Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm"

Transkript

1 Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB

2 Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är godkänt för installation i alla typer av fordon. Larmet känner av gasol, sövande gaser och, med extra utrustning, även kolmonoxid, långt innan koncentrationen har nått en farlig nivå. För att installation och användning ska vara så enkel som möjlig har huvudenheten försetts med AutoSense-ingångar, automatisk temperaturanpassning och automatisk självtestfunktion. Om en kolmonoxidsensor används kan den monteras på valfri höjd, eftersom kolmonoxid har samma densitet som luft. Om kabeln är för kort kan den förlängas med en max. 7 m lång kabel av samma eller större area. VARNING! Tänk på detta före installationen Placera huvudenheten minst 1 m från värmekällor. Placera huvudenheten minst 1,5 m från bly-syra-batterier. Huvudenheten får inte placeras i ett våtrum. Viktig information! Användaren ansvarar för att larmet är rätt installerat och fungerar som avsett. I de fall instruktionerna inte följs frånsäger sig Biltema allt ansvar för eventuella skador. Om larmet löser ut ska utrymmet omedelbart evakueras och inte användas förrän man säkert vet varför det har löst ut. Om gasolläckage konstateras ska gasolen stängas av på huvudkranen och utrymmet vädras ur ordenligt innan det används igen. Placering/montering av sensorer Beroende på fordonstyp kan flera sensorer behöva installeras. Både sövande gaser och flaskgaser är tyngre än luft. Om endast 1 sovplats ska säkras bör sensorn placeras max. 1 m från sovplatsen och på halva höjden mellan golv och sovplats. Om flera sovplatser på olika höjd ska säkras bör ytterligare sensorer monteras i närheten av sovplatserna Biltema Nordic Services AB 2 Före montering Borra ett 20 mm hål för gassensorn. Tryck in den medföljande hylsan från utsidan. Fastsättning av sensorn Sätt fast sensorn från insidan med hjälp av de medföljande skruvarna. OBS! Lösningsmedelhaltigt lim eller silikonhaltigt tätningsmedel får på inga villkor användas. Monteringsplats för huvudenheten Eftersom huvudenheten inte innehåller någon sensor kan den monteras på valfri plats (även i ett skåp). Huvudenheten ska dock inte placeras närmare än 1 m från ett värmeelement eller en varmvattenberedare, eftersom detta skulle påverka den automatiska temperaturanpassningen. Om huvudenheten monteras i ett skåp bör en extern siren (art ) anslutas, eftersom den inbyggda sirenen då kan höras dåligt. Tänk på att om huvudenheten placeras i ett skåp syns inte driftindikatorn.

3 Anslutning av sensorer/siren/ automatisk avstängning Till huvudenheten kan max. 3 sensorer anslutas. Den externa sirenen är till för att både skrämma bort brottslingar och väcka uppmärksamhet hos eventuella förbipasserande. Huvudenheten har en funktion för automatisk aktivering/avstängning via fordonets tändning (aktiv vid frånkopplad tändning, inaktiv vid inkopplad tändning). Denna anslutningsvariant rekommenderas. Om denna anslutning inte görs kan huvudenheten användas med en omkopplare (+12 V via en omkopplare på klämma, IGN ). Kopplingsschema se nedan. Anslutning till fordonets stöldlarm På huvudenheten finns en larmutgång för anslutning till fordonets stöldlarm. Anslutningen bör utföras av en fackman. De flesta larmsystem arbetar med öppningskontakter (NC). Anslut klämmorna som är märkta med NC och COM i serie till en av ingångarna på fordonets stöldlarm. Om ditt larmsystem arbetar med stängningskontakter (NO) ska klämmorna som är märkta med NO och COM anslutas parallellt med kontakterna i fordonets stöldlarm. Drift och funktion av systemet Efter inkopplingen signalerar huvudenheten med 3 pip att den är klar för drift. Driftindikatorn på höljets framsida lyser med fast sken. Efter uppvärmningsfasen (ca. 4 min.) blinkar driftindikatorn, och sensorn kan då känna av gaser. Vid ett larm tjuter den inbyggda och (i förekommande fall) även den externa sirenen i ca. 30 sekunder. Om det efter en larmpaus på 30 sekunder fortfarande finns gas kvar, börjar larmet tjuta på nytt. Vid ett kolmonoxidlarm tjuter den externa sirenen i 10 sekunder. Om gas- och narkoslarmet vid självdiagnos upptäcker ett sensorfel eller en kabelskada ljuder en konstant signal tills felet är åtgärdat. Funktionstest Efter installation bör ett funktionstest utföras med varje ansluten sensor. 1. Koppla in och vänta tills uppvärmningsfasen är klar och driftindikatorn blinkar. 2. Släpp därefter ut lite gas från en tändare mot sensor 1. Efter några få sekunder börjar sirenen/sirenerna tjuta. 3. Vänta ca. 30 sekunder och upprepa samma procedur med övriga anslutna sensorer. 4. Funktionstest för Kolmonoxidsensor finns beskrivet i produktens manual. Åtgärder vid problem Om funktionstestet inte utlöser ett larm bör du kontrollera kabeldragningen med hjälp av kopplingsschemat. Om larmet löser ut direkt efter uppvärmningsfasen kan det bero på att sensorn är smutsig. Kontrollera sensorn och rengör den vid behov. Gör sedan ett nytt funktionstest. Vid andra problem bör kabeldragningen kontrolleras med hjälp av kopplingsschemat. Om felet kvarstår, kontakta ditt Biltema-varuhus Biltema Nordic Services AB 3

4 Tekniska specifikationer Spänningsförsörjning: 9 30 VDC Strömförbrukning: ca. 70 ma (centralenhet) ca. 75 ma (per sensor) ca. 40 ma (kolmonoxidsensor) Detektering: från 50 ppm narkosgaser, propan, butan från 300 ppm kolmonoxid (endast med extra utrustning) Ljudnivå, siren: ca. 90 db (inbyggd), ca. 110 db (extern) Förvaringstemperatur: -10 C till +80 C Vikt: ca. 140 g. Gaser som detekteras av gassensorn Propan Butan Naturgas LPG Eter Kloroform Halotan N-Hexan Trichlomethan Trichlorethylen Tillbehör Art. Extern siren Kolmonoxidsensor För att undvika skador på huvudenheten får endast de tillbehör som finns i Biltemas sortiment användas. Kopplingsschema Säkring 3 A Röd Svart Batteri Tändning + 12 V Grön Brun Vit Sensor 1 El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 2011 Biltema Nordic Services AB 4 Siren (valfri)

5 Gass- og narkosealarm OBS! Les og ta vare på denne bruksanvisningen. Denne gass- og narkosealarmen er godkjent for installasjon i alle typer kjøretøy. Alarmen registrerer propan, butan, bedøvende gasser og, med ekstra utstyr, også kullos (karbonmonoksid), lenge før konsentrasjonen har kommet opp i et farlig nivå. For at installasjon og bruk skal være så enkel som mulig, er hovedenheten utstyrt med AutoSense-innganger, automatisk temperaturtilpasning og automatisk selvtestfunksjon. Viktig informasjon! Brukeren har ansvar for at alarmen er riktig installert og fungerer som tiltenkt. I de tilfellene der instruksjonene ikke er fulgt, frasier Biltema seg alt ansvar for eventuelle skader. Dersom alarmen løser ut, skal rommet straks evakueres og ikke brukes før man med sikkerhet vet hvorfor den har løst ut. Dersom gasslekkasje konstateres, skal gassen stenges av på hovedkranen og rommet luftes ordentlig ut før det brukes igjen. Plassering/montering av sensorer Avhengig av kjøretøytype kan det måtte installeres flere sensorer. Både bedøvende gass og flaskegass er tyngre enn luft. Om kun 1 soveplass skal sikres, bør sensoren plasseres maks. 1 m fra soveplassen og i halve høyden mellom gulv og soveplass Biltema Nordic Services AB 5 Om flere soveplasser i ulike høyder skal sikres, bør flere sensorer monteres i nærheten av soveplassene. Om en kullossensor brukes, kan den monteres i valgfri høyde, fordi kullos har samme densitet som luft. Om kabelen er for kort, kan den forlenges med en maks. 7 m lang kabel med samme eller større tverrsnitt. ADVARSEL! Tenk på dette før installasjon Plasser hovedenheten minst 1 m fra varmekilder. Plasser hovedenheten minst 1,5 m fra bly-syre-batterier. Hovedenheten må ikke plasseres i et våtrom. Før montering Bor et 20 mm hull for gassensoren. Trykk inn den medfølgende hylsen fra utsiden. Feste sensor Fest sensoren fra innsiden ved hjelp av de medfølgende skruene. OBS! Løsemiddelholdig lim eller silikonholdig tetningsmiddel må under ingen omstendigheter brukes Monteringssted for hovedenhet Fordi hovedenheten ikke inneholder noen sensor, kan den monteres hvor som helst (også i et skap). Hovedenheten skal likevel ikke plasseres nærmere enn 1 m fra en varmeovn eller en varmtvannsbereder, fordi dette vil påvirke den automatiske temperaturtilpasningen. Om hovedenheten monteres i et skap, bør en ekstern sirene (art )

6 tilkobles, fordi man da ikke kan høre den innebygde sirenen så godt. Husk på at om hovedenheten plasseres i et skap, er ikke driftsindikatoren synlig. Tilkobling av sensorer/sirene/ automatisk avslåing Til hovedenheten kan maks. 3 sensorer tilkobles. Den eksterne sirenen skal skremme bort innbruddstyver og vekke oppmerksomhet hos eventuelle forbipasserende. Hovedenheten har en funksjon for automatisk aktivering/avslåing via kjøretøyets tenning (aktiv ved frakoblet tenning, inaktiv ved innkoblet tenning). Denne tilkoblingsvarianten anbefales. Om denne tilkoblingen ikke utføres, kan hovedenheten brukes med en bryter (+12 V via en bryter på klemme, IGN ). Koblingsskjema se nedenfor. Tilkobling til kjøretøyets tyverialarm På hovedenheten finnes det en alarmutgang for tilkobling til kjøretøyets tyverialarm. Tilkoblingen bør utføres av en fagperson. De fleste alarmsystemer har åpne kontakter (NC). Koble klemmene som er merket med NC og COM i serie til én av inngangene på kjøretøyets tyverialarm. Om alarmsystemet har lukkede kontakter (NO), skal klemmene som er merket med NO og COM, kobles parallelt med kontaktene i kjøretøyets tyverialarm. Drift og funksjon av systemet Etter innkoblingen signaliserer hovedenheten med 3 pip at den er klar for drift. Driftsindikatoren på dekselets forside lyser med fast lys. Etter oppvarmingsfasen (ca. 4 min.) blinker driftsindikatoren, og sensoren kan da registrere gasser. Ved alarm lyder den innebygde og (der dette er aktuelt) også den eksterne sirenen i ca. 30 sekunder. Om det etter en alarmpause på 30 sekunder fortsatt finnes gass, begynner alarmen å lyde på nytt. Ved en kullosalarm lyder den eksterne sirenen i 10 sekunder. Om gass- og narkosealarmen ved selvdiagnose oppdager en sensorfeil eller en kabelskade, lyder et konstant signal helt til feilen er utbedret. Funksjonstest Etter installasjon bør det utføres en funksjonstest med hver tilkoblet sensor. 1. Koble inn og vent til oppvarmingsfasen er klar og driftsindikatoren blinker. 2. Slipp deretter ut litt gass fra en tenner mot sensor 1. Etter noen få sekunder begynner sirenen(e) å lyde. 3. Vent ca. 30 sekunder og gjenta samme prosedyre med øvrige tilkoblede sensorer. 4. Funksjonstest for kullossensor er beskrevet i produktets bruksanvisning. Tiltak ved problem Dersom funksjonstesten ikke utløser en alarm, bør du kontrollere kabeltrekkingen ved hjelp av koblingsskjemaet. Om alarmen løser ut rett etter oppvarmingsfasen, kan det skyldes at sensoren er tilsmusset. Kontroller sensoren, og rengjør den ved behov. Foreta deretter en ny funksjonstest. Ved andre problemer bør kabeltrekkingen kontrolleres ved hjelp av koblingsskjemaet. Om feilen vedvarer, kontakt ditt Biltema-varehus Biltema Nordic Services AB 6

7 Tekniske spesifikasjoner Strømtilførsel: 9 30 VDC Strømforbruk: ca. 70 ma (hovedenhet) ca. 75 ma (per sensor) ca. 40 ma (kullossensor) Registrering: fra 50 ppm narkosegasser, propan, butan fra 300 ppm kullos (kun med ekstra utstyr) Lydnivå, sirene: ca. 90 db (innebygd), ca. 110 db (ekstern) Oppbevaringstemperatur: -10 C til +80 C Vekt: ca. 140 g Gasser som registreres av gassensoren Propan Butan Naturgass LPG Eter Kloroform Halotan N-heksan Triklormetan Trikloretylen Tilbehør Art. Ekstern sirene Kullossensor For å unngå skader på hovedenheten må du kun bruke tilbehør fra Biltemas sortiment. Koblingsskjema Sikring 3 A Rød Sort Batteri Tenning + 12 V Grøn Brun Hvit Sirene (valgfri) Sensor 1 EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 2011 Biltema Nordic Services AB 7

8 Kaasu- ja narkoosihälytin HUOMAUTUS! Lue tämä käyttöohje ja säästä se. Tämä kaasu- ja narkoosihälytin on hyväksytty asennettavaksi kaikentyyppisiin ajoneuvoihin. Hälytin tunnistaa nestekaasun ja tainnuttavat kaasut sekä lisävarusteiden avulla myös häkäkaasun jo kauan ennen kuin pitoisuus nousee vaaralliseksi. Keskusyksikössä on AutoSense-tulot, automaattinen lämpötilantunnistus ja automaattinen itsetestaustoiminto, jotta asentaminen ja käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa. Tärkeä tiedotus! Käyttäjä vastaa hälyttimen asentamisesta oikein ja virheettömästä toiminnasta. Jos ohjeita ei noudateta, Biltema ei vastaa mahdollisista vahingoista. Jos hälytin laukeaa, tilasta on poistuttava heti. Siihen ei saa palata, ennen kuin laukeamisen syy on selvillä. Jos nestekaasua vuotaa, kaasunsyöttö on katkaistava päähanasta. Tila on tuuletettava perusteellisesti ennen siihen palaamista. Tunnistimien asentaminen ja sijoittaminen Tunnistimia voidaan tarvita useita ajoneuvon tyypin mukaan. Tainnuttavat ja pulloissa myytävät kaasut ovat ilmaa painavampia. Jos halutaan suojata vain 1 makuupaikka, tunnistin on asennettava enintään 1 metrin korkeudelle siitä lattian ja makuupaikan puoliväliin. Jos halutaan suojata useita makuupaikkoja, niiden lähelle on asennettava lisätunnistimet. Jos käytetään häkätunnistinta, sen asennuskorkeus voidaan valita vapaasti, sillä häkäkaasun tiheys on sama kuin ilman. Jos johto on liian lyhyt, sitä voidaan pidentää enintään 7 metriä pitkällä johdolla, jonka johtimien pinta-ala on sama tai suurempi kuin alkuperäisessä johdossa. VAROITUS! Ota huomioon ennen asentamista Asenna keskusyksikkö vähintään 1 metrin päähän lämpölähteistä. Asenna keskusyksikkö vähintään 1,5 metrin päähän lyijy-happoakuista. Keskusyksikköä ei saa asentaa märkätilaan. Ennen asennusta Poraa 20 mm:n reikä kaasutunnistinta varten. Paina mukana toimitettava hylsy sisään ulkopuolelta. Sunnistimen kiinnittäminen Kiinnitä tunnistin sisäpuolelta mukana toimitettavien ruuvien avulla. HUOMAUTUS! Älä käytä liuotinta sisältävää liimaa tai silikonipitoista tiivistysainetta. Keskusyksikön asennuspaikka Keskusyksikössä ei ole tunnistimia, joten se voidaan asentaa vapaasti valittavaan paikkaan, vaikka kaappiin. Keskusyksikköä ei saa asentaa 1 metriä lähemmäs lämpölähdettä, kuten lämmitintä tai lämminvesivaraajaa. Muutoin automaattinen mukautuminen lämpötilaan voi häiriintyä. Jos keskusyksikkö asennetaan kaappiin, 2011 Biltema Nordic Services AB 8

9 siihen on yhdistettävä ulkoinen sireeni (tuotenro ), sillä keskusyksikön sisäisen sireenin ääni voi kuulua kaapista huonosti. Huomaa, että jos keskusyksikkö asennetaan kaappiin, merkkivalot eivät näy. Tunnistimien ja sireenin yhdistäminen, automaattinen virrankatkaisu Keskusyksikköön voidaan asentaa enintään 3 tunnistinta. Ulkoinen sireeni karkottaa rikolliset ja herättää ohikulkijoiden huomion. Keskusyksikkö käynnistyy, kun ajoneuvon sytytysvirta katkaistaan, ja sammuu, kun sytytysvirta kytketään. On suositeltavaa asentaa se näin. Jos tätä liitäntää ei tehdä, keskusyksikköön voidaan yhdistää kytkin (+12 V:n kytkin, IGN ). Kytkentäkaavio näkyy jäljempänä. Yhdistäminen ajoneuvon varashälyttimeen Keskusyksikössä on liitäntä ajoneuvon varashälyttimeen. Yhdistäminen on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Useimmat hälytysjärjestelmät perustuvat avautuviin koskettimiin (NC). Yhdistä NCja COM-merkityt liittimet sarjaan ajoneuvon varashälyttimen jonkin tuloliitännän kanssa. Jos ajoneuvon hälytysjärjestelmän liitännöissä käytetään suljettuja liittimiä (NO), NO- ja COM-liittimet on yhdistettävä rinnan ajoneuvon varashälyttimen liitäntöjen kanssa. Järjestelmän käyttäminen Kun keskusyksikköön on kytketty virta, siitä kuuluu 3 äänimerkkiä, kun se on käyttövalmis. Tällöin laitteen etuosan toimintamerkkivalo palaa. Lämpiäminen kestää noin 4 minuuttia. Tämän jälkeen toimintamerkkivalo vilkkuu, ja tunnistin on valmis tunnistamaan kaasuja. Jos hälytys laukeaa, sisäinen ja mahdollinen ulkoinen sireeni soivat noin 30 sekunnin ajan. Hälytys katkeaa 30 sekunniksi. Jos kaasua esiintyy edelleen, sireenit alkavat soida. Jos kyse on häkäkaasuhälytyksestä, ulkoinen sireeni soi 10 sekuntia. Jos itsetestauksen aikana havaitaan vika tunnistimessa tai johdoissa, äänimerkki kuuluu jatkuvasti, kunnes vika on korjattu. Toiminnan testaaminen Asennuksen jälkeen kaikkien tunnistimien toiminta on testattava. 1. Kytke virta ja odota, kunnes järjestelmä on lämmennyt ja toimintamerkkivalo vilkkuu. 2. Päästä hieman kaasua savukkeensytyttimestä tunnistinta 1 kohden. Sireeni alkaa tai sireenit alkavat soida muutaman sekunnin kuluttua. 3. Odota noin 30 sekuntia ja toista toimet muiden tunnistimien osalta. 4. Häkätunnistimen testaaminen on kuvattu sen käyttöohjeessa. Ongelmien ratkaiseminen Jos testaaminen ei laukaise hälytystä, tarkista johdotus vertaamalla sitä kytkentäkaavioon. Jos hälytys laukeaa heti lämpiämisen jälkeen, tunnistin voi olla likainen. Tarkista tunnistin ja puhdista se tarvittaessa. Testaa toiminta uudelleen. Jos esiintyy muita ongelmia, johdotus on tarkistettava vertaamalla sitä kytkentäkaavioon. Jos vika ei korjaannu, ota yhteys Biltema-tavarataloon Biltema Nordic Services AB 9

10 Tekniset tiedot Virransyöttö: 9-30 VDC Virrankulutus: noin 70 ma (keskusyksikkö) noin 75 ma (tunnistinta kohden) noin 40 ma (häkätunnistin) Tunnistus: tainnutuskaasut, propaani, butaani: 50 ppm häkä: 300 ppm (erikseen hankittava tunnistin) Sireenin äänenvoimakkuus: noin 90 db (sisäinen), noin 110 db (ulkoinen) Säilytyslämpötila: -10 C +80 C Paino: noin 140 g. Kaasutunnistimen tunnistamat kaasut Propaani Butaani Maakaasu LPG Eetteri Kloroformi Halotaani N-heksaani Triklometaani Trikloorietyleeni Lisävarusteet Tuotenro Ulkoinen sireeni Häkätunnistin Keskusyksikköön saa yhdistää vain Bilteman myymiä varusteita, jotta se ei vaurioidu. Kytkentäkaavio Sulake 3 A Punainen Musta Akku Sytytys + 12 V Vihreä Ruskea Valkoinen Tunnistin 1 Sireeni (valinnainen) Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 2011 Biltema Nordic Services AB 10

11 Gas- og narkosealarm OBS! Læs og gem denne manual. Denne gas- og narkosealarm er godkendt til montering i alle typer køretøjer. Alarmen genkender gas, bedøvende luftarter og med ekstraudstyr også kulmonoxid længe før koncentrationen er nået et farligt niveau. For at gøre montering og anvendelse så let som muligt har hovedenheden AutoSenseindgange, automatisk temperaturtilpasning og automatisk selvtestfunktion. Vigtig information! Brugeren har ansvaret for, at alarmen er rigtigt monteret og fungerer efter hensigten. I tilfælde af at instruktionerne ikke følges, frasiger Biltema sig alt ansvar for evt. skader. Hvis alarmen udløses, skal lokalet straks evakueres og ikke anvendes igen, før man er sikker på, hvad der har udløst alarmen. Hvis der konstateres gasudslip, skal man lukke for gassen på hovedhanen, og lokalet udluftes grundigt, inden det tages i brug igen. yderligere sensorer i nærheden af sovepladserne. Hvis der anvendes kulmonoxidsensor, kan den monteres i valgfri højde, fordi kulmonoxid har samme densitet som luft. Hvis kablet er for kort, kan det forlænges med et maks. 7 m langt kabel af samme eller større tværsnit. ADVARSEL! Overvej inden montering Placer hovedenheden mindst 1 m fra varmekilder. Placer hovedenheden mindst 1,5 m fra bly-syre-batterier. Hovedenheden må ikke placeres i et vådrum. Inden montering Bor et 20 mm hul til gassensoren. Tryk den medfølgende top ind fra ydersiden. Montering af sensoren Monter sensoren fra indersiden med de medfølgende skruer. OBS! Man må under ingen omstændigheder anvende lim med opløsningsmidler eller tætningsmidler med silikone. Placering/montering af sensorer Afhængig af køretøjstype kan det være nødvendigt at montere flere sensorer. Både bedøvende luftarter og flaskegasser er tungere end luft. Hvis der kun skal sikres 1 soveplads, bør sensoren placeres maks. 1 m fra sovepladsen og midt imellem gulv og soveplads. Hvis der skal sikres flere sovepladser i forskellige højder, bør man montere 2011 Biltema Nordic Services AB 11 Monteringssted for hovedenheden Da hovedenheden ikke indeholder nogen sensor, kan den monteres på valgfrit sted (også i et skab). Hovedenheden skal dog ikke placeres nærmere end m fra et varmeelement eller en varmtvandsbeholder, da de kan påvirke den automatiske temperaturtilpasning. Hvis hovedenheden monteres i et skab, bør der tilsluttes en ekstern sirene (art ), fordi det så bliver svært at høre den indbyggede sirene.

12 Husk, at hvis hovedenheden placeres i et skab, er det ikke muligt at se driftsindikatoren. Tilslutning af sensorer/sirene/ automatisk slukning Til hoveddelen kan der tilsluttes maks. 3 sensorer. Den eksterne sirene er beregnet til både at skræmme kriminelle og vække opmærksomhed hos evt. forbipasserende. Hovedenheden har en funktion til automatisk aktivering/slukning via køretøjets tænding (aktiv når tændingen er afbrudt, inaktiv når tændingen er slået til). Denne tilslutningsvariant anbefales. Hvis man ikke bruger denne tilslutning, kan hovedenheden anvendes med en omskifter (+12 V, via en omskifter på klemme, IGN ). Tilslutningsskema se nedenfor. Tilslutning til køretøjets tyverialarm På hovedenheden sidder der en alarmudgang til tilslutning til køretøjets tyverialarm. Tilslutning bør foretages af en fagmand. De fleste alarmsystemer arbejder med åbningskontakter (NC). Tilslut de klemmer, der er mærket med NC og COM i serie til en af indgangene på køretøjets tyverialarm. Hvis dit alarmsystem arbejder med lukkekontakter (NO) skal klemmerne, der er mærket med NO og COM tilsluttes parallelt med kontakterne i køretøjets tyverialarm. Systemets drift og funktion Efter indkoblingen signalerer hovedenheden med 3 bip, at den er klar til drift. Driftsindikatoren på kabinettets forside lyser konstant. Efter opvarmningsfasen (ca. 4 min) blinker driftsindikatoren, og sensoren kan så registrere luftarter. Ved en alarm hyler den indbyggede og (hvis monteret) også den eksterne sirene i ca. 30 sekunder. Hvis der efter en alarmpause på 30 sekunder stadig er gas tilbage, begynder alarmen at hyle igen. Ved en kulmonoxidalarm hyler den eksterne sirene i 10 sekunder. Hvis gas- og narkosealarmen ved selvdiagnose opdager en sensorfejl eller en kabelskade lyder et konstant signal, indtil fejlen er rettet. Funktionstest Efter montering bør der udføres en funktionstest med hver tilsluttet sensor. 1. Tænd, og vent til opvarmningsfasen er klar, og driftsindikatoren blinker. 2. Slip derefter lidt gas ud fra en lighter mod sensor 1. Efter nogle få sekunder begynder sirenen/sirenerne at hyle. 3. Vent ca. 30 sekunder, og gentag samme procedure med de øvrige tilsluttede sensorer. 4. Funktionstest for Kulmonoxidsensor er beskrevet i produktets manual. Tiltag ved problemer Hvis funktionstesten ikke udløser en alarm, bør du kontrollere kabelføringen med koblingsskemaet. Hvis alarmen udløses med det samme efter opvarmningsfasen, kan det skyldes, at sensoren er snavset. Kontroller sensoren, og rengør den efter behov. Gennemfør derefter en ny funktionstest. Ved andre problemer bør kabelføringen kontrolleres med koblingsskemaet. Hvis fejlen fortsætter, bedes du kontakte dit Biltema-varehus Biltema Nordic Services AB 12

13 Tekniske specifikationer Spænding: 9 30 VDC Strømforbrug: ca. 70 ma (centralenhed) ca. 75 ma (pr. sensor) ca. 40 ma (kulmonoxidsensor) Detektering: fra 50 ppm narkosegasser, propan, butan fra 300 ppm kulmonoxid (kun med ekstraudstyr) Lydniveau, sirene: ca. 90 db (indbygget), ca. 110 db (ekstern) Opbevaringstemperatur:-10 C til +80 C Vægt: ca. 140 g. Luftarter der detekteres af gassensoren Propan Butan Naturgas LPG Æter Kloroform Halotan N-Hexan Trichlormethan Trichlorethylen Tilbehør Art. Ekstern sirene Kulmonoxidsensor For at undgå skader på hovedenheden må man kun anvede det tilbehør, der findes i Biltemas sortiment. Tilslutningsskema Sikring 3 A Rød Sort Batteri Tænding + 12 V Grøn Brun Hvid Sirene (valgfri) El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) 2011 Biltema Nordic Services AB 13 Sensor 1

14 2011 Biltema Nordic Services AB 14 Art

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS 42-370 manual.indd 2011-10-12, 09.04.24 Art. 42-370 LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB LED DAGSLJUS MONTERINGSANVISNING OBS: Studera monteringsanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

RENO 120/12 170/14 180/17

RENO 120/12 170/14 180/17 RENO, Nymarksvej 2, Thyregod, 7323 Give, Denmark, tel. +45 76 70 85 00 RENO 120/12 170/14 180/17 DK Brugsanvisning (2-6) D Gebrauchsanweisung (7-12) N Bruksanvisning (13-18) S Bruksanvisning (19-23) FIN

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer