4-5 mai 2006 Quality Hotel Augustin, Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-5 mai 2006 Quality Hotel Augustin, Trondheim"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Møtereferat Til stede: Kristin Joachimsen (Universitetet i Tromsø), Ragnar Skottene (Universitetet i Stavanger), Knut Jacobsen (Universitetet i Bergen, tilstede 5 mai), Vidar L. Haanes (Det Teologiske Menighetsfakultet), Svein Olaf Thorbjørnsen (Det Teologiske Menighetsfakultet), Jon V. Hugaas (Norsk Lærerakademi), Ingunn F. Breistein (Ansgar Teologiske Høgskole), Brynjulf Hoaas (Fjellhaug misjonshøgskole), Hallgeir Elstad (Universitetet i Oslo), Odd Magne Bakke (Misjonshøgskolen i Stavanger), Dagfinn Rian (NTNU) og Asbjørn Dyrendal (NTNU). Gjelder: Nasjonalt fagråd for Kristendomskunnskap og Religionsvitenskap Møtetid: Møtested: 4-5 mai 2006 Quality Hotel Augustin, Trondheim Referent: Kari Birgitte Berg (4 mai) samt Bjørn Syvertsen (5 mai) Sak 01/06 Opprop og godkjenning av innkalling med dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 09/06 ble endret til orienteringssak og følgelig behandlet under sak 03/06. Sak 02/06 Godkjenning av referat fra møtet i Kristiansand april Referatet ble godkjent. Sak 03/06 Orienteringer Fagrådets møterett i Egede instituttet. Dagfinn Rian orienterte om fagrådets møterett i Egede instituttet. Egede instituttet er et økumenisk organ for forskning om misjon som tjener både Den norske kirke og de norske frikirker, de teologiske fakulteter og skoler som utdanner prester, misjonærer og lærere i kristendomskunnskap. Fagrådet er imidlertid etablert av det nasjonale fakultetsmøte for de historisk-filosofiske fag, og det var enighet om at fagrådet ikke skulle være representert ved Egede instituttets møter. Fagrådets sammensetning Standardreglement for nasjonale fagråd under Universitet- og høgskolerådet. ble delt ut. Det var enighet om at nåværende reglement er uklart når det gjelder problemstillingen som er skissert i innkallingen (forholdet mellom statlige og private institusjoner samt forholdstall mellom universitet og høgskole) ikke minst i lys av opprettelsen av Universitetet i Stavanger. Representantenes funksjonsperiode på 4 år kan også være uforenlig med de ulike valgperiodene ved hvert lærested samt at utsendingene i praksis vil være de som har anledning til å reise til møtet. Det er også viktig med studentrepresentasjon og en mulig løsning er at vertsinstitusjonen har ansvar for å stille med en studentrepresentant fra sin institusjon. Det henstilles til den nye ledelsen å arbeide videre med de problemstillinger som ble skissert. Postadresse Telefon Besøksadresse Side 1 av 22 NO-7491 Trondheim Telefaks NTNU Dragvoll

2 Sak 04/06 Rapport fra enhetene. I innkallingen var utsendingene oppfordret til å ha med et ark inneholdende stikkord fra sin enhet. Under møtet ble det påpekt at for å kunne presentere mest mulig sammenfallende opplysninger fra enhetene, bør man i forkant av neste fagrådsmøte sende ut et skjema for utfylling av relevant informasjon. Her er en kort presentasjon av enhetene slik de ble gitt på møtet: Universitetet i Tromsø (se også vedlegg): Institutt for religionsvitenskap (IRV) har 5 fast ansatte samt 1 utlyst stilling. Våren 2006 har IRV 40 studenter på bachelorprogrammet og 34 på masterprogrammet. Av disse er 15 studenter knyttet til teologivarianten, de øvrige følger allmenn religionsvitenskap. IRV tilbyr også årsstudium samt lektorutdanning. Instituttet uteksaminerte 6 masterstudenter i IRV øker nå forelesningsmengden pr semester for 10 sp-emner til timer samt 4 t seminar og 2 t veiledningsgruppe. Eksamen består både av skoleeksamen samt en ukes hjemmeeksamen med muntlig. Med unntak av ett emne, benyttes det ekstern sensor i alle emner. For teologivarianten opplever IRV at det mangler nasjonale retningslinjer for de studentene som søker overgang fra kristendom hovedfag. IRV har hatt suksess med et emne i Etikk som er gitt for soldater i førstegangstjeneste. Universitetet i Stavanger (se også vedlegg): KRL-kollegiet har 8 fast ansatte. Ved allmennlærerutdanningen tar ca 120 studenter KRL1 (20 sp) i 2. studieår. De har mulighet til å utvide KRL-studiet til totalt 80 sp. Inneværende studieår tar ca 65 studenter årsstudium i KRL, noe som kan inngå i et 3-årig bachelor-løp i KRL. Man opplever et stort frafall i årsstudiet. Det er 35 studenter på fordypningsnivå i KRL i inneværende studieår. Det benyttes ekstern sensor kun på fordypningsnivået i KRL. KRL-kollegiet opplever at det er en nedprioritering av humaniorafagene ved UiS og sliter for å få ressursene til undervisning og forskning til å strekke til. Det Teologiske Menighetsfakultet (se også vedlegg): MF har 39 vitenskapelig ansatte og 15 stipendiater. Høsten 2005 var det ved MF 752 studenter fordelt på lavere grad (402), master/hovedfag (161) og profesjonsstudiet (189). Våren 2006 er det 901 studenter ved MF. MF har studietilbud som fører til følgende grader: bachelorgrad (ulike studieprogram / studieretninger), cand.theol., master i teologi (5 studieretninger), master i kristendomskunnskap (3 studieretninger), master i diakoni (nytt studietilbud), master i Phil in Theology samt PhD. MF opplever en økning i antallet masterstudenter samt en nedgang i antall studenter på desentraliserte studietilbud. Gjennomsnittlig undervisningsmengde pr 10 sp-emner er t. Undervisningen er inne i en konsolideringsfase. Det innføres klausurprøver for mappestudenter. Likeledes er det innført obligatorisk fremmøte i seminarene. Det er ekstern sensur på % av eksamensbesvarelsene (mindre enn 5 kandidater ekstern sensur på alt). På høyere nivå er det ekstern sensur på alle besvarelsene. Norsk Lærerakademi, Sandviken (se også vedlegg): Norsk Lærerakademi består av en vitenskapelig høgskole (Sandviken) samt lærerhøgskole (Breistein). NLA Sandviken har 14 fast ansatte samt 1 stipendiat. Totalt har skolen 700 studenter Side 2 av 22

3 NLA tilbyr undervisning som fører fram til bachelor- og mastergrad innen kristendomskunnskap, pedagogikk, interkulturell forståelse samt menighetspedagogikk. I tillegg har akademiet mange studenter på ex.phil og ex.fac. Masterstudiet gir følgende spesialiseringsmuligheter: allmenn kristendomskunnskap, kirkelig undervisning (bl.a. kateketikk), religionsdidaktikk og teologi. NLA gir for tiden videreutdanningstilbud i kristendomskunnskap via internett, skoleledelse, IT for lærere, og moduler med relevans for Kunnskapsløftet. Innen etterutdanning kan nevnes kurset Trosopplæring og ledelse Ansgar Teologiske Høgskole: ATH har 13 vitenskapelig ansatte. Våren 2005 har skolen ca 250 studenter. 170 av disse er knyttet opp mot bachelorstudiet hvor ATH tildeler bachelorgraden innen 4 fagområder: teologi (57), interkulturell forståelse (34), musikk (44) samt psykologi med religion og helse (35). Det tilbys årsstudium ( 5 studieretninger ) samt fordypningsstudier (6 studieretninger). Fra høsten 2006 tilbys master i Bibelvitenskap og praktisk teologi med mulighet for fordypning enten innen Det nye testamente eller Det gamle testamente. Studieåret ved ATH er delt inn i 6 terminer (hver på 6 uker) - 3 om høsten og 3 om våren. Dette gir de ansatte en termin uten undervisning i studieåret. Det benyttes 2 interne sensorer på eksamensbesvarelsene. Fjellhaug Misjonshøgskole: Skolen har 11 fast ansatte (hvorav 1 professor) samt 1 stipendiat. Det er 75 studenter på misjonshøgskolen som fordeler seg på bachelor i teologi og misjon, årsstudium i bibel og misjon (for ungdom med fullført yrkesutdannelse), årsstudium i kirke- og bedehusmusikk samt master i teologi og misjon. Masterstudiet er i en innkjøringsfase og de første 5 studenter ble tatt opp januar Studieåret er delt i 4 terminer. Man har flere eksamensformer, bl.a. god erfaring med oppgaveskriving og ønsker å fortsette med dette. I tillegg har man hjemmeeksamen hvor oppgaven gis ut kort tid i forveien for å sikre at studentene ikke dropper deler av pensum. Skolen benytter 2 sensorer ved alle eksamensbesvarelser. Misjonshøgskolen i Stavanger: Det er 19 fast vitenskapelig ansatte ved skolen. Misjonshøgskolen har 390 studenter (ca 300 fulltidsstudenter) Studietilbudet omfatter KRL årsstudium, IKGS årsstudium (interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid), bachelorstudium (3 studieretninger), mastergrad i teologi, cand.theol., praktikum samt PhD. Misjonshøgskolen har kvotestudenter som er integrert i det ordinære masterstudiet. (Undervisning og oppgaveseminar foregår på engelsk). Studieåret er delt opp i 7 terminer a 7 uker, hvorav 6 uker undervisning samt 1 uke eksamen. Dette gir minst 1 termin undervisningsfri for de ansatte i studieåret. Gjennomsnittlig undervisningsmengde pr. 5 sp-emner er 24 timer (10 sp-emner = 48 timer) Det Teologiske Fakultet, UiO Fakultetet har 42 vitenskapelig ansatte (18 faste). Studenttallet er ca 500; det har vært en økning på 31 % for førstevalgstudenter. TF har følgende undervisningstilbud: årsenhet i kristendom, bachelorprogram i teologi og kristendom, masterprogram (ulike studieretninger, inkl. nytt tilbud: master i religion og samfunn), Side 3 av 22

4 cand. theol. samt PhD. Cand. theol.-programmet er under evaluering for å gjennomføre tiltak for styrking av profesjonsstudiet. Undervisningsmengde for 10 sp-emner er timer. Det gis mer undervisning på innføringsemnene i lavere grad pga seminar- og gruppeundervisning. Eksamensformen er variert: 3 dagers hjemmeeksamen, forberedt hjemmeeksamen, semesteroppgave samt forberedt muntlig eksamen (høyere grad). Det benyttes en sensor for alle bacheloremner supplert med kontrollsensor. Besvarelser på høyere nivå blir alltid vurdert av 2 sensorer. Semesteret er organisert i 3 terminer, slik at 1 termin er fri til forskning. Institutt for arkeologi og religionsvitenskap (IAR), NTNU Instituttet har 9 fast ansatte (samt 3 stipendiater) som gir undervisning i religionsvitenskap (RVI) samt Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL). Studenttallet er ca 115 heltidsstudenter og dette antallet har vært stabilt. Av disse tar ca 15 KRLemner og ca 100 RVI-emner. IAR har undervisningstilbud innen KRL og RVI : årsenhet, bachelorprogram, masterprogram samt PhD. Gjennomsnittlig undervisningsmengde for 7,5 sp-emner er 22 t forelesning samt 12 t seminar. For 15sp-emner dobles undervisningsmengden. For 7,5 sp-emner på 1000-nivå innføres kun klausureksamen fom høsten 2006, for de øvrige emnene består eksamen av hjemmeoppgaver. På lavere grad benyttes 2 sensorer ved 15% av besvarelsene ( 2 sensorer i alle emner under 5 studenter). Ved høyere grads besvarelser benyttes ekstern sensor, fortrinnsvis fra et annet universitet, på alle oppgavene. Det er høyt frafall fra studenter (opptil 50 %) fra de er fagpåmeldt til de avlegger eksamen. Universitetet i Bergen, Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap, Seksjon for religionsvitenskap. ( Rapporten fra UiB ble gitt 5 mai). 100 studenter på 1000-nivå, 40 på 2000-nivå og totalt 60 på mastergradsstudier. Mappeevaluering ga usikre resultater. For å bøte på det er supplerende muntlig prøve innført på noen emner, en liten skriftlig skoleeksamen i andre. Religionsvitenskap blir nå slått sammen med andre fag i et større institutt. Religionsviterne er bekymret for fagidentiteten. Tendensen er at de ulike fagene danner grupper for sin egen forskning og undervisning. UiB har startet en forskerskole med utgangspunkt i Program for studier av antikkens kristendom. Forskerskolen er ledet av professorene Einar Thomassen og Ingvild Sælid Gilhus ved Seksjon for religionsvitenskap. Sak 05/06 Overføring av arbeidsoppgaver fra referansepanel til nasjonale fagråd VEDTAK: Saken ble drøftet. Forslaget er ambisiøst og vanskelig å gjennomføre innenfor timeregnskapet ved det enkelte lærested. En finner det derfor sterkt ønskelig med en økonomisk kompensasjon til lærestedene for å få gjennomført de foreslåtte rapporteringene. Fagrådet ber den nye ledelsen ta hensyn til de kritiske og konstruktive innspill som kom frem under diskusjonen i det videre arbeidet med saken. Sak 06/06 Vitenskapelige publiseringskanaler. Side 4 av 22

5 Det var enighet om at de forslag som fremkommer bør kvalitetssikres. Ca 20 % av de godkjente publiseringskanalene skal tilhøre nivå 2. Dette medfører at de som kommer med forslag om oppgradering av en kanal samtidig bør foreslå nedgradering av en annen kanal. Det nasjonale fagråd skal utarbeide forslag til revisjon av nivå 2-andelen samt godkjenne nye forslag til publiseringskanaler på nivå 1. VEDTAK: Fagrådet ber den nye ledelsen sørge for å sette sammen arbeidsgrupper innenfor disiplinene KRL/teologi samt RVI med sikte på å kvalitetssikre listene over publiseringskanaler. Sak 07/06 Teologiutdanningen i Norge. Følgende læresteder har rett til å tildele cand.theol.-grad: Det teologisk menighetsfakultet, Oslo Misjonshøgskolen i Stavanger Universitetet i Oslo I tillegg tilbys det i Tromsø full 6-årig presteutdanning i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Kirkelig Utdanningssenter i Nord. Det har vært politisk dragkamp om cand.theol.-utdanningen. De teologiske fakultetene har argumentert intenst for å beholde den 6-årige cand.theol.-graden. Samtidig som de samme fakultetene nå tilbyr andre studieløp i kristendomskunnskap som sammen med ett-årig praktisk-teologisk utdanning godkjennes som presteutdanning for Den norske Kirke. Ved et nasjonalt fagledermøte for teologiutdanningen i 2005 var det enighet om felles praksis for innpassing av utdanning fra andre læresteder. Dette har ikke blitt fulgt opp, og ansatte ved andre læresteder har erfart at de teologiske fakultetene fortsatt gir ulike svar på spørsmål om innpassing av ekstern utdanning. VEDTAK: Fagrådet ber om at de teologiske fakultetene utarbeider retningslinjer for innpassing av KRLutdanning til cand.theol.-graden og til presteutdanning uten cand.theol.-grad. Retningslinjene må utarbeides som et forpliktende dokument og gi beskrivelse av innpassing av hele eller deler av - årsenhet i KRL - bachelorfordypning i KRL - bachelorgrad i KRL - mastergrad i KRL. Sak 8/06 Karakterbeskrivelser for hjemmeoppgaver. Det utsendte forslaget til karakterbeskrivelser ble diskutert. Det var enighet om at C må oppjusteres til å være en normalt god karakter ( grei tolkning ), B til en bedre ( god/presis tolkning ), og A til en utmerket karakter ( svært presis tolkning ). Samtidig må kravet til E ikke bli for lavt. E gir undervisningskompetanse i faget, og kravene i karakterbeskrivelsen bør gjenspeile det. - Det er fare for at nivået på E-besvarelser kan bli vurdert opp mot økonomi når antall beståtte kandidater blir premiert. - Er beskrivelsene for 1000-nivå vel spesifikke? Hører de hjemme på et høyere nivå? - Lærerne bør stille krav til studenter som kommer rett fra videregående skole. De skal ha fått en viss trening i oppgaveskriving. Side 5 av 22

6 - Studentene trenger mer trening. Spesielt i drøfting av historisk stoff, for eksempel kirkehistorie. - Flere læresteder har innført egenerklæring og kursing av studentene i formelle krav til hjemmeoppgaver. Dette skal sikre at studentene er informert om kravene, og er helt nødvendig å kunne vise til dersom en student skal kunne anklages for fusk. - Sideomfang på hjemmeoppgaver? 10% +/-? Feil å straffe dyktige studenter som skriver ypperlige oppgaver. Samtidig må studenter lære at de ikke alltid skal si alt de kan. VEDTAK: Asbjørn Dyrendal redigerer utkastet i lys av diskusjonen på møtet. Karakterbeskrivelsene sendes deretter ut til bruk på lærestedene, samtidig som fagrådets nye ledelse må arbeide videre med saken. Sak 10/05 Valg Professor Vidar Leif Haanes, Det teologiske menighetsfakultet, Oslo, ble enstemmig valgt til leder for 2 år. Professor Einar Thomassen, Seksjon for religionsvitenskap, Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, ble enstemmig valgt til nestleder for 2 år. Det ble også bestemt at fagrådets møte i 2007 skal holdes mai i Oslo, og i Bergen i 2008, dato for 2008-møtet må bestemmes senere. NTNU, Trondheim Kari B. Berg (ref) Børn Syvertsen (ref) Vedlegg : sak 04/06: Universitetet i Stavanger : Kort rapport fra UiS om fagportefølje, studieløp, antall studenter og ansatte etc. Universitetet i Tromsø: Rapport fra IRV til Nasjonalt Fagråd. Det Teologiske Menighetsfakultet: Orientering om MF på Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap, Trondheim Norsk Lærerakademi: Orientering fra NLA bachelor- og masterstudier våren NTNU: Orientering om faggruppe for KRL og RVI ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap. sak 08/06: Karakterbeskrivelse for hjemmearbeid Asbjørn Dyrendal Kommentar til utkast til karakterbeskrivelsen Renate B. Eggen Side 6 av 22

7 Kort rapport fra UiS om fagportefølje, studieløp, antall studenter og ansatte etc. I allmennlærerutdanningen, som er et integrert institutt ved Universitetet i Stavanger, tar omlag 120 studenter KRL 1 20sp (obligatorisk grunnutdanning) i 2.studieår av sitt 4-årige studieløp. Det er lagt til rette for at studentene kan velge å bygge videre ut sin KRL-kompetanse i 3.eller 4.år slik at de kan komme opp på 80sp i faget. Vi er i begynnerfasen med utfordringen om å kapre flest mulige studenter til KRL 2 og KRL 3. På årsstudiet i KRL går ca. 65 studenter i studieåret Årsstudiet kan inngå i et 3-årig bachelor-løp i KRL. På fordypningsnivå i KRL ca. 35 studenter i inneværende år. Det bevilges midler til ekstern sensor bare på dette nivået. Etter flere år med jevn stigning i antall studenter har studenttilgangen flatet ut noe de siste 2 årene. Muligens er markedet mettet etter den store pågangen den senere tid. Antall ansatte i KRL-kollegiet er 8 faste stillinger. 4 av disse er førsteamanuenser, de 4 øvrige er universitetslektorer. Det er et dokumentert og dokumenterbart behov for 10 faste stillinger, men den generelle nedprioritering av humaniora-fagene ved UiS gir ikke håp om noe umiddelbar uttelling her. Ressursmessig sett synes det ikke å være noen fordel å gå fra høgskole til universitetet. De fagpolitiske veivalgene tatt av UiS ledelse, synes å gi uttrykk for mottoet mest mulig undervisningsog veiledningsarbeid for færrest mulige ressurser. Det gir seg bl.a. utslag i en stadig knappe FOU-tid for de ansatte. Det er å håpe at UiS innser at myke humanistiske fag har en egenverdi på linje med harde tekniske (=oljerelaterte) fag. Ragnar Skottene førsteamanuensis, fagkoordinator for KRL ved UiS Side 7 av 22

8 Rapport fra IRV til Nasjonalt Fagråd Studenttall I 2005 ble det avlagt 352 eksamener ved IRV. Bak disse tallene er det både programstudenter i bachelor og master, men også mange enkeltemnestudenter. I vårsemesteret 2006 har vi 40 registrerte program-studenter på bachelor og 34 på master. Flesteparten går på allmenn religionsvitenskap, mens ca er på teologi-varianten. Vi uteksaminerte 6 master-studenter i I tillegg til bachelor og master i allmenn religionsvitenskap, har vi også årsstudium og lektorutdanning. Enkelte av våre emner er svært populære for studenter fra andre programmer, f. eks. og REL- 3001: Myte og symbol og REL-3012: Religion og politikk. Bemanningssituasjon Vi er 5 fast ansatte, derav 1 professor og 4 førsteamanuenser. I tillegg har vi en nytilsetting på gang i utlyst stilling. Undervisning og eksamen Standard undervisningsvolum for 10 stp.-emner på bachelor har vært 8 dobbelttimer forelesning, i tillegg 4 enkelttimer seminargruppe og 1 dobbelttime veiledningsgruppe (knyttet opp til semesteroppgaven). Vi øker nå forelesningsmengden til dobbelttimer. Vi har prøvd ulike former for eksamensordning, og har nå havnet på en større bredde i eksamensformer, hvor vi kombinerer semesteroppgave med skole-eksamen og en-ukers hjemmeeksamen med muntlig.. UiTø har i stor grad lagt seg på 10stp. emner, noe som har ført til at det ikke er mulig å praktisere mappe-evaluering på, da det blir for lite omfang. Språkemnene bibelhebraisk og gresk har 20 stp. Vi har beholdt ordning med ekstern sensor på så og si alle emner. Vi får endel henvendelser fra Kirkelig utdanning i nord om studenter som søker overgang fra kristendom hovedfag. I slike saker opplever vi sterkt at det mangler nasjonale retningslinjer. UiT hadde besøk av NOKUT høsten 2005, da hele universitetets kvalitetssikringssystem ble evaluert. Internasjonalisering Vi er fortsatt for svake på internasjonalisering. Vi har et sterkt ønske om å klare å motivere våre studenter til å reise utenlands, men foreløpig er det få som har gjort det. Vi har primært avtaler i Danmark (Århus, København og Odense), men ønsker flere- gjerne engelsk-språklige. Nederland har også vært nevnt. Etter-og videreutdanning Vi har etterutdanningstilbud i islam og nordnorsk/samisk kultur og religion som vi ønsker å kjøre en gang i året, men vi sliter med å få nok deltakelse på kursene. En suksess på EVU-fronten har vært et pilot-prosjekt som UiTø har hatt med Forsvaret i forbindelse med førstegangstjenesten. IRV har tilbudt et 5 stp-emne. REL-6300: Etikk, hvor over 60 studenter besto eksamen. Vi har også et samarbeid på gang med Viken senter for psykiatri og sjelesorg, som vi tilbyr REL- 6002: Religion som kultur- og identitetsmarkør i en nordnorsk/samisk kontekst. Forskning I høst utarbeidet IRV en forskningsstrategi. Arbeidet med denne var en positiv erfaring i staben, hvor vi, til tross for et stort mangfold, klarte å stake ut noen felles retningslinjer. I implementeringen av forskningsstrategien er det også et ønske om at den skal generere tema for master-oppgaver og sikre videre rekruttering. Når det gjelder FRIDA, ligger IRV godt an både når det gjelder poenggivende publisering, men også generelt er det stor aktivitet. Det er imidlertid et problem at mye av det som publiseres på Side 8 av 22

9 instituttet ikke gir uttelling, f. eks. det som publiseres i Universitetets egne publiseringskanal, Ravnetrykk. Side 9 av 22

10 Orientering om MF på Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap, Trondheim Studenttall Tallene refererer seg til 2004: 826 studenter i snitt pr. semester (752 og 901) 402 på lavere grad 161 på master/hovedfag 189 på profesjonsstudiet (Høyere og lavere grad) 55 % kvinner totalt, ca 41 % på profesjonsstudiet 42 i doktorgradsprogrammet Karakteristiska o Videre nedgang i antall studenter på desentraliserte studietilbud o Økning i antallet masterstudenter o Stabilt når det gjelder teologistudenter o Ca 30 studenter på TK o Ca 50studenter på tre kull på UKT 2. Bemanning pr. i dag 19 professorer, 2 professor II, 1 praktikumsrektor 3 førsteamanuenser, 1 førstelektor 12 universitetslektorer, 1 fakultetslærer 15 stipendiater 34 adm. Ansatte 3. Studietilbud a) Grader og studieprogram: Bachelorgrad, ulike studieprogram, ulike studieretninger i. Teologi, studieretning luthersk, metodistisk, pentekostal og katolsk (frelsesarmeen) ii. UKT iii. KRL, KRL i skolen, pentekostale studier, religionsfaglige studier iv. TK v. RE Cand theol Master i teologi, studieretninger Åpen Metodistisk Katolsk (samarbeid med Gregoriana i Roma) Pentekostal Baptistisk Master i kristendomskunnskap; studieretninger Disiplinbasert; åpen, kirkelig undervisning, i de fire hovedfag, kulturanalyse, religionssosiologi, religionspsykologi, pentekostal teologi, katolsk teologi, baptistisk teologi Master i K, lektorprogrammet Master i K, erfaringsbasert. (deltid) Master i diakoni Master i Phil in Theology Side 10 av 22

11 PhD b) Undervisnings- /eksamensmengde Gjennomsnittlig undervist i 74 emner pr. semester Utgjør gjennomsnittlig 615 studiepoeng Gjennomsnittlig avholdt 135 eksamener Undervisningsmengde pr. 10 poeng: 24t 60t, lavest valgemner, høyest PT-emner. Gjennomsnitt mellom 30 og 40 timer undervisning. c) Nye studietilbud og emner: Master i teologi Master i diakoni. Samarbeid med Diakonova. 2 katolske emner på bachelornivå og 1 på master. 4. Organisering av undervisning Konsolideringsfase. Nye arbeids og vurderingsformer. Redusert antall oppgaver på årsstudium i KRL. Innført klausurprøve for mappestudentene. Valg mellom mappe og klausur på 100 og 200-nivå Classfronter Obligatorisk fremmøte i seminarer. Basisgrupper ut. Ikke fått innført utdanningsplaner 5. Andre forhold a) I nov opptatt som medlem i Universitets- og høyskolerådet b) 88 forskerpubliseringspoeng i 2005 c) Ikke kommet skikkelig i gang med internasjonalisering. Har mange avtaler, men studentene er tilbakeholdne. Kvoteprogrammet fungerer. Side 11 av 22

12 Side 12 av 22

13 Orientering om faggruppe for KRL og religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU, Trondheim. Til Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap, Trondheim mai Studenttall (ca) totalt antall studenter (individer) 150 (ca) på lavere grad 27 på master/hovedfag 5 på doktorgradsprogram Studenttallene har vært stabile de siste semestrene. For høsten 2006 er det økning i antall søkere til masterstudier. 2. Bemanning. 2 professorer 1 professor II 5 førsteamanuenser (derav 1 i 20 % stilling) 1 amanuensis 1 universitetslektor (25 % stilling ) 3 stipendiater (1 KRL, 2 RVI) 3 ansatte i administrative stillinger 3. Studietilbud. a) Grader og studieprogram: Bachelorgrad med fordypning i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Bachelorgrad med fordypning i religionsvitenskap Årsstudium i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Årsstudium i religionsvitenskap Mastergrad i kristendomskunnskap Mastergrad i religionsvitenskap PhD b) Undervisnings- / eksamensmengde pr. semester. Gjennomsnittlig undervist i 15 emner. Utgjør gjennomsnittlig 153 studiepoeng. Gjennomsittlig avholdt 23 eksamener. Gjennomsnittlig avlagte studiepoeng: Organisering av undervisningen. Innførte hjemmeoppgaver i de fleste emner i forbindelse med gradsreformen. Arbeidsmengden har vært svært stor både for studenter og lærere, og dette har ført til at vi går tilbake til klausureksamen i alle 7,5-sp emner på 1000-nivå fra og med høsten Det er ikke obligatorisk frammøte til oppgaveseminarer. Utdanningsplaner er delvis gjennomført. 5. Andre forhold. 27 forskerpubliseringspoeng i Få studenter tar deler av utdanningen utenlands. Inneværende år har det vært 3 disputaser ved instituttet og ytterligere 2 disputaser er planlagt i høstsemesteret. Side 13 av 22

14 Forskningsprosjekt ved instituttet: Religion og politikk i globaliseringen Mobilitetens tekniske rom: estetikk og miljø Religion og populærkultur Side 14 av 22

15 Side 15 av 22

16 Side 16 av 22

17 Side 17 av 22

18 Side 18 av 22

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis* 1969 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis 1953 Førsteamanuensis

Detaljer

Bachelor i Ungdom, kultur og tro

Bachelor i Ungdom, kultur og tro Bachelor i Ungdom, kultur og tro Omfang, innhold, opptakskrav Omfang og innhold: Bachelorgraden i ungdom, kultur og tro har et omfang på 180 studiepoeng (3 år). Studieprogrammet for bachelor i ungdom,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Møtested: Rom 231, låven 2 etg. Sak Utvikling av bachelorstudiet i filosofi- orientering om status v/erling Skjei

Møtested: Rom 231, låven 2 etg. Sak Utvikling av bachelorstudiet i filosofi- orientering om status v/erling Skjei 1 av 2 Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi og religionsvitenskap Dato 26.11.2015 Referanse 2014/5544/KBB Møteinnkalling Til: Institutt for filosofi og religionsvitenskap Gjelder: Innkalling

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for sosialantropologi Møteleder/referent: Bror Olsen / Anja Pesch

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Universitetet i Oslo 7. mars 2013 SAKER Sak 1 Sak 2 Referat og saksliste godkjent. Nytt styre for fagrådet ble valgt ved akklamasjon. Leder: Elisabeth

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for gresk og latin 4.05.07 Menighetsfakultetet i Oslo

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for gresk og latin 4.05.07 Menighetsfakultetet i Oslo 1 Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for gresk og latin 4.05.07 Menighetsfakultetet i Oslo Til stede Førsteamanuensis Vibeke Roggen, IFIKK, UiO, leder Professor Synnøve des Bouvrie, UiT, sekretær Stud.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014, og planer og prioriteringer for 2016 Dimensjonering av studietilbudet Instituttet

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Referat fra programrådet for musikkvitenskap Møtested: Aud. D7

Referat fra programrådet for musikkvitenskap Møtested: Aud. D7 1 av 5 Det humanistiske fakultet Institutt for musikk Dato Referanse Møtereferat Til stede: Forfall: Magnar Breivik (programrådsleder), Randi M. Selvik, Reidar Bakke, Nora Bilalovic Kulset, Andreas Dundas

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk

Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk Brev fra fakultetet mottatt 22. januar 2016 ber om utdanningsmelding for 2015 og oppgir seks tema det skal gis tilbakemelding på. Samtidig

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø SV-fakultetet / Mal instituttenes årsrapport studiekvalitet 2005/2006 FRIST 3.nov Side 1 av 5 SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTTS ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET 2005/2006 Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Møtereferat. Seksjonsmøte FI

Møtereferat. Seksjonsmøte FI 1 av 5 Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi og religionsvitenskap Møtereferat Til stede: Jonathan Knowles, Solveig Bøe, Brit Strandhagen, Jussi Haukioja, Magne Reitan, Erling Skjei, Rune Nydal,

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Høringssvar - Regler for Kirkelig utdanningssenter nord

Høringssvar - Regler for Kirkelig utdanningssenter nord 1 av 5 Vår dato Vår referanse Saksbehandler Vidar.L.Haanes@mf.no Deres referanse 15/5739-6 JM782 (16/20503) Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Høringssvar - Regler for Kirkelig utdanningssenter

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1953 Professor 1951 Førsteamanuensis 1947 Professor 1948 Professor 1945 Professor 1949

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016 Studieprogram Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Ansatte, studenter, interessert offentlighet Dato: 20. mai 2014 Rapport over ekstern evaluering av studietilbud

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Dato: 21.06.2016 Saksbehandler:RandiSaunes Dekanvedtak: Fastsettelse av honorarsats og godskriving for hjemmeeksamen 3000 ord Det vises til dekanvedtak av 15.12.2015

Detaljer

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.09.2006 SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: ETABLERING AV INTERNASJONALT MASTERPROGRAM I NATURRESSURSFORVALTNING

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Felles seminar og råds- og fakultetsøte UHR, NRT og NFmR Tromsø 12-13 november 2015 Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt UiO Panelets medlemmer: Carl Henrik

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Studenter som oppnår graden cand.theol. er kvalifisert for prestetjeneste i Den norske kirke. Graden gir også (sammen med evt. andre kvalifikasjoner) grunnlag

Detaljer

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk Dag Elgesem, professor, dr. philos. Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen Boks 7802 5020 Bergen Dato: 28.09.08 De juridiske fakultet Universitetet i Oslo Postboks 6706 -

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer