkområdeavvisesfordi klager ikke hardeprivatrettsligerettighetersomsøknadenforutsetter. Klagerharikke eiendomsrettil området,og harikke lov til å byggepåkommunens grunnutentillatelse. 4. Søknadom dispensasjonetterpbl 19-2, jfr avvisesi hhtpbl Søknadom dispensasjonavisesfordi søkerikke hardeprivatrettsligerettighetersom søknadenforutsetter. Søkerharikke eiendomsrettil området. Side 23

24 Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementetkap. III, bokstav a, pkt. i og bokstavc, pkt. iii. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Dokumenter i saken, vedlegges Type Dato Tittel Adressat S Søknadom tiltak utenansvarsrett- Tilbygg balkongpånaf-gårdenes eiendom45/20påranemsletta. Søknadom kjøp av tilleggsarealtil NAF-gårdeneseiendom45/20på Ranemsletta. X Tilleggtil sak:byggesakbalkong Overhallakommune EndreVold. I Foreløpigklagepåvedtak Adv. Bauta I Vedr. klagesak AdvokatfirmaBautaas Kart: Saksopplysninger Søknadomkjøp av tilleggsareal,søknadom dispensasj on og byggesøknadetterplan- og bygningslovenble behandletav Overhallaformannskap medfølgendevedtak: Side 24

25 Vedtaki Overhallaformannskap ,enst.: Rådmannensforslag til vedtakmedtillegg til nytt pkt. 4 vedtasslik: 1. Søknadomkjøpavtilleggsarealtil NAF-gårdeneseiendom45/20på Ranemslett avslås. Søknadenavslåsfordi områdeter formålsregulerttil park og salgav grunnvil medføre bruksomikkeer i henholdtil kommunensintensjonermedreguleringsplanfor Ranemsletta. Formålsregulertbruk er forankreti nylig vedtattprosjektstedsutviklingranemsletta der parkområdeter vedtattopparbeidet. 2. Søknadomtiltak somkreversøknadog tillatelseog somkanforeståsav tiltakshaver Byggingav balkongpå garasjensøstveggpå privat eiendomgodkjennesi hht pbl 20.2, bokstava og byggesaksforskriftens 3-1. Det ileggesikkenytt byggesaksgebyr i tillegg til tidligere gitt gebyrvedgodkjenningav tiltak - Balkong motnamsengata. 3. Søknadomtiltak somkreversøknadog tillatelseog somkanforeståsav tiltakshaver Byggingav balkongpå garasjensnordveggpå kommunensparkområdeavvisesi hht pbl Søknadsomgjelderbalkongmotnord på kommunensparkområdeavvisesfordi klager ikkehar deprivatrettsligerettighetersomsøknadenforutsetter. Klager har ikkeeiendomsrettil området,og har ikkelov til å byggepå kommunens grunnutentillatelse. 4. Søknadomdispensasjonetterpbl 19-2, jfr avvisesi hhtpbl Søknadomdispensasjonavisesfordi søkerikkehar deprivatrettsligerettighetersom søknadenforutsetter. Søkerhar ikkeeiendomsrettil området. EndreVold påklagetvedtaket ,og begrunnelseav klagenble mottatt Klagerpåpekerat sakeni hovedsakgjelderprivatrettsligeforhold,ogattvistengårpåatsøylene for balkongenvedeninkurie ble sattinnepåoverhallakommunes eiendom. Videreoppfatterhansaksbehandlingenslik at deprivatrettsligespørsmålikke er forberedtog behandletuavhengigav byggesaksbehandlingen. Klagermenerat enuavhengigbehandlingavsøknadomkjøp avtilleggsareal,eventuelt makebytte av arealetvedgarasjeanlegget, vil framståsomingendårlig opsjonfor kommunen. Videreer detpåpektatkonsekvenseneav rettingavveidmot restverdienav stykket til park- og leikeformåler marginalog ikke vurdert. Klagermenerogsåat deter gjort usakligforskjellsbehandlingvedat deter gitt samtykke til en balkongpåbyggetsøstsidedersøylene stårinnepåkommunensgrunn. Underhenvisningtil depåpekteforhold berklagerom at formannskapet tar detprivatrettslige forhold opptil enegenog selvstendigavgjørelse. Vurdering Delegasjonsreglementet for Overhallakommuneangirmyndighetsområdefor kommunestyre, formannskap,rådmannog videredelegasjon. Side 25

26 Gjeldendesaker lagt fram for folkevalgtorgani henholdtil delegasjonsreglement, vedtattav kommunestyret Påstandom at privatrettsligspørsmålikke er behandletuavhengigav byggesaksbehandlingen tas derforikke til følge. Kjøp av tilleggsareal: Kjøp av tilleggsarealer avslåttmedbegrunnelsei politisk vedtattreguleringsplanog stedsutviklingsprosjekt. Beggeplanverker gjennomarbeidetog er gjeldendefor dagensarealbrukog arealdisponering. Det sesingengrunnfor å endredette. Klagersforslagom makebytte av parkarealmot arealetvedgarasjeanlegget tasikke til følge. Dettearealetble regulerttil garasjeanleggog skulleselgesnaf-gårdenesomenforutsetningfor bygging av garasje. Byggesaksbehandlingog dispensasjonssøknad: Klagerpåpekerat deøkonomiskekonsekvensenevedriving ikke synesvurdertog at detkanse ut somdeter gjort forskjellsbehandlingi forhold til balkongoppsattpåøstsidenav hovedbygget. Rådmannenmenerdetblir enreduksjonogdermedforringelseav parkområdetdersom balkongenblir stående.områdetblir innskrenketog enutkikkspostoveret offentlig parkområde er ikke ønskelig.dettemåogsåseesi lys av at arealertil grøntformålfra før er sværtbegrenseti sentrumsområdet, slik at innregulertegrøntarealerbørivaretasi forhold til tiltenkt formål. Påstandom ikke vurdertrettingav tiltaket tasderforikke til følge. Områdetblir klart forringet pågrunnav arealmessiginnskrenkingog privatiseringvedinnsyn fra tilleggendebalkong. Vedrørendebyggetillatelsefor balkongpåøstsidenav hovedbygget, gjelderdettebyggingpå områderegulerttil bolig/forretning,altsåsammeformål sombyggetforøvrig. Sakeneer ikke identiske,og denene skaperikke presedensfor denandre.ved vurderingav om byggetillatelseskalgis, er regulertformål vesentligfor utfallet av saken.rådmannenserderfor ikke atdettedannergrunnlagfor forskjellsbehandlingogpåstandom dettetasderforikke til følge. Videreer detgrunntil å påpekeat detble gitt byggetillatelsetil garasjenden ,sak FPU007/05. I ettertider detoppførtengarasjesomikke er oppførti henholdtil søknadog byggetillatelse. Dener bygd 0,75meterinn påkommunalgrunn, formålsregulertil park. Det er innredetbeboelsesromi andreetasje. Ved førstegangsbehandlingav kjøp om tilleggsarealden ,sak76/11ble deti pkt 4 vedtattfølgende: 4. Søker skalleggeframsøknadomferdigattestfor garasjebygdi 2005medoppdaterte tegningerog dokumentasjonpå tekniskekrav i henholdtil plan- og bygningslovens forskrifter. Detteer ennåikke gjort. Innkommetklageer vurdert,og rådmannenserikke grunnlagfor å endrevedtaki formannskapssak26/12av pågrunnlag av gitte opplysninger. Vedtaki sak26/12foreslåsopprettholdtog oversendesfylkesmannenfor endeligbehandling. Side 26

27 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Nils Kristian Vestgøte Saksfr amlegg Meosenboligfelt, behandling av søknadfra beboereom kommunal overtakelseav avløpsanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 64/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling 1. Overhallakommunevedtarå overtaeierforholdetog driften av avløpspumpestasjonmed pumpeledningfrem til Meosenrenseanlegg.Detteer et anleggsombetjenerbebyggelsen vedavkjørselentil Enganveien. 2. Det foretasnødvendigoppgraderingav pumpestasjonentil endrivbarstandardog innenforenkostnadsrammepåkr Følgendebudsjetteringgjøres: art ansvar tjeneste prosjekt kostnad anleggskostnader låneopptak Lånetavdrasover20 år, og inngåri grunnlagetfor beregningav kloakkavgiften. Hjemmel for vedtaket er: TrondStenvik Rådmann Stig Moum Teknisksjef Side 27

28 Vedleggikke utsendt. 1. E-postnotatfra BentToresensomrepresentant for beboernei Meosen. 2. Svarpåutslippssøknadfra Fylkesmannen. 3. Brev fra beboernei Meosenboligområdemedunderskrifter. 4. Svarbrevfra tekniskavdeling. Saksopplysninger I brevmedunderskrifterfra beboernei Meosenboligfelt datert4.januar2012,kritiseres Overhallakommunefor manglendeansvarfor kommunaltekniskeanleggknyttet til bebyggelsen i selvefeltet,og endel bebyggelselengermot vest. Meosenboligfelt er privat og ble anlagti Utbyggersøkteom godkjenningav privat renseanleggbyggetsomkunstigsandfilteranlegg. Fylkesmannensattesombetingelsefor godkjenningat Overhallakommuneskulletaover anleggetog drifte dette, noesomogsåblegjort. Etterkort tid (ca.10 år) oppstodriftsproblemer, og kommunenmåttegjennomføreutbedringstiltak. Driftsproblemenekom tilbakeetterfå år, og i 2006byggetkommunennytt renseanleggmedet annetrenseprinsipp. I forbindelsemed byggingav nytt renseanleggdukketspørsmåletmuntlig oppfra BentToresen om Overhallakommunekunneovertaenpumpestasjonsombefordreravløpsvannetfra bebyggelsenvestfor renseanlegget vedavkjørselentil Enganveien. Pågrunnav ukjentkvalitet og tilstand,og at stasjonenikke haroverbygg, ble dadette spørsmåletbesvartmednei. Pådaværendetidspunktvar dettehellerikke enaktuell problemstilling. Vurdering Pumpestasjonenbeståri dagav enbetongkummedlokk, og er vanskeligå betjeneinnenfor den HMS somgjelderfor vår drift. Vi harforetattinspeksjonav stasjonen,og serat dener i dårlig forfatning. Det foreliggeringendokumentasjonpåverkenpumpestasjoneneller pumpeledningen, og heller ikke loggføringav drift. Dersomstasjonenhardriftsavbruddvil detterepresenteren forurensingskilde.omfangetav driftsavbruddkjennesikke. De privateeierneserdetsomet stortproblemfortsattå haansvaretfor drift og vedlikeholdav detteanlegget. I møtemedordfører,rådmannog teknisksjef ble situasjonendrøftet.det er stilt spørsmålom kommunenvil overtabådeavløpsledningvestfor renseanlegget og vegog ledningsanleggopptil bolighusi feltet. Etterensamletvurderingsynesdetsomakseptabeltog fornuftig at kommunen overtar ledningsanleggog pumpestasjonvestfor renseanlegget. Dette medfører enmerkontrollertdrift, menforutsetterenoppgraderingavpumpestasjonentil enkostnadpåca Miljømessig vurdering Side 28

29 Sikreremot driftsavbruddog overløptil Nordelva. Side 29

30 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: AnnbjørgEidheim Saksfr amlegg Utbygging av boligtomter i Svalia. Endret kostnadsramme.tomtepris. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 65/ Overhallakommunestyre Rådmannensinnstilling 1. Overhallakommunebyggerut for 6 tomteri Svaliainnenforenutvidetkostnadsrammepå inntil kr Prosjektetfinansieressomvedtatti K-sak6/12,menmedøkt lånerammetil kr UtbyggingSvalia kr Bruk av lån kr Låneopptaketasoppsomavdragsfrittlån somnedbetalesekstraordinærtvedsalgav tomtene. 3. Tomteprisberegnespågrunnlagav samledeutbyggingskostnaderog blir pr. tomt. Inntektervedsalgav tomtergårtil nedbetalingav lån. Hjemmel for vedtaket er: Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Saksopplysninger Videreutbyggingav 6 tomteri Svaliable vedtatti kommunestyret ,sak6/12innenfor enkostnadsrammepåkr Tomteprisskullevedtasetterinngåelseav kontraktmedentreprenør. Ettergjennomførtanbudsrunder prosjektkostnadenberegnetil kr inkl. mva.i dennesummener detdamedregnetasfaltpåvegog gatelys. Side 30

31 Vurdering Anbudetligger overkostnadsrammen, og vedfordelingav utbyggingskostnaderpåbare6 tomter,vil detfå relativt stortutslagpåtomteprisen. Interessenfor feltet er storog detbørderforvurdereså reduserekostnadeneog likevel byggeut somtidligerevedtatt. I dettotaleanbudeter asfaltberegnetil kr oggatelys til kr Detteer poster somkanvurderesvedendretkostnadsramme. Geotekniskesikringsarbeiderpåtomt 42 erberegnetil kr Detteer arbeidersommå gjennomføresi henholdtil geotekniskrapportutarbeidetpågrunnlagav prøvegravingog befaring.det vil værenaturligat kostnadenforblir endel av utbyggingskostnadenfor helefeltet, sidendeter enforutsetningfor byggingpåtomten. For åredusereutbyggingskostnadeneanbefalesdetutbygging utenasfaltog gatelys.det er for øvrig ogsågrusvegpåadkomstvegentil feltet fra Svalivegenog hellerikke hergatelys. Det anbefalesat totalrammenøkesmedkr til kr ,og at tomteprisenberegnes ut fra samletutbyggingskostnad.dettegir enberegnetomteprispåkr somavrundestil kr pr. tomt. Det sesingen grunntil å differensieretomteprisen.tomteneligger samletog er tilnærmetlik i form og størrelse. Side 31

32 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: AnnbjørgEidheim Saksfr amlegg Utbygging av boligtomter i Skageåsen.Tomtepris. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhallaformannskap 66/ Rådmannensinnstilling 1. Utbyggingav 20 boligtomteri Skageåsenutføresi henholdtil vedtaki K-sak6/ Tomteprisenskaldekkeutbyggingskostnaderog blir kr pr. tomt. Inntekterfra tomtesalgetgårtil nedbetalingav lån. Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementetskap. III, bokstava, pkt. i. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Kart: Side 32

33 Saksopplysninger Utbyggingav 20 nye tomteri Skageåsenble vedtatti K-sak6/12innenforentotalrammepå kr Tomteprisskullevedtasetterinnkommetanbud. Etteranbudviserprosjektkostnadenefor tilretteleggingav 20 tomterkr Vurdering Det anbefalesat detbyggesut 20 tomtersomvedtatti K-sak6/12. Med kostnadsrammepåkr gir detteentomteprispåkr Denneprisendekkerutbyggingskostnadenhelt ut. Det sesikke grunnlagfor å differensieretomteprisenfordi tomteneligger samletog er tilnærmet lik i form og størrelse. Side 33

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig

Detaljer

Offentlig Forsknings- og utviklingskontrakt. Bygging av passivhus-standard leilighetsbygg med 6 enheter på butikkåkern i Skage sentrum.

Offentlig Forsknings- og utviklingskontrakt. Bygging av passivhus-standard leilighetsbygg med 6 enheter på butikkåkern i Skage sentrum. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/4837-10 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Offentlig Forsknings- og utviklingskontrakt. Bygging av passivhus-standard leilighetsbygg med

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 11:00(MERK KLOKKESLETT) Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig

Detaljer

Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU) med målsetting om bygging av klima- og miljøsmarte utleieboliger

Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU) med målsetting om bygging av klima- og miljøsmarte utleieboliger Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/4837-4 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU) med målsetting om bygging av klima- og miljøsmarte

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/12 08.05.2012

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer May-Kristin Skaret Engblom MEDL OVAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer May-Kristin Skaret Engblom MEDL OVAP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 80/13 17.09.2013 Overhalla formannskap 89/13 15.10.2013 Overhalla kommunestyre 80/13 21.10. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/4146-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om kjøp av tilleggstomt i Øysvollen boligfelt, Ann Gregersen og Arnt Wærnes. Utvalg

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 13.03.2017 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jo Morten Aunet

Detaljer

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2012/6972-13 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: /9961-5 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg ENØK - tiltak ved kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjersti Jensen MEDL OVAP May-Kristin Skaret Engblom MEDL OVAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjersti Jensen MEDL OVAP May-Kristin Skaret Engblom MEDL OVAP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 08.11.2011 Tidspunkt: Fra 13:00 til 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum

Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/403-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Finansiering av stabiliserende sikringstiltak i Skage sentrum Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/711-21 Saksbehandler: SteinArve Hagen Saksfr amlegg 65/1040Abel Meyers gate13 - Søknadom endring av tidligere godkjent bruk sendring/ombygging.

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2008/10344-4 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Søknad om midlertidig bruksendring av Overhalla Hotell til asylmottak. Klage på vedtak og søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møteinnkalling Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering.

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2007/2169-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

Overhalla arbeidsmiljøutvalg

Overhalla arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Overhalla arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Fyrileiv / Fahsing: Søknad om bygging av bolighus med søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Fyrileiv / Fahsing: Søknad om bygging av bolighus med søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/2460-3 Saksbehandler: Terje Indgjerd Saksframlegg Fyrileiv / Fahsing: Søknad om bygging av bolighus med søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Namsos kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 18:30 Møteinnkalling Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 18:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 12. mai 2009 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Overhalla kommune, kommunestyresalen 1. etg. Saker: 005/09 009/09 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn.

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/5630-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Eiendomsavdelingen Namsos Saksmappe: 2012/1187-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:05 (inkl. valgstyremøte) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet (utvidet formannskap). Den som har gyldig

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Møtedato: 02.05.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtetid: 09:00-11:30 Saksnr Tittel Saksliste 014/16 Godkjenning

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 11.30 Møtested: Overhalla Rådhus, kommunestyresalen Saker: 01513 021/13 Av 3 medlemmer møtte 2 Følgende medlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-16 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2016 Tid: 10:15 12.12 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

FORMANNSKAP LEKA KOMMUNE MØTEBOK. Lekatun 04.06.13 1030-1415. Møtested: Dato: Tid:

FORMANNSKAP LEKA KOMMUNE MØTEBOK. Lekatun 04.06.13 1030-1415. Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 04.06.13 1030-1415 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

For behandlingav byggesakerog tilsyn, betalesgebyretterfølgende satser:

For behandlingav byggesakerog tilsyn, betalesgebyretterfølgende satser: KAP 2 BYGGESAKER For behandlingav byggesakerog tilsyn, betalesgebyretterfølgende satser: A1 Tiltak somkanforeståsav tiltakshaver Pbl. 20-2 kategorii kr 2.590,- kategoriii kr 1.290,- Tiltak i kategorii

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.06.2009 Tidspunkt: 13:00. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.06.2009 Tidspunkt: 13:00. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/4837-56 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Sluttregnskap OFU - passivhus på Skage Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Fosnes Partsammensatt utvalg

Fosnes Partsammensatt utvalg Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes Partsammensatt utvalg Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 12:30 De faste medlemmeneinnkalles

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/4505-25 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 11/6/41 Gåsnesvegen 28 - Klage på politisk vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 09.05.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 4147 1166 eller

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-20 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/305 OPPFØRING AV UTHUS GNR 19/68 Saksbehandler: Nils Christian Raastad Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/16 Formannskapet 05.10.2016 Side 2 av

Detaljer

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 28.11.2013 kl. 13:00 28.11.2013: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum ORD OVSP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum ORD OVSP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnar Prestvik

Detaljer

Flatanger næringsfond

Flatanger næringsfond Møteinnkalling Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: SalII, Miljøbygget Dato: 17.02.2012 Tidspunkt: 09:30 Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig påtelefon 74 22 11 00.

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/3577-25 Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 1130 Møtested: Kommunestyresalen Saker: 007 012/12 Av 3 medlemmer møtte 2 Følgende medlemmer møtte Ann Gregersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 07.05.2014 Møtetid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Møteleder: Heider Sæther Saker: Sak 012-017 Av 3 medlemmer

Detaljer