Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 52/09 57/09, 59/09. Tilleggssaker:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 52/09 57/09, 59/09. Tilleggssaker:"

Transkript

1 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: 18: kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 52/09 57/09, 59/09 Tilleggssaker: Sak 50/09: Tilleggsreferatsaker: RS 11/09: Forslag om tiltak for raskere bosetting av flyktninger (Hastesak FSK ) RS 12/09: Årsrapporter til bystyret til orientering PS 60/09 PS 61/09: Interpellasjon: Satsing på utbygging av nåværende riksvei 110 fra Fredrikstad, utenom Karlshus og forbindelse sydfra til Rygge flyplass. Interpellasjon: Integrering av innvandrere i Fredrikstad kommune Til sak 55/09: Revidert budsjett / 1. tertialrapport Statusrapport for Fredrikstad kommune Tilleggsvedlegg:( til FSKs behandling ) Uttalelse fra eldrerådets møte Uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, møte Uttalelse fra oppvekstutvalgets møte Skoleetaten Uttalelse fra oppvekstutvalgets møte Barnehageetaten Uttalelse fra oppvekstutvalgets møte Sosial- og familieetaten, for virksomheter som rapporterer til oppvekstutvalget Uttalelse fra Sosial- og omsorgsutvalgets møte Sosial- og familieetaten, for virksomheter som rapporterer til sosial- og omsorgsutvalget Uttalelse fra Sosial- og omsorgsutvalgets møte Omsorgsetaten

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/6146 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 36128/2009 Klassering: Saksbehandler: Hilde Garfelt Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Formannskapet /09 Bystyret /09 Salg av bygg Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Kommunale eiendommer i henhold til oversikt i saken klargjøres for salg. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommene. Det tas sikte på å gjennomføre salgene innen utgangen av Det benyttes ekstern megler ved salg av eiendommene. 4. Netto salgsinntekter etter fradrag for kostnader avsettes til kommunens frie investeringsfond UK2004. Fredrikstad, 27. april 2009 Teknisk utvalgs behandling : På vegne av Ap fremsatte Odd Roar Hasselgård slikt forslag: 1. Følgende kommunale eiendommer legges ut for salg: Kirkegaten 30 Fredrikstad Motell & Camping Varmestua (til lavere takst til Blåkors) 2. Traraveien vurderes solgt dersom det kan skaffes andre og mer egnede lokaler til tjenesten ettervern. 3. Lik rådmannens pkt Lik rådmannens pkt Lik rådmannens pkt. 4 På vegne av Sentrumskoalisjonen Venstre/KrF, FrP og Høyre fremsatte Ulf Trenum (V) og Kjell Petter Holen (FrP) slikt forslag: 1. Kommunale eiendommer iht vedlegg 1 i saken klargjøres for salg. Det gjøres unntak for BY1116 O.P. Pettersensgt., BY1703 Agentgaten 4, Brittannia Cafe og BY6613 Strandstua, Engelsviken. Disse eiendommer selges ikke. 2. Kommunale bygg iht vedlegg 3 selges i tråd med rådmannens innstilling, ikke. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli gjort en ny vurdering av følgende bygg fram mot bystyrets møte BY1705 Nøisom Gård, Habornveien 51, BY 1808 Rolvsøyveien 87-89, BY2134 Pynten skole Kråkerøy.

3 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommer klargjort for salg. 4. Som rådmannens pkt Som rådmannens pkt. 4 Votering Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer og falt. Forslag fremsatt av Odd Roar Hasselgård ble vedtatt med 5 stemmer (Ap 3, Sp 1 og uavhengig repr. Reidun Stagre) mot 4 stemmer (FrP, KrF, H og V) som ble avgitt for forslag fremsatt av Ulf Trenum og Kjell Petter Holen. Teknisk utvalg innstilling av til formannskapet: 1. Følgende kommunale eiendommer legges ut for salg: Kirkegaten 30 Fredrikstad Motell & Camping Varmestua (til lavere takst til Blåkors) 2. Traraveien vurderes solgt dersom det kan skaffes andre og mer egnede lokaler til tjenesten ettervern. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommene. Det tas sikte på å gjennomføre salgene innen utgangen av Det benyttes ekstern megler ved salg av eiendommene. 5. Netto salgsinntekter etter fradrag for kostnader avsettes til kommunens investeringsfond UK2004. Formannskapets behandling : På vegne av V fremsatte representanten Ulf Trenum slikt forslag: 1. Følgende kommunale bygninger klargjøres for salg: BY 6601 Traraveien 19 BY 6612 Solhaug (ref.pkt.5) BY 6118 Kirkegaten 30 BY 6627 Torsnesveien 16 BY 6628 Solheim samfunnshus 2. Som rådmannens forslag. 3. Som rådmannens forslag. 4. Som rådmannens forslag. 5. BY 6620 Arisholmen og BY 6612 Solhaug tilbys solgt til miljøverndepartementet eller annen offentlig instans, med den klausul at eiendommen skal bevares for allmennheten. 6. BY 6201 Lisleby samfunnshus klargjøres for salg med den klausul at de lag/foreninger som har vært faste leietakere i bygget ut over siste to år skal sikres fortsatt leierett de neste ti år med en leiepris på dagens nivå, konsumprisregulert. 7. Rådmannen legger fram en sak hvor Kjølberggate 4, Kinogate 7 og bibliotekbygget på Sellebakk ses i sammenheng, med det mål at ett eller to av byggene selges. 8. Rådmannen legger høsten 2009 frem en sak om ytterligere salg av kommunale bygg og eiendommer, hvor inntektene kan avsettes til kommunens frie investeringsfond (UK 2004). 9. Rådmannen bes utarbeide en sak om prinsipper for grunnleie til de båtforeninger som i dag leier kommunale arealer, med sikte på en tilnærming av leieprisene til gjeldende nivå på det private markedet.

4 Votering: Forslag fremsatt av Ulf Trenum punkt 1-5, 7-9 ble vedtatt med 7 stemmer (FrP 3, H 2, KrF 1, V 1) mot 6 stemmer (Ap 4, Sv 1, Pp 1) som ble avgitt for teknisk utvalgs innstilling. Forslag fremsatt av Ulf Trenum punkt 6 fikk 6 stemmer (FrP 3, H 2, V 1) og falt. Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Følgende kommunale bygninger klargjøres for salg: BY 6601 Traraveien 19 BY 6612 Solhaug (ref.pkt.5) BY 6118 Kirkegaten 30 BY 6627 Torsnesveien 16 BY 6628 Solheim samfunnshus 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommene. Det tas sikte på å gjennomføre salgene innen utgangen av Det benyttes ekstern megler ved salg av eiendommene. 4. Netto salgsinntekter etter fradrag for kostnader avsettes til kommunens frie investeringsfond UK BY 6620 Arisholmen og BY 6612 Solhaug tilbys solgt til miljøverndepartementet eller annen offentlig instans, med den klausul at eiendommen skal bevares for allmenheten. 6. Rådmannen legger fram en sak hvor Kjølberggate 4, Kinogate 7 og bibliotekbygget på Sellebakk ses i sammenheng, med det mål at ett eller to av byggene selges. 7. Rådmannen legger høsten 2009 frem en sak om ytterligere salg av kommunale bygg og eiendommer, hvor inntektene kan avsettes til kommunens frie investeringsfond (UK 2004). 8. Rådmannen bes utarbeide en sak om prinsipper for grunnleie til de båtforeninger som i dag leier kommunale arealer, med sikte på en tilnærming av leieprisene til gjeldende nivå på det private markedet.

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4786 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 25162/2009 Klassering: 212 Saksbehandler: Wenche Ottesen Fallang Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Formannskapet /09 Bystyret /09 Avslutning av Vann- og avløpsanlegg Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Regnskap for 18 investeringsprosjekter innen tjenesteområdet vann og avløp og 1 sentrumsanlegg under tjenesteområdet vei godkjennes for regnskapsavlutning som de legges fram i saken. 2. Merforbruket på anleggene AN2098 og AN4057, til sammen kroner, dekkes opp av besparelser fra de øvrige anlegg som avsluttes i saken. 3. Mindreforbruk på resterende anlegg, til sammen kroner, tilføres AN7205 Prioriterte utbedringer VA, for senere bruk. Fredrikstad, Teknisk utvalgs behandling : Votering Rådmannens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalgs innstilling til formannskapet 1. Regnskap for 18 investeringsprosjekter innen tjenesteområdet vann og avløp og 1 sentrumsanlegg under tjenesteområdet vei godkjennes for regnskapsavlutning som de legges fram i saken. 2. Merforbruket på anleggene AN2098 og AN4057, til sammen kroner, dekkes opp av besparelser fra de øvrige anlegg som avsluttes i saken. 3. Mindreforbruk på resterende anlegg, til sammen kroner, tilføres AN7205 Prioriterte utbedringer VA, for senere bruk. Formannskapets behandling : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

6 Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Regnskap for 18 investeringsprosjekter innen tjenesteområdet vann og avløp og 1 sentrumsanlegg under tjenesteområdet vei godkjennes for regnskapsavlutning som de legges fram i saken. 2. Merforbruket på anleggene AN2098 og AN4057, til sammen kroner, dekkes opp av besparelser fra de øvrige anlegg som avsluttes i saken. 3. Mindreforbruk på resterende anlegg, til sammen kroner, tilføres AN7205 Prioriterte utbedringer VA, for senere bruk.

7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/14654 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 54731/2009 Klassering: 010 Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 Bystyret /09 Søknad om forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret 2011 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å innstille slik til bystyret: Fredrikstad kommune søker Kommunal- og regionaldepartementet om å få delta i forsøk om å la ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, ha stemmerett ved kommunestyrevalget Fredrikstad, Formannskapets behandling : Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 stemmer (Ap 4, V 1, Sv 1, Pp 1) mot 6 stemmer (FrP 3, H 2, KrF 1). Formannskapets innstilling til bystyret: Fredrikstad kommune søker Kommunal- og regionaldepartementet om å få delta i forsøk om å la ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, ha stemmerett ved kommunestyrevalget 2011.

8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/5637 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 56932/2009 Klassering: 210 Saksbehandler: Solveig Strømberg Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 Bystyret /09 Revidert budsjett/1.tertialrapport Statusrapport for Fredrikstad kommune Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. 1.tertialrapport tas til orientering og rammene justeres i henhold til hovedoversikt. 2. Følgende disposisjonsfond omdisponeres til driftstiltak: DF1024 Egenkapital til belønningsordning kollektivtrafikk/redusert bilbruk med 10.7 millioner kroner og DF1023 Avsetning til kollektivtiltak med 5.0 millioner kroner. 3. Omsorgsetaten styrkes med 5.0 millioner kroner. 4. Rammetilskuddet økes med 14,5 millioner kroner. 5. Skatteanslaget reduseres med 10,0 millioner kroner. 6. Fra fritt disposisjonsfond: - 10,0 millioner kroner inntektsføres i forhold til finansposter. - 2,0 millioner kroner benyttes til omstillingsarbeid, i Økonomi og organisasjonsutvikling. - 2,0 millioner kroner avsettes til eget fond som reserve i forhold til eventuelle erstatningssaker for tidligere barnehjemssaker. 7. Finanspostene justeres slik det framgår av saksopplysningene. 8. Tiltak vedtas slik det framkommer under vurderingen. 9. Investeringer Fredrikstad kirkelige fellesråd i forbindelse med statens rentekompensasjonsordning: a. Følgende investeringsrammer for kirkebygg utover gjeldende handlingsplan vedtas: 1. Glemmen kirke 4,2 millioner kroner 2. Onsøy kirke 4,4 millioner kroner 3. Universell utforming 2,6 millioner kroner b. Låneopptak for 2009 økes med 4,3 millioner kroner til oppstart av overnevnte investeringer. c. Investeringsrammer og finansiering for de øvrige årene innarbeides ved rullering av handlingsplan. d. Det forutsettes at investeringsformålet omfattes av statens rentekompensasjonsordning. 10. Inndekking av erstatningsbeløp på 0,7 millioner kroner etter dom i lagmannsretten dekkes innenfor de tiltakene som foreslås i denne saken. 11. Inntekter fra salg av aksjer i Fredrikstad Fibernett overføres Fredrikstad kommunes frie investeringsfond, (UK2004). 12. Status boligsosial handlingsplan tas til orientering. 13. Justert rutine 7.11 Justering av driftsbudsjett som følge av merinntekter/reduserte inntekter tas til orientering. 14. Framdrift og oppfølging av politiske vedtak tas til orientering. Fredrikstad, 20.mai 2009

9 Formannskapets behandling : Rådmannens justerte innstilling: ( sendt til gruppelederne på e-post ) tertialrapport tas til orientering og budsjettet justeres i henhold til vedlagte hovedoversikt. 2. Følgende disposisjonsfond omdisponeres til driftstiltak: DF1024 Egenkapital til belønningsordning kollektivtrafikk/redusert bilbruk med 10.7 millioner kroner og DF1023 Avsetning til kollektivtiltak med 5.0 millioner kroner. 3. Rammetilskuddet økes med 14,5 millioner kroner. 4. Skatteanslaget reduseres med 10,0 millioner kroner. 5. Fra fritt disposisjonsfond: - 10,0 millioner kroner inntektsføres i forhold til finansposter. - 2,0 millioner kroner benyttes til omstillingsarbeid, i Økonomi og organisasjonsutvikling. - 2,0 millioner kroner avsettes til eget fond som reserve i forhold til eventuelle erstatningssaker for tidligere barnehjemssaker. 6. Finanspostene justeres slik det framgår av saksopplysningene. 7. Tiltak på seksjonene vedtas slik det framkommer under vurderingen. 8. Investeringer Fredrikstad kirkelige fellesråd i forbindelse med statens rentekompensasjonsordning: a. Følgende investeringsrammer for kirkebygg utover gjeldende handlingsplan vedtas: 1. Glemmen kirke 4,2 millioner kroner 2. Onsøy kirke 4,4 millioner kroner 3. Universell utforming 2,6 millioner kroner b. Låneopptak for 2009 økes med 4,3 millioner kroner til oppstart av overnevnte investeringer. c. Investeringsrammer og finansiering for de øvrige årene innarbeides ved rullering av handlingsplan. d. Det forutsettes at investeringsformålet omfattes av statens rentekompensasjonsordning. 9. Inndekking av erstatningsbeløp på 0,7 millioner kroner etter dom i lagmannsretten dekkes innenfor de tiltakene som foreslås i denne saken. 10. Inntekter fra salg av aksjer i Fredrikstad Fibernett overføres Fredrikstad kommunes frie investeringsfond, (UK2004). 11. Status boligsosial handlingsplan tas til orientering. 12. Justert rutine 7.11 Justering av driftsbudsjett som følge av merinntekter/reduserte inntekter tas til etterretning. 13. Framdrift og oppfølging av politiske vedtak tas til orientering. Uttalelser fra Sosial- og omsorgsutvalgets møte , oppvekstutvalgets møte , eldrerådets møte og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møte var sendt på e-post til formannskapets medlemmer og partienes gruppeledere. På vegne av FrP,H,KrF, fremmet representanten Bjørnar Laabak slikt forslag: Som rådmannen med følgende endringer: Pkt 1: Tertialrapport tas til orientering og budsjettet justeres i henhold til vedlagte regneark. Pkt 7: Tiltak på seksjonene vedtas slik det fremkommer av tilleggsvurdering og regneark.

10 Nytt pkt 14: Rådmannen opprettholder fokus på at stillinger reduseres med vakanser, vikarreduksjon, overtidsstopp, stopp av innkjøp av inventar og utstyr samt datautstyr. På vegne av Ap, SV og Pp fremmet representanten Jon-Ivar Nygård slikt forslag: Nytt pkt.1: 1.tertialrapport tas til orientering. Nytt pkt.14: Rådmannen bes om å tilrettelegge for et prøveprosjekt med fergedrift mellom Sellebakk og Lisleby i den perioden som Gressvikferga ikke kan trafikkere strekningen Gressvik- Sentrum på grunn av arbeidene med ny bro riksvei 108. Ledig materiell og mannskap benyttes. Protokolltilførsel: Arbeiderpartiet, SV og Pp vil stemme mot forslag til korrektive tiltak i forbindelse med tertialrapporten. Partiene har hele tiden sagt at vi i valget mellom å foreta uakseptable kutt i tilbudet til befolkningen og en høyere eiendomsskatt vil partiene velge det siste. Det vises derfor til at vi ved budsjettbehandlingen 2009 hadde et betydelig høyere inntektsnivå enn det som ble vedtatt av bystyret. Vi viser også til at vårt budsjett disponerte fondsmidler over hele planperioden i stedet for å bruke opp fond for å finansiere reduksjon av eiendomsskatt i år. Partiene legger derfor til grunn at flertallspartiene må ta ansvar for den vanskelige økonomiske situasjonen Fredrikstad kommune nå har kommet i. Avslutningsvis vil partiene vise til at vi ved høstens budsjettbehandling på nytt vil fremme forslag om å øke eiendomsskatten tilbake til 2007 nivå for å kunne redde det kommunale tilbudet til befolkningen. Vi vil videreføre inntektsnivået i hele planperioden. Opposisjonens handlingsplan tilfører fellesskapet mer enn 300 millioner kroner mer enn det flertallet har vedtatt i hele planperioden. På vegne av KrF fremmet representanten Per Lebesby slikt forslag: Bestilling samorganisering av boveiledningstjenesten og ODA: Fremtidig boveiledningstjeneste ses i sammenheng med dagtilbudet for funksjonshemmede og avlastningstjenesten i ODA, med målsetting om effektivisering og kostnadsreduksjon. Rådmannen bes legge frem en sak til bystyrets møte i september Representantene Per Lebesby (KrF)og Ulf Trenum (V) fremsatte slik protokolltilførsel : Evt.underskudd i virksomhetene vil bli behandlet i forbindelse med behandling av budsjett 2010 og HP Dersom nødvendig, vil V og KrF da vurdere bruk av høyere E-skatt enn det som er vedtatt i budsjett og HP Votering: Forslag fremsatt av Jon-Ivar Nygård vedr. nytt pkt.14 ble enstemmig vedtatt. Forslag fremsatt av Per Lebesby ble vedtatt med 7 stemmer (FrP 3, H 2, KrF 1, V 1 ) mot 6 stemmer (Ap 4, SV 1, Pp 1). Forslag fremsatt av Bjørnar Laabak (pkt. 1,7,14) ble vedtatt med 7 stemmer (FrP 3, H 2, KrF 1, V 1) mot 6 stemmer (Ap 4, SV 1, Pp 1). Rådmannens innstilling: Pkt.2: Vedtatt med 7 stemmer (FrP 3, H 2, KrF 1, V 1) mot 6 stemmer (Ap 4, SV 1, Pp 1).

11 Pkt.3: Enstemmig vedtatt. Pkt.4: Enstemmig vedtatt. Pkt.5: Enstemmig vedtatt. Pkt.6: Enstemmig vedtatt. Pkt.8: Enstemmig vedtatt. Pkt.9: Enstemmig vedtatt Pkt.10: Enstemmig vedtatt. Pkt.11: Enstemmig vedtatt. Pkt.12: Enstemmig vedtatt. Pkt.13: Enstemmig vedtatt. Ordføreren godtok protokolltilførslene. Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Tertialrapport tas til orientering og budsjettet justeres i henhold til vedlagte regneark. 2. Følgende disposisjonsfond omdisponeres til driftstiltak: DF1024 Egenkapital til belønningsordning kollektivtrafikk/redusert bilbruk med 10.7 millioner kroner og DF1023 Avsetning til kollektivtiltak med 5.0 millioner kroner. 3. Rammetilskuddet økes med 14,5 millioner kroner. 4. Skatteanslaget reduseres med 10,0 millioner kroner. 5. Fra fritt disposisjonsfond: - 10,0 millioner kroner inntektsføres i forhold til finansposter. - 2,0 millioner kroner benyttes til omstillingsarbeid, i Økonomi og organisasjonsutvikling. - 2,0 millioner kroner avsettes til eget fond som reserve i forhold til eventuelle erstatningssaker for tidligere barnehjemssaker. 6. Finanspostene justeres slik det framgår av saksopplysningene. 7. Tiltak på seksjonene vedtas slik det fremkommer av tilleggsvurdering og vedlagte regneark. 8. Investeringer Fredrikstad kirkelige fellesråd i forbindelse med statens rentekompensasjonsordning: a. Følgende investeringsrammer for kirkebygg utover gjeldende handlingsplan vedtas: 1. Glemmen kirke 4,2 millioner kroner 2. Onsøy kirke 4,4 millioner kroner 3. Universell utforming 2,6 millioner kroner b. Låneopptak for 2009 økes med 4,3 millioner kroner til oppstart av overnevnte investeringer. c. Investeringsrammer og finansiering for de øvrige årene innarbeides ved rullering av handlingsplan. d. Det forutsettes at investeringsformålet omfattes av statens rentekompensasjonsordning. 9. Inndekking av erstatningsbeløp på 0,7 millioner kroner etter dom i lagmannsretten dekkes innenfor de tiltakene som foreslås i denne saken.

12 10. Inntekter fra salg av aksjer i Fredrikstad Fibernett overføres Fredrikstad kommunes frie investeringsfond, (UK2004). 11. Status boligsosial handlingsplan tas til orientering. 12. Justert rutine 7.11 Justering av driftsbudsjett som følge av merinntekter/reduserte inntekter tas til etterretning Framdrift og oppfølging av politiske vedtak tas til orientering. 14. Rådmannen bes om å tilrettelegge for et prøveprosjekt med fergedrift mellom Sellebakk og Lisleby i den perioden som Gressvikferga ikke kan trafikkere strekningen Gressvik- Sentrum på grunn av arbeidene med ny bro riksvei 108. Ledig materiell og mannskap benyttes. 15. Bestilling samorganisering av boveiledningstjenesten og ODA: Fremtidig boveiledningstjeneste ses i sammenheng med dagtilbudet for funksjonshemmede og avlastningstjenesten i ODA, med målsetting om effektivisering og kostnadsreduksjon. Rådmannen bes legge frem en sak til bystyrets møte i september Seksjon - område Prog. 09 Endringer til rådmannens pkt 1 og 7 sak 121/09 Rådmann endring Pos. Endring Kommentar Organisasjonsseksjonen Som Rådmannen Økonomi og kommunikasjon Som Rådmannen Plan- og miljøseksjonen Som Rådmannen Kultur- og næringsseksjonen Redusert papirinnsamling 500 Kurs- opplæring 200 Diverse 900 Som for eksempel vikar- ekstrahjelp og overtid Teknisk drift Ikke øke ferjepriser - Ikke 24-timers parkering - Ildsteder Som rådmannen Kostnadsreduksjon stab 200 Som rådmannen Redusere bruk av eksterne verkstedtjenester 300 Som rådmannen Ikke nedklassifisering 100 km kommunale veier - Redusert vedlikehold Som rådmannen OO Fellestjenester - - Som Rådmannen Barnehageetaten Som Rådmannen Skoleetaten Redusere kostnader til ikke lovpålagt opplæring (FRIS) Sosial- og familieetaten Omstrukturere dagtilbud (ODA) RM minus 4,5 ODA, minus 0,75 utek, minus 0,6 U3

13 Standardreduksjon i avlastningstjenesten (ODA) 550 Som Rådmannen Flere klienter selvhjulpne Som Rådmannen Redusere tiltak for barn og unge 500 Som Rådmannen Utsette ansettelse av 3 årsverk - fysioterapeuter 250 Som Rådmannen Redusere utekontakten 250 Utsette iverksettelse av vedtak i henhold til rusplan 850 0,25 årsverk i feltpleie styrkes Redusere U3 350 Omsorgsetaten Ikke redusere dagtilbud for eldre - Kjøkkentjenesten 500 Effektivisering etter bortfall av catering Andre tiltak Som rådmannen - Strømpriser reduseres Lavere lønnsvekst - regjeringsinnspill Reserve Strakstiltak søppel ,6 millioner av 4,5 millioner reserve benyttes Feiing, søppelhenting ekstratiltak sommeren 2009 Fredrikstad kommune

14 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/14735 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 58572/2009 Klassering: 033 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 Bystyret /09 Møteplan 1. halvår 2010 Innstilling Ordføreren anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til bystyret: 1. Møteplan for 1.halvår 2010 vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1. Fredrikstad, Formannskapets behandling : Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Møteplan for 1.halvår 2010 vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1.

15 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 57295/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 Kulturutvalget Bystyret /09 Fylkesscene på Værsteområdet - prinsippavklaring om Fredrikstad kommunes deltakelse i en videre utredning Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Formannskapet å avgi slik innstilling til Bystyret: 1. Rådmannen gis i oppdrag å videreføre utredningsarbeidet om etablering og drift av en fylkesscene på Værsteområdet i Fredrikstad sammen med Østfold fylkeskommune og Værste as. 2. For å bistå rådmannen oppnevnes en gruppe på tre politikere. Følgende oppnevnes: Utredningens resultater fremmes i egen sak desember Finansiering vurderes ved rullering av handlingsplan. Fredrikstad, 19. mai 2009 Formannskapets behandling : På vegne av Ap fremmet representanten Jon-Ivar Nygård.slikt forslag: Kari Agerup oppnevnes som en av tre politikere (pkt.2). Votering: Rådmannens innstilling, samt forslag på medlem ble vedtatt med 11 stemmer (Ap 4, FrP 3, KrF 1, V 1, SV 1, Pp 1) mot 2 stemmer (H). Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Rådmannen gis i oppdrag å videreføre utredningsarbeidet om etablering og drift av en fylkesscene på Værsteområdet i Fredrikstad sammen med Østfold fylkeskommune og Værste as. 2. For å bistå rådmannen oppnevnes en gruppe på tre politikere. Følgende oppnevnes: Kari Agerup (2 representanter til oppnevnes i bystyrets møte) 3. Utredningens resultater fremmes i egen sak desember Finansiering vurderes ved rullering av handlingsplan.

16 . FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2004/6785 Dokumentnr.: 124 Løpenr.: 57828/2009 Klassering: 613 Saksbehandler: Einar Larsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 Bystyret /09 Boligsosialt utviklingsprosjekt - midlertidig husvære og lavterskeltilbud Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til bystyret: 1. Fredrikstad kommune søker om deltakelse i boligsosialt utviklingsprosjekt. 2. Kommunens prosjekt skal fokusere på utvikling av midlertidig husvære og lavterskeltilbud. 3. Tilbudet foreslås lokalisert til Løkkeberg. 4. Heibergsgate 1 og 3 selges. Salgsinntekt tilføres utviklingsprosjektet til delfinansiering av prosjektet. Fredrikstad, Formannskapets behandling : Representanten Arild Skau (SV) fremmet slikt forslag: 1. Som rådmannens innstilling 2. Som rådmannens innstilling 3. Spørsmålet om lokalisering bør utredes nærmere. Sosial- og omsorgsutvalget forelegges en sak om lokalisering av tilbud. 4. Det utredes om Heibergsgate 1-3 kan benyttes til andre boligsosiale formål for eksempel ungdomsboliger. Votering: Pkt.1: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Pkt.2: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Pkt.3: Forslag fra Arild Skau ble vedtatt med 12 stemmer (Ap 4, FrP 3, H 2, KrF 1, SV 1, Pp 1) mot 1 stemme (V) som ble avgitt for rådmannens innstilling. Pkt.4: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 stemmer (FrP 3, H 2, KrF 1, V 1) mot 6 stemmer (Ap 4, SV 1, Pp1) som ble avgitt for forslag fremmet av Arild Skau. Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Fredrikstad kommune søker om deltakelse i boligsosialt utviklingsprosjekt. 2. Kommunens prosjekt skal fokusere på utvikling av midlertidig husvære og lavterskeltilbud. 3. Spørsmålet om lokalisering bør utredes nærmere. Sosial- og omsorgsutvalget forelegges en sak om lokalisering av tilbud 4. Heibergsgate 1 og 3 selges. Salgsinntekt tilføres utviklingsprosjektet til delfinansiering av prosjektet.

66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen

66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 19. juni 2014 kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 19.05.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Hilde Grina, telefon 69 36 13 16, e-post higr@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.02.2009 Tidspunkt: fra kl.09:00 12:15 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra til saksnr. 9/09-25/09 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Arbeiderpartiet 1. Kari Agerup

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 19.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, Fra til saksnr.: 95/05-105/06 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune

Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Østfold - 2. etg fra kl. 11:00 flyttes møtet til møterom Elingård i. 3. etg Tidspunkt: Tirsdag 08.11.2011 kl 09:00. Eventuelle

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Ilaveien bosenter, Ilaveien 110 Tidspunkt: Torsdag 16.10.2008 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05, e-post mahe@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/6530 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 116684/2009 Klassering: 123 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.09 218/09

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Avgjøres av Bystyret PS 61/07 Papirinnsamling i Fredrikstad kommune 3. PS 62/07 Handlingsplan 2008-2011, budsjett 2008 Teknisk drift 55

Avgjøres av Bystyret PS 61/07 Papirinnsamling i Fredrikstad kommune 3. PS 62/07 Handlingsplan 2008-2011, budsjett 2008 Teknisk drift 55 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 13.12.2007 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Irene Lundstrøm, telefon 952 38 647 eller e-post: irlu@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13

Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/03204-9 Saksbehandler Rune Willy Antonsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 11.11.2013 5/13 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 11.11.2013 2.1/13 funksjonsevne 3

Detaljer

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 13.01.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Møteinnkalling Bystyret

Møteinnkalling Bystyret Møteinnkalling Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Tidspunkt: 26.03.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Simensen, telefon 69 30 62 92, e-post ansi@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 øtested: Rådhuset, møterom øterom Gutzeit, 4. etg. Fra til saksnr.: 1/10 7/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer