Strategisk plan for OPUS Fauske Perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for OPUS Fauske Perioden 2013-2015"

Transkript

1 Strategisk plan for OPUS Fauske ID UTS.Fau.OPUS Versjon 1.01 Gyldig fra Forfatter TEH, ER, UBG, NTH, YMB, BM Verifisert Roger Kristensen Godkjent Ingunn Mikaelsen Side 1 av6 Bakgrunn OPUS Fauske (opplærings- og utviklingssenter) er Fauske videregående skole sitt ressurssenter. Oppdragsvirksomhet i videregående skole skal bidra til å danne grunnlag for å øke kompetansen i næringslivet og for å heve kompetansen i skolens region. OPUSene skal utvikle og iverksette kurs overfor eksterne og interne kunder ved å bruke kompetansen skolen innehar til opplæring og utvikling i lokalmiljøet være en «kunnskapsbedrift» for samfunnsliv og næringsliv. Kursporteføljen til OPUS Fauske har de siste par årene i hovedsak bestått av: Faste oppdrag: Tilsagn årlig fra Utdanningsavdelingen for drift av studieverksted 1 (ca ) På oppdrag fra Bodø vgs. undervisning i Bodø fengsel avd. Fauske (ca ) Variabel kursvirksomhet: AMO-kurs/P300 Anleggsmaskinfører- og truckkurs (4-6 kurs pr år) ADK-1 (1-2 kurs pr år) Varme arbeider (2-3 kurs pr år) IKT-kurs (Fauske Næringsforum, Nav ol) Norskopplæring for minoritetsspråklige/flyktninger (Nav/kommune m fl) Eksamensforberedende kurs, praksiskandidat/fagbrev Hvorfor vil det være nødvendig med strategisk tenking på OPUS Fauske? Det avgjørende at vi fremover har klare tanker og en bevissthet i forhold til de valg vi tar i hverdagen og de vi tar i forbindelse med budsjettprosesser. Fauske vgs. er inne i en periode der det er utformet felles visjon og verdigrunnlag for skolen. I denne forbindelse er det naturlig at OPUS/Karrieresenter også ser på sin strategiske plan i lys av Fauske vgs. sin visjon/verdigrunnlag. Fauske vgs. har nylig fått sin egen visjon gjennom et lengre utviklingsprosjekt («FELLES INNSATS GODE RESULTATER»). Sammen med et verdigrunnlag og de nedfelte målene for egen virksomhet har man nå et fundament å bygge på. Karrieresenteret og OPUS har siden 2010 hatt sitt eget Strategisk planlegging handler om: - å legge gode planer for så å gjennomføre dem - å gjøre de rette tingene i forhold til mer eller mindre uventede muligheter som dukker opp i hverdagen. - langsiktig, framtidig tenking - mønstre av beslutninger som er fattet bevisst eller ubevisst i forhold til en kjent eller ukjent plan/strategi slagord som er «Vi er til for de som vil». Det er viktig å være med i fellesskapet på skolen og derfor sette egne ord på hva blant annet verdigrunnlaget betyr for oss (INKLUDERENDE - RESPEKT NYSKAPENDE) I alt arbeid som foregår på Opus og Karrieresenteret er det behov for strukturering og systematisering. I alle våre valg må vi stille oss selv spørsmålene «Gjør vi de riktige tingene?» og gjør 1 Et studieverksted er ikke en formell organisatorisk enhet, men en del av en metodikk/modell ved Den Åpne Skole. Modellen vil videreføres selv om DÅS fra august 2014 inngå i Nettskolen i Nordland. For drift av studieverkstedet tilføres Fauske vgs. årlig et tilsagn som forventes redusert med 20-25%.

2 Ver.1.01 Side: 2 av 6 vi i så fall de tingene riktig?». I dette ligger at det må etablere noen kjøreregler slik at vi oppnår lønnsomhet i prosjektene som igjen vil bidra til at kvaliteten på leveransene samsvarer med de krav som våre oppdragsgivere forventer. Problemstillinger: En strategi for OPUS Fauske skal ha klare mål som er forankret i ressurssenterets medarbeidere. Med tanke på at ressurssenteret er del av et omskiftende landskap av behov og etterspørsel tas det her utgangspunkt i noen problemstillinger slik at innsats skal kunne gi forventede resultat. Videregående opplæring for voksne: - Utdanningsnivået i Nordland er relativt lavt. Nfk tilbyr realkompetansevurdering og videregående opplæring til voksne med rettighet til opplæring etter Opplæringsloven. Dette en gratis tjeneste, og det er karrieresentrenes oppgave å kartlegge behov og veilede og formidle til videregående opplæring tilpasset voksne. - Frafallet i videregående opplæring blant ungdom er høyt, og det er vedtatt at rettsungdom som ikke har skoletilbud og lærlinger som mangler fag skal formidles til NFK sitt VO-tilbud. Karrieresenteret kartlegger behov og formidler til aktuelle fag. - En del bedrifter og offentlig virksomheter har behov for kartlegging, realkompetansevurdering og opplæring. Dette gjelder spesielt i omstillingsprosesser. - Erfaringer med P300 har vist at et tjenestetilbud med både karriereveiledning og en opplæringsdel er nyttig for brukerne. Hvordan kan behov for kartlegging, veiledning og uforutsigbare opplæringsbehov der det foreligger dokumentert rett til utdanning gjenspeiles i en organisasjonsmodell for OPUS Fauske? Oppdragsvirksomhet - Finansiering og drift av både karrieresenter og OPUS er utsatt for svingninger. I fremtiden vil det bli mer nødvendig å jobbe prosjektbasert for å utvikle nye tilbud, samt imøtekomme behov og den etterspørsel vi har etter våre tjenester. Samtidig skal driftsoppgavene opprettholdes på et nivå av høy kvalitet. Hvordan sikre nødvendig fleksibilitet i egen organisasjon for å dekke oppgavene som skal løses til enhver tid? - En målsetning med OPUS er å tilby den videregående skoles tjenester i et marked basert på oppdragsfinansiert virksomhet. Hvordan sikre stabilitet og bærekraftig eksternfinansiert virksomhet basert på de utdanningsprogram og den kompetanse Fauske vgs. til enhver tid innehar? Regionalt utviklingsarbeid - Samfunnskontrakt. Det er en politisk målsetning at videregående skole skal være en regional utviklingsaktør. Hovedmålet i denne sammenheng er at videregående skoler skal være en aktiv aktør innen kompetanseheving, utviklings- og endringsprosesser i egen region, i god samhandling med andre aktører. Dette innebærer at karriereveiledning, de rettigheter og muligheter voksne har er gjort kjent både for enkeltpersoner og arbeidsliv Hvordan kan ressursene og kompetansen ved OPUS og Karrieresenter utnyttes for at Fauske vgs. skal være en regional utviklingsaktør?

3 Ver.1.01 Side: 3 av 6 Planer for kommende periode ( ) Hovedmålet for organisering og strategisk utvikling av OPUS Fauske er at brukere betjenes på mest mulig hensiktsmessig måte. I det ligger at tilbudet skal ha en lav terskel, bærekraftig økonomi og en faglig sterk grunnmur. Delmål: 1. Etablere en fleksibel organisering som sikrer at alle oppgaver til enhver tid dekkes 2. Utvikle en (fast?) portefølje av kurs som kan tilbys på oppdrag for eksterne og interne kunder 3. Utnytte OPUS og Karrieresenter som del av Fauske vgs. som regional utviklingsaktør Et sentralt spørsmål for spesielt Opus i tiden fremover er hvilke "hester" det velges å satse på? Hva er vår portefølje og hvor har vi vår kjernekompetanse som matcher de behov som etterspørres av våre oppdragsgivere? Delmål 1 Organisasjonsutvikling Enhver organisasjon har behov for å utvikle seg slik at den er i stand til å møte utfordringer fra omgivelsene. Dette gjelder spesielt virksomheter som er konkurranseutsatt. Satsningsområde: Beskrivelse: Tiltak: Etablere en fleksibel organisering som sikrer at alle oppgaver til enhver tid dekkes Dette kan gjøres på flere måter og må være utgangspunkt for fortløpende evaluering og drøfting med de involverte. System for Kvalitetsstyring (SfKS) Det er igangsatt en prosess for hele Nordland fylkeskommune der skal tas i bruk. I dette ligger at OPUS må se sammenheng mellom Fauske vgs sin vedtatte visjon og verdier og OPUS sine kvalitetsmål som må utarbeides. Prøve ut og evaluere prosjekt som arbeidsform Utarbeide stillingsbeskrivelser og organisasjonskart Evaluere ordningen Utarbeide egne kvalitetsmål for OPUS Beskrive kjerneprosesser Utarbeide nødvendige prosedyrer Gjennomføre årlig gjennomgåelse av nøkkeltall, arbeidsform, strategiske plan mm.

4 Ver.1.01 Side: 4 av 6 Delmål 2 og 3 kursporteføljen og regionalt utviklingsarbeid Satsningsområde: Beskrivelse: Tiltak: Fagbrev/ praksiskandidatkurs Nordlandsløftet og RKK indre Salten har over det siste året signalisert at «fagbrev for alle» er et viktig satsningsområde. Herunder er det allerede gjennomført et kurs for praksiskandidater i helsearbeiderfaget, samt at et gjennomføres våren Det er gitt signaler om nye kurs fra høsten For denne typen kurs vil rollen til Opus og Karrieresenteret være at Karrieresenteret kartlegger og bidrar til å realkompetansevurdere deltagerne. Opus vil stå som arrangør og tilrettelegger, og i mindre grad stå for det faglige innholdet basert på egen kompetanse. Opus skal i den kommende perioden videreutvikle sin kompetanse på fleksible og nettstøttede kursopplegg i samarbeid med andre aktører som KIG, KUN og andre Opuser/Studieverksted i regionen. Etterspørselen etter fleksible kurs vil øke og for å kunne ha en bærekraftig økonomi og drift må det etableres samarbeid mellom flere aktører som sikrer et tilstrekkelig antall deltager. Dette forholdet kan forventes å være en del sentral del av oppbygningen av et Regionalt studiesenter i Salten. Dersom Fauske videregående skole ved Opus og Karrieresenteret skal opparbeide seg et (konkurranse?)fortrinn kan fleksible og nettstøttede kursopplegg være et naturlig område det jobbes videre på. Gjennomføre minst 1 kurs pr år i regi av OPUS Fauske Støtte opp om samarbeid mellom OPUSene i Salten Norsk for minoritetsspråklige Det blir en stadig større gruppe blant de ordinære voksne som tar utdanning i DÅS, men også i ordinær videregående skole og på praksiskandidatkursene. For de som er elev i DÅS er det øremerkede midler i tilsagnet som skal dekke behovene til den enkelte. Det samarbeidet som er etablert med Voksenopplæringen i Fauske kommune, samt med Næringsavdelingen i Sørfold kommune bør videreutvikles slik at disse kursene kan tilbys med en fast og forutsigbar finansiering. Karrieresenteret vil være viktig for kartlegging av deltagere, spesielt med tanke på de som skal videre til videregående opplæring. Opus både er arrangør og står for det faglige innholdet. Sikre et samarbeid med kommune/nav som gjør det mulig å gjennomføre 2 kurs pr år (vår/høst) "Andre" kurs Det kan være aktuelt for Opus i tiden fremover å få til noe innenfor: VOX sine BKA-kurs der vi har kompetanse på spesielt IKT og matematikk og dermed kan «skreddersy» opplegg i IKT med hverdagsmatematikk. Oppdragsgivere kan være RKK, Fauske Næringsforum m fl. Dette punktet skal sees i sammenheng med punktet om Inngå i samarbeid med RKK eller FNF om minimum 1 BKAkurs pr år

5 Ver.1.01 Side: 5 av 6 praksiskandidatkurs og fagbrev, der vi ser at en del deltagere på kursene trenger kompetanseheving på bl a IKT. I løpet av våren 2013 sertifiseres 2 medarbeidere på «digitaltesten». Videreføre maskinfører- og truckkursene spesielt med tanke på innsatte i Fauske fengsel, men også for deltagere fra Vev-al-plast, Siso-vekst, Ribo, og enkeltdeltagere fra Nav. På lengre sikt skal det være en ambisjon at det jobbes med å bli leverandør til Nav og deres anbudskonkurranser innenfor maskinføreropplæring. Kurs i varme arbeider etterspørres stadig og her har vi liten eller ingen konkurranse i Salten. Det er imidlertid viktig å ha en kompetanseplan for faget, siden nåværende instruktør er i ferd med å avslutte sitt arbeidsforhold ved Fauske vgs. Spørsmålet er om Opus skal sertifisere egne ansatte for å kunne holde kursene i fremtiden ADK-1 etterspørres litt varierende, men det er regelendringer på gang som vil kreve at de som har sertifisering må re-sertifiseres. Dette kan skape en økt etterspørsel etter kursene som kan kjøres gjennom Opus med lærerstøtte fra Fauske vgs. Gjennomføre 3 kurs vår og 3 kurs høst Gjennomføre XX kurs pr år Gjennomføre 1 kurs pr år Bodø fengsel avdeling Fauske Bodø videregående skole med ansvar for undervisning har over de siste årene vært en viktig oppdragsgiver. Grunnlaget for tilbudet har lenge vært en kombinasjon av IKT-kurs/datakortet og maskinførerkurs. Utviklingen det siste året er at stadig flere innvilges frigang for å komme til studieverkstedet for å studere. I tillegg avholdes det 3-dagers jobbsøkerkurs etter nærmere avtale med fengselet og ved behov. Videreføre samarbeidet og invitere til felles fagdag 1 gang pr år AMO-kurs/P300 Prosjektet P300 er i ferd med å avvikles. Våren 2013 har Opus den siste gruppen inne i del 2 kompetanseheving. Det er gitt signaler om at det vil komme en ny anbudskonkurranse der fylkeskommunen vil levere inn et tilbud med Opus som underleverandører. Det forventes utlyst ny anbudskonkurranse av et AMO-kurs innen opplæring i løpet av høsten Ta en aktiv rolle dersom det lyses ut en anbudskonkurra nse om nytt AMO-kurs innen opplæring Aktiv ungdom Et prosjekt lyst ut av Nav Nordland og er spesielt rettet mot Karrieresenteret, men vil også innebære et samarbeid med studieverkstedet.

6 Ver.1.01 Side: 6 av 6 Kompetanseheving opp mot høyere utdanning Ikke alle som ønsker f eks lærerutdanning tilfredsstiller opptakskravene. Her vil studieverkstedet sammen som del av DÅS/NiN være en viktig faktor for å legge til rette. Samarbeid skolenæringsliv Et område det er jobbet lite på både fra OPUS og karrieresenter. Begge parter er avhengige av gode relasjoner både overfor det offentlige, men ikke minst næringsliv. Både for rekruttering av elever og kursdeltagere, markedsføring av våre tjenester og i regionalt utviklingsarbeid er samarbeid skolenæringsliv viktig. Bakgrunnen for at samarbeid er viktig er blant annet: Negativ befolkningsutvikling spesielt i aldersgruppen år Behov for arbeidskraft, - fagarbeidere og kompetansearbeidskraft For liten kjennskap til arbeids- og næringslivet Ungdom søker utdanning ut fra interesser og ønsker, ikke ut fra regionens kompetansebehov Delta på frokostmøter og andre møter i regi av FNF Invitere til samarbeid og møte med Fauna Invitere til møte og samarbeid med Galvano Tia Invitere til møter og samarbeid med Nav TO Indre Salten Lærlinger Det er spesielt nettverk og relasjoner som bør være et satsningsområde i kommende periode. OPUS velger å involvere seg i Fauske Næringsforum sine aktiviteter og vil være synlig sammen med Karrieresenteret der det er naturlig. Det er etterspørsel fra opplæringskontor om oppfølging av lærlinger. I hovedsak gjelder det faglig støtte for fellesfag, men også studieveiledning som innebærer å skape gode strukturer for eleven i samarbeid med bedriften, tilrettelegging for innlevering av prøver, gjennomføring av eksamen osv. Være i dialog med opplæringskonto rene Ivareta de lærlingene som formidles Interne referanser. Eksterne referanser.

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09. Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.13 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 Framtidas nasjonale bærekraftige utvikling er avhengig av at utdanningsnivået i den voksne befolkningen økes og blir vedlikeholdt. Utdanning

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Karrieresentre Rapport 2011-10 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Karrieresentre som er gjennomført

Detaljer

Vedlegg 18. Strategisk plan

Vedlegg 18. Strategisk plan Vedlegg 18 Strategisk plan Strategisk plan Side 2 Forord Fagskolens strategiske plan bygger på planen som ble vedtatt av styret i 2005. Strategisk plan ble revitalisert i 2008, gjennom gode og demokratiske

Detaljer

Grunnopplæring for voksne 2005 2013

Grunnopplæring for voksne 2005 2013 Grunnopplæring for voksne 2005 2013 Innledning Med Stortingsmelding nr 44 (2008-2009), Utdanningslinja, ble det for første gang presentert en stortingsmelding som omhandler helheten i samfunnets behov

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen Alltid mer å lære Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen 1 Innledning Både Bystyret i Trondheim kommune og Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjort vedtak som signaliserer

Detaljer