prospekt Flytende rente Storebrand Eiendomsfond AS Obligasj onsl6n rsrn No Verdipapirdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "prospekt Flytende rente Storebrand Eiendomsfond AS Obligasj onsl6n 200612012 rsrn No001.034183-7 Verdipapirdokument"

Transkript

1 prospekt Flytende rente Storebrand Eiendomsfond AS Obligasj onsl6n rsrn No Verdipapirdokument Storebrand Eiendomsfond AS c/o Union EiendomskaPital Postboks 1715 Vika N-0121 Oslo Telefon 23 li 6900 Telefaks 23 ll 6970

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Risikofaktorer for obligasj onslanet Ansvarserklrering Verdipapirinformasj on Borsnotering Endrede forhold Annet Vedlegg Ldneavtale Regnskap 3. kvartal Storebrand Eiendomsfond AS

3 Risikofaktorer for obli gasjonslfr net I tillegg til kredittrisiko vil investeringer i dette obligasjonslanet medfsre likviditetsrisiko, generell markedsrisikog renterisiko. Likviditetsrisiko: Det er ikke inng6tt market-maker avtale for lfinet, noe som for investor representerer en likviditetsrisiko. Fokus Markets vil dog som tilrettelsgger av l6net forsske 6 stille gode pnser pfl obligasjoner utstedt av Storebrand Eiendomsfond AS, og vil bidra til at kostnadene ved kjop og salg av obligasjoner er lave. Markedsforholdene kan imidlertid endre seg over tid. Generell markedsrisiko Kursen pa obligasjonen vil avhenge av spesifikke forhold knyttet til Storebrand Eiendomsfond AS som utsteder, men vil ogs6 kunne svinge som et resultat av svingninger i markedet for eiendomsobligasjoner eller generelle svingninger i markedet for kredittobligasjoner, Renterisiko Obligasjonslflnet loper med en rentebinding pe 3 mineder og vil siledes folge svingningene i markedsrentene med kvartalsvis justering. Renterisikoen i denne type obligasjonslan er 1av.

4 Ansvarserklaring Storebrand Eiendomsfond AS erklrerer at opplysningene i prospektet s& langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en siik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold og at vi har gjort alle rimelige tiltak for & sikre dette. l / * / \ t r \ t. ) \ u ll(*6- Pr--, *-*-\-*-- Oslo 07. desember 2006, Storebrand Eiendomsfond AS

5 Verd i pa pi ri nformasjon ISIN: NO 00i Utsteder: Storebrand Eiendomsfond AS Type verdipapir: Renteberende obligasj on med variabel rente. Verdipapirene forrentes med grunnlag i NIBOR for en 3-m6neders periode med tillegg av A,42 prosentpoeng. Rentesatsen reguleres hver 3. m6ned. LAnebelop: NOK Innbetalingsdato: 20. november 2006 Utstedelsesdato: 20. november 2006 Forfallsdato: 2L mai2012 NIBOR: 3 mineders NIBOR Margin: Pluss 0,42 '/op.a. Rentesats / Kupong: 3 mineders NIBOR + Margin Rentebrok * Kupong: AcV360 Rcntereguleri n gsdato : 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november hvert 6r' Bankdagkonvensjon: Modifi sert pifol gende. Dersom Rentebetalingsdato eller Forfallsdato ikke er en Bankdag, fl14tcs Rentebetalingsdato/Forfallsdato til forste pifolgende Bankdag. Medfsrer fl yttin gen at Renteb etali n gsdatolforfall sdato fal ler i p&folgende kalendermfined, fl yttes derimot Rentebetal in gsdatolforfal I sdato til siste B ankd ag forut for opprimelig RentebetalingsdatoiForfallsdato. Rentetermindato: Hver Rentereguleringsdato Renteberende f,o.m.: Innbetalingsdato Rentebaerende til: Forfallsdato # dager 1. termin: 92 dager Avdrag: Lanet loper uten avdrag og forfaller i sin heihet pa Forfallsdato til pari kurs. Sikkerhet: Obligasjonene utgior en ordiner gieldsforpliktelse Utstederen, som bare star tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran andre ordinrre gieldsforpliktekser' Obligasjonencr sikret ved pant i Pantobjektene og Kontantdepoet. Sikkerheten skal ligge innenfor Sikkerhetspakken. Sikkerheten er sideordnct med ISIN NO b6de i Panteobjektene og Kontantdepoet. Linet har ved utbetaling sikkerhet innenfor 70 o/o av Markedsverdien. Leiekontrakter i Pantobjektene som er tinglyst fsr 20. november 2006 kan tillates 6 ha prioritet foran Obligasjonenes pantesikkerhet. Utsteder kan bytte ut eiendommer som img6r i Pantobjektene. Ved slik ombytting av eiendornmer fra Panteobjektene, ska1, dersom ombyttingen skjer ved salg, Utsteder sette irur tilstrekkelige midler p& Kontant<iepoet til 6 oppfylle kravene til Sikkerhetspakken' Ved etablering av pant i nye eiendommer sorn skal inngi i Panteobjektene skal Tillitsmannen, etter Utsteders anmodning, frigjore midler fra Kontantdepoet i den utstrekning dette er mulig uten at kravene til Sikkerhetspakken misligholdes.

6 Panl*i;:tli 42,Gw.40 Bnr Grcnssn 5-7. Gnr. 208 Bnr.26A s med n6vrerende og fremtidig bebyggelse og anlegg og samtlige tilhorende rettigheter og driftstilbehsr som metto bli pantsattil sikkerhet for Obligasjonene. Tillitsmannen skal notifiseres som panthaver i Pantobjektene. Obligasjonener i hver eiendom siket ved pantobligasjon slik det fremgir av tabellen ovenfor, til sammen NOK ' Sikkerheten stilles p& sideordnet prioritet med ISIN NO hvor emisjonsbelapet er maksimum NOK ,00. Utstederen fbrplikter seg til: ikke ( enten det skjer som en, eller flere handlinger, flivillig eller ufrivillig) 6 overdra hele eller deler av virksomheten, eller i endre virksomhetens art, hvis dette medforer en vesentlig svekkelse av Utstederens evne til 6 oppfylle sine forpliktelser, 6 sorge for forsvarlig forvaltning, vcdlikehold og fullverdiforsikring av Pantobj ektene, 6 selge Panteobjektene eller disponere over Panteobjektene pi en slik rn6te at Obligasjonenesikkerhet settes i fare. 6 sorge for at summen av Obligasjonene ikke overstiger Sikkerhetspakken og i sorge fbr at Verdijustert Egenkapital ikke er lavere er:.l:, 2A a/o. Definisjoner: Markcdsverdi: Gjennomsnittlig verdianslag pi Pantobjektene wrdert av Akershus Eiendom AS og EiendomsConsult AS. Kontantdepoet: Bankkonto pantsatt og sperretil fordel for Tillitsmannen ( p6 vegne av obligasjonseierne ), og hvor banken hvor kontoen er etablert har fraskrevet seg motregningsrett i kontoen,

7 Sikkerhetspakken: 80 % av Markedsverdien pluss hele verdien av Kontantdepoet. Justert Totalkapital: totalkapital justert for mer- og mindreverdier mellorn postene sorn inng6r i bokfort totalkapital og Markedsverdi. Verdijustert Egenkapital: bokfsr-t egenkapital dividert pi Justert Totalkapital Emisjonskurs: Obligasjonsstorrelse: Tillitsmann: Tilrettelegger(e): 100 % NOK 500,000 Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo Fokus Markets, Postboks 1170, Sentrum 0107 Oslo Rcgisterforer: Verdipapinegister: Kalkulasjonsagent: Kursnoteringsavgift: Prospektavgift: Markedspleie: Omsettelighet: Godkj ennelser / Tillatelser: L6neavtale: Lovgivning: Innlosning: Avgifter: Fokus Bank ASA, Verdipapirservice, 7466 Trondheim Det utstedes kun elektroniske verdipapirer som registreres i VPS ASA, Postboks 4, 0051 Oslo. Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo NOK 2.761,00 NOK ,00 Det er ikke inngitt market-maker avtale for lflnet Obligasjonener fritt omsettelige Fullmakt til opptak av linet er gitt i Utsteders styre l6.november Det vil fsr Innbetalingsdato bli inngitt en Lineavtale mellom Utsteder og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obl i gasj ons ei ernes retti gheter o g plikter i lineforhol det. Tillitsmannen inng&r denne pi vegne av obligasjonseierne og gis ogs& rnyndighetil i opptre pa vegne av disse si langt Lineavtalen rekker. Obligasjonseiernes rettigheter vedrorende obligasjonseiermoter, innkalling og avstemming er omtalt i Lineavtalens kap. 5. Obligasjonseier har ved tegninglkjop av obligasjoner akseptert L6neavtalcn og er bundet av de vilkir som er inntatt i Lineavtalen. Kopi av Lineavtalen kan fis ved henvendelse til Tillitsmannen og Utsteder. Utstedelse av obligasjonene cr regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige vemeting skal vere rett vemeting. Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevct den enkelte obligasj onseier direkte fra vcrdipapinegister. Foreldelsesfristen fbr eventuelle krav pi renter og hovedstol folger norsk lovgivning, p,t, 3 ir for renter og 106r for hovedstol. Utsteder skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med 16net. Eventuelle offentlige avgifter og skatter pl annenhindsomsctning av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift, Utsteder er ansvarlig for at eventueli kildeskatt palagt ved lov blir tilbakeholdt.

8 Ref'eranserente: Rentebetalingsdato: Rentef astsettelsesdato : Rentekonvensjon: Rentestafidato: Obligasjonsrente: NIBOR p& hver Rentefastsettelsesdato, armrndctil nrrmeste hundredels prosentpoeng, for den renteperiode som er angitt under Referanserente. Referanserenten reguleres med virkning fra og med hver Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato. l)e datoer Obligasjonsrenten forfaller til betaling. 20. februar, 20. rnai,2o. august og 20. november hvert ir. Rentebetalingsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjon, Fsrste Renetfastsettelsesdato er to bankdager far Rentestartdato. Deretter er Rentefastsettelsesdato to Bankdager fsr hver Rentebetalingsdato. Act/360, Obligasjonsrenten beregnes pi grunnlag av faktisk antall palopte kalenderdager fra og med Rentestartdato/Rentebetalingsdato til nestc Rentebetalingsdato. Antallet rentedager divideres med 360. Den dato Obligasjonen er rentebrcrcnde fra. Obligasjonen forrentes med den rentesatsom svarer til Referanserente + Margin, fra og med Rentestartdato til fsrste Rentebetalingsdato og deretter lopende fra og med hver Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato inntil Forfallsdato. NIBOR - definision: Effektiv rente: Rentetermincr: ( Norwegian interbank Offered Rate ) renteavlesning for en nrcrrriere angitt periode pi Reuterside NIBR kl i Oslo, Dersom Reuterside NIBR ikke er tilgyengelig, fiemet, eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke g:r et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det benyttes en annen side p6 Reuters eller annen elektronnisk nyhetsformidler som Tillitsmaruren mener angir den samme rente som Reuterside NIBR. Er dette ikke mulig beregner Till itsrnannen rentes ats en b aseil pi sammenl i gnb ar kvotering rnellom banker. Avhengig av markedskurs. Effektiv rente for forste renteperiode blir fastsatt 2 bankdager for Innbetalingsdato. Renten betales etterskuddsvis pa Rentereguleringsdato. Forste rentetermin forf all er pi forste Rentere gul cringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin loper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller pi Forfallsdato.

9 Borsnotering Linet vil bli sokt notert p& Oslo Bors. Tidligst 1 l. desember Endrede forhold For informasjon om endrede forhold i selskapets drift som har s(edd i tiden etter dato for registreringsdokumentet, den 28. april 2006, henvises investorer til Verdipapirdokumentet godkjent av Oslo Bsrs den 17. oktober Regnskapstall for 3. kvartal er vedlagt. Annet Hverken Storebrand Eiendomsfond AS, eller dette lanet har noen form for offisiell rating. Storebrand Eiendomsfond har benyttet Fokus Markets som tilrettelegger for l6net. Tilretteleggers arbeid har bestitt i 6 finne riktig pris og garantere fulltegning av 16net. Tilrettelegger (Fokus Markets) kan inneha posisjoner i Obligasjonslinet, eller eventuelt andre obligasjons- og sertifikatlan samt aksjer utstedt av Utsteder. Tilrettelegger bekrefter for avrig, sa langt tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av obligasjonslinet. Verdianslaget pi Pantobjektener foretatt av Akershus Eiendom AS og EiendomsConsult AS, og er i henhold til Utsteder korrekt gjengitt.

10 Norsk Tillitsmann ASA Obligasj onsavtale InngAtt: mellom Utsteder: 17. november 2006 med org nr: og Tillitsmann: Storebrand Eiendomsfond AS Norsk Tillitsmann ASA med org nr: pa vegne av Obligasjonseierne i: FRN Storebrand Eiendomsfond AS obligasjonsldn 2006t2012 rned ISIN NO '7 Utstederen har forpliktet seg til 6 emittere Obligasjonene pa de vilksr som folger av Avtalen. 1. Obligasjonene srerlige vilkflr Med de presiseringer og definisjoner som folger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene folgende saerlise vilkir: Ernisionsramme: NA "'*l xi Emisjonsbelop: tohundretrettifemrnillioner PAlydende: Valuta: NOK (norske kroner) Emisjonsdato: 20. november 2006 Forfallsdato: 21. mai 2012 Innfoielseskurs: 100 % Call NA NA Put: NA NA Rentestartdato: Obiigasjonsrente: Iteferanserente: Margin: Rentebetalinssdato: Rentekonvensjon: Tilleggsbelop: Bankdagkonvensjon: Notering: Noteringssted: Emisjonsdato Ref-eranserente + Marsin 3 mineder (NiBOR) 0,42 prosentpoeng p.a. 20. februar, 20. mai,20. august og2a. november hvert 6r Faktiskei360 NA Modifisert pifolgende JA Oslo Bors

11 Norsk Tillitsmann ASA 2, Presiseringer og definisjoner I Avtalen gjelder folgende presiseringer og definisjoner av ord og uttrykk: Avtalen: Bankdag: Bankdagkonvensjon: Call: Egne Obligasjoner: Emisjon: Emisjonsbelop: Emisionsdato: Emisjonsramme: Forfallsdato: Innfrielseskurs: ISIN: Dette dokument med tillegg av de eventuelle Vedlegg dokumentet viser til, og eventuelle sener endringer og tillegg som partene avtaler. Dag som norske banker kan gjennomfsre valutatransaksjoner og som ogs6 er ipningsdag for Norges Banks oppgjorssystem (NBO). Konvensjon som angir hva som skal gjelde dersom Rentebetalingsdato eller Forfallsdato ikke er en Bankdag. (i) Er Bankdagkonvensjon angitt som Modifisert Pifolgcnde flyftes Rentebetalingsd ato/forfallsdato til fsrste p6folgende Bankdag. Medfsrer flyttingen at Rentebetalingsdato/Forfallsdato faller i pifolgende kalenderm6ned, flyttes derimot Rentebetalingsd atolforfall sdato til si ste B ankdag forut for opprinnelig Rentebetalingsdato/Forfallsdato. (ii) Er Bankdagkonvensjon angitt som Ujustert fastholdes Rentebetalingsdato/Forfallsdato selv om den ikke er Bankdag (betalinger gjennomfores da pi forste Bankdag etter Rcntebetalingsd atolforfallsdato). Utstederens rett til fizrtidig 6 innlsse Obligasjoner pi angitte tidspunkt(er) og tilhorende kurs(er) jf pkt og pkt Er Call angitt som NA gjelder ikke bestemmelsene om Call. Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innflytelse over Utstederen eller noen som Utstederen har bestemmende innflvtelse over. Utstedelse av Obligasjoner i henhold til Avtalen. Summen av Pilydende pi de Obligasjoner som (minimum) skal inngi i forste Emisjon. Dato for fsrste Emision, Det belop som summen av Pilydende av samtlige Obligasjoner hoyst kan utgjore. Er NA angitt i feltet for Emisjonsramme, kan det ikke emitteres ut over det belop som er angitt under Emisjonsbelop. Datoen Obligasjonene forfaller til betaling. Forfallsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjon. Kurscn, fastsatt i prosent av Pilydende, som Obligasjonene skal innlsses til pi Forfallsdato. Identifikasjonsnummeret for Obligasjonene (Intemational Securities ldentifi cation Numbering system).

12 Norsk Tillitsmann ASA Justert Totalkapital Kontantdepoet: Margin: Markedspiass: Markedsverdi: NIBOR: Notering: Noteringssted: Obligasjon: Obligasjonseier: Obligasjonseiermote: Obligasjonsrente: totalkapital justert fbr mer- og mindreverdier mellom postene som inngir i bokfsrt totalkapital og Markedsverdi. Bankkonto pantsatt og sperret ti1 tbrdel for Tillitsmannen ( pi vegne av Obligasjonseierne ), og hvor banken hvor kontoen er etablert har traskrevet seg motregningsrett i kontoen. Det tillegg, angitt i prosentpoeng, som skal tillegges Referanserenten. Er Margin angitt som NA anvendes ikke Margin. Den verdipapirbors eller amen ancrkjent markedsplass for verdipapirer, hvor Utstederen har eller soker Obligasjonene noteft. Om NEI er angitt under Notering gjelder ikke bestemmelsene i Artalen som henviser til Markedsolass. Gjennomsnittlig verdianslag pa Pantobjektene vurdert av Akershus Eiendom AS os EiendomsConsult AS. (Norwegian Interbank Offered Rate) renteavlesning for en n&nnere angitt periode p6 Reuterside NIBR kl i Oslo. Dersom Reuters side NIBR ikke er tilgjengelig, fernet, eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det benyttes en annen side pi Reuters eller annen elektronisk nyhetsformidlcr som Tillitsmannen mener angir den samme rente som Reuterside NIBR. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rentesatsen basert p& sammenlignbar kvotering meilom banker. Avgjor sporsmilet om notering pa Markedsplass av Obligasjonene. Er JA angitt i feltet for Notering er Utstederen forpliktet til 6 soke Obligasjonene notert pa Markedsplass. Er NEI angitt i feltet for Notering foreligger ingen forpliktelse til i sske notering pa Markcdsplass, men er samtidig ikke et hinder for at dette kan gjores. Markedsplass(er) hvor Obligasjonene sskes notert. Verdipapirer emittert under Avtalen, innenfor Emisjonsrammen, og som er registrert i Verdipapinegisteret. De(n) som er registrert i Verdipapinegisteret som eier av Obligasjon(ene). Mste av Obligasjonseiere avholdt i henhold til Avtalens kap 5. Den rentesatsom Obligasjonene forrentes med. (i) Er Obligasjonsrenten angitt som en prosentsats skal Obligasjonene forrentes til denne prosentsatsen anno (basert pa Rentekonvensjonen angitt i kap 1) fra og med Rentestartdato til Forfall sdato. (ii) Er Obligasjonsrenten angitt som Referanserente + Margin skal Obligasjonene forrentes pro anno med den rentesatsom svarer til Referanserente + Margin (basert pa den i kap 1 angitte Rentekonvensjonen), fra og med Rentestartdato til fsrste Rentebetalingsdato og deretter lopende fra og med hver Rentebetalingsdato tii neste Rentebetalingsdato inntil Forlallsdato. Referanserenten reguleres med virkning fra og med hver Rentebetalinssdato til neste Rentebetalinssdato /Forfallsdato. Pantobjektene: Pantobjekter som angitt i Vedlegg 1

13 Norsk Tillitsrnann ASA D 3l r,,1 a-,'{ o' Rcfcranserente : l{egisterforer: Rentefastsettel sesdato : R entekonvensj on : Rentestartdato Sikkerhetspakken Tilleggsbelop: Obligasjonseiernes rett til forlidig A innlosc Obligasjoner ti1 angitte tidspunkt(er) og tilhorende kurs(er) jf pkt og pkt Er Put angitt som NA gicidor ikkc bestemmelsene om Put. Det nomincile belop pa hver Obligasjon. NIBOR pi hver Rentefastsettelsesdato, avnindetil narmeste hundredels prosentpoeng, for den rentepenode som er angitt under Referanserente. Referanserenten reguleres rned virkning fra og mcd hver Rentebetalingsdato tii neste Rentebetalingsdato. Er Referanserenten ancitt sorn NA anr.endes ikke Referanserente. I Det foretak som av Utsteder er utpekt ti1 6 administrere (fore utsted erl:onto for) Ob I i gasj onene i Verdipapirregisteret. Rentehetalinqsdato: I De(n) dato(er) Obligasjonsrenten forfaller til betaling. Rentebetalingsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjon. De datoer Referanserentcn fastsettes for kommende renteperiode for Obligasjoner med regulerbar rente. Forste Rentefastsettelsesdato er to B ankdager fsr Rentestarldato. Il eretter er Rentefasts ettel sesd ato to Bankdaser fbr hver Rentebetaiin ssdato. Konven sj on for b cregning av Obli gasj onsrenten. (j) Er Rentekonvensjon angitt sorn 30/360 skai rentebetaiing fra og med en Rentestarldato/Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato beregnes pi grunniag av et ir som bestar av 360 dager rned 12 m6neder d 30 dager. Unntatt fi'a dette er: (a) Hvis dcn siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i m6neden og den forste dag i penoden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i mineden, sa skal den m6ned som inneholder siste dag i penoden ikke avkortes til 30 dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er dcn siste kalenderdag i februar maned, sa skai februar mlned ikke forlenges ti1 en m6ned bestiende av 30 dager. rii ) Er Rentekonvetrsjon angirt sont Faklisk,'360 skel rentebetaling beregnes pi grunnlag av faktisk antall palopte kalenderdager fia og med Rentestartdatol Rentebetaiingsdato ti1 neste Rentebetalin gsdato. An tal J et rentedager divideres rned 360 Den dato Obligasjonene er rentebzerende fra. Er Rentestaddats snoitt som NA anvendes ikke Rentestatldato. 80 o/o av Markedsverdien pluss hele verdien av Kontantdepoet. Hvis JA er angitt under Tilleggsbelop gjelder sarlige bestemmelser for Obligasjonenes avkastning m.v. fastsatt i Vediegg. Er Tilieggsbeiop angitt som NA foreligger ikke bestemmelser oni Tilleggsbelop. i i

14 Norsk Tillitsmann ASA Tillitsmann: UtestAende Obligasjoner: Utsteder: Valuta: Vedlegg: Verdijustert Egenkapita Verdipapirregister: Den/det foretak som ivaretar obligasjonseiernes rettigheter etter Avtalen, jf kap 6. Alle Obligasjoner under Al'talen fratrukket Egne Obligasjoner. Den/det foretak som er skyldner (debitor) for Obligasjonene. Dcn valuta Obligasjonene er denominert i Evenfuelle vediegg til Avtalen. bokfsrt egenkapital dividert pa Justert Totalkapital. Det register der Obligasjonene er registrert.

15 Norsk Tillitsmann ASA 3. Obligasjonens ovrige vilkflr 3.1. Formilet med Emisjonen Formilet med Emisjonen er genercll finansiering av Utstederens virksomhet Obligasjonenes notering og prospekt Ved notering av Obligasjonene p6 Markedsplass skal sporsm6l om noteringen som krever obligasjonseiernesamtykke avgjores etter bestemmelsene i Avtalen Er Obligasjonene noteft pa Markedsplas skal Utstederen fremskaffe de dokumenter og den infonnasjon som er nsdvendig for 6 opprettholde noteringen Utstederen skal sorge for at Avtalen vedlegges som en del av prospekt og annet tegningsmateriell for Obligasjonene Obligasjonenes status 3.3. i. Obligasjonene utgjor en ordinrer gjeldsforpliktelse for Utstedercn, som bare st6r tilbake for fbrpliktelser sorn ved lov skal dekkes foran ordinere gleldsforpliktelser Obligasjonenes sikkerhet Obligasjonene er sikret ved pant i Panteobjektene og Kontantdepoet, Sikkerheten skal ligge innenfor Sikkerhetspakken. Sikkerheten er sideordnet med ISIN NO b6de i Panteobjektene og i Kontantdepoet Ved Emisjonsdato skal summen av alle Obligasjoner under Afialen ha sikkerhet innenfor 70 o/o av Markedsverdien. Leiekontrakter i Pantobjektene som er tinglyst for Emisjonsdato kan tillates i ha prioritet foran Obligasjonenes sikkerhet Utsteder kan bytte ut eiendommer sorn inngir i Pantobjektene, Ved slik ombytting av eiendommer fra Panteobjektene, skal, dersom ornbyttingen skjer ved sa1g, Utsteder sette inn tilstrekkelige rnidler pi Kontantdepoet til I opplylle kravene til Sikkerhetspakken. Ved etablering av pant i nye eiendommer som skal inng6 i Panteobjektene skal Tillitsmannen, etter Utsteders anmodning, frigjore midler fra Kontantdepoet i den utstrekning dette er mulig uten at kravcne til Sikkerhetspakken misligholdes Utstederenssarligeforpliktelser Utstederen forplikter seg til (a) ikke (enten dette skjer som 6n, eller flere handlinger, frivillig elier ufriviilig) A overdra hele eller dolcr av virksomheten, eller 6 endre virksomhetens art, hvis dette medfsrer en vesentlig svekkelse av Utstederens evne til 6 oppfylle sine forpliktelser etter Avtalcn, (b) 6 sorge for forsvarlig forvaltning, vedlikehold og fullverdiforsikring av Panteobjektene, (c) i selge Panteobjektene eller disponere over Panteobjektene pa en slik tn6te at Obligasjonenes Linets sikkerhet settes i fare, t

16 (d) 6 sorge for at summen av alle Obligasjoner under Al'talen ikke overstiger Sikkerhetspakken og (e) 6 sorge for at Verdijustert Egcnkapital ikke er lavere enn20 o/o. Norsk Tillitsmann ASA 3.6. Utstederens betalinger Utstederen skal pi hver Rentebetalingsdato etterskuddsvis betale pilopte Obligasjonsrenter til Obligasj onseierne Utstederen skal pi Forfallsdato bctale Pilydende p& Obligasjonene multiplisert med Innfrielseskursen til Obligasjonseieme Utstederen skal pi Forfallsdato betale eventuelle Tilleggsbelop til Obligasjonselerne Utstederen kan ikke gjore avsetninger for motkrav eller gjennomfsre motregning i betalingsforpliktel ser som fol ger av Ar,tai cn, Ved utovelsc av cventuell Call eller Put skal Utstederen p6 dato angitt under Call eller Put betale til Obligasjonseierne P6lydende pi Obligasjonene multiplisert mcd den kurs sorn skal gjcldc for den angitte dato Et hvert belop som Utstederen skal betale ti1 Obligasjonseierne skal vrere disponibelt for Obligasjonseierne den dato belopet skal bctales i henhold til Avtalen Hvis Utstedercn ikke har betalt forfalte krav etter Avtalen, uavhengig av om Obligasjonener erklrrt misligholdt, skal dct betales en forsinkelsesrente av det forfalte kravet tilsvarende det hoyeste av: a) NIBOR for en periode p6 en uke mcd tillegg av 3 Yo p.a. (fastsettes to Bankdager far forfallet, og deretter ukentiig), og b) gjeldende Obligasjonsrente p6 det aktuelle forfallstidspunkt med tillegg av 3 Yo p.a. Forsinkelsesrenter legges ved hver regulering til dct forfalte krav og forrentes med dette (renters rente). 3.7, Utsvelse av fortidig innlosningsrett av Obligasjonene 3.7.l. Hvis Utstederen onsker 6 utsve eventueil rctt ti1 Call, skal dette meldes til Obligasjonseierne og Tillitsmannen senest 30 - tretti - Bankdager for innlssning skal gjennomfores Utsteders innlosning av mindre enn aile Obiigasjonene skal gjennomforcs ved uttrekning mellom Obligasjonene Hvis Obligasjonseieren snsker fl utsve eventuell rett til Put, skal dette meldes Obligasjonseierens egen registerfarer i Verdipapinegisteret senest 15 - femten - Bankdager for innlssning skal gjennomfores.

17 Norsk Tillitsmann ASA 3.8. Mislighold av Obtigasjonene Obligasjonene kan av Tillitsmannen erkleres misligholdt dersom Utstederen: (a) ikke rettidig har ovcrholdt sine betalingsforpliktelser etter pkt. 3.6, med mindre betaling etter Tillitsmannens oppfatning Apenbart vil bli gjennomfort, og er gjennomfort, innen 5 - fem - Bankdager etter at belopet forfalt, (b) ikke oppfyller ovrige vesentlige forpliktelser etter Ardalen, med mindre forholdet etter Tillitsmarlnons oppfatning kan rettes og er rettet, innen 10 - ti - Bankdager etter at Utstederen ble oppmerksom pa forholdet, (c) ikke er i stand ti1 6 oppfylle andre lineforpliktelser som er forfalt eller kausjons- eller garantiforpliktelser som erblitt effektive, eller (ii) dersom Utstederens andre lineforpliktclscr kan bringes til fortidig forfall som foige av Utstederens mislighold, forutsatt at summen av nevnte forpiiktelser (for i og ii) utgjor mer enn det hoyeste av enten NOK (norske kroner ti millioner) eller 1 prosent av Utstederens bokfsrte egenkapital ved avgivelsen av siste 6rsregnskap, (d) tas under konkursbehandling, offentlig administrasjon, innleder offentlig gjeldsforhandling, erkjenner 6 vare insolvent, e1ler cn vesentiig del av Utstederens aktiva er gjenstand for arrest, utlegg eller beslag, (e) blir besluttet opplost, (0 har gitt feilaktige eller rnange1fu1le opplysninger som har hatt vesentlig betydning for wrderingen av Utstederens evne til I oppfylle Ar,talen, eller (g) er i en situasjon som gir Tillitsmannen, etter konsultasjon med Utstederen, rimelig grunn til 6 anta at Utstederen ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. 4. Andre bestemmelser 4.1. Krav til dokumentasjon Tillitsmannen skal ha mottatt fra Utstederen den dokumentasjon soln er angitt nedenfor sencst to Bankdager for dato for forste Emisjon. (a) Artalenundertegnet, (b) Utstederens beslutning om Emisjon, (c) dokumentasjon som viser at den som underlegner Avtalen har rett til 6 foryiikte Utstederen (firmaattest, ful lm akter m.v.), (d) Utstedersvedtekter, (e) bekreftelse pa at kravene i verdipapirhandelloven kap 5 er oppfylt, (0 eventuelle offentlige godkjennelscr som er nsdvendige for Emisjonen, (g) bekreftelse pa at Obligasjonene er registrert i Verdipapinegisteret, (h) underskrevet avtale i henhold tilpkt4.9.2, (i) eventuell bekreftelsc etter pkt 4.2.2, og 0) all dokumentasjon som er offentliggjort i tilknytning til Emisjonen. (k) bekreftelsc pi etablering av Panteobjektene som nevnt i pkt 3,4.1. Tillitsmanncn kan godkjenne innestd.elseserklaring fra norsk bank eller annen finansinstitusjon om at pantedokumentene vil fi riktig prioritet som midlertidig oppfyllelse av kravet til riktig prioritet for pantedokumentcne. \

18 Norsk Tillitsmann ASA (l) bekreftelse pa tilfredsstillende forsikring av Panteobjektene og at Tillitsmannen er notifi sert som panthaver. (m) Bekreftelse pi opprettelse av Kontantdepoet, (n) Verdianslag p6 Pantobjektene r,urdert av Akershus Eiendom AS og EicndomsConsult AS Tillitsrnannen kan endre fristen eller dokumentasjonskavenc ctter pkt 4.l. i For Obligasjonene kan emittereskal Tillitsmannen skriftlig meddele Utstederen og Registerforeren at dokurnentasjonskravene er oppfylt og at dokumentcner kontrollert Erklrering fra Utsteder Ved enhver Emisjon er Utstederen ansvarlig for at: (a) alle opplysninger soilr er avgitt i forbindelse med Emisjoncn, sa langt Utstederen kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre de gitte opplysningenes betydningsinnhold tned hensyn til vurderingen av Obligasjonene, og at Utstederen har gjort alie rimelige tiltak for 6 sikre dette, (b) Utstederen har fattet gyldig beslutning om Emisjonen, og at Emisjonen ikke er i konflikt med Utstederen ovrige forpliktelser, (c) eventuelle offentlige godkjennelser som er nodvendig for Emisjonen foreligger, og at (d) alle offentlige krav er oppfylt, (f blant annet verdipapirhandelloven kap 5 og emisjonsforskriften av 1996 nr. 1247) Tillitsmannen kan for enhver Emision kreve at Utstederen ved saerskilt erklarine bekrefter oppfullelsen av pkl Emisjoner etter forste Emisjon 4.3.L Dersom Emisjonsramme er angitt i pkt.1, har Utstederen rett til 6 gjore ytterligere Emi sj oner innenfbr Emi sj onsramm en, foruts att at : (a) Emisjonen skjer senest fem (5) Bankdager fsr Forfailsdato, (b) de nodvendige dokumenter i pkt fbrtsatt er gyldige, og at (c) Utstederen innest6r for de fbrhold som er nevnt i pkt Gjennomforing av yttcrligere Emisjoner krever skriftlig bekreftelse fra Tillitsmanncn til Utstederen pa at vilkarene foreligger med mindre Utstederen er en finansinstitusjon under tilslm av Kredittilsynet og Obligasjonene for Utstederen utgjor en usikret ordinrer gieldforpliktelse (ikke ansvarlig 1&n) Utstederen kan med skriftlig samtykke fra Tillitsmannen utvide Emisjonsrammen. Tillitsmannen kan keve at sporsmalet forelegges Obligasjonseieme. Eventuell utvidelse av Emisj onsrammen skal meddeles Obligasj onseieme o g Markedsplassen.

19 Norsk Tillitsmann ASA 4.4. RegistreringavObligasjoncnc Utstederen er ansvarlig fbr at verdipapiropplysningene kni.ttet til Obligasjonene til enhver tid er korrekt registrert i Verdipapirregisteret Rentefastsettelsc Dersom Ar,'talen f-astsetter at Obligasjonsrenten skalregulercs i Obligasjonenes lopetid, foretas rentefastsettelse av Tillitsmannen. Obligasjonsrenten frem til neste Rentebetalingsdato skal meddelcs Obligasjonseierne, Utstederen, Registerforeren og Markedsplassen Utsteders erverv av Obligasjoner Utstcdcren kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende e1ler slette disse Obligasjonene i Verdipapinegisteret Utstederensopplysningsplikt 4.'l.1. Utstcderen skal: (a) straks infbrmere Tillitsmannen om ethverl mislighold av Avtalen, og om ethvert forhold som Utstederen forstar eller burde forsta vii kunne fsre ti1 mislighold, (b) uoppfordret informere Tillitsmamen om frvr.ge forhold hos Utstederen av vesentlig betydning for Utstederens oppfyllelse av Avtalen, (c) uoppfordret informere Tillitsmannen dcrsom Utstederen vil overdra hele eller deler av virksomheten eller endre virksomhetens art, (d) p6 anmodning oversende Tillitsmannen Utstederens Arsrapport og delirsrapport samt annen informasjon som Tillitsmannen har saklig behov for, (e) pa anmodning fra Tillitsmannen sende oversikt over Utstederens beholdning av Egnc Obligasjoner, (0 sende kopi til Tillitsmannen av meldinger til Foretaksregisteret som innebrrer at kreditorvarsel skal utstedes, og (g) sende kopi til Tillitsmannen av meldinger til Markedsplassen som er relevante for Obligasj onene, s amtidig med oversendel se til Markedspl assen (h) informere Tillitsrnannen om endringer i registreringen av Obligasjonene i Verdipapirrcgisteret og (i) minst en gang pr 6r, samtidig med fiemleggelse av irsregnskap, jfr (d) ovcnfor, rapportere overholdels e av av1rge forpliktelser etter pkt , dog slik at pkt (e) skal rapporleres hvert halvir Meddelelser Tillitsmannens skriftlige meddelelser, varsler, innkallinger mv. til Obligasjonseierne, skal sendes via Verdipapirregisteret, mcd kopi tilutstederen og eventuell Markedsplass Utstederens skriftlige meddelelser til Obligasjonseierne skal sendes via Tillitsrnannen, eventuelt via Verdipapinegisteret med kopi til Tillitsmannen. Eventuell Markedsplass skal ogs6 informeres.

20 Norsk Tlllitsmann ASA 4.9. Omkostninger Utstederen skal dekke alle egne utgifter i forbindelse med Avtalen og gjennomforing av Altalens bestemmelser, herunder utarbeidelse av Ar,talen, evenfuell notering av Obligasjonene pi Markedsplass og registrering og administrasjon av Obliga-jonene i Verdip apirre gi steret Tillitsmannens vederlag og omkostninger skal dekkes av Utstederen og er fastsatt i egen avtale. Tillitsmannens omkostninger som ikke kan dekkes p6 annen m6te, skal kunne dekkcs vcd 6 avkortc utbctaling til Obligasjonseiemc Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Awalen og gjemomforing av Ar.talens bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar for eventuelle ofl'entlige avgifter pd omsetning av Obligasjonene Utstederen er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov blir tilbakeholdt. 5. Obligasjonseiermote 5.1. Obligasjonseiermstetsmyndighet Obligasjonseiermotet er obligasjonseierfeliesskapets overste organ. Dersom Obligasjonseiernes beslutning cller samtykke er nsdvendig etter Avtalen eller etter lov, treffes vedtak av Obligasjonseierne p6 Obligasjonseiermstet. Vedtak truffet pi Obligasjonseiermotet er bindende for alle Obligasjoner Innkalling og giennomforing av Obligasjonseiermste Obligasjonseiermste avholdes etter begjrring fra: (a) Utstederen, (b) Obligasjonseiere som representerer minst ll10 av Utest6ende Obligasjoner, (c) Tillitsmamen,eller (d) Markedspiassen Obiigasjonseiermstet innkalles av Tillitsmannen. Begjering om avholdeise av Obligasjonseiermste sendes Tillitsmannen skriftlig og skal presist angi de saker som snskes behandlet Har Tillitsmannen ikke etterkommet en gyldig begjrcring om avholdelse av Obligasjonseiermete innen 10 - ti - Bankdager etter mottak av begjreringen, kan den som begj rerte Obli gasj ons ei ermotet s elv foresti innkalling Obligasjonseiermotet innkalles senest 10- ti - Bankdager far matedagen for Obligasjonseiermotet. Innkallingcn scndes til de Obligasjonseieme som er registrert i Verdipapirregisteret pi tidspunktet for utsendelsen av innkallingen. Oversikt over den enkelte Obligasjonseierens beholdning av Obligasjoner skal vedlegges innkallingen. lnnkallingen sendes o gs6 Markedspl as sen for o ffentii ggj oring. \"

21 Norsk Tillitsmann ASA Innkallingen skal angi de saker som skal behandles p6 obligasjonseiermstet. Tillitsmannen kan i innkallingen ogsi frernlegge andre sakei tii behandling enn de som omfattes av beglreringen. Er Avtalcn foreslitt endret skal hovedinnholdet av forslaget angis i innkallingen 5.2.6' Tillitsmannen kan kreve at Utstederen ikke endrer sin beholdning av Obligasjoner i perioden fra obligasjonseiermste er begjrert til mstet er avholdt Saker som ikke er meddelt Obhgasjonseieme etter reglenc om innkalling til Obligasjonseiermotet, kan bare avgjores med samtykke fra Obligasjonseierne som representerer samtligc Utestiende Obligasjoner. 5.2'8. Obligasjonseiermstet avholdes i lokaler anvist av Tillitsmannen. Obligasjonseiermotet 6pnes og, med mindre Obligasjonseiermstet vedtar noe annet, ledes av Tillitsmannen. Er Tillitsmannen ikke til stede 6pnes Obligasjonseierm stet av en Obligasjonseier, og ledes av en representant for Obligasjonseieme som velges av Obligasjonseiermstet Det skal fores protokoll fra Obligasjonseiermstet. I protokollen skal det angis hvilke Obligasjonseierc som er representert, og antallet Obligasjoner de enkelte Obligasjonseiere kan avgi stemme for. Videre skal protokollen inneholde dc vedtak som fattes pi motet og utfallet av stemmegivningen. Protokollen skal underskrives av mstelederen og minst en annen person som velges av Obligasjonseiermotet. Protokollen skal oppbevares av Tillitsmannen p6 betryggende m6te og vrre tilgjengelig for Obligasjonseierne Pi Obiigasjonseiermotet har Obligasjonseierne, Tillitsmannen og Markedsplassen adgang til 6 mste. Moteleder kan gi andre adgang til motet, med mindre Obligasjonseiermotet bestemmer noe annet. Obligasjonseier kan mstc ved fullmektig og har rett til i ta med rfidgiver. Tillitsmannen avgjor i tvilstilfelle hvem som har msterett for Obligasjonen Representanter for Utstederen har adgang ti1 & mste pi Obligasjonseiermstet. Obligasjonseiermstet kan bestemme at Utsteders representanter ikke deltar i behandlingen av en sak. Utstederen har rett til 6 vrre til stede under avstemninsen, 5.3. VedtakpiObligasjonseiermotet Pfl Obligasjonseienlstet gir hver Utestiende Obligasjon rett til 6n sternme i henhold til rcgistrerte Obligasjoner i Verdipapirregisteret ved utlopet av dagen fsr avholdeise av Obligasjonseiermstet. Den som ipner Obligasjonseiermatet avgor hvilke Obligasjoner som skal ansesom Egne Obligasjoner og ikke gi stemmerett i alle saker kan Utstedercn, Tillitsmannen og enhver Obligasjonseier kreve skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet gjelder det motelederen slutter seg til, selv om mstclcderen ikke er Obligasjonseier. 5.3,3. For at Obligasjonseiermotet skal kunne fatte gyldig vedtak mi minst halvparten (I12) av Utestiendc Obligasjoner v&re representert, jf. dog pkt 5.4. Selv om mindre enn halvparten (112) av Utestiende Obligasjoncr representert, skal Obligasjonseiermotet avholdes og avstemningj ennomfores Et vedtak p& Obligasjonseiermstet krever tilslutning fra et flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i okt 5,3.5.

22 Norsk Tillitsmann ASA I folgende saker kreves tilslutning fra minst to tredclcr (213) av de avgitte stemmer: (a) endringer av Avtalens besternmelser om Obligasjonsrenten, lopetid, innlosningskurs og ovrige bestemmelser som har bctydning for Obligasjonenes avkastning, (b) overforing av Avtalens rettigheter og forpliktelser til annen utsteder (skyldner), eller (c) bytte av tillitsmann Obligasjonseiermstet kan ikke treffe vedtak som er egnetil 6 gi enkelte Obligasjonseiere eller andre en urimelig fordel pi andre Obligasjonseieres bekostning Tillitsmannen skal sorge for at vedtak truffet pa Obligasjonseiermstet blir iverksatt, Vedtak truffet pi Obligasjonseiermstet skal meddeles Utstederen, Obligasjonseierne og Markedsplassen GjentattObligasjonseiermste Hvis Obligasjonseiermotet ikke kan fatte gyldig vedtak etter pkt , kan det innkalles til gjentatt Obligasjonseiermste for behandling av samme sak. I imkallingen til gjentatt Obligasjonseiermote skal det opplyses om fremmotet og resultatet av avstemninger pi det forste Obligasj onseiermotct, Ved behandling av saken i gjentatt Obligasjonseiermote, kan det treffes gyldig vedtak selv om mindre enn halvparten (112) av Utest6ende Obligasjoner representert. 6. Tillitsmannen 6.1. l'illitsmannens oppgaver og myndighct Tillitsmannen skal ivareta Obligasjonseiernes rettigheter etter Avtalen, og etter lov og forskrift i forhold som har sitt grunnlag i Ar.talen, herunder kontrollere rettidig og korrekt betaling av Obligasjonene og Obligasjonsrente, informere Obligasjonseierne, Registerforeren og eventuell Markedsplass om relevant informasjon som innhentes og mottas i egenskap av Tillitsmann, gjemomfore obligasjonseiermster og treffe beslutninger og iverksette vedtak truffet i henhold til Avtalen. Tillitsmannen er ikke forpliktet til 6 wrdere Utstederens finansielle stilling utover de forpliktelser som matte folge dircktc av Awalen Tillitsmaruren kan ta ethvert skritt for 6ivaretaObligasjonseiemes rettigheter i alle forhold som har sitt grunnlag i Avtalen. Tillitsrnannen kan awente handlinger til saken er forelagt Obligasj onsei ermstet fillitsmannen kan med bindende virkning for Obligasjonseieme treffe beslutninger vedrsrende Avtalen, herunder foreta endringer i Avtalen) som etter Tillitsmannens vurdering ikke vesentlig forringer Obligasjonseiernes rettigheter eller interesser etter Avtalen, jf dog pkt 6.I.5. IJ

23 Norsk Tiilitsmann ASA 6.1.4' Tillitsmanncn kan mcd bindcnde virkning for Obligasjonsei.erne treffe beslutninger i andre tilfeller enn nevnt i pkt etter forhandsvarsel til Obligasjonseieme, jf dog pkt Varselet skal inneholde forslaget til endring og Tillitsrnannens l'urdering av dette. Det skal opplyses om at forslaget ikke kan besluttes av Tillitsmannen alene med bindende virkning for obligasjonseieme dersom en Obligasjonseier inngir skriftlig protest mot forslaget innen en fiist fastsatt av Tillitsmannen. Fristen kan ikke vere kortere erur 5 - fem - Bankdager fla utsendelsen av varselet Tillitsmanncn kan ikke treffe beslutninger etter pkt 6. I.3 eller som ang6r forhold nevnt i pkt 5.3.5, unntatt for 6 rette ipenbare uriktigheter, uklarhctcr eller ufullstendigheter Tillitsmannen kan ikke treffe beslutninger som er egnet til 6 gi enkelte Obligasjonseicre eller andre en urimelig fordel pa andre Obligasjonseieres bekostning Beslutninger truffet av Tillitsmannen etter pkt 6.1 skal meddeles Utstedercn, Obiigasjonseieme og Markedsplassen, med mindre det er ipenbart unodvendig Obligasjonseiermotet kan vedta bytte av tillitsmann uten samtykke fra Utstederen, jf pkt Erklrering av misligholdo heving og inndrivelse Dersom det inntreffer forhold som nevnt i pkt 3.8 kan Tillitsrnannen gjennomfore ethvert tiltak Tillitsmannen finner p6kevd for 6 ivareta Obligasjonseiernes interesser, herunder erklrre mislighold, heve Ar,'talen og erklare Obligasjonene med tillegg av renter og omkostninger forfalt til betaling, samt forest6 inndnvelse av Obligasjonene Dersom Tillitsmannen fir skriftlig krav om i gjennomfore tiltak som nevnt i pkt 6.2,1 fra Obligasjonseiere som representcrer minst li5 av Utestiende Obligasjoner, og Obligasjonseiennotet ikke har truffet beslutning om andre losninger, skal Tillitsmannen gennomfore tiltakene" Tillitsmannen skal hoides skadeslss for virkningen av tiltak som er iverksatt etter pkt eller ettcr vedtak om mislighold p8 Obligasjonseiermotet, og kan kreve skadeslssholdelse og sikkerhet fra de Obligasjonseiere som har fiemsatt krav etter pkt eller sternt for beslutningen pa et Obligasjonseiermote Ansvar Tillitsmannen er kun ansvarlig for direkte tap Obligasjonseiem eller Utstederen lider som f'olge av at Tillitsmannen uaktsomt eller forsettlig har forssmt sine oppgaver etter Avtalen. Tillitsmannen har ikke ansvar for innholdet av informasjon som Tillitsmannen videreformidlcr til Obligasjonseieme p& vegne av Utstederen , Utstederen er ansvarlig for direkte tap Tillitsmannen lider som falge av at Utstederen har forsomt sine plikter etter Avtalen, herunder tap som talge av at Tillitsmannen har innrettet seg etter erklaeringer og opplysninger Utstederen har avgitt i forbindelse med etablering og gjennomforing av Avtalen. 6,4. Bytte av tillitsmann Bytte av tillitsurann avgjores av Obligasjonseiermotet etter reglene i kap 5' Tillitsmannen fungercr irurtil ny tillitsmann eventuelt er valgt'

24 Norsk Tillitsmann ASA Utgifter til ny tillitsmann dekkes av Utstederen etter pkt 4.9, men kan - helt el1er delvis - krcves rcfundcrt av Tillitsmamen dcrsom by.ttct skyldes brudd pi Tillitsmanncns forpliktelser etter Avtalen eller andre forhold Tillitsmannen er ansvarlig tbr Tillitsmannen plikter A medvirke til at den nye tillitsmannen uten ugrunnet opphold etter Obligasjonseiermotet, f6r de nodvendige dokumenter og opplysninger for 6 utfsre sine oppgaver etter Avtalen. 7. Generellebestemmelser 7.I. Virkninger av Avtalen - obligasjonseierfelleskap Obligasjonseierne har ved tegning av Obligasjonsr eller pa annen mite akseptert at: (a) Obligasjonseieme er bundet av Ar4alen. (b) Tillitsmannen har fulhnakt ti1 6 opptre pi vegne av Obligasjonseierne (c) Tillitsmannen hat, for sin saksbehandling vedrorende Avtalen, rett til innsyn i Verdipapinegisteret om eierforholdetii Obligasjonene i Verdipapirregisteret, (d) Ar,'talcn ctablcrcr ct fellcsskap mellom Obligasjonseieme som innebrerer at: (i) Obligasjonene er seg i mellom sideordnede og likestilte, (ii) Obligasjonseieme ikke kan opptre direkte overfor Utsteder, herunder ikke selv ta ut ssksm6l mot Utstederen, (iii) Utstederen ikke kan opptre direkte overfor Obligasjonseieme, (iu) Obligasjonseierne ikke kan oppheve obligasjonseierfellesskapet, og (v) at den enkelte Obligasjonseier ikke kan tre ut av obligasjonseierfellesskapet Avtalen er tilgjengelig for enhver og kan fis hos Tillitsmannen elier Utstederen Lowalg og verncting Konflikter som mitte oppsti under Avtalen og som ikke kan lsses i minnelighet, skal avgjores etter norsk rett og med Oslo Tingrett som verneting. 7.3, Annet Endring av Avtalens bestemmelser kan bare foretas med samtykke fia Utstederen og Tillitsmannen, med unntak av endring som nevnt i pkt 6, Kontaktopplysninger Utstederen og Tiilitsrnannen skal holde hverandre informert om endring i postadresse, e- postadresse, telefon- o g telefaksnummer og kontaktpersoner. I I / r'\, J.1., Utstederen Ar,.talen er utstedt i to eksemplarer (originaler), hvorav Utstederen og Tillitsmannen beholder ett hver. 15

25 RESULTAT ]RIFTSINNTEKTER STOREBRAND EIENDOMS. FOND AS -eieinntekter Zvrige inntekter U SUM INNTEKTER 0 n DRIFTSKOSTNADER Ovrige honorarer Etabl./oppst.kostn.-hist. Eierkostnader Rehabiliterinq n SUM DRIFTSKOSTNADER BIDRAG TIL ADM/KAP ( ) FINANS INNT./ KOSTN. Interne finansinntekter Finansinntekt bank Finanskostnader bank I nterne finanskostnader ( ) 0 RESULTAT FOR AVSKR Avskrivning Nedskrivninq PERIODENS RESULTAT BALANSE PR EIENDELER ANLEGGSMIDLER Tomter Forretningseiendommer Akk. avskrivning eiendommer Leietakerinnredninger I nnventar/tekn. utstyr Anlegg under utforelse Aksier i datterselskaoer STOREBRAND EIENDOMS- FOND AS 0 0 n U I SUM ANLEGGSMIDLER :INANSIELLE ANLEGGSMIDLER -An til foretak i konsern \ndre fordrinoer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Andre markedsbaserte finans- Kundefordringer Kortsiktig fordring samme konsern n

26 Forskuddsbet. Kostnader Opptjente inntekter Ooptiente renter SUM OMLOPSMIDLER Qlt[' trrtrnntrl trfl GJELD OG EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Annen innskutt egenkapita OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Resultat SUIVI EG-ENIKAPITAL ANNEN LANGSIKTIG GJELD Utsatt skatt Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til selskap i konsern Annen langsiktigjeld I I ( ) ( ) KORTSIKTIG GJELD (932867) Skyldig off.avgifter Leverandorgjeld 0 Betalbar skatt lavsatt konsernbidrag 0 til selskap lgleld i konsern/pelopte renter 0 I Forskuddsbet. husleie n lrnnen palopt kostnad SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD U

I med ISIN I NO O01 032476.7

I med ISIN I NO O01 032476.7 Obligasj onsavtale Inngått: mellom Utsteder: med org nr: med org nr: - I og Tillitsmann: på vegne av Obligasjonseierne i: 27. juni 2006 I I 2006/2010 Nordea Bank Norge ASA 911 044 110 I Norsk Tillitsmann

Detaljer

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin.

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin. o bligasj onsavtale Inngått: 17. februar 2015 mellom Utstederen: Orkdal Sparebank med orgnr: 947278770 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal

Detaljer

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22.

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale - Inngått: 10. april2013 -- mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med orgnr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 NorgesGruppen ASA, 16.08 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010683634 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634 Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 29. august 2012 mellom Utstederen: Verd Boligkreditt AS med org nr: 994 322 427 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 2010/2015 NO 001 0584212 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26.

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26. Olav Thon Eiendomsselskap ASA, 26.03 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010692213 Verdipapirdokument FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 2. mars 2015 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank ASA

Detaljer

Obligasjonsavtale NOO010732233. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOO010732233. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 3. mars 2015 mellom Utstederen: Lillestrøm Sparebank med org nr: 937885911 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: medisin

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

1. Obtigasjonenes særlige vilkår

1. Obtigasjonenes særlige vilkår Norsk Tillitsmann ASA Obligasj onsavtale Inngått mellom Utstederen: 24.06.20t3 TrønderEnergi AS med org nr: 980 4r7 824 og Tillitsmannen Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2012/2017 ISIN NO0010665037. Tilrettelegger: Drammen, 09.01 2013

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2012/2017 ISIN NO0010665037. Tilrettelegger: Drammen, 09.01 2013 Vardar AS, 09.01 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010665037 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2012/2017 ISIN NO0010665037 Tilrettelegger: Drammen, 09.01 2013 Verdipapirdokumentet er utarbeidet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010705528. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2017

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010705528. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2017 Olav Thon Eiendomsselskap ASA, 02.04.2014 Verdipapirdokument ISIN: NO0010705528 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO0010705528 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2017 Tilretteleggere:

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000

Verdipapirdokument. 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000 Verdipapirdokument 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Verdipapirdokument 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028987.9 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Sparebanken Øst åpent ansvarlig obligasjonslån

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

Åfjord Sparebank (lån tageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

Åfjord Sparebank (lån tageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO O01 024811.5 t LÅNEAVTALE mellom Åfjord Sparebank (lån tageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Åfjord Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. TrsinderEnergi AS (låntaker) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. TrsinderEnergi AS (låntaker) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO O01 026977.2 LÅNEAVTALE mellom TrsinderEnergi AS (låntaker) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslin 4,50 % TrenderEnergi AS åpent olbligasjonslån 2O05/2015

Detaljer