Rehabilitering Fasader G-blokk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabilitering Fasader G-blokk."

Transkript

1 Rehabilitering Fasader G-blokk. HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

2 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 00-2 B2 Kapittelsammendrag bygningsmessige arbeider Kapittel: kr 01 Rigg og drift 02 Rigg og drift OPSJON 09 Murarbeid 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider Sum % MVA Sum inkl. MVA L:\00 PROSJEKT\Helse Fonna HF B55304\2016 G-Blokk\6 Tegninger og Beskrivelse\Beskrivelse\Beskrivelse Rehabilitering

3 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med store bokstaver. Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Bilder og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger/bilder. OPSJON. Hovedalternativ gjelder rehabilitering av fasade mot sør. Fasade Nord og Øst vurderes utbedret så sannt økonomien tillater det med 2 alternativer: Behandling med maling (Opsjon alt.1), eller behandling med puss (Opsjon alt.2). Det bes derfor om priser på Nord og Øst fasader som OPSJON. Dette gjelder både rigg/drift og Murerarbeider. RIGG OG DRIFT. Bygget er i full drift og koordinering og tilpassing vedrørende støy, støv, o.l. må påregnes slik at brukere blir berørt minst mulig av rehabiliteringsarbeidene. STILLAS. Det må bygges stillas og trapper for tilkomst. Det kreves at stillasbyggere skal ha godkjent norsk fagbrev. Vinduer må tildekkes slik at det hindrer sikt inn i rom og hindrer skader på glass og karmer, men skal likevel ha lysinnslipp. Stillas skal ha presenning på øverste etasje ("tak" og ned til etasje under) og duk på resterende for å sikre mot nedfall. UTFØRELSE Metoder for utførelse av arbeider skal foregå på en slik måte at det sjenerer minst mulig sykehusets drift. Dette gjelder metode for utførelse, driftstid, ol. og må påregnes i alle poster og arbeidsoppgaver. Tildekking for eksisterende taktekking, eksisterende fasader som ikke skal berøres, vinduer, etc skal utføres slik at skadeomfang er minst mulig. Entreprenør må dokumentere med bilder underveis. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

4 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og drift AVFALL Avfall skal sorteres og leveres til godkjent deponi. Avfall gjøres opp ettet tonn. Det skal prises inn alle kostnader i avfallshåndteringspris. Leie container, transport og evt spesialavfall. Slipeutstyr skal ha støvavsug. Avfall skal sorteres. Arbeidsrigg skal inneholde: Toalettbrakke spiserom kontor. Poster nedenfor gjelder for komplett rigg og drift av alle arbeider fasade sør Rigging osv AB1A FOIKRING AV ANSVAR AB2A FOIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Gjelder bankgaranti i hht NS8406, pkt AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

5 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 01-3 Kapittel: 01 Rigg og drift AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN AJ8.23A TILPASNING TIL AVFALLSPLAN I dette ligger også kartlegging om det finnes miljøskadelige stoffer i maling og puss som skal fjernes AK3.199A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Tilkomst Lokalisering: Fasade Sør Beskrivelse: Det må tas hensyn til driften av sykehuset. Sykkelparkering må ivaretas. vedr. parkering: se egen omtale i generelle bestemmelser. Se også innledende tekst AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: Utenfor stillasområdet på tilvist plass. Type: containere Dimensjon: Valgfritt Sortering: Valgfritt Omfang: hele byggefasen Utførelse: valgfritt Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

6 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 01-4 Kapittel: 01 Rigg og drift AK3.2148A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Tilgjengelig fra fasadene Utførelse: Valgfritt Dimensjon/kapasitet: 230 V, 63 A : Byggherre skaffer byggestrøm, men entreprenør må holde egen skilletrafo. Nødvendig kabler, lys, etc inngår AK3.2113A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Vannforsyning Formål: Produserende utstyr Lokalisering: Tilknytningspunkt tilvises av byggherre Utførelse: Valgfritt. Dimensjon/kapasitet: Valgfritt Entreprenør må holde alt slangemateriell, koblinger, mm for vann til eget bruk AK3.439A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Type lokale: Spiserom og toalett Lokalisering: Tilvises av byggherre Utførelse: Brakke for eget bruk AK3.5224A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - AREAL Areal m 2 400,00 Type: Murstillas Lokalisering: Fasade Sør Utførelse: Stillas skal monteres av godkjent personale. Stillas skal merkes i hht lovverk. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

7 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 01-5 Kapittel: 01 Rigg og drift Trapper, nett, beskyttelse og all sikring skal være inkl Drift av byggeplass AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Alle som skal jobbe på Haugesund sjukehus må melde seg inn/ut hos teknisk Vakt T-Blokk. - Utfylling av skjema for oppmøte hver dag. - Daglig utfylling av arbeidstillatelse i hht byggherrens rutiner AM1.31A HOVEDBEDRIFT : Entreprenør er hovedbedrift i forhold til arbeidsmiljøloven. I dette ligger også all koordinering av SHA-tiltak, og det skal være en SHA tavle på byggeplassen med all nødvendig informasjon AM1.824A KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I UTFØRELSESFASEN Prosjektbeskrivelse: Entreprenør sin koordinering av alle fagområder AM1.829 KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: Byggemøter Prosjektbeskrivelse: Entreprenør skal stille i Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

8 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 01-6 Kapittel: 01 Rigg og drift byggemøter etter avtale med byggherre. Nei AM3.821A AVFALLSHÅNDTERING - VEKT Masse tonn 2,00 Lokalisering: Håndtering av avfall til containere Type avfall: Gammel maling, murpuss, etc Leveringssted: Godkjent deponeringssted Gjelder kun fasade SØR. Det må påregnes flere containere for sortering. plassering etter avtale med byggherre. x) Mengderegler deponeringsavgifter skal være inkl. Mengde gjøres opp etter levert og kvitterte lister AM3.5224A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - AREAL Areal m 2 400,00 Type: Murstillas Lokalisering: Fasader Utførelse: Drift av stillas i hele byggetiden, på fasade SØR. Det må være presenning på øverste etasje ("tak" og ned til etasje under), og duk på resten AQ1.220 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Tidspunkt: Uspesifisert Lokalisering: Vinduer i berørte fasader, og evt nabofasader dersom aktuelt. Type rom: Utvendig Arealangivelse: Fasade SØR Krav til renhet: Uten synlige merker skitt, støv, etc. Nei AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Fasader Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

9 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 01-7 Kapittel: 01 Rigg og drift Gjelder all nedrigging og avslutting av alle arbeider. Mrk: Riving av stillas av stillasbygger med fagbrev AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: se generelle bestemmelser pkt C5 FDV-dokumentasjon. Mrk: innestående 10% vil IKKE bli utbetalt før FDV er levert og godkjent av byggherre AM3.214A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Lokalisering: Fasade SØR Installasjonens omfang: se under Ytelse: se under Drift av provisorisk elkraftforsyning / byggestrøm i hele byggeperidoen AS3.2148A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Fasade SØR Beskrivelse: Valgfritt Nedrigg av provisorisk elkraftforsyning / byggestrøm. Berørte anleggsdeler skal tilbakeføres til normal stand etter fjerning av den provisoriske installasjonen. Kabel som evt frakobles midlertidig kobles tilbake som før. Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

10 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 01-8 Kapittel: 01 Rigg og drift AM3.211A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Vannforsyning Lokalisering: Fasade SØR Installasjonens omfang: slanger, koblinger, etc Ytelse: Nødvendig vedlikehold. x) Mengderegler Nedrigging / opprydding inngår også i denne post. Sum Kapittel 01 Rigg og drift:

11 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 02-1 Kapittel: 02 Rigg og drift OPSJON 02 Rigg og drift OPSJON RIGG OG DRIFT Nedenfor nevnte poster gjelder rigg og drift vedr arbeider på fasader mot Nord og Øst, lik for opsjon alt.1 og opsjon alt Rigging Opsjon AB1A FOIKRING AV ANSVAR AB2A FOIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Gjelder bankgaranti i hht NS8406, pkt AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Akkumulert Kapittel 02 Rigg og drift OPSJON:

12 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 02-2 Kapittel: 02 Rigg og drift OPSJON AJ8.23A TILPASNING TIL AVFALLSPLAN I dette ligger også kartlegging om det finnes miljøskadelige stoffer i maling og puss som skal fjernes AK3.199A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Tilkomst Lokalisering: Fasade Sør Beskrivelse: Det må tas hensyn til driften av sykehuset. vedr. parkering: se egen omtale i generelle bestemmelser. Se også innledende tekst AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: Utenfor stillasområdet på tilvist plass. Type: containere Dimensjon: Valgfritt Sortering: Valgfritt Omfang: hele byggefasen Utførelse: valgfritt AK3.2148A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Tilgjengelig fra fasadene Utførelse: Valgfritt Akkumulert Kapittel 02 Rigg og drift OPSJON:

13 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 02-3 Kapittel: 02 Rigg og drift OPSJON Dimensjon/kapasitet: 230 V, 63 A : Byggherre skaffer byggestrøm, men entreprenør må holde egen skilletrafo. Nødvendig kabler, lys, etc inngår AK3.2113A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Vannforsyning Formål: Produserende utstyr Lokalisering: Tilknytningspunkt tilvises av byggherre Utførelse: Valgfritt. Dimensjon/kapasitet: Valgfritt Entreprenør må holde alt slangemateriell, koblinger, mm for vann til eget bruk AK3.439A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Type lokale: Spiserom og toalett Lokalisering: Tilvises av byggherre Utførelse: Brakke for eget bruk AK3.5224A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - AREAL Areal m 2 560,00 Type: Murstillas Lokalisering: Fasade Nord Utførelse: Stillas skal monteres av godkjent personale. Stillas skal merkes i hht lovverk. Trapper, nett, beskyttelse og all sikring skal være inkl. Akkumulert Kapittel 02 Rigg og drift OPSJON:

14 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 02-4 Kapittel: 02 Rigg og drift OPSJON AK3.5224A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - AREAL Areal m 2 55,00 Type: Murstillas Lokalisering: Fasade Øst Utførelse: Stillas skal monteres av godkjent personale. Stillas skal merkes i hht lovverk. Trapper, nett, beskyttelse og all sikring skal være inkl Drift av byggeplass OPSJON AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Alle som skal jobbe på Haugesund sjukehus må melde seg inn/ut hos teknisk Vakt T-Blokk. - Utfylling av skjema for oppmøte hver dag. - Daglig utfylling av arbeidstillatelse i hht byggherrens rutiner AM1.31A HOVEDBEDRIFT : Entreprenør er hovedbedrift i forhold til arbeidsmiljøloven. I dette ligger også all koordinering av SHA-tiltak, og det skal være en SHA tavle på byggeplassen med all nødvendig informasjon AM1.824A KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I UTFØRELSESFASEN Prosjektbeskrivelse: Entreprenør sin koordinering av alle fagområder. Akkumulert Kapittel 02 Rigg og drift OPSJON:

15 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 02-5 Kapittel: 02 Rigg og drift OPSJON AM1.829 KOORDINERENDE YTELSER Tid Ytelse: Byggemøter Prosjektbeskrivelse: Entreprenør skal stille i byggemøter etter avtale med byggherre. Nei AM3.821A AVFALLSHÅNDTERING - VEKT Masse tonn 2,00 Lokalisering: Håndtering av avfall til containere Type avfall: Gammel maling, murpuss, etc Leveringssted: Godkjent deponeringssted Gjelder kun fasader NORD og ØST. Det må påregnes flere containere for sortering. plassering etter avtale med byggherre. x) Mengderegler deponeringsavgifter skal være inkl. Mengde gjøres opp etter levert og kvitterte lister AM3.5224A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - AREAL Areal m 2 620,00 Type: Murstillas Lokalisering: Fasader Utførelse: Drift av stillas i hele byggetiden, på fasader NORD og ØST. Det må være presenning på øverste etasje ("tak" og ned til etasje under), og duk på resten AQ1.220 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Tidspunkt: Uspesifisert Lokalisering: Vinduer i berørte fasader, og evt nabofasader dersom aktuelt. Akkumulert Kapittel 02 Rigg og drift OPSJON:

16 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 02-6 Kapittel: 02 Rigg og drift OPSJON Type rom: Utvendig Arealangivelse: Fasade NORD og ØST Krav til renhet: Uten synlige merker skitt, støv, etc. Nei AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Fasader Gjelder all nedrigging og avslutting av alle arbeider. Mrk: Riving av stillas av stillasbygger med fagbrev AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: se generelle bestemmelser pkt C5 FDV-dokumentasjon. Mrk: innestående 10% vil IKKE bli utbetalt før FDV er levert og godkjent av byggherre AM3.214A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Lokalisering: Fasader NORD og ØST Installasjonens omfang: se under Ytelse: se under Drift av provisorisk elkraftforsyning / byggestrøm i hele byggeperidoen AS3.2148A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Fasader NORD og ØST Akkumulert Kapittel 02 Rigg og drift OPSJON:

17 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 02-7 Kapittel: 02 Rigg og drift OPSJON Beskrivelse: Valgfritt Nedrigg av provisorisk elkraftforsyning / byggestrøm. Berørte anleggsdeler skal tilbakeføres til normal stand etter fjerning av den provisoriske installasjonen. Kabel som evt frakobles midlertidig kobles tilbake som før AM3.211A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Vannforsyning Lokalisering: Fasade NORD og ØST Installasjonens omfang: slanger, koblinger, etc Ytelse: Nødvendig vedlikehold. x) Mengderegler Nedrigging / opprydding inngår også i denne post. Sum Kapittel 02 Rigg og drift OPSJON:

18 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 09-1 Kapittel: 09 Murarbeid 09 Murarbeid Yttervegger Orientering. Eksisterende fasader skal rengjøres og males / pusses. Byggherre har ønske om å rehabilitere 3 fasader, men økonomi er avgjørende i dette valg. Derfor er anbudsforespørselen delt i fasade SØR som første valg, og med fasade NORD og ØST som Opsjon i 2 alternativer: Opsjon alt.1 = Maling Opsjon alt.2 = Puss. Det skal være anledning til å ta opsjon inn i kontrakt eller la være. Oppgitte mengder er tatt ut fra tegninger, og antakelser. Entreprenør har vanlig anledning til å kontrollere mengder, men Byggherre har et ønske om å "låse" mengder, dette vil bli tema i kontraktsforhandlinger. PRINSIPP: All eksisterende maling (flere gamle lag, snitt = 2-3mm, men kan være opp til 5 mm) fjernes ved sliping med støvavsug. Riss, Sprekker og bom, samt skader ved vinduer etc (se fotomontasje) i fasaden åpnes helt til underlaget og kantene friskjæres 90 grader på underlaget, seises med BI-væske og bygges opp som ny puss med: 1. Grunning: KC 35/65 2. Grovpuss: KC 50/50 3. Finpuss: Weber. base 136 Tynnpuss el. tilsv. (der det er behov). SLUTTBEHANDLING: På Fasade sør (kap 9) og som opsjon alt. 2 fasade nord og øst (Kap 11), skal det etter utbedring pusses med Silikonharpikspuss: 1. Silikongrunning (eks weber. prim, el. tilsv) 2. Silikonharpiksmaling (eks weber. ton, el. tilsv) 1 strøk 3. Silikonharpiks puss (eks weber. pas, el. tilsv) 1 sjikt OPSJON alt.1 (beskrevet i Kapittel 10): På fasade Nord og øst skal det etter utbedringer males med Silikonharpiksmaling: 1. Silikongrunning (eks weber. prim. el. tilsv) 2. Silokonharpiksmaling (eks weber. ton, el. tilsv) 2 strøk. Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:

19 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 09-2 Kapittel: 09 Murarbeid Før prising av anbud er det avgjørende viktig at entreprenør befarer området for å vurdere omfang. Tillegg som kunne vert unngått ved befaring vil ikke bli godtatt. Det blir felles anbudsbefaring som oppgitt i anbudsinnbydelsen. Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:

20 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 09-3 Kapittel: 09 Murarbeid FORARBEIDER / UTBEDRINGER TA A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal m 2 500,00 Bygningsmateriale: Murverk Overflate: Malt Metode: Sliping Lokalisering: Alle malte flater i fasader Flate som skal behandles: fasader, sprang, smyg, hjørner, mm Krav til overflaten etter forbehandling: All gammel maling inn til puss skal slipes vekk. det MÅ brukes utstyr med støvavsug. Avfall skal evt. deponeres som spesialavfall. Se Rigg og Drift vedr. avfallshåndtering NY2.1111A FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 50,00 Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Lokalisering: Områder med "bom" og løs puss på veggflate, ornamenter, hjørner, vindussmyg, mm Dimensjon: varierende Tilstand: Alt løs puss fjernes til fast og rent underlag. Oppgitt mengde er antatt. reguleres etter oppmåling. Byggherre skal godkjenne oppmåling og ha anledning å være tilstede ved måling NY2.1211A FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER Lengde m 80,00 Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Lokalisering: Sprekker i veggflate i Fasader Dimensjon: varierende Tilstand: Alt løs puss fjernes til fast og rent underlag. Eksempel på sprekk i eksisterende puss, se bilde nr 4. Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:

21 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 09-4 Kapittel: 09 Murarbeid Oppgitt mengde er antatt. reguleres etter oppmåling. Byggherre skal godkjenne oppmåling og ha anledning å være tilstede ved måling NE A PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal m 2 50,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Tegl Grunningssjikt: Grunning med BI-væske for feste av utbedringspuss. Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: ipussing og reparasjon av rissflater og områder etter "bom" i eksisterende pusslag på veggflate, ornamenter, hjørner mm.. Underlaget: Eksisterende teglstein Pusstykkelse: Som eksisterende Pussmørtel: Valgfritt Armering: Valgfritt Utførelse: NE PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal m 2 8,00 Bygningsdel: Vindussmyg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Tegl Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Ipussing av rissflater og områder etter "bom" i eksisterende pusslag i vindussmyg Underlaget: Eksisterende teglstein Pusstykkelse: Som eksisterende Pussmørtel: Valgfritt Armering: Valgfritt Utførelse: Nei Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:

22 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 09-5 Kapittel: 09 Murarbeid SLUTTBEHANDLING NE A PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal m 2 400,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Eksisterende puss og utbedret pusslag Grunningssjikt: Silikongrunning Mellomsjikt: Silikonharpiksmaling Sluttpuss: Silikonharpiks puss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Fasade SØR Underlaget: Eksisterende pusslag og utbedret pusslag Pusstykkelse: 2-3 mm Pussmørtel: Weber el. tilsv Armering: Valgfritt Utførelse: Valgfritt NE A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall stk 33 Bygningsdel: Vindussmyg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Eksisterende puss og utbedret pusslag Område: Småflater Grunningssjikt: Silikongrunning Mellomsjikt: Silikonharpiksmaling Sluttpuss: Silikonharpiks puss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Fasade SØR, vindussmyg Underlaget: Eksisterende pusslag og utbedret pusslag Pusstykkelse: 2-3 mm Pussmørtel: Weber el. tilsv Armering: Valgfritt Utførelse: Valgfritt Oppgitte mengder er pr. vindu. Det er antatt 8,0 lm x 15cm pr. vindu. Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:

23 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 09-6 Kapittel: 09 Murarbeid NE A PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal m 2 100,00 Bygningsdel: Profil Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Eksisterende puss og utbedret pusslag Grunningssjikt: Silikongrunning Mellomsjikt: Silikonharpiksmaling Sluttpuss: Silikonharpiks puss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Fasade SØR, Under og over vinduer (ornamenter), hjørner i annen farge enn vegg. Underlaget: Eksisterende pusslag og utbedret pusslag Pusstykkelse: 2-3 mm Pussmørtel: Weber el. tilsv Armering: Valgfritt Utførelse: Valgfritt Sum Kapittel 09 Murarbeid:

24 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 10-1 Kapittel: 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider Yttervegger FORARBEIDER / UTBEDRINGER Orientering: se innledende tekst kap TA A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal m 2 770,00 Bygningsmateriale: Murverk Overflate: Malt Metode: Sliping Lokalisering: Alle malte flater i fasader Flate som skal behandles: fasader, sprang, smyg, hjørner, mm Krav til overflaten etter forbehandling: All gammel maling inn til puss skal slipes vekk. Det MÅ brukes utstyr med støvavsug. Avfall skal evt. deponeres som spesialavfall. Se Rigg og Drift vedr. avfallshåndtering. Mengder: Fasade Nord: 565 m2 Fasade Øst: 55 m NY2.1111A FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 60,00 Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Lokalisering: Områder med "bom" og løs puss på veggflate, ornamenter, hjørner, vindussmyg,mm Dimensjon: varierende Tilstand: Alt løs puss fjernes til fast og rent underlag. Antatte Mengder: Fasade Nord: 50 m2 Fasade Øst: 5 m2 Oppgitt mengde er antatt. reguleres etter oppmåling. Byggherre skal godkjenne oppmåling og ha anledning å være tilstede ved måling. Akkumulert Kapittel 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider:

25 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 10-2 Kapittel: 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider NY2.1211A FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER Lengde m 120,00 Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Lokalisering: Sprekker i veggflate i Fasader Dimensjon: varierende Tilstand: Alt løs puss fjernes til fast og rent underlag. Eksempel på sprekk i eksisterende puss, se bilde nr 4. Antatte Mengder: Fasade Nord: 100 m Fasade Øst: 20 m Oppgitt mengde er antatt. reguleres etter oppmåling. Byggherre skal godkjenne oppmåling og ha anledning å være tilstede ved måling NE A PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal m 2 60,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Tegl Grunningssjikt: Grunning med BI-væske for feste av utbedringspuss. Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: ipussing og reparasjon av rissflater og områder etter "bom" i eksisterende pusslag på veggflate, ornamenter, hjørner mm.. Underlaget: Eksisterende teglstein Pusstykkelse: Som eksisterende Pussmørtel: Valgfritt Armering: Valgfritt Utførelse: Akkumulert Kapittel 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider:

26 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 10-3 Kapittel: 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall m 2 10,00 Bygningsdel: Vindussmyg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Tegl Område: Småflater Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Ipussing av rissflater og områder etter "bom" i eksisterende pusslag i vindussmyg Underlaget: Eksisterende teglstein Pusstykkelse: Som eksisterende Pussmørtel: Valgfritt Armering: Valgfritt Utførelse: Nei SLUTTBEHANDLING På fasade Nord og øst OPSJON alt.1 skal det etter utbedringer males med Silikonharpiksmaling: 1. Silikongrunning (eks weber. prim. el. tilsv) 2. Silokonharpiksmaling (eks weber. ton, el. tilsv) 2 strøk TB MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG Areal m 2 615,00 Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Grunning, 2 strøk maling Lokalisering: Fasade Nord og Øst Underlag: Eksisterende og rehabilitert pusslag Materialer: se innledende tekst Farge: Som eksisterende Nei TB MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG Areal m 2 55,00 Konstruksjon: Vindussmyg Behandling: Grunning, 2 strøk maling Lokalisering: Fasade Nord og Øst Underlag: Eksisterende og rehabilitert pusslag Materialer: se innledende tekst Farge: Som eksisterende Akkumulert Kapittel 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider:

27 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 10-4 Kapittel: 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider Nei TB MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG Areal m 2 100,00 Konstruksjon: Hjørner og ornamenter Behandling: Grunning, 2 strøk maling Lokalisering: Fasade Nord og Øst Underlag: Eksisterende og rehabilitert pusslag Materialer: se innledende tekst Farge: Som eksisterende Nei Sum Kapittel 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider:

28 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 11-1 Kapittel: 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider Yttervegger FORARBEIDER / UTBEDRINGER Orientering: se innledende tekst kap 9. Forarbeider er identisk med forarbeider gjeldende for opsjon alt.1. Priser overføres til dette kapittel TA A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal m 2 770,00 Bygningsmateriale: Murverk Overflate: Malt Metode: Sliping Lokalisering: Alle malte flater i fasader Flate som skal behandles: fasader, sprang, smyg, hjørner, mm Krav til overflaten etter forbehandling: All gammel maling inn til puss skal slipes vekk. det MÅ brukes utstyr med støvavsug. Avfall skal evt. deponeres som spesialavfall. Se Rigg og Drift vedr. avfallshåndtering. Mengder: Fasade Nord: 565 m2 Fasade Øst: 55 m NY2.1111A FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 60,00 Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Lokalisering: Områder med "bom" og løs puss på veggflate, ornamenter, hjørner, vindussmyg,mm Dimensjon: varierende Tilstand: Alt løs puss fjernes til fast og rent underlag. Antatte Mengder: Fasade Nord: 50 m2 Fasade Øst: 5 m2 Akkumulert Kapittel 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider:

29 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 11-2 Kapittel: 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider Oppgitt mengde er antatt. reguleres etter oppmåling. Byggherre skal godkjenne oppmåling og ha anledning å være tilstede ved måling NY2.1211A FJERNING AV PUSS - STORE LENGDER Lengde m 120,00 Bygningsdel: Vegg Underlag: Tegl Lokalisering: Sprekker i veggflate i Fasader Dimensjon: varierende Tilstand: Alt løs puss fjernes til fast og rent underlag. Eksempel på sprekk i eksisterende puss, se bilde nr 4. Antatte Mengder: Fasade Nord: 100 m Fasade Øst: 20 m Oppgitt mengde er antatt. reguleres etter oppmåling. Byggherre skal godkjenne oppmåling og ha anledning å være tilstede ved måling NE A PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal m 2 60,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Tegl Grunningssjikt: Grunning med BI-væske for feste av utbedringspuss. Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: ipussing og reparasjon av rissflater og områder etter "bom" i eksisterende pusslag på veggflate, ornamenter, hjørner mm.. Underlaget: Eksisterende teglstein Pusstykkelse: Som eksisterende Pussmørtel: Valgfritt Armering: Valgfritt Utførelse: Akkumulert Kapittel 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider:

30 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 11-3 Kapittel: 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall m 2 10,00 Bygningsdel: Vindussmyg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Tegl Område: Småflater Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Ipussing av rissflater og områder etter "bom" i eksisterende pusslag i vindussmyg Underlaget: Eksisterende teglstein Pusstykkelse: Som eksisterende Pussmørtel: Valgfritt Armering: Valgfritt Utførelse: Nei SLUTTBEHANDLING På Fasade nord og øst skal det som OPSJON alt. 2 etter utbedring pusses med Silikonharpikspuss: 1. Silikongrunning (eks weber. prim, el. tilsv) 2. Silikonharpiksmaling (eks weber. ton, el. tilsv) 1 strøk 3. Silikonharpiks puss (eks weber. pas, el. tilsv) 1 sjikt NE A PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal m 2 615,00 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Eksisterende puss og utbedret pusslag Grunningssjikt: Silikongrunning Mellomsjikt: Silikonharpiksmaling Sluttpuss: Silikonharpiks puss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Fasade SØR Underlaget: Eksisterende pusslag og utbedret pusslag Pusstykkelse: 2-3 mm Pussmørtel: Weber el. tilsv Armering: Valgfritt Utførelse: Valgfritt Akkumulert Kapittel 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider:

31 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 11-4 Kapittel: 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider NE A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall m 2 55,00 Bygningsdel: Vindussmyg Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Eksisterende puss og utbedret pusslag Område: Småflater Grunningssjikt: Silikongrunning Mellomsjikt: Silikonharpiksmaling Sluttpuss: Silikonharpiks puss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Fasade SØR, vindussmyg Underlaget: Eksisterende pusslag og utbedret pusslag Pusstykkelse: 2-3 mm Pussmørtel: Weber el. tilsv Armering: Valgfritt Utførelse: Valgfritt Oppgitte mengder er pr. vindu. Det er antatt 8,0 lm x 15cm pr. vindu NE A PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER Areal m 2 100,00 Bygningsdel: Profil Eksponering: Eksponeringsklasse MX4 Underlag: Eksisterende puss og utbedret pusslag Grunningssjikt: Silikongrunning Mellomsjikt: Silikonharpiksmaling Sluttpuss: Silikonharpiks puss Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Fasade SØR, Under og over vinduer, hjørner i annen farge enn vegg. Underlaget: Eksisterende pusslag og utbedret pusslag Pusstykkelse: 2-3 mm Pussmørtel: Weber el. tilsv Armering: Valgfritt Utførelse: Valgfritt Sum Kapittel 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider:

32 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 generell del Forside B2 Kapittelsammendrag bygningsmessige arbeider Rigg og drift Rigging osv Drift av byggeplass Rigg og drift OPSJON Rigging Opsjon Drift av byggeplass OPSJON Murarbeid Yttervegger OPSJON alt.1 Murerarbeider Yttervegger OPSJON alt.2 Murerarbeider Yttervegger L:\00 PROSJEKT\Helse Fonna HF B55304\2016 G-Blokk\6 Tegninger og Beskrivelse\Beskrivelse\Beskrivelse Rehabiliterin

33 Prosjekt: Rehabilitering Fasader G-blokk. Side A-1 ANBUDSSKJEMA Rigging osv Drift av byggeplass 01 Rigg og drift Rigging Opsjon Drift av byggeplass OPSJON 02 Rigg og drift OPSJON Yttervegger 09 Murarbeid Yttervegger 10 OPSJON alt.1 Murerarbeider Yttervegger 11 OPSJON alt.2 Murerarbeider L:\00 PROSJEKT\Helse Fonna HF B55304\2016 G-Blokk\6 Tegninger og Beskrivelse\Beskrivelse\Beskrivelse Rehabiliteri

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag RIGG

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side 01-1 01 Rigg og drift Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 01.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.53 Weber Ventiguard Extreme 09a.53.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.04 Leca Fasadeblokk 09.23.04.1 NB1.2133423A (2009) FORBLENDING UTEN ISOLASJON MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 B E S K R I V E L S E M U R O G P U S S A R B E I D E R Utarbeidet av: ABO Plan & Arkitektur AS Mars 2012 Tilbudsgrunnlag/beskrivelse Mur-og

Detaljer

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Kapittel: 00 Tekniske bestemmelser 00 Tekniske bestemmelser 00.1 Tekniske bestemmelser Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: ENØK SØRREISA - Brønnpark Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: ENØK SØRREISA - Brønnpark Side 00-1 Prosjekt: ENØK SØRREISA - Brønnpark Side 00-1 ORIENTERING Eksisternede varmesentral i Gumpen Leir skal saneres og ny etableres. Det skal installeres en vann/vann bergvarmepumpe med kapasitet 235 kw. Brønnparken

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Teknisk beskrivelse murerarbeider

Teknisk beskrivelse murerarbeider Teknisk beskrivelse murerarbeider Generelt Tilbyder overtar tomten slik den er ved oppstart av entreprisen (dvs. ved byggestart). Entreprisen omfatter komplette arbeider for rigg og murarbeider i henhold

Detaljer

Riving av internatbygg

Riving av internatbygg Riving av internatbygg Øksnevad Videregående Skole Rogaland Fylkeskommune 25.01.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 1 Rigg og drift Side 1-1 1 Rigg og drift 1.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 1.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE

VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE Anbudsbeskrivelse Riveprosjekt - Totalentreprise Riving Vang gård, låvebygg og garasje Statkraft AS Dato: 19. april 2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Prosjekt: Raufoss Barneskole Side 01-1

Prosjekt: Raufoss Barneskole Side 01-1 Prosjekt: Raufoss Barneskole Side 01-1 RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS GENERELT Byggeplassen overtas av entreprenøren slik den står i dag. Entreprenør skal gjøre seg kjent med forholdene på stedet, naboforhold,

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet IKS Dokument nr.: 1887-01 Dokumenttittel: VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

Detaljer

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING PROSJEKT: Hvaler Kommune Sandbakken, boliger for vanskeligstilte Side 1.1 Post Beskrivende tekst Enh. Mengde Enhetspris Sum 1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Dette kapittelet er basert på

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

3 Prisskjema med sammendrag

3 Prisskjema med sammendrag 3 Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Leverandøren tilbyr å utføre arbeidene i rammeavtalen med de enhetspriser og øvrige priselementer som framkommer av dette prisskjemaet og den prisede beskrivelsen

Detaljer

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse Revisjonsnummer: 0 P 2455405- Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer Konkurransegrunnlag Del III E 1 A: Massivtreleveranse Dato: 10.04.14 Side 2 Oppbygging av beskrivelsen Postnummer i

Detaljer

Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Generelt ORIENTERING

Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Generelt ORIENTERING Prosjekt: 73043 - Kartverket Side: 1-1 Konto2: 10 Generelt 1 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 1.10 Generelt ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

HETLANDSHALLEN DUSJANLEGG SPORTSHALL 2 ETASJE STAVANGER KOMMUNE/ STAVANGER EIENDOM AUGUST 2016

HETLANDSHALLEN DUSJANLEGG SPORTSHALL 2 ETASJE STAVANGER KOMMUNE/ STAVANGER EIENDOM AUGUST 2016 Varde Byggeadministrasjon AS HETLANDSHALLEN DUSJANLEGG SPORTSHALL 2 ETASJE STAVANGER KOMMUNE/ STAVANGER EIENDOM AUGUST 2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Hetlandshallen flisearbeider idrettshall

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Iso cm

09 Murerarbeid Leca Iso cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09.03.1 NB2.2233322A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Overflatebehandling: Til

Detaljer

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT NMU SOLSKJERMING KAPITTEL 1 OG 2 TEKNISK BESKRIVELSE SIDE 9 KAP. 1 RIGGING OG DRIFT Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET.

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 Prosjekt: Sulitjelma skole forsider Side 1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 P:\-2009\2009-03 Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole forsider B-trinn 2.ga1 Prosjekt: Sulitjelma

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS 8401-8407 Vedlikeholdstiltak - taktekking 2485211 Kontraktsnummer 480428 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontraktsnr: 1 BESKRIVELSE 1.1. Orientering om tiltaket

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

Prosjekt: Pilestredet 84b Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Pilestredet 84b Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 RIGG OG DRIFT Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

OLE VIG VGS ombygging bygg B

OLE VIG VGS ombygging bygg B OLE VIG VGS ombygging bygg B FELLES RIGG OG DRIFT - BESKRIVELSE 09.05.2017 INNHOLD: 1 Generelt 2 2 Ytelser 2 3 Gjennomføring 2 4 Smidig og sikker drift av byggeplass 2 5 Logistikkadministrasjon 3 6 Forsikringer

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

E1 Bygningsmessige arbeider - Ombygging kjøkken, tilbygg v/harstad Sykehus

E1 Bygningsmessige arbeider - Ombygging kjøkken, tilbygg v/harstad Sykehus UNN Harstad sykehus. Teknisk kontor 13.08.2013 Prosjekt:Rehab. kjøkken v/harstad Sykehus Side 1 Kapittel: E1 Bygningsmessige arbeider - Ombygging kjøkken, tilbygg v/harstad Sykehus UNN Harstad sykehus,

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE

FUNKSJONSBESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Prosjekt Totalentreprise: Side 1 av 8 0. ORIENTERING Rehabilitering av tak gjelder Breiviklia 15 - Fløy L og overgang mellom Fløy L/Fløy M. Taket på Fløy L - Del 1, 2, 3 og 4 består

Detaljer

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 50(555) 09 Murer 00.09.1 Murverk Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med murverk. Utførelse iht NS-3420-N og NS-EN 1996-serien. Enhetsprisene skal inkludere komplett

Detaljer

Kap. D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse

Kap. D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse Side 1 av 6 Kap. D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse Side 2 av 6 1. Beskrivelse av prosjekt/oppdrag Oppdraget omfatter antikvarisk restaurering av Ygre Stasjon hvor entreprenør skal utføre håndverkstjenester

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Yttervegger. 09a.04 Leca Iso 25 + 7,5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.04 Leca Iso 25 + 7,5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.04 Leca Iso 25 + 7,5 cm isolasjon 09a.04.1 NB2.2333992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

69266 Trondheim tinghus - K201 Rehabilitering av tak

69266 Trondheim tinghus - K201 Rehabilitering av tak 69266 Trondheim tinghus - K201 Rehabilitering av tak Generelt Beskrivelsen under er basert på beskrevne mengder. Arealene og mengdene er beregnet ut i fra oppmålinger på plassen. Mengder vil derfor avregnes

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIB samlet - Bok 1a BYGGETRINN 1 - NYBYGG - Bok 2 BYGGETRINN 2 - OMGJØRING

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON RIGG, DRIFT, FDV OG KRAV TIL UTFØRELSE.

KRAVSPESIFIKASJON RIGG, DRIFT, FDV OG KRAV TIL UTFØRELSE. VEDLEGG NR. 2 KRAVSPESIFIKASJON RIGG, DRIFT, FDV OG KRAV TIL UTFØRELSE. 1.1 PROSJEKTERING OG FDV 1.1.1 Generelt Entreprenøren er ansvarlig for alt prosjekteringsarbeid beskrevet i konkurransegrunnlaget

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Ytelsesbeskrivelse Riving Sløydsal Melbu Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Sløydsal Melbu skole Ytelsesbeskrivelse for utførelse av rivings arbeider. 1 GENERELT Omfang av rivearbeidene

Detaljer

Prosjektet er beskrevet etter NS versjon: Databaseutgaven i murkapitlet og NS versjon 2012 på resterende kapitler.

Prosjektet er beskrevet etter NS versjon: Databaseutgaven i murkapitlet og NS versjon 2012 på resterende kapitler. 00 Innledning 00.1 KORT ORIENTERING OM PROSJEKTET OG BESKRIVELSEN Prosjektet er fasaderehabilitering av tre boligblokker i tre etasjer. Blokkene er bygget i murt teglstein med etasjeskillere og loftkonstruksjon

Detaljer