Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima Kunnskapsmangel om godt inneklima fører til unødig energiforbruk Grønn Byggallianse er et nettverk bestående av 13 av Norges største eiendomsforvaltere. Våre medlemmer møter til daglig krav fra meglere, leietakere og konsulenter om store luftmengder til ventilasjon av sine kontorbygg. Disse kravene begrunnes feilaktig med at forskriften krever det eller at disse store ventilasjonsmengdene er synonymt med et godt innemiljø. Konsekvensen er at eiendomsforvalterne må investere i nye ventilasjonsanlegg som er kostnadskrevende, energikrevende og ofte i konflikt med eldre bygningers estetikk og kulturhistoriske verdi. Det er et åpenbart behov for å spre kunnskap om at våre bygningsforskrifter faktisk ikke stiller krav til ventilasjonsanleggenes størrelse, men til et godt innemiljø. Våre bygningsforskrifter er funksjonsbaserte og lar det være opp til byggherren å velge løsninger som gir et godt innemiljø. Det leietakerne og meglere er opptatt av, er selvsagt også å få et godt innemiljø. De er imidlertid opplært til å kun stille krav om kubikkmeter luft og kjøling som en garanti for dette. Godt inneklima krever en helhetstilnærming og kan oppnåes med ulike tiltak både i design av bygget og gjennom et bevisst bruk og drift av bygget. Det finnes gode løsninger som er mer energieffektive og kostnadseffektive enn det vi i dag ser, noe vi ønsker å spre kunnskap om i dette prosjektet. Kunnskapsspredning og riktig fokus vil gi årlige energibesparelser på over 17 GWh hos GBAs medlemmer Åtte av våre medlemmer som representerer et forvaltningsareal på totalt m2, ønsker å delta aktivt i prosjektet. I tillegg vil en av de toneangivende meglerne - DTZ- Realkapital AS, være medvirkende i prosjektet. Med utgangspunkt i dette vil et slikt prosjekt få store ringvirkninger i næringen og energisparepotensialet er høyt. Bare hos våre medlemmer har vi beregnet en energibesparelse som følge av prosjektet på 17,5 GWh i løpet av 5 år. Med de ringvirkninger som prosjektet trolig vil få, kan vi på landsbasis forvente en langt større besparelse. Prosjektmål Målet er å øke kunnskapsnivå og bevissthet hos byggherrer, -forvaltere, meglere og leietakere om hvordan man kan oppnå godt innemiljø med energieffektive og kostnadseffektive ventilasjonsløsninger. Løsningene skal ligge innenfor gjeldende forskriftskrav og målet er at de gjennomføres uten å forringe byggets estetiske og evt. kulturhistoriske verdier. Effektmål Energigevinsten er stipulert til ca. 17,5 GWh for bygningsmassen til de deltagerne firmaene over en femårsperiode Meglere som rådgir nye leietakere, vil gjennom prosjektet påvirkes til å endre kriterier for optimalt inneklima i tråd med prosjektets resultat. Mao. vil resultatet av prosjektet ha innvirkning på næringen ut over våre egne medlemmer uten at vi her har gått inn i disse tallene.

2 Resultatmål Prosjektet har ulike målgrupper for kunnskapsspredning: Prosjekterende: For å lette prosjekteringen, vil vi utarbeide en kravspesifikasjon for prosjektering av nybygg og rehabilitering av bygg, samt en veiledning som gjennom forklarende tekst og eksempler stimulerer til valg av energi- og miljøeffektive løsninger. Veiledningen skal også hjelpe prosjekterende til å dokumentere mindre kjente løsninger, når de følger forskriftskrav og gir et godt innemiljø. Veiledningen vil kunne benyttes som grunnlag for en veileder fra Statens Bygningstekniske Etat om energi- og miljøoptimale ventilasjonsløsninger. Leietakere: Brukerne av bygget vil få en brukerveiledning for å tydeliggjøre brukernes betydning for å oppnå bedre inneklima. Vi vil lage en mal for en brosjyre Hvordan kan brukerne bidra til å oppnå godt inneklima. Brosjyren skal tilpasses konkrete bygg av byggeierne/ utleierne som så gir den ut. Meglerne: Meglerne som stiller krav til byggeierne på vegne av fremtidige leietakere, vil få oppdaterte kravspesifikasjoner som fokuserer på et helhetlig godt innemiljø fremfor kun m3 tilført luft. Det lages et notat til meglere med arbeidstittel Hva leietagerne bør fokusere på for å få et godt inneklima. Aktiviteter A. Luftmengder/inneklima! Beskrivelse av status, med kort beskrivelse av: o forskriftenes krav o megleres praksis i forbindelse med rådgivning for nye leietakere o o brukernes etterspørsel i forbindelse med inneklima eiendomsbesitternes (GBA s medlemmer) vektlegging og kunnskap i forbindelse med optimalt inneklima Beskrive erfaringer med luftmengder/temperatur og andre parametere som innvirker på et godt inneklima og derved god komfort i bygget Fremskaffe rapporter, forskningsresultater og pilotprosjektet som belyser temaet Lage enkle konsekvensanalyser for sentrale løsningsalternativer (kost/nytte) Utarbeide en metode for dokumentasjon ovenfor byggherre/myndigheter og brukere (leietagere) ved valg av alternative ventilasjonsløsninger B. Spredning og formidling resultatet legges ut på Grønn Byggallianse sin nettside resultatet presenteres overfor den enkelte medlemsbedrift i GBA det lages seminarer i samarbeide med ulike aktører. Blant annet vil vi invitere RIF, NPA, Bygg Reis Deg, Byggenæringens Miljøsekretariat og NAL NABU til samarbeid. Seminarene vil være selvfinansierende. det lages en presentasjon ovenfor aktuelle meglere i eget møte

3 Organisering I prosjektet etableres en arbeidsgruppe som ledes av siv.ing. Erik A. Hammer, GBA. Videre vil arbeidsgruppen bestå av siv.ing. Per F. Jørgensen, KanEnergi AS dr.ing. Mads Mysen, NBI siv.ark. Per Monsen, Arkitektgruppen GASA siv.ing. Katharina Th. Bramslev, GBA (kvalitetessikring) Styringsgruppe I styringsgruppen inngår de som bidrar økonomisk til prosjektet som er følgende firmaer Linstow AS Vital Eiendom AS Storebrand Eiendom AS Avantor ASA ROM Eiendomsutvikling AS/NSB Eiendom AS Entra Eiendom AS Forsvarsbygg Oslo kommune v/undervisningsbygg Referansegruppe Det en referansegruppe består av følgende medlemmer Sigurd Hoelsbrekken, BE Frode Vatne, Arbeidstilsynet Anne Bruun Olsen, DTZ-Realkapital Eiendomsmegling Marianne Høstmark Tveter, Riksantikvaren Frode Olav Gjerstad, Enova SF Fremdrift Oppstart ultimo august 2005 Det taes sikte på at arbeidene kan sluttføres i medio desember I forbindelse med arbeidet vil det holdes en kontakt med de involverte i prosjektet for å avdekke ut ulike erfaringer de har på område og teste ut eksempler som stimulerer til valg av energi- og miljøeffektive løsninger tiltak. Midtveis i prosjektet arrangeres et møte med de som er med på finansieringen av prosjektet, referansegruppen og arbeidsgruppen. Budsjett og finansiering Problemstillingen prosjektet tar opp er meget omfattende og vil ha store konsekvenser i markedet. Allikevel har vi foreslått beskjedene rammer for å avdekke sentrale problemstillinger. Vi ønsker i første omgang å få tema på dagsordenen med å lage enkle veiledere. Vi tror at vi med dette kan få prosessen i gang. Budsjett Vi antatt en total kostnadsramme på prosjektet på kr ,- (inkl. MVA). Hvorav det i prinsippet budsjettmessig er fordelt kr ,- til hovedaktivitet A og resterende kr ,- til hovedaktivitet B.

4 Finansiering Grønn Byggallianse har allerede lagt ned en betydelig egeninnsats i etablering av prosjektet, både fra sekretariatet og de deltagende firmaer (se under). I tillegg søkes om en dekning fra Enova SF, Statens Byggeteknisk etat og Riksantikvaren. Egeninnsats GBA kr ,- 8 deltagere à kr ,- + MVA kr ,- ENOVA kr ,- BE kr ,- Riksantikvaren kr ,- Totalt kr ,- I egeninnsatsen ligger følgende; samling i GBA med tema Luftmengder i norske bygg samling av aktuelle medlemmer som ønsket å være med møte med aktuelle medlemmer prosjektbeskrivelse søknader Enova, BE og Riksantikvaren møter i styringsgruppen (medlemmenes arbeid) høringer i Grønn Byggallianse presentasjon for medlemmene, meglerne mm. Vi anslår dette til kr ,- Erik A. Hammer/

5 Vedlegg Energibesparelse Etter ønske fra Enova SF har vi satt opp en antagelse på energibesparelse på prosjektet. Vi har tatt utgangspunkt i de deltagende firmaers eiendomsmasse og fremtidige nybygg. I og med at vesentlig deler av arbeidet vil bli tilgjengelig også for andre kan det påregnes en sideeffekt både hos de øvrige medlemmer av Grønn Byggallianse og eiendomsmarkedet for øvrig. Areal eiet/forvaltet/driftet Ut fra årerapporter fra deltagende medlemmer er eier/forvaltning/driftsareal tatt ut og satt opp som grunnlag for bergningene. deltager areal x 1000 m2 anmerkning Vital Eiendom AS Storebrand Eiendom AS 620 Avantor ASA egne og 410 forvalter Rom eiendomsutvikling NSB Eiendom m2 ROM Entra Eiendom AS 880 Forsvarsbygg Undervisningsbygg Linstow Eiendom AS 450 Kun i Norge Totalt Resultatpåvirkning Vi antar at ca. 10 % kan prosjektet innvirke på m2 Nybygg akkumulert i en 5 års periode m2 Energibruken i eksisterende bygg settes til 240 kwh/m2/år ihht. Bygningsnettverkets energistatistikk. Nye kontorbygg settes til 160 kwh/m2/år som foreslått i Energirammebergningene (SINTEF/BE) Mulig energibesparelse Antatt energibruk i 10 % av eks. bygningsmasse er 288 GWh Antatt energibruk i fremtidige bygg er 64 GWh Totalt antatt energiforbruk 352 GWh Forsiktig regnet kan vi forvente oss 5% besparelse på ovennevnte bygg. Total energibesparelse kan således være ca. 17,5 GWh. Prosjektet er således svært lønnsomt å gjennomføre særlig med så motiverte eiendomsaktører som deltar i prosjektet. Erik A. Hammer/

Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21

Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21 0160 OSLO Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21 til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Sverre Tiltnes Pål Berger varamedlemmer

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref. Dato 15.09.2006 HØRING - ENDRINGER I TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (TEK)

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

ITB Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer

ITB Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer ITB Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer Kjøling kwh måler Ventilasjon Solavskjerming Adgangskontroll Lys Forbruksvann

Detaljer

basalerapporten 2. Halvår 2012

basalerapporten 2. Halvår 2012 basalerapporten 2. Halvår 2012 TEMA: ENERGIØKONOMISERING OG Miljø leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Innledningsvis vil jeg kort nytte anledningen til å introdusere meg som ny Administrerende direktør

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Forord. Vi takker alle informantene som velvillig har bidratt med sin tid og kunnskap i intervjuer og ved å fremskaffe dokumentasjon.

Forord. Vi takker alle informantene som velvillig har bidratt med sin tid og kunnskap i intervjuer og ved å fremskaffe dokumentasjon. Forord På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn har Statskonsult foretatt en evaluering av prosjektet Grønn Stat. Målet med evalueringen har vært å foreta en vurdering av resultatene av Grønn Stat-prosjektet,

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

styringsparametere for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM eiendom.

styringsparametere for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM eiendom. Forfatter Jon Harry Nilsen Valg av Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning. styringsparametere

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

28 medlemmer 23 mill m²

28 medlemmer 23 mill m² MEDLEMSMØTE 29.01.2009 Hvordan dekke opp varmebehovet i bygninger ihht. til TEK07? Skanska Eiendomsutvikling Undervisningsbygg Oslo Kommune Storebrand Eiendom Sektor Gruppen Forsvarsbygg BundeEiendom Aspelin

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner Prosjekt: Sted: Lysaker Plan- og bygningsloven krav til brannprosjektering, rollefordeling i byggesaken. Stikkord: Kommune, saksbehandling i tilsyn og kontroll med byggesaker i eldre bebyggelse, bygårder

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Bygningsnettverkets energistatistikk 2005

Bygningsnettverkets energistatistikk 2005 Bygningsnettverkets energistatistikk 2005 enova rapport 2006:2 er et nasjonalt energinettverk for private og offentlige eiere av næringsbygg og boligsammenslutninger. Enovas programkoordinatorer er engasjerte

Detaljer

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Anne Cecilie L. Bondy (red.) 19 2009 ENERGIMERKE Energieffektivt Lite energieffektivt OPPVARMINGSMERKE Lav andel el og fossilt

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming En rapport utarbeidet av GRIP på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Husbanken April 2008 2 INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer