Velkommen til Kvinesdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Kvinesdal kommune"

Transkript

1 Kvinesdal kommune Velkommen til Kvinesdal kommune Informasjon til nyansatte i Kvinesdal kommune

2

3 INNLEDNING Vi ønsker deg hjertelig velkommen som ny medarbeider i Kvinesdal kommune. Som ny i kommunens tjeneste er det sikkert mange forhold du ønsker nærmere opplysninger om hvordan kommunen er organisert, lønns- og arbeidsforhold, rettigheter og plikter. Med dette informasjonsmaterialet ønsker vi å gi deg en kort og generell oversikt over forhold du bør ha kjennskap til og med henvisning til hvor du kan finne mer informasjon. Vi håper du vil finne deg til rette og at du vil trives på den nye arbeidsplassen din. Vennlig hilsen Camilla Dunsæd rådmann

4 1. Presentasjon av Kvinesdal kommune Selve ordet kommune betyr fellesskap. Noe en er sammen om, noe en hører til - sammen med andre. Det er ikke for ingenting at kommune har samme latinske rot som ordet for altergang og nattverd: kommunion. Men ordet er bare begynnelsen. Kommunen er som et Kinder-egg: Tre-i-ett: Lokalt fellesskap, politisk folkestyre og samfunnsmessig forvaltning. Kommunen er den største bedriften i bygda med over 400 årsverk og mer enn 600 ansatte. Kommunen har ansvar for å produsere gode tjenester til våre innbyggere på en rekke områder. Ingen bedrifter i Kvinesdal har mer samlet kompetanse enn kommunen. Kommunen er en sentral aktør i samfunnet Kvinesdal og betyr daglig mye for mange mennesker. Dette betyr at du som medarbeider hos oss har en viktig oppgave. Når du har valgt å takke ja til en stilling i kommunen, tar vi det som en selvfølge at du ivaretar din del av kontrakten med kommunen. Du har solgt din arbeidskraft og tid til kommunen, og kommunen og innbyggerne forventer å få noe igjen. Vi har valgt å ansette deg fordi vi mener du har noe å bidra med og at du kan gjøre en god jobb på det stedet der du skal arbeide. Du blir en del av et arbeidsfelleskap. Et arbeidsfelleskap er et forpliktende samspill hvor både leder og medarbeider må bidra til en god og effektiv arbeidsplass. Gode medarbeidere bidrar til at det blir lett og lystbetont å være leder, og godt lederskap gir medarbeiderne lyst til å yte sitt beste, hver dag, til beste for innbyggerne våre. Kvinesdal kommune organisasjonskultur skal preges av åpenhet og tillit. En god dialog på arbeidsplassen er viktig for å sikre dette. Kommunen har innført kommunikasjonsregler for å sørge for en åpen dialog. Dialogens grunnprinsipper er: Vennlig oppriktighet. Si det du mener på en tydelig, men vennlig måte. Interesse. Vis at du lytter og er interessert i å forstå andres synspunkter Bevegelighet. Vær villig til å revurdere egne oppfatninger. For å være mottakelig og bevegelig må du skille mellom person og meningsytring. Du har en mening, men du er ikke denne meningen. Derfor er det mulig å endre mening. Respekt. Gjensidig respekt gjør at begge parter blir trygge og tydelige. Kvinesdal kommunes kommunikasjonsregler: Jeg praktiserer diskresjon Jeg har rett til å si NEI Jeg snakker for meg selv Jeg har rett til å vise følelser Jeg er her og nå Jeg sjekker ut tolkninger, og tror på svaret Jeg snakker MED ikke OM Jeg ansvarer for meg selv og egen læring Jeg unngår formuleringen Jeg føler at Jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke argumenter Jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for å kritisere

5 VAKKER VENNLIG VÅGAL Jeg unngår bruk av uklare ytre kilder Jeg har rett til å spørre, men har ikke krav på svar Jeg har rett til å feile Kommunen gjennomfører åpne medarbeiderundersøkelser. Ut fra resultatene lages det handlingsplaner for å skape forbedringer. Utvikling over tid krever at alle engasjerer seg og slipper til med ideer til hvordan ting kan bli bedre. Tenker du at kommunen burde, eller at hvis det bare hadde vært sånn så ja, da er det du som først og fremst sitter med nøkkelen til suksess på det området. Ikke tenk at det må lederen min gjøre, eller at det er rådmannens ansvar, kom igjen og ta ansvar selv! O f f e n t l i g s e r v i c e k o n t o r N e t t v e t ø t t e e n h e t S r k Rådmann S t a b Tjenesteenhet Tjenesteenhet Tjenesteenhet Kommunalsjefer Tjenesteenhet Tjenesteenhet Tjenesteenhet

6 Kvinesdal kommune har et styringssystem med to ledernivåer. Kommunen har: Et topplederteam bestående av rådmann og 3 kommunalsjefer Rådmannens stab 17 tjenesteenheter Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Rådmannen har ansvar for å sikre helhetstenkningen i kommunen. Det er en rekke overordnede oppgaver som ivaretas av rådmannsnivået, bl.a. beredskap, finansforvaltning, oppfølging av styringssystemet, utviklingsarbeid Kommunalsjefene skal ha hovedfokus internt i organisasjonen. Viktige oppgaver er ledelsesstøtte til enhetslederne, styringsdialogen mellom rådmann og enheter, sikre koordinering mellom enhetene og mellom enheter og rådmannsnivået. Kommunalsjefene er sentrale i den overordnede planleggingen og utviklingsarbeidet for Kvinesdal kommune. I tillegg utøver også kommunalsjefene saksbehandling. Rådmannens stab består av personalsjef, økonomisjef, oppvekstkoordinator, HMS-rådgiver og kommuneoverlege. Staben har en rådgivningsfunksjon både inn mot rådmannsnivået og ut i organisasjonen. Kvinesdal kommune har 17 tjenesteenheter: Kulturenheten Støttetjenesten Familie- og sosialenheten Plan- og miljøenheten Teknisk drift Servicekontoret Åpen omsorg Kvinesdal bo og rehabilitering Boligbaserte tjenester Liknes skole Kvinlog skule Vesterdalen skole Austerdalen skole Feda skole Kvinesdal ungdomsskole Barnehageenheten NAV Kvinesdal Tjenesteenhetene har hovedfokus mot publikum og brukere og skal sikre gode kommunale tjenester i Kvinesdal. Enhetene har resultat- og økonomiansvar. Enhetene skal drive tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid innenfor de økonomiske rammer som er satt av kommunestyret. Administrasjonen rapporterer til politisk nivå på fem områder: Kvalitet og brukerfokus Økonomi Menneskelige ressurser Samarbeid og utvikling Samfunn Disse fem fokusområdene vil du finne igjen bl.a. i virksomhetsplaner og årsrapporter.

7

8 2. Hvordan hente aktuell informasjon? Kommunens Internettside På vår hjemmeside finner du informasjon om kommunen. Nærmere opplysninger kan du få ved å henvende deg til servicekontoret. Kommunens Intranett Kvinesdal kommune har en egen intranettside med informasjon til kommunens ansatte. Her finner du forskjellige dokumenter som personalhåndboka, kvalitets- og avvikssystemet QM+, interne stillingsutlysninger, skjemaer, lenker til nødvendige kontorstøttesystemer m.m. Alle ansatte kan sende inn e-post til sin eport-kontakt med informasjon de ønsker publisert. Intranettsiden skal hele tiden være oppdatert på det som skjer i kommunen. Den er et tilbud som alle ansatte bør benytte seg av! Intranettsiden kan du også komme inn på via kommunens internettside. Trykk på for ansatte øverst til venstre. Brukernavn og passord får du av din enhetsleder. Systematisk innføring/opplæring på arbeidsplassen For at nyansatte medarbeidere skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet, er det utarbeidet en sjekkliste for introduksjonsprosessen. Introduksjonsdag for nyansatte Innen et halvt år etter tiltredelse inviteres nyansatte til en introduksjonsdag på rådhuset der også ordføreren og rådmannen deltar. Programmet for dagen har både et faglig og sosialt innhold.

9 INFORMASJON

10 3. Introduksjonsprogram Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet. Den nyansatte skal gjennom introduksjonsprogrammet få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Målgruppe Introduksjonsprogrammet skal gjennomføres for alle ansatte med minst 40% stilling og med tilsetting som varer minst 6 måneder. Den enkelte leder må tilpasse programmet i forhold til arbeidsplassen, den ansattes kompetanse og tilsettingsforhold. Informasjon om kommunen og den ansattes rettigheter og plikter. Sammen med arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse utleveres kommunens velkomstbrosjyre. I tillegg til det løpende introduksjonsarbeidet i enheten, avholdes det en introduksjonsdag for nyansatte i Kvinesdal kommune 2 ganger i året, fortrinnsvis i januar og i august. Introduksjonen vil inneholde orienteringer fra ordfører og rådmann vedrørende kommunens politiske system, organisatoriske oppbygging, arbeidsgiverpolitikk og kommunen som arbeidsplass. Det vil også bli gitt en konkret gjennomgang av arbeidsmiljø, reglementer og rutiner ved sykefravær o.l. Tillitsvalgte vil orientere om tillitsvalgtordningen og hovedverneombudet om kommunens vernetjeneste. Ansvar Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet ligger hos rådmannen. Ansvaret for det løpende introduksjonsarbeidet ligger hos enhetslederne. Nærmeste overordnede eller avdelingsleder vil ha en sentral rolle ved selve introduksjonsprosessen. Innføring i arbeidet Nyansatte skal gis innføring/opplæring i kommunens og enhetens organisering, stillingens arbeidsoppgaver, ansvarsfordeling, samarbeidsrelasjoner, rutiner, hjelpemidler, sikkerhetsbestemmelser, vernetiltak m.m. Opplæringen kan delvis være felles med flere nyansatte, men må også være individuell og tilpasset den ansattes kvalifikasjoner. Sosial kontakt og fadderordning Nærmeste leder med personalansvar skal sørge for at den nyansatte blir kjent med kolleger og samarbeidspartnere og at det ved behov blir oppnevnt en fadder for den nyansatte. Fadderen sørger for den sosiale introduksjonen på arbeidsstedet, som for eksempel å gå sammen med den nyansatte til kantina/spiserommet. En fadder bør være en kollega av den nyansatte og skal være den nyansattes faste holdepunkt i de første månedene på nytt arbeidssted. Sjekkliste og oppfølgingssamtaler i prøvetiden For å sikre at vesentlige punkter i introduksjonsprogrammet blir ivaretatt er det utarbeidet en sjekkliste. Denne ikke er en fasit, men en hjelp til å systematisere arbeidet. I tillegg er det laget et skjema for oppfølgingssamtaler i prøvetiden.

11

12 4. Viktig å vite om ditt arbeidsforhold Generelt vises det også til gjeldende arbeidsgiverpolitikk for Kvinesdal kommune. Se personalhåndboka på kommunens intranett. 1. Tilsetting Arbeidstakeren tilsettes i Kvinesdal kommune - ikke på det enkelte arbeidssted - på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer og tilsettingsdokumenter. Ved tilsetting skal det inngås skriftlig arbeidsavtale, uansett arbeidsforholdets varighet. Arbeidsavtalen utstedes og undertegnes i to eksemplarer. Det ene beholdes av arbeidstakeren. Aktuelt tjenestested framgår av arbeidsavtalen. Vedlagt arbeidsavtalen får arbeidstakeren stillingsbeskrivelse. Ved endring av arbeidssted/ arbeidsvilkår skal ny arbeidsavtale utstedes. Spesielle tilsettingsvilkår skal framgå i arbeidsavtalen. Ved tilsetting får nye arbeidstakere utdelt kommunens velkomstbrosjyre. 2. Legeattest/politiattest For stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse/vandel, skal det før tiltredelse fremlegges tilfredsstillende lege-/politiattest. 3. Annet inntektsgivende arbeid Arbeidstakere i Kvinesdal kommune må ikke ha: inntektsgivende ekstraarbeid i konkurranse med sine arbeidsoppgaver i kommunen. ekstraarbeid som kan føre til inhabilitet etter forvaltningslovens bestemmelser. ekstraarbeid i et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. arbeid (herunder ekstraarbeid, ekstravakter og deltidsarbeid), ved flere arbeidssteder i kommunen som til sammen overstiger 100% stilling. Alt ekstraarbeid skal godkjennes av nærmeste leder med personalansvar. Godkjenning kan kalles tilbake dersom ekstraarbeidet virker inn på arbeidsinnsatsen eller på annen måte er uheldig for kommunen. 4. Prøvetid Ved fast eller midlertidig tilsetting utover 6 måneder gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det fastsettes ikke prøvetid ved direkte overgang til annen stilling i kommunen, med mindre det dreier seg om stillinger med klart forskjellige arbeidsoppgaver. Dersom arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetid med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. For øvrig vises det til egne rutiner for oppfølging av nye arbeidstakere i prøvetiden. 5. Medlemskap i pensjonsordning Fast ansatte arbeidstakere med en arbeidstid som på forhånd er fastsatt til minst 14 timer pr. uke, innmeldes i kommunens pensjonsordning. Midlertidig tilsatt arbeidstaker meldes inn dersom de har en gjennomsnittlig arbeidstid på minst 168 timer pr. kvartal. Dette gjelder også de som har en fast ansettelse

13 REGLER på mindre enn 14 timer pr. uke, men som på grunn av ekstravakter/ekstraarbeid får en gjennomsnittlig arbeidstid som overstiger denne nedre grensen. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser fastsatt i lov, avtaler og i vedtekter for kommunens pensjonsleverandør. Opplysninger om medlemskap og trekkplikt for premie skal fremgå av tilsettingsbrevet/arbeidsavtalen. Ved permisjon med hel eller delvis lønn opprettholdes pensjonsmedlemskapet. Ved ulønnet permisjon utover 1 mnd. meldes vedkommende ut av pensjonsordningen, men har mulighet til å opprettholde pensjonsmedlemskap for egen regning. Medlemskap knyttet til tilsettingsforhold i Kvinesdal kommune opphører ved oppsigelse/ slutt. 6. Forsikringsordninger Ansatte i Kvinesdal kommune er omfattet av følgende forsikringer: Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Ulykkesforsikring i fritid Tjenestereise Nærmere opplysninger om forsikringene kan fås ved henvendelse til Personalsjefen. 7. Taushetsplikt Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov, bestemmelse eller forskrift, eller når det følger av sakens art, må ingen arbeidstaker

14 omtale saken overfor utenforstående. For øvrig må saken bare omtales når det er påkrevd som følge av saksbehandlingen. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidstakeren har sluttet i tjenesten. For noen stillinger gjelder egne regler for taushetsplikt og det skal for slike stillinger skrives under på egen erklæring. 8. Utbetaling av lønn Lønn blir fastsatt ved tilsetting og gjennom sentrale og lokale forhandlinger. Jfr. kommunens Lønnspolitiske retningslinjer. Utbetaling av lønn foretas som fastsatt i gjeldende lov og avtaleverk. Lønnsutbetaling i Kvinesdal kommune foretas den 12. i hver måned, gjeldende for kalendermåneden. Timelønte får utbetalt lønn den 12. etterskuddsvis. Den enkelte arbeidstaker skal kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes så snart som mulig. Sykepengerettigheter opptjenes i henhold til hovedtariffavtalen. I forbindelse med sykdom utbetales det full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan i inntil ett år. I ekstraordinære tilfeller kan forskudd på lønn utbetales. Lønnsforskuddet kan ikke være større enn at det kan trekkes i første påfølgende lønnsutbetaling. 9. Arbeids- og hviletider Arbeids- og hviletider følger av gjeldende lov og avtaler. Arbeids- og hviletidene for den enkelte arbeidsplass og/eller arbeidstakergrupper, gjøres kjent ved oppslag, eller på annen hensiktsmessig måte. På arbeidssteder hvor det er/blir innført fleksitidsordning, gjelder det fastsatte retningslinjer for ordningen. Ledere kan likevel, når det er nødvendig av hensyn til arbeidet og service overfor publikum, kreve at frammøte skjer til bestemt tid innenfor rammen av ordinær arbeidstid. Tilsvarende kan ledelsen kreve at arbeidstakeren ikke avslutter arbeidet før den ordinære arbeidstid er slutt. For pålagt overtidsarbeid vises til arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser. 10. Alminnelig orden Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse. Den ansatte plikter å gjøre seg kjent med og følge de instrukser, rutiner o.l. som gjelder for sitt arbeidsområde. Arbeidstakeren må ikke uten tillatelse forlate arbeidsstedet i arbeidstiden. Arbeidstakeren må ikke innta eller være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. Ansatte som bryter denne bestemmelsen ved å opptre påvirket i tjenesten, eller møter i bakrus, bortvises fra arbeidsstedet. I slike tilfeller skal det vurderes hvorvidt det bør gis tilbud om behandling etter kommunens retningslinjer om misbruk av alkohol eller andre rusmidler. Et slikt tilbud skal evt. være et alternativ til oppsigelse. Arbeidstakere skal følge de generelle og spesielle bestemmelser om røykeforbud som er etablert på den enkelte arbeidsplass. Arbeidstakeren plikter å gjøre seg kjent med eventuell branninstruks og rømningsveier, og vite hvor nærmeste brannvarsler, alarmtavle, slukningsmidler og førstehjelpsutstyr er plassert.

15

16 11. Behandling av utstyr m.m. Alt inventar, maskiner, utstyr, materialer m.v. må behandles med omhu. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom, og bruke det verneutstyr som er påbudt etter lov og forskrifter, eller som fastsettes av kommunen. Ved skade på ansattes utstyr eller eiendeler i tilknytning til og som følge av tjenesten for Kvinesdal kommune, kan det innvilges helt eller delvis erstatning. Det vises også til Reglement ved bruk av ITressurser, internett og e-post i Kvinesdal kommune. 12. Helse,- miljø- og sikkerhet (HMS) Arbeidstakeren plikter, i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser, å bidra til et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med de helse-, miljø og sikkerhetsrutiner som gjelder for deres arbeidsplass. Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har et spesielt ansvar til å ta initiativ til at HMS-arbeidet blir prioritert på lik linje med andre arbeidsoppgaver. Kvinesdal kommune bruker QM+ som sitt internkontrollsystem. Alle arbeidstakere vil få brukernavn og passord slik at de kan bruke dette systemet. Alle ansatte i Kvinesdal Kommune er fra innmeldt i Lister Bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjensten (BHT) skal bistå kommunen i HMS arbeidet og skal ha en fri og uavhengig rolle. 13. Fravær Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal så snart som mulig og i løpet av første fraværsdag meldes arbeidsplassen, fortrinnsvis til nærmeste leder. Fravær pga. sykdom skal meldes ved bruk av egenmelding/sykemelding. Kvinesdal kommune er en IA (Inkluderende Arbeidsliv) - virksomhet og det gjelder egne regler for denne ordningen. IA-avtalen gir adgang til inntil 24 egenmeldingsdager pr. 12 måneder. For sykefravær til og med 8 kalenderdager, skal det leveres egenmelding eller sykemelding. Ved lengre fravær enn 8 kalenderdager skal det leveres sykemelding. Rett til å bruke egenmelding inntrer etter to måneders tilsetting. Det vises for øvrig til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i folketrygdloven med forskrifter samt tariffavtale, bl.a. om begrensning i bruk av egenmelding. Kommunal arbeidstaker som har sykefravær plikter så langt mulig å holde arbeidsstedet orientert om utviklingen, og når friskmelding kan påregnes. For øvrig henvises til gjeldende retningslinjer for oppfølgning av sykemeldte. 14. Permisjon For permisjoner gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser, hovedtariffavtalen, hovedavtalen og Kvinesdal kommunes permisjonsreglement. 15. Ferie Bestemmelsene i ferieloven og hovedtariffavtalen gir ansatte rett til 5 uker årlig ferie (6 uker for ansatte over 60 år). Arbeidsgiver fastsetter ferie etter drøfting med den ansatte eller med tillitsvalgte. Den ansatte har rett til å få avklart tids-

17 punkt for ferie 2 måneder før ferien starter og ferielister skal derfor gjøres kjent tidligst mulig. For ansatte i skolen gjelder spesielle regler. Det forutsettes at ferien avvikles i ferieåret. Ved sykdom kan ferien kreves utsatt eller erstattet i samsvar med lov og avtaleverk. Dette gjelder ikke ved delvis sykemelding. Det må framlegges legeattest og fremmes skriftlig krav om utsatt ferie. Det forutsettes at ferien tas ut i ferieåret Dersom ferien ikke kan avvikles p.g.a. sykdom innen , utbetales lønn for ikke avviklet ferie i januar. Feriepenger utbetales i juni. 16. Kommunikasjonsregler Konflikter på arbeidsplassen påvirker trivsel og arbeidsinnsats. De kan ofte være langvarige og føre til omplasseringer, sykemeldinger og oppsigelse. Konflikter kan forebygges, håndteres og løses. Dette er hovedgrunnen til at Kvinesdal kommune har innført et sett kommunikasjonsregler som et av virkemidlene for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Vi ønsker glade og trygge arbeidstakere som trives på jobb. Vi ønsker gode arbeidsforhold for alle våre ansatte. 17. Håndtering av personalsaker God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, forebygger normalt personalsaker. Dersom den ansattes arbeidsutførelse og/eller atferd ikke er tilfredsstillende, må leder formidle dette slik at vedkommende kan rette på forholdene. Tar den ansatte ikke de uformelle tilbakemeldingene, kan leder ta i bruk formelle reaksjonsmidler som tilrettevisning, muntlig advarsel, skriftlig advarsel, oppsigelse, suspensjon og avskjed.

18 Personalsaker/problemer på arbeidsplassen skal forsøkes løst på lavest mulig nivå. Tillitsvalgte og verneombud kan bistå i saken. Det vises til Retningslinjer for håndtering av personalsaker. 18. Kompetanse Ansatte i Kvinesdal kommune skal til enhver tid tilegne seg den kompetanse som er/blir nødvendig for å løse oppgaven tilfredsstillende. Avtale om hvilken kompetanse som skal tilegnes, gjøres med nærmeste leder. 19. Etiske verdier Som forvalter av samfunnets fellesmidler stiller kommunen spesielt høye krav til de etiske holdninger arbeidstakere skal legge til grunn ved utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Det vises til Etiske retningslinjer for Kvinesdal kommune. 20. Lojalitet Kommunal arbeidstaker skal utføre sitt arbeid samvittighetsfullt og effektivt, og plikter lojalt å medvirke til gjennomføring av de arbeidsoppgaver, målsettinger og prioriteringer som besluttes av kommunens politiske og administrative ledelse. Enhver kommunal arbeidstaker plikter å følge vanlige normer for høflig, korrekt og imøtekommende opptreden. Denne lojalitetsplikt begrenser ikke arbeidstakerens lovbestemte ytringsfrihet. Den enkelte ansatte skal gjøre oppmerksom på at det dreier seg om personlige ytringer og ikke ytringer eller uttalelser på vegne av kommunen. Kommunal stillingstittel, brev, e-post skal derfor ikke brukes. 21. Informasjon til media Kvinesdal kommune skal ha en åpen og offensiv holdning til informasjon. I samråd med enhetsleder kan ansatte uttale seg om aktuelle saker innen sitt fagområde. I saker som er av strategisk karakter er det rådmannen, kommunalsjefer, stab og enhetsledere som uttaler seg på kommunens vegne. 22. Velferdstilbud for ansatte Kvinesdal kommune har bedriftshytte på Knaben som leies ut til ansatte for en symbolsk pris. Ved medlemskap i kommunens bedriftsidrettlag gis de ansatte gode tilbud mht. trimaktiviteter og treningsutstyr. Hvert annet år arrangeres Kommunedagen for virksomhetens ansatte. 23. Attest Ved fratreden har arbeidstakeren krav på attest i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljølovens Også arbeidstaker som blir avskjediget har rett til attest, men kommunen kan uten nærmere angivelse av grunnen anføre på attesten at arbeidstakeren er avskjediget. Har du spørsmål, ta kontakt med din leder. Lykke til!

19

20 Kvinesdal kommune Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: Faks: E-post:

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1.

Når det gjelder ekstraordinært arbeid for å avhjelpe arbeidsløshet, vises til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, 1. Arbeidsreglement for Nordre Land kommune 1 OMFANG Dette reglement gjelder for arbeidstakere i heltidsstilling. Dersom annet ikke er bestemt gjelder reglementet også for arbeidstakere i deltidsstilling.

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT

Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT Side 1 av 7 ARBEIDSREGLEMENT KAP. 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Definisjon Med kommune menes i dette reglement Tysfjord kommune. 1.2 Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende

Detaljer

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE- ARBEIDSTAKERDEL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER I STEINKJER KOMMUNE!

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE- ARBEIDSTAKERDEL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER I STEINKJER KOMMUNE! INTRODUKSJON FOR NYANSATTE- ARBEIDSTAKERDEL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER I STEINKJER KOMMUNE! Organisasjonsavdelingen Personalseksjonen Organisasjonsavdelingen Personalseksjonen Innhold: Revidert okt. 2003

Detaljer

Arbeidsreglement. Hadsel kommune. Ryddig og rettferdig. Med mulighetene i fokus skaper vi framtiden. Gyldig fra og med

Arbeidsreglement. Hadsel kommune. Ryddig og rettferdig. Med mulighetene i fokus skaper vi framtiden. Gyldig fra og med Hadsel kommune Arbeidsreglement Ryddig og rettferdig Gyldig fra og med 1.6.2010 Ansvar for ajourhold: Personalsjef Utfør dine plikter og kjenn dine rettigheter. Med mulighetene i fokus skaper vi framtiden

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innhold 1. VIRKEOMRÅDE.... 2 2. DELEGASJON OG DEFINISJONER... 2 3. ETIKK... 2 4. ARBEIDSTID OG HVILETID... 2 5. UTBETALING AV LØNN... 3 6. FERIE... 3 7. TAUSHETSPLIKT...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Arkivref: 2016/ Lederavtale. Rådmann. Sted, dato

Arkivref: 2016/ Lederavtale. Rådmann. Sted, dato Lederavtale Rådmann Sted, dato Rådmann Ordfører 1 Formell del 1.1 Generelt Denne arbeidsavtalen er inngått med hjemmel i lov og avtaleverk gjeldende for kommunal sektor. Avtalen tar sikte på å presisere

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

Introduksjonsprogram. for nyansatte. Ringebu kommune,

Introduksjonsprogram. for nyansatte. Ringebu kommune, Introduksjonsprogram for nyansatte Ringebu kommune, 27.01.15 Nytilsatt i Ringebu kommune Det første møtet med Ringebu kommune er viktig. En godt forberedt start gjør et godt førsteinntrykk på den nytilsatte.

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA INTRODUKSJON AV NYANSATT Vedtatt i AMA 14.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDLAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 2. FORMÅL 3. FORBEREDELSE AV MOTTAK 4. MOTTAK AV DEN NYANSATTE 5. OPPFØLGING I DET FØRSTE

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Arbeidsreglement. BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv. Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement

Arbeidsreglement. BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv. Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement BODØ KOMMUNE Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2009 54393/2006 2004/5111 400 Kap 4.1 Personal- og arbeidsreglement INNHOLD... 1 INNHOLD... 2 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

PLAN FOR OPPFØLGING AV NYTILSATTE I LENVIK KOMMUNE

PLAN FOR OPPFØLGING AV NYTILSATTE I LENVIK KOMMUNE 25.11.15 PLAN FOR OPPFØLGING AV NYTILSATTE I LENVIK KOMMUNE Bakgrunn I hovedtariffoppgjøret 2010 ble partene enige om sette søkelys på oppfølging av nytilsatte, og oppfordret kommunene til å utarbeide

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i møte den 01.09.97 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, og som ikke gjennom lov eller

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 22.12.2016 2015/1586-17015/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Norma

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE - ARBEIDSGIVERDEL

INTRODUKSJON FOR NYANSATTE - ARBEIDSGIVERDEL INTRODUKSJON FOR NYANSATTE - ARBEIDSGIVERDEL RETNINGSLINJER FOR TJENESTEENHETSLEDERE OG KONTAKTPERSONER Revidert okt.2003 Organisasjonsavdelingen Personalseksjonen INNHOLD: 1. HOVEDMÅLSETTING 3 1.1 INTRODUKSJON

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 09.08.2016 2016/837-10734/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Nina

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer