Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2"

Transkript

1 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og oerganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med speilseis, elektromuffeseis, flens eller annen mekanisk kobling. Trykkrørsystemer a termoplast har en stor markedsandel i det norske markedet. Årsakene til dette er mange, men konkurransedyktighet, leetid, egnethet, tilgjengelighet og korrosjonsbestandighet kan nenes som sentrale punkter. Det lar seg ikke gjøre å lage et ann med alkalitet og Ph-erdi som er korrosjonsennlig for betong, støpejern eller kobber samtidig! Således kommer annerk med plastrør i hoedledningsnettet gunstig ut i og med at de kan tilrettelegge annkaliteten slik at kobberkorrosjonen minimeres. I fremtiden ser man for seg at det benyttes plast både i oerføringsledninger, fordelingsnett, stikkledninger og i hus, slik at annets egenskaper som menneskeføde er det eneste man trenger å ta hensyn til. Hydraulisk dimensjonering Formeloersikt Kontinuitetsligningen q = 1 A 1 = A q : annføring [m 3 /s] A : terrsnittsareal [m²] : annhastighet [m/s] Kontinuitetsligningen Utgangspunktet er at annføringen ed snitt 1 er den samme som ed snitt. En endring i terrsnitt (A) må derfor medføre en endring i annhastighet (). Bernoullis ligning m g h 1 + m p 1 ρ m + 1 = m g h + m p ρ m + + m g h t [J] eller h 1 + p1 ρ g + 1 g = h + p ρ g + g + h t [m] Mai 007 Teknisk håndbok, side 16

2 Stillingsenergi: Trykkenergi: p V = Beegelsesenergi: m g h eller h m m p ρ eller eller g p ρ g Energibalansen m: masse [kg] g : tyngdeaksellerasjonen: 9,81 m/s h : trykkhøyden [m] p : æsketrykk [N/m ] V : olum [m 3 ] ρ : mediets densitet [kg/m 3 ] : hastighet [m/s] h t : friksjonstap [m] En gammel traer i sammenheng med dimensjonering a ledninger. Det må ære likeekt mellom de to uttrykkene på her sin side a er lik -tegnet. Kapasitetsberegninger Å beregne annføringskapasiteten til et rør ed hjelp a formler er en omstendig affære. Det går som regel fint til man skal putte inn riktig friksjonskoeffisient. Den enkleste formelen i så måte er Darcy- Weisbach s formel, her oppgitt med et tillegg for singulærtap: h t = f L d i g + ξ g h t : friksjonstap [m] f : friksjonskoeffisent (Moody s diagram) d i : innendig diameter på rør [m] g : hastighetshøyde [m] L : ledningslengde [m] ξ : singulærtapskoeffisent Man må kjenne absolutt ruhet (k), regne ut relati ruhet (k/d i ) og regne ut Reynolds tall (Re) for å finne friksjonskoeffisienten (f) i Moody s diagram. I praksis bruker man dataprogrammer eller diagrammer ed dimensjonering. Reynolds tall Re = d i υ [ ] : middelhastigheten i rørterrsnittet [m/s] d i : innendig diameter [m] υ : kinetisk/kinematisk iskositet [m²/s] Mai 007 Teknisk håndbok, side 17

3 Det kan oppstå to typer rørstrømning laminær eller turbulent. Laminær strømning kjennetegnes ed jen hastighet og regelmessige strømlinjer. Turbulent strømning kjennetegnes a uregelmessige strømlinjer samt hastighetsfluktasjoner. Det normale innen VA-teknikken er turbulent strømning. Reynolds tall og relati ruhet trenger du for å finne friksjonskoeffisienten i Moody s diagram. Turbulent strømning ed Re > 30 Absolutt ruhet k t = k α T [mm] k t : ruhet etter tiden t (bruksruhet) k : ny ruhet [mm] α : ruhetstilekst pr. år [mm/år] T : antall år [år] Virkelig ruhetserdi er eldig anskelig å anslå. Dessuten er det for innfløkt å dimensjonere anlegg helt i detalj. Derfor benyttes anbefalte bruksruhetserdier ahengig a anleggets beskaffenhet. Dette tas til følge i åre kapasitetsdiagrammer. Relati ruhet K rel = k t /d i [ ] Relati ruhet er rett og slett absolutt ruhet diidert med innendig diameter. Relati ruhet og Reynolds tall trenger du for å finne friksjonskoeffisienten i Moody s diagram. Energigradient I = L h f [mm/m, m/km. ] h f : energitap/trykkhøydeforskjell [mm, m] L : Ledningslengde [m, km] Energigradient - eller tilgjengelig fall - er en særdeles iktig opplysning ed dimensjonering a ledninger. Ved å tegne et snitt a ledningstraseen får man detaljkunnskap om høybrekk og labrekk i tillegg. Ved bruk a kapasitetsdiagrammer er energigradient - eller fall - stort sett det eneste man trenger å regne på, men se opp for soner med undertrykk og store oertrykk på grunn a ujen ledningstrasé. Veggtykkelse i trykkrør e min = p d σ s e + p [mm] e min : eggtykkelse [mm] p : innendig trykk [MPa] d e : utendig diameter [mm] σ S : dimensjonerende spenning [MPa] Rør med innendig anntrykk Mai 007 Teknisk håndbok, side 18

4 Dimensjonerende annmengder Ved dimensjonering a annledninger brukes Q max (d..s maksimalt timeforbruk i maksimaldøgnet) som dimensjonerende annmengde. Q max = Q mid f max k max + Q brannann + Q industri + Q off. bygg + Q jordbruk Q mid f max k max q h : midlere døgnforbruk (= q h pe) : maksimal døgnfaktor : maksimal timefaktor : midlere spesifikt døgnforbruk pr pe, eentuelt inkludert lekkasjeann pe : antall personekialenter Q brannann : brannesenets kra til annmengde Q industri : lokal industris beho for ann Q off. bygg : beho for ann til offentlige bygg (skole, rådhus o.s..) Q jordbruk : beho for ann til ulike primærnæringer Behoet for ann til ulike formål må kartlegges ed hert enkelt tilfelle. Det kan imidlertid ære anskelig å forutsi utiklingen i dette behoet. Derfor anslås behoet ut fra ønsket om utikling a samfunnet. D..s. befolkningsekst, utikling m.h.p. lekkasjer, utikling a industri o.s.. Ruhetsfaktor Nyproduserte plastrør har la ruhetsfaktor og betraktes ofte som hydraulisk glatte. Men skjøter og litt belegg innendig i rørene il føre til at den irkelige erdien oer tid øker noe. Vi anbefaler å benytte følgende k-erdier både for trykkrør a PE og PVC for annforsyning: Dimensjon k - erdi [mm] d 00mm 0,01 d > 00mm 0,05 Disse erdiene gjelder rør uten mange bend, tilknytninger og entiler. His det er mye utstyr på nettet brukes 5-10 % laere disponibelt trykktap (energigradient). Se neste asnitt. Ved hastigheter oer,0 m/s og marginal dimensjonering anbefaler i å utføre en beregning a singulærtapene. I trykkrør for spillann (kloakkpumpeledninger) il det dannes en kloakkhud som il øke ruheten ytterligere. Inntaks- og utslippsledninger i saltann kan få kraftig begroing og dermed eldig høye k- erdier. Korrosjon i metallrør og mangan i råannet il også gi høye k-erdier. For aløpsledninger a plast benyttes høyere bruksruhetsfaktorer. Her følger i den gamle eiledningen fra SFT som sier: Type ledning k - erdi [mm] Oerføringsledninger 0,5 Rørledning med bend og tilknytninger 0,40 For korrugerte drensrør (keildrens) reduseres kapasiteten med ca. 30 % i f.t. innendig glatte rør. Mai 007 Teknisk håndbok, side 19

5 Dimensjonering a annledninger Ved anlig dimensjonering benyttes kapasitetsdiagrammer. Nødendige data er: - disponibel trykkhøyde (h f ) [m] - ledningens lengde (L) [km] - ønsket annmengde (Q max ) [l/s] eller innendig diameter på eksisterende rør (d i ) [mm] - kra om annhastighet () [m/s] Skisse a en rørledning som skal transportere en ønsket annmengde fra kilde til høydebasseng eller forbrukssted. I h f = : L Disponibel trykkhøyde (h f ) diidert med ledningens lengde (L) gir oss energigradient (I)- også kalt disponibelt trykktap eller fall [, m/km, mm/m]. Total trykkhøyde diidert på ledningens lengde er ledningens irkelige fall [, m/km, mm/m]. Beregninger basert på denne erdien gir maksimal kapasitet, men med null trykk på annet ed endepunktet. Normalt anbefales annhastigheter mellom 0,5 -,0 m/s i kommunale annledninger. Vannhastigheter inntil 3,5 m/s kan i enkelte tilfeller godtas. Ønsket trykk ed utløpet er normalt mer enn bar. Ved trykk større enn 4 bar ed en bygning må det monteres trykkreduksjonsentiler. Utstyr i hus er beregnet for trykk mindre enn 4 bar. Mai 007 Teknisk håndbok, side 0

6 Vannføringsdiagram for trykkrør, k=0,01 mm Vannføringsdiagram for plastrør fra d i 0 mm til d i 00 mm. k = 0,01 mm Mai 007 Teknisk håndbok, side 1

7 Vannføringsdiagram for trykkrør, k=0,05 mm Vannføringsdiagram for plastrør fra d i 00 mm til d i 000 mm. k = 0,05 mm Mai 007 Teknisk håndbok, side

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Side 1 Denne brosjyre er en oppdatert og utvidet versjon av Enkle beregningsmetoder. Det kan synes gammeldags at det forsatt

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

Løsningsforslag Øving 10

Løsningsforslag Øving 10 Løsningsforslag Øving 0 TEP400 Fluidmekanikk, Vår 03 Oppgave 8-30 Løsning Volumstrømmen av vann gjennom et rør er gitt. Trykkfallet, tapshøyden og pumpens effekt skal bestemmes. Antagelser Strømningen

Detaljer

Kontaktledning Side: 1 av 6

Kontaktledning Side: 1 av 6 Kontaktledning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 MIDDELKRAFT... 3 3 STANDARDAVVIK... 4 4 KRAV TIL KREFTER VED MÅLING... 5 4.1 Eksempel på å finne verdiene for krav til krefter... 6 Kontaktledning Side: 2 av

Detaljer

Brukerhåndbok i Query/400

Brukerhåndbok i Query/400 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. All rights resered. Innhold Om Brukerhåndbok i

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal: VA-konferansen 2014: Molde, 20 21. mai 2014: 21. mai: Norsk Vanns veiledning for valg og bruk av plastrør : Plast er et konstruksjonsmateriale, og

Detaljer

Gassdistribusjon til husstander og industri

Gassdistribusjon til husstander og industri NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi TPG 4140 Naturgass Gassdistribusjon til husstander og industri Rogassprosjektet Av gruppe 4: Simen Blystad

Detaljer

Realopsjonsanalyse av småkraftverk

Realopsjonsanalyse av småkraftverk TIØ 4700 INVETERING, FINAN OG ØKONOMITYRING Realopsjonsanalyse av småkraftverk Thor Bøckman og Erik Juliussen Høsten 004 INTITUTT FOR INDUTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELE Forord Denne prosjektoppgaven

Detaljer

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT 10.03.2014 Revidert forprosjekt SDH IM FPF 09.01.2007 BL VG VG REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. LEVERANDØR OPPDRAGSGIVER DOKUMENT TITTEL SELSKAP HOVEDRAPPORT

Detaljer

Forsøksringen Hordaland

Forsøksringen Hordaland Forsøksringen Hordaland GRØFTING Av Trygve Torsteinsen, 2008. Dimensjonering av sugegrøfter og samlegrøfter i lukket anlegg Dimensjonering av sugegrøfter Det er viktig at sugegrøftene legges mest mulig

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, ersjon 1.1 Resirkulering a maskinare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for afallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende

Detaljer

Energieffektiv viftedrift

Energieffektiv viftedrift Mads Mysen og Kristoffer Polak Energieffektiv viftedrift Prosjekteringsveiledning 303 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Mads Mysen og Kristoffer Polak Energieffektiv viftedrift

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185467 Kunde: Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt Sammendrag:

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF80 A044024 Åpen Svein Hallbjørn Steien, ref. nr. 2002/006494

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF80 A044024 Åpen Svein Hallbjørn Steien, ref. nr. 2002/006494 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks:

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann JRG Sanipex Teknisk håndbok JRG Sanipex Ved å benytte JRG Sanipex får du en rekke fordeler på kjøpet. Rask og enkel montasje JRG Sanipex har spesialtilpasset

Detaljer

Haplast profilrør og andre veiprodukter

Haplast profilrør og andre veiprodukter Haplast profilrør og andre veiprodukter Juni 12 S1 Konstruksjon PE materialet PE materialet (Polyetylen) er kjemikaliebestandig, korroderer ikke og har lang levetid. Materialet er sveisbart og tåler setninger

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Nytteverdien av å etablere pumpe i et eksisterende vannkraftsystem

Nytteverdien av å etablere pumpe i et eksisterende vannkraftsystem Nytteverdien av å etablere pumpe i et eksisterende vannkraftsystem Birgit Longva Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Torbjørn Kristian Nielsen, EPT Medveileder: Knut Solnørdal,

Detaljer