Velkommen til Kvinesdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Kvinesdal kommune"

Transkript

1 Kvinesdal kommune Velkommen til Kvinesdal kommune Informasjon til nyansatte i Kvinesdal kommune

2

3 INNLEDNING Vi ønsker deg hjertelig velkommen som ny medarbeider i Kvinesdal kommune. Som ny i kommunens tjeneste er det sikkert mange forhold du ønsker nærmere opplysninger om hvordan kommunen er organisert, lønns- og arbeidsforhold, rettigheter og plikter. Med dette informasjonsmaterialet ønsker vi å gi deg en kort og generell oversikt over forhold du bør ha kjennskap til og med henvisning til hvor du kan finne mer informasjon. Vi håper du vil finne deg til rette og at du vil trives på den nye arbeidsplassen din. Vennlig hilsen Camilla Dunsæd rådmann

4 1. Presentasjon av Kvinesdal kommune Selve ordet kommune betyr fellesskap. Noe en er sammen om, noe en hører til - sammen med andre. Det er ikke for ingenting at kommune har samme latinske rot som ordet for altergang og nattverd: kommunion. Men ordet er bare begynnelsen. Kommunen er som et Kinder-egg: Tre-i-ett: Lokalt fellesskap, politisk folkestyre og samfunnsmessig forvaltning. Kommunen er den største bedriften i bygda med over 400 årsverk og mer enn 600 ansatte. Kommunen har ansvar for å produsere gode tjenester til våre innbyggere på en rekke områder. Ingen bedrifter i Kvinesdal har mer samlet kompetanse enn kommunen. Kommunen er en sentral aktør i samfunnet Kvinesdal og betyr daglig mye for mange mennesker. Dette betyr at du som medarbeider hos oss har en viktig oppgave. Når du har valgt å takke ja til en stilling i kommunen, tar vi det som en selvfølge at du ivaretar din del av kontrakten med kommunen. Du har solgt din arbeidskraft og tid til kommunen, og kommunen og innbyggerne forventer å få noe igjen. Vi har valgt å ansette deg fordi vi mener du har noe å bidra med og at du kan gjøre en god jobb på det stedet der du skal arbeide. Du blir en del av et arbeidsfelleskap. Et arbeidsfelleskap er et forpliktende samspill hvor både leder og medarbeider må bidra til en god og effektiv arbeidsplass. Gode medarbeidere bidrar til at det blir lett og lystbetont å være leder, og godt lederskap gir medarbeiderne lyst til å yte sitt beste, hver dag, til beste for innbyggerne våre. Kvinesdal kommune organisasjonskultur skal preges av åpenhet og tillit. En god dialog på arbeidsplassen er viktig for å sikre dette. Kommunen har innført kommunikasjonsregler for å sørge for en åpen dialog. Dialogens grunnprinsipper er: Vennlig oppriktighet. Si det du mener på en tydelig, men vennlig måte. Interesse. Vis at du lytter og er interessert i å forstå andres synspunkter Bevegelighet. Vær villig til å revurdere egne oppfatninger. For å være mottakelig og bevegelig må du skille mellom person og meningsytring. Du har en mening, men du er ikke denne meningen. Derfor er det mulig å endre mening. Respekt. Gjensidig respekt gjør at begge parter blir trygge og tydelige. Kvinesdal kommunes kommunikasjonsregler: Jeg praktiserer diskresjon Jeg har rett til å si NEI Jeg snakker for meg selv Jeg har rett til å vise følelser Jeg er her og nå Jeg sjekker ut tolkninger, og tror på svaret Jeg snakker MED ikke OM Jeg ansvarer for meg selv og egen læring Jeg unngår formuleringen Jeg føler at Jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke argumenter Jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for å kritisere

5 VAKKER VENNLIG VÅGAL Jeg unngår bruk av uklare ytre kilder Jeg har rett til å spørre, men har ikke krav på svar Jeg har rett til å feile Kommunen gjennomfører åpne medarbeiderundersøkelser. Ut fra resultatene lages det handlingsplaner for å skape forbedringer. Utvikling over tid krever at alle engasjerer seg og slipper til med ideer til hvordan ting kan bli bedre. Tenker du at kommunen burde, eller at hvis det bare hadde vært sånn så ja, da er det du som først og fremst sitter med nøkkelen til suksess på det området. Ikke tenk at det må lederen min gjøre, eller at det er rådmannens ansvar, kom igjen og ta ansvar selv! O f f e n t l i g s e r v i c e k o n t o r N e t t v e t ø t t e e n h e t S r k Rådmann S t a b Tjenesteenhet Tjenesteenhet Tjenesteenhet Kommunalsjefer Tjenesteenhet Tjenesteenhet Tjenesteenhet

6 Kvinesdal kommune har et styringssystem med to ledernivåer. Kommunen har: Et topplederteam bestående av rådmann og 3 kommunalsjefer Rådmannens stab 17 tjenesteenheter Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Rådmannen har ansvar for å sikre helhetstenkningen i kommunen. Det er en rekke overordnede oppgaver som ivaretas av rådmannsnivået, bl.a. beredskap, finansforvaltning, oppfølging av styringssystemet, utviklingsarbeid Kommunalsjefene skal ha hovedfokus internt i organisasjonen. Viktige oppgaver er ledelsesstøtte til enhetslederne, styringsdialogen mellom rådmann og enheter, sikre koordinering mellom enhetene og mellom enheter og rådmannsnivået. Kommunalsjefene er sentrale i den overordnede planleggingen og utviklingsarbeidet for Kvinesdal kommune. I tillegg utøver også kommunalsjefene saksbehandling. Rådmannens stab består av personalsjef, økonomisjef, oppvekstkoordinator, HMS-rådgiver og kommuneoverlege. Staben har en rådgivningsfunksjon både inn mot rådmannsnivået og ut i organisasjonen. Kvinesdal kommune har 17 tjenesteenheter: Kulturenheten Støttetjenesten Familie- og sosialenheten Plan- og miljøenheten Teknisk drift Servicekontoret Åpen omsorg Kvinesdal bo og rehabilitering Boligbaserte tjenester Liknes skole Kvinlog skule Vesterdalen skole Austerdalen skole Feda skole Kvinesdal ungdomsskole Barnehageenheten NAV Kvinesdal Tjenesteenhetene har hovedfokus mot publikum og brukere og skal sikre gode kommunale tjenester i Kvinesdal. Enhetene har resultat- og økonomiansvar. Enhetene skal drive tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid innenfor de økonomiske rammer som er satt av kommunestyret. Administrasjonen rapporterer til politisk nivå på fem områder: Kvalitet og brukerfokus Økonomi Menneskelige ressurser Samarbeid og utvikling Samfunn Disse fem fokusområdene vil du finne igjen bl.a. i virksomhetsplaner og årsrapporter.

7

8 2. Hvordan hente aktuell informasjon? Kommunens Internettside På vår hjemmeside finner du informasjon om kommunen. Nærmere opplysninger kan du få ved å henvende deg til servicekontoret. Kommunens Intranett Kvinesdal kommune har en egen intranettside med informasjon til kommunens ansatte. Her finner du forskjellige dokumenter som personalhåndboka, kvalitets- og avvikssystemet QM+, interne stillingsutlysninger, skjemaer, lenker til nødvendige kontorstøttesystemer m.m. Alle ansatte kan sende inn e-post til sin eport-kontakt med informasjon de ønsker publisert. Intranettsiden skal hele tiden være oppdatert på det som skjer i kommunen. Den er et tilbud som alle ansatte bør benytte seg av! Intranettsiden kan du også komme inn på via kommunens internettside. Trykk på for ansatte øverst til venstre. Brukernavn og passord får du av din enhetsleder. Systematisk innføring/opplæring på arbeidsplassen For at nyansatte medarbeidere skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet, er det utarbeidet en sjekkliste for introduksjonsprosessen. Introduksjonsdag for nyansatte Innen et halvt år etter tiltredelse inviteres nyansatte til en introduksjonsdag på rådhuset der også ordføreren og rådmannen deltar. Programmet for dagen har både et faglig og sosialt innhold.

9 INFORMASJON

10 3. Introduksjonsprogram Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet. Den nyansatte skal gjennom introduksjonsprogrammet få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Målgruppe Introduksjonsprogrammet skal gjennomføres for alle ansatte med minst 40% stilling og med tilsetting som varer minst 6 måneder. Den enkelte leder må tilpasse programmet i forhold til arbeidsplassen, den ansattes kompetanse og tilsettingsforhold. Informasjon om kommunen og den ansattes rettigheter og plikter. Sammen med arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse utleveres kommunens velkomstbrosjyre. I tillegg til det løpende introduksjonsarbeidet i enheten, avholdes det en introduksjonsdag for nyansatte i Kvinesdal kommune 2 ganger i året, fortrinnsvis i januar og i august. Introduksjonen vil inneholde orienteringer fra ordfører og rådmann vedrørende kommunens politiske system, organisatoriske oppbygging, arbeidsgiverpolitikk og kommunen som arbeidsplass. Det vil også bli gitt en konkret gjennomgang av arbeidsmiljø, reglementer og rutiner ved sykefravær o.l. Tillitsvalgte vil orientere om tillitsvalgtordningen og hovedverneombudet om kommunens vernetjeneste. Ansvar Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet ligger hos rådmannen. Ansvaret for det løpende introduksjonsarbeidet ligger hos enhetslederne. Nærmeste overordnede eller avdelingsleder vil ha en sentral rolle ved selve introduksjonsprosessen. Innføring i arbeidet Nyansatte skal gis innføring/opplæring i kommunens og enhetens organisering, stillingens arbeidsoppgaver, ansvarsfordeling, samarbeidsrelasjoner, rutiner, hjelpemidler, sikkerhetsbestemmelser, vernetiltak m.m. Opplæringen kan delvis være felles med flere nyansatte, men må også være individuell og tilpasset den ansattes kvalifikasjoner. Sosial kontakt og fadderordning Nærmeste leder med personalansvar skal sørge for at den nyansatte blir kjent med kolleger og samarbeidspartnere og at det ved behov blir oppnevnt en fadder for den nyansatte. Fadderen sørger for den sosiale introduksjonen på arbeidsstedet, som for eksempel å gå sammen med den nyansatte til kantina/spiserommet. En fadder bør være en kollega av den nyansatte og skal være den nyansattes faste holdepunkt i de første månedene på nytt arbeidssted. Sjekkliste og oppfølgingssamtaler i prøvetiden For å sikre at vesentlige punkter i introduksjonsprogrammet blir ivaretatt er det utarbeidet en sjekkliste. Denne ikke er en fasit, men en hjelp til å systematisere arbeidet. I tillegg er det laget et skjema for oppfølgingssamtaler i prøvetiden.

11

12 4. Viktig å vite om ditt arbeidsforhold Generelt vises det også til gjeldende arbeidsgiverpolitikk for Kvinesdal kommune. Se personalhåndboka på kommunens intranett. 1. Tilsetting Arbeidstakeren tilsettes i Kvinesdal kommune - ikke på det enkelte arbeidssted - på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer og tilsettingsdokumenter. Ved tilsetting skal det inngås skriftlig arbeidsavtale, uansett arbeidsforholdets varighet. Arbeidsavtalen utstedes og undertegnes i to eksemplarer. Det ene beholdes av arbeidstakeren. Aktuelt tjenestested framgår av arbeidsavtalen. Vedlagt arbeidsavtalen får arbeidstakeren stillingsbeskrivelse. Ved endring av arbeidssted/ arbeidsvilkår skal ny arbeidsavtale utstedes. Spesielle tilsettingsvilkår skal framgå i arbeidsavtalen. Ved tilsetting får nye arbeidstakere utdelt kommunens velkomstbrosjyre. 2. Legeattest/politiattest For stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse/vandel, skal det før tiltredelse fremlegges tilfredsstillende lege-/politiattest. 3. Annet inntektsgivende arbeid Arbeidstakere i Kvinesdal kommune må ikke ha: inntektsgivende ekstraarbeid i konkurranse med sine arbeidsoppgaver i kommunen. ekstraarbeid som kan føre til inhabilitet etter forvaltningslovens bestemmelser. ekstraarbeid i et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. arbeid (herunder ekstraarbeid, ekstravakter og deltidsarbeid), ved flere arbeidssteder i kommunen som til sammen overstiger 100% stilling. Alt ekstraarbeid skal godkjennes av nærmeste leder med personalansvar. Godkjenning kan kalles tilbake dersom ekstraarbeidet virker inn på arbeidsinnsatsen eller på annen måte er uheldig for kommunen. 4. Prøvetid Ved fast eller midlertidig tilsetting utover 6 måneder gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det fastsettes ikke prøvetid ved direkte overgang til annen stilling i kommunen, med mindre det dreier seg om stillinger med klart forskjellige arbeidsoppgaver. Dersom arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetid med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. For øvrig vises det til egne rutiner for oppfølging av nye arbeidstakere i prøvetiden. 5. Medlemskap i pensjonsordning Fast ansatte arbeidstakere med en arbeidstid som på forhånd er fastsatt til minst 14 timer pr. uke, innmeldes i kommunens pensjonsordning. Midlertidig tilsatt arbeidstaker meldes inn dersom de har en gjennomsnittlig arbeidstid på minst 168 timer pr. kvartal. Dette gjelder også de som har en fast ansettelse

13 REGLER på mindre enn 14 timer pr. uke, men som på grunn av ekstravakter/ekstraarbeid får en gjennomsnittlig arbeidstid som overstiger denne nedre grensen. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser fastsatt i lov, avtaler og i vedtekter for kommunens pensjonsleverandør. Opplysninger om medlemskap og trekkplikt for premie skal fremgå av tilsettingsbrevet/arbeidsavtalen. Ved permisjon med hel eller delvis lønn opprettholdes pensjonsmedlemskapet. Ved ulønnet permisjon utover 1 mnd. meldes vedkommende ut av pensjonsordningen, men har mulighet til å opprettholde pensjonsmedlemskap for egen regning. Medlemskap knyttet til tilsettingsforhold i Kvinesdal kommune opphører ved oppsigelse/ slutt. 6. Forsikringsordninger Ansatte i Kvinesdal kommune er omfattet av følgende forsikringer: Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Ulykkesforsikring i fritid Tjenestereise Nærmere opplysninger om forsikringene kan fås ved henvendelse til Personalsjefen. 7. Taushetsplikt Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Når en sak er undergitt taushetsplikt i henhold til lov, bestemmelse eller forskrift, eller når det følger av sakens art, må ingen arbeidstaker

14 omtale saken overfor utenforstående. For øvrig må saken bare omtales når det er påkrevd som følge av saksbehandlingen. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidstakeren har sluttet i tjenesten. For noen stillinger gjelder egne regler for taushetsplikt og det skal for slike stillinger skrives under på egen erklæring. 8. Utbetaling av lønn Lønn blir fastsatt ved tilsetting og gjennom sentrale og lokale forhandlinger. Jfr. kommunens Lønnspolitiske retningslinjer. Utbetaling av lønn foretas som fastsatt i gjeldende lov og avtaleverk. Lønnsutbetaling i Kvinesdal kommune foretas den 12. i hver måned, gjeldende for kalendermåneden. Timelønte får utbetalt lønn den 12. etterskuddsvis. Den enkelte arbeidstaker skal kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes så snart som mulig. Sykepengerettigheter opptjenes i henhold til hovedtariffavtalen. I forbindelse med sykdom utbetales det full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan i inntil ett år. I ekstraordinære tilfeller kan forskudd på lønn utbetales. Lønnsforskuddet kan ikke være større enn at det kan trekkes i første påfølgende lønnsutbetaling. 9. Arbeids- og hviletider Arbeids- og hviletider følger av gjeldende lov og avtaler. Arbeids- og hviletidene for den enkelte arbeidsplass og/eller arbeidstakergrupper, gjøres kjent ved oppslag, eller på annen hensiktsmessig måte. På arbeidssteder hvor det er/blir innført fleksitidsordning, gjelder det fastsatte retningslinjer for ordningen. Ledere kan likevel, når det er nødvendig av hensyn til arbeidet og service overfor publikum, kreve at frammøte skjer til bestemt tid innenfor rammen av ordinær arbeidstid. Tilsvarende kan ledelsen kreve at arbeidstakeren ikke avslutter arbeidet før den ordinære arbeidstid er slutt. For pålagt overtidsarbeid vises til arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser. 10. Alminnelig orden Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse. Den ansatte plikter å gjøre seg kjent med og følge de instrukser, rutiner o.l. som gjelder for sitt arbeidsområde. Arbeidstakeren må ikke uten tillatelse forlate arbeidsstedet i arbeidstiden. Arbeidstakeren må ikke innta eller være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. Ansatte som bryter denne bestemmelsen ved å opptre påvirket i tjenesten, eller møter i bakrus, bortvises fra arbeidsstedet. I slike tilfeller skal det vurderes hvorvidt det bør gis tilbud om behandling etter kommunens retningslinjer om misbruk av alkohol eller andre rusmidler. Et slikt tilbud skal evt. være et alternativ til oppsigelse. Arbeidstakere skal følge de generelle og spesielle bestemmelser om røykeforbud som er etablert på den enkelte arbeidsplass. Arbeidstakeren plikter å gjøre seg kjent med eventuell branninstruks og rømningsveier, og vite hvor nærmeste brannvarsler, alarmtavle, slukningsmidler og førstehjelpsutstyr er plassert.

15

16 11. Behandling av utstyr m.m. Alt inventar, maskiner, utstyr, materialer m.v. må behandles med omhu. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom, og bruke det verneutstyr som er påbudt etter lov og forskrifter, eller som fastsettes av kommunen. Ved skade på ansattes utstyr eller eiendeler i tilknytning til og som følge av tjenesten for Kvinesdal kommune, kan det innvilges helt eller delvis erstatning. Det vises også til Reglement ved bruk av ITressurser, internett og e-post i Kvinesdal kommune. 12. Helse,- miljø- og sikkerhet (HMS) Arbeidstakeren plikter, i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser, å bidra til et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med de helse-, miljø og sikkerhetsrutiner som gjelder for deres arbeidsplass. Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har et spesielt ansvar til å ta initiativ til at HMS-arbeidet blir prioritert på lik linje med andre arbeidsoppgaver. Kvinesdal kommune bruker QM+ som sitt internkontrollsystem. Alle arbeidstakere vil få brukernavn og passord slik at de kan bruke dette systemet. Alle ansatte i Kvinesdal Kommune er fra innmeldt i Lister Bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjensten (BHT) skal bistå kommunen i HMS arbeidet og skal ha en fri og uavhengig rolle. 13. Fravær Fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker skal så snart som mulig og i løpet av første fraværsdag meldes arbeidsplassen, fortrinnsvis til nærmeste leder. Fravær pga. sykdom skal meldes ved bruk av egenmelding/sykemelding. Kvinesdal kommune er en IA (Inkluderende Arbeidsliv) - virksomhet og det gjelder egne regler for denne ordningen. IA-avtalen gir adgang til inntil 24 egenmeldingsdager pr. 12 måneder. For sykefravær til og med 8 kalenderdager, skal det leveres egenmelding eller sykemelding. Ved lengre fravær enn 8 kalenderdager skal det leveres sykemelding. Rett til å bruke egenmelding inntrer etter to måneders tilsetting. Det vises for øvrig til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i folketrygdloven med forskrifter samt tariffavtale, bl.a. om begrensning i bruk av egenmelding. Kommunal arbeidstaker som har sykefravær plikter så langt mulig å holde arbeidsstedet orientert om utviklingen, og når friskmelding kan påregnes. For øvrig henvises til gjeldende retningslinjer for oppfølgning av sykemeldte. 14. Permisjon For permisjoner gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser, hovedtariffavtalen, hovedavtalen og Kvinesdal kommunes permisjonsreglement. 15. Ferie Bestemmelsene i ferieloven og hovedtariffavtalen gir ansatte rett til 5 uker årlig ferie (6 uker for ansatte over 60 år). Arbeidsgiver fastsetter ferie etter drøfting med den ansatte eller med tillitsvalgte. Den ansatte har rett til å få avklart tids-

17 punkt for ferie 2 måneder før ferien starter og ferielister skal derfor gjøres kjent tidligst mulig. For ansatte i skolen gjelder spesielle regler. Det forutsettes at ferien avvikles i ferieåret. Ved sykdom kan ferien kreves utsatt eller erstattet i samsvar med lov og avtaleverk. Dette gjelder ikke ved delvis sykemelding. Det må framlegges legeattest og fremmes skriftlig krav om utsatt ferie. Det forutsettes at ferien tas ut i ferieåret Dersom ferien ikke kan avvikles p.g.a. sykdom innen , utbetales lønn for ikke avviklet ferie i januar. Feriepenger utbetales i juni. 16. Kommunikasjonsregler Konflikter på arbeidsplassen påvirker trivsel og arbeidsinnsats. De kan ofte være langvarige og føre til omplasseringer, sykemeldinger og oppsigelse. Konflikter kan forebygges, håndteres og løses. Dette er hovedgrunnen til at Kvinesdal kommune har innført et sett kommunikasjonsregler som et av virkemidlene for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Vi ønsker glade og trygge arbeidstakere som trives på jobb. Vi ønsker gode arbeidsforhold for alle våre ansatte. 17. Håndtering av personalsaker God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, forebygger normalt personalsaker. Dersom den ansattes arbeidsutførelse og/eller atferd ikke er tilfredsstillende, må leder formidle dette slik at vedkommende kan rette på forholdene. Tar den ansatte ikke de uformelle tilbakemeldingene, kan leder ta i bruk formelle reaksjonsmidler som tilrettevisning, muntlig advarsel, skriftlig advarsel, oppsigelse, suspensjon og avskjed.

18 Personalsaker/problemer på arbeidsplassen skal forsøkes løst på lavest mulig nivå. Tillitsvalgte og verneombud kan bistå i saken. Det vises til Retningslinjer for håndtering av personalsaker. 18. Kompetanse Ansatte i Kvinesdal kommune skal til enhver tid tilegne seg den kompetanse som er/blir nødvendig for å løse oppgaven tilfredsstillende. Avtale om hvilken kompetanse som skal tilegnes, gjøres med nærmeste leder. 19. Etiske verdier Som forvalter av samfunnets fellesmidler stiller kommunen spesielt høye krav til de etiske holdninger arbeidstakere skal legge til grunn ved utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Det vises til Etiske retningslinjer for Kvinesdal kommune. 20. Lojalitet Kommunal arbeidstaker skal utføre sitt arbeid samvittighetsfullt og effektivt, og plikter lojalt å medvirke til gjennomføring av de arbeidsoppgaver, målsettinger og prioriteringer som besluttes av kommunens politiske og administrative ledelse. Enhver kommunal arbeidstaker plikter å følge vanlige normer for høflig, korrekt og imøtekommende opptreden. Denne lojalitetsplikt begrenser ikke arbeidstakerens lovbestemte ytringsfrihet. Den enkelte ansatte skal gjøre oppmerksom på at det dreier seg om personlige ytringer og ikke ytringer eller uttalelser på vegne av kommunen. Kommunal stillingstittel, brev, e-post skal derfor ikke brukes. 21. Informasjon til media Kvinesdal kommune skal ha en åpen og offensiv holdning til informasjon. I samråd med enhetsleder kan ansatte uttale seg om aktuelle saker innen sitt fagområde. I saker som er av strategisk karakter er det rådmannen, kommunalsjefer, stab og enhetsledere som uttaler seg på kommunens vegne. 22. Velferdstilbud for ansatte Kvinesdal kommune har bedriftshytte på Knaben som leies ut til ansatte for en symbolsk pris. Ved medlemskap i kommunens bedriftsidrettlag gis de ansatte gode tilbud mht. trimaktiviteter og treningsutstyr. Hvert annet år arrangeres Kommunedagen for virksomhetens ansatte. 23. Attest Ved fratreden har arbeidstakeren krav på attest i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljølovens Også arbeidstaker som blir avskjediget har rett til attest, men kommunen kan uten nærmere angivelse av grunnen anføre på attesten at arbeidstakeren er avskjediget. Har du spørsmål, ta kontakt med din leder. Lykke til!

19

20 Kvinesdal kommune Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: Faks: E-post:

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/12 12/319 HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 21/12 12/310 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/12 12/319 HAVNEUTVIKLING - OVERORDNEDE PRIORITERINGER 21/12 12/310 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 29.08.2001, sak 0050/01 Administrasjon 30.01.2002 ( 10)

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014 ONALHA NDBOK For Leka kommune 2014 18.12.2013 Innhold Kap 1... 7 Tilsettingssaker-saksgang-beslutningsmyndighet m.m... 7 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 7 Kap 2... 8 Hovedlinjer for Leka kommunes

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Fagområde: Personal Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2000-00025 Rev. dato: 1.7.2010 Gyldig til: 011212 Side 1 av 38 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 Omfang 2

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG ID Nfk.HMS.2.6.2 Versjon 1.02 Gyldig fra 09.05.2014 Forfatter Vigleik Aas Verifisert Fylkesrådet Godkjent Stig Olsen Side 1 av14 Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG 2.

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010

Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010 Arbeidsreglement og etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i møte 23.09.2010 ARBEIDSREGLEMENT FOR LENVIK KOMMUNE 1 Omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere, i et fast forpliktende

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 04.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten ARBEIDSGIVERHÅNDBOK for Steinkjer kommune Revidert Personaltjenesten Personaltjenesten 0 Innholdsfortegnelse I Arbeidsgiverrollen II Rekruttering, introduksjon og avvikling III Lønn, pensjon, forsikringer

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1 Personalhåndbok For ansatte ved Durapart AS Revisjon 1: 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Personalpolitikk 2. Formelle krav lover og forskrifter 3. Avtaleverk a. Hovedavtaler og tariffavtaler b. Arbeidsavtale

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer