Ved opprop kl var det 30 representanter til stede og møtet kunne settes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved opprop kl. 17.14 var det 30 representanter til stede og møtet kunne settes."

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 31. MARS 2008 Tid: mandag Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern Ved opprop kl var det 30 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende var til stede under møtet: BI 1. Henrik Stang Ås 2. Anders Stedding Kristiansen Fra Stein Andresen 4. Silje Iversen 5. Malin Iren Haug 6. Susanne Iversen Sandvær Moderat Gruppe 7. Torgeir Hoffmann Vara: Daniel Heggli Rugaas 8. Maria Kjelbye Vara: Jon Christian Brekke 9. Haakon Riekeles 10. Naomi Ichihara Røkkum Kom 17.41, frem til det, vara: Erlend Bruer 11. Sten J. Ånnerud Venstrealliansen 12. Olivia Salles Til Oddne F. Johnsen 14. Margrethe Gustavsen 15. Victor Shammas Til Solveig Tesdal Til Torbjørn Gjefsen Vara: Mina Off 18. Ingvild Skogvoll 19. Anders Rindal Fakultetslistene 20. Ingvild Brox Kielland 21. Anja Sletten 22. Junjie Cao 23. Eivind Løvaas 24. Silje Gjerp Møller-Stray Vara: Erik S. Evans 25. Charlotte M. Østby 26. Iris Øiesvold Sosialdemokratene 27. Tor Ivar Hansen 28. Emil Stoltenberg 29. Idar Brekke 30. Øyvind Skorge 31. Line Hoem Vara: Stine Minde til Cecilie Maria Sundrehagen Vara: Ingrid Aune Grøn Liste 33. Morten Edvardsen Fra Rikke Kjølen Side 1 av 22

2 Liberal Liste 35. Magnus Solvi Hoen Blå Liste 36. Christoffer Kjelsberg Vara: Peter Schwartz fra Menighetsfakultetet 37. Hanne Marie L. Pedersen-Eriksen Til Kunsthøgskolen 38. Katrine Kildal Norges Musikkhøgskole 39. delegat ikke valgt Norges Idrettshøgskole 40. Øystein bråthen Norges Veterinærhøgskole 41. Toni Erkinharju Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo 42. Gudmund S. Rebnord Øvrige (med tale- og forslagsrett) Fredrik Øren Refsnes, AU Marianne Høva Rustberggard, AU Lene Hopland Bergset, AU Guro Svenkerud Fresvik, AU Solveig Tesdal, AU Sigurd Berg, KK Egil Heinert, HS Linn K Pettersen, HS Øyvind Gjengaar, HS Inge Carlén, HS Sak 1a) Valg av ordstyrere og referent AU innstilte på følgende personer: Iselin Ruud Goksøyr og Susanne Skjørberg som ordstyrere, og Mariann Fossheim som referent Vedtak: AUs innstilling godkjent Sak 1b) Godkjenning av innkalling Ingen merknader Vedtak: Innkalling godkjent. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan Forslag fra AU: Side 2 av 22

3 Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsseminar 9. og 10. februar V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Delstyrenes orienteringer O 2d) Medieundersøkelse O 2e) Kristian Ottesen prisen O 2f) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) UFO-V D VT 04 Politikk 4a) Miljøpolitisk dokument V 4b) Psykisk helse V 4c) Studenter og r us D VT 05 Økonomi Ingen saker VT 06 Valg 6a) Valg til Kontrollkomité V 6b) Suppleringsvalg Arbeidsutvalget V VT 07 Eventuelt TIDSPLAN Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrere og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsseminar 1e) Godkjenning av valgprotokoller Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Delstyrenes orienteringer Side 3 av 22

4 d) Medieundersøkelse 2e) Kristian Ottesen prisen 2f) Andre orienteringer a) Velferdstingets miljøpolitikk b) Psykisk helse Pause m/bespisning c) Studenter og rus b) Suppleringsvalg AU a) Vedtektsendringer 6a) Valg til kontrollkomité 3b) UFO-V Vedtak: Dagsorden og tidsplan vedtatt. Sak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsseminar 9. og 10.februar. Vedtak: Referatet ble godkjent. Sak 1 e) Godkjenning av valgprotokoller. Valgprotokoller fra Universitetet i Oslo: innstilles godkjent. Vedtak: Valgprotokollen ble godkjent. Sak 2a) Arbeidsutvalgets orienteringer AU v/ Fredrik Refsnes orienterte i tillegg til den skriftlige orienteringen som lå vedlagt sakspapirene. Det var ingen spørsmål til AU. Sak 2b) Hovedstyrets orienteringer Hovedstyret v/ Øyvind Gjengaar orienterte i tillegg til den skriftlige orienteringen som lå vedlagt sakspapirene. Det var to spørsmål til Hovedstyret. Øyvind varte på spørsmål. Sak 2c) Delstyrenes orienteringer Sveinung Holien orienterte fra Akademikastyret i tillegg til den skriftlige orienteringen som lå vedlagt sakspapirene. Det var ingen spørsmål til orienteringen. Sak 2d) Medieundersøkelse Innledning v/ Marianne H. Rustberggard Det var ingen spørsmål til innledningen. Sak 2e) Kristian Ottesen-prisen Side 4 av 22

5 Det var ingen innledning, bare en kort oppfordring fra Hovedstyret om å nominere kandidater. Sak 2f) Andre orienteringer Erlend Sand Bruer orienterte fra Kulturstyret i tillegg til orienteringen som lå vedlagt sakspapirene. Heine Skipnes orienterte fra Studentparlamentet. Stine Møller Nilsen orienterte fra Norsk Studentunion. Sak 4a) Velferdstingets Miljøpolitikk Innledning v/ Guro Svenkerud Fresvik Det var ingen spørsmål til innledningen. Eyvind Danielsen fra Fremtiden i Våre Hender ble innvilget tale- og forslagsrett i denne saken. Det var en debatt. Velferdstingets miljøpolitikk 1.0 Bakgrunn Velferdstinget i Oslo er et representativt velferdspolitisk organ for ca studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). SiO omfatter studentene ved Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI Oslo, Norges Veterinærhøyskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, Norges musikkhøyskole, Norges idrettshøyskole og Kunsthøgskolen i Oslo. Velferdstinget arbeider for å ivareta studentenes interesser ovenfor SiO, lærestedene, Oslo kommune og Stortinget. Miljøtiltak er både samfunnsmessig og ofte økonomisk lønnsomt. Derfor skal SiO ligge i Strykningsforslag fra Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen (MF): Stryk ordet ofte. Da blir ordlyden endret til Miljøtiltak er både samfunnsmessig og økonomisk lønnsomt. forkant på miljøvennlige løsninger i alle sine virksomheter, samt jobbe for at lærestedene innretter seg på en slik måte at SiO kan gjennomføre sine miljøtiltak. Det er Velferdstingets ønske at SiO skal holde en klar og helhetlig miljøprofil. SiO skal synliggjøre sine miljøtiltak ovenfor alle brukere og samarbeidspartnere. Endringsforslag fra Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen (MF): Legge til og Velferdstinget på alle steder der SiO nevnes. (red: gjelder linje 14-18) Tilleggsforslag fra Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen (MF): Legge til et eget punkt: 2.0 Generelt om Velferdstinget - Aus møtevirksomhet skal gjennomføres og planlegges på mest miljøvennlig måte. - Velferdstinget skal følge opp og inkludere i SiOs arbeid angående miljøpolitikk videre. 2.0 Generelt SiO Som en viktig del av hverdagen til rundt studenter, har SiO et ansvar for å fremme holdninger til miljø og vise at miljøtiltak kan gjennomføres i praksis. SiO er en aktør på mange ulike områder, flere av disse er høyaktuelle når det kommer til mulighet Side 5 av 22

6 for miljøtiltak. Men også SiO generelt kan gjøre enkle miljøgrep og være med på å bygge opp holdninger, både hos studenter og ansatte. SiO bør ha et bevisst forhold til miljø i hele driften og ved all aktivitet og alle innkjøp. Virksomhetene boligdrift og kantine har størst potensiale for implementering av miljøtiltak, og er behandlet i egne avsnitt, men miljøtiltak kan og skal gjennomføres i alle deler av SiOs virksomhet. For å skape en god miljøprofil i et lengre perspektiv er det helt sentralt at det settes konkrete og langsiktige mål innenfor hvert enkelt område. Disse må følges opp med fremdriftsplaner og jevnlige evalueringer. Virkemidler og grad av måloppnåelse bør vurderes i et helhetlig og økonomisk perspektiv. Det er viktig at planer og evalueringer er tilgjengelige over SIOs internettsider. I et helhetsperspektiv er det viktig at SiO er en foregangsaktør innen miljø- og energisparingstiltak, både innenfor rammen av de bransjeorganisasjoner SiO er medlem i og i sitt samarbeid med eksterne aktører. Det er viktig at SiO synliggjør sine miljøvalg og tiltak som ledd i informasjonsarbeidet. Velferdstinget mener SiO skal: Utarbeide en plan med klare målsettinger for hvordan SiO kan drives på mest mulig miljøvennlig måte. Jobbe for miljøfyrtårnsertifisering av alle driftsavdelinger. Ta initiativ til samarbeid med studieprogrammer med miljøfokus hvor det finnes ekspertise på miljøspørsmål for å få råd om omlegging til mer miljøvennlig drift. Drive aktivt informasjonsarbeide rettet mot ansatte og studenter om SiOs miljøvennlige varer og tjenester. Legge press på lærestedene om å legge til rette for SiOs miljøtiltak. Sørge for at all informasjon, kataloger, brosjyrer og annet foreligger i elektronisk versjon. På sikt bør dette være den primære informasjonskanalen. Sørge for at alle avdelinger innenfor SiO tar hensyn til, og gjennomfører, ENØKtiltak så langt det lar seg gjøre. Orientere seg grundig om ulike miljørelaterte støtteordninger og krav som finnes, kommunalt og nasjonalt (for eksempel ENOVA), før igangsetting av større prosjekter. Ta hensyn til miljø og energieffektivitet ved alle innkjøp, og så langt det er mulig gjøre en vurdering av produktenes miljøfaktor på både innhold og emballasje. Blant annet når det gjelder innkjøp av ulike typer papir, vaskemidler, hvite- og brunevarer. Legge om til en kjøretøypark basert på lav- og nullutslippsteknologi og ha miljøfokus i forbindelse med all transport. Innføre sykkelgodtgjørelse fremfor bilgodtgjørelse for ansatte og tilby månedskort i stedet for parkeringsplasser. Side 6 av 22

7 Gå i dialog med distributør av bysykler for å få plassert flere slike ved læresteder og boliger. Ha et bevisst forhold til håndtering av avfall og legge opp til kildesortering av avfall ved alle virksomheter Ha et bevisst forhold til energiforbruk, oppvarming, lys, vannforbruk og isolasjon, ved alle virksomheter og egne bygg. Stille miljøkrav til leietagere og samarbeidspartnere i SiO Forretning. 3.0 Boligdrift og miljø Velferdstinget mener at alle SIOs boliger har en tydelig miljøprofil. Dette gjelder både ved bygging av nye boliger og drift av eksisterende boligmasse. Sentrale områder er da energiforbruk, avfallshåndtering og valg av byggematerialer. Dette omfatter blant annet reduksjon i energibruken pr. boenhet, ordninger for gjenvinning og resirkulering, bevissthet rundt valg av byggematerialer samt satsing på nye energiformer. Det er her naturlig at SIO søker om støtte til slike prosjekter hos ENOVA. SiO skal påse at opplyste skilt, utendørs belysning, utendørs oppvarming og oppvarmede fortau kun brukes når sterke sikkerhetshensyn taler for det, også hos evt. leietaker. Velferdstinget mener SiO skal: Lage en fremdriftsplan for reduksjon i energibruken pr. boenhet. Sørge for god tilrettelegging for sortering og gjenvinning av papir, plast, glass, metall, matavfall og spesialavfall ved alle boenheter. Vurdere valg byggematerialer etter henhold til etiske retningslinjer, forurensning ved produksjon og transport av materialene og effekten ulike materialer har på energiforbruk. Bygge alle nye boligprosjekter med vannbåren varme eller tilsvarende ettersom dette gir bedre muligheter for utnyttelse av energiformer som biobrensler, energigjenvinning fra avfall (inklusive bio- og deponigass), industriell spillvarme og varmepumper. Igangsette og/eller videreføre ENØK-tiltak som god isolasjon, fornuftig temperaturstyring, varmepumper, sparepærer, sparedusjer og, der det er hensiktsmessig, individuell strømmåling. Unngå unødvendig utendørs bruk av elektrisk energi og varmeenergi. Legge opp til bruk av bevegelsesfølsomme sensorer ved belysning i ganger og fellesarealer. Fortsette arbeidet med energieffektive boliger. Ta hensyn til miljøet og naturen rundt boligene. Side 7 av 22

8 Endringsforslag fra Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen (MF): Uteområder og nærliggende natur rundt SiOs bygninger skal speile SiOs mijøprofil.. Sørge for at alle ansatte og beboere er informert om de ulike miljøtiltak og hensikten med disse. Tilleggsforslag fra Emil og Ingrid (SD): Nytt bombepunkt linje Legge til rette for at beboerne ved SiOs studentboliger kan reservere seg mot å motta telefonkataloger. Trukket Tilleggsforslag fra Eyvind Danielsen (leder FIVH Blindern): Automatisk reservere alle studentboliger mot uadressert reklame samt telefonkatalogen. Prinsippet skal speilvendes slik at de som ønsker reklame må gi beskjed om dette.. Tilleggsforslag fra Sten McNeil Ånnerud (MG): Tilleggsforslag til Eyvind Danielsens forslag om uadressert reklame. Etter uadressert reklame herunder telefonkataloger Trukket 4.0 Miljø i kantinedrift Velferdstinget mener miljøvennlig drift skal være et fokusområde for Studentkafeene. Studentkafeene skal arbeide for at alle utsalgssteder får og beholder sertifiseringen Miljøfyrtårn. For å oppnå dette, er det avgjørende at lærestedene som tilbyr fristasjon legger til rette slik at SiO kan oppfylle miljøkravene i sertifiseringen. Det er stort potensiale for miljøtiltak i SiOs kantinevirksomhet, særlig innenfor avfallshåndtering, innkjøp og valg av serveringsmåter. Velferdstinget mener SiO skal: I størst mulig grad unngå bruk av engangsservise. Pappkopper og engangsservise skal ha en miljøavgift på minst 2 kroner, som skal brukes til miljøtiltak. All kaffe skal serveres i gjenbrukskopper med mindre man ber spesifikt om papp. Det må være tillatt å ta med gjenbrukskopper ut av serveringsstedet, og det må settes opp ryddestasjoner på strategiske steder. Tomkasser for flasker skal være tilgjengelig ved alle ryddestasjoner. Legge til rette for kildesortering av alt avfall, også matavfall, ved alle utsalgssteder. Primært skal SiO søke om å bli forsøksbedrift for kommunens håndtering av slikt avfall. Eventuelt bes SiO ta initiativ til å finne andre som vil ta imot og behandle slikt avfall inntil kommunens mottaksordning er på plass. Tilby økologisk og kortreist mat som en integrert del av tilbudet, både økologiske grønnsaker og tilbehør til middag, økologiske meieriprodukter og brød bakt på økologisk korn. All frukt og grønt fra SiOs utsalgssteder bør være økologisk og kortreist i sesong hvor tilgangen på disse produktene tillater det. Den eventuelle Likelydende strykningsforslag fra Ingvild Skogvold (VA)og Håkon Riekeles (MG): Stryk kortreist Side 8 av 22

9 Tilleggsforslag fra Erik Schreider Evans (SV): Etter..produktene tillater det, legg til:..uten særlig økning i pris.. ekstra kostnaden skal ikke belastes det øvrige tilbudet. Legge til rette for at kundene selv plukker middagstilbehør fra selvbetjent disk, dette for å begrense mengden mat som blir avfall. Fortsatt arbeide for at alle utsalgssteder oppnår og beholder sertifisering som Miljøfyrtårn, og gå i aktiv dialog med lærestedene der hvor strukturen i fristasjonene legger begrensninger på miljøtiltakene. Drive aktive informasjonskampanjer ovenfor ansatte og kunder om hvilke miljøvalg utsalgsstedene gjør og hvorfor for å øke bevisstheten om miljøspørsmål. Tilleggsforslag fra Emil Aas Stoltenberg (SD): - Frukt skal alltid plasseres nær betalingsterminalen dvs. der køen er.. Tilleggsforslag fra Ingvild Brox Kielland (FAK): Nytt avsnitt 5.0 Miljøbarnehager Barnehagen er en viktig arena for et barns utvikling og sosialisering. Barnehagene blir med det sentrale aktører for både læring og holdningsbyggende arbeid for å skape et miljøbevist samfunn. Velferdstinget mener at alle SiO sine barnehager burde ha en tydelig miljøprofil som kommer til utrykk både i den pedagogiske virksomheten og driften av barnehagen for øvrig. Velferdstinget mener at SiO skal: - I sin barnehagepolitikk ha et særlig fokus på å gi barn kunnskap om miljøspørsmålet og drive en miljøsikker drift. - Utarbeide en plan med klare målsetninger og med en oversikt over konkrete tiltak som barnehagene kan implementere for å nå målsetningen om miljøbevisste barn og miljøsikker drift. - Se til at alle barnehagene legger til rette for kildesortering av alt avfall. - Ved nybygg av barnehager følge de samme retningslinjene for miljøfokus som Studentboligene. - Sørge for at alle ansatte i barnehagene er informerte om de ulike miljøtiltakene og hensikten med disse. Om dette vedtas legg til på linje 30 barnehagene etter boligdrift. Vedtatt av Velferdskomitéen ved Guro (leder), Sten (MG), Øyvind (SD), Line (SD), Gudmund (AHO) 11/ Vedtak: Helheten vedtatt med endringene over Endelig dokument blir da: Side 9 av 22

10 Velferdstingets miljøpolitikk 1.0 Bakgrunn Velferdstinget i Oslo er et representativt velferdspolitisk organ for ca studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). SiO omfatter studentene ved Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI Oslo, Norges Veterinærhøyskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, Norges musikkhøyskole, Norges idrettshøyskole og Kunsthøgskolen i Oslo. Velferdstinget arbeider for å ivareta studentenes interesser ovenfor SiO, lærestedene, Oslo kommune og Stortinget. Miljøtiltak er både samfunnsmessig og økonomisk lønnsomt. Derfor skal SiO og Velferdstinget ligge i forkant på miljøvennlige løsninger i alle sine virksomheter, samt jobbe for at lærestedene innretter seg på en slik måte at SiO og Velferdstinget kan gjennomføre sine miljøtiltak. Det er Velferdstingets ønske at SiO skal holde en klar og helhetlig miljøprofil. SiO og Velferdstinget skal synliggjøre sine miljøtiltak ovenfor alle brukere og samarbeidspartnere. 2.0 Generelt om Velferdstinget Aus møtevirksomhet skal gjennomføres og planlegges på mest miljøvennlig måte. Velferdstinget skal følge opp og inkludere i SiOs arbeid angående miljøpolitikk videre. 3.0 Generelt SiO Som en viktig del av hverdagen til rundt studenter, har SiO et ansvar for å fremme holdninger til miljø og vise at miljøtiltak kan gjennomføres i praksis. SiO er en aktør på mange ulike områder, flere av disse er høyaktuelle når det kommer til mulighet for miljøtiltak. Men også SiO generelt kan gjøre enkle miljøgrep og være med på å bygge opp holdninger, både hos studenter og ansatte. SiO bør ha et bevisst forhold til miljø i hele driften og ved all aktivitet og alle innkjøp. Virksomhetene boligdrift, barnehager og kantine har størst potensiale for implementering av miljøtiltak, og er behandlet i egne avsnitt, men miljøtiltak kan og skal gjennomføres i alle deler av SiOs virksomhet. For å skape en god miljøprofil i et lengre perspektiv er det helt sentralt at det settes konkrete og langsiktige mål innenfor hvert enkelt område. Disse må følges opp med fremdriftsplaner og jevnlige evalueringer. Virkemidler og grad av måloppnåelse bør vurderes i et helhetlig og økonomisk perspektiv. Det er viktig at planer og evalueringer er tilgjengelige over SIOs internettsider. I et helhetsperspektiv er det viktig at SiO er en foregangsaktør innen miljø- og energisparingstiltak, både innenfor rammen av de bransjeorganisasjoner SiO er medlem i og i sitt samarbeid med eksterne aktører. Det er viktig at SiO synliggjør sine miljøvalg og tiltak som ledd i informasjonsarbeidet. Velferdstinget mener SiO skal: Utarbeide en plan med klare målsettinger for hvordan SiO kan drives på mest mulig miljøvennlig måte. Side 10 av 22

11 Jobbe for miljøfyrtårnsertifisering av alle driftsavdelinger. Ta initiativ til samarbeid med studieprogrammer med miljøfokus hvor det finnes ekspertise på miljøspørsmål for å få råd om omlegging til mer miljøvennlig drift. Drive aktivt informasjonsarbeide rettet mot ansatte og studenter om SiOs miljøvennlige varer og tjenester. Legge press på lærestedene om å legge til rette for SiOs miljøtiltak. Sørge for at all informasjon, kataloger, brosjyrer og annet foreligger i elektronisk versjon. På sikt bør dette være den primære informasjonskanalen. Sørge for at alle avdelinger innenfor SiO tar hensyn til, og gjennomfører, ENØKtiltak så langt det lar seg gjøre. Orientere seg grundig om ulike miljørelaterte støtteordninger og krav som finnes, kommunalt og nasjonalt (for eksempel ENOVA), før igangsetting av større prosjekter. Ta hensyn til miljø og energieffektivitet ved alle innkjøp, og så langt det er mulig gjøre en vurdering av produktenes miljøfaktor på både innhold og emballasje. Blant annet når det gjelder innkjøp av ulike typer papir, vaskemidler, hvite- og brunevarer. Legge om til en kjøretøypark basert på lav- og nullutslippsteknologi og ha miljøfokus i forbindelse med all transport. Innføre sykkelgodtgjørelse fremfor bilgodtgjørelse for ansatte og tilby månedskort i stedet for parkeringsplasser. Gå i dialog med distributør av bysykler for å få plassert flere slike ved læresteder og boliger. Ha et bevisst forhold til håndtering av avfall og legge opp til kildesortering av avfall ved alle virksomheter Ha et bevisst forhold til energiforbruk, oppvarming, lys, vannforbruk og isolasjon, ved alle virksomheter og egne bygg. Stille miljøkrav til leietagere og samarbeidspartnere i SiO Forretning. 4.0 Boligdrift og miljø Velferdstinget mener at alle SIOs boliger har en tydelig miljøprofil. Dette gjelder både ved bygging av nye boliger og drift av eksisterende boligmasse. Sentrale områder er da energiforbruk, avfallshåndtering og valg av byggematerialer. Dette omfatter blant annet reduksjon i energibruken pr. boenhet, ordninger for gjenvinning og resirkulering, bevissthet rundt valg av byggematerialer samt satsing på nye energiformer. Det er her naturlig at SIO søker om støtte til slike prosjekter hos ENOVA. Side 11 av 22

12 SiO skal påse at opplyste skilt, utendørs belysning, utendørs oppvarming og oppvarmede fortau kun brukes når sterke sikkerhetshensyn taler for det, også hos evt. leietaker. Velferdstinget mener SiO skal: Lage en fremdriftsplan for reduksjon i energibruken pr. boenhet. Sørge for god tilrettelegging for sortering og gjenvinning av papir, plast, glass, metall, matavfall og spesialavfall ved alle boenheter. Vurdere valg byggematerialer etter henhold til etiske retningslinjer, forurensning ved produksjon og transport av materialene og effekten ulike materialer har på energiforbruk. Bygge alle nye boligprosjekter med vannbåren varme eller tilsvarende ettersom dette gir bedre muligheter for utnyttelse av energiformer som biobrensler, energigjenvinning fra avfall (inklusive bio- og deponigass), industriell spillvarme og varmepumper. Igangsette og/eller videreføre ENØK-tiltak som god isolasjon, fornuftig temperaturstyring, varmepumper, sparepærer, sparedusjer og, der det er hensiktsmessig, individuell strømmåling. Unngå unødvendig utendørs bruk av elektrisk energi og varmeenergi. Legge opp til bruk av bevegelsesfølsomme sensorer ved belysning i ganger og fellesarealer. Fortsette arbeidet med energieffektive boliger. Uteområder og nærliggende natur rundt SiOs bygninger skal speil SiOs miljøprofil. Sørge for at alle ansatte og beboere er informert om de ulike miljøtiltak og hensikten med disse. Automatisk reservere alle studentboliger mot uadressert reklame samt telefonkatalogen. Prinsippet skal speilvendes slik at de som ønsker reklame må gi beskjed om dette. 5.0 Miljø i kantinedrift Velferdstinget mener miljøvennlig drift skal være et fokusområde for Studentkafeene. Studentkafeene skal arbeide for at alle utsalgssteder får og beholder sertifiseringen Miljøfyrtårn. For å oppnå dette, er det avgjørende at lærestedene som tilbyr fristasjon legger til rette slik at SiO kan oppfylle miljøkravene i sertifiseringen. Det er stort potensiale for miljøtiltak i SiOs kantinevirksomhet, særlig innenfor avfallshåndtering, innkjøp og valg av serveringsmåter. Velferdstinget mener SiO skal: I størst mulig grad unngå bruk av engangsservise. Pappkopper og Side 12 av 22

13 engangsservise skal ha en miljøavgift på minst 2 kroner, som skal brukes til miljøtiltak. All kaffe skal serveres i gjenbrukskopper med mindre man ber spesifikt om papp. Det må være tillatt å ta med gjenbrukskopper ut av serveringsstedet, og det må settes opp ryddestasjoner på strategiske steder. Tomkasser for flasker skal være tilgjengelig ved alle ryddestasjoner. Legge til rette for kildesortering av alt avfall, også matavfall, ved alle utsalgssteder. Primært skal SiO søke om å bli forsøksbedrift for kommunens håndtering av slikt avfall. Eventuelt bes SiO ta initiativ til å finne andre som vil ta imot og behandle slikt avfall inntil kommunens mottaksordning er på plass. Tilby økologisk og kortreist mat som en integrert del av tilbudet, både økologiske grønnsaker og tilbehør til middag, økologiske meieriprodukter og brød bakt på økologisk korn. All frukt og grønt fra SiOs utsalgssteder bør være økologisk i sesong hvor tilgangen på disse produktene tillater det uten særlig økning i pris. Den eventuelle ekstra kostnaden skal ikke belastes det øvrige tilbudet. Legge til rette for at kundene selv plukker middagstilbehør fra selvbetjent disk, dette for å begrense mengden mat som blir avfall. Fortsatt arbeide for at alle utsalgssteder oppnår og beholder sertifisering som Miljøfyrtårn, og gå i aktiv dialog med lærestedene der hvor strukturen i fristasjonene legger begrensninger på miljøtiltakene. Drive aktive informasjonskampanjer ovenfor ansatte og kunder om hvilke miljøvalg utsalgsstedene gjør og hvorfor for å øke bevisstheten om miljøspørsmål. Frukt skal alltid plasseres nærbetalingsterminalen dvs. der køen er. 6.0 Miljøbarnehager Barnehagen er en viktig arena for et barns utvikling og sosialisering. Barnehagene blir med det sentrale aktører for både læring og holdningsbyggende arbeid for å skape et miljøbevist samfunn. Velferdstinget mener at alle SiO sine barnehager burde ha en tydelig miljøprofil som kommer til utrykk både i den pedagogiske virksomheten og driften av barnehagen for øvrig. Velferdstinget mener at SiO skal: I sin barnehagepolitikk ha et særlig fokus på å gi barn kunnskap om miljøspørsmålet og drive en miljøsikker drift. Utarbeide en plan med klare målsetninger og med en oversikt over konkrete tiltak som barnehagene kan implementere for å nå målsetningen om miljøbevisste barn og miljøsikker drift. Se til at alle barnehagene legger til rette for kildesortering av alt avfall. Side 13 av 22

14 Ved nybygg av barnehager følge de samme retningslinjene for miljøfokus som Studentboligene. Sørge for at alle ansatte i barnehagene er informerte om de ulike miljøtiltakene og hensikten med disse. Sak 4b) Psykisk helse Innledning v/ Guro Svenkerud Fresvik Det var ingen spørsmål til innledningen. Forslag fra Fredrik Refsnes (AU): Foreslår tale- og forslagsrett til Studentparlamentets leder Heine Skipnes. Forslag fra Erik Schreiner Evans (SV): Foreslår talerett til Stian Østland (MSU og UFO) Forslag fra Sten McNeil Ånerud (MG): Foreslår tale- og forslagsrett til Stile Møller Nilsen (NSU) Forslag fra Olivia Salles (VA): VT ønsker at AU skal sette ned en gruppe som skal se på muligheten for arbeid med psykisk helse i SiO. I gruppen skal det være høy grad av fagekspertise. Målet med gruppen er å komme frem til konkrete tiltak for forbedring av studenters psykiske helse. HANDLINGSRESOLUSJON PSYKISK HELSE Alle har psykisk helse også studentene Alle har psykisk helse også studentene. Problemstillingene knyttet til dette er Endringsforslag fra Oddne (VA):Endre linje 3 og 4 til alle fortjener god psykisk helse også studentene. Endringsforslag fra Emil Stoltenberg (SD): - Første setning punkt 4 strykes - På linje 4 strykes dette og erstattes med studentenes psykiske helse. Vedtak: Punkt én ble strøket Punkt to : Vedtatt Strykningsforslag fra Ingrid J. Aune (SD): linje 10: frem til første punktum strykes. Linje 28: første komma strykes (red) omfattende og komplekse, og ansvar kan ikke gis til, delegeres til eller pålegges én instans alene. For studentene er det viktig at flere instanser er med på å sammen sikre et helhetlig tilbud som både skal virke forebyggende og som er tilstede når problemer oppstår. Side 14 av 22

15 Alle har psykisk helse, og det er ikke gitt at man i livsfasen som student takler livet bedre enn i andre livsfaser. Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse fra 2005 viste at virkeligheten er motsatt. Rapporten konkluderte med at hele 13 % av studentene ved Endringsforslag fra Emil Aas Stoltenberg (SD):Stryk virkeligheten er motsatt, erstatt med mange studenter har en utfordrende hverdag. høyere utdanningsinstitusjoner i Norge har dårlig psykisk helse, mot 8 % i befolkningen totalt. Det var også klare indikasjoner på at studiesituasjonen var hovedårsaken til at studentene hadde nedsatt psykisk helse. Studenters livssituasjon er ofte preget av store omveltninger i miljø- og bosituasjon, trang økonomi, eksamensstress, jag etter gode karakterer og usikkerhet i forbindelse med fremtidig arbeidssituasjon. I tillegg kommer Tilleggsforslag fra Ingrid J. Aune (SD): Linje 18: etter "i forbindelse med nytt tillegg nåværende og. problemstillinger som ikke kan knyttes direkte opp mot studietilværelsen. Dette gjelder alt fra dødsfall i nær familie til spillavhengighet. Arbeid med psykisk helse kan ikke handle om behandling alene. Forebygging og holdningsendringer i forhold til stigmatisering er en minst like viktig del av arbeidet. En overordnet hensikt er å senke terskelen for å søke hjelp og rådgivning. Velferdstinget ønsker at det skal arbeides for å sikre studenter et helhetlig og tilfredsstillende lavterskeltilbud. Studentene var ikke inkludert i Arbeids og inkluderingsdepartementets nasjonale satsing fra 2007, da de, sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, la frem en nasjonal strategiplan som skulle sikre en helhetlig offentlig innsats på problemområdet psykisk helse i arbeidslivet. Heller ikke i Helsedirektoratets kampanje mot ungdom ble studenter tatt med. Velferdstinget finner dette svært uheldig. Velferdstinget mener også det er uakseptabelt at studenters psykiske og psykososiale læringsmijø ikke er sikret i tilstrekkelig grad gjennom lovgivning. Arbeidstakere er vernet i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 17.juni, nr. 62, 2005 (Arbeidsmiljøloven). Elever i grunnskolen og i videregående skole er vernet i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa 17.juli, nr. 61, 1998 (Opplæringslova) i kapittel 9a om skolemiljø. Studenter er vernet i lov om universiteter og høyskoler 1.april, nr. 15, 2005 (Universitetsloven) 4-3 om læringsmiljø, men dette er på langt nær tilstrekkelig sammenlignet med vernet av arbeidstakere og elever. I loven er det hovedsakelig fokus på det fysiske læringsmiljøet. Velferdstinget mener at det psykiske og psykososiale læringsmiljøet er minst like viktig som det fysiske. Strykningsforslag fra Heine Skipnes (levert av Erling Hillestad (SP)): Stryk hele avsnittet fra linje Vedtak: Avvist Velferdstinget mener at studenter må vernes på lik linje med arbeidstakere og elever, spesielt i forhold til mobbing, vern av varslere, og vern mot seksuell trakassering. Tillegggsforslag fra Ingrid J. Aune (SD): Etter trakkasering på linje 48: og arbeidsmiljø (redaksjonelt må da og i linje 47 endres til komma) Vedtak: Avvist Side 15 av 22

16 Flere konkrete saker har vist at man står ovenfor en spesiell utfordring i forbindelse med tilrettelegging av studiehverdagen. Velferdstinget mener at det skal være mer rom for humant skjønn i forholdet mellom student og lærested. Dette kan for eksempel gjøres gjeldende gjennom at man gir mer rom for tilrettelegging av undervisning og eksamen for den enkelte student. Mange studenter lever i en hverdag preget av stress. Undersøkelser viser at stress kan føre til psykiske vansker eller lidelser som for eksempel angst eller depresjon, samtidig vet man at stress er lett å forebygge gjennom enkle tiltak. Endringsforslag fra Oddne Johnsen (VA): Endring linje 58, endre setningen etter komma til samtidig vet man at stress kan forebygges Endringsforslag fra Heine Skipnes (levert av Erling Hillestad (SP)): Endring på linje 57 Endre kan føre til til er assosiert med. Vedtak: Avvist Strykningsforslag fra Heine Skipnes (levert av Erling Hillestad (SP)): Strykning på linje 58 Stryk samtidig vet man at stress er lett å forebygge gjennom enkle tiltak (alt etter komma) Vedtak: Avvist Velferdstinget vil jobbe for at man kan fanges opp tidlig, slik at man unngår å utvikle vansker og lidelser. Forebygging av stress, vil virke forebyggende mot å utvikle psykiske vansker og lidelser. Slik kan man unngå at studenter bringes ut av studiesituasjonen. Det må dessuten jobbes for at studenter som faller utenfor studietilværelsen, bringes så fort som mulig tilbake. Arbeid med studenter og rus er også tiltak som vil fremme god psykisk helse. I en undersøkelse foretatt av SIRUS ved Universitetet i Oslo i 2006, kom det frem at studenter drikker faretruende mye alkohol. Cirka en tredjedel av studentene befinner seg i en faresone for å utvikle alkoholrelaterte skader. Det bemerkes at problemstillingen favner om mer enn bruk og misbruk av alkohol. Narkotika, spillavhengighet og bruk av anabole steroider omfattes også. Hovedfokus er likevel på alkohol, da det er på dette punktet studenter ikke er representative i forhold til befolkningen for øvrig. Velferdstinget mener at gjennom å arbeide med å bedre og sikre studenters psykiske helse, vil studentene være bedre rustet til å takle arbeidslivets utfordringer. Slik snur man forhåpentligvis også trenden med at arbeidstakere i økende grad befinner seg i en risikosone for å utvikle psykiske vansker og lidelser. SiO har et psykisk helsetilbud som en del av Studenthelsetjenesten. Dette omfatter rådgivningstjeneste, psykiater- psykologtjeneste (PP-tjenesten), og tilbud om å delta i grupper for eksempel for rusavhengige. SiO får full trygderefusjon for konsultasjoner på lik linje med andre aktører i samfunnet, men de får ikke driftstilskudd. Velferdstinget vil forsøke å bidra i diskusjonsrunden rundt dette frem mot juni. Brukerundersøkelsen for Strykningsforslag fra Ingrid J. Aune (SD): Stryke forsøke å på linje 84 SiO utført av TNS Gallup i 2007 viser at studentene er langt mindre fornøyde med Side 16 av 22

17 psykologtjenesten enn med Studentrådgivningen, og psykolog- og psykiater tjenesten kommer dårligst ut på landsbasis. Kapasiteten er sprengt, grunnstøtten for liten, og behovet i studentmassen stort. Velferdstinget mener dette er uholdbart, og ønsker å bidra slik at det eksisterende tilbudet utvides og forbedres i samsvar med behovet i studentmassen. Endringsforslag fra Heine Skipnes (levert av Erling Hillestad (SP)): Endring på linje Setningen endres til: Studentparlamentet mener at psykologitilbudet bør forbedres. Samtidig er det ikke SiOs oppgave å drive høyspesialiserte helsetjenester. Vi tror samtalegrupper og støtteordninger av typen mentorordningen for medisinstudenter arrangert av Norske medisinstudentforening vil være et godt supplement til dagens PPtjeneste. Vedtak: Avvist Tilleggsforslag fra Iris G. Øiesvold (FAK): Velferdstinget ønsker at SiOs helsetjeneste skal utrede om f.eks samtalegruppe. (+ bytte ut vil med kan i tilleggsforslaget fra SP) Vedtak: Avvist Arbeidet med psykisk helse er med å på realisere prinsippet om lik rett til utdanning. For å realisere målet om et bredt og tilfredsstillende tilbud kreves det både vilje til å tilrettelegge fra lærestedene, penger fra helseregionen, og sist, men ikke minst åpenhet og toleranse i studentmassen. Derfor er ikke dette et ansvar som kan legges på én instans alene, men et løft vi må gjøre sammen. Vedtak: Helheten vedtatt med endringene over Forslag fra Sten McNeil Ånnerud (MG): AU får fullmakt til å utarbeide konkrete kulepunkter på bakgrunn av det vedtatte dokumentet. Helheten blir da: VT ønsker at AU skal sette ned en gruppe som skal se på muligheten for arbeid med psykisk helse i SiO. I gruppen skal det være høy grad av fagekspertise. Målet med gruppen er å komme frem til konkrete tiltak for forbedring av studenters psykiske helse. HANDLINGSRESOLUSJON PSYKISK HELSE Alle har psykisk helse også studentene Alle fortjener god psykisk helse også studentene. Problemstillingene knyttet til studentenes psykiske helse er omfattende og komplekse, og ansvar kan ikke gis til, delegeres til eller pålegges én instans alene. For studentene er det viktig at flere instanser er med på å sammen sikre et helhetlig tilbud som både skal virke forebyggende og som er tilstede når problemer oppstår. Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse fra 2005 viste at mange studenter har en utfordrende hverdag. Rapporten konkluderte med at hele 13 % av studentene ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge har dårlig psykisk helse, mot 8 % i befolkningen totalt. Det var også klare indikasjoner på at studiesituasjonen var hovedårsaken til at Side 17 av 22

18 studentene hadde nedsatt psykisk helse. Studenters livssituasjon er ofte preget av store omveltninger i miljø- og bosituasjon, trang økonomi, eksamensstress, jag etter gode karakterer og usikkerhet i forbindelse med nåværende og fremtidig arbeidssituasjon. I tillegg kommer problemstillinger som ikke kan knyttes direkte opp mot studietilværelsen. Dette gjelder alt fra dødsfall i nær familie til spillavhengighet. Arbeid med psykisk helse kan ikke handle om behandling alene. Forebygging og holdningsendringer i forhold til stigmatisering er en minst like viktig del av arbeidet. En overordnet hensikt er å senke terskelen for å søke hjelp og rådgivning. Velferdstinget ønsker at det skal arbeides for å sikre studenter et helhetlig og tilfredsstillende lavterskeltilbud. Studentene var ikke inkludert i Arbeids og inkluderingsdepartementets nasjonale satsing fra 2007 da de, sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, la frem en nasjonal strategiplan som skulle sikre en helhetlig offentlig innsats på problemområdet psykisk helse i arbeidslivet. Heller ikke i Helsedirektoratets kampanje mot ungdom ble studenter tatt med. Velferdstinget finner dette svært uheldig. Velferdstinget mener også det er uakseptabelt at studenters psykiske og psykososiale læringsmijø ikke er sikret i tilstrekkelig grad gjennom lovgivning. Arbeidstakere er vernet i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 17.juni, nr. 62, 2005 (Arbeidsmiljøloven). Elever i grunnskolen og i videregående skole er vernet i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa 17.juli, nr. 61, 1998 (Opplæringslova) i kapittel 9a om skolemiljø. Studenter er vernet i lov om universiteter og høyskoler 1.april, nr. 15, 2005 (Universitetsloven) 4-3 om læringsmiljø, men dette er på langt nær tilstrekkelig sammenlignet med vernet av arbeidstakere og elever. I loven er det hovedsakelig fokus på det fysiske læringsmiljøet. Velferdstinget mener at det psykiske og psykososiale læringsmiljøet er minst like viktig som det fysiske. Velferdstinget mener at studenter må vernes på lik linje med arbeidstakere og elever, spesielt i forhold til mobbing, vern av varslere, og vern mot seksuell trakassering. Flere konkrete saker har vist at man står ovenfor en spesiell utfordring i forbindelse med tilrettelegging av studiehverdagen. Velferdstinget mener at det skal være mer rom for humant skjønn i forholdet mellom student og lærested. Dette kan for eksempel gjøres gjeldende gjennom at man gir mer rom for tilrettelegging av undervisning og eksamen for den enkelte student. Mange studenter lever i en hverdag preget av stress. Undersøkelser viser at stress kan føre til psykiske vansker eller lidelser som for eksempel angst eller depresjon, samtidig vet man at stress kan forebygges. Velferdstinget vil jobbe for at man kan fanges opp tidlig, slik at man unngår å utvikle vansker og lidelser. Forebygging av stress, vil virke forebyggende mot å utvikle psykiske vansker og lidelser. Slik kan man unngå at studenter bringes ut av studiesituasjonen. Det må dessuten jobbes for at studenter som faller utenfor studietilværelsen, bringes så fort som mulig tilbake. Arbeid med studenter og rus er også tiltak som vil fremme god psykisk helse. I en undersøkelse foretatt av SIRUS ved Universitetet i Oslo i 2006, kom det frem at studenter drikker faretruende mye alkohol. Cirka en tredjedel av studentene befinner seg i en faresone for å utvikle alkoholrelaterte skader. Det bemerkes at problemstillingen favner om mer enn bruk og misbruk av alkohol. Narkotika, spillavhengighet og bruk av anabole steroider omfattes også. Hovedfokus er likevel på alkohol, da det er på dette punktet studenter ikke er representative i forhold til befolkningen for øvrig. Side 18 av 22

19 Velferdstinget mener at gjennom å arbeide med å bedre og sikre studenters psykiske helse, vil studentene være bedre rustet til å takle arbeidslivets utfordringer. Slik snur man forhåpentligvis også trenden med at arbeidstakere i økende grad befinner seg i en risikosone for å utvikle psykiske vansker og lidelser. SiO har et psykisk helsetilbud som en del av Studenthelsetjenesten. Dette omfatter rådgivningstjeneste, psykiater- psykologtjeneste (PP-tjenesten), og tilbud om å delta i grupper for eksempel for rusavhengige. SiO får full trygderefusjon for konsultasjoner på lik linje med andre aktører i samfunnet, men de får ikke driftstilskudd. Velferdstinget vil bidra i diskusjonsrunden rundt dette frem mot juni. Brukerundersøkelsen for SiO utført av TNS Gallup i 2007 viser at studentene er langt mindre fornøyde med psykologtjenesten enn med Studentrådgivningen, og psykolog- og psykiater tjenesten kommer dårligst ut på landsbasis. Kapasiteten er sprengt, grunnstøtten for liten, og behovet i studentmassen stort. Velferdstinget mener dette er uholdbart, og ønsker å bidra slik at det eksisterende tilbudet utvides og forbedres i samsvar med behovet i studentmassen. Arbeidet med psykisk helse er med å på realisere prinsippet om lik rett til utdanning. For å realisere målet om et bredt og tilfredsstillende tilbud kreves det både vilje til å tilrettelegge fra lærestedene, penger fra helseregionen, og sist, men ikke minst åpenhet og toleranse i studentmassen. Derfor er ikke dette et ansvar som kan legges på én instans alene, men et løft vi må gjøre sammen. AU får fullmakt til å utarbeide konkrete kulepunkter på bakgrunn av det vedtatte dokumentet. Sak 4c) Studenter og Rus Innledning fra v/marianne Høva Rustberggard. Det var spørsmål til innledningen. Marianne Og Lene svarte på spørsmål. Det var en debatt. Det kom ikke inn noen endringsforslag da dette var en diskusjonssak. Sak 6b) Suppleringsvalg AU Det ble krevd skriftlig valg. Forslag fra Martin Edvardsen (GL): Signhild S. Samuelsen innvilges talerett. Følgende kandidater ble fremmet til vervet: Forslag fra Sten McNeill Ånnerud(MG): Daniel Heggelid Fugaas fremmes som kandidat til organisasjonsansvarlig. Forslag fra Sten McNeill Ånnerud(MG): Daniel Heggelid Fugaas fremmes som kandidat til organisasjonsansvarlig. med 23 stemmer for og 10 blanke stemmer. Sak 6a) Valg til Kontrollkomiteen Forslag fra Erik Schreider Evans (SV): Side 19 av 22

20 Kandidat til Kontrollkomité: Stian Østland (LL, MSU, UFO m.m.) Gudmund Rebnord (AHO) hadde en sak angående miljøprofilen til Velferdstinget til aktuelt mens man ventet på resultatet fra valget til AU. Sak 3a) Vedtektsendringer Forslagstillerne redegjorde for sine forslag (med unntak av Ingvild). Fredrik redegjorde for AUs innstilling. Alle forslagene kunne ifølge AU vedtas. Guro og Marianne redegjorde for Aus mindretall. Det ble stilt seks spørsmål til innledningen. Anders, Fredrik og Guro svarte på spørsmål. Antall representanter til stede ved votering: 34 Endringsforslag 1 fra Ingvild Reymert (VA): 2.2: Senest en uke etter 20. november innkaller leder av Velferdstinget samtlige fraksjoner fra alle læresteder til forhandlinger om verv i Velferdstingets arbeidsutvalg. AUs flertall innstiller på at forslaget vedtas AUs mindretall (Marianne og Guro) innstiller på at forslaget ikke vedtas. Vedtak: Avvist Endringsforslag 2 fra Ingvild Reymert (VA): Nytt kapittel mellom kapittel 4 og 5: Valg til SiOs Hovedstyre 5.1 Virkeområde Dette kapittelet gjelder ved personvalg til SiOs Hovedstyre og supplerer vedtektenes øvrige bestemmelser. AU innstiller på at forslaget vedtas 5.2 Valgbarhet Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo kan stille til valg til SiOs Hovedstyre. AU innstiller på at forslaget vedtas 2.2 Valgmåte Studentene har fire representanter i SiOs hovedstyre. Hver representant velges for 2 år, hvor det velges 2 nye representanter hvert år. Representantene velges på Velferdstingsmøte i oktober. Leder av Velferdstinget skal minst en uke før ha innkalt samtlige fraksjoner fra alle læresteder til forhandlinger. Side 20 av 22

21 Hovedstyreleder velges på Velferdstingsmøte i november. Hovedstyreleder velges blant de fire studentrepresentantene i Hovedstyret. AUs flertall innstiller på at forslaget vedtas AUs mindretall (Marianne og Guro) innstiller på at linjene ikke vedtas Vedtak: AUs mindretalls innstilling ble vedtatt, AUs flertalls innstilling ble avvist. 5.4 Kjønnsfordeling Det skal minst velges et av hvert kjønn av de to representantene som velges inn i Hovedstyret. AUs flertall innstiller på at forslaget vedtas AUs mindretall (Marianne og Guro) innstiller på at forslaget ikke vedtas. Vedtak: AUs mindretalls innstilling ble vedtatt, AUs flertalls innstilling ble avvist. Endringsforslag 3 fra Erlend Bruer (MG): 7.1 Kulturstyret: Siste setning endres til: Velferdstinget fastsetter alminnelig instruks og tildelingskriterier for Kulturstyret ved 2/3 flertall. Konsekvens: Dersom forslaget vedtas stadfestes det at gjeldende kriterier videreføres. 7.1 Kulturstyret: Ny setning: Endringsforslag til Kulturstyrets instruks og tildelingskriterier fremsettes skriftlig på et møte og behandles først på neste møte i Velferdstinget. AU innstiller på at forslaget vedtas Vedtak: Delt votering. Første del av forslaget ble avvist. Siste del av forslaget fra 7.1Kulturstyret: Ny setning ble vedatatt. Sak 3b) UFO V Innledning v/ Lene Det var et spørsmål til innledningen. Lene svarte på spørsmål. Forslag fra Erik S. Evans (SV): Gje talerett til Stian Østland (leiar av Medisinsk Studentutval og medlem av UFO) Det var en kort debatt. Det kom ikke inn noen endringsforslag i saken da saken var en diskusjonssak. Innkomne vedtektsendringer: Tilleggsforslag fra Ingrid Aune (SD): Til 3-16: Tillegg etter eksisterende punktum i 3-16 Avstemningsmåte : Side 21 av 22

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I VELFERDSTINGET

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 9. desember 2005 Tid:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 19. mars 2007 Tid:

Detaljer

Ved opprop kl var det 33 representanter til stede og møtet kunne ikke settes.

Ved opprop kl var det 33 representanter til stede og møtet kunne ikke settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Endelig innkalling til møte i Velferdstinget 31.mars, 17.00 Rådssalen, Administrasjonsbygningen (UiO) 10. etasje

Endelig innkalling til møte i Velferdstinget 31.mars, 17.00 Rådssalen, Administrasjonsbygningen (UiO) 10. etasje Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 29. MAI 2008

REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 29. MAI 2008 REFERAT 05/2008 REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 29. MAI 2008 Sted: Rådssalen i 10.etg. i Administrasjonsbygningen Tid: kl. 17.05 kl. 20.15 Det teologiske fakultet: Følgende

Detaljer

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget. AU innstiller på følgende personer:

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget. AU innstiller på følgende personer: Saksfremlegg Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrere: Iselin Ruud Goksøyr og Lars Magnus Bergh Referent:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 8. september 2005 Tid: 17:00-22:00

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 01/09 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 22.JANUAR 2009

REFERAT FRA MØTE 01/09 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 22.JANUAR 2009 REFERAT FRA MØTE 01/09 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 22.JANUAR 2009 Sted: Rådssalen i 10.etg. i Administrasjonsbygningen Tid: kl.17.10 21.15 Det teologiske fakultet: Følgende representant var tilstede: Nr.

Detaljer

REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO Dag 1 Dato: 17. februar

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 3. november 2005 Tid:

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 18.SEPTEMBER Følgende representant var ikke tilstede: Nr. 21 fast vara Stina Thoresen (VA)

MØTE I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 18.SEPTEMBER Følgende representant var ikke tilstede: Nr. 21 fast vara Stina Thoresen (VA) REFERAT 07/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 18.SEPTEMBER 2008 Sted: Rådssalen i 10.etg. i Administrasjonsbygningen Tid: kl.17.10 21.45 Det teologiske fakultet: Følgende representant var tilstede: Nr.

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. august 2010. Tid: 17.12

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Arkitekthøgskolen 8. Gudmund Rebnod Vara: Mariann Fossheim fra

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Arkitekthøgskolen 8. Gudmund Rebnod Vara: Mariann Fossheim fra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 Tid: 17.30 22.40 Sted: Gamle festsal, Domus Academica Opprop kl. 17.40 Nr Fornavn Etternavn Status Tilhørighet Vara 1 Magnus Worren

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. november 2010. Tid:

Detaljer

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 24.05.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

Side 1 av 38 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 12. november 2007 Tid: 17:00 22.10 Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 38 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 12. november 2007 Tid: 17:00 22.10 Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

Dato: 4. september 2006 Tid: 17: Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Universitetet i Oslo

Dato: 4. september 2006 Tid: 17: Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Universitetet i Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 4. september

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 SP-sak Referat Møtedato 18.03.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Det teologiske fakultet: Følgende representanter var ikke tilstede: Nr. 21 fast vara Stina F. Thoresen (VA) Nr. 32 Kjetil Stenvik (TSU)

Det teologiske fakultet: Følgende representanter var ikke tilstede: Nr. 21 fast vara Stina F. Thoresen (VA) Nr. 32 Kjetil Stenvik (TSU) REFERAT FRA MØTE 04/09 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 26.MARS 2009 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen Tid: kl.17.07 20.50 Det teologiske fakultet: Følgende representanter var ikke tilstede: Nr. 21

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.oktober 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.oktober 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 25.10.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.oktober 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: Mats Cromann

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 07/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 27.8.14 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Gløshaugen Kl. 17.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 24.01.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: Mats Cromann

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer