DETALJREGULERINGFOR: LINNHEIANORDBOLIGOMRÅDE GRIMSTADKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGFOR: LINNHEIANORDBOLIGOMRÅDE GRIMSTADKOMMUNE"

Transkript

1 DETLJREGULERINGFOR: LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE GRIMSTDKOMMUNE UTBYGGER: UTRBEIDETV : DTO:8.05.1

2

3

4

5 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune 1 splanviaks LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE Detaljregulering PLNBESKRIVELSE Planensdato: Innledning splanviakshar utarbeidetforslagtildetaljreguleringfor«linnheianordboligområde»i Grimstadkommune, påoppdragforblockwatnesavdelingrendal. UtbyggersrepresentanterharværtdistriktssjefBenthEikog prosjektledermagnestaalstrøm. Medarbeiderei splanviakharvært: IngeniørRoarMelsom reguleringsplan(prosjektansvarlig) IngeniørRita-licebusland veikonstruksjon, digitalplankonstruksjon IngeniørToreTerkelsen planløsninger,tekniskeforhold GeografØivindHugsted risiko-ogsårbarhetsanalyse, energi Siv.ark.JanaLiebig D-modell Siv.ark.IngeborgMarcussenHübertz D-modell Landskapsark. udwefald grønnstruktur. Bakgrunn I meldingenomreguleringbledetopplystatlinnheianordskullehaveiforbindelsegjennomtilstøtendedelområde Smørblomstengai Engene.Denneløsningenersenerefrafalt, bådepågrunnavforlavveistandardogmassiveprotester frabeboernelangsveien. Linnheianordinngåridetca.500daastoreområdet Linnheiasomeravsattikommuneplanentilboligformålpå vestsidenavfv.40,mellomgml.birketveitveiog kommunegrensamotrendal. LinnheiaerunderområdereguleringavBlockWatneS basertpåenegenavtalemedgrimstadkommune. Områdereguleringenerutførtparalleltmed detaljreguleringenforlinnheianord,ogvilblileverttil behandlingi nærframtid. LinnheiavilsammenmedEngenei rendalkommune utgjøreett,stortboområdemedmellom1 000og1500 nyeboliger. Detervedplanleggingavområdenelagtvektpåå samordneteknisk,sosialoggrønninfrastruktur. TopografisksettutgjørLinnheianordogEngeneTerrasse («EngenePlatå»)ettsammenhengendeområde.I reguleringsplanenforengeneterrasseerdetderforlagttil retteforatsamleveienkanvidereføresinni Linnheianord, ogatlinnheianordkanbetjenesviaengene evt.framtil veinettetgjennomlinnheiafrasyderetablert.

6 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune. Planområdet EngenePlatå BlockWatneS Smørblomstenga rendalkommune Engenetrinn BlockWatneS Engenetrinn BlockWatneS Norgeibilder010 Planområdetgrensertil rendalkommuneogdelavengeneboligområdei nord: EngeneTerrasse(«EngenePlatå»)erunderutbyggingavBlockWatneS.Veierogtekniskeanlegger etablertogbolige neerpåbegynt. EngenePlatåsøndredel foto splanviaks

7 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Smørblomstengaerbygdmed«selvbyggertomter» i regiavrendalkommune,ogbeståraveneboligtomter ogleilighetsbygg. EngenebyggetrinnerbygdavBlockWatnemedeneboligerogleilighetsbygg(8-mannsboliger). I løpetav 01vildeflesteboligeneværeinnflyttet/tatti bruk. Engenetrinni forgrunnen,«smørblomstenga»ibakgrunnenfoto EngenetrinnerbygdutavBlockWatnemedfrittliggendeogkjedaeneboligerogleilighetsbygg(8- mannsboliger). Stortsettalleboligererinnflyttet. Engenetrinn-foto Planområdetgrenseri vestmotjordenepåbirketveit(«stivelsmyr»)ogtingsveit. Landbruksmyndighetenehar tidligiprosessenstiltkravom50byggegrensemotdyrkbarmark. 50mbyggegrensemotdyrkbarmarkfastsattavlandbruksansvarligi Grimstadkommune splanviaks

8 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune I kartetsomlåvedmelding enomplanarbeidbleavgrensningenavområdetmotsydtrukketgjennomgitdalen. Etteratarkeologiskeregistreringerergjennomførtmedfunnavgravhaug eri kantensydforgitdalen, er utbygging enredusertogplangrensentrukketutenomfornminnetmedentilhørendehensynssone.detteer nærmereomtalti kapittel11. Deneksisterenderideløypagjennom Linnheiavilikkebliberørtav utbyggingen,evt.medunntakavett punktidetsydøstrehjørnet(avhengigav midlertidigutformingavkryss o_kv/o_kv). Rideløypejusteres Rideløype I forslagettilområdereguleringfor Linnheiavildetblitattinnenrekkefølgebestemmelseomatrideløypamå flyttesutavområdetførutbyggingkan gjennomføres. Forhandlingenemedeier/brukeromdette erennåikkesluttført. Eksisterenderideløype 4. Planstatus Kommuneplan Linnheiaeravsatttilboligformål i kommuneplanenforgrimstad forperioden011 0, vedtattavkommunestyret Kommuneplanensarealdelmedkart Linnheianordmedrødring 4 splanviaks

9 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Planerunderarbeid Følgendeplanererunderarbeidforomkringliggendeområderi Grimstadkommune(i flg.kommunens nettbaserteplanregister): Linnheianord Linnheia-områderegulering Fenkjæråsen-detaljregulering Tvergarden-detaljregulering Oversiktoverplanerunderarbeid Linnheia områdereguleringunderutarbeidelseavsplanviaksforblockwatnes. Fenkjæråsen detaljreguleringkunngjortavrambøllrendals. Tvergarden detaljreguleringkunngjortavbengtg. MichalsenS. Følgendeplanererunderarbeidfortilgrensendeområder i rendalkommune: ReguleringsplanogillustrasjonsplanforEngeneTerrasse. Rødpilviserveitaséensomviderefør esinni LinnheiaNord. 5 splanviaks

10 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune ReguleringsplanforEngenetrinnomfatteren gang-/sykkelveiforbindelsemellomengeneog Linnheiaidenøstredelen.Veienervidereførti detaljreguleringenforlinnheianord. Traséenergrovplanertframtilreguleringsgrensen ogvilbliferdigstiltisinhelhetsomdelav utbyggingenavlinnheianord. I tilleggtilfortauetlangsatkomstveieni vestog dennehelårsgang/ -sykkelveii øst,kandet etableresengodgangforbindelsetilsnuplassen innerstismørblomstenga. ReguleringsplanforEngenebyggetrinn Kommunegrensen Friområdetmellomtrinnogtrinnvilutgjøreet sammenhengendefellesoppholds-og aktivitetsområdeforengeneoglinnheia,meden tilrettelagtatkomstviagang-/sykkelveieni øst. Gangatkomsttilfriområdet Engenebyggetrinn 6 splanviaks

11 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune 5. Forutsetninger Kommuneplanensarealdel I 1.i bestemmelsenetilkommuneplanenstilleskravomreguleringsplanfortiltaksomnevnti lovens 0-1 førsteledd, jfr OppstartmøtemedGrimstadkommune Oppstartmøteetterplan-ogbygningslovens 1-8bleavholdtmedplanadministrasjoneni Grimstadkommune den I oppstartmøtetstiltekommunensegpositivtilatområdetbletattopptildetaljreguleringfør områdereguleringenvarvedtatt.detaljreguleringenmåsenereinnarbeidesi områderegleringen. Oppstartmøtemedrendalkommune VedoppstartavplanarbeidetforLinnheianordvardetaktueltåsepåenløsningmedatkomstviadet tilgrensende delområdet«smørblomstenga»i rendalkommune, somvillehamedførtbehovforenoppgradering ogutvidelseavatkomstveiengjennomområdet. Påbakgrunnavdetteomfattetmeldingomplanarbeidogsådet aktuelleområdeti rendalkommune.oppstartmøtebleavholdtmedrendalkommuneden fra rendalkommunedeltokroyvindvikfraplanavdelingenogtorbjørnhjellvikfradriftsavdelingen. Meldingskart delavsmørblomstengamarkertmedrødring rendalkommuneeiendomkfhargjennomførtutbyggingenavdelområdetsmørblomstenga.spørsmåletomå benytteatkomstveiensomtilførselsveitil Linnheianordbledrøftetmedeiendomsselskapetvedovering.rnfinn Olimstadi etmøtemed Løsningenersenerefrafalt. rendalkommuneeiendomkfmenteatdetvedreguleringavlinnheianordburdeleggestilretteforen sammenhengendegrøntstrukturinnenfordetoboligområdene. Områdereguleringfor Linnheia I planprogrammettilområdereguleringenforlinnheiastårfølgendeomutnyttelse: «rendaloggrimstadkommunerhartattinitiativtilåetablereetsamarbeidmedenfellesmålsettingomå lokalisereogutviklenyeboområderlangskollektivaksenfv.40mellomgrimstadogrendal,medhøy utnyttelseogkonsentrerteboligtyper.» 7 splanviaks

12 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune 6. Eiendomsforhold 46/4 60/10 60/7 60/6 60/0 60/ 60/1 60/ 60/8 60/105 60/6 Kommunenseiendomskart 60/17 Kartetvisereksisterendeeiendomsforholdi flg.kommunenskartverk,medhjemmelshaverepr.oktober011 (delingenmellom60/ 7og60/6ernyere). Gnr/Bnr realidaa Hjemmelshaver dresse Poststed 60/ ØrjanHøgenesNilsen Vessøyveien5 4870Fevik 60/10 rnornilsen Birketveit Fevik 60/1 ToreSætra Gml.Birketveitvei Fevik 60/17 rnornilsen Birketveit Fevik 60/0 ErnaWehus Birketveit Fevik 60/6 stridmariechristiansen Birketveit Fevik 60/7 HelgeN.Jørgensen Birketveit 4870Fevik 60/8 JohnOlafBergmann Krokveien5 4870Fevik 60/6 njakristinanonsen Birketveit Fevik KristianOleWoie Birketveit Fevik 46/4 GautBjønnum Engene 48Nedenes 7. Planforslaget Generelt Planforslageterframstiltsomdetaljreguleringetterplanogbygningslovens 1-. Privatedetaljreguleringergir hjemmelforgjennomføringavtiltaki5år ettervedtakikommunestyret. 8 splanviaks

13 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Utsnittavplankart Planforslagetinneholderengodmiksmellomulikeboligtyper:frittliggendeeneboliger(medsmåtomter), eneboligeri kjede,vertikaldelte-mannsboliger,leilighetsbyggmed8boenheterogblokker. Retningenerorientertmotsydogvest,slikatalleboligenefåruteplassmedgodesolforhold. Bebyggelsenervistsomillustrasjonpåplankartet,menvisernøyaktigfotavtrykkogplasseringavdeboligene somdetpr.idageraktueltåbenytte.boligtypeneutviklesogsånoeovertid,delspågrunnavendringeri offentligeforskrifter,ihusbankensreglermv.reguleringsplanengirderformulighetformindrejusteringerinnenfor byggegrenseneutenatdettemedføreratplanenmåtasopptilformellendring. Byggegrenserinnebæreratvegglivetellerutstikkendefasadeelementermåplasseresinnenforbyggegrensen. Takutstikk,delavbalkonger/terrassermv.kangåinntil1,0meterutoverbyggegrense. Dethøyesteterrengeti denvestredelenavbyggeområdetsenkesnoeogoverskuddsmassenefradennedelen nyttestilåhevedetlavesteterrengetmotøst.desisteårenehardetværtliteaktueltåbenytteboligermed underetasje,menblockwatneharnåutvikletflereavsineboligtypermedunderetasjeløsninger,somgirmulighet foråtaopphøydeforskjellerpåestetisksettbedremåte. Bebyggelseni områdenebf10-1,bf10-ogbf11-5erplanlagtmedunderetasjemotøst,medterrasseog uteplasspåcarporttaketogterrengetpåvestsiden. Merk:Områdebetegnelsenerefererersegtilnummereringensombenytteti forslagettilområdereguleringfor Linnheia.ForslagettildetaljreguleringforLinnheiaNordogforslagettilområdereguleringforLinnheiavilfremmet omtrentsamtidig. 9 splanviaks

14 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Plangrep Planløsningenvidereførerdenstruktur/ tetthetoghustypevariasjonsomdeterlagttilretteforinnenforengene Platå.DermedvilEngenePlatåogLinnheianordutgjøreettsammenhengendeogenhetligboområdemedfelles kommunikasjon,grønnstrukturogtekniskeanlegg. EngenePlatå Smørblomstenga Engenetrinn Engenetrinn Tidligskisseprosjekt ca.kommunegrensemedrødstrek Kravom50meterbyggegrensemotlandbruksarealenei vestharmedførtatenstordelavdetområdetsomer avsatttilboligformåli kommuneplaneni stedeterforeslåttregulerttillandbrukogfriområde. Landbruksmyndigheteneerpositive tilatbuffersonenmellombyggeområde neogdyrkbarmarkkantilrettelegges foroppholdoglek,medopparbeidedeleke-ogaktivitetsanlegg. Åsryggenmotvestmedhøyestekollepåca.kote 44planeresogoverskuddsmassenefradennedelennyttestilå hevedetlaveterrengeti denøstredelen, medenavtrappingmellomtomterekkene.pådenmåtenoppnås massebalanseinternti områdetogenutjevningavtomtekvalitet enmht.solforholdogutsyn. SamleveienfraEngenevidereføresinni Linnheianordogsenereevt.videre gjennomlinnheiatilplanlagtnytt rundkjøringskrysspåbirketveit(ved «Rønningbakken»). Dettegirmulighetforetsammenhengende veinettgjennomengeneoglinnheiafra rundkjøringenvedengenekirke,medde fordelerdettekangimht.sikkerhet, trafikkavviklingogmiljø. Kartmedlokalestedsnavn rødpilvisermuligplasseringavnyrundkjøring 10 splanviaks

15

16 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Grønnstruktur Innenforplan områdeterdetavsattarealtilenkvartalslekeplassogenstørreballslettei buffersonenmellom jordbruksarealetogboligområdet. Denstorebuffersonen påca.16daaogenbreddepåca.45metergirmulighet foråetablereuliketiltakforlekogsport. Deteri tilleggavsatt4sandlekeplasserfordeminstebarnafordeltrundt i området,hvermedetarealpåmellomca.1 0og60m². Gitdalenopprettholdessomgrøntdragmedforbindelserbådemotnordinni Engeneogmotsydgjennom Linnheia(ivaretasi områdereguleringen).enkorridorgjennomlinnheianordinni EngenemellomEngenePlatå ogsmørblomstengagirmuligheterforåanlegge ensammenhengende tur-ogskiløyperundtområdenemed forbindelsetileksisterendestinettpåtingstveitogbirketveit. Vileggertilgrunnatkravenetiluteområderi bestemmelsenetilkommuneplaneroppfyltmedgodmargin. Interntveinett Dengjennomgåendesamleveieno_KVervidereførtinni Linnheianordmedsammestandardogdimensjon er somgjennomengeneplatå-med5,5meterkjørebane,,0meterfortauog,0metersideareal(,5meter sidearealirendalkommune). I overgangentilnyveivideresydovergjennomlinnheiaoppgraderesstandarden til«samleveiim/gang-sykkelvei»iht.veinormenforgrimstadkommune-medkjørebanebredde7,0meterinkl. skulder,,0meterrabatt,,5meterg/s-veiog,0metersideareal. SamleveiIm/gang-/sykkelveiiflg.kommunensveinorm Interneatkomstveiero_KV1ogo_KVerdimensjonertsom«adkomstvei» medkjørebane5,0meterinkl.skulder og,0metersideareal. Gang-/sykkelveio_GS1erdimensjonertmed,5meterveibreddeog,0metersideareal. Veieriområdeterkonstruertdigitalti dataprogrammetgeminivei.bestemmelsenetilplanengirhjemmelfor mindrejusteringerveddetaljprosjekteringogsøknadomigangsettingstillatelse. Parkering,renovasjonogtekniskeforhold I planforslageterkravettilparkeringsdekningfastsatttil: Eneboliger, kjede-/rekkeboliger,0plasser 8-mannsboliger 1,5plasser Blokkbebyggelse 1,5plasser I parkeringsdekningenforsmåhusbebyggelsen og8-mannsboligenemedregnes 1plassigarasje/carportog 1 plassforaninnkjøringentilgarasje/carport, i praksisplasser. Forblokkbebyggelsenmedregnes1 fastplassip-kjellerog0, 5plasserforbesøkendepååpne,felles parkeringsplasserutendørs. 1 splanviaks

17 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Minst5%avparkeringsplasseneskaldimensjoneresforrullestolbrukere(4,0x5,0meter). I blokkbebyggelsenogi tilknytningtil8-mannsboligeneskaldet detetableresminst1sykkelparkeringsplasspr. boenhet, utformetogplassertisamsvarmedkraveneikommunensbestemmelsertilkommuneplan en. Plasstil sykkelkanentenavsettesiegencarport/garasjeelleri p-kjellerellerutendørsmedetfellessykkelstativ. Deteravsattområderfortrafoogforfellesrenovasjonsinnsamling.Fellesinnsamlingsbeholdereskalplasser esi boder/halvtekker. Brukavandreløsninger,herundernedgravdesystemer, avtalesnærmeremedkommunen. 9. D-illustrasjoner D-modellenviserplanlagtbebyggelsemedenkle, skjematiskebygningsvolumer. Hensikteneråillustrere struktur,tetthetogvariasjoni boligtyper.modellenvisernoemerbebyggelseoganleggisyd-østenn reguleringsplanengirmulighetfor,etteratplanområdeterredusertsomfølgeavønsketomåbeholde gravhaugenesydforgitdalen. Fugleperspektivfrasyd Blokkeneervistmedplussentilbaketrukket4.etasje, i tilleggtilp-kjellerunderellerdelvisunderbakken. Perspektivfravest 1 splanviaks

18 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Fugleperspektivfrasydvest Fugleperspektivfrasydøst 14 splanviaks

19 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune 9. Barnogungesoppvekstforhold Områdetsliggerca.kmigangavstandfrany1-10skolepåFevikogigang-/sykkelavstandfraattraktivetur-og friluftsområderbl.a.påhaslatangen,fevikmarkaogstoresand/randvikga. Hestesportsenter, idrettsanleggog golfbanepåfevikogvikgiretvariertfritidstilbudforfamiliermedbarn ogunge.lokaliseringenvedkollektivakse midtmellomrendaloggrimstadgirgodmobilitetmedmindrebehovforpersonbiltransport. Rideskole Haslatangen SykkelturFevik/ Haslatangen Turløype Randviga/ Eksemplerpåaktiviteteriområdet Storesand Googlemap Fevikskole 15 splanviaks

20 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Fevikskoleerunderutbyggingtil1 10skolemed plasstilrundt750elever. NyFevikskoleviletterdetviharforstått,ha tilstrekkeligkapasitetforåkunnetaimoteleverfra helelinnheiaboligområdei åreneframover. Fevikskole Skolekretsgrenser i Grimstadkommune 10. Tilgjengelighet Byggtekniskforskrift010inneholderdetaljertekravtiltilgjengeligboenhetoguniversellutformingavbygninger ogutearealer.vileggerimidlertidtilgrunnavkommunensvedtektfortsattgjelderidengrad bestemmelsenetil kommuneplanerstrengereennforskriftskravet. Byggtekniskforskriftangirfølgendekravtiltilgjengeligboenhet ogtilutformingavogatkomsttilfellesutearealer: Bygningiellerflereetasjermedboenhetskalværetilgjengeligforpersonermedfunksjonsnedsettelse. Boenhetmedallehovedfunksjonerpåbygningensinngangs planskalværetilgjengeligpåinngangsplanet. Medhovedfunksjonermenesstue,kjøkken,soverom,badogtoalett. Gangatkomsttilbygningmedboenhetskalikkehastørrestigningenn1:0.Forkorterestrekning erinntil meterkanstigningenværemaks1:1. Dersomterrengeterforbratttilatkravetomstigningpå1:0kan oppnås,gjelderikkekravetforbygning utenkravomheis (ellerflereetasjer). Gangatkomsttilbygningmed boenhetmedkravomheis skalikkehastørrestigningenn1:0.forkortere strekning erinntil,0meterkanstigningenværemaks1:1.dersomterrengeterforbratttilatkravetom stigningpå1:0kanoppnås,skalstigningenværemaksimum1:10. Fellesutearealforstørreboligområdeogutearealforboligbygningmedkravomheisskalhauniversell utforming. 16 splanviaks

21 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Gangatkomsttilutearealmedkravomuniversellutformingskalikkehastørrestigningenn1:0.Forkortere strekninginntil,0meterkanstigningenværemaks1:1.derdeterflereuteareal ermedsammefunksjon, skalminstettavdissehagangatkomstsomoppfyllerkravene.øvriggangatkomstskalhastigningmaksimum 1:10.Dersomterrengeterforbratttilatkravetomstigningpå1:0kanoppnås,skalstigningenvære maksimum1:10. Bebyggelse, tekniskeanleggoglekeområdermedtilhørendeatkomstskalutformesmeduniverselleløsningeri trådmedkraveneibyggtekniskforskrift.vedøvrigopparbeidelseavanlegginnenforgrønnstrukturområdenevil dettilstrebesløsningermeduniversellstandar d. 11. Konsekvenser Øvrigetemavisekonsekvenseravutbyggingenkankortoppsummeresslik: Ros-analyse Risiko-ogsårbarhetssanalysedatert1.0.1følgersomvedleggtilplanforslaget.Risikovurderingeneer sammenfattetslikianalysen: Konsekvens: 1. Ubetydelig. Mindrealvorlig. lvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 14. Sannsynlig 6 10, 15, 7. Mindre sannsynlig 40 1, 6 46, Lite sannsynlig 5 11 Detertotaltregistrertfireforholdsomvurderestil«alvorlig»ellersværtalvorlig». Hendelse14(svært sannsynlig/sværtalvorlig)visertilatdeterautomatiskfredetekulturminneriområdet.hendelse11(sårbar fauna)somervurderttillitesannsynlig/alvorligvisertilatdenbiologiskekartleggingenindikereratområdethar potensialforåkunneværeleveområdeforrødlistetflaggermus. Toforholdknyttettiltrafikksikkerhet(hendelse46og47)eridentifisertsompotensieltalvorligehendelser.Dette erimidlertiduttrykkfordetgenerellefarebildetknyttettiltrafikki området,ogansesikkeforå innebærefareut overdetenmåregnesomnormalt. Nærmereangittehendelser/situasjonerkommenteresnærmerenedenfor.Hendelsene/situasjoneneergruppert etterartogalvorlighetsgrad. Klimabevisstarealforvaltning Områdetliggervedhovedkollektivakse,igang-/sykkelavstandfraskoler, idrettsanlegg, forretningerogattraktive rekreasjonsområder.lokaliseringenogletttilgangtilaktivitetstilbudogservicefunksjonergjøratmangeav beboernekanklaresegmedredusertbilholdog bruk. Utbyggingenmedførerliteeksternetekniskeanleggogeneffektivutnyttelsemedi størrelsesorden6meter offentligeveianleggpr.boenhet. Områdetvildermedkunnehevdesågilaveklimagassutslipp. Høyspent Høyspentlinjengjennomområdetvilikkekommeikonfliktmedutbyggingsområder,menvillikevelblilagtnedi jordkabeli forbindelsemedutbyggingavrestenavlinnheia.linjenerlagtnedibakkenviderenordovergjennom Engenetrinn. 17 splanviaks

22 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Kulturminner Kulturminnerogkulturmiljøererdefinertsomallesporettermenneskeligvirksomheti vårtfysiskemiljø,herunder lokaliteterdetknytterseghistoriskehendelser,troellertradisjontil. Lokalhistoriskestedsnavn Registreringskartetsomerhentetfra kommunensinternettsider,viseratdenne delenavkommunenerrikpå kulturminner. Registreringeravfrededekulturminner 18 splanviaks

23 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune ust-gderfylkeskommunehar gjennomførtarkeologiskregistreringi områdetetteravtalemedblockwatnes. Kartetunderviserfunni området.detvil blisøktomfrigivelseavfunninnenfor planområdetveddispensasjonfra kulturminneloven. Rapportfraregistreringenedatert vedleggesplanbeskrivelsen. SEFRK-registreringer DeteringenSEFRK-registrertebygningerinnenforplanområdet. FornminnerLinnheianord SpørsmåletombevaringellerutgravingavgravhaugenesydforGitdalen(id i registreringsrapportenfor Linnheia)markertmedrødringpåkartet,vilbliavklartiområdereguleringenforLinnheia.Områdetmedselve gravhaugenogområdetstoredeleravdetområdetsomkulturetatenønskeråbeholdeurørtogavsettemed hensynssonedersomgravhaugenskalbevares,tilhørereiendomsomikkeblockwatnepr.idaghar 19 splanviaks

24 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune utbyggingsrettigheteri. Vedkommendegrunneierbørderforselvtastillingtildettei forbindelsemedbehandling avområdereguleringenforlinnheia. ktuellhensynssonemotnorderforeslåttavgrensetmotplanlagtbebyggelseoganlegg(somidetendelige planforslaget). Grunnforhold Storedeleravområdetbeståravfjellgrunn.I jordetidenøstredelenvildetinødvendiggradbliforetatt masseutskifting. Estetikkogarkitektur(6.8) I estetiskveilederforgrimstadkommunekapittel8punkt1 stårfølgende: Naturgrunnlageti landskapsformer,geologiogvegetasjonskalrespekteres.detskalleggesavgjørende vektpååbevarelandskapssilhuetteneogkarakteristiskenaturformeriboligfeltogiogomkringbyen. Plasseringavbyggpåskrenterogåskammerskalunngås. I veilederenskapittel8punktstår: lleplanogbyggesakerskaltilfredsstillerimeligeskjçnnhetshensyni forholdtilsegselv,tilnære omgivelserogtilfjernvirkning.kommunenkankrevesærskiltestetiskredegjørelseforalletypersaker, dersomenfinnergrunntildet. Enutbyggerogenreguleringsplanmedstrengerammerogforutbestemtehustypermedførerenenhetligog sammenhengendearkitekturogutformingavbebyggelsen.blockwatnespraksisdesenereårmedstorgradav opparbeidelseavprivateogfellesuteområder,girviderehøykvalitetogfunksjonellstandard. Naturmiljø Naturmangfoldlovenav kreveratdetgjøresenvurderingavkonsekvenseneforbiologiskmangfold. I 9i lovenstårfølgende: «Nårdettreffesenbeslutningutenatdetforeliggertilstrekkeligkunnskapomhvilkevirkningerdenkanha fornaturmiljøet,skaldettassiktepååunngåvesentligskadepånaturmangfoldet.foreliggerenrisikofor alvorligellerirreversibelskadepånaturmangfoldet,skalikkemangelpåkunnskapbrukessombegrunnelse foråutsetteellerunnlateå treffeforvaltningstiltak.» rtsdatabanken 0 splanviaks

25 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Detforeliggeri flg.datafraartsdatabankeningenregistreringeravkritiskenaturtyperinnenforområdet. Deterutførtnaturtyperegistreringeri områdetiforbindelsemedkonsekvensutredningtilområdereguleringenfor Linnheia.Irapportenvurdereskonsekvensgradentotaltsettfornaturmiljøsommiddels(medenlokaltviktig lokalitetutenforområdet).lokaliteteravregionalellernasjonalverdisyntesikkeåblipåvirketavplanen (områdeplanen). Landbruk UtsnittavlandbruksplanvedtattavGrimstadkommune Energi Energinotatdatert6.0.1 følgersomvedleggtilplanforslaget. LandbruksplanforGrimstadkommune blevedtatt Tilgrensendejordbruksområderer kategorisertsom«kjerneområde landbruk,varigsikret(1.prioritet)» Forholdettillandbruksinteressenei områdeteravklartmedlandbruksmyndighetenetidligi prosessen. 1. Utbyggingsavtale Oppstartavforhandlingeromutbyggingsavtaleblekunngjortsamtidigmedmeldingomplanarbeid.Initiativtil avtalemedkommunenvilblihåndtertparalleltmedbehandlingavreguleringsplanforslaget. 1 splanviaks

26 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune 1. Meldingomplanarbeid OppstartmøtebleavholdtmedGrimstadkommuneden ogrendalkommune Meldingomplanarbeidblesendtutvedbrevav og samtidigannonserti Grimstaddressetidendeogi gderposten. Uttalelsenesomerkommetinnerkortgjengittogkommentertav splanviak(ikursiv ). Uttalelseneliggervedsomvedleggtilplanbeskrivelsen. 1. ust-gderfylkeskommune,fylkesrådmannen brevdatert Fylkeskommunenkonstatereratformåletmedplanarbeideteri trådmedkommuneplanen.detforutsettesatdet tastilbørlighensyntilbarnogungesoppvekstforhold.deternødvendigågjennomførearkeologiske undersøkelseriområdet. splanviak: Fylkeskommunensanbefalingererettervårtskjønnivaretattiplanforslaget.. Statensvegvesen, Regionsør,postboks7,4808Stoa brevdatert Statensvegvesenmeneratrundkjøringenvedkommunalveiogfv.40i rendalkommunehartilfredsstillende utformingogharikkemerknadertilmeldingen.utbyggerhenstillesomå tenketrafikksikkerhetvedplanleggingog opparbeidelseavområdet. splanviak: Tastiletterretning.. Fylkesmanneni ust-gder, Miljøvernavdelingen brevdatert Miljøvernavdelingenvisertilsinemerknadertiloppstartmeldingogforslagtilplanprogramforområdereguleringen forlinnheia,dasværtmangeavmerknadeneogsåerrelevantefordetaljreguleringen.miljøvernavdelingenvar sværtpositivtildenneområdereguleringendasværtstoresammenhengendearealereravsatttilboligformåli detteområdet,bådegrimstadogrendalkommuner.enområdereguleringvilsikregodehelhetligeløsningerfor splanviaks

27

28

29

30

31 LinnheiaNordboligområde, Grimstadkommune LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartetsdato: Revidertsist: Bestemmelsenesdato: Revidertsist: Behandling Behandling Dato sak Sign Meldingomplanarbeid RM Behandletførstegangi Tekniskutvalg Offentligettersyn - Behandletandregangi Tekniskutvalg BehandletiGrimstadkommunestyre 1.0 GENERELT 1.1 Dissebestemmelsergjelderfordetområdetsomervistmedområdegrensepåplankartet. 1. Områdetdisponerestilfølgendeformåletterplan-ogbygningslovens 1-5: Bebyggelseoganlegg(pbl 1-5nr.1) boligbebyggelsefrittliggende Bf10-1,Bf10-,Bf11-4,Bf11-5,Bf1- boligbebyggelse konsentrert Bk10-,Bk10-4,Bk11-,Bk11-6,Bk1-1,Bk1-,Bk1-4,Bk1-5 boligbebyggelse blokker Bb10-5,Bb11-1,Bb11- energianlegg, trafo o_e1 o_e renovasjon f_r1 f_r6 lekeplass f_lek1- f_lek4 Samferdselsanleggogtekniskinfrastruktur(pbl 1-5nr.) kjørevei o_kv1 o_kv,f_kv4 fortau o_ft gang-/sykkelvei o_gs1 annenveigrunn tekniskeanleggparkeringsplasser f_p1 f_p4 Grønnstruktur(pbl 1-5nr.) friområde Landbruks-, natur-ogfriluftformål landbruk o_f7,o_f9,o_f10, o_f11 a_l 1. Innenforområdetavsettesfølgendehensynssoneretterplan -ogbygningslovens 1-6 sikringssone faresone bestemmelsesområde frisikt-h140 høyspenningsanlegg H 70 Bgr splanviaks

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ROS-analysefor Linnheia Nord 4 1 INNLEDNING nalysener basertpå rundskrivfra DSB 1 og foreliggendeskisse til reguleringsplanog tilhørendeillustrasjoner.kommunaleberedskapsplaner/risikovurderingererikke sjekket. Mulige uønskedehendelserer ut fra en generell/teoretiskvurderingsortert i hendelser som kan påvirke planområdetsfunksjon, utformingmm, oghendelsersom direktekan påvirke omgivelsene(henholdsviskonsekvenserfor og konsekvenseravplanen). Forhold som er med i sjekklisten,men ikke er til stede i planområdeteller i planen, er kvittertut i kolonnen ktuelt? og kun unntaksviskommentert Vurderingav sannsynlighet for uønskethendelse er delt i: Sværtsannsynlig (4) kan skje regelmessig;forholdeter kontinuerligtilstede Sannsynlig() kan skje avog til; periodisk hendelse Mindre sannsynlig() kan skje (ikke usannsynlig) Lite sannsynlig(1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarendesituasjoner/forhold,men deter en teoretisk sjanse Vurderingav konsekvenser avuønskete hendelserer delt i: 1. Ubetydelig:Ingen person- ellermiljøskader; systembrudder uvesentlig. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader;systembruddkan føre til skade dersom reservesystemikke fins. lvorlig:lvorlig(behandlingskrevende)person-eller miljøskader;system settes ut avdriftover lengre tid 4. Sværtalvorlig: Personskadesom medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarigemiljøskader;system settes varigutavdrift Karakteristikkav risiko som funksjon av sannsynlighetog konsekvenser gitt i tabell 1. Tabell 1 Samlet risikovurdering Konsekvens: 1. Ubetydelig. Mindrealvorlig. lvorlig 4. Sværtalvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 1. Sannsynlig. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderesut fra kostnad i forhold til nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhetsogberedskapsarbeid i kommunene (001). Block Watne S splan Viak S

41 ROS-analysefor Linnheia Nord 5 UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTK Mulige/aktuellehendelser,risikovurderingog relevante tiltak er sammenfatteti tabell. Tabell Bruttolistemulige uønsketehendelser Hendelse/Situasjon ktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold.Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaketmedføre risiko for: 1. Masseras/-skred, utglidning(erområdet geotekniskustabilt). Snø-/isras Nei. Flomras Nei 4. Elve-/bekkeflom Nei Ja Et jorde i østredelav planområdet.forøvrig fjellgrunn. 5. Tidevannsflom Nei 6. Radongass Ja 7. Sulfidholdiggrunn Nei Områdeter ikke kartlagt mhp radon. Boligbebyggelsen forutsettes sikretmed radonsperremot grunnen. Vær, vindeksponering.er området: 8. Vindutsatt Nei 9. Nedbørutsatt Nei Natur- og kulturområder 10. Sårbar flora Nei Naturmangfoldeti området er kartlagt. 11. Sårbar fauna Nei 1 Naturmangfoldeti området er kartlagt. 1. Verneområder Nei 1. Vassdragsområder Nei 14. Fornminner(automatisk fredete kulturminner) Nei 4 4 Det er flere fornminneri området. 15. Kulturminne/-miljø Ja Steingjerder. Menneskeskapte forhold Strategiskeområderog funksjoner. Kanplanen/tiltaket få konsekvenserfor: 16. Vei, bru, jernbane, knutepunktinkl terminal Nei 17. Jernbane Nei 18. Flyplass Nei 19. Havn, kaianlegg Nei 0. Sykehus/-hjem,kirke Nei Block Watne S splan Viak S

42 ROS-analysefor Linnheia Nord 6 1. Brann/politi/sivilforsvar Nei. Kraftforsyning Nei. Vannforsyning, renovasjon/spillvann Nei 4. Forsvarsområde Nei 5. Tilfluktsrom Nei 6. Område for organisert idrett/lek 7. Park; rekreasjonsområde; uorganiserteaktiviteter 8. Vannområdefor friluftsliv Nei Forurensningskilder.Berøres planområdetav: 9. kutt forurensning Nei 0. Permanentforurensning Nei 1. Støvog støy; industri Nei. Støvog støy; trafikk Nei. Støy; andre kilder Nei 4. Forurensetgrunn Nei Ja 1 Det er en etablertridesti som blir noe berørtav planområdet. Ja Grøntområdei tilknytning til eksisterendeboligområde. 5. Høyspentlinje(stråling) Ja 1 Kraftledning krysser planområdet. 6. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet) Nei 7. vfallsbehandling Nei 8. Oljekatastrofeområde Nei Medførerplanen/tiltaket: 9. Fare forakutt forurensning Nei 40. Støyog støv fra trafikk Ja 1 Utbygginggir trafikk, men ikke ut overnormal trafikk i boligområder. 41. Støyog støv fra andre kilder Nei 4. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiverosv) Nei 4. Takras Nei Transport. Er det risiko for: 44. Ulykke med farlig gods Nei 45. Vær/føre begrenser tilgjengelighettil området Nei Trafikksikkerhet 46. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Normalt farebilde. Håndteres i planarbeidet. Block Watne S splan Viak S

43 ROS-analysefor Linnheia Nord Ulykkemedgående/syklende Ja Normalt farebilde. Håndteres i planarbeidet. 48. Ulykke ved anleggsgjennomføring Nei 49. ndreulykkespunkter Nei ndre forhold 50. Sabotasjeog terrorhandlinger - er tiltaket i seg selvet sabotasje- /terrormål? - erdet potensiellesabotasje- /terrormåli nærheten? 51. Regulertevannmagasiner, med spesiell fare forusikker is, endringeri vannstandmm 5. Naturlige terrengformasjoner somutgjør spesiell fare (stup etc.) 5. Gruver, åpne sjakter, steintipperetc 54. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Nei Nei Nei Nei Nei Nei OPPSUMMERING Tabell Sammenfatningav risikovurderingene Konsekvens: 1. Ubetydelig. Mindrealvorlig. lvorlig 4. Sværtalvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 14. Sannsynlig 6 10, 15, 7. Mindre sannsynlig 40 1, 6 46, Lite sannsynlig 5 11 Deter totalt registrert fire forhold som vurderes til «alvorlig» eller sværtalvorlig» Hendelse 14 (svært sannsynlig/sværtalvorlig) viser til atdet erautomatisk fredete kulturminner i området. Hendelse 11 (Sårbar fauna) som er vurdert til lite sannsynlig/ alvorlig viser til at den biologiske kartleggingenindikerer at området harpotensial for å kunne være leveområdefor rødlistet flaggermus. To forhold knyttet til trafikksikkerhet(hendelse 46 og 47) er identifisert som potensielt alvorlige hendelser. Dette er imidlertid uttrykk for detgenerelle farebildet knyttet til trafikk i området, og anses ikke for å innebære fare ut overdet en må regne som normalt. Block Watne S splan Viak S

44

45

46

47 NOTT Oppdragsgiver: BLOCK WTNE S Oppdrag: 5688 Linnheia Nord Del: Dato: Skrevetav : Øivind Hugsted Kvalitetskontroll: LINNHEI NORD - ENERGIUTREDNING 1 BKGRUN N Grimstad kommune har i 1., pkt. d. og e. bestemtat nye reguleringsplanerskal avklare klimakonsekvenserog energiforsyning: d. Det skal redegjøres formiljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvensermed særlig vekt på transport. Planen skal dokumentereat hensynet til kollektivtrafikkens fremkommeligheter forsvarlig ivaretatt på kortog lang sikt. e. Energiforsyningbasertpå fornybar energi skal utredes og andelen fornybar energi skal fastsettes. Det skal videreutredes om deterbehov for tilrettelegging for bruk av vannbåren varme til valgte energiløsning. Grimstad kommune har videre vedtatt overordnede arealstrategiersom blantannet innebærer: Konsentrert bebyggelse langsdefinerte kollektivakser. Nyeboligområder bør haen differensiertboligmasse. Sammensetningenavnyeboliger børbestå av70% konsentrert bebyggelseog 0% eneboliger. PLNOMRÅDETS BELIGGE NHET OG UTNYTTELSE. Linnheia Nord grenser til Engene Terrasse («Engene Platå») i rendal kommune. Området ligger ved fv 40 som erhovedkollektivaksen mellom Grimstad og rendal. Det erom lag,5 km til Fevikog til Nedenes i rendal. Det legges til rette for en blandet utbyggingmed eneboliger og konsentrert boligbebyggelse. Dette er i tråd med nasjonale føringer for klimavennlig arealforvaltningog samsvarermed kommuneplanenshovedprinsipper forarealdisponering langs kollektivakser/servicetilbud. Videreer ogsåboligutbyggingmed konsentrert bebyggelse(høy utnytting) etmål som er nedfelt i forslag til kommuneplanen splanviak S - Havnegården,Kystveien rendal asplanviak.no

48 NOTT.1 Tiltaket Foreløpig planbeskrivelseinneholder i alternativ1 10 boenheter i småhusbebyggelseog til sammen mellom ca. 45 og 65 leiligheter i leilighetsbygg/blokker(med eller4 etasjer). Planforslagets alternativ inneholder en ekstra 8-mannsbolig og dermed 111 boenheter i småhusbebyggelse. Tabell 1 Fordeling av typebebyggelseogboenheter. Boligtype Områder Etasjer ntall Boenheter Leilighetsbygg Bb10-5,Bb11-1,Bb mannsboliger Bk10-4,Bk1-,Bk1-4,Bk Vertikaldeltetomannsboliger Bk Eneboligeri kjede Bk10-,Bk11-,Bk1-1 /1 + U Frittliggendeeneboliger Bf10-1,Bf10-,Bf11-4,Bf11-5, /1 + U 6 6 Bf1- Sumboenheter ndelen avde ulike boligtypeneer om lag: Leilighetsbygg/blokkbebyggelse 8 % 8-mannsboliger % Vertikaldelte tomannsboliger 6 % Eneboliger i kjede 7 % Frittliggende eneboliger 15 % Dette innebærerat om lag % avboenhetene erenebolig er. Planforslagets alternativ er da ikke tatt inn i beregningen.. Energibehov Block Watne har foretattberegninger av sine bygg. Beregningeneviser atde ligger under kravene i TEK 10, som innebæreret spesifiktårlig forbruk på 10 kwh/m (småhus) og 115 Kwh pr. m² for bygninger over 500 m BR. Dette er forbrukstall som gjelder beregnet energiforbruk som følge avbygningstekniske kvaliteter beregnet etter NS 01. Bygninger over 500 moppvarmet BR skal i henhold til TEK 10 prosjekteresog utføres slik atminimum 60 % avnetto varmebehovkan dekkesmed annen energiforsyningenn direktevirkendeelektrisitet hos sluttbruker. Forbygninger inntil 500 m oppvarmet BR skal prosjekteres og utføres slik atminimum 40 % avnetto varmebehovkan dekkes med annen energiforsyningenn direktevirkendeelektrisitethos sluttbruker. Linnheia Nord - Energiutredning

49 NOTT LTERN TIVE ENERGIKILDER.1 Biobrensel Biobrensel anses som CO nøytraltog erderfor en gunstig løsning i forhold til klimagasser. De vanligste bioenergikildeneer ved, flis, bark, lignin (avlut) og alkoholer fra skogbruk og skogsindustri. Halm, husdyrgjødsel,energiskog, gras, planteolje, alkoholer ogbiogass fra jordbruk og agro-industri. Organiskavfall fra næringsmiddelbransjen,husholdninger og biomassebasertindustri. De vanligste bruksområdeneer: Ved og pellets i mindre ildsteder Flis, bark, halm, briketter og fast avfall i større varmesentraler Foredlet biobrensel i småog store kjeleanlegg Biogass avgjødsel ogavfall til kraft/varmeproduksjon Biobrensel kan medføre lokale luftutslipp av høye utslipp av NOx og svevestøv.dettegjelder spesielt vedfyring, men også for større biobrenselanlegg.dette er imidlertid et problem som først og fremst er knyttet til større anleggogmer tettbygde strøk.. Solene rgi Solenergi er en tilnærmet utømmelig energikilde. Utfordringenhar vært å finne effektive måter/løsningerfor åutnytte solenergien. I hovedsak kan energien fra solen passivteller ved åprodusere strøm. Prinsippetbak passiv solvarme går ut på å slippe solvarmen inn i huset. Utnyttelseavpassiv solvarme inkluderer en tilpasset arkitektonisk utforming, valg av bygningsmaterialerogbygningensorientering i terrenget som samletgir en reduksjon i oppvarmingsbehovet.med solfangere kan en del avoppvarmingsbehovet dekkes av varme fra solen. Solcellepaneleromformer solvarmetil elektrisk energi. Deter imidlertidhøye kostnader forbundetmed etablering av større anlegg, noe som gjør dette alternativet lite attraktivt. Utnyttelse av solenergi i Norge har en utfordringpga solinnstrålingenessesongvariasjoner som er lavnår behovet er størst i forhold viktige bruksområder,for eksempel romoppvarming.dersom en velgerå benytte solenergi som energikilde, måma n kunne lagre energien, ellerha et alternativt system for energioppdekkingnår solen ikke skinner.. Varmepumpe Varmepumper henter varme fra omgivelsene, luft, vann, berg eller lignende. Varmepumpen må tilføres elektrisitet,men kan gi ut -4 ganger så myeenergi. Pumpen installeres som oftest hos forbruker, ogkan også overføre varmen til vannbåren installasjon,gjernegjennom et sentralt varmeanlegg i en større installasjoneller småmindre lokale anlegg..4 Gass Gass eret fossilt brensel som bidrar til øket CO-innhold i atmosfæren. Deter altså ikke noen fornybar energikilde. Det kan allikevel væreaktuelt åbenytte gass som spisslast i en varmesentral som et alternativ til oljeeller elektrisitet. Linnheia Nord - Energiutredning

50 NOTT 4 ENERGIFLEKSIBILITET Energifleksibilitetinnebærermuligheten for bruk avandre energikilder enn elektrisitet. Ved å installere en varmesentralfor vannbåren varme i bygningene harman lagt til rette for energifleksibilitet,og en er dermed ikkebundet til enbestemt energikildeda varmesentraler kan benytte forskjellige energikilder. Demeste aktuelle innen gruppen alternativeenergikilder er ulike former for biobrensel som for eksempel flis og pellets, varmepumpeeller solenergi, gjerne i kombinasjon. En varmesentralkan også etableres for hele området og forsynes med nær-/fjernvarme. Benyttelse av fjernvarme forutsetter at deteretablert nødvendig infrastruktur. Slik infrastruktur finnes som regel kun i sentraleområdereller i tilknytning til områderhvor det er muligmed å utnytteenergi fraavfall ellerprosessindustri ellerandre lett tilgjengelige energikilder avet visstomfang. Dersom investering i en varmesentral skal være lønnsom, må det totale varmebehovet være aven viss størrelse. vstanden mellom bygningene vil selvsagt ha storbetydning for kostnadene til distribusjonsnettet,og ogsåeffektiviteten til hele systemet. Lange transportstrekkgir større tap og høyere investeringer. Grimstad kommune har pr i dag ingen anlegg for fjernvarme. 5 KONKLUSJON OG NBEFLI NG Linnheia Nord vil bestå aven blanding aveneboliger, kjedete eneboliger og blokkbebyggelse.det vil være en trinnvis utbygging hvor utbyggingstempoetbestemmesav etterspørselen. Det finnes fleremuligheter for åutnytte fornybar energi i bolig, men ikkealleer like kostnadseffektive.husmed radiatorer ellerannen vannbåren varmehar den beste forutsetningenfor åutnytte alternativeenergikilder. Boliger uten vannbåren oppvarming kan i tillegg utnytte solenergientil oppvarming av tappevann, gjerne i kombinasjon med en luft/luft varmepumpefor oppvarmingavbolig. Detteanses imidlertid ikke til å være egnet som hovedkilde for den tiltenkte bebyggelsenpå Linnheia Nord, og anbefalesderfor ikke. En legger til grunn at bygningsmassenvil tilfredsstille karvene som er satt i teknisk forskrift. Samt Husbankens tiltakspakke som innebæreren skjerpingavutvalgte energitiltak i TEK Dette innebæreret lavtenergibehov i detenkelte enhetene. Foreneboligene vil kravet i teknisk forskrift væreoppfyltmed el og ildsted. Etablering avalternativeenergikilder i form av vannbåren varme vil innebære såpass store kostnader at disse ikke står relasjon til behovet som skal dekkes. En leggerderfor til grunn at vanlig vedfyring/ildstedtilfredsstiller kravet i TEK 10om at bygninger under 500m BR skal ha 40% av varmebehovet dekkes avalternativeenergikilder. Et sentralt krav i TEK 10 er at bygningover 500m oppvarmet BR skal prosjekteres og utføres slik atminimum 60 % avnetto varmebehovkan dekkesmed annenenergiforsyning enn direktevirkendeelektrisitethos sluttbruker. Dette vil gjelde forblokkbebyggelsen og 8- Linnheia Nord - Energiutredning 4

51 NOTT mannsboligene.siden fjernvarme ikkeeret alternativ for Linnheia Nord vil dette best kunne løsesmed varmesentral/varmbårenvarme. Etablering avet fjernvarmenett,eller nærvarmenettfor områdeter ikke realistisk. Med de opplysningersom foreligger per i dag, vil det være mest aktueltå legge til rette for vannbåren varme i blokkbebyggelsen.hvilken typegrunnlast som skal benyttes tas det ikke stilling til her, ut over at det ikke vil væreaktueltmed fossil energi. Etablering av varmeanlegg i 8-mannsboligeneanses som lite hensiktsmessigda et slikt anlegg ikke kan bygges inn i de planlagteboligene ogdet vil forøvrig være vanskeligå drifte/vedlikeholdefor beboerne. For eneboligene, vertikal delteeneboliger og 8-mannsboligeneanses kombinasjonenmed el og ildsted å være mest hensiktsmessigog tilstrekkelig. Med varmesentral og vannbåren varme i blokkbebyggelsenvil om lag 40% avboligenhetene kunnedekke varmebehovetmed alternativeenergikilder. Linnheia Nord - Energiutredning 5

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 ' ' M U F C V Q W V T G N C I I T W P M C T V $ - ( M U F C V Q W V T G N C I I T W P M C T V $ - ( 0 1R R 10 1,9 14,6 1 15, x0 1 6,0 1 6,45 0 R 16,99 1 7, ,.5 1 9, ,66 0, 5 1,00 R l e bakdr jo i 1,66 s egg le t, 0 R,00 n epsy øh U V G O U V G O V U [ V U [ C C KP KP Q T F Q T F - - E D Å R M O IG L O B D R O N I E H N IN L k g./ ṃ m G H G H W T W T P P M U L Q M U L Q R T Q L G R T Q L G T V T V - C - C,66 4,04 0 R 4,15 4,5 4,5 4,45 4,55 4,65 4, ,85 6 F _ o m r gb 4,95 0 R 5, S U B 5 R F S _ o x 6 R R.5 4 R.5 4x0 8 m B Y % 5 B % m B % 8 Y B % 4 R8.1 6x0 4 R f_ V S f_ 5 8 R VS_o m B % 8 Y B % 0 x FS_o.5 VS_o m G x4 % m B4 Y B % 0R 4 8 V S _ a 4x0 4 E o _ 6 P S f_ k. h s % im 8 s m7 e g 0. B1 Y s B k a % m.6 R R B R f _ % 5 m4 Y B % 4 K E L f_ F N L _ a m 5 m F G _ o m R 5 m 5 1 G8 5 4 m F G 1 _ o C H P S f_ 0 x 0.90 % 8 m B Y B % R B1-1 m 4 11 k 1 B k. h s im s e g. s k a m 0x6 R 10 % 6 Y B %.74 C H.4 0x R f_ b B 1 E _ o k m. g./ ṃ m % 7 Y B % 1 P f_ T V F _ K o.0 o R - m 7 6 f1 1 B C H % 0 4 Y B % C H 1 K E L f_ 1.74 C H m P f_ b 1 B 6x0 + k m. g./ ṃ m E T E L S L B K E L f_ % 5 Y B % m K E L B R 1. C H m k 1 B 7 F _ o C H - 1 m f1 1 B x % 5 Y B % m % 5 Y B % K E L R10.0 5,14 8,81,5 R 18, R 5 4 R f_ 8 F _ o m f_ KV4 - m 19 1 k B % 5 4 Y B % K E L S L T R V K R 18,65 5, 15 5, ,15 8, ,0 1 8,1 K E L f_ m R f_ , 8 1 7, x VK_o R f_ - m f1 B -6 1m 8 1 k B R0 7.9 C H 5 R 5,7, % 4 Y B % % 4 Y B % 7, k 1 B 6.99 % m8 Y B % E _ o 9, f1 B -4 m 17 1 f1 B 1, m k 5 B.0 5 % 5 m Y B % % 8 Y B % % 0 4 Y B % 1, P f_ o_kv 4.9 9, , m k B 6, % 5 Y B % 4,1 16 R5 16,89 C H 1.99, R f_ E _ o 1 5,8 R P f_ C H 1 5,50,6 1, x b B 4 K E L f_ - 0m 16 k 9 B R 1 5,19 m k m. g./ ṃ m % 5 Y B % % 8 Y B % 14,87 8, ,76 15,05 R o _FT o _KV 6 f _ R 15,55, , ,55 6 x ,94 5 F _ o o _GS m 4 0x L _ a m

78

79

80 LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave: 1 Dato: 2017-05-08 ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave/dato:

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato:

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde Utgave: 1 Dato: 2017-09-01 ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave: 1 Dato: 2015-11-20 ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave/dato:

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Per Atle Stahl. ROS-analyse for Lille Trollefjell boligområde. Utgave: 1 Dato:

Per Atle Stahl. ROS-analyse for Lille Trollefjell boligområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Lille Trollefjell boligområde Utgave: 1 Dato: 2017-01-23 ROS-analyse for Lille Trollefjell boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lille Trollefjell

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Firma/etat. ROS-analyse for Limkjær. Utgave: 1 Dato:

Firma/etat. ROS-analyse for Limkjær. Utgave: 1 Dato: Firma/etat ROS-analyse for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 ROS-analyse for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Firma/etat ROS-analyse for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14 Arkivreferanse:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

FrankJacobsen/Rune Gjernes. ROS-analyse for Vindvik/Limkjær. Utgave: 2 Dato:

FrankJacobsen/Rune Gjernes. ROS-analyse for Vindvik/Limkjær. Utgave: 2 Dato: FrankJacobsen/Rune Gjernes ROS-analyse for Vindvik/Limkjær Utgave: 2 Dato: 2013-12-04 ROS-analyse for Vindvik/Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vindvik/Limkjær Utgave/dato:

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Linnheia Boligområde. Utgave: 1 Dato: 2012-05-28

Block Watne AS. ROS-analyse for Linnheia Boligområde. Utgave: 1 Dato: 2012-05-28 ROS-analyse for Linnheia Boligområde Utgave: 1 Dato: 2012-05-28 ROS-analyse for Linnheia Boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Linnheia Boligområde Utgave/dato:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER GNR/BNR. 40/7 40/29 40/32 40/37 40/190 SVELVIK KOMMUNE 1. GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VEDLEGG NR. 4 SIVILARKITEKT

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering kvartal 15, Gjøvik Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjekt: Oppdragsgiver: Make Arkitekter As:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsendring for Idrettens hus Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Emne: Innspill reguleringsplanforslag Felt 1, Langåsen - Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Jon Døviken, WSP orge AS Prosjektnr: Rapportnavn: ROS analyse Felt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SKIFTODDEN PÅ OFTENES I SØGNE KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

Sangereid AS. ROS-analyse for Sangereidåsen boligområde, felt B1 - B2. Utgave: 1 Dato:

Sangereid AS. ROS-analyse for Sangereidåsen boligområde, felt B1 - B2. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Sangereidåsen boligområde, felt B1 - B2 Utgave: 1 Dato: 2015-05-19 ROS-analyse for Sangereidåsen boligområde, felt B1 - B2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse

Detaljer

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Deler av planområdet sett fra vest. Sist revidert: 12-05-16 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 03.03.2016 RI SI KO OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGAN

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NITTEDAL KOMMUNE PLAN: B15B (Gnr.13 Bnr.214) Kruttverket, Nittedal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter gnr. 13 bnr.214 (B15B Kruttverket). Området

Detaljer

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Metode og prosess 3. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 4. Analysen viser følgende 1 BAKGRUNN Planlegging etter plan- og bygningsloven

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 14.09.13 Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Da det på møtet med Elverum

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

Hellevik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Seljåsen boligområde. Utgave: 1 Dato:

Hellevik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Seljåsen boligområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Seljåsen boligområde Utgave: 1 Dato: 2015-02-16 ROS-analyse for Seljåsen boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Seljåsen boligområde Utgave/dato:

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 11.05.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANG

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer