Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. Valgperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. Valgperioden"

Transkript

1 Dato: 1 oktober 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. Valgperioden TSHE BYST HVA SAKEN GJELDER: I medhold av kommuneloven 10 og 11, særlov, forskrifter og vedtekter m.v. skal det velges medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. i Bergen kommune for Denne saken gjelder valg av representanter til utvalg hvor bystyret er valgmyndighet eller hvor bystyret skal avgi forslag til andre valgmyndigheter. Kommuneloven 10 nr. 1, 2 og 3: Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst 3 medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelses-myndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Kommunestyret og fylkestinget velges selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Kommuneloven 11 nr. 1 og 2: Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette eget styre for kommunale eller fylkeskommunale bedrifter, institusjoner o.l. Slike styrer skal ha minst 3 medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget gir bestemmelser om styrets sammensetning. Det kan her fastsettes at styret helt eller delvis skal oppnevnes av administrasjonssjefen eller velges av de ansatte ved vedkommende bedrift elller institusjon eller av brukerne av en institusjon. Medlemmer som ikke skal oppnevnes på denne måten, velges av kommunestyret eller fylkestinget. Kommuneloven 35 nr. 4: Valg av medlemmer av nemnder holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg. De ulike utvalgene er gruppert i henhold til hvor mange medlemmer som skal velges. Bergen og Omland Havnevesen. Rådet Havnerådet består av 21 medlemmer med personlige medlemmer. 10 representanter velges av Bergen kommune, jfr. 11 i vedtektene for Bergen og Omland Havnevesen. 1

2 Kommunal råd for funksjonshemmede Det skal velges 8 medlemmer til rådet. 2 politikere og 6 bruker-representanter med varamenn. Bystyret oppnevner leder og nestleder. Organisasjonene har foreslått følgende representanter: Mathias Viktorsson, HLF 2. Jorunn Lid, Norsk Forbund for svaksynte Jens Olav Johannesen, Norsk forbund for svaksynte Svein Nord Kristiansen, LHL 5. Anne-Lise Aanes, Cerebral Pareseforeningen 6. Kari Johannessen, SAFO 7. Kristine Bech-Sørensen, NFU Arvid Hauge, HLF 3. 4 Lars Christian Larsen, Skulte hemminger, Astma og Allergiforeningen. 6. Egil Hope, SAFO 7. Tom Skauge, NFU Eldrerådet Eldrerådet skal ha 7 representanter. 5 av medlemmene til Eldrerådet skal velges blant representantene som er foreslått av pensjonistorganisasjonene og 2 medlemmer velges blant medlemmer av sentrale utvalg/bystyret i Bergen Pr. d.d. har en mottatt følgende forslag på representanter fra pensjonistorganisasjonene: Fra Norsk Pensjonistforbund Hordaland : Inger Johanne Knudsen Jan Røed Kjell Sørensen Arne Jacobsen Berit Strandborg Ida Johannes Morlandstø Jørgen Bjerkestand Olav Folke Kornberg Marta Hansen Vegard Bakka Fra Landslaget for offentlige pensjonister: Kirsten Utaaker Annelise Olsen Willy Gustavson Vaaramedlem: Jorunn Solberg Fra Forsvarets Pensjonistforening Bergen:.. 2

3 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. STYRET Styret består av inntil åtte medlemmer med personlig vararepresentanter. Inntil seks styremedlemmer med personlig vararepresentanter oppnevnes av bystyret, hvorav minst ett styremdelm med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. Styrets leder og nestleder utpekes av styret. Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funsjon fra det tidspunkt de er valgt. Gjenvalg kan finne sted. OVERSKATTETAKSKOMMISJONEN Til avholdelse av overtakster velger bystyret en overskattetakstkommisjon på 6 medlemmer med varamedlemmer. Kommisjonen velger selv leder og nestleder. BERGEN BYS STIFTELSE TIL ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE. STYRET Stiftelsens formål er å gi bistand til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier bosatt i Bergen kommune. Stiftelsen skal ha et styre på 3-5 personer med personlige varamedlemmer. Styret oppnevnes av Bystyret i Bergen som også utpeker styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år. Oppnevningen følger i utgangspunktet valgperioden for kommune- og fylkestingsvalgene, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer januar. Hvis nye styremedlemmer er valgt innenfor en valgperiode, skal likevel samtlige styremedlemmer velges på nytt etter neste kommunevalg. Styremedlemmer kan gjenvelges. BERGEN BYS UTDANNINGSLEGAT. STYRET FOR STIFTELSEN Stiftelsens formål er å gi støtte til personer som tar høyere utdannelse, og er bosatt i Bergen. Stiftelsen skal ha et styre på 3-5 personer med personlige varamedlemmer. Styret oppnevnes av Bystyret i Bergen som også utpeker styrets leder. Styremedlemmene oppnevnes for 4 år. Oppnevningen følger i utgangspunktet valgperioden for kommune- og fylkestingsvalgene, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer januar. Hvis nye styremedlemmer er valgt innenfor en valgperiode, skal likevel samtlige styremedlemmer velges på nytt etter neste kommunevalg. Styremedlemmer kan gjenvelges. Legatets styreleder har i e-post av skrevet følgende: "I legatets vedtekter 4 står det at legatet skal ha et styre på 3-5 personer med personlige varamenn. Legatets forvaltningskapital pr. 31/ var kr ,60 og etter tilførsel av ytterligere 3 legater er forvaltningskapitalen nå ca. 10.mill. Etter opprettelsen av legatet i 2009 har legatet vært gjennom en innkjøringsperiode med mye arbeid. Denne perioden er nå forbi og legatet har ikke samme behov for styrearbeid og styremøter. Dessuten er forvaltningskapitalen så pass liten at styret er opptatt av å kunne redusere kostnadssiden slik at det kan bli mer til legatets formål som er å gi støtte til personer som tar høyere utdannelse og er bosatt i Bergen. Styret har derfor i styremøte 18.oktober 2011 besluttet å foreslå for Bystyret at antall styremedlemmer reduseres fra 5 til 3 styremedlemmer." Inkassoklagenemnd Det skal velges 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Bystyre velger leder og nestleder. 3

4 Forliksrådene Forliksrådene er en av våre alminnelige domstoler. Det skal som hovedregel være et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet skal ha tre medlemmer. Blant medlemmene skal det være både kvinner og menn. Et av medlemmene er formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes fravær. Medlemmene og formannen velges av kommunestyret. Medlemmene i forliksrådet er normalt ikke jurister. Det er opprettet tre forliksråd i Bergen kommune. Forliksrådene har betegnelsen Bergen forliksråd Avdeling I, Avdeling II og Avdeling III. Det skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlem til hvert av de tre forliksrådene. Det skal også velges leder av domstolen. Fana Sparebank. Forstanderskapet Det skal velges med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Frøkenstiftelsen. Styret Det skal velges 3 medlemmer. Det velges ikke varamedlemmer. Skatteutvalget Det skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Bystyrets velger også leder og nestleder. Sudmandske stiftelse. Styret. Det skal velges 3 medlemmer. Det velges ikke varamedlemmer. Takstnemnda. Det skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Bystyret velges også leder. Det skal velges 2 medlemmer uten varamedlemmer til følgende styrer: 17. mai komiteen Ekhaug-legatet. Styret Olavus von Ely m.v. legat. Styret. Vestlandshallen. Styret for stiftelsen. Foreslått tatt ut se BR Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen. Styret. Styret i Fondet består av: 2 politiske representanter som velges av bystyret, som henholdsvis leder og nestleder Direktøren ved Bergen Kunstmuseum KF 2 representanter oppnevnt av kunstnerorganisasjonene Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere (NK) Vest-Norge 1 representant oppnevnt av Bergen Arkitektforening. Alle med personlige vararepresentanter. Styremedlemmene funksjonstid er 4 år. Politikerne velges for bystyreperioden. De øvrige medlemmene oppnevnes med 2 års forskjøvet intervall, og slik at dette ikke faller sammen med bystyrets valg. Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til følgende styrer Bergen Mediaby. Representantskapet for stiftelsen Foreslått tatt ut se BR Bergen overformynderi. Bymuseet i Bergen. Styret for stiftelsen 4

5 Fairtrade-byen Bergen. Styringsgruppen Kunstmuseene i Bergen. Styret for stiftelsen Museum Vest. Styret for stiftelsen Sjøfarendes aldershjem. Styret for stiftelsen Stenersen samling. Styret for stiftelsen Foreslått tatt ut se BR Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Styret Sparebanken Vest. Forstanderskapet Det skal velges 2 medlemmer og 1 varamedlem. Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem til følgende styrer: Akvarieselskapet. Rådet Alvøens hovedbygning. Styret for stiftelsen Foreslått tatt ut se BR Arboretet på Milde. Styret for stiftelsen Bergen Kirkelige fellesråd Bergen nye sjømannshjem (Neptun). Styret for stiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Styret for stiftelsen Bymuseet i Bergen. Representantskapet for stiftelsen Festspillene i Bergen. Representantskapet Festspillene i Bergen. Styret. Gamle Bergen Museum. Styret for stiftelsen Kunstmuseene i Bergen. Representantskapet Museumssenteret i Hordaland. Styret for stiftinga Nordiske Mediedager/Nordic Media Festival. Representantskapet for stiftelsen. Foreslått tatt ut se BR Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum. Styret for stiftelsen Stiftelsen for selskapet til fremme av kommunikasjonene i Bergen Stiftelsen Solhovden. Styret Støttesenter mot Incest i Hordaland. Styret for stiftelsen The International Edvard Grieg Society. Styret for stiftelsen Vestlandske Teatersenter. Styret for stiftelsen Foreslått tatt ut se BR Vestnorsk Jazzsenter. Styret for stiftelsen Det skal velges 1 medlem uten varamedlem til følgende styrer: Bergen faste brannkorps premie- og understøttelsesfond. Styret C. Sundts legat til fremme av industri og teknisk vitenskap. Styret. Dyrevernnemda Gunvor Mindes legat. Styret Ivar Torkildsens legat. Styret Kjøpmand Johan Thesens legat til Bergen bys vel. Styret Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere Stiftelsen Klosteret 17. Styret Forslag til innstilling til bystyret: Bergen og Omland havnevesen Som medlemmer med personlig varamedlemmer til Bergen og Omland havnevesen. Rådet for 5

6 Kommunal råd for funksjonshemmede Som medlemmer med varamedlemmer til Kommunal råd for funksjonshemmede for Eldreråde Som medlemmer med varamedlemmer til Eldrerådet for 6

7 Bergen kommunal pensjonskasse. Styret Som medlemmer med varamedlemmer til Bergen kommunal pensjonskasse. Styret for Overskattetakstkommisjonen Som medlemmer med varamedlemmer til Overskattetakstkommisjonen for valgperioden velges: 7

8 6. 6. Bergen bys stiftelse til økonomisk vanskeligstilte. Styret Som medlemmer med personlige varamedlemmer til Bergen bys stiftelse til økonomisk vanskeligstilte. Styret for Som leder velges: Bergen bys utdanningslegat. Styret for stiftelsen Som medlemmer med personlige varamedlemmer til Bergen bys utdanningslegat. Styret for stiftelsen for Som leder velges: Inkassoklagenemnd 8

9 Som medlemmer med varamedlemmer til Inkassoklagenemnd for valgperioden velges: Som leder velges: Som nestleder velges: Forliksrådene Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen Forliksråd Avdeling I for valgperioden velges: 1. (leder) Når leder har forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen inn. Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen Forliksråd Avdeling II for valgperioden velges: 1.(Leder) Når leder har forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen inn 9

10 Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen Forliksråd Avdeling III for valgperioden velges: 1.(Leder) Når leder har forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen inn. Som leder av domstolen velges: Som stedfortreder for domstolen velges: Som stedfortreder for domstolen velges: Fana Sparebank. Forstanderskapet Som medlemmer og varamedlemmer til Fana Sparebank. Forstanderskapet for Frøkenstiftelsen. Styret Som medlemmer til Frøkenstiftelsen. Styret for Skatteutvalget Som medlemmer og varamedlemmer til Skatteutvalget for Som leder velges: 10

11 Som nestleder velges: Sudmandske stiftelse. Styret Som medlemmer til Sudmandske stiftelse. Styret for Takstnemnda Som medlemmer og varamedlemmer til Takstnemnda for Som leder velges: Som medlemmer til følgende utvalg for 17. mai komiteen: Ekhaug-legatet. Styret: Olavus von Ely m.v. legat. Styret.: Foreslått tatt ut se BR Vestlandshallen. Styret for stiftelsen.: Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen. Styret Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen. Styret.for 11

12 Som leder velges: Som nestleder velges: Foreslått tatt ut se BR Bergen Mediaby. Representantskapet for stiftelsen Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen Mediaby. Representantskapet for stiftelsen for Bergen overformynderi Som medlemmer og varamedlemmer til Bergen overformynderi for valgperioden velges: Bymuseet i Bergen. Styret for stiftelsen Som medlemmer og varamedlemmer til Bymuseet i Bergen. Styret for stiftelsen for Fairtrade-byen Bergen. Styringsgruppen Som medlemmer og varamedlemmer til Fairtrade-byen Bergen. Styringsgruppen for 12

13 Kunstmuseene i Bergen. Styret for stiftelsen Som medlemmer og varamedlemmer til Kunstmuseene i Bergen. Styret for stiftelsen for 2 Museum Vest. Styret for stiftelsen Som medlemmer og varamedlemmer til Museum Vest. Styret for stiftelsen for valgperioden velges: 2 Sjøfarendes alderhjem. Styret for stiftelsen Som medlemmer og varamedlemmer til Sjøfarendes alderhjem. Styret for stiftelsen for 2 Foreslått tatt ut se BR Stenersen samling. Styret for stiftelsen Som medlemmer og varamedlemmer til Stenersen samling. Styret for stiftelsen for 13

14 2 Stiftelsen Seilskipet Statsrad Lehmkuhl. Styret Som medlemmer og varamedlemmer til Stiftelsen Seilskipet Statsrad Lehmkuhl. Styret for 2 Sparebanken Vest. Forstanderskapet Som medlemmer og varamedlemmer til Sparebanken Vest. Forstanderskapet for Som medlem og varamedlem til følgende styrer for Akvarieselskapet. Rådet Foreslått tatt ut se BR Alvøens hovedbygning. Styret for stiftelsen Arboretet på Milde. Styret for stiftelsen Bergen Kirkelige fellesråd 14

15 Bergen nye sjømannshjem (Neptun). Styret for stiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Styret for stiftelsen Varamedlem Bymuseet i Bergen. Representantskapet for stiftelsen Festspillene i Bergen. Representantskapet Festspillene i Bergen. Styret. Gamle Bergen Museum. Styret for stiftelsen Kunstmuseene i Bergen. Representantskapet Museumssenteret i Hordaland. Styret for stiftinga 15

16 Foreslått tatt ut se BR Nordiske Mediedager/Nordic Media Festival. Representantskapet for stiftelsen. Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum. Styret for stiftelsen. Stiftelsen for selskapet til fremme av kommunikasjonene i Bergen. Stiftelsen Solhovden. Styret Støttesenter mot Incest i Hordaland. Styret for stiftelsen The International Edvard Grieg Society. Styret for stiftelsen Foreslått tatt ut se BR Vestlandske Teatersenter. Styret for stiftelsen. Vestnorsk Jazzsenter. Styret for stiftelsen 16

17 1 medlem til følgende styrer for Bergen faste brannkorps premie- og understøttelsesfond. Styret C. Sundts legat til fremme av industri og teknisk vitenskap. Styret. Dyrevernnemda Gunvor Mindes legat. Styret Ivar Torkildsens legat. Styret Kjøpmand Johan Thesens legat til Bergen bys vel. Styret Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere Stiftelsen Klosteret 17. Styret Roar Kristiansen Bystyredirektør Toril Sværen Hesjedal førstekonsulent 17

18 18

Versjon 2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, der bystyret er valgmyndighet, for valgperioden

Versjon 2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, der bystyret er valgmyndighet, for valgperioden Dato: 12.12.11 FORUTV /11 BEBY /11 Bergen bystyre Versjon 2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, der bystyret er valgmyndighet, for valgperioden 2011-2015. TSHE BYST-0220-201123042-6

Detaljer

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. Valgperioden

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. Valgperioden FORUTV /15 BEBY /15 Bergen bystyre Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. Valgperioden 2015-2019 TSHE ESARK-0220-201526022-7 Hva saken gjelder: I medhold

Detaljer

Versjon 2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, der bystyret er valgmyndighet, for valgperioden

Versjon 2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, der bystyret er valgmyndighet, for valgperioden Versjon 2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, der bystyret er valgmyndighet, for valgperioden 2011-2015. Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 131211 sak 269-11 og avga

Detaljer

Aktive verv i BK -per utvalg

Aktive verv i BK -per utvalg Aktive verv i BK -per utvalg MEDL_TILHOPERS_FNAVN PERS_ENAVN FUNK_ UTV_NAVN UTV_VALGANSVUTV_PERIOD A August Rathke M 17. mai - komiteen Bergen bystyre 07-11 H Inger-Lise Skarstein M 17. mai - komiteen

Detaljer

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, der bystyret er valgmyndighet, for valgperioden

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, der bystyret er valgmyndighet, for valgperioden Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg, der bystyret er valgmyndighet, for valgperioden 2011-2015. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191211 sak 276-11 og fattet følgende vedtak:

Detaljer

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valg myndighet. Valgperioden

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valg myndighet. Valgperioden Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valg myndighet. Valgperioden 2015-2019 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161215 sak 343-15 og fattet følgende vedtak: Bergen

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd, del

Valg av styrer, nemnder og råd, del Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 012015 84677/2015 2015/5554 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 10.12015 Valg av styrer, nemnder og råd, del 2-2015 - 2019 Forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1153-17 Dato: 28.08.15 VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2015-2019 â INNSTILLING TIL: Bystyret s innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: *

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/05716-011 Dato: * KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling: Fast utvalg

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Saknr. 15/179-2 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaken Arkiv 04.10.2011 58292/2011 2011/8226 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/140 Bystyret 27.10.2011 Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Sammendrag

Detaljer

FORUTV / 13 BEBY /13. Bergen bystyre. Rokkeringer i bystyrekomiteer og div. suppleringsvalg for Høyre ESARK

FORUTV / 13 BEBY /13. Bergen bystyre. Rokkeringer i bystyrekomiteer og div. suppleringsvalg for Høyre ESARK FORUTV / 13 BEBY /13 Bergen bystyre Rokkeringer i bystyrekomiteer og div. suppleringsvalg for Høyre TSHE ESARK-0277-201332149-1 Hva saken gjelder: I forbindelse med at flere bystyrerepresentanter fra Høyre

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 11.11.2015 kl. 14:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 11.11.2015 kl. 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 11.11.2015 kl. 14:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: *

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/05716-018 Dato: * KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyre for økonomi og plansaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 15/201 RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE PERIODEN 2015-2019

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 15/201 RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE PERIODEN 2015-2019 MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMND Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 16.03.2016 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp)

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Saknr. 17/7314-2 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Innstilling til vedtak: Fylkesordføreren legger saken fram for fylkestingets valgnemnd. Fylkestingsrepresentant

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til:

Dette reglementet gir bestemmelser om godtgjøring til: Saksnr: 201207014-19 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0273 «Reglement for godtgjøring av kommunale tillitsverv hvor sekretariatsfunksjonen ligger til byrådet eller underliggende virksomheter» (Vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) OG DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE FOR PERIODEN

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG. Vedtak: 1. Det oppnevnes representanter til følgende organer: 1. Kirkelig fellesråd

DRAMMEN KOMMUNE KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG. Vedtak: 1. Det oppnevnes representanter til følgende organer: 1. Kirkelig fellesråd DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 0212/03 Saksbeh. Rønnaug Aaberg Andresen Arkivsaksnr. 02/05716-027 Org.enhet Kommuneadvokaten Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND

MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND Aurskog-Høland kommune TID: 26.10.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015. Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12

Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015. Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12 Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015 Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12 Kommunestyret 31 representanter Kommunestyret konstituerer seg i første kommunestyremøte etter kommunevalget

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN MØTEINNKALLING innkalles til møte 17.10.2011 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE FOR DEN 17.10.2011 Saksnummer Innhold 69/11 KOMMUNESTYREVALGET 2011 - GODKJENNING AV VALGET 70/11 VALG AV FORMANNSKAP

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Admin/TF/sl 17. april Valgmøte i forstanderskapet i SpareBank 1 Kongsberg/Drammen Sandsvær Sparebank

Admin/TF/sl 17. april Valgmøte i forstanderskapet i SpareBank 1 Kongsberg/Drammen Sandsvær Sparebank Til forstanderskapets medlemmer, styrets medlemmer, revisor, kontrollkomitémedlemmer og Oslo Børs Vår ref.: Kongsberg, Admin/TF/sl 17. april 2008 Valgmøte i forstanderskapet i SpareBank 1 Kongsberg/Drammen

Detaljer

Nemnder råd og utvalg 2015-2019 Forslag fra valgkomiteen til sakene 104/15-105/15-106/15

Nemnder råd og utvalg 2015-2019 Forslag fra valgkomiteen til sakene 104/15-105/15-106/15 Formannskap - sak 102/15 Planutvalg - personidentisk med formannskapet sak 103/15 Sak 104/15 Kontrollutvalg komm.lovens 25 leder og nestleder velges i kommunestyret 3-5 mer mer Wiggo Svendsen Leder Olav

Detaljer

Vedtak i Kommunestyret-22.11.2011 : ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG

Vedtak i Kommunestyret-22.11.2011 : ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG Vedtak i Kommunestyret-22.11.2011 : ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG 01. UTREDNINGSKOMITEEN Hjemmel: Regler for Engerdal kommune Samlingslista: Elin Kristensen Vegard Drevsjømoen Halvor Hansson Dag Rønning

Detaljer

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valg myndighet. Valgperioden 2015-2019

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valg myndighet. Valgperioden 2015-2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valg myndighet. Valgperioden 2015-2019 Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 151215 sak 271-15 og avga følgende innstilling:

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Ordføreren. Rettelser og tillegg:

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN

VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN 1 VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN 1. Stiftelsens navn og hovedkontor. Stiftelsens navn er Strømmestiftelsen., på engelsk Stromme Foundation, på spansk Fundación Stromme og på fransk Fondation Stromme.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA V/J 1/4 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA Kapittel l. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Stiftelsens navn er Den Nye Opera. 1-2 Oppretterne Den Nye Opera er stiftet av følgende institusjoner: Bergen

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011)

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) 1. Formål Stiftelsen Kulturhuset USF er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Georgernes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 16:30 (dvs umiddelbart etter formannskapets møte.) Vararepresentanter møter etter

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.04.2014 kl. 15:45-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen, Eilev Bekjorden, Oddvar Garås, Bjørg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

20/10 Endring av vedtekter- nye regler for oppnevning av off. styremedlemmer

20/10 Endring av vedtekter- nye regler for oppnevning av off. styremedlemmer c 1 BERGEN 20/10 Endring av vedtekter- nye regler for oppnevning av off. styremedlemmer Departementet har overført ansvaret for å oppnevne styremedlemmer til fylkeskommunen, med unntak av Festspillenes

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte Prøving av kommunestyrets gyldighet for perioden

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte Prøving av kommunestyrets gyldighet for perioden MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.10.2011 kl. 9:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01203 Arkivkode: Forfall meldes snarest til telefon 770 99 000 SAKSKART Side 35/11 11/01203-4 36/11 1 Saker til

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 13.10.2015 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 52/15: VALG AV FORMANNSKAP 2015-2019 53/15: VALG AV ORDFØRER 2015-2019 54/15: VALG AV VARAORDFØRER

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Saknr. 15/519-1 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkesting med slikt forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Saksframlegg. VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN OKT OKT Arkivsaksnr.: 07/32589

Saksframlegg. VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN OKT OKT Arkivsaksnr.: 07/32589 Saksframlegg VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN OKT. 2007 OKT. 2011 Arkivsaksnr.: 07/32589 Forslag til vedtak: Til Friluftsrådet, Trondheimsregionen oppnevnes følgende 3 medlemmer m/personlige

Detaljer

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen.

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Valginstruks vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan 2 25.11.2016 Valginstruks vedtatt 15.11.2016 Olav Rugset 3 06.03.2017 Olav Rugset Valginstruks vedtatt 28.02.2017

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

/17. Godkjenning av protokoll ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll. Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes

/17. Godkjenning av protokoll ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll. Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes /17 Godkjenning av protokoll SMRI ESARK-0258-201700057-30 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes Dato: 22. mars 2017 Sølvi Marie Risøy - saksbehandler Dette

Detaljer

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Saknr. 11/2443-5 Ark.nr. 072 &10 Saksbehandler: Berit Myhre ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Fylkesordførerens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.04. Til stede under

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.08.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012 Møtedato: 30. mai 2012 Saksbehandler: Kvalitetsleder Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 32/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA VEDTEKTER FOR DIAKONOVA 1 Basis Stiftelsen Diakonova er en frittstående og selveiende diakoni-institusjon med hovedsete i Oslo. Stiftelsens totale virksomhet skal være forankret i Guds ord slik det er

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

personlig vararepresentant

personlig vararepresentant Saknr. 8594/08 Ark.nr. 033. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Berit Myhre VALG TIL DIVERSE STYRER, REPRESENTANTSKAP OG RÅD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Erik Løchen Nestleder H Torfinn

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: John Geir Stølan, Sp Vara: Ola Krokstad, Formannskapet: John Geir Stølan, Sp, Ola Krokstad,, vara Laila Selven, John Lernes,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.01.2016 Møtested: Møtetid:

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER.

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER. BERGENS ARKITEKTFORENING Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund VEDTEKTER Mars 1991 KAP. 1 FORENINGEN Alminnelige bestemmelser 1.01 Bergens Arkitektforening, BAF, er en del av Norges Arkitekters Landsforbund,

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Aker Seafoods ASA til selskapets ordinære generalforsamling 11. april 2012

Innstilling fra valgkomiteen i Aker Seafoods ASA til selskapets ordinære generalforsamling 11. april 2012 Innstilling fra valgkomiteen i Aker Seafoods ASA til selskapets ordinære generalforsamling 11. april 2012 Valgkomiteen i Aker Seafoods ASA har følgende sammensetning: Leif-Arne Langøy, leder Gerhard Heiberg

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 5. april Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bergen og Omland havnestyre for perioden

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 5. april Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bergen og Omland havnestyre for perioden BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 5. april 2016 BGHAR /16 Havnerådet for Bergen og Omland havn Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bergen og Omland havnestyre for perioden 2016-2019 EKRE EHAV-0292-201601805-1

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordf

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordf Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 01.12.2011 kl. 12:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordf PS 2/11 Valg av bygdetunnemnd 2011-2015 PS 3/11 Representant til Kirkelig fellesråd

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: kl. 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Bjørg Homelien Britt

Detaljer