Kapittel 5. Innkjøp Kapittel 6. Produksjon, klasse A Kapittel 7. Produksjon, klasse C Kapittel 8. Produksjon, klasse D og E...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 5. Innkjøp Kapittel 6. Produksjon, klasse A Kapittel 7. Produksjon, klasse C Kapittel 8. Produksjon, klasse D og E..."

Transkript

1 Kvalitetshåndbok 2017

2 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1 INTRODUKSJON Ledelsens ansvar Formål og omfang Bruk Vedlikehold Basisdokumenter Distribusjon... 5 KAPITTEL 2 KVALITETSBASE Firma- fakta Historikk Forretningsidé og målsetting Arbeidsområder Godkjenninger Organisasjon og ledelse Organisasjonsplan Funksjonsbeskrivelse Overordnet kvalitetspolitikk Kvalitetsmålsetting Kvalitetspolitikk Kvalitetsrevisjon Kontroll og prøving Kvalitetsplan Kvalitetsforbedring Avviksbehandling og korrigerende tiltak Dokumentstyring Opplæring Registreringer Helse, miljø og sikkerhet KAPITTEL 3 KVALITETSSYSTEMETS OPPBYGGING Kvalitetssystemets oppbygging Håndbokens beskrivende del - nivå І Operativ del nivå Π Kapittel 1. Kvalitetssystemet Kapittel 2. Organisasjon Kapittel 3. Markedsføring, salg Kapittel 4. Prosjektering

3 Kapittel 5. Innkjøp Kapittel 6. Produksjon, klasse A Kapittel 7. Produksjon, klasse C Kapittel 8. Produksjon, klasse D og E Kapittel 9. Varelager, utlevering og transport Kapittel 10. Montering, overlevering Kapittel 11. Vedlikehold maskiner Kapittel 12. Økonomi Kapittel 13. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Kvalitetsplan- nivå Ш KAPITTEL 4 DEFINISJONER KAPITTEL 5 REFERANSER KAPITTEL 6 DOKUMENTOVERSIKT

4 FORORD Ledelsen i Dudek BYGG AS har som målsetting tilfredse kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. Vi vil strebe etter å levere feilfrie produkter og tjenester til rett tid og som tilfredsstiller kundens krav, behov og forventninger. Dudek Bygg AS sin ledelse vil søke å fremme positive holdninger til service, kvalitet og kvalitetsforbedring. Gjennom utvikling av kvalitetssystemet er alle medarbeidere bevisstgjort kvalitetstanken. Første utgave av kvalitetshandboken var ferdig I.h.h.t instruks er 2. reviderte utgave klar Kvalitetshåndboken er en generell beskrivelse av vårt kvalitetssystem og skal brukes som styringsverktøy og informasjon både internt og eksternt. Bergen, Artur Piotr Dudek Daglig leder 3

5 KAPITTEL 1 INTRODUKSJON 1.0 Ledelsens ansvar Ledelsens ansvar er å fastlegge og dokumentere bedriftens politikk og målsettinger for kvalitet. Ledelsen skal iverksette de tiltak som er nødvendig for å forvisse seg om at denne politikk blir forstått og akseptert av de ansatte, og vedlikeholdt på alle nivå. Ansvars- og myndighetsforhold, samt arbeidsoppgaver for alle ledere er beskrevet i stillingsinstrukser. I tillegg er det utarbeidet prosedyrer og arbeidsinstrukser for de funksjoner og arbeidsoppgaver som er viktige for oppnåelse, kontroll og verifikasjon av kvalitet, samt for forebygging av feil og mangler. 1.1 Formål og omfang Formålet med denne kvalitetshåndbok er å beskrive kvalitetssystemet til Dudek Bygg AS. Kvalitetshåndboken skal: - Beskrive bedriftens system for kvalitetssikring av alle prosesser som kan påvirke kvalitet - Gi korrekt informasjon til alle ledd i bedriften mht. ansvar, myndighet og plikter i kvalitetssaker. - Brukes som dokumentasjon av bedriftens kvalitetssystem Etter at en ordre er mottatt skal arbeidsprosedyrene i kvalitetssystemet gjennomgås for å sikre at de dekker kundens krav til kvalitet, samt forebygge avvik i alle faser fra utvikling til ferdig produkt. 1.2 Bruk Kvalitetshåndboken vil bli distribuert internt i bedriften til alle ansatte, og vil bli brukt i forbindelse med informasjon og opplæring overfor ansatte. Håndboken kan også distribueres til kunder i forbindelse med tilbud eller kontrakter, og kan også brukes til markedsføring av bedriften. Kvalitetshåndboken vil også være tilgjengelig for offentlige tilsynsmyndigheter, bank og forsikringsselskap. 4

6 1.3 Vedlikehold Kvalitetslederen har som representant for ledelsen ansvar for at kvalitetssystemet vedlikeholdes og oppdateres, minst en gang pr. år, slik at det er egnet til å sikre overensstemmelse med krav, at det er tatt i bruk og virker etter hensikt. Enkeltprosedyrer og dokumenter oppdateres etter behov. Hver medarbeider ved Dudek Bygg AS skal innrapportere feil eller mangler ved kvalitetssystemet til kvalitetsleder. 1.4 Basisdokumenter For utarbeidelse av kvalitetssystemet er bedriftens arbeidsrutiner og metoder dokumentert i henhold til krav og spesifikasjoner fra: - Aktuelle standarder - Forskrift om intern-kontroll 1.5 Distribusjon Denne kvalitetshåndbok kan distribueres til kunder i forbindelse med tilbud eller kontrakter og til de som bedriften mener er viktig å informere. Den vil også være tilgjengelig på Dudek Bygg sin hjemmeside, Prosedyrer og instrukser vil bare bli distribuert eksternt ved henvendelse og avtale med daglig leder. Daglig leder har ansvar for orientering og implementering av systemet internt i bedriften. 5

7 KAPITTEL 2 KVALITETSBASE 2.0 Firma- fakta 2.1 Historikk 28. juli stiftet Artur Dudek Dudek Bygg NUF. Etter nye regler for aksjeselskap ble firmaet oppfordret til å gå over til norskregistrert aksjeselskap. Dudek BYGG AS ble stiftet og registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund Alle aktiva og ansatte ble overført til nytt firma. Artur Dudek eier 100% av aksjene. Selskapet driver med bygg, både rehabilitering og nybygg. Vi sysselsetter i dag 8 personer i 7,72 % stilling.. Bedriften har stabile og velkvalifiserte medarbeidere. 6

8 2.2 Forretningsidé og målsetting Dudek Bygg AS sin forretningsidé er rehabilitering av eksisterende bygg, tilbygg samt nybygg. Dudek Bygg sin hovedmålsetting kan sammenfattes i følgende punkter: Bedriften skal være blant de ledende på markedet hva gjelder produktkvalitet, service og konkurransedyktighet. - Bedriften skal være lønnsom, bevisst økonomisk styring skal regulere all aktivitet. - Bedriften skal være markedsorientert og tilby markedstilpassede produkter og tjenester. - Bedriften skal kontinuerlig søke og vurdere nye produkter og tjenester innen bedriftens forretningsidé for å dekke nye behov og gi styrket posisjon i markedet. - Bedriften skal bygge opp og utvikle et sterkt faglig miljø om materialet betong og løsninger med betong. - Bedriften skal ha produkter og tjenester med riktig kvalitet, utvikle ressurser og metoder for til enhver tid å kunne ivareta og dokumentere dette ifølge kundens krav. - Bedriften skal arbeide aktivt for å gi alle ansatte trygge og sikre arbeidsplasser, samt bidra til å styrke lagånd og lojalitet. 2.3 Arbeidsområder Dudek Bygg AS er delt i 3 deler: Nybygg Tilbygg Rehabilitering 7

9 2.4 Godkjenninger Dudek Bygg As har Sentralgodkjenning. 8

10 2.5 Organisasjon og ledelse Organisasjonsplan. 9

11 2.5.2 Funksjonsbeskrivelse Daglig leder Daglig leder har det overordnede ansvar for gjennomføringen av bedriftens politikk, samt bedriftens kort- og langsiktige lønnsomhet. Konkrete oppgaver som ivaretas av daglig leder er salg og markedsføring, planlegging og budsjettering av løpende utgifter, samt resultatoppfølging. Daglig leder har det overordnede ansvar for kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Prosjektleder Prosjektleder har ansvar for løpende planlegging og ledelse av oppføring av bygninger. Han er bedriftens kvalitetsleder og systemansvarlig og skal påse at kvalitetssystem følges og revideres slik at spesifiserte krav oppfylles og etterleves. 2.6 Overordnet kvalitetspolitikk Kvalitetsmålsetting Dudek Bygg AS skal fremstå og oppfattes som en av de ledende innen bygg i Bergen og omegn. Bedriften skal bli oppfattet som en god og sikker leverandør. Vi skal: - tilfredsstille våre kunders krav, behov og forventninger - sikre lønnsom drift og dermed grunnlag for videreutvikling av produkter og markeder - skape trygghet og engasjement blant alle ansatte 10

12 2.6.2 Kvalitetspolitikk Kvalitetsforbedring og kvalitetssikring er en viktig del av bedriftens ledelsesfilosofi og dermed en av ledelsens primære oppgaver. Vi skal engasjere alle ansatte i kvalitetsarbeidet gjennom opplæring. informasjon m.m., og på alle nivå arbeide for å gjøre arbeidet riktig første gang. Bedriften skal gi god service både før og under leveransen. Dersom kunden oppdager mangler ved våre produkter, skal dette straks rettes opp. 2.7 Kvalitetsrevisjon Kvalitetsrevisjoner utføres regelmessig og i henhold til sjekklister utarbeidet av kvalitetsleder og godkjent av daglig leder. Hvert halvår foretar vi produktrevisjon. Systemrevisjon foretas en gang pr. år for å påse at kvalitetssystemet til enhver tid er hensiktsmessig og effektivt. I tillegg kan det være aktuelt å utføre revisjoner utenom de fastlagte dersom det oppdages større avvik eller endringer er påkrevet. Slike revisjoner skal godkjennes av daglig leder. 2.8 Kontroll og prøving Det er utarbeidet prosedyrer for den løpende kontroll og prøving vi er pålagt å foreta. I prosjekter hvor standardprosedyrene ikke dekker kvalitetsplanens krav utarbeides det prosedyrer som er dekkende. Produkter med avvik merkes spesielt og plasseres på steder som er avsatt for dette formålet. 2.9 Kvalitetsplan Det utarbeides kvalitetsplan for prosjekter hvor standardprosedyrer ikke dekker kontraktens krav og i de prosjekter hvor det stilles krav om det. Kvalitetsplanen utarbeides med basis i de utarbeidede prosedyrer og dokumenter, samt kontraktens krav. Behov og krav fastlegges ved prosjektplanlegging. Kvalitetsplanen skal inneholde følgende: - deltakere - administrering - planlegging - ansvarsforhold - utførelse - kontroll - dokumentasjon Det foreligger ett selvstendig ansvar hos kvalitetsleder for å finne fram hvilke prosedyrer, blanketter og sjekklister som skal benyttes for at prosjektet skal bli utført ihht spesifiserte krav. Prosjektleder er ansvarlig for at kvalitetsplanen blir utarbeidet og fulgt. 11

13 2.10 Kvalitetsforbedring Bedriftens forbedringsarbeid foregår som en kontinuerlig prosess og omhandler kvalitet, sikkerhet, miljø og effektivitet. Bedriften har egen KS-gruppe som ledes av prosjektleder og består av fem medlemmer fra alle nivå i bedriften. KS-gruppen har møter etter behov Avviksbehandling og korrigerende tiltak Produkter som avviker fra spesifisert krav skal merkes og adskilles fra andre produkter. En del produkter omklassifiseres for annet bruk. Avvik som gjelder helse, miljø og sikkerhet blir avviksbehandlet. Når et avvik oppdages eller en reklamasjon mottas fra kunde, skal avviket analyseres og korrigerende tiltak iverksettes for å hindre gjentagelse. Det er utarbeidet egen prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak. Alle ansatte har ansvar for rapportering av avvik som oppdages, mens ledelsen har ansvar for korrigerende tiltak Dokumentstyring Bedriften har egne prosedyrer for dokumentstyring som skal sikre at riktig utgave av gjeldende dokument er på rett sted til rett tid, og at utgåtte dokumenter inndras. Alle styrende dokumenter, spesifikasjoner og tegninger som utarbeides skal dateres og godkjennes av daglig leder. Ved revisjon skal revisjonsnummer og dato påføres. Styrende dokumenter skal distribueres ihht. fordelingsliste som vedlikeholdes av utgiver. Ved revisjon fjernes tidligere dokumenter slik at kun gjeldende dokumenter er tilgjengelig Opplæring Bedriftens opplæringsbehov vurderes fortløpende. Opplæring vil bli gjennomført når det er nødvendig for å kunne levere produkter til riktig kvalitet, eller oppfylle krav innen området helse, miljø og sikkerhet, produksjon og ledelse. Nye medarbeidere vil alltid få opplæring slik at de blir kjent med bedriftens arbeidsmåter, bedriftskultur og kvalitetssikring. Samtlige ansatte blir tildelt en egen personalhåndbok som skal bidra med å gi den enkelte ansatte nødvendig informasjon Registreringer All kontroll og prøving blir registrert og dokumentert som bevis for at riktig kvalitet er oppnådd og beskrevne prosedyrer gjennomført. Det er satt opp et eget register som beskriver registreringene og hvor de arkiveres. Registreringen arkiveres så lenge som kontrakter eller forskrifter tilsier, og skal kunne fremlegges til enhver tid, og når det forlanges. Alle ledere er ansvarlig for tilstrekkelig registrering innen sitt ansvarsområde ihht bestemmelser og utarbeidede prosedyrer. 12

14 2.15 Helse, miljø og sikkerhet Bedriften har utarbeidet egen håndbok for helse, miljø og sikkerhet. Håndboken er en integrert del av bedriftens kvalitetssystem. Håndboken omfatter viktige prosedyrer og er en beskrivende del av vårt hms- system. Helse, miljø og sikkerhet blir også ivaretatt gjennom de prosedyrer som omfatter produktkvaliteten. Det skal føres en systematisk og rutinemessig intern-kontroll, og iverksettes nødvendige tiltak for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø, bedre trivsel, bedre kvalitet og bedre økonomiske resultater. Ansvaret for helse, miljø og sikkerhet påhviler først og fremst daglig leder. Tilrettelegging og oppfølging skal skje i linjen verneombud, prosjektleder, produksjonsleder og arbeidsleder. Arbeidstakerne skal medvirke til å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø og delta aktivt i verne- og miljøarbeidet i bedriften. KAPITTEL 3 KVALITETSSYSTEMETS OPPBYGGING 3.0 Kvalitetssystemets oppbygging Kvalitetssystemet bygger på bedriftens målsetting og politikk, samt innarbeidede prosedyrer og rutiner. Kvalitetssystemet omfatter en dokumentasjon i form av nødvendige dokumenter, prosedyrer og blanketter. Det skal foregå en løpende videreutvikling og oppdatering av system, prosedyrer og hjelpemidler etter egne og eksterne behov og krav. Kvalitetssystemet skal tilfredsstille kravene i plan og bygningsloven, teknisk forskrift og forskrift om systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhet etter en oppbygging som er tilpasset bedriftens organisasjon og arbeidsområder. Kvalitetssystemet er inndelt i 3- nivåer og omfatter: - beskrivende del - operativ del - kvalitetsplan for de enkelte prosjekt 13

15 14

16 3.1 Håndbokens beskrivende del - nivå І Håndbokens beskrivende del (denne bok) inneholder opplysninger om: - bedriftens mål og politikk - organisasjon og ledelse - ansvar og myndighet - prinsippene for systemet - oppbygging, formål, omfang og systemets innhold Prosedyrer utarbeides etter behov basert på erfaringer og konsekvensvurderinger. Ved utarbeidelse eller endring av prosedyrer, skal brukerne av prosedyrer delta. Alle prosedyrer eller endringer skal godkjennes av daglig leder. Vedlikehold av prosedyrer skjer på bakgrunn av erfaringer fra daglig drift, avviksbehandling, korrigerende tiltak, kvalitetsforbedring, ny teknologi m.m. 3.2 Operativ del nivå Π Den operative delen inneholder nødvendige dokumenter, prosedyrer, sjekklister, manualer, standarder, lover og forskrifter. Prosedyrene beskriver hvordan vi utfører bestemte arbeidsoppgaver, hvem som har ansvaret for disse, når de skal utføres og hvilke krav som stilles. Blanketter, sjekklister m.m. brukes som hjelpemidler for å drive effektivt, registrere og dokumentere vårt arbeid. Prosedyrer og sjekklister er utarbeidet for alle de arbeids- og administrasjonsoppgaver som har størst innvirkning på den totale kvalitet av produktene, arbeidstakernes sikkerhet eller tjenestene som utføres i bedriften. Det er også utarbeidet prosedyrer der det er krav om det fra myndigheter og kontrollorgan. Alle registreringer som kan brukes som dokumentasjon på oppnådd kvalitet og gjennomførte aktiviteter, utføres og arkiveres i hht. prosedyren. Dette innbefatter alle kontroll- og prøverapporter, sjekklister, referater, endringer, gjennomganger og planer. 15

17 Den operative del av kvalitetssystemet er delt inn i følgende kapitler: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Kapittel 5. Kapittel 6. Kapittel 7. Kapittel 8. Kapittel 9. Kapittel 10. Kapittel 11. Kapittel 12. Kapittel 13. Kvalitetssystemet Organisasjon Markedsføring, salg Prosjektering Innkjøp Produksjon, klasse A Produksjon, klasse C Produksjon, klasse D og E Varelager, utlevering og transport Montering, overlevering Vedlikehold maskiner Økonomi Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Kapittel 1. Kvalitetssystemet Kvalitetssystemets kapittel 1 inneholder generelle opplysninger om kvalitetssystemets operative del og felles administrative prosedyrer. Dette gjelder blant annet: - beskrivelse av bedriftens operative system - dokumentstyring - avviksbehandling og korrigerende tiltak - kvalitetsrevisjon Kapitlet beskriver prosedyrer som skal sikre at bedriften hele tiden er under utvikling for å forbedre seg og tilpasse seg nye muligheter og forutsetninger. Daglig leder har ansvaret for at alle felles prosedyrer blir utarbeidet, fulgt og forbedret. Alle ansatte er selv ansvarlig for sitt arbeid, og egenkontroll skal gjennomføres i alle ledd. 16

18 Kapittel 2. Organisasjon Dette kapitlet beskriver bedriftens organisasjon og innholder følgende: - organisasjonsplaner for alle avdelinger - stillingsinstrukser - kompetansekrav - kompetanseoversikt Kapittel 3. Markedsføring, salg Bedriften skal gjennom aktiv og målrettet kundeomsorg bidra til at kundens krav og forventninger fastsettes og oppfylles. For å sikre at tilbudene blir fulgt opp og nødvendige registreringer blir gjort har bedriften tatt i bruk et databasert oppfølgingssystem. Det er utarbeidet prosedyrer for: - behandling og oppfølging av anbud - anbudsvurdering - utarbeidelse av tilbud/anbud - kontraktsinngåelse - nødvendige registreringer Alle ansatte er gjennom sitt arbeid ansvarlig for å markedsføre bedriften og bidra til å gi bedriften et godt renommé. Daglig leder er hovedansvarlig for å markedsføre bedriften utad. 17

19 Kapittel 4. Prosjektering Bedriften kjøper i hovedsak inn prosjekteringsarbeidet. Kvaliteten sikres ved at bedriften skal være aktiv i prosjekteringsfasen og påse at kundens krav og forventninger blir ivaretatt. Dette skal sikres ved: - prosjektgjennomgang med kunde og rådgivende konsulent - at beregninger og tegninger tilfredsstiller både kundens og det offentliges krav - at det til enhver tid foreligger riktige tegninger - fortløpende kontroll - prosedyre for prosjektering - prosedyre for behandling av tegninger Kapittel 5. Innkjøp Bedriften skal ha et sikkert og effektivt innkjøpssystem. Leverandør skal velges ut fra våre behov og krav til kvalitet og kvalitetssikring. Bedriften skal gjennom systematisk mottakskontroll følge opp innkjøp. All innkjøp skal spesifiseres entydig og konkret for å unngå avvik. For å sikre innkjøpene har vi utarbeidet følgende prosedyrer: - leverandørvurdering og oppdatering av leverandøroversikt - innkjøp av varer - innkjøp av prosjekteringstjenester - innkjøp av transport og montasjetjenester - mottakskontroll - Reklamasjon på innkjøpte varer. I tillegg er det utarbeidet standard innkjøpsformularer der hvor det foreligger en prosedyre. 18

20 Kapittel 6. Produksjon, klasse A Kapittel 7. Produksjon, klasse C Kapittel 8. Produksjon, klasse D og E Kapittel 9. Varelager, utlevering og transport Bedriften har utarbeidet prosedyrer for dette kapitlet. Produktene skal lagres sikkert og riktig, samt håndteres og transporteres slik at det ikke oppstår skader eller uhell. Følgende momenter har bedriften vektlagt spesielt: - intern transport, håndtering og utlevering av ferdigvarer - opplasting og utlevering av ferdigvarer - transport - lagerstyring - reklamasjon fra kunder Kapittel 10. Montering, overlevering For å sikre kundens krav og forventninger til det ferdige produkt har bedriften lagt vekt på å ha god oppfølging mot de som monterer elementene. Det er derfor utarbeidet prosedyre for monteringsfasen. Kundens krav og forventninger til garanti sikres gjennom innarbeidede prosedyrer for ferdig- og garantibefaring, samt rask oppfølging av eventuelle reklamasjoner. Kapittel 11. Vedlikehold maskiner For å unngå uforutsett driftsstans og å sikre kvalitet på produktene er det skrevet egne prosedyrer for systematisk vedlikehold av produksjonsutstyr og maskiner. 19

21 Kapittel 12. Økonomi Bedriften skal ha en sunn og god økonomi og gi en kapitalbase som kan ivareta bedriftens evne til fornying, sikring av arbeidsplasser og for å skape tillit i markedet. Økonomien skal sikres ved: - effektive og lojalitetsbevisste medarbeidere - innarbeidede rutiner for fakturering, regnskap og lønn - effektiv produksjon - god bankforbindelse Det er utarbeidet prosedyrer for budsjettering, regnskap, lønn, fakturering og behandling av inngående faktura. Kapittel 13. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bedriften skal sikre trygge arbeidsplasser og bidra til å gi nødvendig sikkerhetsopplæring og informasjon til alle ansatte. Dette skal blant annet gjøres ved følgende: - tildeling av personalhåndbok til alle ansatte - oppfølging av aktuelle lover og forskrifter - trygge og klare ansettelsesforhold - oppdatere ansatte gjennom ekstern og intern opplæring - informasjon, kommunikasjon og opplæring i tråd med de viktigste punktene i NS-EN ISO 9004, kapittel 18- personell. 20

22 Kapitlet inneholder prosedyrer og informasjon om følgende: - arbeidsreglement og arbeidsavtaler - handlingsplaner (årsplan) - forsikringsordninger - informasjon og sikkerhetsopplæring - bruk av personlig verneutstyr - melding av ulykker - fraværsapportering - brann og andre ulykker - sikkerhetsregler ved bruk av spesielle maskiner og omgang med helseskadelige stoffer - sertifisering og bruk av kraner og løfteutstyr - vernerunder - kartlegging av inneklima - behandling av spesialavfall I tillegg er det utarbeidet en egen beskrivende håndbok som beskriver HMS ved bedriften. 3.3 Kvalitetsplan- nivå Ш Ved behov vil det bli utarbeidet en kvalitetsplan for enkeltprosjekt. Denne kvalitetsplanen utarbeides med bakgrunn i bedriftens kvalitetshåndbok operativ del. Nye prosedyrer og blanketter for spesielle prosjekt vil bli utarbeidet ved behov eller krav fra oppdragsgiver. Kvalitetsplanen skal klargjøre hvordan prosjektet vil bli administrert, hvem som deltar, planlagt utført, ansvarsforhold, kontrollert og dokumentert. Det skal også framgå hvilke prosedyrer, blanketter og sjekklister som skal benyttes for at prosjektet skal bli utført i hht. spesifiserte krav. Prosjektleder i samarbeid med daglig leder er ansvarlig for at kvalitetsplanen blir utarbeidet og fulgt. 21

23 KAPITTEL 4 DEFINISJONER Dette kapitlet inneholder definisjoner av en del ord og uttrykk som er brukt i håndboken, eller som er viktig i forbindelse med kvalitetssikring. Avvik Uoverensstemmelse mellom produkt/tjeneste og spesifiserte krav. Avviksbehandling Fra avvik oppdages til feil er rettet, godkjent, eventuelt kassert. Prosedyre Dokument som beskriver oppgaver og fastlegger ansvar, myndighet og omfang. Kvalitet Et produkt eller tjenestens totale egenskaper og kjennetegn som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov. Korrigerende tiltak Tiltak som iverksettes for å hindre gjentagelse av avvik. Kvalitetsrevisjon Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. Kvalitetshåndbok beskrivende del Dokument som beskriver det kvalitetssystem som er valgt. Kvalitetshåndbok operativ del Samling av bedriftens dokumenterte basisprosedyrer, inkludert organiserings og stillingsinstrukser. 22

24 Kvalitetsplan Dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt produkt, en tjeneste, en kontrakt eller et prosjekt. Kvalitetssikring Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet. Kvalitetssystem Et system som beskriver organisasjonsstruktur, ansvar, prosedyrer, prosesser og ressurser ved gjennomføring av kvalitetsledelse. KAPITTEL 5 REFERANSER Det er utarbeidet eget vedlegg. KAPITTEL 6 DOKUMENTOVERSIKT Det er utarbeidet dokumentoversikt som ligger i den operative del. Denne kan distribueres på forespørsel. 23

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk Bedriftshåndbok Med garanti for kvalitet og godt håndverk 2010 Vår intensjon med Bedriftshåndboken er å beskrive for våre eiere, kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Regionsjef Paul Olaf Baraas Hvorfor kurs? Kurset gir innføring i hvorfor en bør jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Dette danner

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Våtromsdagene Våtromsdagene 2010 Alt h enge henge sammen med med alt Også i våtrom

Våtromsdagene Våtromsdagene 2010 Alt h enge henge sammen med med alt Også i våtrom Våtromsdagene 2010 Alt henger sammen med alt Også i våtrom Kvalitetssikring i Fagrådet for våtrom Prosess startet jan 2010 Kvalitetssikre t ik alle aktiviteter it t 1 Administrasjon 2 Godkjent våtromsbedrift

Detaljer

Driftsteknikk AS. Kvalitetsog. Internkontroll-håndbok

Driftsteknikk AS. Kvalitetsog. Internkontroll-håndbok Driftsteknikk AS Kvalitetsog Internkontroll-håndbok Side 1 av 11 Forord DRIFTSTEKNIKK AS skal ha et Kvalitets og Internkontroll-system etter modell av kravene i NS-ISO 9001 og myndighetenes forskrifter

Detaljer

Hegg skole. Kvalitetsplan KVALITETSPLAN. Nye Hegg skole

Hegg skole. Kvalitetsplan KVALITETSPLAN. Nye Hegg skole KVALITETSPLAN Nye Hegg skole 1 ORIENTERING 4 1.1 GENERELT 4 2 PROSJEKTSPESIFIKKE KVALITETSMÅL 4 3 ORGANISERING 5 3.1 OPPDRAGETS OMFANG 5 3.2 OPPDRAGSGIVERS ORGANISASJON 5 4 LEVERANSE OG KONTROLLPLAN FOR

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S Kvalitetshåndbok PA Entreprenør A/S Siste revisjon : 20 september 2006 Kapittel 1 - Generelt Innhold: 1. ORIENTERING... 2 2. DISTRIBUSJON OG OPPDATERING... 2 Side Vedlegg: Vedlegg 1: Revisjonsliste av

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 4 Dato: Mai 14 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS BEKREFTELSE Vi bekrefter herved at Helge Kristoffersen AS har, sammen med Transportsentralen Svanco AS, innført NLFs system Kvalitet og miljø på vei. Bekreftelsen gjelder så lenge bedriften har avtale

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Marte Swakhoven. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1. Sandvika Nevrosenter Kvalitetshåndbok Versjon 4. Dok.id 1.

Kvalitetshåndbok. Marte Swakhoven. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1. Sandvika Nevrosenter Kvalitetshåndbok Versjon 4. Dok.id 1. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter Kvalitetshåndbok Versjon 4 Dok.id 1.41 Side 1 av 1 Utarbeidet av: Marte Swakhoven Godkjent av: Marte Swakhoven Gjelder fra 19.10.16 Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE H LABORATORIER MARS 2000 Revidert juni 2010 (revisjon 4) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet?

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? http://www.nki.no NFF-konferansen 6.-7. desember 2005 Utdanning i spenningsfeltet mellom kvalitetskrav og IKT-muligheter Torstein Rekkedal Forskningsleder

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vedlegg D Administrative bestemmelser Side 1 av 6 VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT... 2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 2.1... Menneskerettigheter 2 2.2... Prinsipper og

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN PROSJEKTNR. 1 NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN TILBUD NR. 1 RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2

Detaljer

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler?

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? Kvalitet og programvare Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? To nøtter Hva forbinder du med et IT-system som har (høy) kvalitet? Formuler 3 kriterier for (høy) kvalitet

Detaljer

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport:

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport: Beskrivelse Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering Tilbud Flekkefjord kommune Dato: 13.06.2012 Oppdrag / Rapport nr. 312479 1 13.06.2012 TILBUDSUTSENDELSE

Detaljer

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 0 For tilbud 01.02.12 BP BP Revisjon Revisjonen

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REDUNDANT KONTROLLSYSTEM I VIVA

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ REDUNDANT KONTROLLSYSTEM I VIVA I VIVA INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER... 5 3.1 PROSJEKTERINGSFASEN...

Detaljer

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS Hva innebærer ISO 9000? NS-EN ISO 9000 1. Kundefokus 2: Lederskap 3: Medarbeiderinvolvering 4: Prosessorientering 5: Systemorientert ledelse 6: Kontinuerlig forbedring 7: Faktabasert beslutningstaking

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Styringssystemer for kvalitet

Styringssystemer for kvalitet Styringssystemer for kvalitet Presentasjon 05.03.2008 Anders Rønning Behov for HMS? Røros Elektrisitetsverk AS I 2003 var fotballspilleren John Carew til salgs Pris ca 140 mill kroner Røros Everk 2003

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Utgave: Opprettet: Skrevet av: Gjelder fra: Godkjent av: 6.01 14.01.2000 gfg 25.09.2014 [] 1 av 6 Sertifiseringskrav normative krav... 2 1.... 2 2. Juridisk status... 2 3. Oversikt over godkjenningsomfang...

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Nytt avløpsregelverk to år etter Utbygging og drift av renseanlegg Kursdagene på NTNU 8. 9. januar 2009 Siv.ing Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000 Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000  Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 A.I-KVA.00.000 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: Rådmann i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE INTRODUKSJON AV VIRKSOMHETEN Håkvik barneskole er en 1-7 skole med ca 150 elever. Skolen ligger 12 km sør for Narvik sentrum i naturskjønne omgivelser i gangavstand til skog,

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF

Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 04.02.16 1 1 Formål med instruksen... 3 2 Overordnet rolleavklaring... 3 3 Administrerende direktørs

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside 01 09.06.2015 Utgitt AS JL JL VERSJON DATO TEKST UTARB. KONTROLLERT GODKJENT ORGANISASJONSENHET DOKUMENT

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer