Saksliste for SRY- møte 29. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste for SRY- møte 29. januar 2014"

Transkript

1 Saksliste for SRY- møte 29. januar 2014 Sted: Utdanningsdirektoratet, møterom 3 Møteramme: kl. 12:00-15:30 Lunsj: kl. 11:30 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet Vedtakssaker Oppfølging av St. meld. 20 Sak fra SRYs arbeidsgruppe for stortingsmelding 20 Oppfølging av tiltak St. meld 20 Tiltak nr. 61 etter dialog med partene, utlyse et forskningsprosjekt om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet Tiltak nr. 62, vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utforming av læreplaner på Vg3 Tiltak nr. 66 kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring v/udir 4. Orienteringssaker 2 faglige råd inviteres til SRY- møte for presentasjon av rådets arbeid Faglig råd for helse- og oppvekstfag Faglig råd for design og håndverk Draft minutes of DGVT Vilnius and summary peer review report Samfunnskontrakten- Muntlig orientering om status for arbeidet v/sekretær 5. Eventuelt 6. Dagsorden for neste SRY-møte, 4. mars 2014 LOs lokaler 7. Evaluering av møtet SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

2 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: E-post: Vår dato: Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte Dato: Sted: Thon Hotel Opera, Oslo Tilstede: SRY Carl E. Rønneberg, NHO Rolf Jørn Karlsen, LO Ragnar Gregersen, LO Kristian Ilner, NHO Christine Meling, KD Liv Holm Heide, EO Forfall: Svein Oppegaard, NHO Margaret Westgaard, KS Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet Yngve Tufteland, NHD Mette Henriksen Aas, LO Turid Semb, FAD Tor-Arne Solbakken, LO Astrid Moen Sund, Utdanningsforbundet Kari Hoff Okstad, Spekter Roy Venge Tollefsen, KS Jorunn Teien Leegaard, KS Inger Lise Blyverket, Virke Bente Søgaard, YS Observatør Siv Andersen, SIU Utdanningsdirektoratet Anne Katrine Kaels Olav Reiersen Karl Gunnar Kristiansen SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

3 Side 2 av 3 1. Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden ble godkjent uten merknader. Disse sakene ble meldt inn under eventuelt: Orientering om invitasjon til møtet i nasjonalt fagskoleutvalg Orientering fra SRY arbeidsgruppe - Internasjonalisering 2. Godkjenning av referat fra møtet Vedtak: Referat fra møtet godkjent uten merknader. 3. Vedtakssaker SRY-sak Meld. St.20 SRYs arbeidsgruppe - forslag til behandling og prioriteringer av tiltak i meldingen. SRY besluttet i møtet at SRYs arbeidsgruppe for oppfølging av Meld. St. 20 skulle vurdere forslagene til involvering som er satt opp i matriseoversikt fra Utdanningsdirektoratet. Arbeidsgruppen ble også bedt om å anbefale en prioritering av de ulike tiltakene. Gruppen hadde vurdert direktoratets forslag til matrise for involvering og satt opp et forslag til arbeidsplan for når de ulike tiltakene kan behandles. Arbeidsgruppens forslag til involvering ble drøftet på møtet. Det ble uttrykt bekymring over at det store antall tiltak i fremdriftsplanen kan overskygge oppmerksomheten om de store og overordnede sakene. En måte å løse denne utfordringen på kan være å se flere tiltak i sammenheng og gruppere disse i hovedutfordringer. Arbeidsgruppen ble bedt om å vurdere denne behandlingsformen. Vedtak: SRY slutter seg til arbeidsgruppens notat til involvering og fremdriftsplan for behandling av tiltak knyttet til Meld. St. 20. Forut for behandlingen av de ulike tiltakene vil SRYs medlemmer få anledning til å spille inn problemstillinger som belyses i direktoratets saksfremstillinger. 4. Orienteringssaker Fag- og svenneprøven Prøvenemndene og klagenemndenes arbeid SRY besluttet i møtet å sette opp fag- og svenneprøven Prøvenemndene og klagenemndenes arbeid som orienteringssak. Utdanningsdirektoratets avdeling for vurdering orienterte om regelverk og gjennomføring av fag- og svenneprøven. Videre ble det orientert om klagenemndenes regelverk og arbeid. Orientering om arbeidet i faglige råd De faglige rådene arbeider med å lage utviklingsredegjørelser for de ulike fagene, et arbeid som også omhandler en vurdering av tilbudsstrukturen i de enkelte utdanningsprogrammene. På denne bakgrunn har SRY tidligere besluttet å invitere lederne i de faglige rådene til å presenterer deres arbeid. Faglig råd for elektrofag (Svein Harald Larsen) og Faglig råd for bygg- og anleggsfag (Jørgen Leegård) presenterte rådenes arbeid og sentrale utfordringer knyttet til det fremtidige arbeidet. Rådenes presentasjoner er publisert på SRYs hjemmeside. SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

4 Side 3 av 3 5. Eventuelt Orientering om invitasjon til møtet i nasjonalt fagskoleutvalg Nestleder Rolf Jørn Karlsen informerte om at SRY er invitert til møte med Fagskoleutvalget 16. desember 2013 som har fått i oppdrag å utrede fremtidig norsk fagskoleutdanning. Fagskoleutvalget ønsker innspill til arbeidet. Fra SRY deltar Rolf Jørn Karlsen, Kristian Ilner og Kari Hoff Okstad på møtet. SRYs medlemmer ble oppfordret til å oversende innspill og kommentarer som bør fremmes for utvalget til Olav Reiersen i Utdanningsdirektoratet. Orientering fra SRY arbeidsgruppe - Internasjonalisering Astrid Sund informerte om arbeidet i SRYs arbeidsgruppe for internasjonalisering. Gruppen arbeider med et seminar for medlemmene i de faglige rådene i Videre orienterte Sund om arbeidet i styringsgruppen for EQVET. SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

5 Vår saksbehandler: SRY arbeidsgruppe v/ Kristian Ilner Vår dato: Vår referanse: 2014/118 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte Dato: Sted: Utdanningsdirektoratet SRY-sak Dokument Innstilling Oppfølging av tiltak- St. meld.20 Til behandling Vedtak formuleres etter behandling av saken i SRY Bakgrunn for saken I møte mellom Arbeidsgruppen (Astrid Sund, Utdanningsforbundet, Rolf Jørn Karlsen, LO og Kristian Ilner, NHO), Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 13. januar 2014, ble partene enige om å konsentrere tiltaksforslagene til oppfølgingen av stortingsmeldingen under overordnede problemstillinger. Arbeidsgruppen har derfor sortert de ulike tiltakene i meldingen under tre overordnede og prioriterte problemstillinger. I tillegg er tiltak som ikke passer inn under problemstillingene sortert under overskriften andre tiltak. Gjennomgang av tilbudsstrukturen Partens innflytelse på læreplanene Større fleksibilitet i opplæringen Hensikten er å legge bedre til rette for gode diskusjoner i SRY-møtene. Det betyr ikke at tiltak som faller utenfor disse problemstillingene (andre tiltak) ikke skal behandles. Følgende overordnende problemstillinger fremmes til diskusjon i SRY møtet Spørsmålene under problemstillingene er ikke uttømmende: 1. Gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Hvordan skal fagene i de ulike programmene kunne svare til arbeidslivets behov? Hvordan bør programmene se ut i forhold til fagsammensetningen? Hvem skal ha ansvar for de enkelte fagene? 2. Partenes innflytelse på læreplanene. Hvordan sikre gode rammer for rådenes mandat? Hvordan sikre at rådene har tettere kontakt med brukerne av fagene i arbeidslivet? Hvordan sikre at partene får nødvendig innflytelse på fagene i samspill med myndigheter og sekretariat? Hvordan sikre at læreplanene er helhetlige og ivaretar både den skolebaserte og den bedriftsbaserte opplæringen på en god måte? 3. Større fleksibilitet i opplæringen. Hvordan sørge for god bruk av vekslingsmodeller? Hvordan sørge for at flere lærlinger får tilbud om fleksibelt særløp med mulighet for å komme tidligere i bedrift enn læreplanen tilsier? Hvordan sikre en fornuftig bruk av praksisbrev? Hvordan sørge for at bedrifter som tar inn ungdom i fleksible modeller sikres godt samspill med skolene? Hvordan sikre nok opplæringsarenaer for fleksible løp (både skolebasert og bedrifts basert)? SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

6 Side 2 av 4 Hvordan sørge for gode rammebetingelser for utvikling og gjennomføring av ulike vekslingsmodeller? Hvordan sikre en fornuftig bruk av praksisbrev? Hvordan sørge for at bedrifter som tar inn ungdom i fleksible modeller sikres godt samspill mellom skolene og bedriftene? Hvordan sikre nok opplæringsarenaer for fleksible løp (både skolebasert og bedriftsbasert)? SRY arbeidsgruppens forslag til overordnede og prioriterte problemstillinger og tiltak knyttet opp til problemstillingene: Overordnede og Tiltak som sees i sammenheng med overordnet og prioritert prioriterte problemstilling problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen Tiltak 43. Styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet Tiltak 61. Etter dialog med partene, utlyse et forskningsprosjekt om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet Tiltak 44. Gjennomgå tilbudet av små og verneverdige fag Tiltak 54. Samle erfaringer med overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og vurdere å legge denne muligheten inn i tilbudsstrukturen Partens innflytelse på læreplanene Tiltak 62. Vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utformingen av læreplaner på Vg3 Større fleksibilitet i opplæringen Tiltak 27. Foreta en gjennomgang av opplæringslovens kapittel 4A med sikte på at kapitlet skal bli lettere tilgjengelig og gi en god oversikt over voksnes rettigheter til opplæring Tiltak 63. Kartlegge utstyrssituasjonen i videregående opplæring, for å sikre kvalitet i opplæringen Tiltak 33. Forskriftsfeste læreplanene for praksisbrevet, innføre en fylkeskommunal plikt til å tilby praksisbrev som et ordinært tilbud innenfor tilbudsstrukturen, og etablere praksisbrev innenfor flere fagområder i samarbeid med partene i arbeidslivet Tiltak 34. Komme tilbake til hvilke inntakskriterier som skal ligge til grunn for praksisbrevet Tiltak 39. Prøve ut modeller for kvalifisering mellom det andre og det tredje året i videregående opplæring for elever som ikke får læreplass eller som ikke har forutsetninger for å gjennomføre Vg3 påbygging Tiltak 55. Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv Tiltak 60. Gjennomføre forsøk med alternativer til Vg3 i skole for elever som ikke får læreplass Tiltak 46. Ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og

7 Side 3 av 4 kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer Tiltak 57. Gi elevene tidligere innføring i yrkene ved å åpne for at felles programfag på Vg2 kan splittes, og at valgfrie programfag knyttes mer til det enkelte eller grupper av lærefag Tiltak 58. Endre forskrift til opplæringsloven slik at det legges opp til at mer av opplæringen i prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift Andre tiltak Tiltak 17 Gjennomgå læreplanen for utdanningsvalg for å tydeliggjøre fagets egenart og gi elevene bedre innsikt i arbeidsliv og krav til utdanning, herunder kjønnsutradisjonelle fag- og yrkesvalg Tiltak 18. Utarbeide en veileder for faget utdanningsvalg som blant annet tydeliggjør forskjellen mellom dette faget og arbeidslivsfag. Veilederen vil også omfatte kjønnsutradisjonelle fagvalg Tiltak 17+. Gjennomgå læreplanen for utdanningsvalg ( ) Tiltak 18. Utarbeide en veileder for faget utdanningsvalg ( ) Tiltak 4. Videreføre en nasjonal satsing for å øke lærernes og instruktørenes vurderingskompetanse og styrke sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering Tiltak 15. Bidra til kompetanseutvikling for rådgivere med vekt på kjønnsutradisjonelle valg Tiltak 19. Vurdere kompetanseutvikling for lærere og rådgivere i fagene arbeidslivsfag og utdanningsvalg, inkludert informasjon om elevers muligheter til å velge kjønnsutradisjonelt Tiltak 31. Gjennomføre tilsyn for perioden med tanke på om det legges til rette for at opplæringen er forsvarlig for den enkelte innenfor rammen av regelverket Tiltak 45. Omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program Tiltak 48. Stimulere til etablering av y-veier fra flere fagområder med lokalt opptak og tilrettelegging ved høyskoler og universiteter, særlig innenfor helse- og oppvekstfag Tiltak 59. Arbeide aktivt for flere læreplasser i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser Tiltak 63. Etablere et indikatorsett for gjennomføring av videregående opplæring, tilbud og etterspørsel etter læreplasser og sysselsetting av fagarbeidere Tiltak 67. Fortsette den langsiktige satsingen på kompetanse- og utviklingstiltak

8 Vedtak Vedtak formuleres etter behandling av saken i SRY Side 4 av 4

9 Vår saksbehandler: SRY arbeidsgruppe for St. meld.20 v/ Astrid Moen Sund Vår dato: Vår referanse: 2014/118 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte Dato: Sted: Utdanningsdirektoratet SRY-sak Dokument Innstilling Tiltak nr Forsking knyttet til tilbudsstruktur i fag -og yrkesopplæringen Til behandling Vedtak besluttes etter drøfting i møtet Bakgrunn for saken Etter vedtak i SRY møtet 12. juni ble det satt ned en arbeidsgruppe som har arbeidet med å forberede diskusjon i SRY knyttet til Meld. til St. 20 ( ) På rett vei. SRY møte 12. september konkluderte med at alle tiltakene i stortingsmeldingen er viktige og interessante, men mener at det på grunn av ressurssituasjonen i rådene må foreta en prioritering av tiltakene. I SRY-møtet 5. desember 2013 la arbeidsgruppen fram en oversikt over alle tiltakene meldingen, med forslag til prosess for behandling i SRY i SRY ba om at arbeidsgruppen skulle foreta en prioritering i h.h.t. diskusjonen på møtet. Denne saken omhandler stortingsmeldingens forslag knyttet til å styrke kunnskapsgrunnlaget om videregående opplæring. I meldingen heter det: Departementet vil vurdere å gi de faglige rådene større innflytelse på utformingen av læreplaner på Vg3. Etter departementets vurdering vil tildeling av økte oppgaver til de faglige rådene kunne utnytte bedre kunnskapen til partene i arbeidslivet i styringen av fag- og yrkesopplæringen. Som et ledd i utviklingen av en slik beslutningsstruktur vil departementet etter dialog med partene opprette et forskningsprosjekt som grunnlag for gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn I Meld. til St. 20 ( ) På rett vei, legger departementet til grunn at enkelte deler av fagog yrkesopplæringen ikke fungerer godt nok når det gjelder gjennomføring med fag- eller yrkeskompetanse, rekruttering til lærefag og verdsetting på arbeidsmarkedet. Selv om grunnopplæringen i stor grad utdanner ungdom med kompetanse som verdsettes av arbeidsmarkedet, fungerer ikke overgangen til arbeidsmarkedet godt nok for alle deler av fag- og yrkesopplæringen. Det er særlig utdanningsprogrammene service og samferdsel, restaurant- og matfag, design og håndverk og helse- og oppvekstfag som fungerer svakt når det gjelder rekruttering til lærefagene, gjennomføring med yrkeskompetanse og rekruttering til og verdsetting på arbeidsmarkedet. Selv om det i løpet av de siste 20 årene er blitt gjort en rekke endringer, består fag- og yrkesopplæringen likevel av en relativt stabil grunnstamme av lærefag. Samtidig har arbeidsmarkedet gjennomgått vesentlige endringer i den samme perioden. Behovet for kunnskap om grunnforskning på fag- og yrkesopplæringen og framskrivninger av kompetansebehov på makronivå er også relativt godt dekket. Det finnes forskningsprosjekter i Forskningsrådets program Utdanning 2020 og flere forskningsmiljøer i universitets- og SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

10 Side 2 av 2 høgskolesektoren og instituttsektoren som dekker behovet for grunnforskning. Det er også en rekke forskningsrapporter bestilt av Utdanningsdirektoratet og organisasjonene som er viktig i denne sammenheng, for eksempel Fagopplæring på nye felt (FAFO 2010) og Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet (FAFO 2008). Det skal utlyses et forskningsoppdrag, og SRY inviteres med dette til å gi innspill til hvordan et slikt oppdrag bør organiseres og til hva fokusområdene bør være. Noen stikkord til diskusjonen: - Det forutsettes at det bygger på eksisterende forskning om fag- og yrkesopplæring, hvilke rapporter mener organisasjonene i SRY er viktig? - Bør det være særlige kjerneområder som vektlegges jf. Stortingsmeldingens fokus på «nye» fag i fagopplæringa, eller bør oppdraget omfatte alle utdanningsprogrammene? - Hvordan operasjonaliserer vi «arbeidslivets behov»? Et eget register jf. forslaget i meldinga? Innspill fra hovedorganisasjonene? Vedtak Vedtak besluttes etter drøfting i møtet

11 Vår saksbehandler: Sekretariatet for SRY og Faglige råd Vår dato: Vår referanse: 2014/118 Deres dato: Deres referanse: Til Faglige råd Partenes innflytelse på utformingen av læreplaner Vg3 Bakgrunn for saken Meld. til St. 20 ( ) har som ett av mange tiltak å vurdere partenes innflytelse på utformingen av læreplaner Vg3. SRY behandlet saken i sitt møte og konkluderte med at sekretariatet utformer et oppdrag til faglige råd om større innflytelse over utforming av læreplaner på Vg3. Meld. til St. 20 ( ) - Vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utformingen av læreplaner på Vg3 Fag- og yrkesopplæringen har tradisjonelt vært styrt av det faglige og profesjonelle skjønnet til partene i arbeidslivet. De overordnede rammene for opplæringstilbudet er etablert i forbindelse med utdanningspolitiske reformer, som Reform 94 og Kunnskapsløftet. I takt med at fag- og yrkesopplæringen er blitt integrert i det offentlige utdanningssystemet, har kravene til formalisering økt. I 2011 utarbeidet Utdanningsdirektoratet egne retningslinjer for samarbeidet med partene i arbeidslivet. Formålet var å gjøre samarbeidet bedre, effektivisere saksbehandlingen og øke bruken av kunnskap i fag- og yrkesopplæringen. I dagens system gjøres det mange faglig-administrative vurderinger av opplæringens innhold gjennom partssamarbeidet nasjonale utdanningsmyndigheter. I St meld 20 heter det: Departementet vil vurdere å gi de faglige rådene større innflytelse på utformingen av læreplaner på Vg3. Etter departementets vurdering vil tildeling av økte oppgaver til de faglige rådene kunne utnytte bedre kunnskapen til partene i arbeidslivet i styringen av fag- og yrkesopplæringen. Kort historikk I forbindelse med behandling av St.meld.nr 30 ( ) Kultur for læring, ble det bestemt at det skulle utvikles kompetanseplattformer for hvert lærefag som er en beskrivelse av fagets arbeidsfunksjoner og krav til kunnskaper og ferdigheter. Plattformene ble brukt som grunnlag for utvikling av nye læreplaner, og de var sentrale for utvikling av det faglige innholdet i læreplanene. De faglige rådene fikk i oppdrag å bidra til at kompetanseplattformene ble utviklet i de lærefagene som de hadde ansvar for. En viktig forutsetning for utvikling av læreplaner for yrkesfagene i Kunnskapsløftet var at de skulle utvikles på fagenes premisser. For å få læreplanene så arbeidslivsrelevant som mulig ble det derfor gått bredt ut med en oppfordring til partene i arbeidslivet/bransjeorganisasjoner om å bistå direktoratet slik at representanter fra bedrifter/ virksomheter kom inn med sin kompetanse i læreplangruppene. Etter at læreplanene hadde vært gjennom en omfattende høringsrunde på 3 måneder ble relevante høringsuttalelser innarbeidet og det ble foretatt en kvalitetssikring av hver enkelt læreplan før den ble fastsatt. Gjeldende retningslinjer og regelverk for partenes innflytelse Forslaget i Meld. til St. 20 ( ) forutsetter at utvikling av læreplaner fortsetter etter de samme linjer og rutiner som er beskrevet over. Det er foretatt noen forenklinger av Retningslinjene for utforming av læreplaner som fastsatt av KD i november Videre er det utviklet et eget Rammeverk for grunnleggende ferdigheter som ble fastsatt av KD i januar SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

12 Side 2 av 2 Dette rammeverket beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene skal ivaretas i læreplanene. I 2011 (revidert i 2013) ble det fastsatt retningslinjer for samarbeid mellom SRY, de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet. Her blir det blant annet beskrevet rutiner for partenes ansvar og deltakelse i arbeidet med kvalitetsutvikling og fornying av lærefagene gjennom at de på gitte tidspunkt kan komme med forslag til endringer i blant annet læreplanene. Mandat for de faglige rådene ble justert i forkant av inneværende oppnevningsperiode ( ). Rådene ble gjennom justering av mandatet gitt større innflytelse på opplæringen jfr. punkt 3 og 4 i mandatet. 3. Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget. På den delen av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt. Gjennom de faglige rådene skal partene på ethvert tidspunkt kunne gi råd og innspill til innholdet i læreplanene. 4. De faglige rådene skal følge den faglige utviklingen innenfor rådets område og tilgrensende områder. Ved behov skal rådet ta initiativ til nyetablering, omlegging og nedleggelse av utdannelser. Det faglige rådet skal to ganger i løpet av oppnevningsperioden sende en redegjørelse om ovennevnte. Arbeidet skal baseres på forskning, analyser og prognoser. Redegjørelser for tilgang på læreplasser skal inkluderes. Arbeidet skal ses i sammenheng med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og informasjonssystemet for læreplaner. Utdanningsdirektoratet vil utarbeide oppdrag i tråd med retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Utdanningsdirektoratet. De faglige rådene utarbeider utviklingsredegjørelser for det enkelte utdanningsprogram. Basert på redegjørelsene skal Utdanningsdirektoratet vurdere forslag til endringer. På den delen av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag i forhold til mandatet for de faglige rådene vektlegges spesielt. Oppdrag- Faglige råds vurdering av innflytelsen på utforming av læreplaner Vg3 I utviklingen av fag- og yrkesopplæringen har partene hatt stor innflytelse. Det er fra flere hold ytet et ønske om sterkere eierskap og forpliktelser fra partene i arbeidslivet til læreplanene på Vg3. Dette er også nedfelt i Meld. til St. 20 ( ). Hva man legger i begrepet eierskap og forpliktelser bør diskuteres i de faglige rådene. Mandatet til faglige råd understreker at for den del av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt. I mandatet heter det videre at de faglige rådene to ganger i oppnevningsperioden skal lage utviklingsredegjørelser for sine respektive utdanningsprogram, der endringer i blant annet læreplanene og tilbudsstruktur er elementer i oppdraget. SRY ber om at de faglige rådene drøfter/ vurderer problemstillingen og gir innspill som kan danne grunnlag for videre behandling i SRY. Innspillene sendes Annam Yasin innen Er faglige råds innflytelse på utforming av læreplaner VG3 ivaretatt i gjennom mandatet for rådene? Er det ønskelig ar rådene skal foreslå kompetansemål, innhold i læreplaner og dokumentasjonskriterier for egne fag? Skal rådene fastsette retningslinjer for gjennomføringen av fag-/svennebrev for egne fag? I så fall bør rådene rådføre seg med egne bedrifter/virksomheter eller andre eksterne parter med særskilt kunnskap, og invitere til å gi synspunkter til rådene gjennom skriftlige innspill, diskusjonsmøter eller work shops? Har rådsmedlemmene tilstrekkelig ressurser (tid og kompetanse) til å påta seg et større ansvar for læreplaner VG3?

13 Vår saksbehandler: SRY arbeidsgruppe for St. meld.20 v/ Astrid Moen Sund Vår dato: Vår referanse: 2014/118 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte Dato: Sted: Utdanningsdirektoratet SRY-sak Dokument Innstilling Tiltak 62 - Partenes innflytelse på utformingen av læreplaner Vg3 Til behandling Vedtak besluttes etter drøfting i møtet Bakgrunn for saken Etter vedtak i SRY møtet 12. juni ble det satt ned en arbeidsgruppe som har arbeidet med å forberede diskusjon i SRY knyttet til Meld. til St. 20 ( ) På rett vei. SRY møte 12. september konkluderte med at alle tiltakene i stortingsmeldingen er viktige og interessante, men mener at det på grunn av ressurssituasjonen i rådene må foreta en prioritering av tiltakene. I SRY-møtet 5. desember 2013 la arbeidsgruppen fram en oversikt over alle tiltakene meldingen, med forslag til prosess for behandling i SRY i SRY ba om at arbeidsgruppen skulle foreta en prioritering i h.h.t. diskusjonen på møtet. Denne saken omhandler stortingsmeldingens forslag knyttet til partenes innflytelse på utformingen av læreplaner Vg3. Meld. til St. 20 ( ) - Vurdere å gi faglige råd større innflytelse over utformingen av læreplaner på Vg3 Fag- og yrkesopplæringen har tradisjonelt vært styrt av det faglige og profesjonelle skjønnet til partene i arbeidslivet. De overordnede rammene for opplæringstilbudet er etablert i forbindelse med utdanningspolitiske reformer, som Reform 94 og Kunnskapsløftet. I takt med at fag- og yrkesopplæringen er blitt integrert i det offentlige utdanningssystemet, har kravene til formalisering økt. I 2011 utarbeidet Utdanningsdirektoratet egne retningslinjer for samarbeidet med partene i arbeidslivet. Formålet var å gjøre samarbeidet bedre, effektivisere saksbehandlingen og øke bruken av kunnskap i fag- og yrkesopplæringen. I dagens system gjøres det mange faglig-administrative vurderinger av opplæringens innhold gjennom partssamarbeidet nasjonale utdanningsmyndigheter. I St meld 20 heter det: Departementet vil vurdere å gi de faglige rådene større innflytelse på utformingen av læreplaner på Vg3. Etter departementets vurdering vil tildeling av økte oppgaver til de faglige rådene kunne utnytte bedre kunnskapen til partene i arbeidslivet i styringen av fag- og yrkesopplæringen. Kort historikk I forbindelse med behandling av St.meld.nr 30 ( ) Kultur for læring, ble det bestemt at det skulle utvikles kompetanseplattformer for hvert lærefag som er en beskrivelse av fagets arbeidsfunksjoner og krav til kunnskaper og ferdigheter. Plattformene ble brukt som grunnlag for utvikling av nye læreplaner, og de var sentrale for utvikling av det faglige innholdet i læreplanene. De faglige rådene fikk i oppdrag å bidra til at kompetanseplattformene ble utviklet i de lærefagene som de hadde ansvar for. SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

14 Side 2 av 3 En viktig forutsetning for utvikling av læreplaner for yrkesfagene i Kunnskapsløftet var at de skulle utvikles på fagenes premisser. For å få læreplanene så arbeidslivsrelevant som mulig ble det derfor gått bredt ut med en oppfordring til partene i arbeidslivet/bransjeorganisasjoner om å bistå direktoratet slik at representanter fra bedrifter/ virksomheter kom inn med sin kompetanse i læreplangruppene. Etter at læreplanene hadde vært gjennom en omfattende høringsrunde på 3 måneder ble relevante høringsuttalelser innarbeidet og det ble foretatt en kvalitetssikring av hver enkelt læreplan før den ble fastsatt. Gjeldende retningslinjer og regelverk for partenes innflytelse Forslaget i St meld 20 forutsetter at utvikling av læreplaner fortsetter etter de samme linjer og rutiner som er beskrevet over. Det er foretatt noen forenklinger av Retningslinjene for utforming av læreplaner som fastsatt av KD i november Videre er det utviklet et eget Rammeverk for grunnleggende ferdigheter som ble fastsatt av KD i januar Dette rammeverket beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene skal ivaretas i læreplanene. I 2011 (revidert i 2013) ble det fastsatt retningslinjer for samarbeid mellom SRY, de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet. Her blir det blant annet beskrevet rutiner for partenes ansvar og deltakelse i arbeidet med kvalitetsutvikling og fornying av lærefagene gjennom at de på gitte tidspunkt kan komme med forslag til endringer i blant annet læreplanene. Mandat for de faglige rådene ble justert i forkant av inneværende oppnevningsperiode ( ). Rådene ble gjennom justering av mandatet gitt større innflytelse på opplæringen jf punkt 3 og 4 i mandatet. 3. Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget. På den delen av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt. Gjennom de faglige rådene skal partene på ethvert tidspunkt kunne gi råd og innspill til innholdet i læreplanene. 4. De faglige rådene skal følge den faglige utviklingen innenfor rådets område og tilgrensende områder. Ved behov skal rådet ta initiativ til nyetablering, omlegging og nedleggelse av utdannelser. Det faglige rådet skal to ganger i løpet av oppnevningsperioden sende en redegjørelse om ovennevnte. Arbeidet skal baseres på forskning, analyser og prognoser. Redegjørelser for tilgang på læreplasser skal inkluderes. Arbeidet skal ses i sammenheng med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og informasjonssystemet for læreplaner. Utdanningsdirektoratet vil utarbeide oppdrag i tråd med retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Utdanningsdirektoratet. De faglige rådene utarbeider utviklingsredegjørelser for det enkelte utdanningsprogram. Basert på redegjørelsene skal Utdanningsdirektoratet vurdere forslag til endringer. På den delen av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag i forhold til mandatet for de faglige rådene vektlegges spesielt. Til diskusjon: I utviklingen av fag- og yrkesopplæringen har partene hatt stor innflytelse. Det er fra flere hold ytet et ønske om sterkere eierskap og forpliktelser fra partene i arbeidslivet til læreplanene på Vg3, opplæring i bedrift. Dette er også nedfelt i stortingsmeldingen. Hva man legger i eierskap og forpliktelser bør diskuteres. Mandatet til faglige råd understreker at for den del av opplæringen som foregår i bedrift/virksomhet skal partenes forslag vektlegges spesielt. I mandatet heter det at de faglige rådene to ganger i oppnevningsperioden skal lage utviklingsredegjørelser for sine respektive

15 Side 3 av 3 utdanningsprogram der endringer i blant annet læreplanene og tilbudsstruktur er elementer i oppdraget. Er faglige råds innflytelse på utforming av læreplaner VG3 ivaretatt i gjennom mandatet for rådene? Er det ønskelig ar rådene skal foreslå kompetansemål, innhold i læreplaner og dokumentasjonskriterier for egne fag? Skal rådene fastsette retningslinjer for gjennomføringen av fag-/svennebrev for egne fag? I så fall bør rådene rådføre seg med egne bedrifter/virksomheter eller andre eksterne parter med særskilt kunnskap, og invitere til å gi synspunkter til rådene gjennom skriftlige innspill, diskusjonsmøter eller work shops? Vedtak Vedtak besluttes etter drøfting i møtet

16 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

17 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Rammeverket skal brukes av læreplangrupper som er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for å bistå i arbeidet med å utvikle og revidere læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. januar

18 Innhold Innhold 1. Innledning Innledning Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet kunne lese som grunnleggende ferdighet Å kunne lese som grunnleggende ferdighet kunne regne som grunnleggende ferdighet Å kunne regne som grunnleggende ferdighet kunne skrive som grunnleggende ferdighet Å kunne skrive som grunnleggende ferdighet Utdanningsdirektoratet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

19 1. Innledning 1. Innledning Til grunn for rammeverket ligger St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring, Innst. S. Til nr. grunn 268 ( ): for rammeverket Innstilling ligger fra St.meld. Kirke-, nr. utdannings- 30 ( ) og forskningskomiteen Kultur læring, om Innst. Kultur S. for nr. læring 268 ( ): og Stortingets Innstilling behandling fra Kirke-, av denne utdannings- innstillingen. og forskningskomiteen om Kultur for læring og Stortingets behandling av denne innstillingen. Rammeverket skal brukes av læreplangrupper som er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet Rammeverket for skal å bistå brukes i arbeidet av læreplangrupper med å utvikle som og revidere er oppnevnt læreplaner av Utdanningsdirektoratet for å for bistå Kunnskapsløftet i arbeidet med (LK06). å utvikle og revidere læreplaner for fag i for fag i Læreplanverket Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). 3 3 Utdanningsdirektoratet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

20 2. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter 2. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, kunne lese, kunne regne og kunne skrive. digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Hva er grunnleggende ferdigheter Kunnskapsløftet? Hva er grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende I Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling skole, arbeid og samfunnsliv. Ferdighetene er forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse. kunne vise sin kompetanse. hver læreplan for fag er det en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende I hver læreplan for fag er det en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende ferdighetene skal bidra til utvikle elevenes kompetanse faget, og hvordan disse ferdighetene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan disse ferdighetene er en del av denne kompetansen. ferdighetene er en del av denne kompetansen. Målene for de grunnleggende ferdighetene er integrert kompetansemålene på premissene til det enkelte faget. Ferdighetene er derfor uttrykt på ulik måte og varierende Målene for de grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene på premissene til det enkelte faget. Ferdighetene er derfor uttrykt på ulik måte og i varierende grad læreplanene, avhengig av hvordan ferdighetene blir forstått faget, og hvilken grad i læreplanene, avhengig av hvordan ferdighetene blir forstått i faget, og hvilken funksjon de har som en del av kompetansen faget. funksjon de har som en del av kompetansen i faget. Hva er Rammeverk for grunnleggende ferdigheter? Hva er Rammeverk for grunnleggende ferdigheter? Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er et grunnlagsdokument som definerer de Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er et grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen i hver av dem på fem nivåer. Rammeverket er utformet på et overordnet nivå, og det skal hver av dem på fem nivåer. Rammeverket er utformet på et overordnet nivå, og det skal brukes som verktøy og referanse for utvikle og revidere læreplaner for fag Læreplanverket for Kunnskapsløftet og bidra til synliggjøre de grunnleggende ferdighetene ut fra brukes som verktøy og referanse for å utvikle og revidere læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet og bidra til å synliggjøre de grunnleggende ferdighetene ut fra fagenes egenart og formål. fagenes egenart og formål. tilknytning til definisjoner av de fem ferdighetene er det utviklet matriser som I tilknytning til definisjoner av de fem ferdighetene er det utviklet matriser som konkretiserer progresjonen ferdighetene. Matrisene er beskrevet på nivåer og ikke på konkretiserer progresjonen i ferdighetene. Matrisene er beskrevet på nivåer og ikke på trinn fordi ferdighetene kommer ulikt til uttrykk fagene. Cellene matrisene beskriver trinn fordi ferdighetene kommer ulikt til uttrykk i fagene. Cellene i matrisene beskriver hva som er typisk for de ulike nivåene når det gjelder bruke digitale ferdigheter, hva som er typisk for de ulike nivåene når det gjelder å bruke digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter og kunne lese, kunne regne og kunne skrive. muntlige ferdigheter og å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Hvordan skal Rammeverk for grunnleggende ferdigheter brukes? Hvordan skal Rammeverk for grunnleggende ferdigheter brukes? Rammeverket skal brukes av læreplangrupper som er oppnevnt av Rammeverket skal brukes av læreplangrupper som er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for bistå arbeidet med utvikle og revidere læreplaner LK06. Utdanningsdirektoratet for å bistå i arbeidet med å utvikle og revidere læreplaner i LK06. Definisjoner og progresjonsbeskrivelser rammeverket skal nedfelles og reflekteres Definisjoner og progresjonsbeskrivelser i rammeverket skal nedfelles og reflekteres i læreplaner for fag. Når læreplangruppene skal beskrive grunnleggende ferdigheter det læreplaner for fag. Når læreplangruppene skal beskrive grunnleggende ferdigheter i det enkelte fag og formulere kompetansemål med integrerte ferdigheter, skal definisjoner og enkelte fag og formulere kompetansemål med integrerte ferdigheter, skal definisjoner og matriser fra rammeverket ligge til grunn, og de skal tilpasses fagets egenart og formål. matriser fra rammeverket ligge til grunn, og de skal tilpasses fagets egenart og formål. Det vil si at den enkelte læreplangruppe må vurdere hvilke celler de ulike matrisene Det vil si at den enkelte læreplangruppe må vurdere hvilke celler i de ulike matrisene som skal integreres, og hvordan dette skal formuleres læreplanen. som skal integreres, og hvordan dette skal formuleres i læreplanen. 4 Utdanningsdirektoratet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

21 2.1 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet 2.1 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Hva er digitale ferdigheter? Digitale Hva er digitale ferdigheter ferdigheter? vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig Digitale ferdigheter og forsvarlig vil si å kunne for å bruke løse praktiske digitale verktøy, oppgaver, medier innhente og ressurser og behandle informasjon, hensiktsmessig skape og forsvarlig digitale produkter for å løse og praktiske kommunisere. oppgaver, Digitale innhente ferdigheter og behandle innebærer også informasjon, å utvikle skape digital digitale dømmekraft produkter gjennom og kommunisere. å tilegne seg Digitale kunnskap ferdigheter og gode strategier innebærer for nettbruk. også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et Digitale arbeidsliv ferdigheter og et samfunn er en i viktig stadig forutsetning endring. Den for digitale videre utviklingen læring og for har aktiv endret deltakelse mange i av et premissene arbeidsliv og for et lesing, samfunn skriving, i stadig regning endring. og Den muntlige digitale uttrykksformer. utviklingen har Derfor endret er mange digitale av ferdigheter premissene en for naturlig lesing, skriving, del av grunnlaget regning og for muntlige læringsarbeid uttrykksformer. både i og på Derfor tvers er av digitale faglige emner. ferdigheter Dette en gir naturlig muligheter del av for grunnlaget nye læringsstrategier, for læringsarbeid men både stiller i og også på økte tvers krav av faglige til dømmekraft. emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft. Ferdighetsområder i digitale ferdigheter: Tilegne Ferdighetsområder og behandle i innebærer digitale ferdigheter: å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og ressurser til Tilegne å søke og etter, behandle navigere innebærer i, sortere, å kunne kategorisere bruke ulike og tolke digitale digital verktøy, informasjon medier og ressurser til hensiktsmessig å søke etter, og navigere kritisk. i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk. Produsere og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å Produsere sette sammen, og bearbeide gjenbruke, innebærer omforme å kunne og videreutvikle bruke digitale ulike verktøy, digitale medier elementer og ressurser til produkter, til å sette sammen, for eksempel gjenbruke, sammensatte omforme tekster. og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, for eksempel sammensatte tekster. Kommunisere innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og medier til å samarbeide Kommunisere i læringsprosesser, innebærer å kunne og bruke til å presentere digitale verktøy, egen kunnskap ressurser og og kompetanse medier til å til ulike samarbeide mottakere. i læringsprosesser, og til å presentere egen kunnskap og kompetanse til ulike mottakere. Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig Digital dømmekraft måte, og å innebærer ha et bevisst å kunne forhold bruke til personvern digitale verktøy, og etisk medier bruk og av ressurser Internett. på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett. Hvordan utvikles digitale ferdigheter? Utvikling Hvordan av utvikles digitale digitale ferdigheter ferdigheter? innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Utvikling av Videre digitale innebærer ferdigheter det innebærer å benytte digitale å lære seg verktøy, å bruke medier digitale og ressurser verktøy, medier til å tilegne og ressurser. seg faglig Videre kunnskap innebærer og det til å uttrykke benytte digitale egen kompetanse. verktøy, medier I dette og ligger ressurser det også til å tilegne en økende seg grad faglig av kunnskap selvstendighet og til og å uttrykke dømmekraft egen i kompetanse. valg og bruk av I dette digitale ligger verktøy, det også medier en og økende ressurser grad ut av fra selvstendighet bruksområdet. og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra bruksområdet. 5 Utdanningsdirektoratet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

22 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Ferdighetsområde Tilegne og behandle Produsere og bearbeide Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Leser hypertekst og enkel interaktiv informasjon og bruker bilde- og ikonbasert navigasjon. Skriver enkle tekster på tastatur og lager enkle digitale sammensatte tekster. Kjenner til enkel digital kildebruk og opphavsrett. Gjør enkle digitale søk, og leser og tolker informasjon fra digitale kilder. Bruker enkle digitale ressurser og verktøy for informasjonsbehandling og læring. Lager digitale sammensatte tekster med ulike elementer og enkle digitale formkrav. Bruker enkel digital kildebruk og opphavsrett, også ved gjenbruk og videreutvikling. Velger og vurderer informasjon og søkestrategier fra digitale kilder. Bruker ulike digitale verktøy og ressurser for informasjonsbehandling og læring. Lager digitale sammensatte tekster med lenket innhold. Forstår og bruker digitale formkrav i egne tekster. Refererer til digitale kilder og bruker regler for opphavsrett. Filtrerer, omformer og sammenstiller informasjon fra digitale kilder. Bruker relevante søkeverktøy og behersker søkestrategier i arbeid med fag Produserer og redigerer digitale sammensatte tekster. Referer til og vurderer digitale kilder i aktuelle faglige situasjoner. Innhenter og organiserer løpende oppdatert digital informasjon. Bruker avanserte søkestrategier og kilder i arbeid med fag. Velger og bruker digitale verktøy ut fra behov, digitale formkrav, arbeidsform og mottakere. Forvalter opphavsrett på egne digitale produkter. Behersker digital kildehenvisning. Kommunisere Bruker enkle digitale verktøy og medier i presentasjon og kommunikasjon. Digital dømmekraft Følger enkle regler for digital samhandling. Kjenner til enkle regler for personvern på Internett. Bruker et utvalg digitale verktøy og medier i presentasjon og kommunikasjon. Bruker grunnleggende nettvett og har kunnskap om regler for personvern på Internett. Bruker ulike digitale verktøy og medier for å formidle et budskap både i en-til-en og i gruppekommunikasjon. Bruker nettvett og følger regler for personvern på Internett og i sosiale medier. Bruker digitale medier og verktøy for å formidle et budskap presist for kommunikasjon og dokumentasjon. Bruker Internett og sosiale medier forsvarlig. Velger, vurderer og bruker digitale kommunikasjonsverktøy og medier ut fra ulike faglige behov. Har evne til etisk refleksjon og vurdering av Internett og sosiale medier som kommunikasjons- og informasjonskanal Utdanningsdirektoratet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

23 2.2 Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet 2.2 Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet Hva er muntlige ferdigheter? Hva er muntlige ferdigheter? Muntlige ferdigheter innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale. Det Muntlige ferdigheter innebærer skape mening gjennom lytte, tale og samtale. Det betyr å mestre ulike språklige handlinger og å samordne verbale og andre delferdigheter. betyr mestre ulike språklige handlinger og samordne verbale og andre delferdigheter. Det betyr videre å kunne lytte til andre og gi respons og være bevisst på mottakeren når Det betyr videre kunne lytte til andre og gi respons og være bevisst på mottakeren når en taler selv. en taler selv. Muntlige ferdigheter er en forutsetning for utforskende samtaler der vi skaper og deler Muntlige ferdigheter er en forutsetning for utforskende samtaler der vi skaper og deler kunnskap med hverandre. kunnskap med hverandre. Muntlige ferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for aktiv deltakelse i Muntlige ferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for aktiv deltakelse arbeids- og samfunnsliv på en reflektert og kritisk måte. arbeids- og samfunnsliv på en reflektert og kritisk måte. Ferdighetsområder i muntlige ferdigheter: Ferdighetsområder muntlige ferdigheter: Forstå og vurdere omfatter de reseptive aspektene ved muntlige ferdigheter og Forstå og vurdere omfatter de reseptive aspektene ved muntlige ferdigheter og innebærer å lytte, tolke og vurdere muntlig tekst og vise respekt for den som taler. innebærer lytte, tolke og vurdere muntlig tekst og vise respekt for den som taler. Utforme omfatter bruk av ulike uttrykksmåter som støtte i både spontan og forberedt Utforme omfatter bruk av ulike uttrykksmåter som støtte både spontan og forberedt tale. tale. Kommunisere omfatter det å utrykke meninger, drøfte problemstillinger og strukturere Kommunisere omfatter det utrykke meninger, drøfte problemstillinger og strukturere og tilpasse egen muntlig tekst til mottakere, innhold og formål. og tilpasse egen muntlig tekst til mottakere, innhold og formål. Reflektere og vurdere omfatter å lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og Reflektere og vurdere omfatter lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. fremme egne meninger spontane og forberedte samtaler. Hvordan utvikles muntlige ferdigheter? Hvordan utvikles muntlige ferdigheter? Utviklingen av muntlige ferdigheter starter i tidlig småbarnsalder, og opplæringen i Utviklingen av muntlige ferdigheter starter tidlig småbarnsalder, og opplæringen skolen må derfor bygge på og videreutvikle ferdighetene. Gjennom utviklingen av skolen må derfor bygge på og videreutvikle ferdighetene. Gjennom utviklingen av muntlige ferdigheter i opplæringen blir kunnskap tilegnet og formidlet i alle fag. Muntlige muntlige ferdigheter opplæringen blir kunnskap tilegnet og formidlet alle fag. Muntlige ferdigheter gir muligheter til å gå inn i ulike roller ved å veksle mellom faglig og ferdigheter gir muligheter til gå inn ulike roller ved veksle mellom faglig og dagligdags kommunikasjon. dagligdags kommunikasjon. Muntlige ferdigheter blir utviklet gjennom aktivt deltakelse for å kunne bli i stand til å Muntlige ferdigheter blir utviklet gjennom aktivt deltakelse for kunne bli stand til mestre muntlige sjangre i stadig mer komplekse lytte- og talesituasjoner. Denne mestre muntlige sjangre stadig mer komplekse lytte- og talesituasjoner. Denne utviklingen er knyttet til innhold, språk og uttrykksmåter som kjennetegner de ulike utviklingen er knyttet til innhold, språk og uttrykksmåter som kjennetegner de ulike fagene. På de laveste nivåene fører opplæringen fram til å kunne uttrykke egne fagene. På de laveste nivåene fører opplæringen fram til kunne uttrykke egne meninger, framføre muntlige tekster, fortelle sammenhengende om opplevelser, ta ordet meninger, framføre muntlige tekster, fortelle sammenhengende om opplevelser, ta ordet etter tur i en samtale, og lytte og gi respons til andre. Opplæringen på høyere nivå leder etter tur en samtale, og lytte og gi respons til andre. Opplæringen på høyere nivå leder fram til å kunne ytre seg med grunngitte synspunkter, drøfte faglige spørsmål på ulike fram til kunne ytre seg med grunngitte synspunkter, drøfte faglige spørsmål på ulike kunnskapsområder, forstå og ta hensyn til hvordan ulike uttrykksmåter påvirker budskapet, og vurdere egne ferdigheter. kunnskapsområder, forstå og ta hensyn til hvordan ulike uttrykksmåter påvirker budskapet, og vurdere egne ferdigheter. 8 Utdanningsdirektoratet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Referat fra SRY-møte 1 2014

Referat fra SRY-møte 1 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:5.2.14 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2014 Dato: 29.1.2014 Sted:

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Sted: LO s lokaler Møteramme: kl. 10:00-15:00 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet 29.01.2014 3. «Søkere til læreplass en kartlegging av

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 7 5. desember 2013

Saksliste for SRY- møte 7 5. desember 2013 Saksliste for SRY- møte 7 5. desember 2013 Sted: Thon hotel Opera Møteramme: kl. 13.00-16.30 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet 31.10.13 3. Vedtakssaker SRY-sak

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY o o o o Utkast til saksliste for SRY- møte 5 10. september 2014 Sted: Tromsø Møteramme: kl.11:00 16:00. (Lunsj 12.00 13.00) 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo Møteramme: 09:00 15:40 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 10.09.2014 3.

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerusgt.3 0106 Oslo Møteramme: kl. 12:30-16:00 Lunsj 11.45 12.30 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012

Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012 Sted: Oslo Adr: Kunnskapsdepartementet Møteramme: 09:00 15:30 1. Godkjenning av dagsorden Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012 2. Godkjenning av referat fra møtet 27.04.2012 3. Vedtakssaker SRY-sak 16-03-2012

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

SRY-møte 5-2011. Tilstede: Dato: 09.09.2011 Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat

SRY-møte 5-2011. Tilstede: Dato: 09.09.2011 Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 09.09.2011 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5-2011 Dato: 09.09.2011

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Sak 2006/849 KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV REFORMEN I GRUNNOPPLÆRINGEN KUNNSKAPSLØFTET Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Avtaleutkast Oversikt

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer

Referat fra SRY-møte 7 2014

Referat fra SRY-møte 7 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:9.12. 14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 7 2014 Dato: 4.12.2014

Detaljer

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet Evalueringsforskningen viser til at Kunnskapsløftet forstås ulikt av ulike aktører og det derved oppstår ulike typer barrierer for videre utvikling.

Detaljer

Dette er Kunnskapsløftet

Dette er Kunnskapsløftet Rundskriv F-13/04 Dette er Kunnskapsløftet Kultur for læring Målet St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring ble behandlet i Stortinget 17. juni 2004, jf. Innst. S. nr. 268 (2003-2004). Stortingsmeldingen

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3 Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Vår dato: 01.06.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4444 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Svar på oppdragsbrev 39-10

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Årsrapport 2011 for Utdanningsdirektoratet Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Design: Siste Skrik Kommunikasjon Foto: Jannecke Sanne Normann Trykk: Andvord Grafisk AS Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og økt kvalitet i grunnopplæringen

Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og økt kvalitet i grunnopplæringen Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk for bedre gjennomføring og økt kvalitet i grunnopplæringen 19 1 2 18 3 17 4 16 5 15 6 14 7 13 8 12 11 10 9 Et samarbeid mellom fylkeskommunene, KD og KS Desember 2013

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole 5 KOMPETANSE 1

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole 5 KOMPETANSE 1 Innholdsfortegnelse 5 KOMPETANSE 1 5.1 Kompetansebegrep og kunnskapssyn 1 5.1.2 Kompetanse på tvers av fag og sammenhenger 3 5.1.3 Kompetansebegrepet i norsk grunnopplæring 4 5.1.4 Kompetansebegrepet og

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer