prospekt Flytende rente Storebrand Eiendomsfond AS Obligasj onsl6n rsrn No Verdipapirdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "prospekt Flytende rente Storebrand Eiendomsfond AS Obligasj onsl6n 200612012 rsrn No001.034183-7 Verdipapirdokument"

Transkript

1 prospekt Flytende rente Storebrand Eiendomsfond AS Obligasj onsl6n rsrn No Verdipapirdokument Storebrand Eiendomsfond AS c/o Union EiendomskaPital Postboks 1715 Vika N-0121 Oslo Telefon 23 li 6900 Telefaks 23 ll 6970

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Risikofaktorer for obligasj onslanet Ansvarserklrering Verdipapirinformasj on Borsnotering Endrede forhold Annet Vedlegg Ldneavtale Regnskap 3. kvartal Storebrand Eiendomsfond AS

3 Risikofaktorer for obli gasjonslfr net I tillegg til kredittrisiko vil investeringer i dette obligasjonslanet medfsre likviditetsrisiko, generell markedsrisikog renterisiko. Likviditetsrisiko: Det er ikke inng6tt market-maker avtale for lfinet, noe som for investor representerer en likviditetsrisiko. Fokus Markets vil dog som tilrettelsgger av l6net forsske 6 stille gode pnser pfl obligasjoner utstedt av Storebrand Eiendomsfond AS, og vil bidra til at kostnadene ved kjop og salg av obligasjoner er lave. Markedsforholdene kan imidlertid endre seg over tid. Generell markedsrisiko Kursen pa obligasjonen vil avhenge av spesifikke forhold knyttet til Storebrand Eiendomsfond AS som utsteder, men vil ogs6 kunne svinge som et resultat av svingninger i markedet for eiendomsobligasjoner eller generelle svingninger i markedet for kredittobligasjoner, Renterisiko Obligasjonslflnet loper med en rentebinding pe 3 mineder og vil siledes folge svingningene i markedsrentene med kvartalsvis justering. Renterisikoen i denne type obligasjonslan er 1av.

4 Ansvarserklaring Storebrand Eiendomsfond AS erklrerer at opplysningene i prospektet s& langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en siik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold og at vi har gjort alle rimelige tiltak for & sikre dette. l / * / \ t r \ t. ) \ u ll(*6- Pr--, *-*-\-*-- Oslo 07. desember 2006, Storebrand Eiendomsfond AS

5 Verd i pa pi ri nformasjon ISIN: NO 00i Utsteder: Storebrand Eiendomsfond AS Type verdipapir: Renteberende obligasj on med variabel rente. Verdipapirene forrentes med grunnlag i NIBOR for en 3-m6neders periode med tillegg av A,42 prosentpoeng. Rentesatsen reguleres hver 3. m6ned. LAnebelop: NOK Innbetalingsdato: 20. november 2006 Utstedelsesdato: 20. november 2006 Forfallsdato: 2L mai2012 NIBOR: 3 mineders NIBOR Margin: Pluss 0,42 '/op.a. Rentesats / Kupong: 3 mineders NIBOR + Margin Rentebrok * Kupong: AcV360 Rcntereguleri n gsdato : 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november hvert 6r' Bankdagkonvensjon: Modifi sert pifol gende. Dersom Rentebetalingsdato eller Forfallsdato ikke er en Bankdag, fl14tcs Rentebetalingsdato/Forfallsdato til forste pifolgende Bankdag. Medfsrer fl yttin gen at Renteb etali n gsdatolforfall sdato fal ler i p&folgende kalendermfined, fl yttes derimot Rentebetal in gsdatolforfal I sdato til siste B ankd ag forut for opprimelig RentebetalingsdatoiForfallsdato. Rentetermindato: Hver Rentereguleringsdato Renteberende f,o.m.: Innbetalingsdato Rentebaerende til: Forfallsdato # dager 1. termin: 92 dager Avdrag: Lanet loper uten avdrag og forfaller i sin heihet pa Forfallsdato til pari kurs. Sikkerhet: Obligasjonene utgior en ordiner gieldsforpliktelse Utstederen, som bare star tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran andre ordinrre gieldsforpliktekser' Obligasjonencr sikret ved pant i Pantobjektene og Kontantdepoet. Sikkerheten skal ligge innenfor Sikkerhetspakken. Sikkerheten er sideordnct med ISIN NO b6de i Panteobjektene og Kontantdepoet. Linet har ved utbetaling sikkerhet innenfor 70 o/o av Markedsverdien. Leiekontrakter i Pantobjektene som er tinglyst fsr 20. november 2006 kan tillates 6 ha prioritet foran Obligasjonenes pantesikkerhet. Utsteder kan bytte ut eiendommer som img6r i Pantobjektene. Ved slik ombytting av eiendornmer fra Panteobjektene, ska1, dersom ombyttingen skjer ved salg, Utsteder sette irur tilstrekkelige midler p& Kontant<iepoet til 6 oppfylle kravene til Sikkerhetspakken' Ved etablering av pant i nye eiendommer sorn skal inngi i Panteobjektene skal Tillitsmannen, etter Utsteders anmodning, frigjore midler fra Kontantdepoet i den utstrekning dette er mulig uten at kravene til Sikkerhetspakken misligholdes.

6 Panl*i;:tli 42,Gw.40 Bnr Grcnssn 5-7. Gnr. 208 Bnr.26A s med n6vrerende og fremtidig bebyggelse og anlegg og samtlige tilhorende rettigheter og driftstilbehsr som metto bli pantsattil sikkerhet for Obligasjonene. Tillitsmannen skal notifiseres som panthaver i Pantobjektene. Obligasjonener i hver eiendom siket ved pantobligasjon slik det fremgir av tabellen ovenfor, til sammen NOK ' Sikkerheten stilles p& sideordnet prioritet med ISIN NO hvor emisjonsbelapet er maksimum NOK ,00. Utstederen fbrplikter seg til: ikke ( enten det skjer som en, eller flere handlinger, flivillig eller ufrivillig) 6 overdra hele eller deler av virksomheten, eller i endre virksomhetens art, hvis dette medforer en vesentlig svekkelse av Utstederens evne til 6 oppfylle sine forpliktelser, 6 sorge for forsvarlig forvaltning, vcdlikehold og fullverdiforsikring av Pantobj ektene, 6 selge Panteobjektene eller disponere over Panteobjektene pi en slik rn6te at Obligasjonenesikkerhet settes i fare. 6 sorge for at summen av Obligasjonene ikke overstiger Sikkerhetspakken og i sorge fbr at Verdijustert Egenkapital ikke er lavere er:.l:, 2A a/o. Definisjoner: Markcdsverdi: Gjennomsnittlig verdianslag pi Pantobjektene wrdert av Akershus Eiendom AS og EiendomsConsult AS. Kontantdepoet: Bankkonto pantsatt og sperretil fordel for Tillitsmannen ( p6 vegne av obligasjonseierne ), og hvor banken hvor kontoen er etablert har fraskrevet seg motregningsrett i kontoen,

7 Sikkerhetspakken: 80 % av Markedsverdien pluss hele verdien av Kontantdepoet. Justert Totalkapital: totalkapital justert for mer- og mindreverdier mellorn postene sorn inng6r i bokfort totalkapital og Markedsverdi. Verdijustert Egenkapital: bokfsr-t egenkapital dividert pi Justert Totalkapital Emisjonskurs: Obligasjonsstorrelse: Tillitsmann: Tilrettelegger(e): 100 % NOK 500,000 Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo Fokus Markets, Postboks 1170, Sentrum 0107 Oslo Rcgisterforer: Verdipapinegister: Kalkulasjonsagent: Kursnoteringsavgift: Prospektavgift: Markedspleie: Omsettelighet: Godkj ennelser / Tillatelser: L6neavtale: Lovgivning: Innlosning: Avgifter: Fokus Bank ASA, Verdipapirservice, 7466 Trondheim Det utstedes kun elektroniske verdipapirer som registreres i VPS ASA, Postboks 4, 0051 Oslo. Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo NOK 2.761,00 NOK ,00 Det er ikke inngitt market-maker avtale for lflnet Obligasjonener fritt omsettelige Fullmakt til opptak av linet er gitt i Utsteders styre l6.november Det vil fsr Innbetalingsdato bli inngitt en Lineavtale mellom Utsteder og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obl i gasj ons ei ernes retti gheter o g plikter i lineforhol det. Tillitsmannen inng&r denne pi vegne av obligasjonseierne og gis ogs& rnyndighetil i opptre pa vegne av disse si langt Lineavtalen rekker. Obligasjonseiernes rettigheter vedrorende obligasjonseiermoter, innkalling og avstemming er omtalt i Lineavtalens kap. 5. Obligasjonseier har ved tegninglkjop av obligasjoner akseptert L6neavtalcn og er bundet av de vilkir som er inntatt i Lineavtalen. Kopi av Lineavtalen kan fis ved henvendelse til Tillitsmannen og Utsteder. Utstedelse av obligasjonene cr regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige vemeting skal vere rett vemeting. Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevct den enkelte obligasj onseier direkte fra vcrdipapinegister. Foreldelsesfristen fbr eventuelle krav pi renter og hovedstol folger norsk lovgivning, p,t, 3 ir for renter og 106r for hovedstol. Utsteder skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med 16net. Eventuelle offentlige avgifter og skatter pl annenhindsomsctning av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift, Utsteder er ansvarlig for at eventueli kildeskatt palagt ved lov blir tilbakeholdt.

8 Ref'eranserente: Rentebetalingsdato: Rentef astsettelsesdato : Rentekonvensjon: Rentestafidato: Obligasjonsrente: NIBOR p& hver Rentefastsettelsesdato, armrndctil nrrmeste hundredels prosentpoeng, for den renteperiode som er angitt under Referanserente. Referanserenten reguleres med virkning fra og med hver Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato. l)e datoer Obligasjonsrenten forfaller til betaling. 20. februar, 20. rnai,2o. august og 20. november hvert ir. Rentebetalingsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjon, Fsrste Renetfastsettelsesdato er to bankdager far Rentestartdato. Deretter er Rentefastsettelsesdato to Bankdager fsr hver Rentebetalingsdato. Act/360, Obligasjonsrenten beregnes pi grunnlag av faktisk antall palopte kalenderdager fra og med Rentestartdato/Rentebetalingsdato til nestc Rentebetalingsdato. Antallet rentedager divideres med 360. Den dato Obligasjonen er rentebrcrcnde fra. Obligasjonen forrentes med den rentesatsom svarer til Referanserente + Margin, fra og med Rentestartdato til fsrste Rentebetalingsdato og deretter lopende fra og med hver Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato inntil Forfallsdato. NIBOR - definision: Effektiv rente: Rentetermincr: ( Norwegian interbank Offered Rate ) renteavlesning for en nrcrrriere angitt periode pi Reuterside NIBR kl i Oslo, Dersom Reuterside NIBR ikke er tilgyengelig, fiemet, eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke g:r et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det benyttes en annen side p6 Reuters eller annen elektronnisk nyhetsformidler som Tillitsmaruren mener angir den samme rente som Reuterside NIBR. Er dette ikke mulig beregner Till itsrnannen rentes ats en b aseil pi sammenl i gnb ar kvotering rnellom banker. Avhengig av markedskurs. Effektiv rente for forste renteperiode blir fastsatt 2 bankdager for Innbetalingsdato. Renten betales etterskuddsvis pa Rentereguleringsdato. Forste rentetermin forf all er pi forste Rentere gul cringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin loper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller pi Forfallsdato.

9 Borsnotering Linet vil bli sokt notert p& Oslo Bors. Tidligst 1 l. desember Endrede forhold For informasjon om endrede forhold i selskapets drift som har s(edd i tiden etter dato for registreringsdokumentet, den 28. april 2006, henvises investorer til Verdipapirdokumentet godkjent av Oslo Bsrs den 17. oktober Regnskapstall for 3. kvartal er vedlagt. Annet Hverken Storebrand Eiendomsfond AS, eller dette lanet har noen form for offisiell rating. Storebrand Eiendomsfond har benyttet Fokus Markets som tilrettelegger for l6net. Tilretteleggers arbeid har bestitt i 6 finne riktig pris og garantere fulltegning av 16net. Tilrettelegger (Fokus Markets) kan inneha posisjoner i Obligasjonslinet, eller eventuelt andre obligasjons- og sertifikatlan samt aksjer utstedt av Utsteder. Tilrettelegger bekrefter for avrig, sa langt tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av obligasjonslinet. Verdianslaget pi Pantobjektener foretatt av Akershus Eiendom AS og EiendomsConsult AS, og er i henhold til Utsteder korrekt gjengitt.

10 Norsk Tillitsmann ASA Obligasj onsavtale InngAtt: mellom Utsteder: 17. november 2006 med org nr: og Tillitsmann: Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann ASA med org nr: pa vegne av Obligasjonseierne i: FRN Storebrand Eiendomsfond AS obligasjonsldn 2006t2012 rned ISIN NO '7 Utstederen har forpliktet seg til 6 emittere Obligasjonene pa de vilksr som folger av Avtalen. 1. Obligasjonene srerlige vilkflr Med de presiseringer og definisjoner som folger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene folgende saerlise vilkir: Ernisionsramme: NA "'*l xi Emisjonsbelop: tohundretrettifemrnillioner PAlydende: Valuta: NOK (norske kroner) Emisjonsdato: 20. november 2006 Forfallsdato: 21. mai 2012 Innfoielseskurs: 100 % Call NA NA Put: NA NA Rentestartdato: Obiigasjonsrente: Iteferanserente: Margin: Rentebetalinssdato: Rentekonvensjon: Tilleggsbelop: Bankdagkonvensjon: Notering: Noteringssted: Emisjonsdato Ref-eranserente + Marsin 3 mineder (NiBOR) 0,42 prosentpoeng p.a. 20. februar, 20. mai,20. august og2a. november hvert 6r Faktiskei360 NA Modifisert pifolgende JA Oslo Bors

11 Norsk Tillitsmann ASA 2, Presiseringer og definisjoner I Avtalen gjelder folgende presiseringer og definisjoner av ord og uttrykk: Avtalen: Bankdag: Bankdagkonvensjon: Call: Egne Obligasjoner: Emisjon: Emisjonsbelop: Emisionsdato: Emisjonsramme: Forfallsdato: Innfrielseskurs: ISIN: Dette dokument med tillegg av de eventuelle Vedlegg dokumentet viser til, og eventuelle sener endringer og tillegg som partene avtaler. Dag som norske banker kan gjennomfsre valutatransaksjoner og som ogs6 er ipningsdag for Norges Banks oppgjorssystem (NBO). Konvensjon som angir hva som skal gjelde dersom Rentebetalingsdato eller Forfallsdato ikke er en Bankdag. (i) Er Bankdagkonvensjon angitt som Modifisert Pifolgcnde flyftes Rentebetalingsd ato/forfallsdato til fsrste p6folgende Bankdag. Medfsrer flyttingen at Rentebetalingsdato/Forfallsdato faller i pifolgende kalenderm6ned, flyttes derimot Rentebetalingsd atolforfall sdato til si ste B ankdag forut for opprinnelig Rentebetalingsdato/Forfallsdato. (ii) Er Bankdagkonvensjon angitt som Ujustert fastholdes Rentebetalingsdato/Forfallsdato selv om den ikke er Bankdag (betalinger gjennomfores da pi forste Bankdag etter Rcntebetalingsd atolforfallsdato). Utstederens rett til fizrtidig 6 innlsse Obligasjoner pi angitte tidspunkt(er) og tilhorende kurs(er) jf pkt og pkt Er Call angitt som NA gjelder ikke bestemmelsene om Call. Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innflytelse over Utstederen eller noen som Utstederen har bestemmende innflvtelse over. Utstedelse av Obligasjoner i henhold til Avtalen. Summen av Pilydende pi de Obligasjoner som (minimum) skal inngi i forste Emisjon. Dato for fsrste Emision, Det belop som summen av Pilydende av samtlige Obligasjoner hoyst kan utgjore. Er NA angitt i feltet for Emisjonsramme, kan det ikke emitteres ut over det belop som er angitt under Emisjonsbelop. Datoen Obligasjonene forfaller til betaling. Forfallsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjon. Kurscn, fastsatt i prosent av Pilydende, som Obligasjonene skal innlsses til pi Forfallsdato. Identifikasjonsnummeret for Obligasjonene (Intemational Securities ldentifi cation Numbering system).

12 Norsk Tillitsmann ASA Justert Totalkapital Kontantdepoet: Margin: Markedspiass: Markedsverdi: NIBOR: Notering: Noteringssted: Obligasjon: Obligasjonseier: Obligasjonseiermote: Obligasjonsrente: totalkapital justert fbr mer- og mindreverdier mellom postene som inngir i bokfsrt totalkapital og Markedsverdi. Bankkonto pantsatt og sperret ti1 tbrdel for Tillitsmannen ( pi vegne av Obligasjonseierne ), og hvor banken hvor kontoen er etablert har traskrevet seg motregningsrett i kontoen. Det tillegg, angitt i prosentpoeng, som skal tillegges Referanserenten. Er Margin angitt som NA anvendes ikke Margin. Den verdipapirbors eller amen ancrkjent markedsplass for verdipapirer, hvor Utstederen har eller soker Obligasjonene noteft. Om NEI er angitt under Notering gjelder ikke bestemmelsene i Artalen som henviser til Markedsolass. Gjennomsnittlig verdianslag pa Pantobjektene vurdert av Akershus Eiendom AS os EiendomsConsult AS. (Norwegian Interbank Offered Rate) renteavlesning for en n&nnere angitt periode p6 Reuterside NIBR kl i Oslo. Dersom Reuters side NIBR ikke er tilgjengelig, fernet, eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det benyttes en annen side pi Reuters eller annen elektronisk nyhetsformidlcr som Tillitsmannen mener angir den samme rente som Reuterside NIBR. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rentesatsen basert p& sammenlignbar kvotering meilom banker. Avgjor sporsmilet om notering pa Markedsplass av Obligasjonene. Er JA angitt i feltet for Notering er Utstederen forpliktet til 6 soke Obligasjonene notert pa Markedsplass. Er NEI angitt i feltet for Notering foreligger ingen forpliktelse til i sske notering pa Markcdsplass, men er samtidig ikke et hinder for at dette kan gjores. Markedsplass(er) hvor Obligasjonene sskes notert. Verdipapirer emittert under Avtalen, innenfor Emisjonsrammen, og som er registrert i Verdipapinegisteret. De(n) som er registrert i Verdipapinegisteret som eier av Obligasjon(ene). Mste av Obligasjonseiere avholdt i henhold til Avtalens kap 5. Den rentesatsom Obligasjonene forrentes med. (i) Er Obligasjonsrenten angitt som en prosentsats skal Obligasjonene forrentes til denne prosentsatsen anno (basert pa Rentekonvensjonen angitt i kap 1) fra og med Rentestartdato til Forfall sdato. (ii) Er Obligasjonsrenten angitt som Referanserente + Margin skal Obligasjonene forrentes pro anno med den rentesatsom svarer til Referanserente + Margin (basert pa den i kap 1 angitte Rentekonvensjonen), fra og med Rentestartdato til fsrste Rentebetalingsdato og deretter lopende fra og med hver Rentebetalingsdato tii neste Rentebetalingsdato inntil Forlallsdato. Referanserenten reguleres med virkning fra og med hver Rentebetalinssdato til neste Rentebetalinssdato /Forfallsdato. Pantobjektene: Pantobjekter som angitt i Vedlegg 1

13 Norsk Tillitsrnann ASA D 3l r,,1 a-,'{ o' Rcfcranserente : l{egisterforer: Rentefastsettel sesdato : R entekonvensj on : Rentestartdato Sikkerhetspakken Tilleggsbelop: Obligasjonseiernes rett til forlidig A innlosc Obligasjoner ti1 angitte tidspunkt(er) og tilhorende kurs(er) jf pkt og pkt Er Put angitt som NA gicidor ikkc bestemmelsene om Put. Det nomincile belop pa hver Obligasjon. NIBOR pi hver Rentefastsettelsesdato, avnindetil narmeste hundredels prosentpoeng, for den rentepenode som er angitt under Referanserente. Referanserenten reguleres rned virkning fra og mcd hver Rentebetalingsdato tii neste Rentebetalingsdato. Er Referanserenten ancitt sorn NA anr.endes ikke Referanserente. I Det foretak som av Utsteder er utpekt ti1 6 administrere (fore utsted erl:onto for) Ob I i gasj onene i Verdipapirregisteret. Rentehetalinqsdato: I De(n) dato(er) Obligasjonsrenten forfaller til betaling. Rentebetalingsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjon. De datoer Referanserentcn fastsettes for kommende renteperiode for Obligasjoner med regulerbar rente. Forste Rentefastsettelsesdato er to B ankdager fsr Rentestarldato. Il eretter er Rentefasts ettel sesd ato to Bankdaser fbr hver Rentebetaiin ssdato. Konven sj on for b cregning av Obli gasj onsrenten. (j) Er Rentekonvensjon angitt sorn 30/360 skai rentebetaiing fra og med en Rentestarldato/Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato beregnes pi grunniag av et ir som bestar av 360 dager rned 12 m6neder d 30 dager. Unntatt fi'a dette er: (a) Hvis dcn siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i m6neden og den forste dag i penoden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i mineden, sa skal den m6ned som inneholder siste dag i penoden ikke avkortes til 30 dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er dcn siste kalenderdag i februar maned, sa skai februar mlned ikke forlenges ti1 en m6ned bestiende av 30 dager. rii ) Er Rentekonvetrsjon angirt sont Faklisk,'360 skel rentebetaling beregnes pi grunnlag av faktisk antall palopte kalenderdager fia og med Rentestartdatol Rentebetaiingsdato ti1 neste Rentebetalin gsdato. An tal J et rentedager divideres rned 360 Den dato Obligasjonene er rentebzerende fra. Er Rentestaddats snoitt som NA anvendes ikke Rentestatldato. 80 o/o av Markedsverdien pluss hele verdien av Kontantdepoet. Hvis JA er angitt under Tilleggsbelop gjelder sarlige bestemmelser for Obligasjonenes avkastning m.v. fastsatt i Vediegg. Er Tilieggsbeiop angitt som NA foreligger ikke bestemmelser oni Tilleggsbelop. i i

14 Norsk Tillitsmann ASA Tillitsmann: UtestAende Obligasjoner: Utsteder: Valuta: Vedlegg: Verdijustert Egenkapita Verdipapirregister: Den/det foretak som ivaretar obligasjonseiernes rettigheter etter Avtalen, jf kap 6. Alle Obligasjoner under Al'talen fratrukket Egne Obligasjoner. Den/det foretak som er skyldner (debitor) for Obligasjonene. Dcn valuta Obligasjonene er denominert i Evenfuelle vediegg til Avtalen. bokfsrt egenkapital dividert pa Justert Totalkapital. Det register der Obligasjonene er registrert.

15 Norsk Tillitsmann ASA 3. Obligasjonens ovrige vilkflr 3.1. Formilet med Emisjonen Formilet med Emisjonen er genercll finansiering av Utstederens virksomhet Obligasjonenes notering og prospekt Ved notering av Obligasjonene p6 Markedsplass skal sporsm6l om noteringen som krever obligasjonseiernesamtykke avgjores etter bestemmelsene i Avtalen Er Obligasjonene noteft pa Markedsplas skal Utstederen fremskaffe de dokumenter og den infonnasjon som er nsdvendig for 6 opprettholde noteringen Utstederen skal sorge for at Avtalen vedlegges som en del av prospekt og annet tegningsmateriell for Obligasjonene Obligasjonenes status 3.3. i. Obligasjonene utgjor en ordinrer gjeldsforpliktelse for Utstedercn, som bare st6r tilbake for fbrpliktelser sorn ved lov skal dekkes foran ordinere gleldsforpliktelser Obligasjonenes sikkerhet Obligasjonene er sikret ved pant i Panteobjektene og Kontantdepoet, Sikkerheten skal ligge innenfor Sikkerhetspakken. Sikkerheten er sideordnet med ISIN NO b6de i Panteobjektene og i Kontantdepoet Ved Emisjonsdato skal summen av alle Obligasjoner under Afialen ha sikkerhet innenfor 70 o/o av Markedsverdien. Leiekontrakter i Pantobjektene som er tinglyst for Emisjonsdato kan tillates i ha prioritet foran Obligasjonenes sikkerhet Utsteder kan bytte ut eiendommer sorn inngir i Pantobjektene, Ved slik ombytting av eiendommer fra Panteobjektene, skal, dersom ornbyttingen skjer ved sa1g, Utsteder sette inn tilstrekkelige rnidler pi Kontantdepoet til I opplylle kravene til Sikkerhetspakken. Ved etablering av pant i nye eiendommer som skal inng6 i Panteobjektene skal Tillitsmannen, etter Utsteders anmodning, frigjore midler fra Kontantdepoet i den utstrekning dette er mulig uten at kravcne til Sikkerhetspakken misligholdes Utstederenssarligeforpliktelser Utstederen forplikter seg til (a) ikke (enten dette skjer som 6n, eller flere handlinger, frivillig elier ufriviilig) A overdra hele eller dolcr av virksomheten, eller 6 endre virksomhetens art, hvis dette medfsrer en vesentlig svekkelse av Utstederens evne til 6 oppfylle sine forpliktelser etter Avtalcn, (b) 6 sorge for forsvarlig forvaltning, vedlikehold og fullverdiforsikring av Panteobjektene, (c) i selge Panteobjektene eller disponere over Panteobjektene pa en slik tn6te at Obligasjonenes Linets sikkerhet settes i fare, t

16 (d) 6 sorge for at summen av alle Obligasjoner under Al'talen ikke overstiger Sikkerhetspakken og (e) 6 sorge for at Verdijustert Egcnkapital ikke er lavere enn20 o/o. Norsk Tillitsmann ASA 3.6. Utstederens betalinger Utstederen skal pi hver Rentebetalingsdato etterskuddsvis betale pilopte Obligasjonsrenter til Obligasj onseierne Utstederen skal pi Forfallsdato bctale Pilydende p& Obligasjonene multiplisert med Innfrielseskursen til Obligasjonseieme Utstederen skal pi Forfallsdato betale eventuelle Tilleggsbelop til Obligasjonselerne Utstederen kan ikke gjore avsetninger for motkrav eller gjennomfsre motregning i betalingsforpliktel ser som fol ger av Ar,tai cn, Ved utovelsc av cventuell Call eller Put skal Utstederen p6 dato angitt under Call eller Put betale til Obligasjonseierne P6lydende pi Obligasjonene multiplisert mcd den kurs sorn skal gjcldc for den angitte dato Et hvert belop som Utstederen skal betale ti1 Obligasjonseierne skal vrere disponibelt for Obligasjonseierne den dato belopet skal bctales i henhold til Avtalen Hvis Utstedercn ikke har betalt forfalte krav etter Avtalen, uavhengig av om Obligasjonener erklrrt misligholdt, skal dct betales en forsinkelsesrente av det forfalte kravet tilsvarende det hoyeste av: a) NIBOR for en periode p6 en uke mcd tillegg av 3 Yo p.a. (fastsettes to Bankdager far forfallet, og deretter ukentiig), og b) gjeldende Obligasjonsrente p6 det aktuelle forfallstidspunkt med tillegg av 3 Yo p.a. Forsinkelsesrenter legges ved hver regulering til dct forfalte krav og forrentes med dette (renters rente). 3.7, Utsvelse av fortidig innlosningsrett av Obligasjonene 3.7.l. Hvis Utstederen onsker 6 utsve eventueil rctt ti1 Call, skal dette meldes til Obligasjonseierne og Tillitsmannen senest 30 - tretti - Bankdager for innlssning skal gjennomfores Utsteders innlosning av mindre enn aile Obiigasjonene skal gjennomforcs ved uttrekning mellom Obligasjonene Hvis Obligasjonseieren snsker fl utsve eventuell rett til Put, skal dette meldes Obligasjonseierens egen registerfarer i Verdipapinegisteret senest 15 - femten - Bankdager for innlssning skal gjennomfores.

17 Norsk Tillitsmann ASA 3.8. Mislighold av Obtigasjonene Obligasjonene kan av Tillitsmannen erkleres misligholdt dersom Utstederen: (a) ikke rettidig har ovcrholdt sine betalingsforpliktelser etter pkt. 3.6, med mindre betaling etter Tillitsmannens oppfatning Apenbart vil bli gjennomfort, og er gjennomfort, innen 5 - fem - Bankdager etter at belopet forfalt, (b) ikke oppfyller ovrige vesentlige forpliktelser etter Ardalen, med mindre forholdet etter Tillitsmarlnons oppfatning kan rettes og er rettet, innen 10 - ti - Bankdager etter at Utstederen ble oppmerksom pa forholdet, (c) ikke er i stand ti1 6 oppfylle andre lineforpliktelser som er forfalt eller kausjons- eller garantiforpliktelser som erblitt effektive, eller (ii) dersom Utstederens andre lineforpliktclscr kan bringes til fortidig forfall som foige av Utstederens mislighold, forutsatt at summen av nevnte forpiiktelser (for i og ii) utgjor mer enn det hoyeste av enten NOK (norske kroner ti millioner) eller 1 prosent av Utstederens bokfsrte egenkapital ved avgivelsen av siste 6rsregnskap, (d) tas under konkursbehandling, offentlig administrasjon, innleder offentlig gjeldsforhandling, erkjenner 6 vare insolvent, e1ler cn vesentiig del av Utstederens aktiva er gjenstand for arrest, utlegg eller beslag, (e) blir besluttet opplost, (0 har gitt feilaktige eller rnange1fu1le opplysninger som har hatt vesentlig betydning for wrderingen av Utstederens evne til I oppfylle Ar,talen, eller (g) er i en situasjon som gir Tillitsmannen, etter konsultasjon med Utstederen, rimelig grunn til 6 anta at Utstederen ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. 4. Andre bestemmelser 4.1. Krav til dokumentasjon Tillitsmannen skal ha mottatt fra Utstederen den dokumentasjon soln er angitt nedenfor sencst to Bankdager for dato for forste Emisjon. (a) Artalenundertegnet, (b) Utstederens beslutning om Emisjon, (c) dokumentasjon som viser at den som underlegner Avtalen har rett til 6 foryiikte Utstederen (firmaattest, ful lm akter m.v.), (d) Utstedersvedtekter, (e) bekreftelse pa at kravene i verdipapirhandelloven kap 5 er oppfylt, (0 eventuelle offentlige godkjennelscr som er nsdvendige for Emisjonen, (g) bekreftelse pa at Obligasjonene er registrert i Verdipapinegisteret, (h) underskrevet avtale i henhold tilpkt4.9.2, (i) eventuell bekreftelsc etter pkt 4.2.2, og 0) all dokumentasjon som er offentliggjort i tilknytning til Emisjonen. (k) bekreftelsc pi etablering av Panteobjektene som nevnt i pkt 3,4.1. Tillitsmanncn kan godkjenne innestd.elseserklaring fra norsk bank eller annen finansinstitusjon om at pantedokumentene vil fi riktig prioritet som midlertidig oppfyllelse av kravet til riktig prioritet for pantedokumentcne. \

18 Norsk Tillitsmann ASA (l) bekreftelse pa tilfredsstillende forsikring av Panteobjektene og at Tillitsmannen er notifi sert som panthaver. (m) Bekreftelse pi opprettelse av Kontantdepoet, (n) Verdianslag p6 Pantobjektene r,urdert av Akershus Eiendom AS og EicndomsConsult AS Tillitsrnannen kan endre fristen eller dokumentasjonskavenc ctter pkt 4.l. i For Obligasjonene kan emittereskal Tillitsmannen skriftlig meddele Utstederen og Registerforeren at dokurnentasjonskravene er oppfylt og at dokumentcner kontrollert Erklrering fra Utsteder Ved enhver Emisjon er Utstederen ansvarlig for at: (a) alle opplysninger soilr er avgitt i forbindelse med Emisjoncn, sa langt Utstederen kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre de gitte opplysningenes betydningsinnhold tned hensyn til vurderingen av Obligasjonene, og at Utstederen har gjort alie rimelige tiltak for 6 sikre dette, (b) Utstederen har fattet gyldig beslutning om Emisjonen, og at Emisjonen ikke er i konflikt med Utstederen ovrige forpliktelser, (c) eventuelle offentlige godkjennelser som er nodvendig for Emisjonen foreligger, og at (d) alle offentlige krav er oppfylt, (f blant annet verdipapirhandelloven kap 5 og emisjonsforskriften av 1996 nr. 1247) Tillitsmannen kan for enhver Emision kreve at Utstederen ved saerskilt erklarine bekrefter oppfullelsen av pkl Emisjoner etter forste Emisjon 4.3.L Dersom Emisjonsramme er angitt i pkt.1, har Utstederen rett til 6 gjore ytterligere Emi sj oner innenfbr Emi sj onsramm en, foruts att at : (a) Emisjonen skjer senest fem (5) Bankdager fsr Forfailsdato, (b) de nodvendige dokumenter i pkt fbrtsatt er gyldige, og at (c) Utstederen innest6r for de fbrhold som er nevnt i pkt Gjennomforing av yttcrligere Emisjoner krever skriftlig bekreftelse fra Tillitsmanncn til Utstederen pa at vilkarene foreligger med mindre Utstederen er en finansinstitusjon under tilslm av Kredittilsynet og Obligasjonene for Utstederen utgjor en usikret ordinrer gieldforpliktelse (ikke ansvarlig 1&n) Utstederen kan med skriftlig samtykke fra Tillitsmannen utvide Emisjonsrammen. Tillitsmannen kan keve at sporsmalet forelegges Obligasjonseieme. Eventuell utvidelse av Emisj onsrammen skal meddeles Obligasj onseieme o g Markedsplassen.

19 Norsk Tillitsmann ASA 4.4. RegistreringavObligasjoncnc Utstederen er ansvarlig fbr at verdipapiropplysningene kni.ttet til Obligasjonene til enhver tid er korrekt registrert i Verdipapirregisteret Rentefastsettelsc Dersom Ar,'talen f-astsetter at Obligasjonsrenten skalregulercs i Obligasjonenes lopetid, foretas rentefastsettelse av Tillitsmannen. Obligasjonsrenten frem til neste Rentebetalingsdato skal meddelcs Obligasjonseierne, Utstederen, Registerforeren og Markedsplassen Utsteders erverv av Obligasjoner Utstcdcren kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende e1ler slette disse Obligasjonene i Verdipapinegisteret Utstederensopplysningsplikt 4.'l.1. Utstcderen skal: (a) straks infbrmere Tillitsmannen om ethverl mislighold av Avtalen, og om ethvert forhold som Utstederen forstar eller burde forsta vii kunne fsre ti1 mislighold, (b) uoppfordret informere Tillitsmamen om frvr.ge forhold hos Utstederen av vesentlig betydning for Utstederens oppfyllelse av Avtalen, (c) uoppfordret informere Tillitsmannen dcrsom Utstederen vil overdra hele eller deler av virksomheten eller endre virksomhetens art, (d) p6 anmodning oversende Tillitsmannen Utstederens Arsrapport og delirsrapport samt annen informasjon som Tillitsmannen har saklig behov for, (e) pa anmodning fra Tillitsmannen sende oversikt over Utstederens beholdning av Egnc Obligasjoner, (0 sende kopi til Tillitsmannen av meldinger til Foretaksregisteret som innebrrer at kreditorvarsel skal utstedes, og (g) sende kopi til Tillitsmannen av meldinger til Markedsplassen som er relevante for Obligasj onene, s amtidig med oversendel se til Markedspl assen (h) informere Tillitsrnannen om endringer i registreringen av Obligasjonene i Verdipapirrcgisteret og (i) minst en gang pr 6r, samtidig med fiemleggelse av irsregnskap, jfr (d) ovcnfor, rapportere overholdels e av av1rge forpliktelser etter pkt , dog slik at pkt (e) skal rapporleres hvert halvir Meddelelser Tillitsmannens skriftlige meddelelser, varsler, innkallinger mv. til Obligasjonseierne, skal sendes via Verdipapirregisteret, mcd kopi tilutstederen og eventuell Markedsplass Utstederens skriftlige meddelelser til Obligasjonseierne skal sendes via Tillitsrnannen, eventuelt via Verdipapinegisteret med kopi til Tillitsmannen. Eventuell Markedsplass skal ogs6 informeres.

20 Norsk Tlllitsmann ASA 4.9. Omkostninger Utstederen skal dekke alle egne utgifter i forbindelse med Avtalen og gjennomforing av Altalens bestemmelser, herunder utarbeidelse av Ar,talen, evenfuell notering av Obligasjonene pi Markedsplass og registrering og administrasjon av Obliga-jonene i Verdip apirre gi steret Tillitsmannens vederlag og omkostninger skal dekkes av Utstederen og er fastsatt i egen avtale. Tillitsmannens omkostninger som ikke kan dekkes p6 annen m6te, skal kunne dekkcs vcd 6 avkortc utbctaling til Obligasjonseiemc Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Awalen og gjemomforing av Ar.talens bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar for eventuelle ofl'entlige avgifter pd omsetning av Obligasjonene Utstederen er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov blir tilbakeholdt. 5. Obligasjonseiermote 5.1. Obligasjonseiermstetsmyndighet Obligasjonseiermotet er obligasjonseierfeliesskapets overste organ. Dersom Obligasjonseiernes beslutning cller samtykke er nsdvendig etter Avtalen eller etter lov, treffes vedtak av Obligasjonseierne p6 Obligasjonseiermstet. Vedtak truffet pi Obligasjonseiermotet er bindende for alle Obligasjoner Innkalling og giennomforing av Obligasjonseiermste Obligasjonseiermste avholdes etter begjrring fra: (a) Utstederen, (b) Obligasjonseiere som representerer minst ll10 av Utest6ende Obligasjoner, (c) Tillitsmamen,eller (d) Markedspiassen Obiigasjonseiermstet innkalles av Tillitsmannen. Begjering om avholdeise av Obligasjonseiermste sendes Tillitsmannen skriftlig og skal presist angi de saker som snskes behandlet Har Tillitsmannen ikke etterkommet en gyldig begjrcring om avholdelse av Obligasjonseiermete innen 10 - ti - Bankdager etter mottak av begjreringen, kan den som begj rerte Obli gasj ons ei ermotet s elv foresti innkalling Obligasjonseiermotet innkalles senest 10- ti - Bankdager far matedagen for Obligasjonseiermotet. Innkallingcn scndes til de Obligasjonseieme som er registrert i Verdipapirregisteret pi tidspunktet for utsendelsen av innkallingen. Oversikt over den enkelte Obligasjonseierens beholdning av Obligasjoner skal vedlegges innkallingen. lnnkallingen sendes o gs6 Markedspl as sen for o ffentii ggj oring. \"

21 Norsk Tillitsmann ASA Innkallingen skal angi de saker som skal behandles p6 obligasjonseiermstet. Tillitsmannen kan i innkallingen ogsi frernlegge andre sakei tii behandling enn de som omfattes av beglreringen. Er Avtalcn foreslitt endret skal hovedinnholdet av forslaget angis i innkallingen 5.2.6' Tillitsmannen kan kreve at Utstederen ikke endrer sin beholdning av Obligasjoner i perioden fra obligasjonseiermste er begjrert til mstet er avholdt Saker som ikke er meddelt Obhgasjonseieme etter reglenc om innkalling til Obligasjonseiermotet, kan bare avgjores med samtykke fra Obligasjonseierne som representerer samtligc Utestiende Obligasjoner. 5.2'8. Obligasjonseiermstet avholdes i lokaler anvist av Tillitsmannen. Obligasjonseiermotet 6pnes og, med mindre Obligasjonseiermstet vedtar noe annet, ledes av Tillitsmannen. Er Tillitsmannen ikke til stede 6pnes Obligasjonseierm stet av en Obligasjonseier, og ledes av en representant for Obligasjonseieme som velges av Obligasjonseiermstet Det skal fores protokoll fra Obligasjonseiermstet. I protokollen skal det angis hvilke Obligasjonseierc som er representert, og antallet Obligasjoner de enkelte Obligasjonseiere kan avgi stemme for. Videre skal protokollen inneholde dc vedtak som fattes pi motet og utfallet av stemmegivningen. Protokollen skal underskrives av mstelederen og minst en annen person som velges av Obligasjonseiermotet. Protokollen skal oppbevares av Tillitsmannen p6 betryggende m6te og vrre tilgjengelig for Obligasjonseierne Pi Obiigasjonseiermotet har Obligasjonseierne, Tillitsmannen og Markedsplassen adgang til 6 mste. Moteleder kan gi andre adgang til motet, med mindre Obligasjonseiermotet bestemmer noe annet. Obligasjonseier kan mstc ved fullmektig og har rett til i ta med rfidgiver. Tillitsmannen avgjor i tvilstilfelle hvem som har msterett for Obligasjonen Representanter for Utstederen har adgang ti1 & mste pi Obligasjonseiermstet. Obligasjonseiermstet kan bestemme at Utsteders representanter ikke deltar i behandlingen av en sak. Utstederen har rett til 6 vrre til stede under avstemninsen, 5.3. VedtakpiObligasjonseiermotet Pfl Obligasjonseienlstet gir hver Utestiende Obligasjon rett til 6n sternme i henhold til rcgistrerte Obligasjoner i Verdipapirregisteret ved utlopet av dagen fsr avholdeise av Obligasjonseiermstet. Den som ipner Obligasjonseiermatet avgor hvilke Obligasjoner som skal ansesom Egne Obligasjoner og ikke gi stemmerett i alle saker kan Utstedercn, Tillitsmannen og enhver Obligasjonseier kreve skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet gjelder det motelederen slutter seg til, selv om mstclcderen ikke er Obligasjonseier. 5.3,3. For at Obligasjonseiermotet skal kunne fatte gyldig vedtak mi minst halvparten (I12) av Utestiendc Obligasjoner v&re representert, jf. dog pkt 5.4. Selv om mindre enn halvparten (112) av Utestiende Obligasjoncr representert, skal Obligasjonseiermotet avholdes og avstemningj ennomfores Et vedtak p& Obligasjonseiermstet krever tilslutning fra et flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i okt 5,3.5.

22 Norsk Tillitsmann ASA I folgende saker kreves tilslutning fra minst to tredclcr (213) av de avgitte stemmer: (a) endringer av Avtalens besternmelser om Obligasjonsrenten, lopetid, innlosningskurs og ovrige bestemmelser som har bctydning for Obligasjonenes avkastning, (b) overforing av Avtalens rettigheter og forpliktelser til annen utsteder (skyldner), eller (c) bytte av tillitsmann Obligasjonseiermstet kan ikke treffe vedtak som er egnetil 6 gi enkelte Obligasjonseiere eller andre en urimelig fordel pi andre Obligasjonseieres bekostning Tillitsmannen skal sorge for at vedtak truffet pa Obligasjonseiermstet blir iverksatt, Vedtak truffet pi Obligasjonseiermstet skal meddeles Utstederen, Obligasjonseierne og Markedsplassen GjentattObligasjonseiermste Hvis Obligasjonseiermotet ikke kan fatte gyldig vedtak etter pkt , kan det innkalles til gjentatt Obligasjonseiermste for behandling av samme sak. I imkallingen til gjentatt Obligasjonseiermote skal det opplyses om fremmotet og resultatet av avstemninger pi det forste Obligasj onseiermotct, Ved behandling av saken i gjentatt Obligasjonseiermote, kan det treffes gyldig vedtak selv om mindre enn halvparten (112) av Utest6ende Obligasjoner representert. 6. Tillitsmannen 6.1. l'illitsmannens oppgaver og myndighct Tillitsmannen skal ivareta Obligasjonseiernes rettigheter etter Avtalen, og etter lov og forskrift i forhold som har sitt grunnlag i Ar.talen, herunder kontrollere rettidig og korrekt betaling av Obligasjonene og Obligasjonsrente, informere Obligasjonseierne, Registerforeren og eventuell Markedsplass om relevant informasjon som innhentes og mottas i egenskap av Tillitsmann, gjemomfore obligasjonseiermster og treffe beslutninger og iverksette vedtak truffet i henhold til Avtalen. Tillitsmannen er ikke forpliktet til 6 wrdere Utstederens finansielle stilling utover de forpliktelser som matte folge dircktc av Awalen Tillitsmaruren kan ta ethvert skritt for 6ivaretaObligasjonseiemes rettigheter i alle forhold som har sitt grunnlag i Avtalen. Tillitsrnannen kan awente handlinger til saken er forelagt Obligasj onsei ermstet fillitsmannen kan med bindende virkning for Obligasjonseieme treffe beslutninger vedrsrende Avtalen, herunder foreta endringer i Avtalen) som etter Tillitsmannens vurdering ikke vesentlig forringer Obligasjonseiernes rettigheter eller interesser etter Avtalen, jf dog pkt 6.I.5. IJ

23 Norsk Tiilitsmann ASA 6.1.4' Tillitsmanncn kan mcd bindcnde virkning for Obligasjonsei.erne treffe beslutninger i andre tilfeller enn nevnt i pkt etter forhandsvarsel til Obligasjonseieme, jf dog pkt Varselet skal inneholde forslaget til endring og Tillitsrnannens l'urdering av dette. Det skal opplyses om at forslaget ikke kan besluttes av Tillitsmannen alene med bindende virkning for obligasjonseieme dersom en Obligasjonseier inngir skriftlig protest mot forslaget innen en fiist fastsatt av Tillitsmannen. Fristen kan ikke vere kortere erur 5 - fem - Bankdager fla utsendelsen av varselet Tillitsmanncn kan ikke treffe beslutninger etter pkt 6. I.3 eller som ang6r forhold nevnt i pkt 5.3.5, unntatt for 6 rette ipenbare uriktigheter, uklarhctcr eller ufullstendigheter Tillitsmannen kan ikke treffe beslutninger som er egnet til 6 gi enkelte Obligasjonseicre eller andre en urimelig fordel pa andre Obligasjonseieres bekostning Beslutninger truffet av Tillitsmannen etter pkt 6.1 skal meddeles Utstedercn, Obiigasjonseieme og Markedsplassen, med mindre det er ipenbart unodvendig Obligasjonseiermotet kan vedta bytte av tillitsmann uten samtykke fra Utstederen, jf pkt Erklrering av misligholdo heving og inndrivelse Dersom det inntreffer forhold som nevnt i pkt 3.8 kan Tillitsrnannen gjennomfore ethvert tiltak Tillitsmannen finner p6kevd for 6 ivareta Obligasjonseiernes interesser, herunder erklrre mislighold, heve Ar,'talen og erklare Obligasjonene med tillegg av renter og omkostninger forfalt til betaling, samt forest6 inndnvelse av Obligasjonene Dersom Tillitsmannen fir skriftlig krav om i gjennomfore tiltak som nevnt i pkt 6.2,1 fra Obligasjonseiere som representcrer minst li5 av Utestiende Obligasjoner, og Obligasjonseiennotet ikke har truffet beslutning om andre losninger, skal Tillitsmannen gennomfore tiltakene" Tillitsmannen skal hoides skadeslss for virkningen av tiltak som er iverksatt etter pkt eller ettcr vedtak om mislighold p8 Obligasjonseiermotet, og kan kreve skadeslssholdelse og sikkerhet fra de Obligasjonseiere som har fiemsatt krav etter pkt eller sternt for beslutningen pa et Obligasjonseiermote Ansvar Tillitsmannen er kun ansvarlig for direkte tap Obligasjonseiem eller Utstederen lider som f'olge av at Tillitsmannen uaktsomt eller forsettlig har forssmt sine oppgaver etter Avtalen. Tillitsmannen har ikke ansvar for innholdet av informasjon som Tillitsmannen videreformidlcr til Obligasjonseieme p& vegne av Utstederen , Utstederen er ansvarlig for direkte tap Tillitsmannen lider som falge av at Utstederen har forsomt sine plikter etter Avtalen, herunder tap som talge av at Tillitsmannen har innrettet seg etter erklaeringer og opplysninger Utstederen har avgitt i forbindelse med etablering og gjennomforing av Avtalen. 6,4. Bytte av tillitsmann Bytte av tillitsurann avgjores av Obligasjonseiermotet etter reglene i kap 5' Tillitsmannen fungercr irurtil ny tillitsmann eventuelt er valgt'

24 Norsk Tillitsmann ASA Utgifter til ny tillitsmann dekkes av Utstederen etter pkt 4.9, men kan - helt el1er delvis - krcves rcfundcrt av Tillitsmamen dcrsom by.ttct skyldes brudd pi Tillitsmanncns forpliktelser etter Avtalen eller andre forhold Tillitsmannen er ansvarlig tbr Tillitsmannen plikter A medvirke til at den nye tillitsmannen uten ugrunnet opphold etter Obligasjonseiermotet, f6r de nodvendige dokumenter og opplysninger for 6 utfsre sine oppgaver etter Avtalen. 7. Generellebestemmelser 7.I. Virkninger av Avtalen - obligasjonseierfelleskap Obligasjonseierne har ved tegning av Obligasjonsr eller pa annen mite akseptert at: (a) Obligasjonseieme er bundet av Ar4alen. (b) Tillitsmannen har fulhnakt ti1 6 opptre pi vegne av Obligasjonseierne (c) Tillitsmannen hat, for sin saksbehandling vedrorende Avtalen, rett til innsyn i Verdipapinegisteret om eierforholdetii Obligasjonene i Verdipapirregisteret, (d) Ar,'talcn ctablcrcr ct fellcsskap mellom Obligasjonseieme som innebrerer at: (i) Obligasjonene er seg i mellom sideordnede og likestilte, (ii) Obligasjonseieme ikke kan opptre direkte overfor Utsteder, herunder ikke selv ta ut ssksm6l mot Utstederen, (iii) Utstederen ikke kan opptre direkte overfor Obligasjonseieme, (iu) Obligasjonseierne ikke kan oppheve obligasjonseierfellesskapet, og (v) at den enkelte Obligasjonseier ikke kan tre ut av obligasjonseierfellesskapet Avtalen er tilgjengelig for enhver og kan fis hos Tillitsmannen elier Utstederen Lowalg og verncting Konflikter som mitte oppsti under Avtalen og som ikke kan lsses i minnelighet, skal avgjores etter norsk rett og med Oslo Tingrett som verneting. 7.3, Annet Endring av Avtalens bestemmelser kan bare foretas med samtykke fia Utstederen og Tillitsmannen, med unntak av endring som nevnt i pkt 6, Kontaktopplysninger Utstederen og Tiilitsrnannen skal holde hverandre informert om endring i postadresse, e- postadresse, telefon- o g telefaksnummer og kontaktpersoner. I I / r'\, J.1., Utstederen Ar,.talen er utstedt i to eksemplarer (originaler), hvorav Utstederen og Tillitsmannen beholder ett hver. 15

25 RESULTAT ]RIFTSINNTEKTER STOREBRAND EIENDOMS. FOND AS -eieinntekter Zvrige inntekter U SUM INNTEKTER 0 n DRIFTSKOSTNADER Ovrige honorarer Etabl./oppst.kostn.-hist. Eierkostnader Rehabiliterinq n SUM DRIFTSKOSTNADER BIDRAG TIL ADM/KAP ( ) FINANS INNT./ KOSTN. Interne finansinntekter Finansinntekt bank Finanskostnader bank I nterne finanskostnader ( ) 0 RESULTAT FOR AVSKR Avskrivning Nedskrivninq PERIODENS RESULTAT BALANSE PR EIENDELER ANLEGGSMIDLER Tomter Forretningseiendommer Akk. avskrivning eiendommer Leietakerinnredninger I nnventar/tekn. utstyr Anlegg under utforelse Aksier i datterselskaoer STOREBRAND EIENDOMS- FOND AS 0 0 n U I SUM ANLEGGSMIDLER :INANSIELLE ANLEGGSMIDLER -An til foretak i konsern \ndre fordrinoer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Andre markedsbaserte finans- Kundefordringer Kortsiktig fordring samme konsern n

26 Forskuddsbet. Kostnader Opptjente inntekter Ooptiente renter SUM OMLOPSMIDLER Qlt[' trrtrnntrl trfl GJELD OG EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Annen innskutt egenkapita OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Resultat SUIVI EG-ENIKAPITAL ANNEN LANGSIKTIG GJELD Utsatt skatt Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til selskap i konsern Annen langsiktigjeld I I ( ) ( ) KORTSIKTIG GJELD (932867) Skyldig off.avgifter Leverandorgjeld 0 Betalbar skatt lavsatt konsernbidrag 0 til selskap lgleld i konsern/pelopte renter 0 I Forskuddsbet. husleie n lrnnen palopt kostnad SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD U

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

I med ISIN I NO O01 032476.7

I med ISIN I NO O01 032476.7 Obligasj onsavtale Inngått: mellom Utsteder: med org nr: med org nr: - I og Tillitsmann: på vegne av Obligasjonseierne i: 27. juni 2006 I I 2006/2010 Nordea Bank Norge ASA 911 044 110 I Norsk Tillitsmann

Detaljer

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende obligasj onsavtale Inngått: 28. august 2014 mellom Utstederen: Lillestrøm Sparebank med org hr: 937885911 og Tillitsmannen: Nordic Trustee. ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseieme i: FRN

Detaljer

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 30. november 2006 mellom Utsteder: Sparebank 1 Gruppen AS med org nr: 975 966 372 og Tillitsmann: med org nr: 963 342 624 Norsk Tillitsmann ASA på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 8. november 2006 mellom Utsteder: Hafslund ASA med org nr: 912 230 252 og Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: 5,10 % Hafslund

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. ..' ~I 1..... Norsk Tillitsmann Obligasjonsavtale!-- Inngått: 4. februar 2014 mellom Utstederen: medorgnr: 992836679 og Tillitsmannen: med org nr: 963342624 Sunnhordland Kraftlag AS l~orsklinltsmannalsa

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 29. august 2012 mellom Utstederen: Verd Boligkreditt AS med org nr: 994 322 427 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. medisin. Emisjonsramme: Emisjonsdato

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. medisin. Emisjonsramme: Emisjonsdato Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 25. mars 2013 mellom Utstederen: Sparebanken øst med org nr: 937888937 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015.

FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015. Olav Thon Eiendomsselskap ASA 01.10.2012 Verdipapirdokument ISIN NO001065967.5 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015. Verdipapirdokument Tilrettelegger: Oslo, 01.10.2012 Verdipapirdokumentet

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10.

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7 Tilrettelegger: Stavanger, 10.06 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 21. mars 2013 mellom Utstederen: med org nr: 995 883 422 og Tillitsmannen: Totens Sparebank Boligkreditt AS Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin.

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin. o bligasj onsavtale Inngått: 17. februar 2015 mellom Utstederen: Orkdal Sparebank med orgnr: 947278770 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Obligasjonsavtale for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Obligasjonsavtale for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818

Prospekt. Verdipapirdokument for. 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818 Prospekt Verdipapirdokument for 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder SpareBank 1 SMN Verdipapirdokument Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder - fast rente Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer...3 2. Ansvarlige...4

Detaljer

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22.

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale - Inngått: 10. april2013 -- mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med orgnr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på

Detaljer

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder

FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 16.05.2017 Utkast ISIN: NO 0010792484 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 6. mai 2013 mellom Utstederen: Gjensidige Bank Boligkreditt AS med org nr: 994000845 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Hafslund ASA (lånt ageren)

Hafslund ASA (lånt ageren) ISIN NO 001020978.6 LÅNEAVTALE mellom Hafslund ASA (lånt ageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 6,20?40 Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2004/2014 INNHOLD

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand,

Verdipapirdokument. 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Kristiansand, Agder Energi AS, 17.06 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010711013 Verdipapirdokument 3,67 % Agder Energi AS obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010711013 Tilrettelegger: Kristiansand, 17.06 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 14.januar 2014 mellom Utstederen: Aurskog Sparebank medorgnr: 937885644 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA medorg nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Aurskog

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane,

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane, Sogn og Fjordane Energi AS, 14.03.2016 Verdipapirdokument ISIN NO0010759087 Verdipapirdokument 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO0010759087 Tilrettelegger: Sandane,

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Obligasjonsavtale. Agder Energi AS. Nordic Trustee ASA NOOOI0745268

Obligasjonsavtale. Agder Energi AS. Nordic Trustee ASA NOOOI0745268 Obligasjonsavtale Inngått: 8. september 2015 mellom Utstederen: Agder Energi AS med org nr: 981 952324 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder

Detaljer

Lyse Energi AS, prospekt av 20. juni 2007 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

Lyse Energi AS, prospekt av 20. juni 2007 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Lyse Energi AS åpent obligasjonslån 2007/2012 Tilrettelegger Oslo, 20. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 11 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 2. mars 2015 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank ASA

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2009/2011

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2009/2011 Tilrettelegger: Oslo, 17. juni 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon*

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Lyse AS Senior Usikret Åpen Obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. FRN Lyse AS Senior Usikret Åpen Obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010787054 Verdipapirdokument FRN Lyse AS Senior Usikret Åpen Obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787054 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 11. mars 2014 mellom Utstederen: Olav Thon Eiendomsselskap med org nr: 914594685 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 3. august 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for

DnB NOR Bank ASA, Prospekt av 3. august 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. for Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Tilrettelegger Oslo, 3. august 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon*

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs Dato: 16.12.2010 Endelig ISIN: NO001 0593577 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 8. juni 2010 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 8. juni 2010 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO Prospekt. Verdipapirdokument. Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 8. juni 2010 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0564594 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

LÅNEAVTALE. Schibsted Finans AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Schibsted Finans AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 020051.2 LÅNEAVTALE mellom Schibsted Finans AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Schibsted Finans AS åpent obligasjonslån

Detaljer

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736929 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0736929 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2015/2022 Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS TERM SHEET 9. mars 2017 [ ]% OBOS Forretningsbygg AS sikret obligasjonslån 2017/2022 ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: NO0010788979 OBOS Forretningsbygg AS Konsernet: Utsteder med datterselskap, jfr Lov

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 12. juni 2013 mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med org nr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: 100 % av Pålydende

Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: 100 % av Pålydende obligasj onsavtale Inngått: 20. januar 2014 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 26. mars 2012 mellom U tstederen: Lyse Energi AS med org nr: 980 001 482 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: 5,40%

Detaljer

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010662869 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0662869 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2012/2015 Tilretteleggere: Oslo, 23. november 2012 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. Flytende rente EDB Business Partner ASA åpent obligasjonlån 2006/2010 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument. Flytende rente EDB Business Partner ASA åpent obligasjonlån 2006/2010 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument Flytende rente EDB Business Partner ASA åpent obligasjonlån 2006/2010 ISIN NO 001 031374.5 Tilrettelegger: 4. juli 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer for obligasjonslånet...3

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder 03.12.2012 FRN Bien Sparebank Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN NO 001 0665490 Utsteder: Type lån: Bien Sparebank AS Lånebeløp: NOK 25 000 000

Detaljer

obligasj onsavtale 1.. Obligasjonenes særlige vilkår Inngått: 24. januar 2013, Rentekonvensjon: mellom Utstederen: BN Bank ASA

obligasj onsavtale 1.. Obligasjonenes særlige vilkår Inngått: 24. januar 2013, Rentekonvensjon: mellom Utstederen: BN Bank ASA obligasj onsavtale Inngått: 24. januar 2013, mellom Utstederen: BN Bank ASA :: ','... med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i:

Detaljer

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 15. februar 2016 mellom Utstederen: Bank 1 Oslo Akershus AS med org nr: 910 256 351 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer