H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode"

Transkript

1 H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode Innlevering Eksamensbesvarelsen i PED3008 består av en individuell semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (teller 2/3 av endelig karakter) og en individuell semesteroppgave i statistikk (teller 1/3 av endelig karakter). Det skal leveres 3 eksemplar av hver av semesteroppgavene i ekspedisjonen på Pedagogisk institutt innen fristen fredag 2. november kl. 15. Du må kvittere på en liste når du leverer og bør derfor møte personlig. Ta med legitimasjon. Semesteroppgavene skal ha en egen tittelside med emnekode Ped 3008, en med Semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode og en med Statistikk, og kandidatnummer. Studentens navn skal ikke oppgis. Du skal i tillegg sende et eksemplar (Word eller PDF) av semesteroppgaven i vitenskapsteori og forskningsmetode på mail til innen fristen. Tilfeldige utvalgte semesteroppgaver vil det bli kjørt en plagieringskontroll av. Vi oppfordrer alle studenter til å møte personlig for å levere semesteroppgaven. Har du ikke mulighet til å møte opp personlig kan du skrive en fullmakt til den personen som leverer for deg. Et annet alternativ er å søke om å sende besvarelsene pr. post. Du må sende søknad om å levere pr post til og vi må ha eksamensbesvarelsen i hende innen fristen (du må sende den 2-3 dager før fristen). 1

2 H12 - Semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (teller 2/3 av endelig karakter) Oppgave: Gjør rede for særpreg ved kvalitative, kvantitative og historiske forskningsmetoder, og drøft deretter teoriens rolle innenfor disse forskningsmetodene. Formelle krav Semesteroppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (inkludert referanseliste) med linjeavstand 1,5, marg 2,5 cm og 12 punkts Times New Roman skrift. Den skal oppfylle kravene til den vitenskapelige sjanger med henvisninger til referanser i teksten, korrekt sitatbruk og korrekt referanseliste (bruk gjerne APA-stil). Bibliotekets VIKO-program (du finner det via It s learning) er en god kilde til hjelp i oppgaveskrivingen, henvisninger til litteratur i teksten og hvordan du setter opp en litteraturliste. Individuell semesteroppgave Det understrekes at dette er en individuell semesteroppgave, og at det vil bli gjennomført en plagiatkontroll på et utvalg av besvarelsene. Det må likevel ikke forhindre dere studenter fra å diskutere oppgaven underveis. 2

3 H12 - Semesteroppgave i statistikk (teller 1/3 av endelig karakter) Denne oppgaven består av tre deler: i del 1 skal du svare på 6 teorispørsmål, i del 2 skal du gjennomføre noen signifikanstester for hånd og i del 3 skal du svare på noen problemstillinger ved å kjøre analyser på SPSS ved hjelp av datasettet Ped3008 som ligger vedlagt. Karakteren blir satt på grunnlag av en helhetsvurdering av besvarelsen din. Obs. De tabellene fra SPSS du mener skal være med for å dokumentere de funn du gjør i del 3 kopierer du inn i Word fra SPSS (ctrl + C og lime inn som bilde). Lykke til! Del 1 - teori 1. Gjør rede for resonnementet bak ANOVA. 2. Hva er en sampelfordeling? Nevn tre eksempler på sampelfordelinger. 3. Hva er et konfidensintervall? Nevn to eksempler på konfidensintervall. 4. Hva menes med type II-feil? Hva kan gjøres for å redusere faren for å begå en slik type feil? 5. Hva mens med at et resultat er signifikant på 5% nivå? 6. Hva forteller Pearsons PM korrelasjon og hva forteller den ikke? Del 2 - analyser for hånd Det er en utbredt bekymring over at så stor andel av de elevene som begynner i videregående skole i Norge ikke fullfører utdanningen. Ca en tredjedel av de elevene som begynner står uten fullført utdanning etter fem år. Det har vært gjort mye forskning for å forsøke å forklare årsakene til det store frafallet. Nedenfor finner du data som er samlet inn i en liten pilotstudie som ble gjennomført for å undersøke noen sammenhenger rundt bortvalgsproblematikken. Datafila inneholder to variabler: Gruppe - elevene ble plassert tre grupper etter faglig dyktighet (karakterer), 1 = Under middels, 2 = Middels, 3 = Over middels Fullføre - elevene ble bedt om å krysse av på en 10-delt skala hvor 10 betød at de var helt sikre på at de ville fullføre VGS, mens 1 betød at de trolig ikke ville fullføre. 3

4 Gruppe Fullføre Bruk dataene i tabellen til å svare på følgende spørsmål (regnes for hånd): Oppgave 1 a) Er det signifikant forskjell mellom elevene i gruppe 2 (Middels) og gruppe 3 (Over middels) når det gjelder hvor sikre de er på å gjennomføre VGS.? Still opp og test de nødvendige hypoteser. Du får opplyst at det ikke er signifikant forskjell i variansen i de to gruppene som sammenlignes. b) Er det signifikant forskjell mellom noen av de tre populasjonene når det gjelder troen på at de kommer til å fullføre VGS? Still opp og test de nødvendige hypoteser. 4

5 c) Tolk tabellen nedenfor. d) Sammenhold resultatet fra analysen under deloppgave a) med det du finner i tabellen i deloppgave c). Tolk eventuelle diskrepanser i de to analysene. Oppgave 2 Det er hevdet at frafallet i VGS er større blant elever som har spesielle behov (har ekstraundervisning). For å teste om det er sammenheng mellom bortvalg og spesielle behov, ble et tilfeldig utvalg på 100 elever uten spesielle behov og 100 elever med spesielle behov trukket ut fra inntakslistene. 45 av disse 200 hadde ikke fullført VGS etter 5 år. En opptelling av hvem som hadde fullført ga som resultat 90 elever uten spesielle behov og 65 elever med spesielle behov. Er det signifikant sammenheng mellom det at en elev har spesielle behov og sjansen for å fullføre VGS? Still opp og test de nødvendige hypoteser. Benytt α=.05. Vurder resultatet. Del 3 - analyser på SPSS Forskeren foretok en større spørreskjema undersøkelse blant elever i 1. klasse på videregående skole basert på pilotstudien. Dataene fra denne finner du i fila Ped3008. Fila inneholder følgende variabler: Kjønn - 1 = jente, 2 = gutt Matematikk -karakter i matematikk, 1 = dårligste karakter, 6 = beste karakter Norsk -karakter i norsk, 1 = dårligste karakter, 6 = beste karakter Støtte_lærer - i hvilken gra eleven opplever læreren sin som støttende målt på en skala fra 5-30, der høye verdier betyr høy grad av opplevd støtte Støtte_elever - i hvilken grad eleven opplever medelevene sine som støttende, målt på en skala fra 5-30, der høye verdier betyr høy grad av opplevd støtte Intensjon_slutte - i hvilken grad eleven har intensjoner om å slutte, målt på en skala fra 5-30, der høye verdier betyr at eleven tenker mye på å slutte SEN - om eleven har spesielle behov (ekstraundervisning), 1 = spesielle behov, 2 = ikke spesielle behov 5

6 Før en tar stilling til hvilke analyser en skal bruke, bør en vurdere kvaliteten på de aktuelle variablene. Dvs. vurdere målenivå og fordeling. Som en tommelfingerregel bør ikke variabler med en skjevfordeling større en tallverdi 1,5 brukes i parametrisk statistikk. Har variablene en skjevfordeling over tallverdi 1 bør en ta forbehold når en trekker konklusjoner. Gjør de nødvendige vurderinger av variablene før du kjører analysene. Svar på følgende oppgaver ved hjelp av SPSS: Oppgave 1 a) Er det statistisk signifikant forskjell mellom gutter og jenter med hensyn til intensjon om å slutte på VGS? Kjør den nødvendige analysen og tolk resultatet. Finn et CI95 for forskjellen mellom gruppene. Forklar hva dette intervallet forteller. b) Er det statistisk signifikant forskjell mellom elever med og uten spesielle behov med hensyn til intensjon om å slutte på VGS? Kjør den nødvendige analysen og tolk resultatet. Finn et CI95 for forskjellen mellom gruppene. Forklar hva dette intervallet forteller. Oppgave 2 Lag en sumskåre av de to variablene Matematikk og Norsk. Lag så en ny variabel der elevene blir delt i tre grupper etter karakternivå. Bruk følgende poenggrenser for inndelingen: Under middels (UM): 2-6, Middels (M): 7-8, Over middels (OM): a) Er det signifikant forskjell mellom noen av de tre karaktergruppene (UM, M og OM) når det gjelder intensjon om å slutte på VGS? Still opp og test de nødvendige hypoteser. b) Kjør post hoc analyse og tolk denne analysen. Oppgave 3 a) Er det signifikant sammenheng mellom kjønn og plassering i karaktergruppe? Still opp og test de nødvendige hypoteser. Benytt α=.05. Vurder resultatet. b) Finn hvilke celler som eventuelt bidrar til å forklare et signifikant resultat. Oppgave 4 a) Er det sammenheng mellom opplevd støtte fra lærere og medelever på den ene siden og intensjoner om å slutte på den andre? Kjør de nødvendige analyser. Tolk retning og styrke. 6

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015 Retningslinjer for oppgaveskriving Studieåret 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave?... 3 2 Krav til form og struktur... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 15. september 2010 John Christian Langli og Rolf Gunnar Strand Institutt for regnskap,

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Sluttere, slitere og sertifiserte

Sluttere, slitere og sertifiserte RAPPORT 13/2009 Sluttere, slitere og sertifiserte Bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse blant minoritetsspråklige ungdommer i videregående opplæring Berit Lødding NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Elevundersøkelsen 2011

Elevundersøkelsen 2011 Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen 2011 Analyse av Elevundersøkelsen 2011 Rapport 2011 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg, Melina Røe og Einar Skaalvik Elevundersøkelsen

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING I SOS1002 VÅREN 2011 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 26. mai 2011 Eksamenstid:

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater Tormod Øia Rapport nr 9/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater

Detaljer

Digitale utfordringer i høyere utdanning

Digitale utfordringer i høyere utdanning Forfattere: Janne Wilhelmsen Hilde Ørnes Tove Kristiansen Jens Breivik Digitale utfordringer i høyere utdanning Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2009 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV Videreutdanning i kreftsykepleie Sist oppdatert 09.07.15 Studieåret 2015-16 Innhold 1 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER... 1 2 OPPGAVETEKNISK UTFORMING... 1

Detaljer

Norsk matematikkra ds forkunnskapstest 2013. Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo

Norsk matematikkra ds forkunnskapstest 2013. Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo Norsk matematikkra ds forkunnskapstest 2013 Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo Norsk matematikkråd http://matematikkradet.no/ styret@matematikkradet.no ISBN: 978-82-93292-03-6 Oslo Norsk matematikkråd

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt

Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt SOM ELEVENE SER DET Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevinspektørene i 2005 Revidert utgave Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk

Detaljer