å velge blant - her er du en av og furuhauger innimellom. Området ligger Svartldkområdet ligger sentralt på Vegglifjell.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "å velge blant - her er du en av og furuhauger innimellom. Området ligger Svartldkområdet ligger sentralt på S@re Vegglifjell."

Transkript

1 Ellen Bryhn Hansen Eiendomsmegler M.N.E.F..rr i" Nedre Storgate 13 Håndverkergården 3015 Drammen Mobil: Telefon: Telefax: E-post Org.nr MVA SATGSOPPGAVE Drammen,den HYTTETOMTER I SVARTLøK-SMYLEHAUG SØRE VEGGLIFJELL, 3628 VEGGLI Beliggenhet HYTTEGREND I dette hytteområdet er det mange, nye selveierhyttetomter å velge blant - her er du en av de første til å velge din Hyttetomter, som ligger i et urøtl område, vest på søndre del av Vegglifjell i Ro1lag kommune. tt6yeste punkt ligger ved Svartføkfjetl på ca. 890 m.o.h. i nordvest, mens faveste punkt li-gger ved SundtjØnnåe på 770 m.o.h. i øst. Terreng'et er svakt hellende i fjellskogbeltet med grunne myrpartier og furuhauger innimellom. Området ligger nydelig plassert på SØre Veqg1ifjel1, ca. 16 mil fia oslo-området og Vestfoldbyene, i et snøsikkert område i randsonen t.i1 snaufjellet. Et åpent, solrikt hytteområde med fin utsikt hvor tomtene ligger avtrappet i terrenget. Store friarealer i og rundt hytteområdet' som er naturtilpasset. Svartldkområdet ligger sentralt på Vegglifjell. Her er det kjprte skiløyper både sydover og nordover til f.eks. Veggli Fjellstue. Med utgangspunkt fra hyttegrenda, er det mange tur- og sykkelmuligheter i flott og variert fjellterreng. Her finnes aktiviteter for alle med f.eks. fisking og pilking, bær- og sopplukking. Det ligger til rette for kanoog kajakkpadling i løkene/smale elver, som flyter rofiq gjennom SvartlØk-/Smytehaugområdet, idylliske vannveier, som er helt spesielt for denne hyttegrenda. Sommerstid er det bademuligheter. Området byr m.a.o. på trenings- og rekreasjonsaktiviteter for de spreke såvel som for barnefamilier, og er et fint utgangspunkt for ekspedisjoner i høstens spiskammer med fiskestang eller bærspann. Se for øvrig Det er satt av tras6er for gjennomgående skilglyper i det nye hlrtteområdet samt for naturlige stier og ferdselåårer. Her er det langrennsski inn/ut Oppdrag nr. side I/7

2 Eiere/selgere fra mangå av tomtene, og en trenqer ikke bruke bilen fdr å komme seia u{ på skitrir i l6ypenettet på SØre Vegglifje11. Et området er avsatt for speslalområde for Lek/ idrett/sport med mulighet for å utvikle ulike naturbaserte aktiviteter i hyttegrenda. Et annet område er avsatt ti1 nærlngsvirksomhet med servicetilbud. Liv-Kristin og Roar Øygarden, 3628 Veggli Asbjørn Blakstad, 3638 Veggli Stein Erik Tveiten 3632 Uvdal Tomtenes registerbetegnelse og adresse: Øygardens tomter: De vil bli fradelt gnr. tl bnr. 4 i Rollag kommune knr Dette gjelder tomtene nr.: 49, 52, 54, 55, 56, 60, 6r, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70 og 7L Blakstads tomter: De vil bli fradelt gnr. L7 bnr. 1 i Rollag kommune knr Dette gjelder tomtene nr.: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 og 79 Tveitens tomter: De vil b1i fradelt gnr. 10 bnr. 3 i Rollag kommune knr Dette gjelder tomtene nr.: Tinglyste forpliktelser Tilliggende rettigheter 22, 28, 42, 43, 85, 86, 87, 8 8, 89, 90, 9L, 92, 93, 94 og Tomtene er ikke fradel-t selgernes eiendommer i dag, men vif bfi fradelt etterhvert som tomtene selges. Kommunen besørqer at hver tomt får eget gnr. bnr. ved at Melding til tinglysing blir ti-nglyst ved Statens kartverk. Tomtenes adresse: SvartlØk-Smylehaug hyttegrend, SØre Vegglifjell, 3628 Veggli. Ingen pr. i dag. ved tinglysing av skjøtet på ny (e) eier (e), vir heftelse/servitutt b1i tinglyst på tomten: "Det påhviter hjemmelshaver til gnr. /bnt., Rollag kommune knr. 0632, å innbetale årlig avgift ti1 Vegglif jell Utmarkslaq, org.nr l-85. " Årlig avgift for hytteeierne å betale i dag er NOK ,-. Avgiftene, som kommer inn, brukes bl.a. til tilrettelegging for friluftsaktiviteter m.m. = grønn infrastruktur. Det ligger ingen jakt- eller fiskerettigheter til tomtene..heller ikke rett til å ta ved på grunneiernes eiendommer utenfor tomtegrensene for hver tomt. - Etter avtale med selgerne, kan trær fjernes for å få utsikt/sol på tomtene. Det er mang'e fjellvann på Søre Vegg1ifje1l. Fiskekortet angir i hvilke vann det er til-iatt å fiske. Det er tryte (abbor) og ørret i vannene. Lovverket om motorferdsel i utmark gjelder på Veg91ifjel1. Oppdrag nr. side 2/ 7

3 StØrrelse på tomtene Reguleringsbestemmelser for hyttene som kan bygges Fasader Pr. i dag er tomtene en del av selgernes eiendommer. Det vil for hver tomt etter salg b1i holdt kart- og delingsforretning hvorved tomtene vi1 bli oppmålt ti1 å ha et areal på fra m m2. Dette vil skje i barmarkssesongen. Gjeldende reguleringsplan for tomtene er "Reguleringsplan for SvartlØk*smylehaug-Sundtjønn Vest, Rollag kommune" godkjent av kommunen Moderne, men naturtilpasset hytteområde med romslige hyttetomter med full standard, med veifremf6ring til hyttene, innlagt vann og for kloakk og gråvann. På hver tomt kan det føres opp to bygg, med hovedhytte og uthus. På tomter som på plankartet er over 2,0 da eller der det for Qvrtg ligger til rette for det, kan det tillates fqtrt opp inntil tre bygninger i tunformasjon med hovedhytte, anneks og uthus. Se under S 4. Byggeområder i reguleringsbestemmelsene hvj-1ke av selgernes tomter dette gjelder. Prosent bebygd tomteareal (a-eva1 er innti-l 15? av tomtens areal. Utnyttelsesgrad for tomter i nye hyttefelt er BRA 150 m2 for fritidsbolig, med uthus/anneks BRA = 20 m2 og to oppstillingsplasser for biler med BRA : 35 m2, samlet BRA = 205 m2. Disse bestemmel-sene gjelder i utgangspunktet for tomtene og alle feltene på Smylehaug, men med unntak: For tomtene 50r 5I, 52,53, 54,55, 66,78, BB' 89, 94..., som er spesielt avmerket, gjelder at BRA = 150 m2 for fritidsboligt BRA = 60 m2 for anneks oq BRA : 40 m2 andre uthus. I tillegg kan det bygges 4 oppstillingsplasser for biler med BRA : 70 m2. Samlet BRA = 320 m2 for hele tomta e1ler samlet å-bya = 15U. For eldre hytteområder med mindre hytter gjelder BRA =120 m2 for friti-dsbolig, med uthus/anneks BRA = 25 m2 og to oppstillingsplasser for biler med BRA = 35 m2, samlet BRA = l-80 m2. Dette gjelder tomtene L-64 (med unntak av tomtene nevnt i forrige avsnitt) og a1le tidligere godkjente og bebygde tomter. Skal normalt ikke overstj-ge 3,5 m og m6nehøyde skal ikke overstige 6 m over gjennomsnittlig planert terreng. For tomtene 31, 38, 39 og 53 skal ikke mønehøyde overstig'e 5r5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Bygninger skal oppf6res i tre eller natursteinmaterialer og tilpasses landskap, eksisterende bygninger og lokal byggeskikk. AlIe bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom grader- Som taktekkingsmateriale skal det fortrj-nnsvis benyttes torv, skifer, tre eller mørk papp. Blanke metallplater qodkjennes ikke. Det skal Oppdrag nr side 3/7

4 Infrastruktur Veinettet i området Utbyggervalg UtIeie Ligningsverdi Eiendomsskatt Hytteeierforening Driftsutgifter infrastruktur i hyttegrenda Byggefrist Byggeti 1l-ate Ise Konsesjonsfrihet/ konses j on benyttes farger i m6lrke nyanser el-l-er tjærebrune nyanser. Hvite og lyse farger godkjennes ikke. Tomter med h$y standard inkl i tomteprisene: Vei til tomtegrense, vann fra nærmeste koblingskum, strøm fra nærmeste fordelingsskap, gråvannsanlegg og tett tank for kloakk nedgravd på tomten. For komme ti1 tomtene, gis rett til å benytte eksisterende veier, som selgerne ei-er eller har bruksrett ti]. Der adkomstvei eies/drives av veiforening, må kjøperne inngå egen avtale eller betale den til enhver tid fastsatte avgift til veiforening for å få bruksrett til veien. Det vil b1i opprettet et eget veilag for SvartlØk-Smylehaug hyttegrend, som vil inngå br6yteavtaler og sonrmervedlikehold av veinettet. Det er fritt utbyggervalg, dvs. at tomtekjdperne selv velger hytteleverandør og de håndverkerne hun/han ønsker å engasjere. Inqen begrrensninger i utleie av hele fritidsboligen under ett ti1 boligformål. Vil først bli fastsatt etter at skjøtet er tinglyst på kjøper (ne). Rollag kommune har innført eiendomsskatt, men den gjelder kun bygninqer. Avgift NOK 0,- på ubebygde hyttetomter. Hytteeierforening i området er Myrefjell og Omegn Hytteforening se http: / /www.myref jel-l.no. Medlemsskap er obligatorisk for tomtekjøpere, og medlemsskap pr. år p.t. koster NOK 200t-. Det er forelppig ikke avgjort om det er selgerne eller evnt. andre som skal stå for driften av borbrønner/pumpehus etc. i hyttegrend. Hver hytte vi1 årlig måtte betale en avgift. StØrrelsen er ikke fastsatt. Tomtene skal bebygges innen 2 år fra aksept av av hensyn til driftsutgifter i hytteqrenda. Hvis av praktiske årsaker velg'er å utsette hyttebyggingen ut over 2 år fra dette tidspunkt, blir kj6perne belastet andelsvise fellesutgifter som om hadde bygget på tomtene. Selgerne forblir eiere av infrastrukturen utenfor hver tomts grense. Det er ikke søkt om byggetillatelse for tomtene. plikter å signere på "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. " Konsesjonsfrihet/evnt. konsesjon er kjflpernes ansvar å oppnå. Kommunen behandler søknadene gebyrfritt. Oppdrag nr. side 4/7

5 EN SAMLET OPPSTILLING OVER PRISANTYDNING OG GEBYRER/AVGIFTER: Ved kjdpsum lik prisantydninq på f.eks. tomt nr. 62 ink1. vann, vei, avløp for kloakk og qråvann: Tomt nr. 62 NOK , - Dokumentavgift av skjøtet til staten, 2,5? av NOK , - ' 15.ooor- Rettsgeblzr ti1 staten for tinglysing av Rettsgebyr for bekreftet utskrift av grunnboken " 1.060r- L72,- NOK ,- Engangsavgift for til veilaget for Hva som er avtalt om meglers vederlag Forbehold om endelig tomteareal Skjærbrekkavegen " 5.000, Behandlingsgebyr til kommunen for fradelingssøknad for tomt 2.250, - Kart- og delingsforretning for areal m2 ti1 kommunen 15. oo 0, - Rettsgebyr tinglysing av Melding til tinglysing 1.060,- Tomt og omkostninger NOK ,- Dersom kj6pet skal lånefinansj-eres, og det skal tinglyses pantedokument til fordel for bank i rettsgebyret til staten NOK I.232,' inkl. bekreftet utskrift av grunnboken, i tillegg ti1 NOK ,- pr. pantedokument. Det tas forbehold om gebyrflkninger. Selgerne tar forbehold om endring av priser på usolqte tomter. Meglers vederlagi er avtalt til NOK '- pr. omsatt tomt inkt. mva. + utleq'gsdekning' som betales av selger. Oppgjprshonorar på1pper hos alle eiend.omsmeg'lerforetak' men pga. myndighetenes krav, må foretak, som også gjøt oppgj øret' oppgi dette i salgsoppgaven. - Oppgjflrshonoraret er inkl. i NOK ,-, og utgjdr NoK 3.500,- inkl. mva. - I ti1fellet oppsigelse av oppdrag (ene) i oppdragstiden, er det avtalt at megler har krav på forholdsmessig betaling fastsatt med utgangspunkt i det avtalte vederlag. Dekning av utlegg kan kreves i samsvar med avtalen uten hensyn til oppsigelsen. Det kan forekomme mindre avvik/justeringer av tomtearealet etter oppmåiingen i forhold ti1 areal avtalt i akseptert bud/kjøpekontrakt. Dette gir hverken selger eller kjfper rett ti1 justering av kjøpesummen. Oppdrag nr. side 5/7

6 oppgj ør Eierskifteforsikring Boligkj øperforsikring Solgt ttsom den ertt Lov om hvitvasking Budgivning Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger må være innbetalt på meglers klientkonto senest pr. overtakelsesdato. Det kreves ikke forskuddsbetalj-ng/depositum ved kontraktsunderskrift. er selv ansvarlig for at innbetaling er meglerforetaket i hende til avtalt tid, og må selv påse at evnt. bankforbindelse er informert om dette. Selgrerne har ikke tegnet eierskifteforsikring i f. b.m. salg av tomter. Det er mulig for kjøper(ne) å tegne boligkjøperforsikring gjennom HElP-forsikring AS. Denne forsikringen må tegnes senest på kontraktsmøtedato. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon e1ler 1es mer om dette på www. he1p. no. Hyttetomtene selges i den stand de er ved besiktigelse, Jfr. avhendingslovens S 3-9. Dette innebærer bl.a. at det kun kan påberopes mangel der dette fplger av SS 3'7 eller 3-8: * Kj øper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne ti1, og som kjøperen hadde grunn ti1 å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slik opplysning ikke b1e gitt. * Det kan også foreligge mangel hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for E5vrig. Kj øper kan ikke påberope segi noen andre bestemmelser etter avhl. kap. 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, Jfr. avhl. S 3-9, jfr. S 1-212'). Eiendomsmeglere er fra ur.derlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at ei-endomsmegleren har plikt til å melde fra ti1 Økokrim om evnt. mistenkelige transaksjoner. Dersom du etter besiktigelse ønsker å kjøpe en tomt, må du straks inngi skriftlig ti1 megler. Budet gis på eget skjema, som er vedlagt. Akseptfristen i budet skal ikke være kortere enn Lil k1. L2200 første virkedag etter sist annonserte visning. regnes ikke som virkedag. - Bud med kortere akseptfrist enn bestemmelsen krever, kan ikke formidles gjennom megler. Dersom budet oppfyller kravet til akseptfrist, er bestemmelsen uten betydning for når megler kan sta:ite budrunden e1ler når budet kan aksepteres. I tilfelle der det holdes visning etter individuell avtale, gjelder de alminnelige reglene om budgivning, som sier at budfristen ikke skal være så kort at megler ikke kan sikre selger og Oppdrag nr. side 6 /7

7 Visninger Egen nettside Annonse Veibeskrivelse Oppdragsansvarliglansvarlig megler Salgsoppgavedato, og aktuel-le interessenter et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg. Budet må sendes meqler i signert stand pr. faks e1ler scannet dokument pr. epost, evnt. leveres megler/sendes i posten. Budet må gi opplysning'er om budets størrelse og finansiering. Budet er bindende for budgiver innenfor de-n frist budgiver setter som akseptfrist. Budgiver bekrefter ved sitt bud at tomten er besiktiget, samt at salgsoppgave m/vedlegg er mottatt og lest. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på kjilper. Ftter avtale med megler eller selgerne. Tidspunkt for fellesvisninger vil b1i lagt ut i annonsen på Finn. Noen tomteinteressenter velger å se på egenhånd. Det skulle være lagt til rette for det ved at tomtene er merket med tomtenr. www. svartlok. no FINN eiendom med FfNN-kodez Gå inn på Buskerud fylke, Rollag kommune. Fritidstomter. Rv 40 i Numedal, Kongsberg - Vegg1i ca. 6,2 mil-. Like Veggli sentrum i 60 sonen, r det skilt på venstre side av Rv 40 "Sqre Vegglifjell", her svinger man inn. F'ø19 Skjærbrekkavegen, som svinger seg opp mot fje11et. Elektronisk bom med innkast NOK 80,-, tar kort og mynt. - Fortsett til kryss hvor skilt viser veien t.il Sundtjønn. Veien stiger stort sett hele tiden. Når man nærmer seg Sundtjpnnområdet, passeres sgppelboder på h6yre side, veien flater ut før den går ned mot Sundtjønn. Man kommer til en stor parkeringsplass langs veien. I enden av denne ligger Norsk Folkehjelps hytte på h6yre side. Fortsett rett frem ca. I km. etter hytta. Da kommer du ti1 en tavle hvor det står Tomter SvartlØk. Tomteområdet strekker seg fra avkj6ri-ng hovedvei. Det er bygget og br6ytet hyttefeltsveier i SvartlØk*smylehaug hyttegrend, sllk at det er mulig å finne frem til de forskjellige tomtene på egenhånd. E1len Bryhn Hansen, Eiendomsmegler MNEF Mob. 9I L, tlf Mail ellenqbryhnhansen. no 2013, den 08. februar Ell-en Bryhn Hansen Eiendomsmegler MNEF Oppdrag nr. side 7 /7

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter!

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter! Oppdragsnr: 2013386 SJUSJØEN Tomter Sjusjøen 4449-4452, 2612 SJUSJØEN Prisant. fra kr 1 300 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 1 334 792 Tomt ca. 1.000 kvm. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

SALGSOPPGAVE NORDRE KIRKENG TOMTEFELT - 1798 AREMARK

SALGSOPPGAVE NORDRE KIRKENG TOMTEFELT - 1798 AREMARK SALGSOPPGAVE NORDRE KIRKENG TOMTEFELT - 1798 AREMARK 12 Store, flotte, vestvendte festetomter ved Aremarksjøen. Strand - Båtplass - Offentlig vann og avløp. INNHOLD Nøkkelinformasjon Reguleringsplan med

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 HAFJELL Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 TOMTEFELTET LIGGER RETT VEST FOR

Detaljer

Skotselv. Tregata, 3330 SKOTSELV. Prisant.: fra kr 790.000 + omk. Tomt: ca. 835-1034 m² Eiendomstype: Tomt

Skotselv. Tregata, 3330 SKOTSELV. Prisant.: fra kr 790.000 + omk. Tomt: ca. 835-1034 m² Eiendomstype: Tomt Skotselv Tregata, 3330 SKOTSELV Prisant.: fra kr 790.000 + omk. Tomt: ca. 835-1034 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 10 Andre opplysninger 14 Vedlegg 23 Nabolaget

Detaljer

Tomt Morvikbrekkene ÅSANE - MORVIK

Tomt Morvikbrekkene ÅSANE - MORVIK Tomt Morvikbrekkene ÅSANE - MORVIK Prisantydning: Kr. 1 800 000,- Boligtomt med flott beliggenhet i attraktivt område - fantastisk utsikt og gode soforhold Tomt Morvikbrekkene ÅSANE - MORVIK Boligtomt

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

Hallingdal- Primhovda Sør

Hallingdal- Primhovda Sør www.webtop.no Hallingdal- Primhovda Sør Høystd. hyttetomter på toppen av Ål skisenter Eiendomsmegler MNEF: Per Håvard Sørbøen Telefon: 23 00 80 50, fax: 2246 0040, mobil: 958 11 703, e-post: phs@eie.no

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold.

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! NJERVESANDEN 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. Njervesanden Priser: Kr.2.700.000,- + omkostninger 1 MeGLers KOMMeNTar Nå har vi for salg 3 innregulerte

Detaljer

Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier

Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger.

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 SKEI Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 Prisantydning: 700.000,- Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Kathrine

Detaljer

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Kr 575 000,- + omk. Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter Ca 1.000

Detaljer

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod SØGNE Indre Rivenes Panorama - sjønære tomter, 4640 SØGNE Prisant. kr 3 200 000 + omk. Totalpris inkl.

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 398 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO Oppdragsnr: 7114011 KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda tomt 18, 3580 GEILO Prisant. kr 4 990 000 + omk av tomteverdi Totalpris inkl. omk. kr 5 043 800 Prom/bra ca. 85/87 kvm. Tomt ca. 1 418 kvm. Arkitekttegnet

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND

SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND INNHOLD Nøkkelinformasjon Situasjonskart Kommunal eiendomsinformasjon (GIS/LINE WebMatrikkel) Oversikt over fakturert kommunale avgifter for gr. 36, bnr.

Detaljer

DEL AV TOMANNSBOLIG NY OG MODERNE SLETTEBROTAN. Ny og moderne del av tomannsbolig Slettebrotan 115 A/B

DEL AV TOMANNSBOLIG NY OG MODERNE SLETTEBROTAN. Ny og moderne del av tomannsbolig Slettebrotan 115 A/B DEL AV TOMANNSBOLIG NY OG MODERNE SLETTEBROTAN Ny og moderne del av tomannsbolig Slettebrotan 115 A/B Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Boligen ligger i et nytt og barnevennlig boligfelt

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer