DETALJREGULERINGFOR: LINNHEIANORDBOLIGOMRÅDE GRIMSTADKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGFOR: LINNHEIANORDBOLIGOMRÅDE GRIMSTADKOMMUNE"

Transkript

1 DETLJREGULERINGFOR: LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE GRIMSTDKOMMUNE UTBYGGER: UTRBEIDETV : DTO:8.05.1

2

3

4

5 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune 1 splanviaks LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE Detaljregulering PLNBESKRIVELSE Planensdato: Innledning splanviakshar utarbeidetforslagtildetaljreguleringfor«linnheianordboligområde»i Grimstadkommune, påoppdragforblockwatnesavdelingrendal. UtbyggersrepresentanterharværtdistriktssjefBenthEikog prosjektledermagnestaalstrøm. Medarbeiderei splanviakharvært: IngeniørRoarMelsom reguleringsplan(prosjektansvarlig) IngeniørRita-licebusland veikonstruksjon, digitalplankonstruksjon IngeniørToreTerkelsen planløsninger,tekniskeforhold GeografØivindHugsted risiko-ogsårbarhetsanalyse, energi Siv.ark.JanaLiebig D-modell Siv.ark.IngeborgMarcussenHübertz D-modell Landskapsark. udwefald grønnstruktur. Bakgrunn I meldingenomreguleringbledetopplystatlinnheianordskullehaveiforbindelsegjennomtilstøtendedelområde Smørblomstengai Engene.Denneløsningenersenerefrafalt, bådepågrunnavforlavveistandardogmassiveprotester frabeboernelangsveien. Linnheianordinngåridetca.500daastoreområdet Linnheiasomeravsattikommuneplanentilboligformålpå vestsidenavfv.40,mellomgml.birketveitveiog kommunegrensamotrendal. LinnheiaerunderområdereguleringavBlockWatneS basertpåenegenavtalemedgrimstadkommune. Områdereguleringenerutførtparalleltmed detaljreguleringenforlinnheianord,ogvilblileverttil behandlingi nærframtid. LinnheiavilsammenmedEngenei rendalkommune utgjøreett,stortboområdemedmellom1 000og1500 nyeboliger. Detervedplanleggingavområdenelagtvektpåå samordneteknisk,sosialoggrønninfrastruktur. TopografisksettutgjørLinnheianordogEngeneTerrasse («EngenePlatå»)ettsammenhengendeområde.I reguleringsplanenforengeneterrasseerdetderforlagttil retteforatsamleveienkanvidereføresinni Linnheianord, ogatlinnheianordkanbetjenesviaengene evt.framtil veinettetgjennomlinnheiafrasyderetablert.

6 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune. Planområdet EngenePlatå BlockWatneS Smørblomstenga rendalkommune Engenetrinn BlockWatneS Engenetrinn BlockWatneS Norgeibilder010 Planområdetgrensertil rendalkommuneogdelavengeneboligområdei nord: EngeneTerrasse(«EngenePlatå»)erunderutbyggingavBlockWatneS.Veierogtekniskeanlegger etablertogbolige neerpåbegynt. EngenePlatåsøndredel foto splanviaks

7 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Smørblomstengaerbygdmed«selvbyggertomter» i regiavrendalkommune,ogbeståraveneboligtomter ogleilighetsbygg. EngenebyggetrinnerbygdavBlockWatnemedeneboligerogleilighetsbygg(8-mannsboliger). I løpetav 01vildeflesteboligeneværeinnflyttet/tatti bruk. Engenetrinni forgrunnen,«smørblomstenga»ibakgrunnenfoto EngenetrinnerbygdutavBlockWatnemedfrittliggendeogkjedaeneboligerogleilighetsbygg(8- mannsboliger). Stortsettalleboligererinnflyttet. Engenetrinn-foto Planområdetgrenseri vestmotjordenepåbirketveit(«stivelsmyr»)ogtingsveit. Landbruksmyndighetenehar tidligiprosessenstiltkravom50byggegrensemotdyrkbarmark. 50mbyggegrensemotdyrkbarmarkfastsattavlandbruksansvarligi Grimstadkommune splanviaks

8 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune I kartetsomlåvedmelding enomplanarbeidbleavgrensningenavområdetmotsydtrukketgjennomgitdalen. Etteratarkeologiskeregistreringerergjennomførtmedfunnavgravhaug eri kantensydforgitdalen, er utbygging enredusertogplangrensentrukketutenomfornminnetmedentilhørendehensynssone.detteer nærmereomtalti kapittel11. Deneksisterenderideløypagjennom Linnheiavilikkebliberørtav utbyggingen,evt.medunntakavett punktidetsydøstrehjørnet(avhengigav midlertidigutformingavkryss o_kv/o_kv). Rideløypejusteres Rideløype I forslagettilområdereguleringfor Linnheiavildetblitattinnenrekkefølgebestemmelseomatrideløypamå flyttesutavområdetførutbyggingkan gjennomføres. Forhandlingenemedeier/brukeromdette erennåikkesluttført. Eksisterenderideløype 4. Planstatus Kommuneplan Linnheiaeravsatttilboligformål i kommuneplanenforgrimstad forperioden011 0, vedtattavkommunestyret Kommuneplanensarealdelmedkart Linnheianordmedrødring 4 splanviaks

9 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Planerunderarbeid Følgendeplanererunderarbeidforomkringliggendeområderi Grimstadkommune(i flg.kommunens nettbaserteplanregister): Linnheianord Linnheia-områderegulering Fenkjæråsen-detaljregulering Tvergarden-detaljregulering Oversiktoverplanerunderarbeid Linnheia områdereguleringunderutarbeidelseavsplanviaksforblockwatnes. Fenkjæråsen detaljreguleringkunngjortavrambøllrendals. Tvergarden detaljreguleringkunngjortavbengtg. MichalsenS. Følgendeplanererunderarbeidfortilgrensendeområder i rendalkommune: ReguleringsplanogillustrasjonsplanforEngeneTerrasse. Rødpilviserveitaséensomviderefør esinni LinnheiaNord. 5 splanviaks

10 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune ReguleringsplanforEngenetrinnomfatteren gang-/sykkelveiforbindelsemellomengeneog Linnheiaidenøstredelen.Veienervidereførti detaljreguleringenforlinnheianord. Traséenergrovplanertframtilreguleringsgrensen ogvilbliferdigstiltisinhelhetsomdelav utbyggingenavlinnheianord. I tilleggtilfortauetlangsatkomstveieni vestog dennehelårsgang/ -sykkelveii øst,kandet etableresengodgangforbindelsetilsnuplassen innerstismørblomstenga. ReguleringsplanforEngenebyggetrinn Kommunegrensen Friområdetmellomtrinnogtrinnvilutgjøreet sammenhengendefellesoppholds-og aktivitetsområdeforengeneoglinnheia,meden tilrettelagtatkomstviagang-/sykkelveieni øst. Gangatkomsttilfriområdet Engenebyggetrinn 6 splanviaks

11 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune 5. Forutsetninger Kommuneplanensarealdel I 1.i bestemmelsenetilkommuneplanenstilleskravomreguleringsplanfortiltaksomnevnti lovens 0-1 førsteledd, jfr OppstartmøtemedGrimstadkommune Oppstartmøteetterplan-ogbygningslovens 1-8bleavholdtmedplanadministrasjoneni Grimstadkommune den I oppstartmøtetstiltekommunensegpositivtilatområdetbletattopptildetaljreguleringfør områdereguleringenvarvedtatt.detaljreguleringenmåsenereinnarbeidesi områderegleringen. Oppstartmøtemedrendalkommune VedoppstartavplanarbeidetforLinnheianordvardetaktueltåsepåenløsningmedatkomstviadet tilgrensende delområdet«smørblomstenga»i rendalkommune, somvillehamedførtbehovforenoppgradering ogutvidelseavatkomstveiengjennomområdet. Påbakgrunnavdetteomfattetmeldingomplanarbeidogsådet aktuelleområdeti rendalkommune.oppstartmøtebleavholdtmedrendalkommuneden fra rendalkommunedeltokroyvindvikfraplanavdelingenogtorbjørnhjellvikfradriftsavdelingen. Meldingskart delavsmørblomstengamarkertmedrødring rendalkommuneeiendomkfhargjennomførtutbyggingenavdelområdetsmørblomstenga.spørsmåletomå benytteatkomstveiensomtilførselsveitil Linnheianordbledrøftetmedeiendomsselskapetvedovering.rnfinn Olimstadi etmøtemed Løsningenersenerefrafalt. rendalkommuneeiendomkfmenteatdetvedreguleringavlinnheianordburdeleggestilretteforen sammenhengendegrøntstrukturinnenfordetoboligområdene. Områdereguleringfor Linnheia I planprogrammettilområdereguleringenforlinnheiastårfølgendeomutnyttelse: «rendaloggrimstadkommunerhartattinitiativtilåetablereetsamarbeidmedenfellesmålsettingomå lokalisereogutviklenyeboområderlangskollektivaksenfv.40mellomgrimstadogrendal,medhøy utnyttelseogkonsentrerteboligtyper.» 7 splanviaks

12 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune 6. Eiendomsforhold 46/4 60/10 60/7 60/6 60/0 60/ 60/1 60/ 60/8 60/105 60/6 Kommunenseiendomskart 60/17 Kartetvisereksisterendeeiendomsforholdi flg.kommunenskartverk,medhjemmelshaverepr.oktober011 (delingenmellom60/ 7og60/6ernyere). Gnr/Bnr realidaa Hjemmelshaver dresse Poststed 60/ ØrjanHøgenesNilsen Vessøyveien5 4870Fevik 60/10 rnornilsen Birketveit Fevik 60/1 ToreSætra Gml.Birketveitvei Fevik 60/17 rnornilsen Birketveit Fevik 60/0 ErnaWehus Birketveit Fevik 60/6 stridmariechristiansen Birketveit Fevik 60/7 HelgeN.Jørgensen Birketveit 4870Fevik 60/8 JohnOlafBergmann Krokveien5 4870Fevik 60/6 njakristinanonsen Birketveit Fevik KristianOleWoie Birketveit Fevik 46/4 GautBjønnum Engene 48Nedenes 7. Planforslaget Generelt Planforslageterframstiltsomdetaljreguleringetterplanogbygningslovens 1-. Privatedetaljreguleringergir hjemmelforgjennomføringavtiltaki5år ettervedtakikommunestyret. 8 splanviaks

13 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Utsnittavplankart Planforslagetinneholderengodmiksmellomulikeboligtyper:frittliggendeeneboliger(medsmåtomter), eneboligeri kjede,vertikaldelte-mannsboliger,leilighetsbyggmed8boenheterogblokker. Retningenerorientertmotsydogvest,slikatalleboligenefåruteplassmedgodesolforhold. Bebyggelsenervistsomillustrasjonpåplankartet,menvisernøyaktigfotavtrykkogplasseringavdeboligene somdetpr.idageraktueltåbenytte.boligtypeneutviklesogsånoeovertid,delspågrunnavendringeri offentligeforskrifter,ihusbankensreglermv.reguleringsplanengirderformulighetformindrejusteringerinnenfor byggegrenseneutenatdettemedføreratplanenmåtasopptilformellendring. Byggegrenserinnebæreratvegglivetellerutstikkendefasadeelementermåplasseresinnenforbyggegrensen. Takutstikk,delavbalkonger/terrassermv.kangåinntil1,0meterutoverbyggegrense. Dethøyesteterrengeti denvestredelenavbyggeområdetsenkesnoeogoverskuddsmassenefradennedelen nyttestilåhevedetlavesteterrengetmotøst.desisteårenehardetværtliteaktueltåbenytteboligermed underetasje,menblockwatneharnåutvikletflereavsineboligtypermedunderetasjeløsninger,somgirmulighet foråtaopphøydeforskjellerpåestetisksettbedremåte. Bebyggelseni områdenebf10-1,bf10-ogbf11-5erplanlagtmedunderetasjemotøst,medterrasseog uteplasspåcarporttaketogterrengetpåvestsiden. Merk:Områdebetegnelsenerefererersegtilnummereringensombenytteti forslagettilområdereguleringfor Linnheia.ForslagettildetaljreguleringforLinnheiaNordogforslagettilområdereguleringforLinnheiavilfremmet omtrentsamtidig. 9 splanviaks

14 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Plangrep Planløsningenvidereførerdenstruktur/ tetthetoghustypevariasjonsomdeterlagttilretteforinnenforengene Platå.DermedvilEngenePlatåogLinnheianordutgjøreettsammenhengendeogenhetligboområdemedfelles kommunikasjon,grønnstrukturogtekniskeanlegg. EngenePlatå Smørblomstenga Engenetrinn Engenetrinn Tidligskisseprosjekt ca.kommunegrensemedrødstrek Kravom50meterbyggegrensemotlandbruksarealenei vestharmedførtatenstordelavdetområdetsomer avsatttilboligformåli kommuneplaneni stedeterforeslåttregulerttillandbrukogfriområde. Landbruksmyndigheteneerpositive tilatbuffersonenmellombyggeområde neogdyrkbarmarkkantilrettelegges foroppholdoglek,medopparbeidedeleke-ogaktivitetsanlegg. Åsryggenmotvestmedhøyestekollepåca.kote 44planeresogoverskuddsmassenefradennedelennyttestilå hevedetlaveterrengeti denøstredelen, medenavtrappingmellomtomterekkene.pådenmåtenoppnås massebalanseinternti områdetogenutjevningavtomtekvalitet enmht.solforholdogutsyn. SamleveienfraEngenevidereføresinni Linnheianordogsenereevt.videre gjennomlinnheiatilplanlagtnytt rundkjøringskrysspåbirketveit(ved «Rønningbakken»). Dettegirmulighetforetsammenhengende veinettgjennomengeneoglinnheiafra rundkjøringenvedengenekirke,medde fordelerdettekangimht.sikkerhet, trafikkavviklingogmiljø. Kartmedlokalestedsnavn rødpilvisermuligplasseringavnyrundkjøring 10 splanviaks

15

16 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Grønnstruktur Innenforplan områdeterdetavsattarealtilenkvartalslekeplassogenstørreballslettei buffersonenmellom jordbruksarealetogboligområdet. Denstorebuffersonen påca.16daaogenbreddepåca.45metergirmulighet foråetablereuliketiltakforlekogsport. Deteri tilleggavsatt4sandlekeplasserfordeminstebarnafordeltrundt i området,hvermedetarealpåmellomca.1 0og60m². Gitdalenopprettholdessomgrøntdragmedforbindelserbådemotnordinni Engeneogmotsydgjennom Linnheia(ivaretasi områdereguleringen).enkorridorgjennomlinnheianordinni EngenemellomEngenePlatå ogsmørblomstengagirmuligheterforåanlegge ensammenhengende tur-ogskiløyperundtområdenemed forbindelsetileksisterendestinettpåtingstveitogbirketveit. Vileggertilgrunnatkravenetiluteområderi bestemmelsenetilkommuneplaneroppfyltmedgodmargin. Interntveinett Dengjennomgåendesamleveieno_KVervidereførtinni Linnheianordmedsammestandardogdimensjon er somgjennomengeneplatå-med5,5meterkjørebane,,0meterfortauog,0metersideareal(,5meter sidearealirendalkommune). I overgangentilnyveivideresydovergjennomlinnheiaoppgraderesstandarden til«samleveiim/gang-sykkelvei»iht.veinormenforgrimstadkommune-medkjørebanebredde7,0meterinkl. skulder,,0meterrabatt,,5meterg/s-veiog,0metersideareal. SamleveiIm/gang-/sykkelveiiflg.kommunensveinorm Interneatkomstveiero_KV1ogo_KVerdimensjonertsom«adkomstvei» medkjørebane5,0meterinkl.skulder og,0metersideareal. Gang-/sykkelveio_GS1erdimensjonertmed,5meterveibreddeog,0metersideareal. Veieriområdeterkonstruertdigitalti dataprogrammetgeminivei.bestemmelsenetilplanengirhjemmelfor mindrejusteringerveddetaljprosjekteringogsøknadomigangsettingstillatelse. Parkering,renovasjonogtekniskeforhold I planforslageterkravettilparkeringsdekningfastsatttil: Eneboliger, kjede-/rekkeboliger,0plasser 8-mannsboliger 1,5plasser Blokkbebyggelse 1,5plasser I parkeringsdekningenforsmåhusbebyggelsen og8-mannsboligenemedregnes 1plassigarasje/carportog 1 plassforaninnkjøringentilgarasje/carport, i praksisplasser. Forblokkbebyggelsenmedregnes1 fastplassip-kjellerog0, 5plasserforbesøkendepååpne,felles parkeringsplasserutendørs. 1 splanviaks

17 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Minst5%avparkeringsplasseneskaldimensjoneresforrullestolbrukere(4,0x5,0meter). I blokkbebyggelsenogi tilknytningtil8-mannsboligeneskaldet detetableresminst1sykkelparkeringsplasspr. boenhet, utformetogplassertisamsvarmedkraveneikommunensbestemmelsertilkommuneplan en. Plasstil sykkelkanentenavsettesiegencarport/garasjeelleri p-kjellerellerutendørsmedetfellessykkelstativ. Deteravsattområderfortrafoogforfellesrenovasjonsinnsamling.Fellesinnsamlingsbeholdereskalplasser esi boder/halvtekker. Brukavandreløsninger,herundernedgravdesystemer, avtalesnærmeremedkommunen. 9. D-illustrasjoner D-modellenviserplanlagtbebyggelsemedenkle, skjematiskebygningsvolumer. Hensikteneråillustrere struktur,tetthetogvariasjoni boligtyper.modellenvisernoemerbebyggelseoganleggisyd-østenn reguleringsplanengirmulighetfor,etteratplanområdeterredusertsomfølgeavønsketomåbeholde gravhaugenesydforgitdalen. Fugleperspektivfrasyd Blokkeneervistmedplussentilbaketrukket4.etasje, i tilleggtilp-kjellerunderellerdelvisunderbakken. Perspektivfravest 1 splanviaks

18 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Fugleperspektivfrasydvest Fugleperspektivfrasydøst 14 splanviaks

19 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune 9. Barnogungesoppvekstforhold Områdetsliggerca.kmigangavstandfrany1-10skolepåFevikogigang-/sykkelavstandfraattraktivetur-og friluftsområderbl.a.påhaslatangen,fevikmarkaogstoresand/randvikga. Hestesportsenter, idrettsanleggog golfbanepåfevikogvikgiretvariertfritidstilbudforfamiliermedbarn ogunge.lokaliseringenvedkollektivakse midtmellomrendaloggrimstadgirgodmobilitetmedmindrebehovforpersonbiltransport. Rideskole Haslatangen SykkelturFevik/ Haslatangen Turløype Randviga/ Eksemplerpåaktiviteteriområdet Storesand Googlemap Fevikskole 15 splanviaks

20 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Fevikskoleerunderutbyggingtil1 10skolemed plasstilrundt750elever. NyFevikskoleviletterdetviharforstått,ha tilstrekkeligkapasitetforåkunnetaimoteleverfra helelinnheiaboligområdei åreneframover. Fevikskole Skolekretsgrenser i Grimstadkommune 10. Tilgjengelighet Byggtekniskforskrift010inneholderdetaljertekravtiltilgjengeligboenhetoguniversellutformingavbygninger ogutearealer.vileggerimidlertidtilgrunnavkommunensvedtektfortsattgjelderidengrad bestemmelsenetil kommuneplanerstrengereennforskriftskravet. Byggtekniskforskriftangirfølgendekravtiltilgjengeligboenhet ogtilutformingavogatkomsttilfellesutearealer: Bygningiellerflereetasjermedboenhetskalværetilgjengeligforpersonermedfunksjonsnedsettelse. Boenhetmedallehovedfunksjonerpåbygningensinngangs planskalværetilgjengeligpåinngangsplanet. Medhovedfunksjonermenesstue,kjøkken,soverom,badogtoalett. Gangatkomsttilbygningmedboenhetskalikkehastørrestigningenn1:0.Forkorterestrekning erinntil meterkanstigningenværemaks1:1. Dersomterrengeterforbratttilatkravetomstigningpå1:0kan oppnås,gjelderikkekravetforbygning utenkravomheis (ellerflereetasjer). Gangatkomsttilbygningmed boenhetmedkravomheis skalikkehastørrestigningenn1:0.forkortere strekning erinntil,0meterkanstigningenværemaks1:1.dersomterrengeterforbratttilatkravetom stigningpå1:0kanoppnås,skalstigningenværemaksimum1:10. Fellesutearealforstørreboligområdeogutearealforboligbygningmedkravomheisskalhauniversell utforming. 16 splanviaks

21 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Gangatkomsttilutearealmedkravomuniversellutformingskalikkehastørrestigningenn1:0.Forkortere strekninginntil,0meterkanstigningenværemaks1:1.derdeterflereuteareal ermedsammefunksjon, skalminstettavdissehagangatkomstsomoppfyllerkravene.øvriggangatkomstskalhastigningmaksimum 1:10.Dersomterrengeterforbratttilatkravetomstigningpå1:0kanoppnås,skalstigningenvære maksimum1:10. Bebyggelse, tekniskeanleggoglekeområdermedtilhørendeatkomstskalutformesmeduniverselleløsningeri trådmedkraveneibyggtekniskforskrift.vedøvrigopparbeidelseavanlegginnenforgrønnstrukturområdenevil dettilstrebesløsningermeduniversellstandar d. 11. Konsekvenser Øvrigetemavisekonsekvenseravutbyggingenkankortoppsummeresslik: Ros-analyse Risiko-ogsårbarhetssanalysedatert1.0.1følgersomvedleggtilplanforslaget.Risikovurderingeneer sammenfattetslikianalysen: Konsekvens: 1. Ubetydelig. Mindrealvorlig. lvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 14. Sannsynlig 6 10, 15, 7. Mindre sannsynlig 40 1, 6 46, Lite sannsynlig 5 11 Detertotaltregistrertfireforholdsomvurderestil«alvorlig»ellersværtalvorlig». Hendelse14(svært sannsynlig/sværtalvorlig)visertilatdeterautomatiskfredetekulturminneriområdet.hendelse11(sårbar fauna)somervurderttillitesannsynlig/alvorligvisertilatdenbiologiskekartleggingenindikereratområdethar potensialforåkunneværeleveområdeforrødlistetflaggermus. Toforholdknyttettiltrafikksikkerhet(hendelse46og47)eridentifisertsompotensieltalvorligehendelser.Dette erimidlertiduttrykkfordetgenerellefarebildetknyttettiltrafikki området,ogansesikkeforå innebærefareut overdetenmåregnesomnormalt. Nærmereangittehendelser/situasjonerkommenteresnærmerenedenfor.Hendelsene/situasjoneneergruppert etterartogalvorlighetsgrad. Klimabevisstarealforvaltning Områdetliggervedhovedkollektivakse,igang-/sykkelavstandfraskoler, idrettsanlegg, forretningerogattraktive rekreasjonsområder.lokaliseringenogletttilgangtilaktivitetstilbudogservicefunksjonergjøratmangeav beboernekanklaresegmedredusertbilholdog bruk. Utbyggingenmedførerliteeksternetekniskeanleggogeneffektivutnyttelsemedi størrelsesorden6meter offentligeveianleggpr.boenhet. Områdetvildermedkunnehevdesågilaveklimagassutslipp. Høyspent Høyspentlinjengjennomområdetvilikkekommeikonfliktmedutbyggingsområder,menvillikevelblilagtnedi jordkabeli forbindelsemedutbyggingavrestenavlinnheia.linjenerlagtnedibakkenviderenordovergjennom Engenetrinn. 17 splanviaks

22 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune Kulturminner Kulturminnerogkulturmiljøererdefinertsomallesporettermenneskeligvirksomheti vårtfysiskemiljø,herunder lokaliteterdetknytterseghistoriskehendelser,troellertradisjontil. Lokalhistoriskestedsnavn Registreringskartetsomerhentetfra kommunensinternettsider,viseratdenne delenavkommunenerrikpå kulturminner. Registreringeravfrededekulturminner 18 splanviaks

23 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune ust-gderfylkeskommunehar gjennomførtarkeologiskregistreringi områdetetteravtalemedblockwatnes. Kartetunderviserfunni området.detvil blisøktomfrigivelseavfunninnenfor planområdetveddispensasjonfra kulturminneloven. Rapportfraregistreringenedatert vedleggesplanbeskrivelsen. SEFRK-registreringer DeteringenSEFRK-registrertebygningerinnenforplanområdet. FornminnerLinnheianord SpørsmåletombevaringellerutgravingavgravhaugenesydforGitdalen(id i registreringsrapportenfor Linnheia)markertmedrødringpåkartet,vilbliavklartiområdereguleringenforLinnheia.Områdetmedselve gravhaugenogområdetstoredeleravdetområdetsomkulturetatenønskeråbeholdeurørtogavsettemed hensynssonedersomgravhaugenskalbevares,tilhørereiendomsomikkeblockwatnepr.idaghar 19 splanviaks

24 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune utbyggingsrettigheteri. Vedkommendegrunneierbørderforselvtastillingtildettei forbindelsemedbehandling avområdereguleringenforlinnheia. ktuellhensynssonemotnorderforeslåttavgrensetmotplanlagtbebyggelseoganlegg(somidetendelige planforslaget). Grunnforhold Storedeleravområdetbeståravfjellgrunn.I jordetidenøstredelenvildetinødvendiggradbliforetatt masseutskifting. Estetikkogarkitektur(6.8) I estetiskveilederforgrimstadkommunekapittel8punkt1 stårfølgende: Naturgrunnlageti landskapsformer,geologiogvegetasjonskalrespekteres.detskalleggesavgjørende vektpååbevarelandskapssilhuetteneogkarakteristiskenaturformeriboligfeltogiogomkringbyen. Plasseringavbyggpåskrenterogåskammerskalunngås. I veilederenskapittel8punktstår: lleplanogbyggesakerskaltilfredsstillerimeligeskjçnnhetshensyni forholdtilsegselv,tilnære omgivelserogtilfjernvirkning.kommunenkankrevesærskiltestetiskredegjørelseforalletypersaker, dersomenfinnergrunntildet. Enutbyggerogenreguleringsplanmedstrengerammerogforutbestemtehustypermedførerenenhetligog sammenhengendearkitekturogutformingavbebyggelsen.blockwatnespraksisdesenereårmedstorgradav opparbeidelseavprivateogfellesuteområder,girviderehøykvalitetogfunksjonellstandard. Naturmiljø Naturmangfoldlovenav kreveratdetgjøresenvurderingavkonsekvenseneforbiologiskmangfold. I 9i lovenstårfølgende: «Nårdettreffesenbeslutningutenatdetforeliggertilstrekkeligkunnskapomhvilkevirkningerdenkanha fornaturmiljøet,skaldettassiktepååunngåvesentligskadepånaturmangfoldet.foreliggerenrisikofor alvorligellerirreversibelskadepånaturmangfoldet,skalikkemangelpåkunnskapbrukessombegrunnelse foråutsetteellerunnlateå treffeforvaltningstiltak.» rtsdatabanken 0 splanviaks

25 Linnheianordboligområde,Grimstadkommune Detforeliggeri flg.datafraartsdatabankeningenregistreringeravkritiskenaturtyperinnenforområdet. Deterutførtnaturtyperegistreringeri områdetiforbindelsemedkonsekvensutredningtilområdereguleringenfor Linnheia.Irapportenvurdereskonsekvensgradentotaltsettfornaturmiljøsommiddels(medenlokaltviktig lokalitetutenforområdet).lokaliteteravregionalellernasjonalverdisyntesikkeåblipåvirketavplanen (områdeplanen). Landbruk UtsnittavlandbruksplanvedtattavGrimstadkommune Energi Energinotatdatert6.0.1 følgersomvedleggtilplanforslaget. LandbruksplanforGrimstadkommune blevedtatt Tilgrensendejordbruksområderer kategorisertsom«kjerneområde landbruk,varigsikret(1.prioritet)» Forholdettillandbruksinteressenei områdeteravklartmedlandbruksmyndighetenetidligi prosessen. 1. Utbyggingsavtale Oppstartavforhandlingeromutbyggingsavtaleblekunngjortsamtidigmedmeldingomplanarbeid.Initiativtil avtalemedkommunenvilblihåndtertparalleltmedbehandlingavreguleringsplanforslaget. 1 splanviaks

26 Linnheiaboligområde,Grimstadkommune 1. Meldingomplanarbeid OppstartmøtebleavholdtmedGrimstadkommuneden ogrendalkommune Meldingomplanarbeidblesendtutvedbrevav og samtidigannonserti Grimstaddressetidendeogi gderposten. Uttalelsenesomerkommetinnerkortgjengittogkommentertav splanviak(ikursiv ). Uttalelseneliggervedsomvedleggtilplanbeskrivelsen. 1. ust-gderfylkeskommune,fylkesrådmannen brevdatert Fylkeskommunenkonstatereratformåletmedplanarbeideteri trådmedkommuneplanen.detforutsettesatdet tastilbørlighensyntilbarnogungesoppvekstforhold.deternødvendigågjennomførearkeologiske undersøkelseriområdet. splanviak: Fylkeskommunensanbefalingererettervårtskjønnivaretattiplanforslaget.. Statensvegvesen, Regionsør,postboks7,4808Stoa brevdatert Statensvegvesenmeneratrundkjøringenvedkommunalveiogfv.40i rendalkommunehartilfredsstillende utformingogharikkemerknadertilmeldingen.utbyggerhenstillesomå tenketrafikksikkerhetvedplanleggingog opparbeidelseavområdet. splanviak: Tastiletterretning.. Fylkesmanneni ust-gder, Miljøvernavdelingen brevdatert Miljøvernavdelingenvisertilsinemerknadertiloppstartmeldingogforslagtilplanprogramforområdereguleringen forlinnheia,dasværtmangeavmerknadeneogsåerrelevantefordetaljreguleringen.miljøvernavdelingenvar sværtpositivtildenneområdereguleringendasværtstoresammenhengendearealereravsatttilboligformåli detteområdet,bådegrimstadogrendalkommuner.enområdereguleringvilsikregodehelhetligeløsningerfor splanviaks

27

28

29

30

31 LinnheiaNordboligområde, Grimstadkommune LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartetsdato: Revidertsist: Bestemmelsenesdato: Revidertsist: Behandling Behandling Dato sak Sign Meldingomplanarbeid RM Behandletførstegangi Tekniskutvalg Offentligettersyn - Behandletandregangi Tekniskutvalg BehandletiGrimstadkommunestyre 1.0 GENERELT 1.1 Dissebestemmelsergjelderfordetområdetsomervistmedområdegrensepåplankartet. 1. Områdetdisponerestilfølgendeformåletterplan-ogbygningslovens 1-5: Bebyggelseoganlegg(pbl 1-5nr.1) boligbebyggelsefrittliggende Bf10-1,Bf10-,Bf11-4,Bf11-5,Bf1- boligbebyggelse konsentrert Bk10-,Bk10-4,Bk11-,Bk11-6,Bk1-1,Bk1-,Bk1-4,Bk1-5 boligbebyggelse blokker Bb10-5,Bb11-1,Bb11- energianlegg, trafo o_e1 o_e renovasjon f_r1 f_r6 lekeplass f_lek1- f_lek4 Samferdselsanleggogtekniskinfrastruktur(pbl 1-5nr.) kjørevei o_kv1 o_kv,f_kv4 fortau o_ft gang-/sykkelvei o_gs1 annenveigrunn tekniskeanleggparkeringsplasser f_p1 f_p4 Grønnstruktur(pbl 1-5nr.) friområde Landbruks-, natur-ogfriluftformål landbruk o_f7,o_f9,o_f10, o_f11 a_l 1. Innenforområdetavsettesfølgendehensynssoneretterplan -ogbygningslovens 1-6 sikringssone faresone bestemmelsesområde frisikt-h140 høyspenningsanlegg H 70 Bgr splanviaks

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ROS-analysefor Linnheia Nord 4 1 INNLEDNING nalysener basertpå rundskrivfra DSB 1 og foreliggendeskisse til reguleringsplanog tilhørendeillustrasjoner.kommunaleberedskapsplaner/risikovurderingererikke sjekket. Mulige uønskedehendelserer ut fra en generell/teoretiskvurderingsortert i hendelser som kan påvirke planområdetsfunksjon, utformingmm, oghendelsersom direktekan påvirke omgivelsene(henholdsviskonsekvenserfor og konsekvenseravplanen). Forhold som er med i sjekklisten,men ikke er til stede i planområdeteller i planen, er kvittertut i kolonnen ktuelt? og kun unntaksviskommentert Vurderingav sannsynlighet for uønskethendelse er delt i: Sværtsannsynlig (4) kan skje regelmessig;forholdeter kontinuerligtilstede Sannsynlig() kan skje avog til; periodisk hendelse Mindre sannsynlig() kan skje (ikke usannsynlig) Lite sannsynlig(1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarendesituasjoner/forhold,men deter en teoretisk sjanse Vurderingav konsekvenser avuønskete hendelserer delt i: 1. Ubetydelig:Ingen person- ellermiljøskader; systembrudder uvesentlig. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader;systembruddkan føre til skade dersom reservesystemikke fins. lvorlig:lvorlig(behandlingskrevende)person-eller miljøskader;system settes ut avdriftover lengre tid 4. Sværtalvorlig: Personskadesom medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarigemiljøskader;system settes varigutavdrift Karakteristikkav risiko som funksjon av sannsynlighetog konsekvenser gitt i tabell 1. Tabell 1 Samlet risikovurdering Konsekvens: 1. Ubetydelig. Mindrealvorlig. lvorlig 4. Sværtalvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 1. Sannsynlig. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderesut fra kostnad i forhold til nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhetsogberedskapsarbeid i kommunene (001). Block Watne S splan Viak S

41 ROS-analysefor Linnheia Nord 5 UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTK Mulige/aktuellehendelser,risikovurderingog relevante tiltak er sammenfatteti tabell. Tabell Bruttolistemulige uønsketehendelser Hendelse/Situasjon ktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold.Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaketmedføre risiko for: 1. Masseras/-skred, utglidning(erområdet geotekniskustabilt). Snø-/isras Nei. Flomras Nei 4. Elve-/bekkeflom Nei Ja Et jorde i østredelav planområdet.forøvrig fjellgrunn. 5. Tidevannsflom Nei 6. Radongass Ja 7. Sulfidholdiggrunn Nei Områdeter ikke kartlagt mhp radon. Boligbebyggelsen forutsettes sikretmed radonsperremot grunnen. Vær, vindeksponering.er området: 8. Vindutsatt Nei 9. Nedbørutsatt Nei Natur- og kulturområder 10. Sårbar flora Nei Naturmangfoldeti området er kartlagt. 11. Sårbar fauna Nei 1 Naturmangfoldeti området er kartlagt. 1. Verneområder Nei 1. Vassdragsområder Nei 14. Fornminner(automatisk fredete kulturminner) Nei 4 4 Det er flere fornminneri området. 15. Kulturminne/-miljø Ja Steingjerder. Menneskeskapte forhold Strategiskeområderog funksjoner. Kanplanen/tiltaket få konsekvenserfor: 16. Vei, bru, jernbane, knutepunktinkl terminal Nei 17. Jernbane Nei 18. Flyplass Nei 19. Havn, kaianlegg Nei 0. Sykehus/-hjem,kirke Nei Block Watne S splan Viak S

42 ROS-analysefor Linnheia Nord 6 1. Brann/politi/sivilforsvar Nei. Kraftforsyning Nei. Vannforsyning, renovasjon/spillvann Nei 4. Forsvarsområde Nei 5. Tilfluktsrom Nei 6. Område for organisert idrett/lek 7. Park; rekreasjonsområde; uorganiserteaktiviteter 8. Vannområdefor friluftsliv Nei Forurensningskilder.Berøres planområdetav: 9. kutt forurensning Nei 0. Permanentforurensning Nei 1. Støvog støy; industri Nei. Støvog støy; trafikk Nei. Støy; andre kilder Nei 4. Forurensetgrunn Nei Ja 1 Det er en etablertridesti som blir noe berørtav planområdet. Ja Grøntområdei tilknytning til eksisterendeboligområde. 5. Høyspentlinje(stråling) Ja 1 Kraftledning krysser planområdet. 6. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver, olje/gass, radioaktivitet) Nei 7. vfallsbehandling Nei 8. Oljekatastrofeområde Nei Medførerplanen/tiltaket: 9. Fare forakutt forurensning Nei 40. Støyog støv fra trafikk Ja 1 Utbygginggir trafikk, men ikke ut overnormal trafikk i boligområder. 41. Støyog støv fra andre kilder Nei 4. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiverosv) Nei 4. Takras Nei Transport. Er det risiko for: 44. Ulykke med farlig gods Nei 45. Vær/føre begrenser tilgjengelighettil området Nei Trafikksikkerhet 46. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Normalt farebilde. Håndteres i planarbeidet. Block Watne S splan Viak S

43 ROS-analysefor Linnheia Nord Ulykkemedgående/syklende Ja Normalt farebilde. Håndteres i planarbeidet. 48. Ulykke ved anleggsgjennomføring Nei 49. ndreulykkespunkter Nei ndre forhold 50. Sabotasjeog terrorhandlinger - er tiltaket i seg selvet sabotasje- /terrormål? - erdet potensiellesabotasje- /terrormåli nærheten? 51. Regulertevannmagasiner, med spesiell fare forusikker is, endringeri vannstandmm 5. Naturlige terrengformasjoner somutgjør spesiell fare (stup etc.) 5. Gruver, åpne sjakter, steintipperetc 54. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Nei Nei Nei Nei Nei Nei OPPSUMMERING Tabell Sammenfatningav risikovurderingene Konsekvens: 1. Ubetydelig. Mindrealvorlig. lvorlig 4. Sværtalvorlig Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 14. Sannsynlig 6 10, 15, 7. Mindre sannsynlig 40 1, 6 46, Lite sannsynlig 5 11 Deter totalt registrert fire forhold som vurderes til «alvorlig» eller sværtalvorlig» Hendelse 14 (svært sannsynlig/sværtalvorlig) viser til atdet erautomatisk fredete kulturminner i området. Hendelse 11 (Sårbar fauna) som er vurdert til lite sannsynlig/ alvorlig viser til at den biologiske kartleggingenindikerer at området harpotensial for å kunne være leveområdefor rødlistet flaggermus. To forhold knyttet til trafikksikkerhet(hendelse 46 og 47) er identifisert som potensielt alvorlige hendelser. Dette er imidlertid uttrykk for detgenerelle farebildet knyttet til trafikk i området, og anses ikke for å innebære fare ut overdet en må regne som normalt. Block Watne S splan Viak S

44

45

46

47 NOTT Oppdragsgiver: BLOCK WTNE S Oppdrag: 5688 Linnheia Nord Del: Dato: Skrevetav : Øivind Hugsted Kvalitetskontroll: LINNHEI NORD - ENERGIUTREDNING 1 BKGRUN N Grimstad kommune har i 1., pkt. d. og e. bestemtat nye reguleringsplanerskal avklare klimakonsekvenserog energiforsyning: d. Det skal redegjøres formiljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvensermed særlig vekt på transport. Planen skal dokumentereat hensynet til kollektivtrafikkens fremkommeligheter forsvarlig ivaretatt på kortog lang sikt. e. Energiforsyningbasertpå fornybar energi skal utredes og andelen fornybar energi skal fastsettes. Det skal videreutredes om deterbehov for tilrettelegging for bruk av vannbåren varme til valgte energiløsning. Grimstad kommune har videre vedtatt overordnede arealstrategiersom blantannet innebærer: Konsentrert bebyggelse langsdefinerte kollektivakser. Nyeboligområder bør haen differensiertboligmasse. Sammensetningenavnyeboliger børbestå av70% konsentrert bebyggelseog 0% eneboliger. PLNOMRÅDETS BELIGGE NHET OG UTNYTTELSE. Linnheia Nord grenser til Engene Terrasse («Engene Platå») i rendal kommune. Området ligger ved fv 40 som erhovedkollektivaksen mellom Grimstad og rendal. Det erom lag,5 km til Fevikog til Nedenes i rendal. Det legges til rette for en blandet utbyggingmed eneboliger og konsentrert boligbebyggelse. Dette er i tråd med nasjonale føringer for klimavennlig arealforvaltningog samsvarermed kommuneplanenshovedprinsipper forarealdisponering langs kollektivakser/servicetilbud. Videreer ogsåboligutbyggingmed konsentrert bebyggelse(høy utnytting) etmål som er nedfelt i forslag til kommuneplanen splanviak S - Havnegården,Kystveien rendal asplanviak.no

48 NOTT.1 Tiltaket Foreløpig planbeskrivelseinneholder i alternativ1 10 boenheter i småhusbebyggelseog til sammen mellom ca. 45 og 65 leiligheter i leilighetsbygg/blokker(med eller4 etasjer). Planforslagets alternativ inneholder en ekstra 8-mannsbolig og dermed 111 boenheter i småhusbebyggelse. Tabell 1 Fordeling av typebebyggelseogboenheter. Boligtype Områder Etasjer ntall Boenheter Leilighetsbygg Bb10-5,Bb11-1,Bb mannsboliger Bk10-4,Bk1-,Bk1-4,Bk Vertikaldeltetomannsboliger Bk Eneboligeri kjede Bk10-,Bk11-,Bk1-1 /1 + U Frittliggendeeneboliger Bf10-1,Bf10-,Bf11-4,Bf11-5, /1 + U 6 6 Bf1- Sumboenheter ndelen avde ulike boligtypeneer om lag: Leilighetsbygg/blokkbebyggelse 8 % 8-mannsboliger % Vertikaldelte tomannsboliger 6 % Eneboliger i kjede 7 % Frittliggende eneboliger 15 % Dette innebærerat om lag % avboenhetene erenebolig er. Planforslagets alternativ er da ikke tatt inn i beregningen.. Energibehov Block Watne har foretattberegninger av sine bygg. Beregningeneviser atde ligger under kravene i TEK 10, som innebæreret spesifiktårlig forbruk på 10 kwh/m (småhus) og 115 Kwh pr. m² for bygninger over 500 m BR. Dette er forbrukstall som gjelder beregnet energiforbruk som følge avbygningstekniske kvaliteter beregnet etter NS 01. Bygninger over 500 moppvarmet BR skal i henhold til TEK 10 prosjekteresog utføres slik atminimum 60 % avnetto varmebehovkan dekkesmed annen energiforsyningenn direktevirkendeelektrisitet hos sluttbruker. Forbygninger inntil 500 m oppvarmet BR skal prosjekteres og utføres slik atminimum 40 % avnetto varmebehovkan dekkes med annen energiforsyningenn direktevirkendeelektrisitethos sluttbruker. Linnheia Nord - Energiutredning

49 NOTT LTERN TIVE ENERGIKILDER.1 Biobrensel Biobrensel anses som CO nøytraltog erderfor en gunstig løsning i forhold til klimagasser. De vanligste bioenergikildeneer ved, flis, bark, lignin (avlut) og alkoholer fra skogbruk og skogsindustri. Halm, husdyrgjødsel,energiskog, gras, planteolje, alkoholer ogbiogass fra jordbruk og agro-industri. Organiskavfall fra næringsmiddelbransjen,husholdninger og biomassebasertindustri. De vanligste bruksområdeneer: Ved og pellets i mindre ildsteder Flis, bark, halm, briketter og fast avfall i større varmesentraler Foredlet biobrensel i småog store kjeleanlegg Biogass avgjødsel ogavfall til kraft/varmeproduksjon Biobrensel kan medføre lokale luftutslipp av høye utslipp av NOx og svevestøv.dettegjelder spesielt vedfyring, men også for større biobrenselanlegg.dette er imidlertid et problem som først og fremst er knyttet til større anleggogmer tettbygde strøk.. Solene rgi Solenergi er en tilnærmet utømmelig energikilde. Utfordringenhar vært å finne effektive måter/løsningerfor åutnytte solenergien. I hovedsak kan energien fra solen passivteller ved åprodusere strøm. Prinsippetbak passiv solvarme går ut på å slippe solvarmen inn i huset. Utnyttelseavpassiv solvarme inkluderer en tilpasset arkitektonisk utforming, valg av bygningsmaterialerogbygningensorientering i terrenget som samletgir en reduksjon i oppvarmingsbehovet.med solfangere kan en del avoppvarmingsbehovet dekkes av varme fra solen. Solcellepaneleromformer solvarmetil elektrisk energi. Deter imidlertidhøye kostnader forbundetmed etablering av større anlegg, noe som gjør dette alternativet lite attraktivt. Utnyttelse av solenergi i Norge har en utfordringpga solinnstrålingenessesongvariasjoner som er lavnår behovet er størst i forhold viktige bruksområder,for eksempel romoppvarming.dersom en velgerå benytte solenergi som energikilde, måma n kunne lagre energien, ellerha et alternativt system for energioppdekkingnår solen ikke skinner.. Varmepumpe Varmepumper henter varme fra omgivelsene, luft, vann, berg eller lignende. Varmepumpen må tilføres elektrisitet,men kan gi ut -4 ganger så myeenergi. Pumpen installeres som oftest hos forbruker, ogkan også overføre varmen til vannbåren installasjon,gjernegjennom et sentralt varmeanlegg i en større installasjoneller småmindre lokale anlegg..4 Gass Gass eret fossilt brensel som bidrar til øket CO-innhold i atmosfæren. Deter altså ikke noen fornybar energikilde. Det kan allikevel væreaktuelt åbenytte gass som spisslast i en varmesentral som et alternativ til oljeeller elektrisitet. Linnheia Nord - Energiutredning

50 NOTT 4 ENERGIFLEKSIBILITET Energifleksibilitetinnebærermuligheten for bruk avandre energikilder enn elektrisitet. Ved å installere en varmesentralfor vannbåren varme i bygningene harman lagt til rette for energifleksibilitet,og en er dermed ikkebundet til enbestemt energikildeda varmesentraler kan benytte forskjellige energikilder. Demeste aktuelle innen gruppen alternativeenergikilder er ulike former for biobrensel som for eksempel flis og pellets, varmepumpeeller solenergi, gjerne i kombinasjon. En varmesentralkan også etableres for hele området og forsynes med nær-/fjernvarme. Benyttelse av fjernvarme forutsetter at deteretablert nødvendig infrastruktur. Slik infrastruktur finnes som regel kun i sentraleområdereller i tilknytning til områderhvor det er muligmed å utnytteenergi fraavfall ellerprosessindustri ellerandre lett tilgjengelige energikilder avet visstomfang. Dersom investering i en varmesentral skal være lønnsom, må det totale varmebehovet være aven viss størrelse. vstanden mellom bygningene vil selvsagt ha storbetydning for kostnadene til distribusjonsnettet,og ogsåeffektiviteten til hele systemet. Lange transportstrekkgir større tap og høyere investeringer. Grimstad kommune har pr i dag ingen anlegg for fjernvarme. 5 KONKLUSJON OG NBEFLI NG Linnheia Nord vil bestå aven blanding aveneboliger, kjedete eneboliger og blokkbebyggelse.det vil være en trinnvis utbygging hvor utbyggingstempoetbestemmesav etterspørselen. Det finnes fleremuligheter for åutnytte fornybar energi i bolig, men ikkealleer like kostnadseffektive.husmed radiatorer ellerannen vannbåren varmehar den beste forutsetningenfor åutnytte alternativeenergikilder. Boliger uten vannbåren oppvarming kan i tillegg utnytte solenergientil oppvarming av tappevann, gjerne i kombinasjon med en luft/luft varmepumpefor oppvarmingavbolig. Detteanses imidlertid ikke til å være egnet som hovedkilde for den tiltenkte bebyggelsenpå Linnheia Nord, og anbefalesderfor ikke. En legger til grunn at bygningsmassenvil tilfredsstille karvene som er satt i teknisk forskrift. Samt Husbankens tiltakspakke som innebæreren skjerpingavutvalgte energitiltak i TEK Dette innebæreret lavtenergibehov i detenkelte enhetene. Foreneboligene vil kravet i teknisk forskrift væreoppfyltmed el og ildsted. Etablering avalternativeenergikilder i form av vannbåren varme vil innebære såpass store kostnader at disse ikke står relasjon til behovet som skal dekkes. En leggerderfor til grunn at vanlig vedfyring/ildstedtilfredsstiller kravet i TEK 10om at bygninger under 500m BR skal ha 40% av varmebehovet dekkes avalternativeenergikilder. Et sentralt krav i TEK 10 er at bygningover 500m oppvarmet BR skal prosjekteres og utføres slik atminimum 60 % avnetto varmebehovkan dekkesmed annenenergiforsyning enn direktevirkendeelektrisitethos sluttbruker. Dette vil gjelde forblokkbebyggelsen og 8- Linnheia Nord - Energiutredning 4

51 NOTT mannsboligene.siden fjernvarme ikkeeret alternativ for Linnheia Nord vil dette best kunne løsesmed varmesentral/varmbårenvarme. Etablering avet fjernvarmenett,eller nærvarmenettfor områdeter ikke realistisk. Med de opplysningersom foreligger per i dag, vil det være mest aktueltå legge til rette for vannbåren varme i blokkbebyggelsen.hvilken typegrunnlast som skal benyttes tas det ikke stilling til her, ut over at det ikke vil væreaktueltmed fossil energi. Etablering av varmeanlegg i 8-mannsboligeneanses som lite hensiktsmessigda et slikt anlegg ikke kan bygges inn i de planlagteboligene ogdet vil forøvrig være vanskeligå drifte/vedlikeholdefor beboerne. For eneboligene, vertikal delteeneboliger og 8-mannsboligeneanses kombinasjonenmed el og ildsted å være mest hensiktsmessigog tilstrekkelig. Med varmesentral og vannbåren varme i blokkbebyggelsenvil om lag 40% avboligenhetene kunnedekke varmebehovetmed alternativeenergikilder. Linnheia Nord - Energiutredning 5

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 ' ' M U F C V Q W V T G N C I I T W P M C T V $ - ( M U F C V Q W V T G N C I I T W P M C T V $ - ( 0 1R R 10 1,9 14,6 1 15, x0 1 6,0 1 6,45 0 R 16,99 1 7, ,.5 1 9, ,66 0, 5 1,00 R l e bakdr jo i 1,66 s egg le t, 0 R,00 n epsy øh U V G O U V G O V U [ V U [ C C KP KP Q T F Q T F - - E D Å R M O IG L O B D R O N I E H N IN L k g./ ṃ m G H G H W T W T P P M U L Q M U L Q R T Q L G R T Q L G T V T V - C - C,66 4,04 0 R 4,15 4,5 4,5 4,45 4,55 4,65 4, ,85 6 F _ o m r gb 4,95 0 R 5, S U B 5 R F S _ o x 6 R R.5 4 R.5 4x0 8 m B Y % 5 B % m B % 8 Y B % 4 R8.1 6x0 4 R f_ V S f_ 5 8 R VS_o m B % 8 Y B % 0 x FS_o.5 VS_o m G x4 % m B4 Y B % 0R 4 8 V S _ a 4x0 4 E o _ 6 P S f_ k. h s % im 8 s m7 e g 0. B1 Y s B k a % m.6 R R B R f _ % 5 m4 Y B % 4 K E L f_ F N L _ a m 5 m F G _ o m R 5 m 5 1 G8 5 4 m F G 1 _ o C H P S f_ 0 x 0.90 % 8 m B Y B % R B1-1 m 4 11 k 1 B k. h s im s e g. s k a m 0x6 R 10 % 6 Y B %.74 C H.4 0x R f_ b B 1 E _ o k m. g./ ṃ m % 7 Y B % 1 P f_ T V F _ K o.0 o R - m 7 6 f1 1 B C H % 0 4 Y B % C H 1 K E L f_ 1.74 C H m P f_ b 1 B 6x0 + k m. g./ ṃ m E T E L S L B K E L f_ % 5 Y B % m K E L B R 1. C H m k 1 B 7 F _ o C H - 1 m f1 1 B x % 5 Y B % m % 5 Y B % K E L R10.0 5,14 8,81,5 R 18, R 5 4 R f_ 8 F _ o m f_ KV4 - m 19 1 k B % 5 4 Y B % K E L S L T R V K R 18,65 5, 15 5, ,15 8, ,0 1 8,1 K E L f_ m R f_ , 8 1 7, x VK_o R f_ - m f1 B -6 1m 8 1 k B R0 7.9 C H 5 R 5,7, % 4 Y B % % 4 Y B % 7, k 1 B 6.99 % m8 Y B % E _ o 9, f1 B -4 m 17 1 f1 B 1, m k 5 B.0 5 % 5 m Y B % % 8 Y B % % 0 4 Y B % 1, P f_ o_kv 4.9 9, , m k B 6, % 5 Y B % 4,1 16 R5 16,89 C H 1.99, R f_ E _ o 1 5,8 R P f_ C H 1 5,50,6 1, x b B 4 K E L f_ - 0m 16 k 9 B R 1 5,19 m k m. g./ ṃ m % 5 Y B % % 8 Y B % 14,87 8, ,76 15,05 R o _FT o _KV 6 f _ R 15,55, , ,55 6 x ,94 5 F _ o o _GS m 4 0x L _ a m

78

79

80 LINNHEINORDBOLIGOMRÅDE

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE UTBYGGER: EiBjor AS UTARBEIDET AV: i samarbeid med DATO: 24.08.11 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER SKISSEPROSJEKT: LANDSKAP: (innspill til revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune

Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune Planbeskrivelse til reguleringsplanforslag i Trollkleiva Nord, Hallenskog, Røyken kommune Utarbeidet av sivilarkitekt Mnal Randi Slåtten Revidert 03.03.2011 Side 1 av 21 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE OKTOBER 2014 ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE (PLAN ID 217) Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2754-10 Arkiv: 023723600 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 03.03.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN LILLESANDVEIEN, SKAREGRØMSVEIEN OG MARKVEIEN I GRIMSTAD KOMMUNE

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN LILLESANDVEIEN, SKAREGRØMSVEIEN OG MARKVEIEN I GRIMSTAD KOMMUNE OKTOBER 2014 ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN LILLESANDVEIEN, SKAREGRØMSVEIEN OG MARKVEIEN I GRIMSTAD KOMMUNE (PLAN ID 220) Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 6 4613 Kristiansand

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-analyse Statens vegvesen E6 Kvithammar - Åsen Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Oppdragsgiver:

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE

ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE INNHOLD 1 Innledning... 1 1.1 Om ROS-analyser... 1 1.2 Metodikk... 2 2 Om tiltaket... 2 3 ROS... 2 3.1 Innledning... 2 3.2 Risikovurdering...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 Trondheim, 10.07.2013/ Rev.22.10.2013 Jann Fossum 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Planen er utarbeidet av Solem Arkitektur AS

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype ROS-analyse 2012-02-15 KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (12) KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer