LOKAL ENERGIUTREDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL ENERGIUTREDNING"

Transkript

1 LOKAL ENERGIUTREDNING Versjon Repvåg Kraftlag Måsøy kommune 2008 Side 1 av 36

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 4 FORUTSETNING OG INFORMASJON... 5 Mål for arbeidet... 5 Historiske data... 6 Energigradtall for kommunen... 6 Temperaturkorrigering av forbruket... 7 Info Måsøy kommune... 8 Kommuneplan... 9 Folketall... 9 Boligtall ENERGI INFRASTRUKTUR Strømnettet Alderssammensetning Avbruddsdata Repvåg Kraftlag ENERGIPRODUKSJON Havøygavelen Vindpark Energibalanse ENERGIBRUK Elektrisitet Andre energikilder Annen stasjonær energi ENERGIPROGNOSE OMRÅDER MED ENDRING Utnyttelse av lokale energiressurser VEDLEGG Energiaktører Netteier Repvåg Kraftlag Arctic Wind AS PowerON AS Områdevis utvikling i energibruken Ingøy Rolvsøy Slotten-Lillefjord Snefjord Måsøya Havøysund Energikrav TEK Kort om aktuelle teknologier Side 2 av 36

3 Vannkraft Naturgass Vindkraft Varmepumper Sjøvannsvarmepumper Definisjoner Avbruddsindekser Side 3 av 36

4 Lokal energiutredning MÅSØY KOMMUNE 2008 INNLEDNING Arbeidet med denne lokale energiutredning har vært organisert som et eget prosjekt i Repvåg Kraftlag. Ansvarlig utgiver hos Repvåg Kraftlag har vært Oddbjørn Samuelsen. I tillegg har flere andre personer hos Repvåg Kraftlag bidratt med informasjon og grunnlagsdata. PowerON AS ved Geir Ove Teigen har bistått i arbeidet med denne utgaven av Lokal energiutredning for Måsøy kommune. Prosessen med lokale energiutredninger startet opp i januar 2004 og med offentliggjøring av første utgave i desember Arbeidet med denne oppdateringen startet medio oktober og vil pågå fram til offentliggjøring av rapporten den Arbeidet har bestått av en kombinasjon av møter med utstrakt datautveksling i periodene mellom møtene. I årets utgave er det gjort en del redaksjonelle grep ved å flytte mer bakgrunnsinformasjon til vedlegget, i tillegg til bruk av ny layout. Offentlige møte er planlagt til januar Honningsvåg 29. desember 2008 Adm. Direktør Oddbjørn Samuelsen Side 4 av 36

5 FORUTSETNING OG INFORMASJON Utarbeidelse av lokal energiutredning er et forskriftskrav, nedsatt av Olje og energidepartementet, og trådte i kraft Frist for offentliggjøring av denne utgave, er satt til Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger, som gir samfunnsøkonomisk resultater på kort og lang sikt innenfor kommunens områder. Mål for arbeidet trådte forskrift om energiutredninger i kraft. Gjennom forskriften pålegges områdekonsesjonæren Repvåg Kraftlag å utarbeide årlige lokale energiutredninger, for de kommunene som inngår i områdekonsesjonen. For utredningsansvarlig Repvåg Kraftlag har hovedmålsetningen vært å framskaffe informasjon om energibruk og energiproduksjon og dermed skape større interesse rundt energispørsmål lokalt i kommunen. Med bakgrunn i lokale energiutredninger og det fokuset som nå er på energi og klima, tror områdekonsesjonærene at interessen vil øke hos kommuner og andre energiaktører. Nytt av året er regjeringens økte satsing på energiomlegging. Denne sammen med innføring av energidirektivet og den nye PBL med tilhørende TEK, vil legge sterke føringer for energivalg ute i kommunene. Fra å ha en nasjonal målsetning på energiomlegging på 10 % innen 2010, økes målet nå til 30 TWh innen TWh tilsvarer 25 % av elforbruket målt mot basisåret Hvor mye ønsker Måsøy kommune å bidra med i denne nasjonale dugnaden for energiomlegging? Grunnlaget er beskrevet i denne utredningen, men utfordringen for kommunen blir å styre denne energiomleggingen. For å løfte energiarbeidet opp på et strategis nivå, har ENOVA et eget Energi og Klimaprogram myntet på kommunene. Lokale energimål og forprosjekt på varmeanlegg, vil således kunne bidra til forutsigbarhet for eksisterende og nye energiaktører i kommunen. I så måte er også samarbeidet mellom områdekonsesjonær Repvåg Kraftlag og kommunen viktig, slik at man oppnår de beste energiløsningene lokalt. For netteier vil det være vesentlig å vite om energikravene blir fulgt opp lokalt, slik at egne investeringer kan optimaliseres. Uten en klar strategi fra kommunen må netteier ta hensyn til både varmebehovet og annen elektrisk bruk, i sin planlegging av nye anlegg. Dette kan gi en unødvendig overkapasitet i nettet, med påfølgende økte kostnader for kundene. Side 5 av 36

6 Historiske data Data for andre energikilder enn el og fjernvarme er kun tilgjengelig for er derfor det siste året hvor all sammenlignbar statstikk er tilgjengelig. For el er imidlertid statistikken oppdatert for Energigradtall for kommunen For å ha et sammenligningsgrunnlag for energibruken over tid, er det valgt å temperaturkorrigere forbruket. Metoden som benyttes er den samme som ENOVA bruker i bygningsnettverk og betegnes gradtallmetoden basert på energigradtallet. Utgangspunktet er en summering av antall grader døgnmiddeltemperaturen ligger under +17 C. Man antar dermed at det ikke er noe fyringsbehov når døgnmiddeltemperaturen er høyere enn +17 C. I litteraturen blir energigradtallet derfor ofte nevnt som fyringsgradtallet, som et mål på oppvarmingsbehovet. Tar man utgangspunkt i døgnnormalene for Måsøy i perioden vil det normale energigradtallet være på Forskjellen mellom årets energigradtall og normalen, brukes til å korrigere det temperaturavhengige forbruket. For alle årene i perioden bortsett fra 1998, har oppvarmingsbehovet vært mindre enn normalt pga høye temperaturer. Energigradtall Måsøy ,5 % ,0 % ,5 % ,0 % ,5 % ,0 % Norm: ,5 % -5,0 % Måsøy Normal gradtall Lavere enn normalt 7,5 % 7,2 % 9,3 % 10,6 % 6,4 % 5,0 % 5,1 % 8,0 % 5,4 % -1,6 % -7,5 % Side 6 av 36

7 Temperaturkorrigering av forbruket For å finne det temperaturavhengige forbruket er det valgt å oversette forbruksdata på de ulike kundesegmentene ved Bergverksdirft og oljeutvinning 0,40 regnskapsrapporteringen, til Annen industri 0,40 gjenkjennbare bygningstyper. Fjernvarmeverk 0,70 Eksempelvis blir da 55 % av Bygge og anlegg 0,40 husholdningenes energiforbruk Varehandel 0,25 Hotell/resturant 0,20 temperaturkorrigert. Det vil si at det Bank og forsikring 0,40 settes likhetstrekk mellom eneboliger og Off forvaltning 0,40 husholdninger. Undervisning 0,60 Helse/sosial 0,60 Tjenesteyting ellers 0,40 Post og telekom 0,40 Jernbane/forstadsbane Hjelpevirksomhet for transport 0,40 Jordbr, skogbr, fiske 0,70 Drivhus/veksthus 0,70 Husholdninger 0,55 Hytter/fritidshus 0,55 Gate/veilys 0,00 Tabellen under viser de temperaturavhengige andelene av forbruket i de ulike delområdene, hvor Repvåg Kraftlag har områdekonsesjon. Tabellen er beregnet utifra eltariffene i 2005 og er Temp.andel 2005 Temp.andel 2005 Nordkapp 25,0 % Ingøy 41,3 % brukt som snitt for alle Skarsvåg 48,6 % Rolvsøy 50,8 % årene med Gjesvær 43,7 % Slotten/Lilllefjord 49,6 % temperaturkorrigering. Kamøyvær 46,5 % Snefjord 46,8 % Skipsfjorden 21,7 % Måsøya 49,3 % Normansett/Flyplassen 34,8 % Havøysund 47,6 % Kobbhullet 40,1 % Måsøy kommune 47,3 % Nordvågen 50,0 % Honningsvåg sentrum 46,2 % Områdevis temperaturfølsomhet Storbukt/Holmbukt 49,6 % Basert på NVE/SSB statistikk 2005 Sarnesfjorden 41,3 % Kåfjord 45,2 % Repvåg 42,2 % Nordkapp kommune 45,2 % Side 7 av 36

8 Info Måsøy kommune Måsøy kommune, som ble eget herred allerede i 1839, ligger lengst nord-vest i Finnmark fylke på 71 grader nord. Kommunen har sitt fastland på Porsangerhalvøya, og består i tillegg til dette av 5 større øyer (Havøya, Måsøya, Ingøya, Hjelmsøya og Rolvsøya) og nærmere 400 mindre øyer, holmer og skjær. Mest kjente holme er Fruholmen med sitt fyr, som er det nordligste bemannede fyr i Europa. Totalt areal (land og sjø) er på km². Kommunen er tilknyttet riksveinettet via RV 889, og har daglige anløp av hurtigrute og hurtigbåt til øydistriktet. Kommunen har omkring 1400 innbyggere. Hovednæring er fiske og fiskeindustri. Det er omkring ferskvann i kommunen. I mange av disse er det fiskemuligheter hvor ørret og røye er de mest utbredte fiskesorter. I fjordene (fra svabergene) og ute på sjøen (fra fiskebåten) er det rikelige muligheter til havfiske. Kommunen har også gode bær- og jaktmuligheter. Andre faktaopplysninger: Høyeste fjelltopp Gardevarri 634 m.o.h. Største vann Havvatnet (Avvzejavrre 3,6mvkm) Største vassdrag Hamnedalen (Ryggefjord) og Snefjordvassdraget Største øy Rolvsøy 89 kvkm Vestligste punkt Tunæringen (Rolvsøy) Østligste punkt Kvitstein (Vilgesgcedgi, Magerøysundet) Nordligste punkt Fruholmen Sørligste punkt Gardevarri Nærmeste flyplass Banak, Lakselv Forskjell flo og fjære ca. 3 meter Avstand til E6 90 km Grenser til følgende kommuner Hammerfest, Kvalsund, Porsanger og Nordkapp Geografisk beliggenhet 71 grader nord Høyeste byggverk Langbølgemast på Ingøy meter Største byggverk Vindturbinparken i Havøysund - 16 turbiner a 80 meter Midnattssol fra 17. mai til 1. august Side 8 av 36

9 Kommuneplan Måsøy kommune har utarbeidet en kommuneplan hvor også energi er nevnt, i forbindelse med etablering av nye næringer. I tillegg er det tatt med et energipunkt under infrastruktur, hvor kommunen ønsker å jobbe for sikker strømforsyning til hele kommunen. Delmål 5.7.3: etablere nye næringer Kommunen vil bidra til at det gis muligheter for å satse på nye næringer som skaper ringvirkninger for lokalsamfunnet. Det må satses på at etablering av vindkraftverket gir ringvirkninger for lokalsamfunnet. Folketall Folketallet i kommunen ved inngangen av 2008 er på 1333 personer, som er en økning på 14 personer siden januar Folketallet i kommunen har imidlertid en nedgang på 11 % de siste 10 årene. Diagrammet viser også at folketallet har hatt en nedgang på 28 % de siste 20 årene. 1,8 % av Finnmarks befolkning bor nå i kommunen Befolkningsendring Måsøy Nedgang siste 20 årene på 28,3 % Resten av fylket ,7 % Nordkapp ,4 % Nedgang siste 10 årene på 11,0 % 500 Måsøy ,8 % 1,8 % av Finnmarks befolkning bor i Måsøy Folkemengde Måsøy Side 9 av 36

10 Boligtall Det er registrert totalt 719 boenheter i kommunen i følge SSB. Dette er en økning på 6 siden Av dette utgjør eneboliger ca 75 %, eller totalt 541 stykker. Det er 50 tomannsboliger i kommunen tilsvarende 7 % av den totale boligmassen Måsøy Tomannsbolig 50 7,0 % Andre bygningstyper 43 6,0 % Rekkehus, kjedehus og andre småhus 39 5,4 % Enebolig ,2 % Boligblokk 36 5,0 % 719 Boliger i alt! Bygning for bofellesskap 10 1,4 % Side 10 av 36

11 ENERGI INFRASTRUKTUR Infrastruktur for energi i Måsøy kommune er svært dominert av strømnettet for levering av elektrisk energi. Noen annen rørbunden infrastruktur for energi finnes ikke. Utover dette består infrastrukturen for annen energi av bil og båtbasert distribusjon. Strømnettet Hovedforsyning av elenergi til Måsøy kommune har historisk skjedd over 66 kv linja over Smørfjord sekundærstasjon. Nedtransformeringen til 24 kv har skjedd i Snefjord og Havøysund transformatorstasjoner. Med etablering av Havøygavelen Vindpark og drift på denne, er området blitt et overskuddsområde. Mye av energien som nå blir matet inn i Havøysund, vil bli eksportert ut av område over Smørfjord sekundærstasjon. Fra Havøgavelen Vindpark er det etablert en egen matekabel på 66 kv til Havøysund transformatorstasjon. I vedlegget er det tatt med en mer detaljert nettmessig beskrivelse av de enkelte energiområdene, som omhandles i rapporten. Alderssammensetning Ser man på enkeltområdene finnes det eldste nettet i Måsøy kommune, ute på Rolvsøy og Ingøy. Her er det en del avgreninger til områder med gamle boliger. Nå blir de kun brukt som fritidshus. Anleggene kan grovt tidsfestet til 1950 tallet. Avbruddsdata Repvåg Kraftlag Diagrammet under viser at hos Repvåg Kraftlag utgjorde ikke lever energi pga av avbrudd, 0,073 % av den totale leverte mengden energi i Det er 5,6 ganger så mye som landsgjennomsnittet, og 1,4 ganger mer enn gjennomsnittet for Finnmark. Tallene viser også en flat utvikling i ILE fra 2006 til Side 11 av 36

12 Tabellen viser en oppstilling av avbruddsindeksene for de ulike nettselskapene i Finnmark. I vedlegget finnes en nærmere beskrivelse av indeksene. SAIFI beskriver for eksempel antallet avbrudd i forhold til antall kunder. Dvs. at Repvåg Kraftlag har 2,0 kortvarige avbrudd og 8,6 langvarig avbrudd pr. kunde. SAIDI viser at hos Repvåg Kraftlag utgjør samla varighet på kortvarige avbrudd 4,4 timer pr kunde, mens samla varighet på langvarige avbrudd utgjør tilsvarende 7,6 timer pr. kunde. Side 12 av 36

13 ENERGIPRODUKSJON I dag finnes det ikke aktører med egen vannkraftproduksjon i Måsøy kommune. I kommunen er det imidlertid installert to større stasjonære dieselaggregat, som kan forsyne Ingøy og Rolvsøy med strøm i en feilsituasjon. Utover dette har Arctic Vind etablert en egen vindpark på Havøygavelen. Havøygavelen Vindpark Havøygavelen vindpark ble satt i drift på Havøygavelen over Havøysund i Anlegget består av 16 vindmøller på 2,5 MW, totalt 40 MW. Årsproduksjonen er stipulert til mellom GWh. Dette tilsvarer mellom 4000 og 4800 husstander med et gjennomsnitts forbruk på kwh. Årsproduksjon var på ca 76,3 GWh i Side 13 av 36

14 Energibalanse Diagrammet under viser energibalansen i hele Repvåg Kraftlag sitt nett. Sammenligner man den totale energimengden ved egenproduksjon og innkjøp, h.h.v. 127,8 GWh, med forbruket på 110 GWh viser tallene et tap i nettet på 17,4 GWh eller 13,6 %. Energibalanse 2007 Luostejok kaft (Valdak); 2,1 Statnett (Skaidi Lakselv); 26,6 Forbruk; 110,4 GWh Havøygavlen; 76,3 Egenprod/innkjøp; 127,8 GWh Repvåg kraftverk; 22,8 Nettap; 17,4 13,6 % Side 14 av 36

15 ENERGIBRUK Energibruken i kommunen kan henføres til elektrisitet og andre energibærere. Oversikten over elektrisitet er godt dokumentert og basert på virkelige målinger. Andre energibærere er basert på SSB statstikk, hvor innhentet data er fordelt ut på den enkelte kommune. I 2006 var total energibruk i Måsøy kommune på 45 GWh. Av dette utgjorde mobilt forbruk 23 %, mens stasjonær forbruk fordelte seg på 63 % el og 6,2 % andre energibærere. Av alt stasjonært forbruk utgjorde elektrisk energi 82 %. Energibruk 2006 Total energibruk på 45 GWh Mobil energi 10,4 GWh 23 % Stasjonær energi 29,5 GWh 75 % Elektrisk energi 28,7 GWh 63 % Stasjonær energi Annen energi 6,2 GWh 18 % Elenergi 28,7 GWh 82 % Annen stasjonær energi 6,2 GWh 14 % Side 15 av 36

16 Elektrisitet Diagrammet under viser at målt forbruk i hele Måsøy kommune har gått ned med ca 3,3 GWh fra 2006 til Høyeste målte forbruk var i 2001 med 30,4 GWh. Det temperaturkorrigerte forbruket var tilsvarende ca 31,0 GWh. For øvrig er temperaturkorrigert forbruk høyere enn målt forbruk i alle årene, bortsett fra Dette året var det kaldere enn normalt i kommunen. I vedlegget er det gitt en nærmere oversikt over utviklingen for enkeltområder i kommunen. Historisk elforbruk Måsøy kommune KWh Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: ,6 % 100, Antall kretser i Ytelse i bruk [kva] Måsøy kommune Måsøy kommune Temp.korr Side 16 av 36

17 Andre energikilder I forhold til energi og klima gir også andre energikilder utslipp til luft. Diagrammet under viser at andre energikilder enn elektrisitet, har hatt økning fra 2000 og til 2003, før forbruket har gått ned igjen i 2004 og Tallene for 2006 viser igjen en økning. Tallene inkluderer mobil energibruk. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Utvikling annen energi Tungolje, spillolje 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 Diesel, etc 11,2 8,1 6,7 7,0 7,6 7,5 7,3 8,6 Bensin, parafin 5,2 5,5 3,9 3,9 3,9 3,8 3,5 3,4 Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 Ved, treavfall, avlut. 1,6 1,3 1,9 1,9 2,5 1,7 1,7 3,8 Kull, kullkoks, petrolkoks 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 Sum Andre 18,5 15,2 12,8 13,1 14,6 13,8 12,9 16,6 Side 17 av 36

18 Annen stasjonær energi I denne sammenhengen er det først og fremst det stasjonære forbruket av annen energi som er interessant. Av stasjonær forbruk i 2006 på 6,2 GWh, ble 4,4 GWh brukt av husholdningene i kommunen. Stasjonær forbruk viser en økning fra 2005 til Stasjonær forbruk annen energi 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Husholdninger 4,7 3,4 3,1 0,4 0,5 2,8 2,5 4,4 Tjenesteyting 0,7 0,8 0,6 0,2 0,4 0,7 0,5 1,3 Industri, bergverk 4,5 1,0 0,5 0,7 0,4 0,8 0,1 0,5 Primærnæringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 9,9 5,2 4,2 1,3 1,3 4,3 3,1 6,2 Side 18 av 36

19 ENERGIPROGNOSE Målt mot temperaturkorrigert forbruk i 1998 har det historiske elforbruket hatt en nedgang på 7 %. Nedgangen de siste 5 årene har vært på 12 %. I framskrivningen av forbruket er det valgt å tru at nedgangen har stoppet opp og at elforbruket igjen vil øke noe. Framover er det derfor lagt inn en liten økning i elforbruket på 0,5 GWh hvert 5 år. Andre energibærere er videreført med dagens nivå. Diagrammet viser da at det totale energiforbruket i kommunen igjen vil nærme seg 30 GWh etter GWh Energiprognose Måsøy 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Forutsetnigner Endring el ,0 % Endring el ,0 % Historisk vekst el. Siste 5 år i GWh -3,6 Prognose vekst i elforbruk pr 5 år 0,5 Ved og fossilt ingen vekst Basis ,0 % Fjernvarme/Nærvarme Fossilt brensel næring Fossilt brensel Husholdning Ved Husholdning Temp.korr el. Historisk Prognose 0, Side 19 av 36

20 OMRÅDER MED ENDRING I Måsøy kommune utgjør energiforbruket av el i Havøysund ca 74 % av det totale elforbruket i kommunen. I Havøysund finnes også de største kraftforbrukerne og en nærhet som kan være interessant med tanke på andre energiformer. Så langt er det imidlertid ikke vurdert som aktuelt å se nærmere på dette området. Utnyttelse av lokale energiressurser Selv om det ikke eksisterer større problemer på tilgangssiden, vil det alltid være interessant og se på bedre utnyttelse av lokale energiressurser. Med bakgrunn i at myndighetene nå satser stort på energiomlegging, bør lokale energiressurser i kommunen kunne utnyttes enda bedre. Måsøy kommune har allerede engasjert seg i forhold til vindkraftanlegg i kommunen. Gjennom utarbeidelse av en egen Energi og Klimaplan kan ny vindkraft integreres, som et viktig energistrategisk virkemiddel i kommunen. I tillegg kan en slik Energi og Klimaplan også ta for seg andre lokale energiformer, som for eksempel sjøvannspumper. Diagrammet viser at innbyggerne i Måsøy kommune slipper ut 7,1 tonn CO 2 ekv. pr. innbygger. 18,0 Kommunevis utslipp av klimagasser pr. innbygger 16,0 Tonn CO2 ekvivalenter pr. innbygger 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kval sund Tana Kaut okei no Ness by Kara sjok Lebe by Annen mobil forbrenning 0,8 1,9 1,8 1,4 1,4 1,1 1,7 1,1 1,5 1,7 1,1 1,4 1,3 1,3 0,8 1,4 0,6 Veitrafikk 8,3 4,1 3,4 7,2 3,2 2,6 3,4 0,9 2,8 1,9 1,1 1,2 2,0 1,5 2,2 1,1 1,1 Andre prosessutslipp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Avfall 3,3 3,0 0,3 0,0 0,2 0,2 1,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,0 Landbruk 3,2 3,6 7,4 3,9 5,3 3,6 1,1 4,3 0,9 1,4 3,0 2,6 0,3 0,8 0,6 0,4 0,4 Oppvarming utenom industri 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 Industri og bergverk 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 Olje og gassutvinning, landanlegg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 16,1 13,3 13,2 12,9 10,5 7,8 7,8 7,1 6,2 6,0 5,6 5,5 4,4 4,4 4,3 3,5 2,5 Pors ange Mås øy Alta Gam vik Hasv ik Lopp Nor dkap Berl evåg Sør Vara Båts fjord Ham.fest Side 20 av 36

21 Energiaktører VEDLEGG I det etterfølgende er det gitt en oversikt over viktige energiaktører i kommunen og av de som har bidratt til utarbeidelse av denne rapporten. Netteier Repvåg Kraftlag Repvåg Kraftlag A/L er et produksjons- og fordelingsverk med forsyningsområde i Nordkapp og Måsøy kommuner, samt deler av Porsanger og Kvalsund kommuner. Kraftlaget har leveranse til ca kunder, med et totalt forbruk i et normalt år på ca 120 GWh. I 2007 var forbruket 110 GWh, hvorav 62 % ble levert i Nordkapp kommune og 23 % i Måsøy kommune. Leveranser kommuner Totalt 110 GWh Måsøy 25,2 GWh 22,8 % Nordkapp 68,8 GWh 62,4 % Porsanger 13,7 GWh 12,4 % Kvalsund 2,6 GWh 2,4 % Kraftlaget er organisert som et andelslag dannet av Nordkapp, Måsøy og Porsanger kommuner, sammen med bedrifter og privatpersoner i de nevnte kommuner. Administrasjonen ligger i Honningsvåg med avdelinger i Havøysund og Olderfjord. Repvåg Kraftlag A/L har fullført utbygging av toveiskommunikasjon til alle kundene. Arctic Wind AS Driver Havøygavelen Vindpark med til sammen 16 vindmøller a 2,3 MW. Produksjonen i 2006 lå på ca 93 GWh I dag er selskapet eid av: Nuon International Renewables Projects B.V. 56 % Norsk Hydro Produksjon As 44 % PowerON AS PowerON AS har vært innleid som ekstern prosjektleder med ansvar for oppdatering av energiutredningene. Totalt bidrar PowerON AS ved utarbeidelse av energiutredninger, for 6 ulike kommuner Finnmark i Selskapet har også vært bidragsyter til Regional Kraftsystemplan for Finnmark Side 21 av 36

22 Områdevis utvikling i energibruken I det etterfølgende er forbruksutviklingen historisk vist for avgrensede områder i kommunen. Ingøy Ingøy får forsyning fra luftledningen på Rolvsøy. Under Trollsundet ligger en 12 kv sjøkabel, videre fra Kuhelleren til Finnes er det en 12 kv luftledning. Det er kun kirkestedet Ingøy og Fruholmen fyr ved Finnes som er fast bebodd, ellers kun fritidsboliger. Det er til sammen 12 nettstasjoner på Ingøy. Kirkestedet Ingøy forsynes av 3 nettstasjoner, alle med ensidig innmating. På Kurishøyda ved stedet Ingøy, ligger Ingøy langbølgesender med egen nettstasjon. Her er det installert et dieselaggregat med ytelse 600 kva for forsyning av senderen, samt resten av øya i feilsituasjoner og ved arbeid på linjenettet. Diagrammet viser at temperaturkorrigert forbruket har variert mellom 2,4 GWh og 0,8 GWh de siste 10 årene var det året med både høyeste målte og temperaturkorrigerte forbruk. Energimessig forbrukes 6,8 % av den elektriske energien i kommunen i dette området. Historisk elforbruk Ingøy KWh Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: ,5 % 6,8 % Antall kretser i 2007 Ytelse i bruk [kva] Ingøy Ingøy Temp.korr Side 22 av 36

23 Rolvsøy Rolvsøy forsynes fra Snefjord trafostasjon med en 24 kv luftledning til Bustad trafostasjon. Derfra via 12 kv sjøkabel til Rolvsøyhamn, videre 12 kv luftledning fram til Trollsundet. På Rolvsøy er det stort sett stedene Gunnarnes og Tufjord som er befolket hele året. Utenom disse stedene forsynes øya av til sammen 7 mastetrafoer. For øvrig brukes husene som fritidsboliger. Til Gunnarnes på østsiden av øya er det en 12 kv avgrening. Stedet forsynes av 3 nettstasjoner, alle med ensidig innmating. Ved Skolen på Gunnarnes er det installert et dieselaggregat med ytelse 450 kva. Dette kan forsyne både lokalt og hele Rolvsøy i feilsituasjoner og ved arbeid på linjenettet. Til Tufjord på vestsiden av øya er det en 12 kv avgrening med til sammen 4 nettstasjoner, alle med ensidig innmating. Diagrammet viser at temperaturkorrigert forbruket har variert mellom 1,6 GWh og 1,0 GWh de siste 10 årene var det året med både høyeste målte og det høyeste temperaturkorrigerte forbruket. Energimessig forbrukes 5,9 % av den elektriske energien i kommunen i dette området. Historisk elforbruk Rolvsøy KWh Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: ,4 % 5,9 % Antall kretser i Ytelse i bruk [kva] Rolvsøy Rolvsøy Temp.korr Side 23 av 36

24 Slotten-Lillefjord Stedene forsynes av 24 kv luftledningen mellom trafostasjonene i Smørfjord og Snefjord, og ledningen kan forsynes fra begge sider. Det er til sammen 8 nettstasjoner, alle med ensidig innmating. Diagrammet viser at temperaturkorrigert forbruk har variert mellom 1,0 GWh og 0,7 GWh de siste 10 årene var det året med høyest målt og temperaturkorrigert forbruk. Energimessig forbrukes 3,2 % av den elektriske energien i dette området av kommunen. Historisk elforbruk Slotten/Lilllefjord KWh Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: ,2 % 3,2 % Antall kretser i Ytelse i bruk [kva] Slotten/Lilllefjord Slotten/Lilllefjord Temp.korr Side 24 av 36

25 Snefjord Tettstedet Snefjord forsynes av en 24 kv luftledning fra Snefjord trafostasjon. Denne luftledningen fortsetter til Havøysund, og kan alternativt forsynes herfra. Ved Snefjord ligger tettstedet Skavika, som forsynes av en avgrening fra 24 kv luftledning fra Snefjord trafostasjon mot Bustad. Snefjordområdet forsynes av 9 nettstasjoner alle med ensidig innmating. Videre dekkes områdene Bakfjord-, Ryggefjordområdet av til sammen 7 transformatorkiosker. Diagrammet viser at temperaturkorrigert forbruk har variert mellom 2,5 GWh og 1,4 GWh de siste 10 årene var det året med høyest målt og temperaturkorrigert forbruk. Energimessig forbrukes 5,6 % av den elektriske energien i dette området av kommunen. Historisk elforbruk Snefjord KWh Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: ,8 % 5,6 % Antall kretser i Ytelse i bruk [kva] Snefjord Snefjord Temp.korr Side 25 av 36

26 Måsøya Måsøy forsynes fra Hallvika ved Havøysund gjennom en 12 kv sjøkabel. Denne går til Larsvika på Måsøy der kabelen går over til 12 kv luftledning. Luftledningen går til Østervågen, med en avgrening til Vestervågen. Det er på disse to stedene det er fastboende. Stedene forsynes av 4 nettstasjoner, alle med ensidig innmating. Det går også en 12 kv luftledning til Sjåholmen, hvor det ikke bor folk. Her er det kun en mastetransformator. Diagrammet viser at temperaturkorrigert forbruk har variert mellom 1,7 GWh og 0,9 GWh de siste 10 årene var det året med høyest målt og temperaturkorrigert forbruk. Energimessig forbrukes 4,3 % av den elektriske energien i dette området av kommunen. Historisk elforbruk Måsøya KWh Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: ,4 % 4,3 % Antall kretser i 2007 Ytelse i bruk [kva] Måsøya Måsøya Temp.korr Side 26 av 36

27 Havøysund Tettstedet Havøysund, på Havøya, forsynes fra Havøysund trafostasjon med to 12 kv kabler til Midtbyen koblingskiosk sentralt i Havøysund, samt en 12 kv kabel til nettstasjonen Kveldsol vest på øya. Fra Midtbyen koblingskiosk er det 4 kabelavganger som forsyner stedet via et 12 kv kabel ringnett. Området Hallvika ved Havøysund forsynes via en 12 kv luftledning, som mates fra Midtbyen koblingskiosk. Deler av Fastlandssiden av Havøysund forsynes av en 12 kv kabel fra Havøysund trafostasjon under sundet og videre opp til Kvalvikfjellet. En 12 kv kabel avgrening fra luftledningen, forsyner videre boligområdet på Klokkerjordet. Resten av Fastlandssiden forsynes av en 24 kv kabel fra Havøysund trafostasjon under sundet, videre over i luftledning. Luftledningen kan også forsynes fra Snefjord trafostasjon. Havøysundområdet forsynes totalt av 24 nettstasjoner, herav 16 med tosidig innmating. Diagrammet viser at temperaturkorrigert forbruk har variert mellom 23 GWh og 19,3 GWh de siste 10 årene var det året med høyest målt og temperaturkorrigert forbruk. Energimessig forbrukes 74,3 % av den elektriske energien i dette området av kommunen. Historisk elforbruk Havøysund KWh Antall timer med maks effektuttak: Utnyttelsesgrad i løpet av året i %: Andel av forbruket i kommunen i %: Antall kretser i ,6 % 74,3 % 23 Ytelse i bruk [kva] Havøysund Havøysund Temp.korr Side 27 av 36

28 Temperaturavhengighet for ulike bygningstyper Diagrammet viser andelen av energiforbruket som er temperaturavhengig for ulike bygningstyper. Dette ihht til ENOVA sitt bygningsnettverk. Prosent % Temperaturavhengig andel for ulike byggningstyper 1,00 0,90 Kilde: Bygningsnettverkets energistatistikk ,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Enebolig Rekkehus og kjedehus Boligblokk Industribygning Lagerbygning Kontorbygning Forretningsbygning - og terminalbygn.ekspedisjons Garasje- og hangarbygning Hotellbygning Bygning for overnatting Restaurantbygning Skolebygning.Universitets - og høgskolebygn Laboratoriebygning.Museums- og biblioteksbygn Idrettsbygning Svømmehall Kulturhus.Bygning for religiøse akt Sykehus Sykehjem Primærhelsebygning.Daghjem/ helse- og sosialbygn Fengselsbygning Beredskapsbygning Side 28 av 36

29 Energikrav TEK Første februar 2007 ble en ny PBL som stiller strengere krav til energiomlegging og energibruk, innført for nye bygg. Riktignok er det innført en overgangsordning, men i utgangspunktet skal minimum 40 % av oppvarmingsbehovet og tappevann dekkes av andre kilder enn el og fossile brensler. I tillegg settes det energikrav til bygninger. Disse kan tilfredsstilles gjennom egne rammekrav eller et sett med gjennomførte tiltak. Rammekravene som er oppgitt er normalisert og gjelder for standardisert klima (Sone 1 Oslo). Ihht Enøk normtall har Sone 7 (Finnmark/Innland Troms) et oppvarmingsbehov, som er ca 42 % høyere. Tabell 6 viser de nye rammekravene for energi, tilpasset Finnmarksklima. Ref klimasone Korriger tabell til klimasone: Finnmark/Innland Troms Areal oppvarmet småhus 160 Korreksjonsfaktor varmebehov 1,42 Netto energibehov korrigert for Småhus Bolig blokker Barnehager Kontorbygg Skolebygg Universitetsog høyskole Sykehus Sykehjem Hoteller Idrettsbygg Romoppvarming * Oppvarming ventilasjonsluft * Vannoppvarming Sum varme Vifter og pumper Belysning Teknisk Utstyr Romkjøling Kjølebatterier Sum Korrigert for Sone: Kulturbygg Lett industri, verksted Forretningsbygg Avrundet sone: Småhus 160 m 2 Ref: PBL Sone Økning i totalforbruket ref. sone 1 25 % 11 % 27 % 13 % 21 % 12 % 14 % 16 % 15 % 20 % 15 % 20 % 22 % * Temp.korrigert Småhus Boligblokker Barnehager Kontorbygg Skolebygg Universitetsog høyskole Sykehus Sykehjem Hoteller Idrettsbygg Forretningsbygg Kulturbygg Lett industri, verksted Romoppvarming 46 % 32 % 50 % 25 % 34 % 23 % 22 % 26 % 31 % 31 % 24 % 43 % 42 % Oppvarming ventilasjonsluft 5 % 8 % 19 % 16 % 23 % 17 % 16 % 20 % 15 % 26 % 18 % 17 % 16 % Vannoppvarming 19 % 23 % 5 % 3 % 6 % 2 % 8 % 11 % 11 % 22 % 4 % 5 % 4 % Sum varme 70 % 62 % 74 % 44 % 63 % 43 % 46 % 57 % 57 % 79 % 45 % 65 % 63 % Vifter og pumper 5 % 8 % 12 % 12 % 15 % 13 % 15 % 18 % 13 % 10 % 15 % 11 % 9 % Belysning 11 % 13 % 11 % 13 % 13 % 12 % 13 % 17 % 17 % 9 % 21 % 11 % 8 % Teknisk Utstyr 14 % 17 % 3 % 18 % 8 % 17 % 13 % 8 % 2 % 1 % 1 % 1 % 10 % Romkjøling 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Kjølebatterier 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 15 % 14 % 0 % 11 % 0 % 17 % 12 % 9 % Side 29 av 36

30 Kort om aktuelle teknologier I det etterfølgende er det prøvd å gi en kort innføring i de teknologiene som i dag anses som mest aktuelt for Måsøy kommune. Her vil imidlertid en rekke forhold være avgjørende for hvilke teknologier, som kan bli aktuelt. Det kan nevnes at både kostnader og rammebetingelser vil kunne styre valget av løsninger framover. I så måte har Måsøy kommune en unik mulighet til, men også et spesielt ansvar for å styre energiomleggingen i kommunen. Vannkraft Selv om tiden for utbyggingen av større vannkraftanlegg ser ut til å være over, har myndighetene blåst liv i en kampanje, samt lagt til rette for satsing på småkraftverk 1. Med forenkling av regelverk og saksbehandling, samt driftsstøtte, håper man på en ny giv for mindre vannkraftanlegg. Ressursoversikt for Måsøy kommune utarbeidet i 2004, viser et potensial på 10,9 GWh for småkraftverk, med en utbyggingspris under 3 Kr/kWh Måsøy - Potensiale for småkraftverk 15, anlegg i kommunen 12, ,0 GWh 30 7,5 MW 20 5,0 10 2,5 0 Samlet Plan kw kw under 3 kr kw under 3 kr kw mellom 3-5 kr kw mellom 3-5 kr SUM potensial Måsøy GWh 35,1 4,4 6,5 4,3 0,0 50,4 Måsøy MW 8,9 1,1 1,6 1,1 0,0 12,6 0,0 1 Strategi for økt etablering av små vannkraftverk OED NVE Potensialet for småkraftverk i Norge Side 30 av 36

31 Naturgass Naturgass gir ved forbrenning vesentlige reduksjoner i utslipp av miljøskadelige forbindelser, sammenlignet med annen fossil brensel. I tillegg har gassen forbrenningsmessige fordeler, som gjør gassen til en populær energikilde 3. Myndighetene har i tillegg lagt opp til en satsing på innenlands bruk av gass. For Finnmark og Nord-Norge har også Snøhvitutbyggingen utenfor Hammerfest gjort temaet høyaktuelt. Nøkkelen framover blir imidlertid å finne fram til rasjonelle distribusjonsløsninger, slik at tilgjengeligheten blir større. Ser man på mulighetene til å fase inn gass i eksisterende bygg og anlegg er det i utgangspunktet to muligheter. Den ene er basert på konvertering fra oljefyrte til gassfyrte kjeleanlegg, mens den andre muligheten går på installasjon av gassfyrte strålevarme. Framover vil det være naturlig også å se på andre bruksområder for naturgassen Kogenerering hvor det samtidig produseres to nyttbare energiformer fra en og samme energikilde, kan være interessant i ulike tilfeller. Her vil imidlertid behovet termisk varme og el eller termisk varme og mekanisk energi, være avgjørende for valg av løsning. Det er i dag mulighet å få tak i anlegg fra noen få kilowatt og opp til flere hundre Megawatt. 3 Kilde:http://www.be-as.no/generelt_naturgass_n.htm Side 31 av 36

32 Vindkraft Det er i dag planer om flere vindkraftutbygging i Måsøy kommune. En ny støtteordning fra ENOVA er omsider på plass og vil i så måte også legge viktige føringer for nye prosjekter. NVE vindatlas viser at kommunen har store områder, med noen av de beste vindforholdene i landet. Dette gjenspeiler seg også i at det allerede er bygd ut en vindpark i kommunen. I tillegg har Norsk Hydro Produksjon AS sendt inn en søknad om å bygge inntil 160 MW i Snefjord Norsk Hydro ønsker å knytte vindparken til kraftledningsnettet via en 132 kv kraftledning fra vindparkens transformatorstasjon til Repvåg Kraftlags transformatorstasjon i Snefjord. Side 32 av 36

33 Varmepumper En varmepumpe 4 henter varme fra luft, jord, fjell, grunnvann eller sjø. Ved hjelp av en mindre mengde elektrisk energi avgis varmen ved høyere temperatur tilpasset oppvarmingsbehovet. Varmepumper er ikke mer mystiske enn kjøleskap. I et kjøleskap hentes varme fra kjølerommet og flyttes ut på baksiden, mens i en varmepumpe hentes varmen i en kilde utenfor boligen, og transporteres inn i boligen. Varmepumper er i dag teknisk sett bedre produkter enn de var for bare ti år siden. Men det er vesentlige forskjeller mellom produktene. Et komplett varmepumpeanlegg for bolig består av flere deler: Et system for å ta opp varmekilden Selve varmepumpeenheten Et varmefordelingssystem i bygget (varmerør i gulvet, radiatorer, eller lignende) Eventuelt en akkumulatortank for å lagre varme Eventuelt en innebygget varmtvannsbereder. Eventuelt tilskuddsvarme (som brukes når det er ekstra kaldt ute) I det etterfølgende kommer en oversikt over ulike typer av varmepumper. For kystkommuner ligger det et stort potensial i forhold til nærhet til sjø. Sjøvannsvarmepumper vil derfor bli beskrevet litt mer utførlig. Uteluftvarmepumper Kan i prinsippet brukes overalt, men er best egnet i kystnære strøk med lang fyringssesong, uten lange perioder med kuldegrader. Når det er under minus 10 C synker energiinnholdet i uteluften så mye at det er mindre interessant å bruke varmepumpe. Begrepet uteluftvarmepumpe dekker svært forskjellige løsninger, både enkle komfortvarmepumper og luft-til-vann-varmepumper. Avtrekksvarmepumper Utnytter energien i avtrekksluften i ventilasjonsanlegg med mekanisk avtrekk. Dette forutsetter at boligens avtrekksluft kan samles i ett punkt. Bergvarmepumper Krever adkomst med boreutstyr for å bore et meter dypt hull på cm i diameter. Hullet plasseres gjerne så nær som 2-3 meter fra grunnmur. Bergvarme er en mulighet for de fleste boliger. Grunnvannsvarmepumper Kan anvendes der det finnes grunnvann i store mengder, gjerne opp i dagen. Innholdet av metallforbindelser og partikler bør ikke være for høyt, da dette kan tette varmevekslerne. 4 Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000 Side 33 av 36

34 Jordvarmepumper Krever at det finnes et areal på m 2 jord hvor det er mulig å grave 0,6 til 1,5 meter, avhengig av teledybden. Sjøvannsvarmepumper Forutsetter for en vanlig enebolig at avstanden til sjøen ikke er mer enn 100 meter. Rørene må ligge på steder hvor de ikke ødelegges av ankring. Slanger med frostsikker væske senkes ned i sjøen og henter opp lagret solenergi. For å spare kwh trengs anslagsvis 200 meter rør. Varmeutbyttet er normalt bedre enn for jordvarme. Det aller beste er om slangene kan ligge i bunnslammet, der temperaturen er enda litt høyere enn i vannet. Jo større dyp, jo mer stabil temperatur gjennom hele året. Rørene legges i stor nok dybde til at rørene får ligge i ro for oppankring, is og bevegelser i vannmassene. Fordeler: Sjøvann har høy og stabil temperatur, og er en meget god varmekilde. Sjøvann er en temperaturstabil kilde også midtvinters. Kan dekke % av det årlige energibehovet. Ulemper: Begroing utenpå rørene kan være et problem, især i sjøvann. Fare for slitasje på kollektoren og derav følgende havari. Merk: Lengste avstand fra huset og ned til sjøen er normalt 100 meter. Blir det lengre, vil kostnader og varmetap øke. Anlegget dimensjoneres og ledningene legges så dypt at isdannelser utenpå rørene ikke oppstår. Når is legger seg utenpå rørene reduseres varmeopptaket. I strandsonen blir det stor slitasje. Dekk godt til slik at rørene ikke ødelegges. Kostnadene for sjøvannspumper vil vanligvis være fra kroner og oppover til , avhengig av størrelse fabrikat og leverandør. Anleggsprisen for kollektor i sjø vil variere med forholdene. Side 34 av 36

35 Definisjoner Aggregat Avbrudd Avkastning Avkastningsgrunnlag Biogass CNG Produksjonsenhet for elektrisk energi. Omfatter turbin og generator Tilstand karakterisert med uteblitt levering av elektrisk energi til en eller flere sluttbrukere, hvor forsyningsspenningen er under 1 % av kontraktsmessig avtalt spenning, jf. EN Avbruddene klassifiseres i langvarige avbrudd (> 3 min) og kortvarige avbrudd (< 3 min). Driftsresultat sett i forhold til avkastningsgrunnlaget. Driftsresultatet er gitt ved årlig inntektsramme for eget nett fratrukket kostnader i eget nett. Gjennomsnittet av inngående og utgående saldo for investert nettkapital, tillagt 1 prosent for netto arbeidskapital. Investert nettkapital er gitt ved førstegangs historisk anskaffelseskostnad. Andel av felles driftsmidler er inkludert. Fornybar energigass som dannes når organisk materiale (biomasse, kloakk) brytes ned av bakterier i et anaerobt miljø (uten tilgang på oksygen). Kjemisk har bio- gass mange likheter med naturgass, men metaninnholdet er mindre (60-70 %). For øvrig inngår % karbondioksid samt små mengder av H2S (hydrogensul- fid), klorider og ammoniakk. Compressed Natural Gas er en betegnelse på naturgass lagret under trykk i en tank. Gassen er komprimert til et trykk på over 150 bar. Distribusjonsnett Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22 kv, med mindre annet er bestemt. Effekt Energi eller utført arbeid pr. tidsenhet. Effekt angis i watt (W). 1 kw = 1000W Effe k ti vi te tsk rav Årlig reduksjon i årlig inntektsramme for eget nett og for fellesnett basert på det enkelte nettselskaps effektivitet og et generelt effektivitetskrav. Elektrisk spenning Et mål for den "kraft" som driver elektrisiteten gjennom en ledning. Spenning måles i volt [V] eller kilovolt [kv] = 1000 volt. Evne til å utføre arbeid - produktet av effekt og tid. Elektrisk energi angis ofte i kilowatt-timer [kwh]. 1 kwh = 1000 watt brukt Energi 1 time. Energigass Samlebegrep for flere ulike brensler i gassform, for eksempel biogass, hydrogen og naturgass. Energigradtall Energigradtall (også kalt fyringsgraddager) er et mål på oppvarmingsbehovet. Energigradtallet (fyringsbehovet) for et døgn defineres som antall grader døgnmiddeltemperaturen ligger under 17 ºC. FordelingstransformatoElektrisk transformator som transformerer ned til forbruksspenning (230V). Generator Roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. Hestekraft Hestekraft Enhet for effekt [hk]. En hestekraft tilsvarer 0,736 kw. Elektrisk ledningsnett med spenningsnivå kv som binder sammen de lokale fordelingsnett innen den enkelte landsdel. Hovedfordelingsnett Hovedfordelingsnett er bindeledd mellom det landsomfattende hovednettet og de lokale fordelingsnett. Hytan Blanding av naturgass og hydrogen, typisk i forholdet 85:15. Høyspenning Elektrisk energi med spenning høyere enn 1000 V vekselstrøm og 1500V likestrøm (i Norge). Kogenerering Samproduksjon av elektrisk kraft og varme, der begge deler nyttiggjøres. Også kalt kraftvarme og varmeintegrerte kraftverk. Tillatelse fra offentlig myndighet for eksempel til å bygge ut vassdrag for kraftproduksjon, til å bygge og drive høyspenningsanlegg Konsesjon osv. Konsesjonær Innehaver av omsetningskonsesjon. Liquified Natural Gas er en betegnelse for flytende, nedkjølt naturgass. Gassen må normalt kjøles ned til om lag -163 C for å holde LNG seg flytende ved normalt trykk. Liquified Petroleum Gases betegner gassene propan og butan, eller blandinger av disse, når de er i flytende form på grunn av LPG nedkjøling og/eller trykk. Magasinprosent Forholdet mellom magasinvolum og midlere års tilløp regnet i prosent. Positiv differanse mellom faktiske inntekter ved salg av nettjenester fratrukket årlig inntektsramme for eget nett, av innbetalt Merinntekt eiendomsskatt og kostnader ved eksternt kjøp av nettjenester. Negativ differanse mellom faktiske inntekter ved salg av nettjenester fratrukket årlig inntektsramme for eget nett, innbetalt Mindre innte kt eiendomsskatt og kostnader ved eksternt kjøp av nettjenester. Naturgass består hovedsakelig av metan (CH4). Naturgass er den mest anvendelige energibæreren som er tilgjengelig i dag, og kan Naturgass brukes til nær sagt alle tenkelige energiformål. Naturgass kan transporteres i rør, eller i tank som LNG (flytende naturgass) eller som CNG (komprimert naturgass). Normal kubikkmeter - gassmengder oppgis i Nm3, som refererer til 1 atmosfære trykk (1013 mbar) og en temperatur på 0 C. 1 Nm3 Nm3 naturgass inneholder omtrent like mye energi som 1 liter fyringsolje og en Sm3 naturgass, om lag 10 kwh. MNm3 = Millioner (Mega) Nm3, GNm3 = Milliarder (Giga) Nm3. Olje- Oljeekvivalenter brukes når ressursmengdene av olje, gass, NGL og kondensatekvivalenter skal summeres. En slik summering kan skje ved å anvende en felles egenskap, (forkortes o.e.) nemlig energiinnhold. Begrepet oljeekvivalenter er knyttet til den Olje- Oljeekvivalenter energimengden som blir frigjort ved forbrenning av de ulike petroleumstypene. Oljedirektoratet benytter følgende omregningsfaktorer basert på typiske brennverdier fra norsk kontinentalsokkel: Regionalnett Overføringsnett mellom sentralnett og distribusjonsnett Reguleringsperiode Periodisk gjennomgang av beregningsgrunnlaget for årlig inntektsramme for eget nett. Reguleringsperioden er minimum 5 år. Rikgass Betegnelse på gassen som kommer fra Nordsjøen, og er en blanding av "våtgass" og "tørrgass". Sentralnett Anlegg i overføringsnettet på spenningsnivå 132 kv eller høyere og som er definert som anlegg i sentralnettet. Standard kubikkmeter - olje og gassmengder oppgis i Sm3, som refererer til 1 atmosfære trykk (1013 mbar) og en temperatur på Sm3 15 C. 1 Sm3 naturgass inne- holder omtrent like mye energi som 1 liter fyringsolje og en Nm3 naturgass, om lag 10 kwh. MSm3 = Millioner (Mega) Sm3, GSm3 = Milliarder (Giga) Sm3. Småkraftverk Ti l gje n ge l i g vintere ffekt Tørrgas s Våtgass Årlig inntektsramme for eget nett Mikrokraftverk Under 100 kw. Minikraftverk 100 kw kw. Småkraftverk fra 1000 kw og oppover til rundt 5000 kw. Høyeste effekt som kan produseres i en sammenhengende 6-timers periode under høyeste vinterforbruk ved normal vannføring for elvekraftverk og normalt magasinnivå for magasinverk, begge referert til uke 3. Det er denne gassen en i daglig tale kjenner som naturgass. Etter at rikgassen fra (Naturgass) Nordsjøen er behandlet er de tyngre komponentene som utgjør våtgassen tatt ut. Den tørre naturgassen består i all hovedsak av metan, og transporteres vanligvis gjennom gassrør. Våtgass består i utgangspunktet av gassene etan, propan, butan, samt kondensat. (NGL) Disse gassene fraktes vanligvis til kundene i tank. Den samlede årlige inntekten fra salg av nettjenester som NVE tillater et nettselskap å hente inn. Årlig inntektsramme for eget nett skal dekke kostnader i egen nettvirksomhet eksklusiv innbetalt eiendomsskatt og kjøp av nettjenester fra andre nett. Side 35 av 36

36 Avbruddsindekser CAIDI K (Customer average interruption duration index): Sum varighet av kortvarige avbrudd over året dividert på antall kortvarige avbrudd innenfor året. CAIDI L (Customer average interruption duration index): Sum varighet av langvarige avbrudd over året dividert på antall langvarige avbrudd innenfor året. CAIFI K (Customer average interruption frequency index): Sum antall kortvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd kortvarige avbrudd innenfor året. CAIFI L (Customer average interruption frequency index): Sum antall langvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd langvarige avbrudd innenfor året. CTAIDI K (Customer total average interruption duration index): Sum varighet av kortvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd kortvarige avbrudd innenfor året. CTAIDI L (Customer total average interruption duration index): Sum varighet av langvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd langvarige avbrudd innenfor året. SAIDI K (System average interruption duration index): Sum varighet av kortvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere siste dag i året. SAIDI L (System average interruption duration index): Sum varighet av langvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere siste dag i året. SAIFI K (System average interruption frequency index): Sum antall kortvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere siste dag i året. SAIFI L (System average interruption frequency index): Sum antall langvarige avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere siste dag i året. Side 36 av 36

Lokal energiutredning. Gamvik kommune

Lokal energiutredning. Gamvik kommune Lokal energiutredning Gamvik kommune Utgave 3. 2006 Avsluttet 18.12.2006 2007-2022 Lokal Energiutredning Gamvik kommune Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIAGRAMMER, FIGURER OG

Detaljer

Lokal energiutredning Porsanger kommune

Lokal energiutredning Porsanger kommune Porsanger kommune Lokal energiutredning Porsanger kommune 28.mai 214 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN 3 3 INFORMASJON OM KOMMUNEN 4 3.1 FOLKETALL 5 3.2 FRAMSKRIVING

Detaljer

Lokal energiutredning 2014 for Måsøy kommune

Lokal energiutredning 2014 for Måsøy kommune Lokal energiutredning 2014 for Måsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Utredningsprosessen... 3 2. Informasjon om kommunen.... 4 2.1. Kort om kommunen... 4 2.2. Kart over kommunen... 5 2.3. Befolkning...

Detaljer

2006-2021 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Side 1 av 48. Lokal energiutredning. Nordkapp kommune

2006-2021 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Side 1 av 48. Lokal energiutredning. Nordkapp kommune 26-221 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Side 1 av 48 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Utgave 2. 25 Avsluttet 15.12.25 26-221 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 05.01.2012 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning Øksnes kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Orkdal kommune

Lokal energiutredning 2011 Orkdal kommune Lokal energiutredning 2011 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av utredningsprosessen... 3 2. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 3 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem... 4 3.1 Kort om kommunen...

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune

Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning 2008 for Sortland kommune Lokal energiutredning Sortland kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 MÅL OG ORGANISERING... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Energiutredning 2009. Utsira kommune

Energiutredning 2009. Utsira kommune Energiutredning 2009 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Lokal energiutredning 2011 Aure kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Bilde: StatoilHydro Tjeldbergodden, Ole Didriksen. http://www.mediabasen.no/v/kommunene_001/aure/naringsliv/tjelbergodden.jpg.html

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013. Energiutredning Gol kommune

ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013. Energiutredning Gol kommune ENERGIUTREDNING GOL KOMMUNE 2013 Energiutredning Gol kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

4. ULIKE ENERGILØSNINGER, STATUS,OVERFØRING OG BRUK.

4. ULIKE ENERGILØSNINGER, STATUS,OVERFØRING OG BRUK. Revidert 2011 1 1. SAMMENDRAG 4 2. FORMÅL 5 2.0 Generelt 5 2.1 Bakgrunn for opprettelse av lokal energiutredning. 5 2.2 Formål med energiutredningen. 5 2.3 Rammebetingelser. 6 2.31 Samfunn, økonomi og

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Modum Kommune 2011

Energiutredning Modum Kommune 2011 Energiutredning Modum Kommune 2011 Innhold 1 BAKGRUNN...4 1.1 FORMÅL...4 2 SAMMENDRAG...5 BAKGRUNN...5 STATUS ENERGIBRUK I MODUM KOMMUNE...5 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...9 3 INFORMASJON OM MODUM

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Energiutredning. for. Hadsel kommune

Energiutredning. for. Hadsel kommune Energiutredning for Hadsel kommune Forord Trollfjord Kraft AS har som områdekonsesjonær ansvaret for at det i 2007 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Hadsel kommune er et konsesjonsområdet

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Lokal Energiutredning for Berg kommune (1929)

Lokal Energiutredning for Berg kommune (1929) Lokal Energiutredning for Berg kommune (1929) NOVEMBER 2004 Troms Kraft Nett AS Side 1 FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av NVE og trådte i kraft den 1.1.2003 Det er områdekonsesjonæren med

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007

Lokal Energiutredning 2007 Lokal Energiutredning 2007 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune

Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune Bilde: Eikrem. Tilgjengelig fra: http://www.tingvoll.kommune.no/ Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune

Lokal energiutredning 2013. Vikna kommune Lokal energiutredning 2013 Vikna kommune Januar 2014 Lokal energiutredning 2013 VIKNA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer