Informasjon om bispekandidater. Kristine Sandmæl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om bispekandidater. Kristine Sandmæl"

Transkript

1 Informasjon om bispekandidater Kristine Sandmæl

2 BISPENOMINASJON I NIDAROS CURRICULUM VITAE NAVN: KRISTINE SANDMÆL PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kristine Sandmæl Fødselsdato: Adresse: Nordtjønnveien 15, 8312 Henningsvær Mobiltelefon: Sivilstatus: Gift Nåværende stilling: Prost i Lofoten Ordinasjonsdato: E-post: Ordinasjonssted: Moss kirke UTDANNING Årstall Studium Studiested Karakter 1997 Praktisk teologisk utdanning Det teologiske menighetsfakultet Bestått 1996 Cand. theol. Det teologiske menighetsfakultet Kristendom grunnfag Det teologiske menighetsfakultet Examen Philosofhicum Universitetet i Oslo 2.3 ANDRE KURS OG ANNEN FAGKOMPETANSE MED RELEVANS FOR BISPETJENESTEN 2015 Pastoral lederutvikling Universitetet i Oslo Bestått 2009 Modul for tillitsvalgte Presteforeningen 2002 Joint pastoral reflection Presteforeningen 2002 Veien inn til kirken - dåpssamtalen ARBEIDSERFARING Årstall Stillingsbetegnelse Arbeidsgiver Prost i Lofoten Biskopen i Sør-Hålogaland Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy Biskopen i Sør-Hålogaland 1998 Sokneprest i Sørfold Biskopen i Sør-Hålogaland Prostiprest i Lofoten Biskopen i Sør-Hålogaland 1996 Prestevikar i Vågan Biskopen i Sør-Hålogaland Hjelpelærer i gresk Det teologiske menighetsfakultet Ettåringstjeneste KFUK/KFUM Nordland

3 RELEVANTE VERV Årstall Verv/rolle Kommentar Leder i Mellomkirkelig råd Nestleder Mellomkirkelig råd Medlem det norske bibelselskaps representantskap Medlem Mellomkirkelig råd Nestleder Sør-Hålogaland bispedømmeråd Medlem Sør-Hålogaland bispedømmeråd Nestleder Norsk kvinnelig teologforening Boligutvalget i Presteforeningen Stiftsstyreleder Presteforeningen i Sør-Hålogaland Nestleder Presteforeningen i Sør-Hålogaland Boligombud Sør-Hålogaland stiftsstyre Medlem Mellomkirkelig råd Medlem Borg bispedømmeråd VIKTIGE PUBLIKASJONE R (EVT.) 2015 Refleksjon Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen 2008 Keltisk spiritualitet - åndelighet for nye generasjoner Studiehefte til bruk på bispedømmets studietur 2008 Fra opprører til apostel. Hans Egedes liv og kirken på Grønland Redaktør. Bok Gjenfødelsens sted Dåpssyn hos førstefødteretningen av den læstadianske bevegelse Fagartikkel i "Vårherres verden" 1997 De førstefødte og dåpen Fagartikkel i Tidsskrift for teologi og kirke 1995 Was Jesus Christ a sexual being? Fagartikkel i Ung teologi SPRÅK Norsk - morsmål Engelsk - Leser, snakker og forstår meget godt. Kan skrive lengre tekster. Tysk- Snakker litt. Forstår og leser godt. Kan skrive kortere tekster ANDRE OPPLYSNINGER, PROSJEKTER E.L Initiativtaker og styremedlem Hans Egede Sør-Hålogaland bispedømme Leder for lokalkomiteen "Hålogaland bispedømme 200 år"

4 BISPENOMINASJON I NIDAROS SVAR PÅ SPØRSMÅL NAVN: KRISTINE SANDMÆL 1. HVORFOR HAR DU LYST TIL Å BLI BISKOP I NIDAROS BISPEDØMME? For meg er en avgjørende faktor at bispedømmerådet i Nidaros ønsker å vurdere meg til denne tjenesten. Gjennom det kjenner jeg kirkens kall. Nidaros bispedømme framstår dessuten som et bispedømme som lever et kirkeliv det for meg er lett å identifisere meg med. Hele bredden av kirkeliv og fromhetstradisjoner har opp gjennom bygget kirke sammen. Folkekirka står sterkt og den åndelige og kulturelle arven går hånd i hånd. Man er seg bevisst den internasjonale og økumeniske arv og fokuset på økumenikk og religionsdialog er synlig i flere deler av bispedømmet. Nidaros fremstår som et spennende bispedømme hvor jeg tror jeg kunne bidra positivt som biskop. 2. HVA ER ETTER DIN OPPFATNING BISKOPENS VIKTIGSTE OPPGAVER? 1 i Tjenesteordning for biskoper uttrykker veldig konkret hva en biskops viktigste oppgave er, mest av alt handler det om å se, slik det også ligger i ordet episkope, en som ser eller har tilsyn. ( se forøvrig spm. 6) 3. HVA ER DIN FORSTÅELSE AV BISKOPENS ROLLE I KIRKEN? Biskopen har en sentral rolle i kirken, som leder i kirken og medlem av bispedømmeråd. Biskopen leder prestetjenesten og skal veilede, rettlede og inspirere ansatte og frivillige i kirken. Bispeembetet er enhetens embete. Her har den enkelte biskop og bispemøtet som helhet en viktig oppgave i en kirke med stort mangfold i teologiske ståsted, særlig de siste 20 årene konkretisert ved diskusjonen om homofili og homofilt samliv, å arbeide for denne enheten i kirken. Også internasjonalt og i økumeniske sammenhenger er det viktig å holde fram bispeembetet som enhetens embete. En biskop bør også være oppmerksom og se utfordringer og muligheter for kirken. 4. HVA MENER DU EN BISKOP I NIDAROS BISPEDØMME BØR PRIORITERE? En biskop i Nidaros bør prioritere å holde fram og ivareta folkekirka. En biskop i Nidaros bør prioritere å inspirere, oppmuntre og veilede medarbeidere, både ansatte og frivillige. En biskop i Nidaros bør prioritere å ivareta de ulike kristne trostradisjoner i bispedømmet og sørge for at mennesker med ulikt teologisk ståsted føler seg ivaretatt og sett, samtidig som biskopen aldri må være redd for å profilere eget standpunkt i spørsmål.

5 5. HVA ER KIRKENS HOVEDUTFORDRINGER I DAG, OG I TIDEN FRAMOVER, SLIK DU SER DET? Nye generasjoner må utrustes til å finne en trygg forankring i kristen tro, bare på den måten kan kirken nå sitt mål om et blomstrende gudstjenesteliv og økt dåpsprosent. Kirke og samfunn er i stor endring. Den norske kirkes rolle i samfunnet er i endring som følge av nye relasjoner mellom stat-kirke og økende religiøs og kulturell pluralisme. Vi lever i et livsynsmangfold hvor det er viktig for kirken å framstå som både troverdig og aktuell for mennesker. Folkekirken må synliggjøres på en god måte og være en relevant kirke i folks liv til fest og i hverdag, i glede og i sorg. Den norske kirkes oppdrag i samfunnet er det samme selv om vi ikke lenger er statskirke. Kirken må ikke gi slipp på sin egenart. Hva betyr det å være og hvordan kan vi på en god måte være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke i dagens verden? Kirken må søke mot det som gjør kirken til kirke, mot sentrum. Og sentrum er der ordet forkynnes og sakramentene deles ut. Det er der vi utrustes, styrkes til tjeneste for nesten. Kirken må fremme respekt, likeverd og toleranse. Med forankring i troen og frimodighet i Kristus kan kirkens folk stå trygt i egen identitet midt i det livssynsåpne samfunn, og delta i dialog og samhandling med både dem som tror annerledes enn kirkens tro og dem som ikke tror. 6. HVA VIL DU LEGGE MEST VEKT PÅ FOR Å IVARETA BISKOPENS ROLLE SOM KIRKELIG LEDER MED TILSYNSANSVAR I BISPEDØMMET? For meg innebærer dette å se til menigheten og de ansatte i menigheten, å inspirere og oppmuntre, å se det enkelte menneske og den enkelte medarbeider, å hjelpe til å holde motet oppe i ei tid hvor kirken er i store omveltninger, å framsnakke kirken både internt og eksternt, å se mangfoldet blant oss og gi det rom, å se Gud i min neste og handle deretter. Det innebærer selvsagt også ansvaret for å se til at Ordet blir forkynt klart og rent og sakramentene rikelig utdelt til alle som ønsker dem. En biskop skal også se samfunnet rundt oss, - og følgelig også engasjere seg med utfordringer og bidra med svar. 7. HVA VIL DU LEGGE MEST VEKT PÅ FOR Å IVARETA BISKOPENS ROLLE SOM INSPIRATOR OG VEILEDER OVERFOR PRESTENE, MEDARBEIDERE, MEDLEMMER AV VALGTE RÅD, SAMT OVERFOR MENIGHETENE OG KIRKE NS MEDLEMMER? Hvis jeg blir biskop, ønsker jeg å være en biskop som er tilgjengelig for medarbeiderne, både prestene, de andre tjenestegruppene og frivillige medarbeidere, en biskop som ser sine medarbeidere. Jeg vil at de skal oppleve at deres leder kan inspirere til tjeneste og innsats, oppmuntre og gi hjelp til å holde motet oppe hvis det trengs, og som også går foran som et godt forbilde i å ta seg tid til å selv finne styrke for tjenesten i studier, bønneliv, rekreasjon og fritid. For å kunne se, inspirere, oppmuntre og gi hjelp til å holde motet oppe, må jeg selv søke til kilder for styrke og inspirasjon. En biskop må være et forbilde i å ta seg tid til å søke åndelig fornyelse i sitt eget liv. Selv har jeg funnet mye inspirasjon i den keltiske fromhetstradisjon som med sitt livsnære språk om troens og hverdagens og naturens samhørighet taler godt inn i mitt liv. Gjennom visitas, medarbeidersamlinger og annen kontakt, samtaler og innspill i media må en biskop oppmuntre til og gjerne også selv ta initiativ til å sette eksistensielle og åndelige spørsmål på dagsorden. Jeg ønsker å bruke både personalavdeling, proster og meg selv til å sørge for at medarbeidere opplever seg sett og verdsatt. Jeg er opptatt av presters mulighet for etter- og videreutdanning, både som enkeltprester, men også for prestene i bispedømmet som gruppe.

6 8. HVA ER KJERNEN I DIN FORKYNNELSE? Kjernen i min forkynnelse er håpet i Kristus. Jeg er på mange måter en håpsprest. Jeg har ofte et sosialetisk fokus med basis i evangeliet. Som kristne er vi frigjort ved Guds nåde til å arbeide for rettferd, fred og forsoning. I troen på at Gud har forsonet oss med seg selv, er vi selv frigjort til å tjene andre. Jeg er tydelig på at kirken står på de undertrykte og marginaliserte side. Det er grunnleggende for meg å være økumenisk. Å være økumenisk er for meg ikke et valg, men en gave. Vi er som kirker kalt i Kristus til å bære fram felles vitnesbyrd til verden både i ord og i handling. 9. HVORDAN VIL DU BESKRIVE DEG SELV SOM FORKYNNER OG HVA LEGGER DU VEKT PÅ Å FORMIDLE? Jeg er en forkynnersom legger vekt på det kontekstuelle. For meg er det viktig at forkynnelsen taler inn i det livet og den sammenhengen tilhørerne lever. Jeg har fått tilbakemeldinger på at jeg snakker et språk som folk forstår. Jeg legger vinn på å være meg selv på prekestolen. Jeg er kreativ i formidlingen og har jobbet spesielt mye med formidling til barn og formidling i gravferd. Jeg vil at mennesker skal gå oppreist og rakrygget ut av kirken. Med blikket rettet mot håpet. Og så ønsker jeg å gi et bilde av den Gud jeg selv ble vist i tenårene. Den Gud som reiser opp, som ansvarliggjør og som elsker. For meg handler tro om å balansere intellektuelle refleksjoner med våre følelser og vår selvfølelse i relasjon til Gud og medmennesket. En av kirkens største utfordringer handler om å fylle språket med et innhold som mennesker opplever som meningsfullt og utfordrende. Kirken må snakke sant og troverdig om livet og om Gud. Når vi lykkes har vi klart å fylle ordene om Jesus med et innhold som er relevant for folkekirken i dag. Det handler mye om å ta mennesker på alvor og stille dem til ansvar for sitt eget liv. Jeg tror at når vi blir utfordret opplever vi at vi blir tatt på alvor. 10. HVILKE VISJONER HAR DU FOR NIDAROS BISPEDØMME OG DEN NORSKE KIRKE FRAMOVER? Nidaros bispedømmes egen visjon om Kirka i Nidaros - her hører vi til er en visjon jeg kan gjøre til min. Den skaper gjenklang i mitt eget liv og kirkesyn. En kirke som makter å leve i nær folket og sette mennesker i sentrum gjennom tilstedeværelse og en forkynnelse som gir mennesker et møte med Kristus, virkeliggjør på mange måter Den norske kirkes visjon om Meir himmel på jorda. Nidaros bispedømme er et bispedømme med tunge tradisjoner i forhold til Olavsarv og pilegrimsarven, dette forplikter og jeg vil gjerne være med på å fortsatt løfte fram og forsterke posisjonen til disse perspektivene både i Nidaros, i Den norske kirke forøvrig og gjerne i forhold til det verdensvide kirkefellesskap. For kirken i Nidaros og for Den norske kirke som helhet ønsker jeg at den må befeste sin posisjon som folkekirke, en kirke nær folket og et folk nær kirken, med fellesskap på tvers av og positivt preget av det teologiske og kulturelle mangfold i vår kirke. Mitt ønske for kirken er at den skal framstå som troverdig, modig og tydelig. En kirke som møter folket med en livsnær forkynnelse med Kristus i sentrum. En kirke som søker til sentrum, til gudstjenestens fornyende kraft og som der henter utrustning til tjeneste for nesten. Den norske kirke må være et sted folk fortsatt kan komme med sine gleder og sorger, med sine spørsmål og sin undring, komme ofte og komme sjeldent, komme med sine liv og bli godt tatt i mot. En folkekirke som gir rom for mangfoldige erfaringer og som bæres av kjærlighet og nåde. 11. HVA VIL VÆRE DITT SÆRLIGE BIDRAG INN I BISPETJENESTEN I NIDAROS BISPEDØMME? Jeg er glad i mennesker og jeg er glad i gudstjenesten. Jeg mener selv at jeg er en bevisst liturg, jeg er opptatt av liturgisk teologi og messer godt. Jeg kjenner og setter pris på folkekirkekulturen og føler nærhet til de

7 trosbeskjedne. Jeg har god kompetanse på en fromhetstradisjon som også er representert i deler av Nidaros, den læstadianske bevegelse, og kjenner til livet i krysningspunktet mellom folkekirka og denne bevegelsen. Jeg vil komme til Nidaros med et utenfra-blikk, noe som av og til kan være sunt. Jeg har en god evne til å se mennesker og til å lytte til deres erfaringer. Skulle jeg bli biskop ønsker jeg å være en nærværende og tilstedeværende medvandrer med folket i kirken. 12. HVORDAN VIL DU SOM BISKOP I NIDAROS BISPEDØMME IVARETA DET TEOLOGISKE MANGFOLDET I BISPEDØMMET? Jeg bærer i meg en dyp respekt for mennesker som tenker annerledes enn det jeg gjør. Det teologiske mangfoldet er en berikelse og et av folkekirkens mest positive trekk. Jeg er interessert i hva andre mener og hvorfor de mener det. Det er viktig å sette ord på uenighet og ulik forståelse, og våge å snakke åpent og respektfullt sammen om dette. Jeg ønsker en kirke hvor mennesker med ulikt teologisk ståsted skal oppleve seg sett og ivaretatt, og som en naturlig og viktig del av det folkekirkelige mangfold. 13. HVORDAN VIL DU BIDRA TIL Å REALISERE FOLKEKIRKEN I NIDAROS BISPEDØMME? Å realisere folkekirken i ei ny tid, er en stor oppgave som vi må stå felles om i kirken. På mange måter er folkekirken allerede realisert, den eksisterer i seg selv som en organisme som realiserer seg selv. Som biskop vil jeg ønske å bidra til det viktige arbeidet med å fortsatt realisere folkekirken ved å være lyttende og la meg prege av møtet med mennesker. Jeg vil holde høyt en forkynnelse om en Gud og en kirke som ønsker alle velkommen som ønsker å være en del av kirkens fellesskap, og som ikke stenger noen ute. Jeg ønsker å gi rom for menneskers ulike erfaringer av tro, også den ordløse tro. 14. HVILKEN KJENNSKAP HAR DU TIL LANDSDELEN, HERUNDER TIL BISPEDØMMET OG DE KRISTNE OG KULTURELLE TRADISJONENE HER, INKLUDERT SØR-SAMISK KIRKE- OG KULTURLIV? Jeg har slektsrøtter til landsdelen, min oldemor var fra Hitra. Min kjennskap til Trøndelag og Nidaros utover dette, er først og fremst knyttet til kortere besøk og det jeg har skaffet meg av kunnskap gjennom bøker. Særlig har Olavsarven og Nidarosdomen alltid vært noe som har fascinert meg, men jeg har også latt meg inspirere annen kultur og historie fra trønderfylkene, alt fra Falkbergets univers til revyfestival på Høylandet. Nidaros fremstår som et bispedømme som er seg bevisst sin mangslungne historie og hvilke muligheter denne arven gir for dagens kirkeliv og som et bispedømme der folkekirken og folkekirkebevisstheten står sterkt. Jeg er glad for at Kirkemøtet har opprettet Saemien Åalmege som en permanent menighet, og det var en sterk opplevelse å få være med på Kirkemøtet å bevitne hvor mye dette betyr for den Sør-Samiske befolkningen. Samisk språk og kultur er en berikelse for hele kirken vår, ikke bare for den samiske delen av befolkningen. De samiske miljø er viktige for og bidragsytere til bispedømmets kulturelle og kirkelige mangfold. Den nye salmeboka gir oss et godt redskap for å integrere samisk språk og samiske salmer i menighetenes gudstjenester, også i områder hvor det samiske språket har gått tapt. Tradisjonell samisk kultur- og naturforståelsen har mye å lære oss om tilnærming til og forvaltning av naturens ressurser. Dessverre snakker jeg ikke selv noen av de samiske språkene, men det er noe som kan rettes på. 15. HVA KAN DU MED DIN KOMPETANSE TILFØRE BISPEKOLLEGIET OG BISPEMØTET? Jeg bringer inn kompetanse på og interesse for og erfaring fra økumenikk, diakoni og samfunnsspørsmål. Jeg har en solid erfaring fra prestetjeneste i lokalmenighet og nærhet til folkekirkens folk på grunnplanet. Jeg har lang erfaring fra tillitsverv i fagforening. Jeg har gode strategiske evner og god systemforståelse. Jeg er en dyktig liturg og predikant.

8 Jeg bringer med meg min kompetanse på ulike former for kontekstuell teologi og på læstadiansk fromhetsliv. Jeg bærer med meg en minoritetserfaring fra eget liv. 16. BESKRIV KORT DIN TEOLOGISKE PROFIL OG DITT STÅSTED I DEN NORSKE KIRKE? Teologisk er jeg preget av ulike former for kontekstuell teologi, som frigjøringsteologi og feministteologi. Jeg prøver å la min tjeneste bæres av tro, håp og kjærlighet. Jeg er Kristussentrert, står fast på kirkens bekjennelse og er radikal i min forståelse av evangeliet i møtet med mennesker. Jeg tror på en Gud som lar seg bevege, og som aldri er uberørt i møte med menneskers livserfaringer. Min kirkelige bakgrunn er folkekirkelig og i ungdommen knyttet til KFUK/KFUM. Jeg har gjennom tjenesten som prest i Sør-Hålogaland fått befestet kjærligheten til folkekirka med dens lave terskel og full tilhørighet gjennom dåpen. Jeg deler og kjenner meg godt igjen i Den norske kirkes visjon om å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke, og i valgspråket Meir himmel på jorda. Jeg står godt plantet i folkekirken. 17. HVORDAN VIL DU FORHOLDE DEG TIL AT DET I DEN NORSKE KIRKE ER TO SYN PÅ KIRKELIG VIGSEL AV LIKEKJØNNEDE, OG HVORDAN VIL DU SOM BISKOP FORHOLDE DEG TIL DE SOM IKKE HAR SAMME SYN SOM DEG? Jeg vil forholde meg lojal til Bispemøtets og Kirkemøtets vedtak om vigsel av likekjønnede. Jeg er selv gift med en kvinne, og har kjent konflikten og diskusjonen i kirken på kroppen. Jeg vet hvor viktig det er å bli ivaretatt som den jeg er, og mener at den samme ivaretakelsen må gjelde i forhold til dem som ikke deler mitt syn på homofilt samliv. Jeg ønsker å gi rom for og vise respekt for ulike teologiske ståsted også i dette spørsmålet. Jeg vil bidra til å skape ordninger som gjør at personer med ulikt teologisk ståsted gis rom for å følge sin samvittighet. Jeg vil bidra til og sørge for avklarte premisser for tjenestelig samarbeid og fellesskap. Er man trygg på eget ståsted, er man ikke redd for uenighet. Man må ikke være enige for å høre sammen. Også innad i Den norske kirke kan vi leve etter mottoet "Enhet i forsonet mangfold". 18. HVORDAN VIL DU KARAKTERISERE DEG SELV SOM PERSON? Jeg vil beskrive meg selv som et menneske som er varm, klartenkt, tålmodig, ryddig, raus, prinsipiell, saklig, en god strateg med god systemforståelse, jeg er åpen, en god lytter og er humoristisk med godt utviklet selvironi. Jeg liker å bygge relasjoner. Jeg har evnen til å se folk, og liker å involvere medarbeidere i prosesser.

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Kristine Sandmæl 45 år Sivilstatus: Ugift Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Utdanning: Utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet Ordinert til prestetjeneste:

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet OLAV ØYGARD Født: 29.07.1956 Gift Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke Nåværende stilling: Prost i Alta prosti Utdanning: Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske

Detaljer

Informasjon om bispekandidater. Dagfinn Thomassen

Informasjon om bispekandidater. Dagfinn Thomassen Informasjon om bispekandidater Dagfinn Thomassen BISPENOMINASJON I NIDAROS CURRICULUM VITAE NAVN: DAGFINN THOMASSEN PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Dagfinn Thomassen Fødselsdato: 070261 Nåværende stilling:

Detaljer

Informasjon om bispekandidater. Nils Åge Aune

Informasjon om bispekandidater. Nils Åge Aune Informasjon om bispekandidater Nils Åge Aune BISPENOMINASJON I NIDAROS CURRICULUM VITAE NAVN: NILS ÅGE AUNE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Nils Åge Aune Fødselsdato: 10. september 1965 Adresse: Stiklestad

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Ørnulf Axel Elseth. Curriculum vitae. Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952

Ørnulf Axel Elseth. Curriculum vitae. Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952 Ørnulf Axel Elseth Curriculum vitae Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952 Sivil status Utdanning Eventuelle faglege publikasjonar Arbeidspraksis Gift, 3 barn 1971 Realartium

Detaljer

Informasjon om bispekandidater. Herborg Oline Finnset

Informasjon om bispekandidater. Herborg Oline Finnset Informasjon om bispekandidater Herborg Oline Finnset BISPENOMINASJON I NIDAROS CURRICULUM VITAE NAVN: HERBORG OLINE FINNSET PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Herborg Oline Finnset Fødselsdato: 28.mars

Detaljer

Lederkandidater Mellomkirkelig Råd

Lederkandidater Mellomkirkelig Råd Lederkandidater Mellomkirkelig Råd Nordstokke, Kjell Oslo Bispedømme Pareliusveien 1 D, 1177 Oslo Født i 1946 Yrke: Pensjonist, professor em. Diakonhjemmet Utdanning: Dr.theol. Helt fra studietiden har

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Personalia: Anne-May Grasaas* P. A. Holmsvei 25 B, 1164 OSLO Født 24.06.1955 Skilt, (2 voksne barn, f.1982 og 1985) * (Tidligere Stavenes. Endret etternavn desember 2008)

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Informasjon om bispekandidater Torstein Lalim

Informasjon om bispekandidater Torstein Lalim Informasjon om bispekandidater Torstein Lalim Bispenominasjon i Stavanger curriculum vitae NAVN: TORSTEIN LALIM PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Torstein Lalim Fødselsdato: 15. januar 1958 Adresse:

Detaljer

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 58 år Sivilstatus: gift Nåværende stilling: prost i Lofoten Sør Hålogaland bispedømme Utdanning: Hadeland Gymnas, reallinjen,1972-75 Sagavoll folkehøyskole, bibel og lederlinje

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Strategi for Oslo bispedømme 2015 2018 Mer himmel på jord Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Oslo bispedømme Strategi for Oslo bispedømme 2015-2018 I PERIODEN

Detaljer

Olav Rune Ertzeid. Utdanning: Etter- og videreutdanning: Arbeidspraksis: 55 år. Sivilstatus: Gift. Nåværende stilling: Prost i Nord-Helgeland

Olav Rune Ertzeid. Utdanning: Etter- og videreutdanning: Arbeidspraksis: 55 år. Sivilstatus: Gift. Nåværende stilling: Prost i Nord-Helgeland Olav Rune Ertzeid 55 år Sivilstatus: Gift Nåværende stilling: Prost i Nord-Helgeland Utdanning: Cand.theol. fra Menighetsfakultetet Ordinert 26. august 1987 Etter- og videreutdanning: Utdanningssted: Høgskolen

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Anne-May Grasaas

BISPENOMINASJON I OSLO. Anne-May Grasaas BISPENOMINASJON I OSLO Anne-May Grasaas BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: ANNE-MAY GRASAAS PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Anne-May Grasaas Fødselsdato: 24.06.1955 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Per Halstein Nielsen

Per Halstein Nielsen Per Halstein Nielsen CURRICULUM VITA: Personlige opplysninger: Adresse: Bankgata 21a, 2609 Lillehammer Tlf. 61 25 05 21/909 81830 E-post: prost@kirkekontoret.no Stilling: Prost i Sør-Gudbrandsdal i Hamar

Detaljer

Kirkerådet Oslo, januar Visjonsdokument for Den norske kirke

Kirkerådet Oslo, januar Visjonsdokument for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KR 14/18 Kirkerådet Oslo, 25.-26. januar 2018 Referanser: KM 08/08, KR 62/13, KM 07/14, KR 42/14 Arkivsak: 17/06430-17 Saksdokumenter: KR 14.1/18 Forslag nytt visjonsdokument 2019-2021.docx

Detaljer

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 Hvem er vi? Østre Aker og Haugerud menighet strekker seg fra Ulven i sør til Trosterud i nord, og dekker områdene

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

Selvpresentasjon; Paul Erik Wirgenes

Selvpresentasjon; Paul Erik Wirgenes Selvpresentasjon; Paul Erik Wirgenes Personalia: Navn: Paul Erik Wirgenes Adresse: Grevlingåsen 36, 1362 Hosle Født: Drøbak 10.11.1959 Sivil Status: Gift med Mari W, tre voksne barn Utdanning: Utdanningssted:

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den 12.05.15 Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringsfrist: 15.mai 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hallgeir Elstad. Nåværende stilling: Prodekan og forskingsdekan, professor i norsk kyrkjehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hallgeir Elstad. Nåværende stilling: Prodekan og forskingsdekan, professor i norsk kyrkjehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Egenpresentasjon Hallgeir Elstad Hallgeir Elstad 50 år Sivilstatus: Gift Nåværende stilling: Prodekan og forskingsdekan, professor i norsk kyrkjehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Høringsuttalelse - Veivalg for fremtidig kirkeordning Lyngen kirkelige fellesråd har i møte den 15. april

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 post.kirkeradet@kirken.no. Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Opplysninger om høringsinstansen:

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Alf Kristian Hol Dato: 28.04.15 VEDTAK 1. Bør det

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 29.april 2015 Veivalg for fremtidig kirkeordning Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Bergen kirkelige fellesråd takker

Detaljer

Kirkeordning etter 2013

Kirkeordning etter 2013 Kirkeordning etter 2013 Et refleksjonsdokument fra Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet 5. Noen tema som angår kirkens ordning Som innledning til spørsmålsstillingene trekkes det her fram noen utvalgte

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Menighetsutvikling i folkekirken. Fra drøm til virkelighet. (Hva er drømmen har vi lykkes?)

Menighetsutvikling i folkekirken. Fra drøm til virkelighet. (Hva er drømmen har vi lykkes?) Menighetsutvikling i folkekirken Fra drøm til virkelighet (Hva er drømmen har vi lykkes?) Hva er drømmen? Drømmer for lokalmenigheten ut fra pinsedag Lovprisningens sted Forkynnelsens sted Kjærlighetens

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke

GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke GILDESKÅL KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke J.nr.: / Arkiv: Gildeskål menighetsråd har i møte 04.05.15 vedtatt følgende: M-sak 15/15 Høringsuttalelse Vei og veivalg Vedtak: 1. Bør det gjøres endringer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE KM 12.1/17 Kirkemøtet Innstilling

DEN NORSKE KIRKE KM 12.1/17 Kirkemøtet Innstilling DEN NORSKE KIRKE KM 12.1/17 Kirkemøtet 2017 1.Innstilling Saksdokumenter: KM 12/17 Den norske kirkes kommunikasjonsplattform (lenke) Kirkens digitale satsing og medlemskommunikasjon Innstilling fra komité

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Informasjon om bispekandidater Sigrid Sigmundstad

Informasjon om bispekandidater Sigrid Sigmundstad Informasjon om bispekandidater Sigrid Sigmundstad Bispenominasjon i Stavanger curriculum vitae NAVN: SIGRID SIGMUNDSTAD PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Sigrid Sigmundstad Fødselsdato: 13.10.58 Adresse:

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon Prestens rolle og plass i menighetsutvikling i folkekirken Foredrag på fagdag for prester om Menighetsutvikling i folkekirken Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Hva er menighetsutvikling? Forsøk

Detaljer

Ny kirkeordning felles arbeidsgiveransvar

Ny kirkeordning felles arbeidsgiveransvar Underveis mot 2014 Ny kirkeordning felles arbeidsgiveransvar Innspill fra Bjørgvin kirkevergelag (BKVL) KAs Høstkonferanse 2010 BKVL mener det haster med å få på plass en ordning med felles arbeidsgiveransvar

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Vedtatt i Notodden kirkelig fellesråd 12. mai 2015 sak 13/15 mot to stemmer.

Vedtatt i Notodden kirkelig fellesråd 12. mai 2015 sak 13/15 mot to stemmer. Vedtatt i Notodden kirkelig fellesråd 12. mai 2015 sak 13/15 mot to stemmer. Innledningsvis vil Notodden kirkelig fellesråd ved sitt svar påpeke at vårt svar er utfra nåsituasjonen. Vi forutsetter at vi

Detaljer

Birkeland menighetsråd 21. april Sak 28/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning

Birkeland menighetsråd 21. april Sak 28/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Birkeland menighetsråd 21. april 2015. Sak 28/15: Veivalg for fremtidig kirkeordning. Birkeland menighetsråd 21. april 2015. Sak 28/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning AU har i sitt møt den 7.4.2015

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Arbeidsveiledning i en kirke i endring

Arbeidsveiledning i en kirke i endring Arbeidsveiledning i en kirke i endring ABV-konferansen, Bøler kirke 2012 ABV - båret av visjoner erfaringsorientert læring mulighet til å utvikle yrkesmessig og personlig identitet med tanke på tjenesten

Detaljer

HERBORG OLINE FINNSET

HERBORG OLINE FINNSET HERBORG OLINE FINNSET Født: 28.03.1961, Tromsø Separert Ordinert til prestetjeneste 3. juli 1988, Oslo domkirke Nåværende stilling: Domprost i Tromsø Utdanning: Cand.theol, fra Menighetsfakultetet våren

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Eidsberg kirkelige fellesråd Østre Borgesyssel prosti - Borg bispedømme Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal fortsatt være - grunnenheten

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning MMR - sak 12/15 EMR sak 11/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Følgende prinsipper legges til grunn: Soknet er og skal

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 59/15 Oslo, 03.-05. desember 2015 Referanser: KM 09/11, KM 08/13, KM 07/15, UKM 08/11, BM 03/10, BM 32/14, BM 41/15, KR 14/14, KR 33/14,

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

KM 4.1.2/08 Grunnregler for Veien til prestetjeneste

KM 4.1.2/08 Grunnregler for Veien til prestetjeneste KM 4.1.2/08 Grunnregler for Veien til prestetjeneste Fastsatt av Bispemøtet 28. oktober 2004. 1. Definisjon og formål Veien til prestetjeneste er et innføringsprogram for teologistudenter og andre som

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Visjonsdokument for Den norske kirke Sammenstilling av høringssvar (MU: avd for menighetsutvikling, Kom: avd for kommunikasjon)

Visjonsdokument for Den norske kirke Sammenstilling av høringssvar (MU: avd for menighetsutvikling, Kom: avd for kommunikasjon) Visjonsdokument for Den norske kirke 2019-2021 Sammenstilling av høringssvar (MU: avd for menighetsutvikling, Kom: avd for kommunikasjon) KR 14.2/18 1. Gudstjenestelivet blomstrer Forslag til ny formulering:

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Bergen domkirke menighetsråd, vedtatt i møte 4/2015 i sak 042/15 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

PF Yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetikk for prester

PF Yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetikk for prester PF Yrkesetiske retningslinjer Yrkesetikk for prester Etiske regler for yrkesutøvelsen er vanlig innenfor mange yrker i dag, og en rekke fagforbund og profesjonsgrupper har utarbeidet yrkesetiske retningslinjer.

Detaljer

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset?

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Historiske utviklingslinjer Det kirkelige tyngdepunkt har historisk vært forholdet mellom statskirken og en lavkirkelig

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

Nye prester INNFØRINGSPROGRAM FOR NYE PRESTER. Bispemøtet

Nye prester INNFØRINGSPROGRAM FOR NYE PRESTER. Bispemøtet Nye prester INNFØRINGSPROGRAM FOR NYE PRESTER Bispemøtet Formål Å begynne å arbeide som prest, er å tre inn i noe nytt. En møter livet i alle varianter gjennom det gudstjenestefeirende fellesskap, i møte

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Veivalg. HØRINGSSVAR FRA NORD-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD For fremtidig kirkeordning

Veivalg. HØRINGSSVAR FRA NORD-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD For fremtidig kirkeordning Veivalg HØRINGSSVAR FRA NORD-AURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD For fremtidig kirkeordning 1. Bør det gjøres endringer av fordelingen av oppgaver og myndighet mellom nasjonalt, regionalt og sentralt nivå? I så

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Marit Halvorsen Hougsnæs

BISPENOMINASJON I OSLO. Marit Halvorsen Hougsnæs BISPENOMINASJON I OSLO Marit Halvorsen Hougsnæs BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: MARIT HALVORSEN HOUGSNÆS PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Marit Halvorsen Hougsnæs Fødselsdato: 210260 Sivilstatus:

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer