4-5 mai 2006 Quality Hotel Augustin, Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-5 mai 2006 Quality Hotel Augustin, Trondheim"

Transkript

1 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Møtereferat Til stede: Kristin Joachimsen (Universitetet i Tromsø), Ragnar Skottene (Universitetet i Stavanger), Knut Jacobsen (Universitetet i Bergen, tilstede 5 mai), Vidar L. Haanes (Det Teologiske Menighetsfakultet), Svein Olaf Thorbjørnsen (Det Teologiske Menighetsfakultet), Jon V. Hugaas (Norsk Lærerakademi), Ingunn F. Breistein (Ansgar Teologiske Høgskole), Brynjulf Hoaas (Fjellhaug misjonshøgskole), Hallgeir Elstad (Universitetet i Oslo), Odd Magne Bakke (Misjonshøgskolen i Stavanger), Dagfinn Rian (NTNU) og Asbjørn Dyrendal (NTNU). Gjelder: Nasjonalt fagråd for Kristendomskunnskap og Religionsvitenskap Møtetid: Møtested: 4-5 mai 2006 Quality Hotel Augustin, Trondheim Referent: Kari Birgitte Berg (4 mai) samt Bjørn Syvertsen (5 mai) Sak 01/06 Opprop og godkjenning av innkalling med dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 09/06 ble endret til orienteringssak og følgelig behandlet under sak 03/06. Sak 02/06 Godkjenning av referat fra møtet i Kristiansand april Referatet ble godkjent. Sak 03/06 Orienteringer Fagrådets møterett i Egede instituttet. Dagfinn Rian orienterte om fagrådets møterett i Egede instituttet. Egede instituttet er et økumenisk organ for forskning om misjon som tjener både Den norske kirke og de norske frikirker, de teologiske fakulteter og skoler som utdanner prester, misjonærer og lærere i kristendomskunnskap. Fagrådet er imidlertid etablert av det nasjonale fakultetsmøte for de historisk-filosofiske fag, og det var enighet om at fagrådet ikke skulle være representert ved Egede instituttets møter. Fagrådets sammensetning Standardreglement for nasjonale fagråd under Universitet- og høgskolerådet. ble delt ut. Det var enighet om at nåværende reglement er uklart når det gjelder problemstillingen som er skissert i innkallingen (forholdet mellom statlige og private institusjoner samt forholdstall mellom universitet og høgskole) ikke minst i lys av opprettelsen av Universitetet i Stavanger. Representantenes funksjonsperiode på 4 år kan også være uforenlig med de ulike valgperiodene ved hvert lærested samt at utsendingene i praksis vil være de som har anledning til å reise til møtet. Det er også viktig med studentrepresentasjon og en mulig løsning er at vertsinstitusjonen har ansvar for å stille med en studentrepresentant fra sin institusjon. Det henstilles til den nye ledelsen å arbeide videre med de problemstillinger som ble skissert. Postadresse Telefon Besøksadresse Side 1 av 22 NO-7491 Trondheim Telefaks NTNU Dragvoll

2 Sak 04/06 Rapport fra enhetene. I innkallingen var utsendingene oppfordret til å ha med et ark inneholdende stikkord fra sin enhet. Under møtet ble det påpekt at for å kunne presentere mest mulig sammenfallende opplysninger fra enhetene, bør man i forkant av neste fagrådsmøte sende ut et skjema for utfylling av relevant informasjon. Her er en kort presentasjon av enhetene slik de ble gitt på møtet: Universitetet i Tromsø (se også vedlegg): Institutt for religionsvitenskap (IRV) har 5 fast ansatte samt 1 utlyst stilling. Våren 2006 har IRV 40 studenter på bachelorprogrammet og 34 på masterprogrammet. Av disse er 15 studenter knyttet til teologivarianten, de øvrige følger allmenn religionsvitenskap. IRV tilbyr også årsstudium samt lektorutdanning. Instituttet uteksaminerte 6 masterstudenter i IRV øker nå forelesningsmengden pr semester for 10 sp-emner til timer samt 4 t seminar og 2 t veiledningsgruppe. Eksamen består både av skoleeksamen samt en ukes hjemmeeksamen med muntlig. Med unntak av ett emne, benyttes det ekstern sensor i alle emner. For teologivarianten opplever IRV at det mangler nasjonale retningslinjer for de studentene som søker overgang fra kristendom hovedfag. IRV har hatt suksess med et emne i Etikk som er gitt for soldater i førstegangstjeneste. Universitetet i Stavanger (se også vedlegg): KRL-kollegiet har 8 fast ansatte. Ved allmennlærerutdanningen tar ca 120 studenter KRL1 (20 sp) i 2. studieår. De har mulighet til å utvide KRL-studiet til totalt 80 sp. Inneværende studieår tar ca 65 studenter årsstudium i KRL, noe som kan inngå i et 3-årig bachelor-løp i KRL. Man opplever et stort frafall i årsstudiet. Det er 35 studenter på fordypningsnivå i KRL i inneværende studieår. Det benyttes ekstern sensor kun på fordypningsnivået i KRL. KRL-kollegiet opplever at det er en nedprioritering av humaniorafagene ved UiS og sliter for å få ressursene til undervisning og forskning til å strekke til. Det Teologiske Menighetsfakultet (se også vedlegg): MF har 39 vitenskapelig ansatte og 15 stipendiater. Høsten 2005 var det ved MF 752 studenter fordelt på lavere grad (402), master/hovedfag (161) og profesjonsstudiet (189). Våren 2006 er det 901 studenter ved MF. MF har studietilbud som fører til følgende grader: bachelorgrad (ulike studieprogram / studieretninger), cand.theol., master i teologi (5 studieretninger), master i kristendomskunnskap (3 studieretninger), master i diakoni (nytt studietilbud), master i Phil in Theology samt PhD. MF opplever en økning i antallet masterstudenter samt en nedgang i antall studenter på desentraliserte studietilbud. Gjennomsnittlig undervisningsmengde pr 10 sp-emner er t. Undervisningen er inne i en konsolideringsfase. Det innføres klausurprøver for mappestudenter. Likeledes er det innført obligatorisk fremmøte i seminarene. Det er ekstern sensur på % av eksamensbesvarelsene (mindre enn 5 kandidater ekstern sensur på alt). På høyere nivå er det ekstern sensur på alle besvarelsene. Norsk Lærerakademi, Sandviken (se også vedlegg): Norsk Lærerakademi består av en vitenskapelig høgskole (Sandviken) samt lærerhøgskole (Breistein). NLA Sandviken har 14 fast ansatte samt 1 stipendiat. Totalt har skolen 700 studenter Side 2 av 22

3 NLA tilbyr undervisning som fører fram til bachelor- og mastergrad innen kristendomskunnskap, pedagogikk, interkulturell forståelse samt menighetspedagogikk. I tillegg har akademiet mange studenter på ex.phil og ex.fac. Masterstudiet gir følgende spesialiseringsmuligheter: allmenn kristendomskunnskap, kirkelig undervisning (bl.a. kateketikk), religionsdidaktikk og teologi. NLA gir for tiden videreutdanningstilbud i kristendomskunnskap via internett, skoleledelse, IT for lærere, og moduler med relevans for Kunnskapsløftet. Innen etterutdanning kan nevnes kurset Trosopplæring og ledelse Ansgar Teologiske Høgskole: ATH har 13 vitenskapelig ansatte. Våren 2005 har skolen ca 250 studenter. 170 av disse er knyttet opp mot bachelorstudiet hvor ATH tildeler bachelorgraden innen 4 fagområder: teologi (57), interkulturell forståelse (34), musikk (44) samt psykologi med religion og helse (35). Det tilbys årsstudium ( 5 studieretninger ) samt fordypningsstudier (6 studieretninger). Fra høsten 2006 tilbys master i Bibelvitenskap og praktisk teologi med mulighet for fordypning enten innen Det nye testamente eller Det gamle testamente. Studieåret ved ATH er delt inn i 6 terminer (hver på 6 uker) - 3 om høsten og 3 om våren. Dette gir de ansatte en termin uten undervisning i studieåret. Det benyttes 2 interne sensorer på eksamensbesvarelsene. Fjellhaug Misjonshøgskole: Skolen har 11 fast ansatte (hvorav 1 professor) samt 1 stipendiat. Det er 75 studenter på misjonshøgskolen som fordeler seg på bachelor i teologi og misjon, årsstudium i bibel og misjon (for ungdom med fullført yrkesutdannelse), årsstudium i kirke- og bedehusmusikk samt master i teologi og misjon. Masterstudiet er i en innkjøringsfase og de første 5 studenter ble tatt opp januar Studieåret er delt i 4 terminer. Man har flere eksamensformer, bl.a. god erfaring med oppgaveskriving og ønsker å fortsette med dette. I tillegg har man hjemmeeksamen hvor oppgaven gis ut kort tid i forveien for å sikre at studentene ikke dropper deler av pensum. Skolen benytter 2 sensorer ved alle eksamensbesvarelser. Misjonshøgskolen i Stavanger: Det er 19 fast vitenskapelig ansatte ved skolen. Misjonshøgskolen har 390 studenter (ca 300 fulltidsstudenter) Studietilbudet omfatter KRL årsstudium, IKGS årsstudium (interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid), bachelorstudium (3 studieretninger), mastergrad i teologi, cand.theol., praktikum samt PhD. Misjonshøgskolen har kvotestudenter som er integrert i det ordinære masterstudiet. (Undervisning og oppgaveseminar foregår på engelsk). Studieåret er delt opp i 7 terminer a 7 uker, hvorav 6 uker undervisning samt 1 uke eksamen. Dette gir minst 1 termin undervisningsfri for de ansatte i studieåret. Gjennomsnittlig undervisningsmengde pr. 5 sp-emner er 24 timer (10 sp-emner = 48 timer) Det Teologiske Fakultet, UiO Fakultetet har 42 vitenskapelig ansatte (18 faste). Studenttallet er ca 500; det har vært en økning på 31 % for førstevalgstudenter. TF har følgende undervisningstilbud: årsenhet i kristendom, bachelorprogram i teologi og kristendom, masterprogram (ulike studieretninger, inkl. nytt tilbud: master i religion og samfunn), Side 3 av 22

4 cand. theol. samt PhD. Cand. theol.-programmet er under evaluering for å gjennomføre tiltak for styrking av profesjonsstudiet. Undervisningsmengde for 10 sp-emner er timer. Det gis mer undervisning på innføringsemnene i lavere grad pga seminar- og gruppeundervisning. Eksamensformen er variert: 3 dagers hjemmeeksamen, forberedt hjemmeeksamen, semesteroppgave samt forberedt muntlig eksamen (høyere grad). Det benyttes en sensor for alle bacheloremner supplert med kontrollsensor. Besvarelser på høyere nivå blir alltid vurdert av 2 sensorer. Semesteret er organisert i 3 terminer, slik at 1 termin er fri til forskning. Institutt for arkeologi og religionsvitenskap (IAR), NTNU Instituttet har 9 fast ansatte (samt 3 stipendiater) som gir undervisning i religionsvitenskap (RVI) samt Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL). Studenttallet er ca 115 heltidsstudenter og dette antallet har vært stabilt. Av disse tar ca 15 KRLemner og ca 100 RVI-emner. IAR har undervisningstilbud innen KRL og RVI : årsenhet, bachelorprogram, masterprogram samt PhD. Gjennomsnittlig undervisningsmengde for 7,5 sp-emner er 22 t forelesning samt 12 t seminar. For 15sp-emner dobles undervisningsmengden. For 7,5 sp-emner på 1000-nivå innføres kun klausureksamen fom høsten 2006, for de øvrige emnene består eksamen av hjemmeoppgaver. På lavere grad benyttes 2 sensorer ved 15% av besvarelsene ( 2 sensorer i alle emner under 5 studenter). Ved høyere grads besvarelser benyttes ekstern sensor, fortrinnsvis fra et annet universitet, på alle oppgavene. Det er høyt frafall fra studenter (opptil 50 %) fra de er fagpåmeldt til de avlegger eksamen. Universitetet i Bergen, Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap, Seksjon for religionsvitenskap. ( Rapporten fra UiB ble gitt 5 mai). 100 studenter på 1000-nivå, 40 på 2000-nivå og totalt 60 på mastergradsstudier. Mappeevaluering ga usikre resultater. For å bøte på det er supplerende muntlig prøve innført på noen emner, en liten skriftlig skoleeksamen i andre. Religionsvitenskap blir nå slått sammen med andre fag i et større institutt. Religionsviterne er bekymret for fagidentiteten. Tendensen er at de ulike fagene danner grupper for sin egen forskning og undervisning. UiB har startet en forskerskole med utgangspunkt i Program for studier av antikkens kristendom. Forskerskolen er ledet av professorene Einar Thomassen og Ingvild Sælid Gilhus ved Seksjon for religionsvitenskap. Sak 05/06 Overføring av arbeidsoppgaver fra referansepanel til nasjonale fagråd VEDTAK: Saken ble drøftet. Forslaget er ambisiøst og vanskelig å gjennomføre innenfor timeregnskapet ved det enkelte lærested. En finner det derfor sterkt ønskelig med en økonomisk kompensasjon til lærestedene for å få gjennomført de foreslåtte rapporteringene. Fagrådet ber den nye ledelsen ta hensyn til de kritiske og konstruktive innspill som kom frem under diskusjonen i det videre arbeidet med saken. Sak 06/06 Vitenskapelige publiseringskanaler. Side 4 av 22

5 Det var enighet om at de forslag som fremkommer bør kvalitetssikres. Ca 20 % av de godkjente publiseringskanalene skal tilhøre nivå 2. Dette medfører at de som kommer med forslag om oppgradering av en kanal samtidig bør foreslå nedgradering av en annen kanal. Det nasjonale fagråd skal utarbeide forslag til revisjon av nivå 2-andelen samt godkjenne nye forslag til publiseringskanaler på nivå 1. VEDTAK: Fagrådet ber den nye ledelsen sørge for å sette sammen arbeidsgrupper innenfor disiplinene KRL/teologi samt RVI med sikte på å kvalitetssikre listene over publiseringskanaler. Sak 07/06 Teologiutdanningen i Norge. Følgende læresteder har rett til å tildele cand.theol.-grad: Det teologisk menighetsfakultet, Oslo Misjonshøgskolen i Stavanger Universitetet i Oslo I tillegg tilbys det i Tromsø full 6-årig presteutdanning i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Kirkelig Utdanningssenter i Nord. Det har vært politisk dragkamp om cand.theol.-utdanningen. De teologiske fakultetene har argumentert intenst for å beholde den 6-årige cand.theol.-graden. Samtidig som de samme fakultetene nå tilbyr andre studieløp i kristendomskunnskap som sammen med ett-årig praktisk-teologisk utdanning godkjennes som presteutdanning for Den norske Kirke. Ved et nasjonalt fagledermøte for teologiutdanningen i 2005 var det enighet om felles praksis for innpassing av utdanning fra andre læresteder. Dette har ikke blitt fulgt opp, og ansatte ved andre læresteder har erfart at de teologiske fakultetene fortsatt gir ulike svar på spørsmål om innpassing av ekstern utdanning. VEDTAK: Fagrådet ber om at de teologiske fakultetene utarbeider retningslinjer for innpassing av KRLutdanning til cand.theol.-graden og til presteutdanning uten cand.theol.-grad. Retningslinjene må utarbeides som et forpliktende dokument og gi beskrivelse av innpassing av hele eller deler av - årsenhet i KRL - bachelorfordypning i KRL - bachelorgrad i KRL - mastergrad i KRL. Sak 8/06 Karakterbeskrivelser for hjemmeoppgaver. Det utsendte forslaget til karakterbeskrivelser ble diskutert. Det var enighet om at C må oppjusteres til å være en normalt god karakter ( grei tolkning ), B til en bedre ( god/presis tolkning ), og A til en utmerket karakter ( svært presis tolkning ). Samtidig må kravet til E ikke bli for lavt. E gir undervisningskompetanse i faget, og kravene i karakterbeskrivelsen bør gjenspeile det. - Det er fare for at nivået på E-besvarelser kan bli vurdert opp mot økonomi når antall beståtte kandidater blir premiert. - Er beskrivelsene for 1000-nivå vel spesifikke? Hører de hjemme på et høyere nivå? - Lærerne bør stille krav til studenter som kommer rett fra videregående skole. De skal ha fått en viss trening i oppgaveskriving. Side 5 av 22

6 - Studentene trenger mer trening. Spesielt i drøfting av historisk stoff, for eksempel kirkehistorie. - Flere læresteder har innført egenerklæring og kursing av studentene i formelle krav til hjemmeoppgaver. Dette skal sikre at studentene er informert om kravene, og er helt nødvendig å kunne vise til dersom en student skal kunne anklages for fusk. - Sideomfang på hjemmeoppgaver? 10% +/-? Feil å straffe dyktige studenter som skriver ypperlige oppgaver. Samtidig må studenter lære at de ikke alltid skal si alt de kan. VEDTAK: Asbjørn Dyrendal redigerer utkastet i lys av diskusjonen på møtet. Karakterbeskrivelsene sendes deretter ut til bruk på lærestedene, samtidig som fagrådets nye ledelse må arbeide videre med saken. Sak 10/05 Valg Professor Vidar Leif Haanes, Det teologiske menighetsfakultet, Oslo, ble enstemmig valgt til leder for 2 år. Professor Einar Thomassen, Seksjon for religionsvitenskap, Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, ble enstemmig valgt til nestleder for 2 år. Det ble også bestemt at fagrådets møte i 2007 skal holdes mai i Oslo, og i Bergen i 2008, dato for 2008-møtet må bestemmes senere. NTNU, Trondheim Kari B. Berg (ref) Børn Syvertsen (ref) Vedlegg : sak 04/06: Universitetet i Stavanger : Kort rapport fra UiS om fagportefølje, studieløp, antall studenter og ansatte etc. Universitetet i Tromsø: Rapport fra IRV til Nasjonalt Fagråd. Det Teologiske Menighetsfakultet: Orientering om MF på Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap, Trondheim Norsk Lærerakademi: Orientering fra NLA bachelor- og masterstudier våren NTNU: Orientering om faggruppe for KRL og RVI ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap. sak 08/06: Karakterbeskrivelse for hjemmearbeid Asbjørn Dyrendal Kommentar til utkast til karakterbeskrivelsen Renate B. Eggen Side 6 av 22

7 Kort rapport fra UiS om fagportefølje, studieløp, antall studenter og ansatte etc. I allmennlærerutdanningen, som er et integrert institutt ved Universitetet i Stavanger, tar omlag 120 studenter KRL 1 20sp (obligatorisk grunnutdanning) i 2.studieår av sitt 4-årige studieløp. Det er lagt til rette for at studentene kan velge å bygge videre ut sin KRL-kompetanse i 3.eller 4.år slik at de kan komme opp på 80sp i faget. Vi er i begynnerfasen med utfordringen om å kapre flest mulige studenter til KRL 2 og KRL 3. På årsstudiet i KRL går ca. 65 studenter i studieåret Årsstudiet kan inngå i et 3-årig bachelor-løp i KRL. På fordypningsnivå i KRL ca. 35 studenter i inneværende år. Det bevilges midler til ekstern sensor bare på dette nivået. Etter flere år med jevn stigning i antall studenter har studenttilgangen flatet ut noe de siste 2 årene. Muligens er markedet mettet etter den store pågangen den senere tid. Antall ansatte i KRL-kollegiet er 8 faste stillinger. 4 av disse er førsteamanuenser, de 4 øvrige er universitetslektorer. Det er et dokumentert og dokumenterbart behov for 10 faste stillinger, men den generelle nedprioritering av humaniora-fagene ved UiS gir ikke håp om noe umiddelbar uttelling her. Ressursmessig sett synes det ikke å være noen fordel å gå fra høgskole til universitetet. De fagpolitiske veivalgene tatt av UiS ledelse, synes å gi uttrykk for mottoet mest mulig undervisningsog veiledningsarbeid for færrest mulige ressurser. Det gir seg bl.a. utslag i en stadig knappe FOU-tid for de ansatte. Det er å håpe at UiS innser at myke humanistiske fag har en egenverdi på linje med harde tekniske (=oljerelaterte) fag. Ragnar Skottene førsteamanuensis, fagkoordinator for KRL ved UiS Side 7 av 22

8 Rapport fra IRV til Nasjonalt Fagråd Studenttall I 2005 ble det avlagt 352 eksamener ved IRV. Bak disse tallene er det både programstudenter i bachelor og master, men også mange enkeltemnestudenter. I vårsemesteret 2006 har vi 40 registrerte program-studenter på bachelor og 34 på master. Flesteparten går på allmenn religionsvitenskap, mens ca er på teologi-varianten. Vi uteksaminerte 6 master-studenter i I tillegg til bachelor og master i allmenn religionsvitenskap, har vi også årsstudium og lektorutdanning. Enkelte av våre emner er svært populære for studenter fra andre programmer, f. eks. og REL- 3001: Myte og symbol og REL-3012: Religion og politikk. Bemanningssituasjon Vi er 5 fast ansatte, derav 1 professor og 4 førsteamanuenser. I tillegg har vi en nytilsetting på gang i utlyst stilling. Undervisning og eksamen Standard undervisningsvolum for 10 stp.-emner på bachelor har vært 8 dobbelttimer forelesning, i tillegg 4 enkelttimer seminargruppe og 1 dobbelttime veiledningsgruppe (knyttet opp til semesteroppgaven). Vi øker nå forelesningsmengden til dobbelttimer. Vi har prøvd ulike former for eksamensordning, og har nå havnet på en større bredde i eksamensformer, hvor vi kombinerer semesteroppgave med skole-eksamen og en-ukers hjemmeeksamen med muntlig.. UiTø har i stor grad lagt seg på 10stp. emner, noe som har ført til at det ikke er mulig å praktisere mappe-evaluering på, da det blir for lite omfang. Språkemnene bibelhebraisk og gresk har 20 stp. Vi har beholdt ordning med ekstern sensor på så og si alle emner. Vi får endel henvendelser fra Kirkelig utdanning i nord om studenter som søker overgang fra kristendom hovedfag. I slike saker opplever vi sterkt at det mangler nasjonale retningslinjer. UiT hadde besøk av NOKUT høsten 2005, da hele universitetets kvalitetssikringssystem ble evaluert. Internasjonalisering Vi er fortsatt for svake på internasjonalisering. Vi har et sterkt ønske om å klare å motivere våre studenter til å reise utenlands, men foreløpig er det få som har gjort det. Vi har primært avtaler i Danmark (Århus, København og Odense), men ønsker flere- gjerne engelsk-språklige. Nederland har også vært nevnt. Etter-og videreutdanning Vi har etterutdanningstilbud i islam og nordnorsk/samisk kultur og religion som vi ønsker å kjøre en gang i året, men vi sliter med å få nok deltakelse på kursene. En suksess på EVU-fronten har vært et pilot-prosjekt som UiTø har hatt med Forsvaret i forbindelse med førstegangstjenesten. IRV har tilbudt et 5 stp-emne. REL-6300: Etikk, hvor over 60 studenter besto eksamen. Vi har også et samarbeid på gang med Viken senter for psykiatri og sjelesorg, som vi tilbyr REL- 6002: Religion som kultur- og identitetsmarkør i en nordnorsk/samisk kontekst. Forskning I høst utarbeidet IRV en forskningsstrategi. Arbeidet med denne var en positiv erfaring i staben, hvor vi, til tross for et stort mangfold, klarte å stake ut noen felles retningslinjer. I implementeringen av forskningsstrategien er det også et ønske om at den skal generere tema for master-oppgaver og sikre videre rekruttering. Når det gjelder FRIDA, ligger IRV godt an både når det gjelder poenggivende publisering, men også generelt er det stor aktivitet. Det er imidlertid et problem at mye av det som publiseres på Side 8 av 22

9 instituttet ikke gir uttelling, f. eks. det som publiseres i Universitetets egne publiseringskanal, Ravnetrykk. Side 9 av 22

10 Orientering om MF på Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap, Trondheim Studenttall Tallene refererer seg til 2004: 826 studenter i snitt pr. semester (752 og 901) 402 på lavere grad 161 på master/hovedfag 189 på profesjonsstudiet (Høyere og lavere grad) 55 % kvinner totalt, ca 41 % på profesjonsstudiet 42 i doktorgradsprogrammet Karakteristiska o Videre nedgang i antall studenter på desentraliserte studietilbud o Økning i antallet masterstudenter o Stabilt når det gjelder teologistudenter o Ca 30 studenter på TK o Ca 50studenter på tre kull på UKT 2. Bemanning pr. i dag 19 professorer, 2 professor II, 1 praktikumsrektor 3 førsteamanuenser, 1 førstelektor 12 universitetslektorer, 1 fakultetslærer 15 stipendiater 34 adm. Ansatte 3. Studietilbud a) Grader og studieprogram: Bachelorgrad, ulike studieprogram, ulike studieretninger i. Teologi, studieretning luthersk, metodistisk, pentekostal og katolsk (frelsesarmeen) ii. UKT iii. KRL, KRL i skolen, pentekostale studier, religionsfaglige studier iv. TK v. RE Cand theol Master i teologi, studieretninger Åpen Metodistisk Katolsk (samarbeid med Gregoriana i Roma) Pentekostal Baptistisk Master i kristendomskunnskap; studieretninger Disiplinbasert; åpen, kirkelig undervisning, i de fire hovedfag, kulturanalyse, religionssosiologi, religionspsykologi, pentekostal teologi, katolsk teologi, baptistisk teologi Master i K, lektorprogrammet Master i K, erfaringsbasert. (deltid) Master i diakoni Master i Phil in Theology Side 10 av 22

11 PhD b) Undervisnings- /eksamensmengde Gjennomsnittlig undervist i 74 emner pr. semester Utgjør gjennomsnittlig 615 studiepoeng Gjennomsnittlig avholdt 135 eksamener Undervisningsmengde pr. 10 poeng: 24t 60t, lavest valgemner, høyest PT-emner. Gjennomsnitt mellom 30 og 40 timer undervisning. c) Nye studietilbud og emner: Master i teologi Master i diakoni. Samarbeid med Diakonova. 2 katolske emner på bachelornivå og 1 på master. 4. Organisering av undervisning Konsolideringsfase. Nye arbeids og vurderingsformer. Redusert antall oppgaver på årsstudium i KRL. Innført klausurprøve for mappestudentene. Valg mellom mappe og klausur på 100 og 200-nivå Classfronter Obligatorisk fremmøte i seminarer. Basisgrupper ut. Ikke fått innført utdanningsplaner 5. Andre forhold a) I nov opptatt som medlem i Universitets- og høyskolerådet b) 88 forskerpubliseringspoeng i 2005 c) Ikke kommet skikkelig i gang med internasjonalisering. Har mange avtaler, men studentene er tilbakeholdne. Kvoteprogrammet fungerer. Side 11 av 22

12 Side 12 av 22

13 Orientering om faggruppe for KRL og religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU, Trondheim. Til Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap, Trondheim mai Studenttall (ca) totalt antall studenter (individer) 150 (ca) på lavere grad 27 på master/hovedfag 5 på doktorgradsprogram Studenttallene har vært stabile de siste semestrene. For høsten 2006 er det økning i antall søkere til masterstudier. 2. Bemanning. 2 professorer 1 professor II 5 førsteamanuenser (derav 1 i 20 % stilling) 1 amanuensis 1 universitetslektor (25 % stilling ) 3 stipendiater (1 KRL, 2 RVI) 3 ansatte i administrative stillinger 3. Studietilbud. a) Grader og studieprogram: Bachelorgrad med fordypning i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Bachelorgrad med fordypning i religionsvitenskap Årsstudium i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Årsstudium i religionsvitenskap Mastergrad i kristendomskunnskap Mastergrad i religionsvitenskap PhD b) Undervisnings- / eksamensmengde pr. semester. Gjennomsnittlig undervist i 15 emner. Utgjør gjennomsnittlig 153 studiepoeng. Gjennomsittlig avholdt 23 eksamener. Gjennomsnittlig avlagte studiepoeng: Organisering av undervisningen. Innførte hjemmeoppgaver i de fleste emner i forbindelse med gradsreformen. Arbeidsmengden har vært svært stor både for studenter og lærere, og dette har ført til at vi går tilbake til klausureksamen i alle 7,5-sp emner på 1000-nivå fra og med høsten Det er ikke obligatorisk frammøte til oppgaveseminarer. Utdanningsplaner er delvis gjennomført. 5. Andre forhold. 27 forskerpubliseringspoeng i Få studenter tar deler av utdanningen utenlands. Inneværende år har det vært 3 disputaser ved instituttet og ytterligere 2 disputaser er planlagt i høstsemesteret. Side 13 av 22

14 Forskningsprosjekt ved instituttet: Religion og politikk i globaliseringen Mobilitetens tekniske rom: estetikk og miljø Religion og populærkultur Side 14 av 22

15 Side 15 av 22

16 Side 16 av 22

17 Side 17 av 22

18 Side 18 av 22

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi studiekatalog INNHOLD 3 Velkommen 5 Studentene trives 7 Oslo - den pulserende studentbyen 8 Studieopphold i utlandet 9 Praktisk informasjon 10 Grafisk presentasjon av studieprogram 13 Årsstudier 14 Årsstudium

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studiekatalog

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studiekatalog Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studiekatalog Innhold MF som studiested Oslo - den pulserende studentbyen 5 Spenning og refleksjon - MF utfordrer! 6 Ut i verden, inn i kulturer 9 Praktisk informasjon

Detaljer

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Til Høgskolestyret MHS Fra Rektor Bård Mæland Dato 2014-12-01 1. Bakgrunn, kildegrunnlag og profil Høgskolestyret (HS) er ansvarlig for kvalitetssikringssystemet

Detaljer

RAPPORT 2013 PLANER 2014 BUDSJETT 2014

RAPPORT 2013 PLANER 2014 BUDSJETT 2014 RAPPORT 2013 PLANER 2014 BUDSJETT 2014 Rapport 2013, Planer 2014 og Budsjett 2014 Det teologiske Menighetsfakultet Innhold RAPPORT 2013 Innledning... 1 1. Sektormål: Utdanning....4 A) NASJONALE STYRINGSPARAMETERE...

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 Innledning Del 1 STATUS FOR OPPFØLGING AV TILTAK Del 2 ANNET SELVVALGTE TEMA 1 INNLEDNING Kvalitetssikringsrapporten for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

DELINNSTILLING I FRA STUDIEORDNINGSKOMITEEN VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN. April 2002. "Education is not filling a bucket, but lighting a fire.

DELINNSTILLING I FRA STUDIEORDNINGSKOMITEEN VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN. April 2002. Education is not filling a bucket, but lighting a fire. DELINNSTILLING I FRA STUDIEORDNINGSKOMITEEN VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN April 2002 "Education is not filling a bucket, but lighting a fire." --William Yeats 1 BAKGRUNN, MANDAT... 3 2 FØRINGER (ST.

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2011 Det teologiske Menighetsfakultet

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2011 Det teologiske Menighetsfakultet Årsrapport for kvalitetsarbeid 2011 Det teologiske Menighetsfakultet Innledning Årsrapport for kvalitetsarbeid 2011 beskriver det arbeid som har vært knyttet til institusjonens kvalitetssikringssystem

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Bergen, 29.08.2014 INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE Instituttrådet innkalles med dette til møte torsdag 4. september

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen Studiekvalitetsrapport 2010/2011 Profesjonshøgskolen 1. Innledning Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010 UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET 18.8.2010 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010 Møtet ble holdt på styrerommet, 5. etg. I Christiesgate 13. Til stede: Forfall:

Detaljer

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø Studiekvalitetsrapport pr august 2011 Handelshøgskolen i Bodø Sist endret: 09.09.2011 Oppsummering Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine utdanningsprogrammer oppfyller gjeldende nasjonale og europeiske krav

Detaljer

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE Rapportmal for 2012 - ENHETENE 1. Innledning (Gi en kort vurdering av resultatutviklingen og nåsituasjonen med utgangspunkt i dette styrets/fakultetsstyrets vurderinger for planperioden, med vekt på blant

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr.

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr. Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 25.10.2010 Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark. Justert sluttrapport.

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet. 13.05.2015, kl. 12:00-16:00 på Styrerommet i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet. 13.05.2015, kl. 12:00-16:00 på Styrerommet i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.05.2015, kl. 12:00-16:00 på Styrerommet i Christiesgt. 13. Innkalling er

Detaljer

Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025

Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025 Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025 En utredning for Kunnskapsdepartementet, avgitt 25. februar 2013 Til Kunnskapsdepartementet BEHOVET FOR JURIDISK KOMPETANSE OG UTDANNING FRAM

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

Programevaluering av Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Programevaluering av Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programevaluering av Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Høst 2002 Våren 2006 Institutt for helseledelse og helseøkonomi Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Forord Det er nå over

Detaljer