Grønn Byggallianse Energivurdering tekniske anlegg Erfaringer og veien videre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønn Byggallianse Energivurdering tekniske anlegg Erfaringer og veien videre 19.06.2013"

Transkript

1 Grønn Byggallianse Energivurdering tekniske anlegg Erfaringer og veien videre William W Rode, EE, NVE m. bidrag figurer Mats Eriksson, VKE

2 Bygningsenergidirektivet 2002 implementert i Norge Bygningsenergidirektivet Beregningsmetode for energiytelse Minstekrav til energiytelse Energiattest for bygninger Inspeksjon av tekniske anlegg NS 3031 TEK10 Energimerking Energivurdering

3 Oversikt over energimerkeordningen, EMS og EMO EMO: energimerkeordningen Energivurdering tekniske anlegg del av EMO EMS: energimerkesystemet, rapporter fra energivurdering (EV) skal lastes opp her Fokus på energivurdering kjelanlegg engangsvurdering varmeanlegg, klimaanlegg: ventilasjon og kjøleanlegg

4 Forskriftsendringer i 2011/2012 Energivurdering. Trådde i kraft ESA tilpasninger i forskriftrevisjon innebar: >20 kw / 100 kw grense på kjel gjeninnført 4de år / 2nnet år før grense over 400 m2/2000 m2 >12 kw grense gjeninnført på klima, før over 500 m2 > 12 kw for kjøl For ventilasjonsanlegg kombinasjon av >12 kw og obra > 500 kvm Ingen overgangsordninger (før to år) Stort potensial for markedsaktører! Posisjonering i markedet før alle tekniske anlegg uansett energivare skal energivurderes, for innsalg av forbedringer

5 Status EV tekniske anlegg Energiv urd. - rapport Energivurd. -rapporter Nye forskrifter Energivurd.- rapporter Energivurd.- rapporter Energivurd.- rapporter Potensialet (egne anslag) Kjel Varmeanlegg 20 kw < < 100 kw > 100kW Kjøl Ventilasjon Total

6 Tilbakemelding til bransjen (NVF, EO) Når man ikke klarer å stokke beina og nå et marked på grensene 400 kvadratmeter og 2000 kvadratmeter med anslagsvis kjeler -- hvordan i all verden skal man klare det med kjelanlegg? Ved å plassere ting godt usynlig på Gjemmesidene? Ved å tileggsprise / overprise Snart er markedet borte, kjeler skal fases ut

7 Finnerlønn: energivurdering av kjel engangsvurdering av varmeanlegg

8 EV energivurdering vs. EO ordningen Finnerlønn: energivurdering av kjel engangsvurdering av varmeanlegg

9 Søk på Gule sider Finnerlønn: energivurdering av kjel engangsvurdering av varmeanlegg Hurra ehhhh. Hvor mange er medlemmer av Varmeteknisk Forening: Reijlers? Moss Varmeteknikk? (generell tekst om energivurdering)

10

11

12 Hva er kontroversielle tema? Enova Svarer, EMS/EMO support Utfallsrom energivurdering, avhengig av alder og tilstand til anlegget, frisk prising i tillegg til service ordninger Dokumentasjonsomfang Datafangst Målt Avlest Beregnet Nominell - Følger SISO prinsippet her som over alt ellers Tverrfaglig kompetanse nødvendig, ofte inn på områder der energirådgiver har begrensete muligheter for måling pga. sikkerhetskrav fra DSB Sørg for opplæring innen det de kan gjøre Promoterer gamle rutiner og metoder?

13 NVEs aksjoner for å øke energivurderinger Dialog for å få frem konkrete gode eksempler for å underbygge innsparingspotensial i et livsløpsperspektiv få om ingen mottatte eksempler Samarbeid med bransjeorganisasjoner på kursutvikling kapasitetsutfordring NVE Samarbeid med VVS foreningen for å utvikle Prenøk og Ventøk datablad i deres bransjebibliotek, fallert Integrering av basisinformasjon inn i energiattest Tilsyn og kontroll Muligheter Kreve sjekk av dette under feiertilsyn, branntilsyn Kontakt med ENOVA - for integrasjon i deres EPC og energiledelsesprogram? - Som betingelse for støtteordninger? Leietaker kreve kompensasjon?

14 Mulig forbedringspotensial Info om EV med i energiattesten (anbefaling Fagrådet) Info kampanje: Mangel hvis EV ikke er der ved salg og/eller utleie, og kravet utløst Økt tilsyn, dvs. ikke bare rapport / ikke rapport, men vurdering av innholdet, kontroll jobb og tildelt NC Samarbeide med bransjeorganisasjon om veiledere, arbeide satt ut, satt ut til eksternt firma NC Oppmuntre bransjeorganisasjoner til å utvikle Kurs EO ordningen, VKE verktøy for datafangst og databearbeiding - EO ordningen, ventilasjonsentreprenører Bedre integrering i GBA og BREEAM NOR

15 EV vs. Grønn Byggallianse Kom med et nødskrik ved lansering av GBA Drift Ikke overrepresentert i forskjellige program etter det under GBA Drift Gode eksempler Drifts/kostnadsbesparelser ved tiltak Ikke godt synlig i dag under GBA Drift Infoark synlig under veiledere generelt Ingen treff i brosjyre Grønn leiekontrakt Ingen treff i dokument Grønn brukeravtale Fordeler for leietaker? Selvklart? Lovpålagt, bør det da med? Obligatorisk energiattest er med Er der, bare under et annet navn, annen overskrift

16 EV vs. BREEAM Nor Hva slags karakter får man om anlegget ikke er EV? Er det en del av BREEAM In-use? Spesifikt? Eller kun indirekte?

17 Krav i EPBD II Article 8 1. For å optimere energibruk skall medlemsstatene fastsette systemkrav avseende totala energiytelse, korrekt installasjon samt hensiktsmessig dimensjonering, justering og kontroll for tekniske installasjoner som installeres i eksisterende bygninger. Medlemsstatene får også tillempe disse systemkrav på nya bygninger. Systemkrav skall fastsettes for nya installasjoner, for installasjoner som skiftes ut og for installasjoner som oppgraderes, og skall tillempes så langt det er teknisk, økonomisk og funksjonelt mulig. Systemkravene skall som et minimum gjelde for: a) Installasjoner for oppvarming b) Installasjoner for tappevannsoppvarming c) Installasjoner for luftkondisjonering d) Store installasjoner for ventilasjon eller for en kombinasjon av slike installasjoner. 2. Oppmuntre til bruk av AMS/2VK Oppmuntre til installasjon av anlegg for måling, styring og automasjon

18 Energivurdering i EPBD II hvor vil dagens aktører være? Alle energivarer, ikke bare fossile brensler Elektriske anlegg Biobrenselanlegg Solvarmeanlegg VP (i dag kun når tilknyttet ventilasjonsanlegg) FV Ventilasjon tydeligere definert som område for energivurdering På sikt kan energivurdering være med å slutte sirkelen mellom prosjektert, beregnet, installert og drift. Fremdeles ikke formålsfordelt, men på vei

19 Energivurdering av tekniske anlegg Egne ordninger i tillegg til energimerking Regelmessig vurdering, dvs. ikke i forbindelse med salg/utleie Alle bygninger, yrkesbygg (og boligbygg) Kjelanlegg som nominell effekt over 20 kw / 100 kw klimaanlegg nom.effekt 12 kw BRA eller ventilasjon over 500 kvm obra Mål: stimulere til god og energieffektiv drift ettersyn og vedlikehold, og riktig dimensjonering Lite politisk debatt og oppmerksomhet Ikrafttredelse (ingen overgangsordning) (senest 5 år etter nytt anlegg installert)

20 Energivurdering tekniske anlegg vs TEK 07 / TEK 10 Ventilasjon og Kjøl BYGNING INSTALLASJON U T - SFP (effektivitet av viften) U V n U vi - η (virkningsgrad varmegjennvinner) - Q C,nd (energi til kjøling) U G I tillegg kommer krav om utfasing fossile kjeler til grunnlast i klimaforliket Figur fra J-V Thunes, Sweco

21 Gode pumper er god økonomi i vannbårne anlegg Med moderne frekvensstyrte pumper er det mulig med strømbesparelse på % Kilde teknisk fagsjef VVS foreningen KO Knudsen Cirka 80% av levetidsomkostningene til en pumpe er energikostnader

22 God økonomi i isolering rør fra VV bereder Besparelse ved å isolere 18mm rør fra varmtvannsbereder Ved å isolere 10 m rør fra varmtvannsbereder kan du over en 20 års periode spare ca kroner ved å isolere rørene med 30mm isolasjon Kilde teknisk fagsjef VVS foreningen KO Knudsen Glava Isolasjonstykkelse Energitap Totalkostnad Uisolert 2823 kwh/år 2823 kr/år Glava (TapeLock Rørskål 30mm) 630 kwh/år 630 kr/år Økonomisk isolasjon Rørtype Rørdiameter Inndataverdier Rørledning 18 mm Medietemp. (rør/bereder) 72 C Romtemperatur 20 C Driftstid Energipris 8760 timer/år 100 øre/kwh

23 God økonomi i isolering vannbårne anlegg Besparelse ved å isolere en 35 mm ventil 1 ventil = 3 meter rør. Medietemp: 70 C Omgivelsestemp: 20 C Driftstid: 8 måneder Energipris: 100 øre/kwh Kostand pr. ventil uisolert 1038 kr/år Kostand pr. ventil isolert 166 kr/år Besparelse 872 kr/år Kilde teknisk fagsjef VVS foreningen KO Knudsen Glava

24 God økonomi i gode ventilasjonsanlegg God design og installasjon samt innregulering forutsetning Lave SFP tall Høy varmegjenvinning Effektive el.motorer i vifter Behovsstyrt ventilasjon VAV Variable Air Volume Dårlig installasjon med en livslengde på 20 år kan ha en slik kostnadsfordeling Energi 90% Vedlikehold 5% Investering 5%

25 Gjennomføring energivurdering Fysisk befaring med målinger Krav til faste målere ved nye anlegg, indirekte målinger mulig på eldre anlegg der dette er mulig Rapporten skal gjengi sentrale data og forslag til tiltak Rapport skal finnes både hos anleggseier og i NVEs database Rapport lastes opp til Energimerkesystemet EMS Krav til kompetanse hos den som gjør vurderingen Informasjonen fra energimerking av bygning gjøres tilgjengelig ved energivurdering av tekniske anlegg, og vice versa NVE har lagt ut anbefalte elektroniske skjema, mal Vurdering skal gjøres uavhengig av bygningseier Fokus på at bygningseier får informasjon om, og tar eierskap til, anbefalinger og forbedringspunkter

26 Ordning Skjemaer energi- og engangsvurdering Skjema

27 Energivurdering av kjeleanlegg Anlegg for fossilt brensel over en viss størrelse 20 kw, både yrkesbygg og boligbygg Fokus på energiaspektet Regelmessig vurdering hvert 4.år for gasskjel og oljeanlegg > 20 kw hvert 2.år for oljeanlegg > 100 kw Ingen overgangsordning (Før: Innen 2 år etter ikrafttredelse av forskrift) Utgangspunkt i etablerte ordninger for ettersyn og service Effektiv Oppvarming: EO ordningen Kompetansekrav: > 20 kw: fyringsteknisk kompetanse og minst to års erfaring fra ettersyn og drift, > 100 kw kvm: ditto og minst 5 års erfaring

28 Engangsvurdering av varmeanlegg Anlegg med kjel fossilt brensel > 12 kw og >15 år, yrkesbygg og boligbygg Engangsvurdering Ingen overgangsordning (Før: Innen 2 år etter ikrafttredelse av denne forskrift Omfatter varmeanlegget som helhet, dvs. inkludert dimensjonering i f.t. behov Hovedmål: Erstatte gamle og dårlig tilpassede anlegg Kompetansekrav: Byggteknisk-/energifaglig kompetanse på ingeniørnivå eller 2 årig yrkesfaglig i relevant fagretning, begge med to års yrkeserfaring fra energiberegninger i bygg Kjel skal vurderes av folk med fyringsteknisk kompetanse

29 Kompetansekrav energivurdering kjel Type anlegg Kjelanlegg for effekt over 20 kw Kjelanlegg for effekt over 100 kw Engangsvurdering av varmeanlegg med kjel, for effekt over 20 kw To alternativer Type kompetanse Krav til nivå/type utdannelse Type erfaring Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av kjelanlegg Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av store kjelanlegg 1. Bygningsteknisk Bachelor Energiberegning og for bygninger. energiteknisk. Ettersyn/drift av Fyringsteknisk kjelanlegg. Lengde yrkeserfaring 2 år 5 år 2 år 2 / 5 år 2. Bygningsteknisk og energiteknisk. Fyringsteknisk 2-årig godkjent yrkesfaglig. Energiberegning for bygninger. Ettersyn/drift av kjelanlegg. 2 år 2 / 5 år

30 Energivurdering av ventilasjons- og kjøleanlegg Anlegg >12 kw > 500 kvm alle yrkesbygg og boligbygg Kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg, både kjøleaggregat og distribusjon skal inkluderes Rene ventilasjonsanlegg skal vurderes, inklusive de med balansert ventilasjon. Arealgrensen myntet på ventilasjonsanlegg Fokus på energiaspektet Regelmessig vurdering hvert 4. år Ingen overgangsordning (Før: Innen 2 år etter ikrafttredelse av denne forskrift Utgangspunkt med etablert ettersyn og service: Norsk Teknologi s godkjenningsordning kulde og varmepumpe entreprenører (TELFO/KELF ordningen) Kompetanse: 2 årig yrkesfaglig kompetanse i relevant fagretning (NOKUT godkjent) med to års yrkeserfaring fra energiberegninger i bygninger eller byggteknisk-/energifaglig på ingeniørnivå med min to års yrkeserfaring installasjon eller vurdering av slike anlegg

31 Ventilasjonsanlegg med effekt over 12 kw for areal over 500 m 2 To alternativer Kompetansekrav energivurdering klima 1. Bygningsteknisk og energiteknisk. 2. Bygningsteknisk og energiteknisk. Bachelor 2-årig godkjent yrkesfaglig. Installasjon eller vurdering av ventilasjonsanlegg Energiberegning for bygninger. 2 år 2 år Kjøleanlegg for effekt over 12 kw To alternativer 1. Bygningsteknisk og energiteknisk. Bachelor Installasjon eller vurdering av kjøleanlegg 2 år 2. Bygningsteknisk og energiteknisk. 2-årig godkjent yrkesfaglig. Energiberegning for bygninger. 2 år

32 Energivurdering teknisk anlegg Er utført når fysisk kontroll er gjort Rapport(er), en pr. system, er lagret hos bygningseier Rapport(er), en pr. system, er lastet opp i EnergiMerkeSystemet EMS på Informasjon og maler på Bygg/Energivurdering-av-teknisk-anlegg/ Veileder Bygg/Om-energimerkesystemet-og-regelverket/Omregelverket/

Forskriften kap III -energivurdering av tekniske anlegg. Mai 010

Forskriften kap III -energivurdering av tekniske anlegg. Mai 010 Forskriften kap III -energivurdering i av tekniske anlegg Mai 010 Hovedtrekk i forskriften kap III - energivurdering i av tekniske k anlegg Egne ordninger i tillegg til energimerking g Mål: Stimulere til

Detaljer

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Teknologidagene NTNU 07.01.2010 William Rode Energimerkeforskriften vedtatt Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av

Detaljer

Energimerking 13. April 2011

Energimerking 13. April 2011 Energimerking 13. April 2011 ET PROFILERT OG ATTRAKTIVT FAGMILJØ Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap Ca. 630 ansatte - og i vekst Landsdekkende Internasjonale via Norplan Asplan Viak AS, Firmapresentasjon

Detaljer

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg 7 2013 V E I L E D E R Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder nr: 7 Praktisk

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger Deres referanse Vår referanse Dato 13.10.2009 NVE Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger EBL ser det som svært positivt at man nå legger opp til et system for

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Anne Cecilie L. Bondy (red.) 19 2009 ENERGIMERKE Energieffektivt Lite energieffektivt OPPVARMINGSMERKE Lav andel el og fossilt

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ÅSTVEIT SYKEHJEM ÅSTVEITVEIEN 1

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ÅSTVEIT SYKEHJEM ÅSTVEITVEIEN 1 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ÅSTVEIT SYKEHJEM ÅSTVEITVEIEN 1 25.08.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE Følgebrev fra Rådgiver Plantegninger Enøkinformasjon/ET-diagram Energivurdering og vurdering av teknisk

Detaljer

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet) Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Detaljer

Bygningsenergidirektivet Energimerking og energiinspeksjoner

Bygningsenergidirektivet Energimerking og energiinspeksjoner Bygningsenergidirektivet Energimerking og energiinspeksjoner Terje Stamer Wahl, NVE September 2005 Bakgrunn og formål med direktivet Bakgrunn: Energibruk i bygningssektoren står for ca. 40 % av energibruken

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger 5 2012 Energikarakter Energieffektiv Lite energieffektiv A Høy andel Lav andel Oppvarmingskarakter (andel el og

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 2.6.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering

Detaljer

28302-01. Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD

28302-01. Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD Oppdragsnavn/dokumentnavn Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD Oppdragsgiver NVE Oppdragsgivers referanse Revisjonskoder (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K :

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123 1.12.14 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energinotat med energimerking og energiattest 4. Andre målinger

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM STØLSVEGEN 13

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM STØLSVEGEN 13 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM STØLSVEGEN 13 26.06.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Enøkinformasjon/ET-diagram 4. Energivurdering og vurdering

Detaljer

Potensialet for konvertering fra olje til gass i næringsbygg og industri. Siv.ing. Arne Palm Mentor Energi AS

Potensialet for konvertering fra olje til gass i næringsbygg og industri. Siv.ing. Arne Palm Mentor Energi AS Konvertering fra olje til gass Potensialet for konvertering fra olje til gass i næringsbygg og industri Siv.ing. Mentor Energi AS 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Veiledning for næringsbyggrådgivere

Veiledning for næringsbyggrådgivere R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 2 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer