EPP-360. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EPP-360. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)"

Transkript

1 EPP-360 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) /2011

2 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BRUKERANSVAR Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!

3 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler Beskrivelse Introduksjon Generelle spesifikasjoner Dimensjoner og vekt Installasjon Generelt Utpakking Plassering Tilkopling av innstrøm Utstrømtilkoplinger Parallellinstallasjon Kontakter for tilkoplingskabler Bruk Blokkdiagram for EPP Kontrollpanel Kontrollpanel (fortsatt) Operasjonsmoduser Operasjonsrekkefølge Vedlikehold Felskøking Reservedeler

4 DECLARATION OF CONFORMITY according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. EPP-201, ( ) & EPP-360 ( ) Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation Date / Datum Laxå

5 KAPITTEL 1 SIkkerhetsforholdsregler 1.0 Sikkerhetsforholdsregler Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på operatøren og ødeleggelse av utstyret. 1. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: - riktig bruk - hvor nødstopp finnes - hvordan utstyret fungerer - relevante sikkerhetsforholdsregler - sveising og/eller plasmaskjæring 2. Operatøren må forsikre seg om at: - ingen uvedkommende person befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde når det startes opp. - ingen er uten beskyttelse når buen tennes. 3. Arbeidsstedet må: - være passende for formålet - være fritt for trekk 4. Personlig verneutstyr: - Bruk alltid personlig verneutstyr, slik som beskyttelsesbriller, flammesikker bekledning og sveisehansker. - Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes fast eller forårsake brannskader. 5. Generelle forholdsregler: - Bring på det rene at returkabelen er godt tilkoplet. - Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker. - Egnet brannslukkingsutstyr må være tydelig merket og må finnes like i nærheten. - Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret mens det brukes. 5

6 KAPITTEL 1 SIkkerhetsforholdsregler ADVARSEL SVEISING OG PLASMAKUTTING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG KUTTING. SPØR ETTER DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØT - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmakutting og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BRANNFARE - Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Bring derfor på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselsvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. FUNKSJONSSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 6

7 kapittel 2 Beskrivelse 2.1 Introduksjon EPP-strømforsyningen er laget for merking og mekanisert høyhastighets plasmaskjæring. Den kan brukes med andre ESAB-produkter slik som PT-15, PT-19XLS, PT-600 og PT-36 skjærebrennere, og med Smart Flow II, et datastyrt gassregulerings- og svitsjesystem. 10 til 36 ampere for merking Skjærestrøm i området 30 til 360 ampere Forsert luftkjøling Likestrømskretser med halvledere Beskyttelse mot ukorrekt innspenning Frontpanelbetjening lokalt styrt eller fjernstyrt Beskyttelse med termisk bryter for hovedtransformator og krafthalvledere Løfteringer på toppen og klaring for gaffeltruck for transport Tilpasset bruk med parallellkoplede strømforsyninger, for utvidet utgangsstrøm. 2.2 Generelle spesifikasjoner Utgang (100 % arbeids-syklus) Inngang EPP-360, CCC/CE, 380 / 400 V, 50 / 60 Hz Partnummer Spenning 200 V likespenning Likestrømsområde (merking) 10 A til 36 A Likestrømsområde (skjæring) 30 A til 360 A Effekt 72 kw * Spenning åpen krets (OCV) 360 V likespenning Spenning (3-faset) 380 / 400 V Strøm (3-faset) 140 / 132 A RMS Frekvens 50 / 60 Hz kva 91,6 kva Effekt 82,5 kw Effektfaktor 90,0 % Inngangssikring anbefalt 200 A 7

8 kapittel 2 Beskrivelse 2.3 Dimensjoner og vekt 603 mm 1200 mm 1035 mm Vekt = 492 kg 8

9 kapittel 3 INStallasjon 3.1 Generelt ADVARSEL Hvis anvisningene ikke følges, kan dette føre til død, personskade eller tingskade. Følg disse anvisningene for å hindre personskade eller tingskade. Lokalt og nasjonalt regelverk for elektriske installasjoner og sikkerhet må følges. 3.2 Utpakking Inspiser umiddelbart etter mottak om det finnes transportskade. Fjern alle komponenter fra transportemballasjen og kontroller om det finnes løse deler i emballasjen. Sjekk at ventilasjonsåpningene har fri luftpassasje. 3.3 Plassering For passasje av kjøleluft er det nødvendig at fronten og baksiden har minst 1 meter klaring. Ta hensyn til at toppdekslet og sidedekslene må fjernes for vedlikehold, rengjøring og inspeksjon. Plasser EPP-360 nær en strømtilkopling som har riktig sikring. For passasje av kjøleluft må området under strømforsyningen ha klaring. Miljøet bør være relativt fritt for støv, røyk og overdrevent høy temperatur. Disse faktorene vil påvirke kjøleeffektiviteten. forsiktig Ledende støv og smuss på innsiden av strømforsyningen kan forårsake overslag. Følgen kan bli skade på utstyret. Elektrisk kortslutning kan inntreffe dersom støv får anledning til å bygge seg opp inni strømforsyningen. Se vedlikeholdskapitlet. 9

10 kapittel 3 INStallasjon 3.4 Tilkopling av innstrøm ADVARSEL Elektrisk støt kan drepe! Sørg for maksimal beskyttelse mot elektrisk støt. Før noen som helst tilkoplinger gjøres inni maskinen, skru av innstrømmen ved å sette skillebryteren til AV Innstrøm EPP-360 er laget for 3-fasestrøm. Innstrømmen må leveres fra en skillebryter som er tilkoplet en sikret strømkrets i henhold til gjeldende forskrifter. ***Anbefalte størrelser for innstrømledere og strømkretssikringer:*** Innstrøm ved nominell last volt ampere Ledere for innstrøm og jord* CU/ mm 2 (AWG) Trege sikringer (ampere) (1) (2) 150 slo-blo +10%/-0 Nominell last er utgangsstrøm 360 A ved 200 V * Størrelser i henhold til gjeldende forskrifter for kopperledere med temperatur inntil 90 C ved omgivelsestemperatur 40 C. Ikke mer enn tre ledere i kabelkanal eller kabel. Lokale forskrifter må følges dersom de krever noe annet enn det som er spesifisert ovenfor. For å beregne innstrømmen for et bredt utstrømsområde, bruk formelen nedenfor. Innstrøm = (V bue) x (I bue) x 0,73 (V nett) MERKNAD Det kan være nødvendig med egen strømkrets. EPP-360 er utstyrt med nettspenningskompensering, men for å unngå redusert ytelse som skyldes overbelastet strømkrets, kan det være nødvendig at separat strømkrets benyttes. 10

11 kapittel 3 INStallasjon Ledere for innstrøm Levert av kunde Kan bestå enten av kopperledere med kraftig gummibelegg (tre strømledere og en jordleder), eller ledere lagt i fast eller fleksibel kabelkanal. Ledertverrsnitt må være i henhold til tabellen Prosedyre for tilkopling av innstrømkabel ADVARSEL Ukorrekt jording kan resultere i død eller personskade. Chassiset må være tilkoplet godkjent elektrisk jord. Vær helt sikker på at jordlederen IKKE er tilkoplet noen av innstrømterminalene. Chassisjord Innstrømterminaler Åpning for innstrømkabel (i bakpanelet) 1. Fjern det lille panelet bak på EPP Træ kablene gjennom åpningen i bakpanelet. 3. Fest kablene med strekkavlastning ved åpningen. 4. Tilkople jordlederen stussen på chassiset. 5. Kople strømlederne til inngangsterminalene. 6. Kople innstrømlederne til skillebryteren. 7. Sett det bakpanelet på plass før strømmen tilkoples. 11

12 kapittel 3 INStallasjon 3.5 Utstrømtilkoplinger ADVARSEL Elektrisk støt kan drepe! Farlig spenning og strøm! Pass på ved alt arbeid i forbindelse med en plasmastrømforsyning som har dekslene fjernet: FRAKOPLE INNSTRØMMEN MED DEN UTVENDIGE SKILLEBRYTE- REN. LA EN KVALIFISERT PERSON SJEKKE UTSTRØMSKINNENE (POSITIV OG NEGATIV) MED ET VOLTMETER Utstrømkabler (levert av kunde) Velg utstrømkabler for plasmaskjæring (levert av kunde) på grunnlag av 120 mm2 (4/0 AWG), 600 volt isolert kopperkabel for hver 400 ampere utgangsstrøm. Merknad: Ikke bruk 100 volt isolert sveisekabel. 12

13 kapittel 3 INStallasjon Prosedyre for tilkopling av utstrømledere 1. Fjern atkomstpanelet som er plassert på nedre del av fronten på strømforsyningen. 2. Træ utstrømkablene gjennom åpningene ved bunnen av strømkilden, like bak frontpanelet. 3. Kople kablene til på de riktige tilkoplingene inni strømforsyningen med bruk av godkjente påpressede kabelterminaler. 4. Lukk atkomstpanelet på fronten. Atkomstpanel lukket Atkomstpanel åpent 13

14 kapittel 3 INStallasjon 3.6 Parallellinstallasjon To EPP-360-strømforsyninger kan koples i parallell for å øke den totale utgangsstrømmen Tilkoplinger for to parallellkoplede EPP-360 Merknad: Primærstrømforsyningen har den negative (-) elektrodelederen jumperkoplet. Den sekundære strømforsyningen har den positive (+) arbeidslederen (work) jumperkoplet. 1. Kople de negative (-) utstrømkablene til buestarterboksen (høyfrekvensgenerator). 2. Kople de positive (+) utstrømkablene til arbeidsstykket. 3. Kople de positive (+) og negative (-) lederne mellom strømforsyningene. 4. Kople pilotbuekabelen til Pilot Arc -terminalen i den primære strømforsyningen. Pilotbueterminalen i den sekundære strømforsyningen brukes ikke. Pilotbuekretsene kjøres ikke i parallell. 5. Kople en styrekabel for parallellkopling mellom de to strømforsyningene. 6. Kople CNC-styrekabelen til den primære strømforsyningen. Koplinger for parallellinstallasjon av to EPP-360-strømforsyninger med begge strømforsyningene i drift. EPP-360 EPP-360 Sekundær strømforsyning Primær strømforsyning arbeid (+) elektrode (-) arbeid (+) pilotbue elektrode (-) Parallellstyrekabel Styrekabel til vannkjøler CNCstyrekabel mm2 600 V positive ledere til arbeidsstykket 2,5-50 mm2 600 V leder til pilot arc-tilkoplingen i buestarterboksen (HF-generator) mm2 600 V negative ledere i buestarterboksen (HF- generator) 14

15 kapittel 3 INStallasjon EPP-360 har ingen AV/PÅ-bryter. Strømmen fra strømnettet slås av og på ved hjelp av den utvendige skillebryteren. ADVARSEL Ikke bruk EPP-360 med dekslene fjernet. Høyspente komponenter er ubeskyttet og øker faren for elektrisk støt. Interne komponenter kan bli ødelagt fordi kjøleviftene vil være mindre effektive. Elektrisk støt kan drepe! Ubeskyttede elektriske ledere kan være livsfarlige! ADVARSEL Ikke la elektrisk "varme" ledere være ubeskyttet. Når den sekundære strømforsyningen frakoples primærstrømforsyningen, kontroller nøye at riktige ledere blir frakoplet. Isoler de frakoplete lederendene. Når to strømforsyninger er parallellkoplet og en av dem ikke brukes, eller hvis parallellkoplingskabelen ikke er koplet mellom dem, må lederen for den negative elektroden være frakoplet både den sekundære strømforsyningen og koplingsboksen. Gjøres ikke dette, vil den sekundære strømforsyningen være elektrisk "varm" og derfor et sikkerhetsproblem, i tillegg til at den ikke er i bruk. Koplinger for parallellinstallasjon av to EPP-360-strømforsyninger med bare én strømforsyning i drift. EPP-360 EPP-360 Sekundær strømforsyning Primær strømforsyning arbeid elektrode arbeid elektrode Parallellstyrekabel Styrekabel til vannkjøler mm2 600 V positive ledere til arbeidsstykket Ved omgjøring fra to strømforsyninger til én, frakople den negative forbindelsen fra sekundærstrømforsyningen og isoler mm2 600 V negative ledere i buestarterboksen (HFgenerator)

16 kapittel 3 INStallasjon Merking med to parallellkoplede EPP-360 To EPP-360 koplet i parallell kan brukes for merking ned til 10 A og skjæring fra 30 A til 720 A. DRIFT MED TO PARALLELLKOPLEDE EPP-360: 1. Påtrykk primærstrømforsyningen logiske signaler for start/stopp, skjære/merke (cut/mark), HØY STRØM ( HI CURRENT ), og enten logiske eller analoge signaler for å styre strømmen for både skjæring og merking. Ved merking er begge strømforsyningene påslått, men merkesignalet deaktiverer utstrømmen fra den sekundære strømforsyningen. 3.7 Kontakter for tilkoplingskabler Nødstoppkontakt Fjernstyring (CNC) Parallellkoplet strømforsyning Kjølemiddelsirkulator 16

17 kapittel 3 INStallasjon Tilkoplingskabel for CNC med kontakt for strømforsyning i den ene enden og uterminert CNC-grensesnitt i den andre GRØNN/GUL RØD # Parallellkoplingskabel med kontakt for strømforsyning i hver ende GRØNN/GUL RØD #4 17

18 kapittel 3 INStallasjon Kabel for vannkjølingssirkulator med kontakt for strømforsyning i hver ende Parallellstyrekabel for strømforsyningen 18

19 kapittel 4 ADVARSEL Bruk Farlige spenninger og strømmer! Elektrisk støt kan drepe! Før bruk, forsikre deg om at installasjons- og jordingsprosedyrene har blitt fulgt. Ikke bruk utstyret med dekslene fjernet. 4.1 Blokkdiagram for EPP /400 V 3-fase inn Styringens strømsikringer 1-fase styretransformator Hovedkontaktor Softstartrelé Relé-/grensesnittkort Hovedtransformator 3 x 2 ohm 300 watt motstander 2 x 6000 µf 450 V kondensatorer 4 x 400 A IGBT-er 3-faselikeretter IGBTdriverkort Hovedstyrekort CNCtilkopling og isolering Induktor Utgang Frontpanel-- display 19

20 kapittel 4 Bruk 4.2 Kontrollpanel F E B A C D H J 20

21 kapittel 4 Bruk 4.2 Kontrollpanel (fortsatt) A - Bryter for forhåndsvalg/bruk (PRESET/OPERATE) Senterstilling = viser virkelige skjæreparametre (OPERATE-stilling) Opp-stilling = forhåndsvalg for pilotbuestrøm (PA CURRENT) for enten frontpanel- eller fjernstyringsmodus Ned-stilling = forhåndsvalg for skjærestrømstrøm (CUT CURRENT) for enten panel- eller fjernstyringsmodus B - Overtemperatur (TEMP) Indikatoren lyser når strømforsyningen er overopphetet. C - Feil (FAULT) Indikatoren lyser når det har inntruffet feil som krever at nettstrømmen til enheten slås av og på igjen. D - Potensiometer med strømskala (CURRENT) Skalaen for EPP-360 er vist. EPP-360 har et utstrømområde fra 10 til 360 A. Brukes bare i frontpanelmodus. E - Vender for skifte mellom frontpanel (PANEL) og fjernstyring (REMOTE) Bestemmer hvor strømstyringen skal foretas fra. Sett til PANEL-stillingen dersom strømpotensiometeret på frontpanelet skal brukes. Sett til REMOTE-stillingen dersom strømstyringen skal skje med et eksternt signal (CNC). F - Voltmeter (V) og amperemeter (A) Viser spenning (V) og strøm (A) under skjæring. Amperemeteret kan aktiveres også når det ikke skjæres, for å se beregnet skjære-/merkingsstrøm eller pilotbuestrøm før skjæringen begynner. Se punkt A ovenfor. Amperemeterdisplayet brukes også til å vise feilkoder G - nødstoppkontakt (ikke vist) Et normalt lukket kontaktpar i nødstoppkontakten gir signal til nødstoppbryteren (E-stoppbryteren). Kontaktparet er tilkoplet J4-A og J4-B. Kontaktparet åpner når nødstoppknappen blir trykket inn. Derved gis et signal til plasmastyringen om at strømforsyningen er i nødstopptilstand. H - Nødstoppknapp (E-stoppknapp) Nødstoppknappen styrer nødstoppbryteren. Når knappen trykkes inn, aktiveres nødstopptilstanden, og dette hindrer strømforsyningen i å levere strøm selv om et startsignal er til stede. J - CB1-3 A Skillebryter for 115 VAC til CNC. 21

22 kapittel 4 Bruk 4.3 Bruksmoduser I skjæremodus har EPP-360 et kontinuerlig justerbart strømområde fra 30 A til 360 A, som innstilles med CUR- RENT-potensiometeret på frontpanelet eller et eksternt strømreferansesignal matet inn i konnektor J1. Ved bruk av eksternt referansesignal vil 1 volt likespenning tilsvare 36 ampere, og 10 volt likespenning tilsvare 360 ampere. EPP-360 går tilbake til skjæremodus dersom en fjernstyring ikke gir fra seg styresignal for merkingsmodus. Strømforsyningen blir satt i merkingsmodus ved hjelp av et isolert relé- eller venderkontaktpar som forbinder J1-R (115 VAC) og J1-C. Se skjemaet som finnes på innsiden av bakre omslagsside. Den eksterne kontakten må lukkes 50 millisekunder eller mer før det gis en kommando for Start eller Contactor On (kontaktor på). Ved merkingsmodus og styring fra CNC (REMOTE), justeres utstrømmen kontinuerlig fra 0 A til 36 A ved hjelp av den eksterne strømreferansespenningen som er påtrykt kontakt J1. Ved merkingsmodus og styring fra betjeningspanelet (PANEL), justeres strømmen kontinuerlig fra 0 A til 36 A ved hjelp av potensiometeret på betjeningspanelet. Dette er fabrikkinnstillingen. Hvis SW1-1 på styrekretskortet endres fra å være åpen (normalinnstillingen) til å være lukket, blir det ikke mulig å velge høyere strøm enn 18 A. Ved bruk av eksternt referansesignal vil 1 volt likespenning tilsvare 3,6 ampere, og 10 volt likespenning tilsvare 36 ampere Én strømkilde (som sammen med CNC gir to grunnleggende buksmoduser) 1. Frontpanelmodus - (vender PANEL/REMOTE på frontpanelet settes til PANEL). Brukes med en CNC som har begrensede muligheter og bare er i stand til å sende et start/stopp-signal til strømforsyningen. Mikrokontrolleren i strømforsyningen bruker det analoge signalet fra potensiometeret på frontpanelet som styresignal for skjærestrømmen,. På grunnlag av verdien av dette styresignalet beregner den startstrømverdien, pilotbuestrømmen og stigetiden. Skjærestrømmen og pilotbuestrømmen kan vises før skjæringen begynner ved at den fjærbelastede OPERATE/PRESET-venderen på frontpanelet settes til henholdsvis CUT CURRENT (skjærestrøm) og PA CURRENT (pilotbuestrøm). Hvis pilotbuestrømmen viser seg å være utilstrekkelig, kan CNC-en øke den ved hjelp av logiske signaler på styrelederne. Økningen i verdi er slik: PA0 PA1 STRØMØKNING av av ingen endring på av 12,5 % av på 25 % på på 37,5 % 22

23 kapittel 4 Bruk PLASMASTYRING PILOTBUE PÅ VANNSIRKULATORFEIL : AV MED LAV STRØMNING 24-LEDERS KABEL KABEL LEDER RØD 01 RØD PINNERS KONTAKT A PILOTBUE PÅ EPP-201 B VANNSIRKULATORFEIL: PÅ MED STRØMNING OK CNC 15 V + 15 V CNC FELLES VELG MERKINGSMODUS LUKKET FOR MERKING Imerk = (3,6)x(Vskjæring strømref) NØDSTOPP: ISOLTERT KONTAKT ÅPEN FOR KJØRING RØD 07 HOVEDVALG - KOPLE H TIL R (ALLTID TIL STEDE) RØD 08 CNC ANALOG FELLES VANNSIRK.NIVÅ: RØD 09 PÅ MED FEIL PLASMA START 0 TIL 10 V + RØD 03 RØD 04 RØD 05 RØD 06 RØD 10 0 TIL 10 V SKJÆRING STRØMREF. + Iskjæring= (36)x(Vskjær. strømref) RØD 11 RØD 12 PILOTBUE STRØMREF. Ipilotbue = (4,5)x(Vpilotbue strømref.) RØD 13 BUE PÅ VELG PILOTBUESTRØM RØD 14 RØD 15 RØD 16 VELG PILOTBUESTRØM RØD 17 FOR LAV: Iskjære=(20)x(Vskjære strømref.) STRØM LAV/HØY FOR HØY: Iskjære=(40)x(Vskjære strømref.) LUKKET FOR 400 A, ÅPEN FOR 200 A RØD 18 (BARE PARALLELLDRIFT) C Z E F G H J K L + M N + P Q R S T VELG MERKINGSMODUS 115 V AC NØYTRAL NØDSTOPP NØDSTOPP CNC +15 V DC HOVEDVALG STRØMREF. FELLES VANNSIRK.NIVÅ (PÅ MED NIVÅ OK) K4 SKJÆRING STRØMREF PLASMASTART PILOTBUE STRØMREF. PA0 115V AC H PA1 BUE PÅ 10 k 10 k 10 k VELG PILOTBUESTRØM 10 k VELG PILOTBUESTRØM 10 k OMRÅDE HØY (400 A) 10 k 20 k 24 V AC 20 k CNC +15 V DC 115 V AC NØYTRAL SIKRING 3 A ikke brukt ÅPEN FOR INTERN STYRING LUKKET FOR EKSTERN STYRING RØD 19 RØD 20 U V ikke brukt 10 k PROSESSTYRINGSVALG 10 k 115V AC STRØMFORSYNINGSFEIL HOVEDSTRØM RØD 21 RØD 22 RØD 23 GRN/GUL W X Y D STRØMFORSYNINGSFEIL PÅ MED FEIL STRØMFORS. 24 V FELLES HALL TRANSDUCER HOVED-UTSTRØM SIGNAL 1,0 V = 100 A CHASSIS + 24 V 24 V DC FELLES + 23

24 kapittel 4 Bruk Tabellen som brukes til å regne ut startstrømmen, pilotbuestrømmen og stigetiden er lagret i mikrokontrolleren og inneholder følgende informasjon: Skjærestrøm A Startstrøm A Pilotbuestrømkommando (ampere) Stigetid ms Hvis det brukes andre verdier for skjærestrøm enn de som er lagret i tabellen, blir de andre verdiene utregnet basert på lineær stigetid for alle nødvendige parametre. 2. Fjernstyrte moduser a. Delvis CNC-drift - (pinn V på kontakt for CNC-kabelen åpen, gir intern styring). I denne operasjonsmodusen må venderen PANEL/REMOTE på frontpanelet være i stilling REMOTE. CNC-en må levere referansesignal for skjærestrøm og start/stopp-signal til strømforsyningen. Basert på verdien av referansesignalet for skjærestrøm vil mikrokontrolleren regne ut startstrøm, pilotbuestrøm og stigetid.. b. Fjernstyring med full CNC-modus - (pinn V på kontakt for CNC-kabelen lukket, gir ekstern styring). PA- NEL/REMOTE-venderen på frontpanelet satt til REMOTE. CNC-en må i CNC-kabelen aktivere lederen som er tilkoplet pinn V i CNC-kabelpluggen ( full CNC control ). I denne modusen styres alle parametre fra CNC-en, inklusive startstrøm, pilotbuestrøm og stigetid. Styringen av pilotbuestrømmen kan skje enten med logisk eller analogt signal. Hvis det analoge inngangssignalet er mindre en 0,5 V, vil strømforsyningen bruke de logiske inngangssignalene PA0 og PA1 til å gi ønsket pilotbuestrøm, basert på følgende kombinasjoner: PA0 PA1 Pilotstrøm ampere åpen åpen 6 lukket åpen 20 åpen lukket 30 lukket lukket 40 Hvis den analoge referansen blir brukt, vil 10 V DC gi 45 A, mens 1 V DC gir 4,5 A. Merking - Kan gjøres i både PANEL- og REMOTE-modus og krever at CNC-en har lukket det logiske styresignalet for merkingsmodus. I PANEL-modus er maksimal merkingsstrøm, innstilt med potensiometeret på frontpanelet, lik 36 A. Hvis SW1-1 på styrekretskortet endres fra å være åpen (normalinnstillingen) til å være lukket, blir det ikke mulig å velge høyere strøm enn 18 A. I REMOTE-modus innstilles merkingsstrømmen av hovedreferansesignalet, og 10 V DC gir 36 A, mens 1 V DC gir 3,6 A merkingsstrøm. 24

25 kapittel 4 Bruk To strømforsyninger 1. Parallellmodus - Strømforsyningene sammenkoples som vist i avsnitt 3.6. Sett PANEL/REMOTE-venderen på hver strømforsyning til REMOTE. Hvis strømforsyningene skal brukes til skjæring og dele skjærestrømmen mellom seg, må den logiske inngangen merket "HI CURRENT" (pinn "T") på CNC-kabelpluggen være aktivert. På denne måten kan opp til 720 ampere leveres ved et analogt inngangssignal på 10 V DC fra CNC-en. Hvis inngangen HI CURRENT er deaktivert, vil den sekundære strømforsyningen ikke gi noen strøm, selv om den er koplet sammen med den primære strømforsyningen. I merkingsmodus vil bare den primære strømforsyningen levere merkingsstrømmen. Hvis merkings- og skjæreoperasjoner utføres vekselvis, kan styresignalet på HI CURRENT - inngangen beholdes, og merkings-styresignalet vil avgjøre hvorvidt begge eller bare den ene strømforsyningen skal levere strøm. Strømområdet for merkingsstrøm er fra 10 til 36 A, og strømområdet for skjærestrøm er fra 30til 720 A. 4.4 Operasjonsrekkefølge A. Tilkople nettstrøm ved å sette den eksterne skillebryteren til PÅ. EPP-360 har ingen egen AV/PÅ-bryter. Etter at strømmen er slått på, viser displayet på EPP-360 et kort øyeblikk EPP-360, deretter Pr x.xx som angir revisjonsnummeret for programvaren, og så "0 A og "0 V". B. Velg strømstyringsmodus ved hjelp av PANEL/REMOTE-venderen, avhengig av om CNC-en er i stand til å styre strømmen eller ikke. 1. I PANEL-modus vises den valgte skjærestrømmen når den fjærbelastede PRESET/OPERATE-venderen holdes stilling CUT CURRENT PRESET. I PANEL-modus bestemmes pilotbuestrøm, startstrøm og stigetid av den valgte skjærestrømmen. Valgt pilotbuestrøm vises når den fjærbelastede PRESET/OPERATE-venderen holdes i stilling PA CURRENT PRESET. Se avsnitt 4.2 Frontpanel. 2. I modus REMOTE finnes to mulige operasjonsmoduser. a. Standardmodus er lik PANEL-modus, med unntak av at skjærestrømmen bestemmes av CNC-en i stedet for av potensiometeret på frontpanelet. Skaleringsforholdet i forbindelse med det analoge styresignalet fra CNC-en gis av 1,0 V DC = 36 A. Denne modusen er nyttig hvis CNC-en ikke er i stand til å styre startstrøm og stigetid. Tilkoplingsdiagrammet for CNC-en viser tilkoplingene for fjernstyring. b. Hvis CNC-en er i stand til å styre startstrøm og stigetid, sett venderen PANEL/REMOTE til REMOTE og sørg for at pinnene "R" og "V" på CNC-tilkoplingskontakten er kortsluttet ved hjelp av et lukket eksternt kontaktpar. I denne modusen må CNC-en gi fra seg et analogt signal for styring av startstrøm, stigetid og skjærestrøm. Skaleringsforholdet er det samme som for standardmodusen. Pilotbuestrømmen styres av et annet analogt signal, på 0-10 V DC, dersom et slikt signal er tilgjengelig, eller av en binær kode som vist i forbindelse med diagrammet for CNC-tilkopling. Skaleringsforholdet for pilotbuesignalet er 10 V DC = 45 A. C. Start plasmaskjæreoperasjonen. Dette kan kreve innstilling av andre variable verdier, slik som gasstrykk, strømningshastighet, brennerhøyde, osv. D. Skulle av en eller annen grunn skjæring eller merking ikke starte, viser vanligvis EPP-360 er feilkode som indikerer årsaken til problemet. Se "Hjelpkoder" ( Help Codes ) i feilsøkingskapitelet 25

26 kapittel 4 Bruk 26

27 section 5 maintenance 5.0 Maintenance 5.1 General WARNING WARNING caution Electric Shock Can Kill! Shut off power at the line (wall) disconnect before attempting any maintenance. Eye Hazard When Using Compressed Air To Clean. Wear approved eye protection with side shields when cleaning the power source. Use only low pressure air. Maintenance On This Equipment Should Only Be Performed By Trained Personnel. 5.2 Cleaning Regularly scheduled cleaning of the power source is required to help keep the unit running trouble free. The frequency of cleaning depends on environment and use. 1. Turn power off at wall disconnect. 2. Remove side panels. 3. Use low pressure compressed dry air, remove dust from all air passages and components. Pay particular attention to heat sinks in the front of the unit. Dust insulates, reducing heat dissipation. Be sure to wear eye protection. caution Air restrictions may cause EPP-360 to over heat. Thermal Switches may be activated causing interruption of function. Do not use air filters on this unit. Keep air passages clear of dust and other obstructions. WARNING Electric Shock Hazard! Be sure to replace any covers removed during cleaning before turning power back on. 27

28 section 5 maintenance 28

29 section 6 WARNING troubleshooting Electric Shock Can Kill! Do not permit untrained persons to inspect or repair this equipment. Electrical work must be performed by an experienced electrician. caution Stop work immediately if power source does not work properly. Have only trained personnel investigate the cause. Use only recommended replacement parts. 6.0 Troubleshooting 6.1 Troubleshooting Introduction Check the problem against the symptoms in the following troubleshooting guide. The remedy may be quite simple. If the cause cannot be quickly located, shut off the input power, open up the unit, and perform a simple visual inspection of all the components and wiring. Check for secure terminal connections, loose or burned wiring or components, bulged or leaking capacitors, or any other sign of damage or discoloration. The cause of control malfunctions can be found by referring to the sequence of operations, electrical schematics and checking the various components. A volt-ohmmeter will be necessary for some of these checks. 6.2 Troubleshooting Guide As the unit is powered up, the display should show EPP-360 for one second and then show the program number such as: Pr 3.01 or higher. If the display remains blank, look for the following: a. loose or missing display cable between the main control board and the display board b. lack of +15 volt bias supply which could be caused by blown fuses F1 or F2 c. an open circuit breaker CB1 on the front panel. If the unit shows Error 5 after the program number display times out, look for a closed start switch. To reset the unit simply open the start switch. At this point the display should show 0 s in both windows. If the power source is not connected to a CNC at power up, the emergency stop relay (K4) in the power source is not energized, preventing any relay operation in the power source itself. If the CNC has been booted up the display should read 0 for both the volts and amps. The unit will not respond to a start signal until it s master select input (pin H on J1) is connected to the HOT side of 115 input (master select input). This connection is handled in the CNC to primary supply cable. Note all inputs from the CNC are relay closures, providing 115 V AC inputs to the isolation board (PCB4 in the power source). The isolation board converts these inputs to open collector type outputs. The control will monitor various signals in the idle mode and will shut down with an error indication if the condition is not satisfactory: Errors 1, 3, 4, 5, 9 or 12 (See 6.3 Help code list). As the start switch is activated and the unit is being prepared for cutting, additional conditions are being monitored. The resulting error conditions are as follows: Error 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 or 113 (See 6.3 Help code list). 29

30 section 6 troubleshooting 6.3 Help Code list HELP CODES 01 LINE VOLT, IDLE 08 TORCH ERROR 15 BUS CHARGER FAILURE 02 LINE VOLT, CUTTING 09 OCV OVER 40V, IDLE 17 IGBT DRIVER ERROR 03 CONTROL BIAS 10 OCV OVER 70V, STARTUP 18 CUT/MARK VOLTAGE TOO LOW 04 THERMAL (SWITCH OPEN) 12 1Ф OPERATION, SHUTDOWN 19 SLAVE P/S NOT DETECTED 05 START ON POWER UP 13 OCV FAILURE 20 SHORTED IGBT, BUS CHARGED 06 FAIL TO FIRE 14 AMBIENT TEMP 113 SLAVE P/S ERROR Error number displays and their meaning for the EPP-360 power supply. Error 1 +/- 15% deviation in the idle mode is exceeded. Error 2 Line voltage during cut drops by more than 20 %. Error 3 Problem with the bias supplies on the control board. The +15 and -15 volt supplies are not balanced, board should be replaced. Error 4 Thermal switch has opened. Unit is disabled until overheated component cools down. Look for fans not working or restrictions on input or output louvers. Error 5 The start switch from the CNC was already on when the power source was powered up. Unit will not be functional until start signal is removed and then reapplied. Error 6 Ignition did not take place during the 10 seconds allowed for arc ignition. Note: This should rarely occur since the CNC has a much shorter time allowed for the ignition time and will reset the power source to idle. Error 7 Not used. Error 8 Electrode current was present before the PWM was enabled. Most likely caused by an electrode to nozzle short on the torch. Error 9 Open circuit voltage in idle mode was over 40 volts. Possible cause leaky IGBTs, faulty PWM drive. Error 10 Open circuit voltage is over 70 volts when unit is powered up. Possible cause leaky IGBT s, faulty PWM. Error 11 Not used. Error 12 Shut down due to single phasing. Fuse blown in supply line circuit. Error 13 Open circuit voltage did not reach 300 volts in the allowed time. Check PWM circuit & E-Stop on J1. Error 14 Ambient temperature exceeded 55 C in control enclosure. Error 15 Bus voltage did not reach 100 volts during the allowed time. Bus charge relay or surge limiting resistors defective Error 16 Not used Error 17 IGBT driver board error. Error 18 Cutting voltage fell below 70 volts during cutting or below 40 volts during marking. Error 19 Master is requested to engage slave power supply but slave is not present. Error 20 Open circuit voltage detected before PWM was engaged. Error 113 Error detected in slave power supply. 30

31 section 6 troubleshooting 6.4 Fault Isolation Fans Not Working Problem Possible Cause Action All 3 fans do not run 1 or 2 fans do not run. This is normal when not cutting. Fans run only when Contactor On signal is received. Broken or disconnected wire in fan motor circuit. Faulty fan(s) None Repair wire. Replace fans Torch Will Not Fire Problem Possible Cause Action Main Arc Transfers to the work with a short pop, placing only a small dimple in the work. Arc does not start. There is no arc at the torch. Open circuit voltage is OK. Remote control removes the start signal when the main arc transfers to the work. Panel/Remote switch in Remote with no remote control of the current Remote current control present but signal missing. Current pot set too low. Open connection between the power source positive output and the work. Pilot current and/or start current should be increased for better starts when using consumables for 100A or higher (Refer to process data included in torch manuals) Faulty PCB1 Place Panel/Remote switch in Panel position Check for current reference signal between J and L on 24 pin receptacle - should be between volts (10 volts = 360 amps) Increase current pot setting. Repair connection Increase pilot current. (Refer to process data included in torch manuals) Replace PCB1 31

32 section 6 troubleshooting 32

33 section 7 replacement parts 7.0 Replacement Parts 7.1 General Always provide the serial number of the unit on which the parts will be used. The serial number is stamped on the unit serial number plate. 7.2 Ordering To ensure proper operation, it is recommended that only genuine ESAB parts and products be used with this equipment. The use of non-esab parts may void your warranty. Replacement parts may be ordered from your ESAB Distributor. Be sure to indicate any special shipping instructions when ordering replacement parts. Refer to the Communications Guide located on the back page of this manual for a list of customer service phone numbers. Part Number EPP-360 Information EPP-360, CCC/CE, 380 / 400V, 50 / 60Hz Note Items listed in the following Bill of Materials that do not have a part number shown are not available from ESAB as a replaceable item and cannot be ordered. Descriptions are shown for reference only. Please use local retail hardware outlets as a source for these items. Note Replacement Parts, Schematics and Wiring Diagrams are printed on 279.4mm x 431.8mm (11 x 17 ) paper and are included inside the back cover of this manual. 33

34 notes 34

35 revision history 1. Original release - 02/ Revision 07/ Updated with E-stop info. 3. Revision 09/ Updated replacement parts and BOM. 4. Revision 04/ Updated replacement parts and BOM. 5. Revision 06/ Updated Recommended input conductor and line fuse sizes, section Revision 01/ Updated Recommended input conductor and line fuse sizes, section Revision 09/ updates per M. Wright s mark-up. 35

36 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna -Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Prague Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Copenhagen -Valby Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB International AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem -MG Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: USA ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: Asia/Pacific CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd Shah Alam Selangor Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Representative offices BULGARIA ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: EGYPT ESAB Egypt Dokki -Cairo Tel: Fax: ROMANIA ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: RUSSIA -CIS ESAB Representative Office Moscow Tel: Fax: ESAB Representative Office St Petersburg Tel: Fax: Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Mesero (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Utrecht Tel: Fax: ESAB AB SE LAXÅ SWEDEN Phone

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Instruksjonshåndbok (NO) 0558008706 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

PT-600 Mikseboks. Instruksjonshåndbok. Denne håndboken gjelder for ESAB partnummer:

PT-600 Mikseboks. Instruksjonshåndbok. Denne håndboken gjelder for ESAB partnummer: PT-600 Mikseboks Instruksjonshåndbok Denne håndboken gjelder for ESAB partnummer: 0558003931 0558005319 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL OVERSKRIFT SIDE AVSNITT KAPITTEL 1 SIKKERHET... 57 KAPITTEL 2 INTRODUKSJON

Detaljer

LHF400,LHF630 LHF800. Bruksanvisning

LHF400,LHF630 LHF800. Bruksanvisning LHF400,LHF630 LHF800 Bruksanvisning 0349 301 080 070108 Validforserialno.318,318,329 NORSK 1 DIREKTIV... 3 2 SIKKERHET... 3 3 INNLEDNING... 5 4 TEKNISKE DATA... 5 5 INSTALLERING... 6 5.1 Nettilkopling...

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

G-Tech. Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d'instructions. Instrukcja obs³ugi Ïóçãßåò ñþóåùò

G-Tech. Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d'instructions. Instrukcja obs³ugi Ïóçãßåò ñþóåùò G-Tech Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kätyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d'instructions Gerbruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l'uso Manual de instruções

Detaljer

Caddy 140 Caddy 200 LHN 140, LHN 200. Bruksanvisning. Valid for serial no. 628 -xxx -xxxx, 011 -xxx -xxxx, 220 -xxx -xxxx 0468 964 101 NO 041101

Caddy 140 Caddy 200 LHN 140, LHN 200. Bruksanvisning. Valid for serial no. 628 -xxx -xxxx, 011 -xxx -xxxx, 220 -xxx -xxxx 0468 964 101 NO 041101 NO Caddy 140 Caddy 200 LHN 140, LHN 200 cmha2p00 Bruksanvisning 0468 964 101 NO 041101 Valid for serial no. 628 -xxx -xxxx, 011 -xxx -xxxx, 220 -xxx -xxxx 1DIREKTIV... 3 2 SIKKERHET... 3 3 INNLEDNING...

Detaljer

ESP-400C. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok

ESP-400C. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok ESP-400C Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok 0558007621 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO)

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO) ESP-101 Plasmaskjæresystem Instruksjonshåndbok (NO) 0558007872 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO) PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558005699 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Plasmastrømforsyning EPP-450

Plasmastrømforsyning EPP-450 Plasmastrømforsyning EPP-450 Instruksjonshåndbok - NO 0558007955 06/2012 SØRG FOR OPERATØREN FÅR DENNE INFORMASJONEN. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER FRA DIN FORHANDLER. FORSIKTIG Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

PCC-10. Sirkulator for plasmakjølemiddel. Instruksjonshåndbok (NO)

PCC-10. Sirkulator for plasmakjølemiddel. Instruksjonshåndbok (NO) PCC-10 Sirkulator for plasmakjølemiddel Instruksjonshåndbok (NO) 0558004423 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

EPP-400. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-400. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-400 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558006933 08/2010 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

EPP-200 Plasmarc Maskin for presis luftplasmaskjæring

EPP-200 Plasmarc Maskin for presis luftplasmaskjæring EPP-200 Plasmarc Maskin for presis luftplasmaskjæring Instruksjonshåndbok 0558007014 10 / 2007 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE

Detaljer

OT 250/ /700 P5

OT 250/ /700 P5 OT 250/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Outdoor Constant current LED drivers Bruksområder _ Gate- og bybelysning _ Industri _ Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I Produktfordeler _ Høyt overspenningsvern:

Detaljer

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Kjølegassboks Plasmagassboks Instruksjonshåndbok (NO) 0558005236 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler.

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

PRODUKT DATABLAD OT 100/ /700 P5

PRODUKT DATABLAD OT 100/ /700 P5 OT 100/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Konstantstrøm ECG for LED-moduler BRUKSOMRÅDER Gate- og bybelysning Industri Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I PRODUKTFORDELER Høyt overspenningsvern: opptil

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Skjæredatahåndbok (NO) Version 8.1 released on 28Oct11

Skjæredatahåndbok (NO) Version 8.1 released on 28Oct11 data for PT-36 Plasmarc datahåndbok (NO) 0558007668 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

PT-25. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok

PT-25. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok PT-25 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok 0558005570 53 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhet...........................................................................................

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23582553_0817* Korrektur MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Utgave 08/2017 23582553/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

BMXART0814 ( ) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN

BMXART0814 ( ) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN Produktdatablad Karakteristikk BMXART0814 (45 461 79) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN Alternativer Analog/digital conversion Oppløsning analog inngang Inngangsimpedans Permitted overload on inputs Common

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2 KAMPANJE APK-4 20150722: APK-4: Kontroll montering EGT-2 Berørte modeller for APK-4: Vitara APK416D, totalt 58 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke om bilen er

Detaljer

OrigoArc 150 OrigoArc 200

OrigoArc 150 OrigoArc 200 OrigoArc 150 OrigoArc 200 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l uso

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

ST8A-EM 14 W/ mm

ST8A-EM 14 W/ mm ST8A-EM 14 W/840 1200 mm SubstiTUBE Advanced High performance LED tubes for electromagnetic control gears Bruksområder _ Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra 20 +50 C _ Belysning av produksjonsområder

Detaljer

ST8V-EM 20 W/ mm

ST8V-EM 20 W/ mm ST8V-EM 20 W/865 1500 mm SubstiTUBE Value Economic LED tubes for electromagnetic control gears Bruksområder _ Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra 20 +45 C _ Korridorer, trappeganger, parkeringshus

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

STBART0200K ( ) STB kit 2 inn ana multitemp 16bit

STBART0200K ( ) STB kit 2 inn ana multitemp 16bit Produktdatablad Karakteristikk STBART0200K (45 033 32) STB kit 2 inn ana multitemp 16bit Alternativer Absolute maximum input Cold swapping Hot swapping fallback Fallback status Hovedkarakteristikk Produktspekter

Detaljer

Caddy. Arc 151i, Arc 201i. Bruksanvisning

Caddy. Arc 151i, Arc 201i. Bruksanvisning NO Caddy Arc 151i, Arc 201i Bruksanvisning 0460 446 201 NO 20130328 Valid for serial no. 927-xxx-xxxx - 2 - 1 SIKKERHET....................................................... 4 2 INNLEDNING......................................................

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen COWI AS Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse 1 26.11.2011 Maskin-, styringa- og automatikktavler Firma Norge

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Blackwire 215/225. Analogt hodesett med ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 215/225. Analogt hodesett med ledning. Brukerhåndbok Blackwire 215/225 Analogt hodesett med ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Integrerte kontroller 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen 6 Plassere mikrofonbøylen

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier: Document title: MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier Doc. No.: M01-003 Number of page: 1 of 6 Rev. No.: 02 File name: J:\STANDARD\M01-003 P.O.No.: Client: Client Doc.no.: Tag no./type:

Detaljer

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Produktdatablad Karakteristikk TSXCTY2C (45 007 86) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Hovedkarakteristikk Produktspekter Modicon Premium Automation platform Produkt eller komponent type Measurement and counter

Detaljer

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF ISO 27913 CO 2 -rørtransportstandarden Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF 2017-11-01 ISO 27913 2 Juni 2013 november 2016 Arbeidet ble ledet fra Tyskland, med aktive bidrag fra Norge Et viktig

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Original instructions. Infrared heater IRCF

Original instructions. Infrared heater IRCF Original instructions Infrared heater SE...7 NO...9 GB...11 DE...13 FR...15 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Technical specifications Infrared heater 3 Type Heat output (1) [W] Voltage (2) Amperage (3) Dimensions

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer