DETALJREGULERINGFOR: LINNHEIANORDBOLIGOMRÅDE GRIMSTADKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGFOR: LINNHEIANORDBOLIGOMRÅDE GRIMSTADKOMMUNE"

Transkript

1 DETLJREGULERINGFOR: LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE GRIMSTDKOMMUNE UTBYGGER: UTRBEIDETV : DTO:8.05.1

2

3

4

5 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune 1 splanviaks LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE Detaljregulering PLNBESKRIVELSE Planensdato: Innledning splanviakshar utarbeidetforslagtildetaljreguleringfor«linnheianordboligområde»i Grimstadkommune, påoppdragforblockwatnesavdelingrendal. UtbyggersrepresentanterharværtdistriktssjefBenthEikog prosjektledermagnestaalstrøm. Medarbeiderei splanviakharvært: IngeniørRoarMelsom reguleringsplan(prosjektansvarlig) IngeniørRita-licebusland veikonstruksjon, digitalplankonstruksjon IngeniørToreTerkelsen planløsninger,tekniskeforhold GeografØivindHugsted risiko-ogsårbarhetsanalyse, energi Siv.ark.JanaLiebig D-modell Siv.ark.IngeborgMarcussenHübertz D-modell Landskapsark. udwefald grønnstruktur. Bakgrunn I meldingenomreguleringbledetopplystatlinnheianordskullehaveiforbindelsegjennomtilstøtendedelområde Smørblomstengai Engene.Denneløsningenersenerefrafalt, bådepågrunnavforlavveistandardogmassiveprotester frabeboernelangsveien. Linnheianordinngåridetca.500daastoreområdet Linnheiasomeravsattikommuneplanentilboligformålpå vestsidenavfv.40,mellomgml.birketveitveiog kommunegrensamotrendal. LinnheiaerunderområdereguleringavBlockWatneS basertpåenegenavtalemedgrimstadkommune. Områdereguleringenerutførtparalleltmed detaljreguleringenforlinnheianord,ogvilblileverttil behandlingi nærframtid. LinnheiavilsammenmedEngenei rendalkommune utgjøreett,stortboområdemedmellom1 000og1500 nyeboliger. Detervedplanleggingavområdenelagtvektpåå samordneteknisk,sosialoggrønninfrastruktur. TopografisksettutgjørLinnheianordogEngeneTerrasse («EngenePlatå»)ettsammenhengendeområde.I reguleringsplanenforengeneterrasseerdetderforlagttil retteforatsamleveienkanvidereføresinni Linnheianord, ogatlinnheianordkanbetjenesviaengene evt.framtil veinettetgjennomlinnheiafrasyderetablert.

6 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune. Planområdet EngenePlatå BlockWatneS Smørblomstenga rendalkommune Engenetrinn BlockWatneS Engenetrinn BlockWatneS Norgeibilder010 Planområdetgrensertil rendalkommuneogdelavengeneboligområdei nord: EngeneTerrasse(«EngenePlatå»)erunderutbyggingavBlockWatneS.Veierogtekniskeanlegger etablertogbolige neerpåbegynt. EngenePlatåsøndredel foto splanviaks

7 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Smørblomstengaerbygdmed«selvbyggertomter» i regiavrendalkommune,ogbeståraveneboligtomter ogleilighetsbygg. EngenebyggetrinnerbygdavBlockWatnemedeneboligerogleilighetsbygg(8-mannsboliger). I løpetav 01vildeflesteboligeneværeinnflyttet/tatti bruk. Engenetrinni forgrunnen,«smørblomstenga»ibakgrunnenfoto EngenetrinnerbygdutavBlockWatnemedfrittliggendeogkjedaeneboligerogleilighetsbygg(8- mannsboliger). Stortsettalleboligererinnflyttet. Engenetrinn-foto Planområdetgrenseri vestmotjordenepåbirketveit(«stivelsmyr»)ogtingsveit. Landbruksmyndighetenehar tidligiprosessenstiltkravom50byggegrensemotdyrkbarmark. 50mbyggegrensemotdyrkbarmarkfastsattavlandbruksansvarligi Grimstadkommune splanviaks

8 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune I kartetsomlåvedmelding enomplanarbeidbleavgrensningenavområdetmotsydtrukketgjennomgitdalen. Etteratarkeologiskeregistreringerergjennomførtmedfunnavgravhaug eri kantensydforgitdalen, er utbygging enredusertogplangrensentrukketutenomfornminnetmedentilhørendehensynssone.detteer nærmereomtalti kapittel11. Deneksisterenderideløypagjennom Linnheiavilikkebliberørtav utbyggingen,evt.medunntakavett punktidetsydøstrehjørnet(avhengigav midlertidigutformingavkryss o_kv/o_kv). Rideløypejusteres Rideløype I forslagettilområdereguleringfor Linnheiavildetblitattinnenrekkefølgebestemmelseomatrideløypamå flyttesutavområdetførutbyggingkan gjennomføres. Forhandlingenemedeier/brukeromdette erennåikkesluttført. Eksisterenderideløype 4. Planstatus Kommuneplan Linnheiaeravsatttilboligformål i kommuneplanenforgrimstad forperioden011 0, vedtattavkommunestyret Kommuneplanensarealdelmedkart Linnheianordmedrødring 4 splanviaks

9 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Planerunderarbeid Følgendeplanererunderarbeidforomkringliggendeområderi Grimstadkommune(i flg.kommunens nettbaserteplanregister): Linnheianord Linnheia-områderegulering Fenkjæråsen-detaljregulering Tvergarden-detaljregulering Oversiktoverplanerunderarbeid Linnheia områdereguleringunderutarbeidelseavsplanviaksforblockwatnes. Fenkjæråsen detaljreguleringkunngjortavrambøllrendals. Tvergarden detaljreguleringkunngjortavbengtg. MichalsenS. Følgendeplanererunderarbeidfortilgrensendeområder i rendalkommune: ReguleringsplanogillustrasjonsplanforEngeneTerrasse. Rødpilviserveitaséensomviderefør esinni LinnheiaNord. 5 splanviaks

10 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune ReguleringsplanforEngenetrinnomfatteren gang-/sykkelveiforbindelsemellomengeneog Linnheiaidenøstredelen.Veienervidereførti detaljreguleringenforlinnheianord. Traséenergrovplanertframtilreguleringsgrensen ogvilbliferdigstiltisinhelhetsomdelav utbyggingenavlinnheianord. I tilleggtilfortauetlangsatkomstveieni vestog dennehelårsgang/ -sykkelveii øst,kandet etableresengodgangforbindelsetilsnuplassen innerstismørblomstenga. ReguleringsplanforEngenebyggetrinn Kommunegrensen Friområdetmellomtrinnogtrinnvilutgjøreet sammenhengendefellesoppholds-og aktivitetsområdeforengeneoglinnheia,meden tilrettelagtatkomstviagang-/sykkelveieni øst. Gangatkomsttilfriområdet Engenebyggetrinn 6 splanviaks

11 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune 5. Forutsetninger Kommuneplanensarealdel I 1.i bestemmelsenetilkommuneplanenstilleskravomreguleringsplanfortiltaksomnevnti lovens 0-1 førsteledd, jfr OppstartmøtemedGrimstadkommune Oppstartmøteetterplan-ogbygningslovens 1-8bleavholdtmedplanadministrasjoneni Grimstadkommune den I oppstartmøtetstiltekommunensegpositivtilatområdetbletattopptildetaljreguleringfør områdereguleringenvarvedtatt.detaljreguleringenmåsenereinnarbeidesi områderegleringen. Oppstartmøtemedrendalkommune VedoppstartavplanarbeidetforLinnheianordvardetaktueltåsepåenløsningmedatkomstviadet tilgrensende delområdet«smørblomstenga»i rendalkommune, somvillehamedførtbehovforenoppgradering ogutvidelseavatkomstveiengjennomområdet. Påbakgrunnavdetteomfattetmeldingomplanarbeidogsådet aktuelleområdeti rendalkommune.oppstartmøtebleavholdtmedrendalkommuneden fra rendalkommunedeltokroyvindvikfraplanavdelingenogtorbjørnhjellvikfradriftsavdelingen. Meldingskart delavsmørblomstengamarkertmedrødring rendalkommuneeiendomkfhargjennomførtutbyggingenavdelområdetsmørblomstenga.spørsmåletomå benytteatkomstveiensomtilførselsveitil Linnheianordbledrøftetmedeiendomsselskapetvedovering.rnfinn Olimstadi etmøtemed Løsningenersenerefrafalt. rendalkommuneeiendomkfmenteatdetvedreguleringavlinnheianordburdeleggestilretteforen sammenhengendegrøntstrukturinnenfordetoboligområdene. Områdereguleringfor Linnheia I planprogrammettilområdereguleringenforlinnheiastårfølgendeomutnyttelse: «rendaloggrimstadkommunerhartattinitiativtilåetablereetsamarbeidmedenfellesmålsettingomå lokalisereogutviklenyeboområderlangskollektivaksenfv.40mellomgrimstadogrendal,medhøy utnyttelseogkonsentrerteboligtyper.» 7 splanviaks

12 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune 6. Eiendomsforhold 46/4 60/10 60/7 60/6 60/0 60/ 60/1 60/ 60/8 60/105 60/6 Kommunenseiendomskart 60/17 Kartetvisereksisterendeeiendomsforholdi flg.kommunenskartverk,medhjemmelshaverepr.oktober011 (delingenmellom60/ 7og60/6ernyere). Gnr/Bnr realidaa Hjemmelshaver dresse Poststed 60/ ØrjanHøgenesNilsen Vessøyveien5 4870Fevik 60/10 rnornilsen Birketveit Fevik 60/1 ToreSætra Gml.Birketveitvei Fevik 60/17 rnornilsen Birketveit Fevik 60/0 ErnaWehus Birketveit Fevik 60/6 stridmariechristiansen Birketveit Fevik 60/7 HelgeN.Jørgensen Birketveit 4870Fevik 60/8 JohnOlafBergmann Krokveien5 4870Fevik 60/6 njakristinanonsen Birketveit Fevik KristianOleWoie Birketveit Fevik 46/4 GautBjønnum Engene 48Nedenes 7. Planforslaget Generelt Planforslageterframstiltsomdetaljreguleringetterplanogbygningslovens 1-. Privatedetaljreguleringergir hjemmelforgjennomføringavtiltaki5år ettervedtakikommunestyret. 8 splanviaks

13 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Utsnittavplankart Planforslagetinneholderengodmiksmellomulikeboligtyper:frittliggendeeneboliger(medsmåtomter), eneboligeri kjede,vertikaldelte-mannsboliger,leilighetsbyggmed8boenheterogblokker. Retningenerorientertmotsydogvest,slikatalleboligenefåruteplassmedgodesolforhold. Bebyggelsenervistsomillustrasjonpåplankartet,menvisernøyaktigfotavtrykkogplasseringavdeboligene somdetpr.idageraktueltåbenytte.boligtypeneutviklesogsånoeovertid,delspågrunnavendringeri offentligeforskrifter,ihusbankensreglermv.reguleringsplanengirderformulighetformindrejusteringerinnenfor byggegrenseneutenatdettemedføreratplanenmåtasopptilformellendring. Byggegrenserinnebæreratvegglivetellerutstikkendefasadeelementermåplasseresinnenforbyggegrensen. Takutstikk,delavbalkonger/terrassermv.kangåinntil1,0meterutoverbyggegrense. Dethøyesteterrengeti denvestredelenavbyggeområdetsenkesnoeogoverskuddsmassenefradennedelen nyttestilåhevedetlavesteterrengetmotøst.desisteårenehardetværtliteaktueltåbenytteboligermed underetasje,menblockwatneharnåutvikletflereavsineboligtypermedunderetasjeløsninger,somgirmulighet foråtaopphøydeforskjellerpåestetisksettbedremåte. Bebyggelseni områdenebf10-1,bf10-ogbf11-5erplanlagtmedunderetasjemotøst,medterrasseog uteplasspåcarporttaketogterrengetpåvestsiden. Merk:Områdebetegnelsenerefererersegtilnummereringensombenytteti forslagettilområdereguleringfor Linnheia.ForslagettildetaljreguleringforLinnheiaNordogforslagettilområdereguleringforLinnheiavilfremmet omtrentsamtidig. 9 splanviaks

14 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Plangrep Planløsningenvidereførerdenstruktur/ tetthetoghustypevariasjonsomdeterlagttilretteforinnenforengene Platå.DermedvilEngenePlatåogLinnheianordutgjøreettsammenhengendeogenhetligboområdemedfelles kommunikasjon,grønnstrukturogtekniskeanlegg. EngenePlatå Smørblomstenga Engenetrinn Engenetrinn Tidligskisseprosjekt ca.kommunegrensemedrødstrek Kravom50meterbyggegrensemotlandbruksarealenei vestharmedførtatenstordelavdetområdetsomer avsatttilboligformåli kommuneplaneni stedeterforeslåttregulerttillandbrukogfriområde. Landbruksmyndigheteneerpositive tilatbuffersonenmellombyggeområde neogdyrkbarmarkkantilrettelegges foroppholdoglek,medopparbeidedeleke-ogaktivitetsanlegg. Åsryggenmotvestmedhøyestekollepåca.kote 44planeresogoverskuddsmassenefradennedelennyttestilå hevedetlaveterrengeti denøstredelen, medenavtrappingmellomtomterekkene.pådenmåtenoppnås massebalanseinternti områdetogenutjevningavtomtekvalitet enmht.solforholdogutsyn. SamleveienfraEngenevidereføresinni Linnheianordogsenereevt.videre gjennomlinnheiatilplanlagtnytt rundkjøringskrysspåbirketveit(ved «Rønningbakken»). Dettegirmulighetforetsammenhengende veinettgjennomengeneoglinnheiafra rundkjøringenvedengenekirke,medde fordelerdettekangimht.sikkerhet, trafikkavviklingogmiljø. Kartmedlokalestedsnavn rødpilvisermuligplasseringavnyrundkjøring 10 splanviaks

15

16 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Grønnstruktur Innenforplan områdeterdetavsattarealtilenkvartalslekeplassogenstørreballslettei buffersonenmellom jordbruksarealetogboligområdet. Denstorebuffersonen påca.16daaogenbreddepåca.45metergirmulighet foråetablereuliketiltakforlekogsport. Deteri tilleggavsatt4sandlekeplasserfordeminstebarnafordeltrundt i området,hvermedetarealpåmellomca.1 0og60m². Gitdalenopprettholdessomgrøntdragmedforbindelserbådemotnordinni Engeneogmotsydgjennom Linnheia(ivaretasi områdereguleringen).enkorridorgjennomlinnheianordinni EngenemellomEngenePlatå ogsmørblomstengagirmuligheterforåanlegge ensammenhengende tur-ogskiløyperundtområdenemed forbindelsetileksisterendestinettpåtingstveitogbirketveit. Vileggertilgrunnatkravenetiluteområderi bestemmelsenetilkommuneplaneroppfyltmedgodmargin. Interntveinett Dengjennomgåendesamleveieno_KVervidereførtinni Linnheianordmedsammestandardogdimensjon er somgjennomengeneplatå-med5,5meterkjørebane,,0meterfortauog,0metersideareal(,5meter sidearealirendalkommune). I overgangentilnyveivideresydovergjennomlinnheiaoppgraderesstandarden til«samleveiim/gang-sykkelvei»iht.veinormenforgrimstadkommune-medkjørebanebredde7,0meterinkl. skulder,,0meterrabatt,,5meterg/s-veiog,0metersideareal. SamleveiIm/gang-/sykkelveiiflg.kommunensveinorm Interneatkomstveiero_KV1ogo_KVerdimensjonertsom«adkomstvei» medkjørebane5,0meterinkl.skulder og,0metersideareal. Gang-/sykkelveio_GS1erdimensjonertmed,5meterveibreddeog,0metersideareal. Veieriområdeterkonstruertdigitalti dataprogrammetgeminivei.bestemmelsenetilplanengirhjemmelfor mindrejusteringerveddetaljprosjekteringogsøknadomigangsettingstillatelse. Parkering,renovasjonogtekniskeforhold I planforslageterkravettilparkeringsdekningfastsatttil: Eneboliger, kjede-/rekkeboliger,0plasser 8-mannsboliger 1,5plasser Blokkbebyggelse 1,5plasser I parkeringsdekningenforsmåhusbebyggelsen og8-mannsboligenemedregnes 1plassigarasje/carportog 1 plassforaninnkjøringentilgarasje/carport, i praksisplasser. Forblokkbebyggelsenmedregnes1 fastplassip-kjellerog0, 5plasserforbesøkendepååpne,felles parkeringsplasserutendørs. 1 splanviaks

17 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Minst5%avparkeringsplasseneskaldimensjoneresforrullestolbrukere(4,0x5,0meter). I blokkbebyggelsenogi tilknytningtil8-mannsboligeneskaldet detetableresminst1sykkelparkeringsplasspr. boenhet, utformetogplassertisamsvarmedkraveneikommunensbestemmelsertilkommuneplan en. Plasstil sykkelkanentenavsettesiegencarport/garasjeelleri p-kjellerellerutendørsmedetfellessykkelstativ. Deteravsattområderfortrafoogforfellesrenovasjonsinnsamling.Fellesinnsamlingsbeholdereskalplasser esi boder/halvtekker. Brukavandreløsninger,herundernedgravdesystemer, avtalesnærmeremedkommunen. 9. D-illustrasjoner D-modellenviserplanlagtbebyggelsemedenkle, skjematiskebygningsvolumer. Hensikteneråillustrere struktur,tetthetogvariasjoni boligtyper.modellenvisernoemerbebyggelseoganleggisyd-østenn reguleringsplanengirmulighetfor,etteratplanområdeterredusertsomfølgeavønsketomåbeholde gravhaugenesydforgitdalen. Fugleperspektivfrasyd Blokkeneervistmedplussentilbaketrukket4.etasje, i tilleggtilp-kjellerunderellerdelvisunderbakken. Perspektivfravest 1 splanviaks

18 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Fugleperspektivfrasydvest Fugleperspektivfrasydøst 14 splanviaks

19 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune 9. Barnogungesoppvekstforhold Områdetsliggerca.kmigangavstandfrany1-10skolepåFevikogigang-/sykkelavstandfraattraktivetur-og friluftsområderbl.a.påhaslatangen,fevikmarkaogstoresand/randvikga. Hestesportsenter, idrettsanleggog golfbanepåfevikogvikgiretvariertfritidstilbudforfamiliermedbarn ogunge.lokaliseringenvedkollektivakse midtmellomrendaloggrimstadgirgodmobilitetmedmindrebehovforpersonbiltransport. Rideskole Haslatangen SykkelturFevik/ Haslatangen Turløype Randviga/ Eksemplerpåaktiviteteriområdet Storesand Googlemap Fevikskole 15 splanviaks

20 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Fevikskoleerunderutbyggingtil1 10skolemed plasstilrundt750elever. NyFevikskoleviletterdetviharforstått,ha tilstrekkeligkapasitetforåkunnetaimoteleverfra helelinnheiaboligområdei åreneframover. Fevikskole Skolekretsgrenser i Grimstadkommune 10. Tilgjengelighet Byggtekniskforskrift010inneholderdetaljertekravtiltilgjengeligboenhetoguniversellutformingavbygninger ogutearealer.vileggerimidlertidtilgrunnavkommunensvedtektfortsattgjelderidengrad bestemmelsenetil kommuneplanerstrengereennforskriftskravet. Byggtekniskforskriftangirfølgendekravtiltilgjengeligboenhet ogtilutformingavogatkomsttilfellesutearealer: Bygningiellerflereetasjermedboenhetskalværetilgjengeligforpersonermedfunksjonsnedsettelse. Boenhetmedallehovedfunksjonerpåbygningensinngangs planskalværetilgjengeligpåinngangsplanet. Medhovedfunksjonermenesstue,kjøkken,soverom,badogtoalett. Gangatkomsttilbygningmedboenhetskalikkehastørrestigningenn1:0.Forkorterestrekning erinntil meterkanstigningenværemaks1:1. Dersomterrengeterforbratttilatkravetomstigningpå1:0kan oppnås,gjelderikkekravetforbygning utenkravomheis (ellerflereetasjer). Gangatkomsttilbygningmed boenhetmedkravomheis skalikkehastørrestigningenn1:0.forkortere strekning erinntil,0meterkanstigningenværemaks1:1.dersomterrengeterforbratttilatkravetom stigningpå1:0kanoppnås,skalstigningenværemaksimum1:10. Fellesutearealforstørreboligområdeogutearealforboligbygningmedkravomheisskalhauniversell utforming. 16 splanviaks

21 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Gangatkomsttilutearealmedkravomuniversellutformingskalikkehastørrestigningenn1:0.Forkortere strekninginntil,0meterkanstigningenværemaks1:1.derdeterflereuteareal ermedsammefunksjon, skalminstettavdissehagangatkomstsomoppfyllerkravene.øvriggangatkomstskalhastigningmaksimum 1:10.Dersomterrengeterforbratttilatkravetomstigningpå1:0kanoppnås,skalstigningenvære maksimum1:10. Bebyggelse, tekniskeanleggoglekeområdermedtilhørendeatkomstskalutformesmeduniverselleløsningeri trådmedkraveneibyggtekniskforskrift.vedøvrigopparbeidelseavanlegginnenforgrønnstrukturområdenevil dettilstrebesløsningermeduniversellstandar d. 11. Konsekvenser Øvrigetemavisekonsekvenseravutbyggingenkankortoppsummeresslik: Ros-analyse Risiko-ogsårbarhetssanalysedatert1.0.1følgersomvedleggtilplanforslaget.Risikovurderingeneer sammenfattetslikianalysen: Konsekvens: 1. Ubetydelig. Mindrealvorlig. lvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 14. Sannsynlig 6 10, 15, 7. Mindre sannsynlig 40 1, 6 46, Lite sannsynlig 5 11 Detertotaltregistrertfireforholdsomvurderestil«alvorlig»ellersværtalvorlig». Hendelse14(svært sannsynlig/sværtalvorlig)visertilatdeterautomatiskfredetekulturminneriområdet.hendelse11(sårbar fauna)somervurderttillitesannsynlig/alvorligvisertilatdenbiologiskekartleggingenindikereratområdethar potensialforåkunneværeleveområdeforrødlistetflaggermus. Toforholdknyttettiltrafikksikkerhet(hendelse46og47)eridentifisertsompotensieltalvorligehendelser.Dette erimidlertiduttrykkfordetgenerellefarebildetknyttettiltrafikki området,ogansesikkeforå innebærefareut overdetenmåregnesomnormalt. Nærmereangittehendelser/situasjonerkommenteresnærmerenedenfor.Hendelsene/situasjoneneergruppert etterartogalvorlighetsgrad. Klimabevisstarealforvaltning Områdetliggervedhovedkollektivakse,igang-/sykkelavstandfraskoler, idrettsanlegg, forretningerogattraktive rekreasjonsområder.lokaliseringenogletttilgangtilaktivitetstilbudogservicefunksjonergjøratmangeav beboernekanklaresegmedredusertbilholdog bruk. Utbyggingenmedførerliteeksternetekniskeanleggogeneffektivutnyttelsemedi størrelsesorden6meter offentligeveianleggpr.boenhet. Områdetvildermedkunnehevdesågilaveklimagassutslipp. Høyspent Høyspentlinjengjennomområdetvilikkekommeikonfliktmedutbyggingsområder,menvillikevelblilagtnedi jordkabeli forbindelsemedutbyggingavrestenavlinnheia.linjenerlagtnedibakkenviderenordovergjennom Engenetrinn. 17 splanviaks

22 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Kulturminner Kulturminnerogkulturmiljøererdefinertsomallesporettermenneskeligvirksomheti vårtfysiskemiljø,herunder lokaliteterdetknytterseghistoriskehendelser,troellertradisjontil. Lokalhistoriskestedsnavn Registreringskartetsomerhentetfra kommunensinternettsider,viseratdenne delenavkommunenerrikpå kulturminner. Registreringeravfrededekulturminner 18 splanviaks

23 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune ust-gderfylkeskommunehar gjennomførtarkeologiskregistreringi områdetetteravtalemedblockwatnes. Kartetunderviserfunni området.detvil blisøktomfrigivelseavfunninnenfor planområdetveddispensasjonfra kulturminneloven. Rapportfraregistreringenedatert vedleggesplanbeskrivelsen. SEFRK-registreringer DeteringenSEFRK-registrertebygningerinnenforplanområdet. FornminnerLinnheianord SpørsmåletombevaringellerutgravingavgravhaugenesydforGitdalen(id i registreringsrapportenfor Linnheia)markertmedrødringpåkartet,vilbliavklartiområdereguleringenforLinnheia.Områdetmedselve gravhaugenogområdetstoredeleravdetområdetsomkulturetatenønskeråbeholdeurørtogavsettemed hensynssonedersomgravhaugenskalbevares,tilhørereiendomsomikkeblockwatnepr.idaghar 19 splanviaks

24 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune utbyggingsrettigheteri. Vedkommendegrunneierbørderforselvtastillingtildettei forbindelsemedbehandling avområdereguleringenforlinnheia. ktuellhensynssonemotnorderforeslåttavgrensetmotplanlagtbebyggelseoganlegg(somidetendelige planforslaget). Grunnforhold Storedeleravområdetbeståravfjellgrunn.I jordetidenøstredelenvildetinødvendiggradbliforetatt masseutskifting. Estetikkogarkitektur(6.8) I estetiskveilederforgrimstadkommunekapittel8punkt1 stårfølgende: Naturgrunnlageti landskapsformer,geologiogvegetasjonskalrespekteres.detskalleggesavgjørende vektpååbevarelandskapssilhuetteneogkarakteristiskenaturformeriboligfeltogiogomkringbyen. Plasseringavbyggpåskrenterogåskammerskalunngås. I veilederenskapittel8punktstår: lleplanogbyggesakerskaltilfredsstillerimeligeskjçnnhetshensyni forholdtilsegselv,tilnære omgivelserogtilfjernvirkning.kommunenkankrevesærskiltestetiskredegjørelseforalletypersaker, dersomenfinnergrunntildet. Enutbyggerogenreguleringsplanmedstrengerammerogforutbestemtehustypermedførerenenhetligog sammenhengendearkitekturogutformingavbebyggelsen.blockwatnespraksisdesenereårmedstorgradav opparbeidelseavprivateogfellesuteområder,girviderehøykvalitetogfunksjonellstandard. Naturmiljø Naturmangfoldlovenav kreveratdetgjøresenvurderingavkonsekvenseneforbiologiskmangfold. I 9i lovenstårfølgende: «Nårdettreffesenbeslutningutenatdetforeliggertilstrekkeligkunnskapomhvilkevirkningerdenkanha fornaturmiljøet,skaldettassiktepååunngåvesentligskadepånaturmangfoldet.foreliggerenrisikofor alvorligellerirreversibelskadepånaturmangfoldet,skalikkemangelpåkunnskapbrukessombegrunnelse foråutsetteellerunnlateå treffeforvaltningstiltak.» rtsdatabanken 0 splanviaks

25 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Detforeliggeri flg.datafraartsdatabankeningenregistreringeravkritiskenaturtyperinnenforområdet. Deterutførtnaturtyperegistreringeri områdetiforbindelsemedkonsekvensutredningtilområdereguleringenfor Linnheia.Irapportenvurdereskonsekvensgradentotaltsettfornaturmiljøsommiddels(medenlokaltviktig lokalitetutenforområdet).lokaliteteravregionalellernasjonalverdisyntesikkeåblipåvirketavplanen (områdeplanen). Landbruk UtsnittavlandbruksplanvedtattavGrimstadkommune Energi Energinotatdatert6.0.1 følgersomvedleggtilplanforslaget. LandbruksplanforGrimstadkommune blevedtatt Tilgrensendejordbruksområderer kategorisertsom«kjerneområde landbruk,varigsikret(1.prioritet)» Forholdettillandbruksinteressenei områdeteravklartmedlandbruksmyndighetenetidligi prosessen. 1. Utbyggingsavtale Oppstartavforhandlingeromutbyggingsavtaleblekunngjortsamtidigmedmeldingomplanarbeid.Initiativtil avtalemedkommunenvilblihåndtertparalleltmedbehandlingavreguleringsplanforslaget. 1 splanviaks

26 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune 1. Meldingomplanarbeid OppstartmøtebleavholdtmedGrimstadkommuneden ogrendalkommune Meldingomplanarbeidblesendtutvedbrevav og samtidigannonserti Grimstaddressetidendeogi gderposten. Uttalelsenesomerkommetinnerkortgjengittogkommentertav splanviak(ikursiv ). Uttalelseneliggervedsomvedleggtilplanbeskrivelsen. 1. ust-gderfylkeskommune,fylkesrådmannen brevdatert Fylkeskommunenkonstatereratformåletmedplanarbeideteri trådmedkommuneplanen.detforutsettesatdet tastilbørlighensyntilbarnogungesoppvekstforhold.deternødvendigågjennomførearkeologiske undersøkelseriområdet. splanviak: Fylkeskommunensanbefalingererettervårtskjønnivaretattiplanforslaget.. Statensvegvesen, Regionsør,postboks7,4808Stoa brevdatert Statensvegvesenmeneratrundkjøringenvedkommunalveiogfv.40i rendalkommunehartilfredsstillende utformingogharikkemerknadertilmeldingen.utbyggerhenstillesomå tenketrafikksikkerhetvedplanleggingog opparbeidelseavområdet. splanviak: Tastiletterretning.. Fylkesmanneni ust-gder, Miljøvernavdelingen brevdatert Miljøvernavdelingenvisertilsinemerknadertiloppstartmeldingogforslagtilplanprogramforområdereguleringen forlinnheia,dasværtmangeavmerknadeneogsåerrelevantefordetaljreguleringen.miljøvernavdelingenvar sværtpositivtildenneområdereguleringendasværtstoresammenhengendearealereravsatttilboligformåli detteområdet,bådegrimstadogrendalkommuner.enområdereguleringvilsikregodehelhetligeløsningerfor splanviaks

27

28

29

30

31 LinnheiaNordboligområde, Grimstadkommune LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartetsdato: Revidertsist: Bestemmelsenesdato: Revidertsist: Behandling Behandling Dato sak Sign Meldingomplanarbeid RM Behandletførstegangi Tekniskutvalg Offentligettersyn - Behandletandregangi Tekniskutvalg BehandletiGrimstadkommunestyre 1.0 GENERELT 1.1 Dissebestemmelsergjelderfordetområdetsomervistmedområdegrensepåplankartet. 1. Områdetdisponerestilfølgendeformåletterplan-ogbygningslovens 1-5: Bebyggelseoganlegg(pbl 1-5nr.1) boligbebyggelsefrittliggende Bf10-1,Bf10-,Bf11-4,Bf11-5,Bf1- boligbebyggelse konsentrert Bk10-,Bk10-4,Bk11-,Bk11-6,Bk1-1,Bk1-,Bk1-4,Bk1-5 boligbebyggelse blokker Bb10-5,Bb11-1,Bb11- energianlegg, trafo o_e1 o_e renovasjon f_r1 f_r6 lekeplass f_lek1- f_lek4 Samferdselsanleggogtekniskinfrastruktur(pbl 1-5nr.) kjørevei o_kv1 o_kv,f_kv4 fortau o_ft gang-/sykkelvei o_gs1 annenveigrunn tekniskeanleggparkeringsplasser f_p1 f_p4 Grønnstruktur(pbl 1-5nr.) friområde Landbruks-, natur-ogfriluftformål landbruk o_f7,o_f9,o_f10, o_f11 a_l 1. Innenforområdetavsettesfølgendehensynssoneretterplan -ogbygningslovens 1-6 sikringssone faresone bestemmelsesområde frisikt-h140 høyspenningsanlegg H 70 Bgr splanviaks

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ROS-analysefor Linnheia Nord 4 1 INNLEDNING nalysener basertpå rundskrivfra DSB 1 og foreliggendeskisse til reguleringsplanog tilhørendeillustrasjoner.kommunaleberedskapsplaner/risikovurderingererikke sjekket. Mulige uønskedehendelserer ut fra en generell/teoretiskvurderingsortert i hendelser som kan påvirke planområdetsfunksjon, utformingmm, oghendelsersom direktekan påvirke omgivelsene(henholdsviskonsekvenserfor og konsekvenseravplanen). Forhold som er med i sjekklisten,men ikke er til stede i planområdeteller i planen, er kvittertut i kolonnen ktuelt? og kun unntaksviskommentert Vurderingav sannsynlighet for uønskethendelse er delt i: Sværtsannsynlig (4) kan skje regelmessig;forholdeter kontinuerligtilstede Sannsynlig() kan skje avog til; periodisk hendelse Mindre sannsynlig() kan skje (ikke usannsynlig) Lite sannsynlig(1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarendesituasjoner/forhold,men deter en teoretisk sjanse Vurderingav konsekvenser avuønskete hendelserer delt i: 1. Ubetydelig:Ingen person- ellermiljøskader; systembrudder uvesentlig. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader;systembruddkan føre til skade dersom reservesystemikke fins. lvorlig:lvorlig(behandlingskrevende)person-eller miljøskader;system settes ut avdriftover lengre tid 4. Sværtalvorlig: Personskadesom medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarigemiljøskader;system settes varigutavdrift Karakteristikkav risiko som funksjon av sannsynlighetog konsekvenser gitt i tabell 1. Tabell 1 Samlet risikovurdering Konsekvens: 1. Ubetydelig. Mindrealvorlig. lvorlig 4. Sværtalvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 1. Sannsynlig. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderesut fra kostnad i forhold til nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhetsogberedskapsarbeid i kommunene (001). Block Watne S splan Viak S

41 ROS-analysefor Linnheia Nord 5 UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTK Mulige/aktuellehendelser,risikovurderingog relevante tiltak er sammenfatteti tabell. Tabell Bruttolistemulige uønsketehendelser Hendelse/Situasjon ktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold.Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaketmedføre risiko for: 1. Masseras/-skred, utglidning(erområdet geotekniskustabilt). Snø-/isras Nei. Flomras Nei 4. Elve-/bekkeflom Nei Ja Et jorde i østredelav planområdet.forøvrig fjellgrunn. 5. Tidevannsflom Nei 6. Radongass Ja 7. Sulfidholdiggrunn Nei Områdeter ikke kartlagt mhp radon. Boligbebyggelsen forutsettes sikretmed radonsperremot grunnen. Vær, vindeksponering.er området: 8. Vindutsatt Nei 9. Nedbørutsatt Nei Natur- og kulturområder 10. Sårbar flora Nei Naturmangfoldeti området er kartlagt. 11. Sårbar fauna Nei 1 Naturmangfoldeti området er kartlagt. 1. Verneområder Nei 1. Vassdragsområder Nei 14. Fornminner(automatisk fredete kulturminner) Nei 4 4 Det er flere fornminneri området. 15. Kulturminne/-miljø Ja Steingjerder. Menneskeskapte forhold Strategiskeområderog funksjoner. Kanplanen/tiltaket få konsekvenserfor: 16. Vei, bru, jernbane, knutepunktinkl terminal Nei 17. Jernbane Nei 18. Flyplass Nei 19. Havn, kaianlegg Nei 0. Sykehus/-hjem,kirke Nei Block Watne S splan Viak S

42 ROS-analysefor Linnheia Nord 6 1. Brann/politi/sivilforsvar Nei. Kraftforsyning Nei. Vannforsyning, renovasjon/spillvann Nei 4. Forsvarsområde Nei 5. Tilfluktsrom Nei 6. Område for organisert idrett/lek 7. Park; rekreasjonsområde; uorganiserteaktiviteter 8. Vannområdefor friluftsliv Nei Forurensningskilder.Berøres planområdetav: 9. kutt forurensning Nei 0. Permanentforurensning Nei 1. Støvog støy; industri Nei. Støvog støy; trafikk Nei. Støy; andre kilder Nei 4. Forurensetgrunn Nei Ja 1 Det er en etablertridesti som blir noe berørtav planområdet. Ja Grøntområdei tilknytning til eksisterendeboligområde. 5. Høyspentlinje(stråling) Ja 1 Kraftledning krysser planområdet. 6. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet) Nei 7. vfallsbehandling Nei 8. Oljekatastrofeområde Nei Medførerplanen/tiltaket: 9. Fare forakutt forurensning Nei 40. Støyog støv fra trafikk Ja 1 Utbygginggir trafikk, men ikke ut overnormal trafikk i boligområder. 41. Støyog støv fra andre kilder Nei 4. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiverosv) Nei 4. Takras Nei Transport. Er det risiko for: 44. Ulykke med farlig gods Nei 45. Vær/føre begrenser tilgjengelighettil området Nei Trafikksikkerhet 46. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Normalt farebilde. Håndteres i planarbeidet. Block Watne S splan Viak S

43 ROS-analysefor Linnheia Nord Ulykkemedgående/syklende Ja Normalt farebilde. Håndteres i planarbeidet. 48. Ulykke ved anleggsgjennomføring Nei 49. ndreulykkespunkter Nei ndre forhold 50. Sabotasjeog terrorhandlinger - er tiltaket i seg selvet sabotasje- /terrormål? - erdet potensiellesabotasje- /terrormåli nærheten? 51. Regulertevannmagasiner, med spesiell fare forusikker is, endringeri vannstandmm 5. Naturlige terrengformasjoner somutgjør spesiell fare (stup etc.) 5. Gruver, åpne sjakter, steintipperetc 54. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Nei Nei Nei Nei Nei Nei OPPSUMMERING Tabell Sammenfatningav risikovurderingene Konsekvens: 1. Ubetydelig. Mindrealvorlig. lvorlig 4. Sværtalvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 14. Sannsynlig 6 10, 15, 7. Mindre sannsynlig 40 1, 6 46, Lite sannsynlig 5 11 Deter totalt registrert fire forhold som vurderes til «alvorlig» eller sværtalvorlig» Hendelse 14 (svært sannsynlig/sværtalvorlig) viser til atdet erautomatisk fredete kulturminner i området. Hendelse 11 (Sårbar fauna) som er vurdert til lite sannsynlig/ alvorlig viser til at den biologiske kartleggingenindikerer at området harpotensial for å kunne være leveområdefor rødlistet flaggermus. To forhold knyttet til trafikksikkerhet(hendelse 46 og 47) er identifisert som potensielt alvorlige hendelser. Dette er imidlertid uttrykk for detgenerelle farebildet knyttet til trafikk i området, og anses ikke for å innebære fare ut overdet en må regne som normalt. Block Watne S splan Viak S

44

45

46

47 NOTT Oppdragsgiver: BLOCK WTNE S Oppdrag: 5688 Linnheia Nord Del: Dato: Skrevetav : Øivind Hugsted Kvalitetskontroll: LINNHEI NORD - ENERGIUTREDNING 1 BKGRUN N Grimstad kommune har i 1., pkt. d. og e. bestemtat nye reguleringsplanerskal avklare klimakonsekvenserog energiforsyning: d. Det skal redegjøres formiljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvensermed særlig vekt på transport. Planen skal dokumentereat hensynet til kollektivtrafikkens fremkommeligheter forsvarlig ivaretatt på kortog lang sikt. e. Energiforsyningbasertpå fornybar energi skal utredes og andelen fornybar energi skal fastsettes. Det skal videreutredes om deterbehov for tilrettelegging for bruk av vannbåren varme til valgte energiløsning. Grimstad kommune har videre vedtatt overordnede arealstrategiersom blantannet innebærer: Konsentrert bebyggelse langsdefinerte kollektivakser. Nyeboligområder bør haen differensiertboligmasse. Sammensetningenavnyeboliger børbestå av70% konsentrert bebyggelseog 0% eneboliger. PLNOMRÅDETS BELIGGE NHET OG UTNYTTELSE. Linnheia Nord grenser til Engene Terrasse («Engene Platå») i rendal kommune. Området ligger ved fv 40 som erhovedkollektivaksen mellom Grimstad og rendal. Det erom lag,5 km til Fevikog til Nedenes i rendal. Det legges til rette for en blandet utbyggingmed eneboliger og konsentrert boligbebyggelse. Dette er i tråd med nasjonale føringer for klimavennlig arealforvaltningog samsvarermed kommuneplanenshovedprinsipper forarealdisponering langs kollektivakser/servicetilbud. Videreer ogsåboligutbyggingmed konsentrert bebyggelse(høy utnytting) etmål som er nedfelt i forslag til kommuneplanen splanviak S - Havnegården,Kystveien rendal asplanviak.no

48 NOTT.1 Tiltaket Foreløpig planbeskrivelseinneholder i alternativ1 10 boenheter i småhusbebyggelseog til sammen mellom ca. 45 og 65 leiligheter i leilighetsbygg/blokker(med eller4 etasjer). Planforslagets alternativ inneholder en ekstra 8-mannsbolig og dermed 111 boenheter i småhusbebyggelse. Tabell 1 Fordeling av typebebyggelseogboenheter. Boligtype Områder Etasjer ntall Boenheter Leilighetsbygg Bb10-5,Bb11-1,Bb mannsboliger Bk10-4,Bk1-,Bk1-4,Bk Vertikaldeltetomannsboliger Bk Eneboligeri kjede Bk10-,Bk11-,Bk1-1 /1 + U Frittliggendeeneboliger Bf10-1,Bf10-,Bf11-4,Bf11-5, /1 + U 6 6 Bf1- Sumboenheter ndelen avde ulike boligtypeneer om lag: Leilighetsbygg/blokkbebyggelse 8 % 8-mannsboliger % Vertikaldelte tomannsboliger 6 % Eneboliger i kjede 7 % Frittliggende eneboliger 15 % Dette innebærerat om lag % avboenhetene erenebolig er. Planforslagets alternativ er da ikke tatt inn i beregningen.. Energibehov Block Watne har foretattberegninger av sine bygg. Beregningeneviser atde ligger under kravene i TEK 10, som innebæreret spesifiktårlig forbruk på 10 kwh/m (småhus) og 115 Kwh pr. m² for bygninger over 500 m BR. Dette er forbrukstall som gjelder beregnet energiforbruk som følge avbygningstekniske kvaliteter beregnet etter NS 01. Bygninger over 500 moppvarmet BR skal i henhold til TEK 10 prosjekteresog utføres slik atminimum 60 % avnetto varmebehovkan dekkesmed annen energiforsyningenn direktevirkendeelektrisitet hos sluttbruker. Forbygninger inntil 500 m oppvarmet BR skal prosjekteres og utføres slik atminimum 40 % avnetto varmebehovkan dekkes med annen energiforsyningenn direktevirkendeelektrisitethos sluttbruker. Linnheia Nord - Energiutredning

49 NOTT LTERN TIVE ENERGIKILDER.1 Biobrensel Biobrensel anses som CO nøytraltog erderfor en gunstig løsning i forhold til klimagasser. De vanligste bioenergikildeneer ved, flis, bark, lignin (avlut) og alkoholer fra skogbruk og skogsindustri. Halm, husdyrgjødsel,energiskog, gras, planteolje, alkoholer ogbiogass fra jordbruk og agro-industri. Organiskavfall fra næringsmiddelbransjen,husholdninger og biomassebasertindustri. De vanligste bruksområdeneer: Ved og pellets i mindre ildsteder Flis, bark, halm, briketter og fast avfall i større varmesentraler Foredlet biobrensel i småog store kjeleanlegg Biogass avgjødsel ogavfall til kraft/varmeproduksjon Biobrensel kan medføre lokale luftutslipp av høye utslipp av NOx og svevestøv.dettegjelder spesielt vedfyring, men også for større biobrenselanlegg.dette er imidlertid et problem som først og fremst er knyttet til større anleggogmer tettbygde strøk.. Solene rgi Solenergi er en tilnærmet utømmelig energikilde. Utfordringenhar vært å finne effektive måter/løsningerfor åutnytte solenergien. I hovedsak kan energien fra solen passivteller ved åprodusere strøm. Prinsippetbak passiv solvarme går ut på å slippe solvarmen inn i huset. Utnyttelseavpassiv solvarme inkluderer en tilpasset arkitektonisk utforming, valg av bygningsmaterialerogbygningensorientering i terrenget som samletgir en reduksjon i oppvarmingsbehovet.med solfangere kan en del avoppvarmingsbehovet dekkes av varme fra solen. Solcellepaneleromformer solvarmetil elektrisk energi. Deter imidlertidhøye kostnader forbundetmed etablering av større anlegg, noe som gjør dette alternativet lite attraktivt. Utnyttelse av solenergi i Norge har en utfordringpga solinnstrålingenessesongvariasjoner som er lavnår behovet er størst i forhold viktige bruksområder,for eksempel romoppvarming.dersom en velgerå benytte solenergi som energikilde, måma n kunne lagre energien, ellerha et alternativt system for energioppdekkingnår solen ikke skinner.. Varmepumpe Varmepumper henter varme fra omgivelsene, luft, vann, berg eller lignende. Varmepumpen må tilføres elektrisitet,men kan gi ut -4 ganger så myeenergi. Pumpen installeres som oftest hos forbruker, ogkan også overføre varmen til vannbåren installasjon,gjernegjennom et sentralt varmeanlegg i en større installasjoneller småmindre lokale anlegg..4 Gass Gass eret fossilt brensel som bidrar til øket CO-innhold i atmosfæren. Deter altså ikke noen fornybar energikilde. Det kan allikevel væreaktuelt åbenytte gass som spisslast i en varmesentral som et alternativ til oljeeller elektrisitet. Linnheia Nord - Energiutredning

50 NOTT 4 ENERGIFLEKSIBILITET Energifleksibilitetinnebærermuligheten for bruk avandre energikilder enn elektrisitet. Ved å installere en varmesentralfor vannbåren varme i bygningene harman lagt til rette for energifleksibilitet,og en er dermed ikkebundet til enbestemt energikildeda varmesentraler kan benytte forskjellige energikilder. Demeste aktuelle innen gruppen alternativeenergikilder er ulike former for biobrensel som for eksempel flis og pellets, varmepumpeeller solenergi, gjerne i kombinasjon. En varmesentralkan også etableres for hele området og forsynes med nær-/fjernvarme. Benyttelse av fjernvarme forutsetter at deteretablert nødvendig infrastruktur. Slik infrastruktur finnes som regel kun i sentraleområdereller i tilknytning til områderhvor det er muligmed å utnytteenergi fraavfall ellerprosessindustri ellerandre lett tilgjengelige energikilder avet visstomfang. Dersom investering i en varmesentral skal være lønnsom, må det totale varmebehovet være aven viss størrelse. vstanden mellom bygningene vil selvsagt ha storbetydning for kostnadene til distribusjonsnettet,og ogsåeffektiviteten til hele systemet. Lange transportstrekkgir større tap og høyere investeringer. Grimstad kommune har pr i dag ingen anlegg for fjernvarme. 5 KONKLUSJON OG NBEFLI NG Linnheia Nord vil bestå aven blanding aveneboliger, kjedete eneboliger og blokkbebyggelse.det vil være en trinnvis utbygging hvor utbyggingstempoetbestemmesav etterspørselen. Det finnes fleremuligheter for åutnytte fornybar energi i bolig, men ikkealleer like kostnadseffektive.husmed radiatorer ellerannen vannbåren varmehar den beste forutsetningenfor åutnytte alternativeenergikilder. Boliger uten vannbåren oppvarming kan i tillegg utnytte solenergientil oppvarming av tappevann, gjerne i kombinasjon med en luft/luft varmepumpefor oppvarmingavbolig. Detteanses imidlertid ikke til å være egnet som hovedkilde for den tiltenkte bebyggelsenpå Linnheia Nord, og anbefalesderfor ikke. En legger til grunn at bygningsmassenvil tilfredsstille karvene som er satt i teknisk forskrift. Samt Husbankens tiltakspakke som innebæreren skjerpingavutvalgte energitiltak i TEK Dette innebæreret lavtenergibehov i detenkelte enhetene. Foreneboligene vil kravet i teknisk forskrift væreoppfyltmed el og ildsted. Etablering avalternativeenergikilder i form av vannbåren varme vil innebære såpass store kostnader at disse ikke står relasjon til behovet som skal dekkes. En leggerderfor til grunn at vanlig vedfyring/ildstedtilfredsstiller kravet i TEK 10om at bygninger under 500m BR skal ha 40% av varmebehovet dekkes avalternativeenergikilder. Et sentralt krav i TEK 10 er at bygningover 500m oppvarmet BR skal prosjekteres og utføres slik atminimum 60 % avnetto varmebehovkan dekkesmed annenenergiforsyning enn direktevirkendeelektrisitethos sluttbruker. Dette vil gjelde forblokkbebyggelsen og 8- Linnheia Nord - Energiutredning 4

51 NOTT mannsboligene.siden fjernvarme ikkeeret alternativ for Linnheia Nord vil dette best kunne løsesmed varmesentral/varmbårenvarme. Etablering avet fjernvarmenett,eller nærvarmenettfor områdeter ikke realistisk. Med de opplysningersom foreligger per i dag, vil det være mest aktueltå legge til rette for vannbåren varme i blokkbebyggelsen.hvilken typegrunnlast som skal benyttes tas det ikke stilling til her, ut over at det ikke vil væreaktueltmed fossil energi. Etablering av varmeanlegg i 8-mannsboligeneanses som lite hensiktsmessigda et slikt anlegg ikke kan bygges inn i de planlagteboligene ogdet vil forøvrig være vanskeligå drifte/vedlikeholdefor beboerne. For eneboligene, vertikal delteeneboliger og 8-mannsboligeneanses kombinasjonenmed el og ildsted å være mest hensiktsmessigog tilstrekkelig. Med varmesentral og vannbåren varme i blokkbebyggelsenvil om lag 40% avboligenhetene kunnedekke varmebehovetmed alternativeenergikilder. Linnheia Nord - Energiutredning 5

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 ' ' M U F C V Q W V T G N C I I T W P M C T V $ - ( M U F C V Q W V T G N C I I T W P M C T V $ - ( 0 1R R 10 1,9 14,6 1 15, x0 1 6,0 1 6,45 0 R 16,99 1 7, ,.5 1 9, ,66 0, 5 1,00 R l e bakdr jo i 1,66 s egg le t, 0 R,00 n epsy øh U V G O U V G O V U [ V U [ C C KP KP Q T F Q T F - - E D Å R M O IG L O B D R O N I E H N IN L k g./ ṃ m G H G H W T W T P P M U L Q M U L Q R T Q L G R T Q L G T V T V - C - C,66 4,04 0 R 4,15 4,5 4,5 4,45 4,55 4,65 4, ,85 6 F _ o m r gb 4,95 0 R 5, S U B 5 R F S _ o x 6 R R.5 4 R.5 4x0 8 m B Y % 5 B % m B % 8 Y B % 4 R8.1 6x0 4 R f_ V S f_ 5 8 R VS_o m B % 8 Y B % 0 x FS_o.5 VS_o m G x4 % m B4 Y B % 0R 4 8 V S _ a 4x0 4 E o _ 6 P S f_ k. h s % im 8 s m7 e g 0. B1 Y s B k a % m.6 R R B R f _ % 5 m4 Y B % 4 K E L f_ F N L _ a m 5 m F G _ o m R 5 m 5 1 G8 5 4 m F G 1 _ o C H P S f_ 0 x 0.90 % 8 m B Y B % R B1-1 m 4 11 k 1 B k. h s im s e g. s k a m 0x6 R 10 % 6 Y B %.74 C H.4 0x R f_ b B 1 E _ o k m. g./ ṃ m % 7 Y B % 1 P f_ T V F _ K o.0 o R - m 7 6 f1 1 B C H % 0 4 Y B % C H 1 K E L f_ 1.74 C H m P f_ b 1 B 6x0 + k m. g./ ṃ m E T E L S L B K E L f_ % 5 Y B % m K E L B R 1. C H m k 1 B 7 F _ o C H - 1 m f1 1 B x % 5 Y B % m % 5 Y B % K E L R10.0 5,14 8,81,5 R 18, R 5 4 R f_ 8 F _ o m f_ KV4 - m 19 1 k B % 5 4 Y B % K E L S L T R V K R 18,65 5, 15 5, ,15 8, ,0 1 8,1 K E L f_ m R f_ , 8 1 7, x VK_o R f_ - m f1 B -6 1m 8 1 k B R0 7.9 C H 5 R 5,7, % 4 Y B % % 4 Y B % 7, k 1 B 6.99 % m8 Y B % E _ o 9, f1 B -4 m 17 1 f1 B 1, m k 5 B.0 5 % 5 m Y B % % 8 Y B % % 0 4 Y B % 1, P f_ o_kv 4.9 9, , m k B 6, % 5 Y B % 4,1 16 R5 16,89 C H 1.99, R f_ E _ o 1 5,8 R P f_ C H 1 5,50,6 1, x b B 4 K E L f_ - 0m 16 k 9 B R 1 5,19 m k m. g./ ṃ m % 5 Y B % % 8 Y B % 14,87 8, ,76 15,05 R o _FT o _KV 6 f _ R 15,55, , ,55 6 x ,94 5 F _ o o _GS m 4 0x L _ a m

78

79

80 LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Linnheia Boligområde. Utgave: 1 Dato: 2012-05-28

Block Watne AS. ROS-analyse for Linnheia Boligområde. Utgave: 1 Dato: 2012-05-28 ROS-analyse for Linnheia Boligområde Utgave: 1 Dato: 2012-05-28 ROS-analyse for Linnheia Boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Linnheia Boligområde Utgave/dato:

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune

Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 14.09.13 Detaljregulering for Læringsverkstedet barnehage, Lersbrygga, del av gnr. 121 bnr. 50, Sande kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Da det på møtet med Elverum

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

Skifjell Invest AS. ROS-analyse for Reise boligområde B7 B7. Utgave: 1 Dato: 2014-04-09

Skifjell Invest AS. ROS-analyse for Reise boligområde B7 B7. Utgave: 1 Dato: 2014-04-09 ROS-analyse for Reise boligområde B7 B7 Utgave: 1 Dato: 2014-04-09 ROS-analyse for Reise boligområde B7 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Reise boligområde B7 Utgave/dato:

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. Askim 29.09.2015 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av nye

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl.

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. LIER KOMMUNE Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. Emne: Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Rapportnavn: Oppdragsgiver: KS: Detaljregulering av Ekeberg Risiko og Sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE 1 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger...3 2 Metode...3 3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak...4 3.1 Sjekkliste - mulige uønskede

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO PlanID: Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING Namsos kommune 06.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK. Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK. Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK Vedlegg 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA FURUSET OG FURUSET IDRETTSPARK Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44 Utvalg for byutvikling 230610 sak 82/10 vedlegg 9 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Statens vegvesen Region vest Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

Meråker Kommune ROS-ANALYSE

Meråker Kommune ROS-ANALYSE Meråker Kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING TØMMERÅSEGGA GRUSTAK Meråker kommune 10.07.13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TØMMERÅSEGGA GRUSTAK INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2.

Detaljer

ØYER KOMMUNE. for. Hafjell. Ilsetra. Risiko- 2011-08-20

ØYER KOMMUNE. for. Hafjell. Ilsetra. Risiko- 2011-08-20 ØYER KOMMUNE Omregulering av reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend Hafjell Hafjelltoppen hyttegrend Ilsetra Risiko- og sårba arhetsanalyse 090444 Hafjelltoppen hyttegrend 2011-08-20 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for. Granittlia. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09017 Granittlia 2013-02-22

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for. Granittlia. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09017 Granittlia 2013-02-22 LILLEHAMMER KOMMUNE Reguleringsplan for Granittlia Risiko- og sårbarhetsanalyse 09017 Granittlia 2013-02-22 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hans Høstmælingen Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Kanalbyen Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen. Utgave: A Dato: 2014-12-01

Kanalbyen Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen. Utgave: A Dato: 2014-12-01 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen Utgave: A Dato: 2014-12-01 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kanalbyen

Detaljer

Årø Næringspark AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-28

Årø Næringspark AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave/dato: 1 / 28. jan. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for kvartal 11 Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom AS Prosjektnr: 12098 Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for Kvartal 11, Lillehammer kommune Utarbeidet av: Magnus

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for. Austlid Fritidspark. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09070 - Austlid 2014-05-28

GAUSDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for. Austlid Fritidspark. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09070 - Austlid 2014-05-28 Reguleringsplan for Austlid Fritidspark Risiko- og sårbarhetsanalyse 09070 - Austlid 2014-05-28 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Austlid Fritidspark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune

ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune RAPPORT ROS-analyse Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune OPPDRAGSGIVER Søgne kommune v/enhet for eiendom EMNE ROS-analyse DATO / REVISJON: 11.mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 313482-RAP-ROS-001

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 Trondheim, 10.07.2013/ Rev.22.10.2013 Jann Fossum 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Planen er utarbeidet av Solem Arkitektur AS

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

NOTAT ROS-ANALYSE. Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim

NOTAT ROS-ANALYSE. Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim ROS-ANALYSE Forslag til privat reguleringsplan for Halstein Gård, Trondheim Forslag til Reguleringsplan datert 26032015 INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Metode 2 3 Overordnet risikosituasjon 3 4 Uønskete hendelser,

Detaljer