Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm"

Transkript

1 Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB

2 Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är godkänt för installation i alla typer av fordon. Larmet känner av gasol, sövande gaser och, med extra utrustning, även kolmonoxid, långt innan koncentrationen har nått en farlig nivå. För att installation och användning ska vara så enkel som möjlig har huvudenheten försetts med AutoSense-ingångar, automatisk temperaturanpassning och automatisk självtestfunktion. Om en kolmonoxidsensor används kan den monteras på valfri höjd, eftersom kolmonoxid har samma densitet som luft. Om kabeln är för kort kan den förlängas med en max. 7 m lång kabel av samma eller större area. VARNING! Tänk på detta före installationen Placera huvudenheten minst 1 m från värmekällor. Placera huvudenheten minst 1,5 m från bly-syra-batterier. Huvudenheten får inte placeras i ett våtrum. Viktig information! Användaren ansvarar för att larmet är rätt installerat och fungerar som avsett. I de fall instruktionerna inte följs frånsäger sig Biltema allt ansvar för eventuella skador. Om larmet löser ut ska utrymmet omedelbart evakueras och inte användas förrän man säkert vet varför det har löst ut. Om gasolläckage konstateras ska gasolen stängas av på huvudkranen och utrymmet vädras ur ordenligt innan det används igen. Placering/montering av sensorer Beroende på fordonstyp kan flera sensorer behöva installeras. Både sövande gaser och flaskgaser är tyngre än luft. Om endast 1 sovplats ska säkras bör sensorn placeras max. 1 m från sovplatsen och på halva höjden mellan golv och sovplats. Om flera sovplatser på olika höjd ska säkras bör ytterligare sensorer monteras i närheten av sovplatserna Biltema Nordic Services AB 2 Före montering Borra ett 20 mm hål för gassensorn. Tryck in den medföljande hylsan från utsidan. Fastsättning av sensorn Sätt fast sensorn från insidan med hjälp av de medföljande skruvarna. OBS! Lösningsmedelhaltigt lim eller silikonhaltigt tätningsmedel får på inga villkor användas. Monteringsplats för huvudenheten Eftersom huvudenheten inte innehåller någon sensor kan den monteras på valfri plats (även i ett skåp). Huvudenheten ska dock inte placeras närmare än 1 m från ett värmeelement eller en varmvattenberedare, eftersom detta skulle påverka den automatiska temperaturanpassningen. Om huvudenheten monteras i ett skåp bör en extern siren (art ) anslutas, eftersom den inbyggda sirenen då kan höras dåligt. Tänk på att om huvudenheten placeras i ett skåp syns inte driftindikatorn.

3 Anslutning av sensorer/siren/ automatisk avstängning Till huvudenheten kan max. 3 sensorer anslutas. Den externa sirenen är till för att både skrämma bort brottslingar och väcka uppmärksamhet hos eventuella förbipasserande. Huvudenheten har en funktion för automatisk aktivering/avstängning via fordonets tändning (aktiv vid frånkopplad tändning, inaktiv vid inkopplad tändning). Denna anslutningsvariant rekommenderas. Om denna anslutning inte görs kan huvudenheten användas med en omkopplare (+12 V via en omkopplare på klämma, IGN ). Kopplingsschema se nedan. Anslutning till fordonets stöldlarm På huvudenheten finns en larmutgång för anslutning till fordonets stöldlarm. Anslutningen bör utföras av en fackman. De flesta larmsystem arbetar med öppningskontakter (NC). Anslut klämmorna som är märkta med NC och COM i serie till en av ingångarna på fordonets stöldlarm. Om ditt larmsystem arbetar med stängningskontakter (NO) ska klämmorna som är märkta med NO och COM anslutas parallellt med kontakterna i fordonets stöldlarm. Drift och funktion av systemet Efter inkopplingen signalerar huvudenheten med 3 pip att den är klar för drift. Driftindikatorn på höljets framsida lyser med fast sken. Efter uppvärmningsfasen (ca. 4 min.) blinkar driftindikatorn, och sensorn kan då känna av gaser. Vid ett larm tjuter den inbyggda och (i förekommande fall) även den externa sirenen i ca. 30 sekunder. Om det efter en larmpaus på 30 sekunder fortfarande finns gas kvar, börjar larmet tjuta på nytt. Vid ett kolmonoxidlarm tjuter den externa sirenen i 10 sekunder. Om gas- och narkoslarmet vid självdiagnos upptäcker ett sensorfel eller en kabelskada ljuder en konstant signal tills felet är åtgärdat. Funktionstest Efter installation bör ett funktionstest utföras med varje ansluten sensor. 1. Koppla in och vänta tills uppvärmningsfasen är klar och driftindikatorn blinkar. 2. Släpp därefter ut lite gas från en tändare mot sensor 1. Efter några få sekunder börjar sirenen/sirenerna tjuta. 3. Vänta ca. 30 sekunder och upprepa samma procedur med övriga anslutna sensorer. 4. Funktionstest för Kolmonoxidsensor finns beskrivet i produktens manual. Åtgärder vid problem Om funktionstestet inte utlöser ett larm bör du kontrollera kabeldragningen med hjälp av kopplingsschemat. Om larmet löser ut direkt efter uppvärmningsfasen kan det bero på att sensorn är smutsig. Kontrollera sensorn och rengör den vid behov. Gör sedan ett nytt funktionstest. Vid andra problem bör kabeldragningen kontrolleras med hjälp av kopplingsschemat. Om felet kvarstår, kontakta ditt Biltema-varuhus Biltema Nordic Services AB 3

4 Tekniska specifikationer Spänningsförsörjning: 9 30 VDC Strömförbrukning: ca. 70 ma (centralenhet) ca. 75 ma (per sensor) ca. 40 ma (kolmonoxidsensor) Detektering: från 50 ppm narkosgaser, propan, butan från 300 ppm kolmonoxid (endast med extra utrustning) Ljudnivå, siren: ca. 90 db (inbyggd), ca. 110 db (extern) Förvaringstemperatur: -10 C till +80 C Vikt: ca. 140 g. Gaser som detekteras av gassensorn Propan Butan Naturgas LPG Eter Kloroform Halotan N-Hexan Trichlomethan Trichlorethylen Tillbehör Art. Extern siren Kolmonoxidsensor För att undvika skador på huvudenheten får endast de tillbehör som finns i Biltemas sortiment användas. Kopplingsschema Säkring 3 A Röd Svart Batteri Tändning + 12 V Grön Brun Vit Sensor 1 El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 2011 Biltema Nordic Services AB 4 Siren (valfri)

5 Gass- og narkosealarm OBS! Les og ta vare på denne bruksanvisningen. Denne gass- og narkosealarmen er godkjent for installasjon i alle typer kjøretøy. Alarmen registrerer propan, butan, bedøvende gasser og, med ekstra utstyr, også kullos (karbonmonoksid), lenge før konsentrasjonen har kommet opp i et farlig nivå. For at installasjon og bruk skal være så enkel som mulig, er hovedenheten utstyrt med AutoSense-innganger, automatisk temperaturtilpasning og automatisk selvtestfunksjon. Viktig informasjon! Brukeren har ansvar for at alarmen er riktig installert og fungerer som tiltenkt. I de tilfellene der instruksjonene ikke er fulgt, frasier Biltema seg alt ansvar for eventuelle skader. Dersom alarmen løser ut, skal rommet straks evakueres og ikke brukes før man med sikkerhet vet hvorfor den har løst ut. Dersom gasslekkasje konstateres, skal gassen stenges av på hovedkranen og rommet luftes ordentlig ut før det brukes igjen. Plassering/montering av sensorer Avhengig av kjøretøytype kan det måtte installeres flere sensorer. Både bedøvende gass og flaskegass er tyngre enn luft. Om kun 1 soveplass skal sikres, bør sensoren plasseres maks. 1 m fra soveplassen og i halve høyden mellom gulv og soveplass Biltema Nordic Services AB 5 Om flere soveplasser i ulike høyder skal sikres, bør flere sensorer monteres i nærheten av soveplassene. Om en kullossensor brukes, kan den monteres i valgfri høyde, fordi kullos har samme densitet som luft. Om kabelen er for kort, kan den forlenges med en maks. 7 m lang kabel med samme eller større tverrsnitt. ADVARSEL! Tenk på dette før installasjon Plasser hovedenheten minst 1 m fra varmekilder. Plasser hovedenheten minst 1,5 m fra bly-syre-batterier. Hovedenheten må ikke plasseres i et våtrom. Før montering Bor et 20 mm hull for gassensoren. Trykk inn den medfølgende hylsen fra utsiden. Feste sensor Fest sensoren fra innsiden ved hjelp av de medfølgende skruene. OBS! Løsemiddelholdig lim eller silikonholdig tetningsmiddel må under ingen omstendigheter brukes Monteringssted for hovedenhet Fordi hovedenheten ikke inneholder noen sensor, kan den monteres hvor som helst (også i et skap). Hovedenheten skal likevel ikke plasseres nærmere enn 1 m fra en varmeovn eller en varmtvannsbereder, fordi dette vil påvirke den automatiske temperaturtilpasningen. Om hovedenheten monteres i et skap, bør en ekstern sirene (art )

6 tilkobles, fordi man da ikke kan høre den innebygde sirenen så godt. Husk på at om hovedenheten plasseres i et skap, er ikke driftsindikatoren synlig. Tilkobling av sensorer/sirene/ automatisk avslåing Til hovedenheten kan maks. 3 sensorer tilkobles. Den eksterne sirenen skal skremme bort innbruddstyver og vekke oppmerksomhet hos eventuelle forbipasserende. Hovedenheten har en funksjon for automatisk aktivering/avslåing via kjøretøyets tenning (aktiv ved frakoblet tenning, inaktiv ved innkoblet tenning). Denne tilkoblingsvarianten anbefales. Om denne tilkoblingen ikke utføres, kan hovedenheten brukes med en bryter (+12 V via en bryter på klemme, IGN ). Koblingsskjema se nedenfor. Tilkobling til kjøretøyets tyverialarm På hovedenheten finnes det en alarmutgang for tilkobling til kjøretøyets tyverialarm. Tilkoblingen bør utføres av en fagperson. De fleste alarmsystemer har åpne kontakter (NC). Koble klemmene som er merket med NC og COM i serie til én av inngangene på kjøretøyets tyverialarm. Om alarmsystemet har lukkede kontakter (NO), skal klemmene som er merket med NO og COM, kobles parallelt med kontaktene i kjøretøyets tyverialarm. Drift og funksjon av systemet Etter innkoblingen signaliserer hovedenheten med 3 pip at den er klar for drift. Driftsindikatoren på dekselets forside lyser med fast lys. Etter oppvarmingsfasen (ca. 4 min.) blinker driftsindikatoren, og sensoren kan da registrere gasser. Ved alarm lyder den innebygde og (der dette er aktuelt) også den eksterne sirenen i ca. 30 sekunder. Om det etter en alarmpause på 30 sekunder fortsatt finnes gass, begynner alarmen å lyde på nytt. Ved en kullosalarm lyder den eksterne sirenen i 10 sekunder. Om gass- og narkosealarmen ved selvdiagnose oppdager en sensorfeil eller en kabelskade, lyder et konstant signal helt til feilen er utbedret. Funksjonstest Etter installasjon bør det utføres en funksjonstest med hver tilkoblet sensor. 1. Koble inn og vent til oppvarmingsfasen er klar og driftsindikatoren blinker. 2. Slipp deretter ut litt gass fra en tenner mot sensor 1. Etter noen få sekunder begynner sirenen(e) å lyde. 3. Vent ca. 30 sekunder og gjenta samme prosedyre med øvrige tilkoblede sensorer. 4. Funksjonstest for kullossensor er beskrevet i produktets bruksanvisning. Tiltak ved problem Dersom funksjonstesten ikke utløser en alarm, bør du kontrollere kabeltrekkingen ved hjelp av koblingsskjemaet. Om alarmen løser ut rett etter oppvarmingsfasen, kan det skyldes at sensoren er tilsmusset. Kontroller sensoren, og rengjør den ved behov. Foreta deretter en ny funksjonstest. Ved andre problemer bør kabeltrekkingen kontrolleres ved hjelp av koblingsskjemaet. Om feilen vedvarer, kontakt ditt Biltema-varehus Biltema Nordic Services AB 6

7 Tekniske spesifikasjoner Strømtilførsel: 9 30 VDC Strømforbruk: ca. 70 ma (hovedenhet) ca. 75 ma (per sensor) ca. 40 ma (kullossensor) Registrering: fra 50 ppm narkosegasser, propan, butan fra 300 ppm kullos (kun med ekstra utstyr) Lydnivå, sirene: ca. 90 db (innebygd), ca. 110 db (ekstern) Oppbevaringstemperatur: -10 C til +80 C Vekt: ca. 140 g Gasser som registreres av gassensoren Propan Butan Naturgass LPG Eter Kloroform Halotan N-heksan Triklormetan Trikloretylen Tilbehør Art. Ekstern sirene Kullossensor For å unngå skader på hovedenheten må du kun bruke tilbehør fra Biltemas sortiment. Koblingsskjema Sikring 3 A Rød Sort Batteri Tenning + 12 V Grøn Brun Hvit Sirene (valgfri) Sensor 1 EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 2011 Biltema Nordic Services AB 7

8 Kaasu- ja narkoosihälytin HUOMAUTUS! Lue tämä käyttöohje ja säästä se. Tämä kaasu- ja narkoosihälytin on hyväksytty asennettavaksi kaikentyyppisiin ajoneuvoihin. Hälytin tunnistaa nestekaasun ja tainnuttavat kaasut sekä lisävarusteiden avulla myös häkäkaasun jo kauan ennen kuin pitoisuus nousee vaaralliseksi. Keskusyksikössä on AutoSense-tulot, automaattinen lämpötilantunnistus ja automaattinen itsetestaustoiminto, jotta asentaminen ja käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa. Tärkeä tiedotus! Käyttäjä vastaa hälyttimen asentamisesta oikein ja virheettömästä toiminnasta. Jos ohjeita ei noudateta, Biltema ei vastaa mahdollisista vahingoista. Jos hälytin laukeaa, tilasta on poistuttava heti. Siihen ei saa palata, ennen kuin laukeamisen syy on selvillä. Jos nestekaasua vuotaa, kaasunsyöttö on katkaistava päähanasta. Tila on tuuletettava perusteellisesti ennen siihen palaamista. Tunnistimien asentaminen ja sijoittaminen Tunnistimia voidaan tarvita useita ajoneuvon tyypin mukaan. Tainnuttavat ja pulloissa myytävät kaasut ovat ilmaa painavampia. Jos halutaan suojata vain 1 makuupaikka, tunnistin on asennettava enintään 1 metrin korkeudelle siitä lattian ja makuupaikan puoliväliin. Jos halutaan suojata useita makuupaikkoja, niiden lähelle on asennettava lisätunnistimet. Jos käytetään häkätunnistinta, sen asennuskorkeus voidaan valita vapaasti, sillä häkäkaasun tiheys on sama kuin ilman. Jos johto on liian lyhyt, sitä voidaan pidentää enintään 7 metriä pitkällä johdolla, jonka johtimien pinta-ala on sama tai suurempi kuin alkuperäisessä johdossa. VAROITUS! Ota huomioon ennen asentamista Asenna keskusyksikkö vähintään 1 metrin päähän lämpölähteistä. Asenna keskusyksikkö vähintään 1,5 metrin päähän lyijy-happoakuista. Keskusyksikköä ei saa asentaa märkätilaan. Ennen asennusta Poraa 20 mm:n reikä kaasutunnistinta varten. Paina mukana toimitettava hylsy sisään ulkopuolelta. Sunnistimen kiinnittäminen Kiinnitä tunnistin sisäpuolelta mukana toimitettavien ruuvien avulla. HUOMAUTUS! Älä käytä liuotinta sisältävää liimaa tai silikonipitoista tiivistysainetta. Keskusyksikön asennuspaikka Keskusyksikössä ei ole tunnistimia, joten se voidaan asentaa vapaasti valittavaan paikkaan, vaikka kaappiin. Keskusyksikköä ei saa asentaa 1 metriä lähemmäs lämpölähdettä, kuten lämmitintä tai lämminvesivaraajaa. Muutoin automaattinen mukautuminen lämpötilaan voi häiriintyä. Jos keskusyksikkö asennetaan kaappiin, 2011 Biltema Nordic Services AB 8

9 siihen on yhdistettävä ulkoinen sireeni (tuotenro ), sillä keskusyksikön sisäisen sireenin ääni voi kuulua kaapista huonosti. Huomaa, että jos keskusyksikkö asennetaan kaappiin, merkkivalot eivät näy. Tunnistimien ja sireenin yhdistäminen, automaattinen virrankatkaisu Keskusyksikköön voidaan asentaa enintään 3 tunnistinta. Ulkoinen sireeni karkottaa rikolliset ja herättää ohikulkijoiden huomion. Keskusyksikkö käynnistyy, kun ajoneuvon sytytysvirta katkaistaan, ja sammuu, kun sytytysvirta kytketään. On suositeltavaa asentaa se näin. Jos tätä liitäntää ei tehdä, keskusyksikköön voidaan yhdistää kytkin (+12 V:n kytkin, IGN ). Kytkentäkaavio näkyy jäljempänä. Yhdistäminen ajoneuvon varashälyttimeen Keskusyksikössä on liitäntä ajoneuvon varashälyttimeen. Yhdistäminen on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Useimmat hälytysjärjestelmät perustuvat avautuviin koskettimiin (NC). Yhdistä NCja COM-merkityt liittimet sarjaan ajoneuvon varashälyttimen jonkin tuloliitännän kanssa. Jos ajoneuvon hälytysjärjestelmän liitännöissä käytetään suljettuja liittimiä (NO), NO- ja COM-liittimet on yhdistettävä rinnan ajoneuvon varashälyttimen liitäntöjen kanssa. Järjestelmän käyttäminen Kun keskusyksikköön on kytketty virta, siitä kuuluu 3 äänimerkkiä, kun se on käyttövalmis. Tällöin laitteen etuosan toimintamerkkivalo palaa. Lämpiäminen kestää noin 4 minuuttia. Tämän jälkeen toimintamerkkivalo vilkkuu, ja tunnistin on valmis tunnistamaan kaasuja. Jos hälytys laukeaa, sisäinen ja mahdollinen ulkoinen sireeni soivat noin 30 sekunnin ajan. Hälytys katkeaa 30 sekunniksi. Jos kaasua esiintyy edelleen, sireenit alkavat soida. Jos kyse on häkäkaasuhälytyksestä, ulkoinen sireeni soi 10 sekuntia. Jos itsetestauksen aikana havaitaan vika tunnistimessa tai johdoissa, äänimerkki kuuluu jatkuvasti, kunnes vika on korjattu. Toiminnan testaaminen Asennuksen jälkeen kaikkien tunnistimien toiminta on testattava. 1. Kytke virta ja odota, kunnes järjestelmä on lämmennyt ja toimintamerkkivalo vilkkuu. 2. Päästä hieman kaasua savukkeensytyttimestä tunnistinta 1 kohden. Sireeni alkaa tai sireenit alkavat soida muutaman sekunnin kuluttua. 3. Odota noin 30 sekuntia ja toista toimet muiden tunnistimien osalta. 4. Häkätunnistimen testaaminen on kuvattu sen käyttöohjeessa. Ongelmien ratkaiseminen Jos testaaminen ei laukaise hälytystä, tarkista johdotus vertaamalla sitä kytkentäkaavioon. Jos hälytys laukeaa heti lämpiämisen jälkeen, tunnistin voi olla likainen. Tarkista tunnistin ja puhdista se tarvittaessa. Testaa toiminta uudelleen. Jos esiintyy muita ongelmia, johdotus on tarkistettava vertaamalla sitä kytkentäkaavioon. Jos vika ei korjaannu, ota yhteys Biltema-tavarataloon Biltema Nordic Services AB 9

10 Tekniset tiedot Virransyöttö: 9-30 VDC Virrankulutus: noin 70 ma (keskusyksikkö) noin 75 ma (tunnistinta kohden) noin 40 ma (häkätunnistin) Tunnistus: tainnutuskaasut, propaani, butaani: 50 ppm häkä: 300 ppm (erikseen hankittava tunnistin) Sireenin äänenvoimakkuus: noin 90 db (sisäinen), noin 110 db (ulkoinen) Säilytyslämpötila: -10 C +80 C Paino: noin 140 g. Kaasutunnistimen tunnistamat kaasut Propaani Butaani Maakaasu LPG Eetteri Kloroformi Halotaani N-heksaani Triklometaani Trikloorietyleeni Lisävarusteet Tuotenro Ulkoinen sireeni Häkätunnistin Keskusyksikköön saa yhdistää vain Bilteman myymiä varusteita, jotta se ei vaurioidu. Kytkentäkaavio Sulake 3 A Punainen Musta Akku Sytytys + 12 V Vihreä Ruskea Valkoinen Tunnistin 1 Sireeni (valinnainen) Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 2011 Biltema Nordic Services AB 10

11 Gas- og narkosealarm OBS! Læs og gem denne manual. Denne gas- og narkosealarm er godkendt til montering i alle typer køretøjer. Alarmen genkender gas, bedøvende luftarter og med ekstraudstyr også kulmonoxid længe før koncentrationen er nået et farligt niveau. For at gøre montering og anvendelse så let som muligt har hovedenheden AutoSenseindgange, automatisk temperaturtilpasning og automatisk selvtestfunktion. Vigtig information! Brugeren har ansvaret for, at alarmen er rigtigt monteret og fungerer efter hensigten. I tilfælde af at instruktionerne ikke følges, frasiger Biltema sig alt ansvar for evt. skader. Hvis alarmen udløses, skal lokalet straks evakueres og ikke anvendes igen, før man er sikker på, hvad der har udløst alarmen. Hvis der konstateres gasudslip, skal man lukke for gassen på hovedhanen, og lokalet udluftes grundigt, inden det tages i brug igen. yderligere sensorer i nærheden af sovepladserne. Hvis der anvendes kulmonoxidsensor, kan den monteres i valgfri højde, fordi kulmonoxid har samme densitet som luft. Hvis kablet er for kort, kan det forlænges med et maks. 7 m langt kabel af samme eller større tværsnit. ADVARSEL! Overvej inden montering Placer hovedenheden mindst 1 m fra varmekilder. Placer hovedenheden mindst 1,5 m fra bly-syre-batterier. Hovedenheden må ikke placeres i et vådrum. Inden montering Bor et 20 mm hul til gassensoren. Tryk den medfølgende top ind fra ydersiden. Montering af sensoren Monter sensoren fra indersiden med de medfølgende skruer. OBS! Man må under ingen omstændigheder anvende lim med opløsningsmidler eller tætningsmidler med silikone. Placering/montering af sensorer Afhængig af køretøjstype kan det være nødvendigt at montere flere sensorer. Både bedøvende luftarter og flaskegasser er tungere end luft. Hvis der kun skal sikres 1 soveplads, bør sensoren placeres maks. 1 m fra sovepladsen og midt imellem gulv og soveplads. Hvis der skal sikres flere sovepladser i forskellige højder, bør man montere 2011 Biltema Nordic Services AB 11 Monteringssted for hovedenheden Da hovedenheden ikke indeholder nogen sensor, kan den monteres på valgfrit sted (også i et skab). Hovedenheden skal dog ikke placeres nærmere end m fra et varmeelement eller en varmtvandsbeholder, da de kan påvirke den automatiske temperaturtilpasning. Hvis hovedenheden monteres i et skab, bør der tilsluttes en ekstern sirene (art ), fordi det så bliver svært at høre den indbyggede sirene.

12 Husk, at hvis hovedenheden placeres i et skab, er det ikke muligt at se driftsindikatoren. Tilslutning af sensorer/sirene/ automatisk slukning Til hoveddelen kan der tilsluttes maks. 3 sensorer. Den eksterne sirene er beregnet til både at skræmme kriminelle og vække opmærksomhed hos evt. forbipasserende. Hovedenheden har en funktion til automatisk aktivering/slukning via køretøjets tænding (aktiv når tændingen er afbrudt, inaktiv når tændingen er slået til). Denne tilslutningsvariant anbefales. Hvis man ikke bruger denne tilslutning, kan hovedenheden anvendes med en omskifter (+12 V, via en omskifter på klemme, IGN ). Tilslutningsskema se nedenfor. Tilslutning til køretøjets tyverialarm På hovedenheden sidder der en alarmudgang til tilslutning til køretøjets tyverialarm. Tilslutning bør foretages af en fagmand. De fleste alarmsystemer arbejder med åbningskontakter (NC). Tilslut de klemmer, der er mærket med NC og COM i serie til en af indgangene på køretøjets tyverialarm. Hvis dit alarmsystem arbejder med lukkekontakter (NO) skal klemmerne, der er mærket med NO og COM tilsluttes parallelt med kontakterne i køretøjets tyverialarm. Systemets drift og funktion Efter indkoblingen signalerer hovedenheden med 3 bip, at den er klar til drift. Driftsindikatoren på kabinettets forside lyser konstant. Efter opvarmningsfasen (ca. 4 min) blinker driftsindikatoren, og sensoren kan så registrere luftarter. Ved en alarm hyler den indbyggede og (hvis monteret) også den eksterne sirene i ca. 30 sekunder. Hvis der efter en alarmpause på 30 sekunder stadig er gas tilbage, begynder alarmen at hyle igen. Ved en kulmonoxidalarm hyler den eksterne sirene i 10 sekunder. Hvis gas- og narkosealarmen ved selvdiagnose opdager en sensorfejl eller en kabelskade lyder et konstant signal, indtil fejlen er rettet. Funktionstest Efter montering bør der udføres en funktionstest med hver tilsluttet sensor. 1. Tænd, og vent til opvarmningsfasen er klar, og driftsindikatoren blinker. 2. Slip derefter lidt gas ud fra en lighter mod sensor 1. Efter nogle få sekunder begynder sirenen/sirenerne at hyle. 3. Vent ca. 30 sekunder, og gentag samme procedure med de øvrige tilsluttede sensorer. 4. Funktionstest for Kulmonoxidsensor er beskrevet i produktets manual. Tiltag ved problemer Hvis funktionstesten ikke udløser en alarm, bør du kontrollere kabelføringen med koblingsskemaet. Hvis alarmen udløses med det samme efter opvarmningsfasen, kan det skyldes, at sensoren er snavset. Kontroller sensoren, og rengør den efter behov. Gennemfør derefter en ny funktionstest. Ved andre problemer bør kabelføringen kontrolleres med koblingsskemaet. Hvis fejlen fortsætter, bedes du kontakte dit Biltema-varehus Biltema Nordic Services AB 12

13 Tekniske specifikationer Spænding: 9 30 VDC Strømforbrug: ca. 70 ma (centralenhed) ca. 75 ma (pr. sensor) ca. 40 ma (kulmonoxidsensor) Detektering: fra 50 ppm narkosegasser, propan, butan fra 300 ppm kulmonoxid (kun med ekstraudstyr) Lydniveau, sirene: ca. 90 db (indbygget), ca. 110 db (ekstern) Opbevaringstemperatur:-10 C til +80 C Vægt: ca. 140 g. Luftarter der detekteres af gassensoren Propan Butan Naturgas LPG Æter Kloroform Halotan N-Hexan Trichlormethan Trichlorethylen Tilbehør Art. Ekstern sirene Kulmonoxidsensor For at undgå skader på hovedenheden må man kun anvede det tilbehør, der findes i Biltemas sortiment. Tilslutningsskema Sikring 3 A Rød Sort Batteri Tænding + 12 V Grøn Brun Hvid Sirene (valgfri) El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) 2011 Biltema Nordic Services AB 13 Sensor 1

14 2011 Biltema Nordic Services AB 14 Art

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Specifikationer Mätområde: 40~150 C. Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Fall Sensor. Bruksanvisning

Fall Sensor. Bruksanvisning Fall Sensor Bruksanvisning 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innhold Les først: sikkerhetsinformasjon... 4 Viktig informasjon... 4 pakningens innhold... 5 Beskrivning av Fallsensoren... 5 Funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

+12V SIREN STARTER ANTENNA STARTER SWITCH WHT RED BLK IMOB 2 IN IMOB 2 OUT IGN. INPUT YEL P 3 GND SIR. PWR BATT + EQUIP. IGNITION P2 SIR.

+12V SIREN STARTER ANTENNA STARTER SWITCH WHT RED BLK IMOB 2 IN IMOB 2 OUT IGN. INPUT YEL P 3 GND SIR. PWR BATT + EQUIP. IGNITION P2 SIR. IGN. SWITCH IGN. MODULE + 15 LED LIGHT 1 LIGHT 2 IMOB 1 IN IMOB 1 OUT IGNITION P2 SIR. TRIG SIR. PWR EQUIP. BATT + 10 A + - GND +12V P 3 IMOB 2 IN IMOB 2 OUT WHT RED BLK IGN. INPUT YEL ANTENNA STARTER

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

800-serien Bruksanvisning

800-serien Bruksanvisning 800-serien Bruksanvisning Bruksanvisning Bilalarm 800-serien N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Bilalarm

Detaljer

Solpanelen absorberar solljus och laddar batterier under dagen. På natten tänds ljuset automatiskt när sensorn känner rörelse.

Solpanelen absorberar solljus och laddar batterier under dagen. På natten tänds ljuset automatiskt när sensorn känner rörelse. Rörelseaktiverad solcellslampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER 3 st. stk. kpl Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2016-12-09 Biltema Nordic Services AB SE

Detaljer

LED-strålkastare. LED-valaisin,

LED-strålkastare. LED-valaisin, 46-429 Manual.indd 2012-12-12, 07.49.41 Art. 46-429 LED-strålkastare med rörelsevakt och kabel LED-lyskaster med bevegelsesvakt og kabel LED-valaisin, liiketunnistin ja johto LED-lampe med bevægelsessensor

Detaljer

Anvisning till likströmsgeneratorer

Anvisning till likströmsgeneratorer Anvisning till likströmsgeneratorer Viktig information angående likströmsgeneratorer SV OBS! Alla våra generatorer är testade i bänk före leverans, med avseende på laddning. Generatorn kan tappa sin stationära

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ SKYMIGSREÄ SKUMRIGSREÉ HÄMÄRÄREE DÆMRIGSREÆ Art. 46-3058 IP44 1 2009 Biltema ordic Services AB SKYMIGSREÄ TEKISKA DATA 230 V~ 50Hz 6 A/230 V (1300 W) : 5 300 IP44 Temperatur: -30 C +50 C Mått: 118() X

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer