Studieplan for Master i sosialt arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for Master i sosialt arbeid"

Transkript

1 Studieplan for Master i sosialt arbeid 120 studiepoeng Studieåret Master Programme in Social Work Degree: Master of Social Work Avdeling for samfunnsfag Høgskolen i Oslo Godkjent av Høgskolestyret 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret juni 2008

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING... 3 Bakgrunn for studiet... 3 Studiet kvalifiserer til... 3 Målgruppe... 3 Opptakskrav... 3 Studiets oppbygging... 4 Studie- /arbeidskrav... 4 Undervisning og deltakelse... 5 Vurdering... 5 Internasjonalisering... 5 INNHOLD... 6 Obligatoriske emner... 6 Samfunnsvitenskapelig teori med spesiell innretning mot sosialt arbeid og... 6 velferdsfag... 6 Forskningsmetode og design... 9 Vitenskapsteori Valgfrie emner Aktiveringstiltak for mottakarar av sosialhjelp Barnevern og kunnskap - Eksplisitt og implisitt teori i barnevernets praksisfelt Barnevern og kunnskap - Barn, barndom og barnevern som forskningsfelt Familie og nettverk Interseksjonalitet som teoretisk, metodisk og praktisk analyseredskap i sosialfaglig arbeid Kasusstudier som forskningsmetode i klinisk sosialt arbeid Kjønnsteoretisk analyse Organisasjon og endring i offentlig virksomhet Sosial og velferdspolitikk Velferd som tekst. Analyse av ulike tekster med relevans for sosialpolitikk, familiepolitikk og velferdsforvaltning Selvstendig arbeid Mastergradsoppgave i sosialt arbeid Oppgaveseminar ANDRE UNDERVISNINGSTILBUD

3 INNLEDNING Bakgrunn for studiet Høgskolen i Oslo - Avdeling for samfunnsfag (SAM) har tilbudt mastergradsstudium i sosialt arbeid fra august Masterstudiet er en videreføring av hovedfaget i sosialt arbeid som høgskolen har hatt i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Masterstudiet omfatter 120 studiepoeng og fører til mastergrad i sosialt arbeid. Avdeling SAM tilbyr blant andre bachelorstudier i barnevern, sosialt arbeid og velferd, etterog videreutdanninger, samt kurs og konferanser på området sosialt arbeid. Avdelingen har også en godt etablert forskningsenhet, Sosialforsk. Undervisningspersonalet som er tilknyttet mastergradsstudiet i sosialt arbeid driver egen forskning, og studentene vil kunne knytte seg til forskningsprosjekter ved avdelingen. Studiet kvalifiserer til høyere stillinger i sosialtjenesten som krever kunnskap om systematisk dokumentasjon og evaluering av virksomheten, og som kan medvirke i fagutvikling innen sosial- og barneverntjenesten. høyere stillinger innen klinisk sosialt arbeid som krever kunnskap om systematisk dokumentasjon og evaluering av virksomheten, og som kan medvirke i fagutvikling innen somatisk helsevesen og psykisk helsevern. undervisningsstillinger ved sosialarbeiderutdanningene forskerstillinger på lavere nivå innen fagfeltet sosialt arbeid opptak til doktorgradsstudier Målgruppe Mastergrad i sosialt arbeid er primært et tilbud til de som har oppnådd bachelorgrad eller fullført treårig grunnutdanning i barnevern, sosialt arbeid, velferdsfag eller tilsvarende utdanning. Opptakskrav Det vises til Forskrift om opptak til masterstudiet ved Høgskolen i Oslo (se >For studenter >Regelverk og saksgang) Minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C eller bedre eller 2,7 eller bedre. For masterstudium i sosialt arbeid gjelder i tillegg følgende: Krav til faglig grunnlag Generelt grunnlag for opptak er fullført treårig barnevern-, sosionom-, velferdsutdanning eller tilsvarende utdanning. Søkere inndeles i to kvoter: 3

4 Kvote 1: Kvote 2: 50 % av studieplassene er forbeholdt søkere med oppnådd bachelorgrad. Det gis ikke tilleggspoeng i denne kvoten. Søkere som ikke når opp i kvote 1, konkurrerer videre i kvote 2. Det gis tilleggspoeng for dokumentert utdanning og praksis i tillegg til karakterpoeng for utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget. Inntil 20% av studieplassene kan tildeles søkere som ikke kan poengberegnes. Tilleggspoeng Det gis inntil 2 poeng for relevant praksis, 0,5 poeng pr. halvår i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Relevant praksis er erfaring fra helse-, sosial- og utdanningsfeltet eller tilsvarende. Det gis inntil 2 poeng for relevant tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget, 0,5 poeng pr. 30 studiepoeng. Med relevant utdanning menes emner innen samfunnsvitenskapelige fag samt jus, historie, filosofi og idéhistorie. Klage på opptak Klage i forbindelse med søknad om opptak til masterstudiet i sosialt arbeid skal sendes til Avdeling for samfunnsfag. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sendes den til høgskolens klagenemnd for videre behandling. Studiets oppbygging Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 45 studiepoeng. Det er en fordel at studenter så tidlig som mulig begynner å reflektere rundt tema og problemstilling for masteroppgaven. Foruten masteroppgaven består studiet av tre obligatoriske emner og tre valgfrie emner. I følgende skjema vises studiets struktur og oppbygging. I tillegg vises skjematisk tidspunkt for seminarer, veiledning og studieaktiviteter i tilknytning til fremdrift av masteroppgaven. Semester Emner Sp Masteroppgaven 1. semester høst Sa Samfunnsvitenskapelig teori Valgfritt emne Mastertorg Gruppemøte med kontaktlærer 2. semester vår Fo Forskningsmetode og design Valgfritt emne Masterseminar 3. semester høst Vi Vitenskapsteori Valgfritt emne Oppgaveseminar Veiledning 4. semester vår MaMasteroppgaven 45 Oppgaveseminar fortsetter Veiledning Masteroppgaven ferdigstilles Totalt 120 Studie- /arbeidskrav Det knyttes ulike former for arbeidskrav til hvert emne ved studiet og til det selvstendige arbeidet. Hvilke former for arbeidskrav som vil bli benyttet går fram av de ulike emnebeskrivelsene. 4

5 For å kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte emner forutsettes deltakelse og gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i de enkelte beskrivelser. Større skriftlige oppgaver som semesteroppgave og hjemmeeksamen skal bli utført etter gjeldende norm for oppgaveskriving. Malen finnes på våre nettsider. Undervisning og deltakelse For alle emner vil det være obligatorisk oppmøte første dagen om ikke annet er særskilt avtalt. De valgfrie emnene forutsetter et visst antall deltakere for å kunne avholdes. Det vil være ulik nedre deltakergrense. Vurdering Det skal avlegges eksamen i tre obligatoriske emner og tre valgfrie emner. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig arbeid. Den avsluttende eksamen er knyttet til det selvstendige arbeidet. Ekstern sensor vil bli involvert i alle eksamener, enten som hovedsensor eller ved stikkprøver. Ved klage på sensur blir ekstern sensor benyttet. For alle emner og for den avsluttende eksamen benyttes en gradert skala med fem trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene inngår på vitnemålet. Det er anledning til å bruke ordinær rettskrivingsordbok og to-språklige ordbøker på alle skoleeksamener. Det vises for øvrig til Lov om universiteter og høgskoler, Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo samt Utfyllende bestemmelser om den praktiske gjennomføringen av eksamen ved Høgskolen i Oslo. Disse finner du på nettet: Internasjonalisering Studenter, som ønsker det, vil som en del av sitt masterstudium ha mulighet for et opphold ved et lærested i utlandet. Høgskolen i Oslo har samarbeid med en rekke utenlandske universiteter og høgskoler. Ved masterstudiet i sosialt arbeid arbeides det nå særskilt med å opprette internasjonale samarbeidsavtaler slik at studentene kan velge relevante emner ved utenlandske læresteder som kan innpasses i mastergradsstudiet. Studenter kan også søke studier i utlandet på eget initiativ, men har da selv ansvar for å velge emner som kan godkjennes som del av en norsk mastergrad. Generell informasjon om utvekslingsmulighetene ligger ute på HiO sine nettsider. 5

6 INNHOLD Obligatoriske emner Samfunnsvitenskapelig teori med spesiell innretning mot sosialt arbeid og velferdsfag MSA studiepoeng Mål Studentene skal tilegne seg en oversikt over sentrale bidrag til klassisk og moderne samfunnsvitenskapelig teori inklusiv spesielle bidrag innen sosialt arbeid og velferdsfag. De skal tilegne seg kunnskap om hvordan ulike teoretiske perspektiver gir ulik forståelse av sosiale fenomen og videre opparbeide trening i å bruke teoretiske begreper som redskaper for analyse av sosiale og politiske fenomener i samfunnet. Studentene skal kunne analysere ulike prosesser der sosialt arbeid og velferdsfag inngår på ulike nivåer. Videre skal studentene gjøre seg kjent med primær så vel som sekundær litteratur. Innhold Undervisning og pensum gir oversikt over samfunnsvitenskapelige teorier inklusiv sosialt arbeid og velferdsfag. Sentrale begreper innen disse blir diskutert. Studentene skal analysere tekster ut fra ulike analytiske spørsmål som hentes fra pensumlitteraturen. Både klassiske og moderne bidrag vil bli omhandlet. Organisering og arbeidsformer Emnet er obligatorisk og går over ett semester. Undervisningen veksler mellom forelesninger samt studentenes presentasjon av ulike tekster, gruppearbeid og diskusjoner. Studie- og arbeidskrav En semesteroppgave skal leveres. Den må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Vurdering Studentene skal ha en seks timers skoleeksamen. Ingen hjelpemidler, foruten ordinær rettskrivingsordbok og tospråklige ordbøker, er tillatt. Det benyttes intern og ekstern sensor. Ekstern sensor brukes ved tvil om en besvarelse er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 20 % av besvarelsene. Utvalget skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. En gradert skala med fem trinn benyttes, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Pensum er på ca.1650 sider. * Addams, Jane Democracy and Social Ethics. Mass. Cambridge. (s ). Andreassen, Tone Alm Brukermedvirkning i praksis. I Rannveig Dahle og Kirsten Thorsen (red) Velferdstjenester i endring. Oslo: Fagbokforlaget. (s ). 6

7 Barr, Nicholas Political Theory: Social Justice and the State. London: Widenfeld and Nicholson (s ). *Bourdieu, Pierre Den maskuline dominans. Pax Forlag: Oslo. (Kapittel 1: Et forstørret bilde. 50 s.) Deacon, Alan Perspectives on Welfare. Buckingham: Open Univ. Press. (s ). Durkheim, Emile, Weber, Max og Compte August, Tre klassiske tekster. Göteborg: Korpen. Esping-Andersen, Gøsta The three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton Univ. Press (s. 9-78) Giddens, Anthony Modernitetens konsekvenser. Oslo: Pax. (s ) Goffman, Ervin, Vårt rollespill til daglig: En studie i hverdagslivets dramatikk. Oslo: Pax. (s ). Hedström, Peter and Charlotta Stern Rational Choice and Sociology. I L. Blum og S. Durlauf (eds.) The New Palgrave Dictionary. New York: Macmillan. (15 sider kan lastes ned fra nettet ) Hviid Jacobsen, Michael og Søren Kristiansen Hverdagslivet sociologier om det upåaktede, København: Hans Reitzels forlag. (s ) Holter, Harriet Sosialarbeiderens yrkesrolle, Tidsskrift for samfunnsforskning, vol.1, 1. s Korpi, Walter and Joakim Palme The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare States Institusions, Inequality, and Poverty in the Western Countries. American Sociological Review. (s ) Levin, Irene Stefamilien variasjon og mangfold. Oslo: Aventura forlag. (s og s ). Levin, Irene Diskurser i og om sosialt arbeid i Mona Sandbæk (red) Fra mottaker til aktør. Oslo: Gyldendal. (s ). Levin, Irene og Jan Trost Hverdagsliv og samhandling. Med et symbolsk interaksjonistisk perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. Lorenzen, Håkon Fellesskapets fundament. Oslo:Pax. (s ). *Marx, Karl, and Friedrich Engels Det kommunistiske manifest. 3. oppl. ed. Oslo: Falken Forlag. Mead, George Herbert, Sindet, selvet og samfundet: fra et socialbehaviorsitisk standpunkt. København: Akademiske. (s ) 7

8 Moe, Sverre, Sosiologi i hundre år.. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap: Durkheim; solidaritetsproblemer i det moderne s ) Ohnstad, Anbjørg og Kirsti Malterud (red) Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta. Oslo: Det norske Samlaget. (s ). Pierson, Poul Irresistible forces, immovable objects. Journal of European Public Policy. (s ). * Richmond, Mary E What is Social Case Work. New York: Russel Sage Foundation. (s. 7-51). Rothstein, Bo and Dietlind Stolle Social Capital, Impartiality and the Welfare State I Hooghe M. and D Stolle (eds) Generating Social Capital. New York: Palgrave (s ) *Seim, Sissel. 2006: Egenorganisering blant fattige. En studie av initiativ, mobilisering og betydning av Fattighuset. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, Skriftserien: 2006:3 (s og ). Smith, Dorothy K. is mentally Ill. Texts Facts and Femininity. New York: Routledge. (s ) Soydan, Haluk Det sociala arbetets idehistoria. Lund: Studentlitteratur (s. 5-55). Wacquant, Loïc de Introduksjonen i Bourdieu & Wacquant: Refleksiv sociologi mål og midler. Hans Reitzels Forlag, København. 40 sider. (Om en ikke får tak i denne boka kan en som erstatning lese innledningskapitlet i Bourdieu & Wasquant: Den kritiske ettertanke. Oslo: Det Norske Samlaget.) Van den Bosch, Karel Identifying the Poor. Aldershot: Ashgate (s 1-12) *Weber, Max Makt og byråkrati: essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier. 3. utg. ed. Oslo: Gyldendal, s Innledning: Om Max Webers sosiologi ved Egil Fivelsdal IX-XXIV, (til sammen 64 sider) * Deles ut på studiet Anbefalt litteratur Blumer, Herbert (1986). Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Berkeley: University of California Press. Blumer, Herbert (1995 [1951]) Social Movements I Stanford M. Lyman (red.) Social Movements. Critiques, Concepts, Case-Studies. New York: New York University Press, Opptrykk fra Alfred McClung Lee (ed.) New Outline of the Principles of Sociology. New York: Barnes & Noble 1951: (Original 1934) Charon, Joel Symbolic Interactionism. New York: Prentice Hall. 8

9 Eriksen, Thomas Hylland Ethnicity and nationalism. 2nd ed. London: Pluto Press, (60 s.) *Fraser, Nancy From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'Post- Socialist' Age. New Left Review (212). (34 s) Granovetter, Mark The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, Vol.78, No.6: Tarrow, Sidney Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics. Cambridge: Cambridge University Press Forskningsmetode og design MSAFMD - 15 studiepoeng Mål Gjennom arbeidet i dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskaper om forskningsdesign og kvantitative og kvalitative metoder. Kunnskapene skal tilegnes slik at de kan anvendes i arbeidet med masteroppgaven. Studentene skal tilegne seg metodologisk refleksjon rundt sammenhengen mellom forskningsspørsmål og design, både når de er brukere av kunnskap og når de selv produserer kunnskap. Innhold Emnet inneholder to moduler, Kvantitative design og statistikk og Kvalitative design. I modulen Kvantitative design og statistikk undervises det i forskningsdesign og forskningsdesignets følsomhet for typer av forskningsspørsmål, om validitets- og reliabilitetsmodeller og om univariate, bivariate og enkelte multivariate statistiske metoder. Modulen Kvalitative design handler om hvilke kunnskapsspørsmål som kan belyses ved kvalitative design. Det undervises i ulike metoder for produksjon av et empirisk materiale, som intervju og observasjon/feltarbeid. Videre undervises det i bearbeiding og analyse av kvalitativt materiale, og hvilke typer resultater en kan få fra kvalitative studier. Formidling av resultater, begreps- og teoriutvikling, og generalisering av kunnskap fra kvalitative studier er temaer som inngår. Organisering og arbeidsmåter Emnet går over ett semester. Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærere og eventuelt gjesteforeleser, diskusjoner og gruppearbeid. Studie- /arbeidskrav Studentene skal skrive en semesteroppgave. Foruten å gi begrunnelse for problemstilling og valg av innfallsvinkel skal de utdype den metodologiske tilnærmingen til masteroppgaven. Det er ønskelig at forskningsetiske spørsmål i forbindelse med datainnsamlingen drøftes. Semesteroppgaven skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca sider. 9

10 Vurdering Studentene skal ha 6 timer skriftlig skoleeksamen. Ingen hjelpemidler, foruten ordinær rettskrivingsordbok og tospråklige ordbøker, er tillatt. Det benyttes intern og ekstern sensor. Ekstern sensor brukes ved tvil om en besvarelse er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 20 % av besvarelsene. Utvalget skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. En gradert skala med fem trinn benyttes, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Pensum er på ca sider totalt. Pensum i kvantitativ metode og statistikk Pensum er på ca. 480 sider Johannesen, A., Tufte, P. A. & Kristoffersen, L Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt Forlag. Kapittel (ca. 35 sider). Lund, T Kausal metodologi: En kortfattet og enkel introduksjon. Pedagogisk forskningsinstitutt, rapport nr 7. Oslo: Universitetet i Oslo. Side 7 23 (16 sider). Ringdal, Kristen Enhet og mangfold. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget kapittel 1-9, 11-14, 16-17, 19 (ca. 335 sider). Skog, O. J Å forklare sosiale fenomener. En regresjonsbasert tilnærming. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-4 (ca.100 sider). Pensum i kvalitative metoder Pensum er på ca. 800 sider *Andenæs, Agnes Fra undersøkelsesobjekt til medforsker? Livsformsintervju med 4-5- åringer. Nordisk psykologi, 43, (18 sider). *Bjerrum-Nielsen, Harriet Forførende tekster med alvorlige hensikter. Tidsskrift for samfunnsforskning, 35, (27 sider). Haavind. Hanne På jakt etter kjønnede betydninger. I: Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning Hanne Haavind, Red. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. S.7 59 (52 sider). * Hydén, Lars-Christer De otaliga berättelserna. I Att studera berättelser: Samhällsvetenskapliga och medisinska perspektiv Lars-Christer Hydén & Margareta Hydén, Red. Stockholm: Gothia, S (20 sider). Järvinen, Margaretha og Mik-Meyer, Nanna 2005 (red). Kvalitative metoder i et interaksjonistisk perspektiv: Interview, observationer og dokumenter.københavn: Hans Reitzels forlag. Kap. 1,2,3,5,6,9,13 (157 sider). Kagan, Carolyn, Mark Burton and Asyia Siddiquee Action research. I: Qualitative Research in Psychology. Carla Willig & Wendy Stainton-Rogers, eds. London: Sage. (18 sider) 10

11 Kvale, Steinar og Svend Brinkman Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. London: Sage (ca 200 sider). *Merrick, Elizabeth An exploration of quality in qualitative research: Are reliability and validity relevant? I: Using qualitative methods in psychology. Mary Kopola & Lisa. A. Suzuki, eds Thousand Oaks/London/New Dehli: Sage Publications. S (11sider). Rhedding-Jones, Jeanette What is research? Methodological practices and new approaches. Oslo, Universitetsforlaget. S (131 sider) *Riessman, Catherine K.(Ed.) Qualitative Studies in Social Work Research. Thousand Oaks: Sage Publ. Preface, s vii xx (14 sider). Søndergaard, Dorte Marie Destabiliserende diskursanalyse: Veje ind i poststrukturalistisk inspireret empirisk forskning. I. Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Hanne Haavind, Red Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. S (64 sider). Widerberg, Karin Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1,4, 6,7,8 (94 sider). * Pensum vil foreligge i et kompendium som kan kjøpes hos Penelope ved oppstart Vitenskapsteori MSAVIT - 10 studiepoeng Mål Gjennom arbeidet i dette emnet skal studenten tilegne seg teorier og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over vitenskapelig virksomhet og andre analytiske prosesser. Studentene vil få en innføring i sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner. Det legges vekt på å gi studentene et teoretisk grunnlag for å utforme et epistemologisk konsistent analysefokus og forskningsdesign for sine mastergradsprosjekter. Kurset i vitenskapsteori henger således nært sammen med metodekurset ved at det fokuserer på ulike de ulike analytiske fremgangsmåtenes filosofiske forankring. Innhold Vitenskapsteorien stiller grunnleggende spørsmål ved vitenskapelige og analytiske prosesser: Hva er kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er en vitenskapelig teori? Hvilken status har forskeres teorier, modeller og forklaringer? Hva skiller vitenskapelige aktivitet og kunnskap fra andre typer aktivitet og oppfatninger? Kurset fokuserer på de ulike vitenskapsteoretiske tradisjonenes svar på slike spørsmål og knytter drøftelsen til studentenes egne kunnskapsprosjekter. Organisering og arbeidsmåter Emnet går over ett semester. Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærer og eventuelt gjesteforeleser, diskusjoner og gruppearbeid. 11

12 Studie- /arbeidskrav Studenten gir en bok-/artikkelomtale av pensumtekst (1-2 sider) og to opponentkommentarer til to medstudenters essay. Midtveis i emnet vil studentene få tilbakemelding på et førsteutkast til essay fra henholdsvis to medstudenter og faglærer. Vurdering Et bearbeidet essay levert til en fastsatt frist der studenten analyserer en selvvalgt tekst med utgangspunkt i emnets teorier og metoder (10-12 sider). Det benyttes intern og ekstern sensor. Ekstern sensor brukes ved tvil om en besvarelse er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 20 % av besvarelsene. Utvalget skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. En gradert skala med fem trinn benyttes, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Pensum er på 960 sider. Alvesson, Mats. & Sköldberg, Kai Tolkning och reflektion. Studentlitteratur, kap. 3, 4, 5, 6 og 7 (249 sider) Bourdieu, Pierre. & Waquant, Loïc.J.D Den kritiske ettertanke. Grunnlag for samfunnsanalyse. Oslo: Det Norske Samlaget, s (45 sider) Buch-Hansen, Hubert & Nielsen, Peter Kritisk realisme. Samfundslitteratur. Roskilde Universitetsforlag (98 sider) *Butler, Judith. 989/2001. Imitasjon og kjønnsulydighet. I Agora nr. 1: (21 sider) *Derrida, Jacques. (2002). Lovens makt. Oslo: Spartacus, Del 1 (ca. 50 sider) *Fay, Brian Contemporary Philosophy of Social Science. A Multicultural Approach. Oxford: Blackwell Publishers, side (41 sider) Foucault, Michel Diskursens orden. m/ etterord av Espen Schaanning. Oslo: Spartacus (60 sider) Gadamer, Hans-Georg Forståelsens historisitet som det hermeneutiske problem. I J. Guldahl og M. Møller (red.). Hermeneutikk. En antologi om forståelse. København: Dansk Gyldendal, s (50 sider). *Habermas, Jürgen Knowledge and Human Interests. A general perspective. I Knowledge and Human Interests. Cambridge: Polity Press (49 sider) *Kuhn, Thomas S Innledning I Vitenskapelige revolusjoners struktur. Oslo: Spartacus, s (7 sider) *Kuhn, Thomas S Vitenskapelige revolusjoners vesen og nødvendighet I: Vitenskapelige revolusjoners struktur, Oslo: Spartacus, s (16 sider) 12

13 *Levinas, Emmanuel Humanisme og an-arkhia. I: Den Annens humanisme. Oslo: Aschehoug (17 sider) *Lovelock, Robin & Powell, Jackie Habermas/Foucault for Social Work: Practices of Critical Reflection. I R. Lovelock (et al). Reflecting on Social Work Discipline and Profession. UK: Ashgate (40 sider) *Martinsen, Kari Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe (Kap: Livsfilosofi og evidens i helsevesenet) (57 sider) *Moi, Toril Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori. Oslo: Gyldendal, s og (35 sider) *Payne, Malcolm The Origins of Social Work. Basingstoke : Palgrave Macmillan (kap 6: Values and Philosophy) (20 sider) *Polanyi, Michael Den tause dimensjonen. En introduksjon til taus kunnskap. Oslo: Spartacus, kap. 1 (22 sider) *Rorty, Richard Objectivity, Relativism, and Truth. Cambridge: Cambridge University Press, s (13 sider) *Schøn, Donald A Educating the reflective practitioner. San Francisco-Oxford: Jossey Boss Publishers, kap. 1, 2 (38 sider) *Skinner, Quentin Motives, intentions and the intrepretations of texts. I J. Tully (red.): Meaning and Context - Quentin Skinner and his Critics. Cambridge: Polity Press (11 sider) *Steinsholt, Kjetil & Øksnes, Maria Stop making sense! Perspektiver på barn og barndom. I Sturla Sagberg og Kjetil Steinsholt (red.). Barnet konstruksjoner av barn og barndom. Oslo: Universitetsforlaget (21 sider) * Pensum vil foreligge i et kompendium som kan kjøpes hos Penelope ved oppstart Valgfrie emner Målsettingen er at hvert av de valgfrie emnene vil bli satt opp minimum en gang i løpet av en toårs periode, enkelte emner settes opp hvert år. Aktiveringstiltak for mottakarar av sosialhjelp MSA studiepoeng Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studentane tileigne seg innsikt i ulike former for aktive tiltak som kommunane og NAV- kontora set i verk. Gjennom døme frå utanlandsk og norsk 13

14 tiltaksarbeid vil studentane bli kjende med sentrale dilemma knytt til denne type tiltak, og kva effektar desse kan ha både med omsyn til arbeidsinkludering og livskvalitet. Innhald Emnet gir innsikt i bakgrunnen for og iverksetjinga av arbeidslinja i sosialhjelpa. Ved å vise til døme i andre land og den seinare tids utvikling i Noreg, vil kurset også omfatte andre tiltak enn dei som har overgang til ordinært arbeid som mål. Dette inkluderer både rehabiliteringstiltak, nettverkstiltak og sosial aktivering. Studentane får både teoretisk og praktisk innsikt i systematisk kartleggingsarbeid; bruk av individuell plan (IP); forsking om iverksetjing av, og effektar av ulike typar tiltak for ulike målgrupper. Med utgangspunkt i nasjonale forsøk, internasjonale erfaringar og føreliggande planar vil det bli lagt særskilt vekt på kva følgjer innføringa av NAV- reforma og Kvalifiseringsprogrammet kan ha for sosialt arbeid i den kommunale sosialtenesta. Organisering og arbeidsformer Undervisinga vekslar mellom forelesingar av faglærar og gjesteforelesar, diskusjonar og gruppearbeid. Studie- /arbeidskrav Det er obligatorisk deltaking i litteraturkollokvium med framlegging av sentral litteratur i temaet. Vurdering Studentane skal ha 6 timar med skuleeksamen. Det er ikkje lovleg med hjelpemidlar utanom rettskrivingsordbok og tospråklige ordbøker. Intern sensor og ekstern sensor vert nytta. Ekstern sensor vert nytta ved tvil om eksamen er greidd og ved eit utval på 20 % av eksamenssvara. Utvalet skal danna grunnlaget for karaktersetting på alle svara. Det vert gjeve graderte karakterar frå A til E, A for greidd og F for ikkje greidd. Pensum Pensum er på ca. 950 sider. *Dahl, Espen Does workfare work? The Norwegian experience. International journal of social welfare. Vol 12 (4) (10-15 sider) *Dahl, Espen, Lorentzen, T What works for whom? An Effect evaluation of Active Labour market Programmes in Norway. International Journal of Social Welfare, vol 14 (2), s (10-15 sider) *Hammer, AL & C Hyggen Stengte dører? I Hammer, T & Øverbye (red): Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. Oslo: Gyldendal Akademisk. (25 sider) Innvær, Simon (red) Bruk av kunnskap i sosialtjenesten BAKST - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Sosial- og Helsedirektoratet (50-100s) Lødemel, Ivar og Johannessen, Asbjørn (red) Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? HiO-rapport 2005:1 (215 s) 14

15 *Lødemel, Ivar and Trickey An offer you can t refuse. Workfare in international perspective. Ch. 1 (40 s) Lødemel, Ivar (ed) Workfare in Six European Nations: Findings from evaluations and recommendations for future development. Fafo-paper 2002:24 Summary report (85 s) Møller, G Evaluering av samordningsforsøkene. Arbeidsrapport nr 1/2005. Telemarksforskning (100 sider) Rambøll A.S Evaluering av Kartleggingsverktøy for sosialtjenesten (KIS) (50s) Schafft, A. K. et al Evaluering av arbeidsmarkedstestingen for sosialhjelpsmottakere. Delrapport 2. AFI-notat 1/2005, Oslo Arbeidsforskningsinstituttet (50 sider) Schøne, Pål Effekter av bruk av velferdskontrakter. Institutt for Samfunnsforskning rapport (100 sider) St.m. nr Arbeid, velferd og inkludering (50 s) Van der Wel, Kjetil (red) Funksjonsevnestudien. HiO-rapport, (150 s) * Blir delt ut av faglærer Barnevern og kunnskap Emnet tilbys i to sekvensdeler. Det er en fordel å velge sekvensen i sammenheng, men emnene kan også tas enkeltvis. Emnene vil sikte mot å generere prosjekter for masteroppgaven, og deltakernes arbeid med prosjekter trekkes inn i undervisningen. Barnevern og kunnskap - Eksplisitt og implisitt teori i barnevernets praksisfelt MSA studiepoeng Mål Deltakerne skal utvikle sin analytiske kompetanse for virksomhetsfeltet barnevern, og de skal kunne forholde seg til metodologiske spørsmål på flere nivåer. Deltakerne skal få kunnskap om ulike teoretiske perspektiver som er relevant for barnevernets praksis. Innhold Barnevern er et samfunnsmessig virksomhetsfelt hvor praksis baseres på forståelser og teorier fra en rekke fagdisipliner. Barnevernet er brukere av vitenskapelig kunnskap, hvor det er et felt der vitenskapelig kunnskap kommer til anvendelse. Ulike utviklingspsykologiske teorier er for eksempel viktige premissleverandører for barnevernets praksis. Barnevernets medarbeidere trenger et kritisk grunnlag for å vurdere hvilken kunnskap det er behov for og hvor kunnskap skal hentes fra, og hva som er gyldig og relevant kunnskap for deres virksomhet. Hva er hensiktsmessige teorier og begreper for barnevernsarbeidere når de skal forstå og handle i forhold til de komplekse fenomener de står ovenfor? Barnevernets praksiser kan betraktes som håndhevelse av kulturelle standarder for barneomsorg. Disse er mer eller mindre implisitte, tatt for gitt, i kulturen generelt så vel som i barnevernet. 15

16 Forholdet mellom foreldre og barn, og forholdet mellom det offentlige og det private, vil alltid ha en høy ideologisk og verdimessig ladning. Dette vil også prege kunnskapsspørsmålene. Organisering og arbeidsmåter Emnet blir satt opp en gang i løpet av en toårs periode. Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærer og eventuelt gjesteforeleser, diskusjoner og gruppearbeid. Studie- /arbeidskrav Studentene forventes å delta aktivt i undervisningen og i diskusjoner. Vurdering Individuell hjemmeeksamen med selvvalgt tema som må forhåndsgodkjennes. Varighet for eksamen er 1 uke og omfanget på oppgaven skal være ca sider. Det benyttes intern og ekstern sensor. Ekstern sensor brukes ved tvil om en besvarelse er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 20 % av besvarelsene. Utvalget skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. En gradert skala med fem trinn benyttes, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Pensum er på ca 930 sider. * Alanen, Leena Explorations i generational analysis. I: Conceptualizing child-adult relations, Alanen and Mayall eds. London: Routledge (12 sider). *Andenæs, Agnes Hvorfor ser vi ikke fattigdommen? Fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet. Nordisk Sosialt Arbeid, 24: (14 sider). *Andersson, Gunvor, Karin Aronsson, (Red.) Sven Hessle, Anna Hollander & Tommy Lundström Haverier i social barnavård? Fem fallstudier. Stockholm: Gothia. Kap. 2, 6 og appendix. (58 sider) *Ericsson, Kjersti Social Control and Emancipation Ambiguities in Child Welfare. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 1: (10 sider). Hennum, Nicole Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder. NOVA, Rapport 19/02. Kap 4, 6, og 7. (Ca. 166 sider) *Gulbrandsen, Liv Mette Storbyjenter. I Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp, Thorsen og Toverud red. Oslo: Universitetsforlaget. (25 sider) Gulbrandsen, Liv Mette. Red Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske teorier. Kap.1, 2, 8, 9, 10, 11. (ca 175 sider) * Gullestad, Marianne Det norske sett med nye øyne. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8. (15 sider). Jacobsen, Christine M Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Oslo: Unipax s (104 sider). 16

17 *Parton, Nigel Reconfiguring Child Welfare Practices: Risk, Advanced Liberalism, and the Government of Freedom. I Reading Foucault for Social Work, Chambon, Irving and Epstein eds. New York: Columbia University Press. (S ) (29 sider). *Prieur, Annick Ulykkespunkter i kulturtrafikken. I Grenser for kultur. Perspektiver på norsk minoritetsforskning, Fuglerud og Eriksen red. Oslo: Pax (25 sider). Sagatun, Solveig Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og foreldre. Oslo: Universitetsforlaget (170 s.) *Ulvik, Oddbjørg Skjær Barnevernsbarns kontakt med sine foreldre: En diskusjon av kunnskapssituasjonen. Nordisk Sosialt Arbeid, 22: (9 sider). Ulvik, Oddbjørg Skjær Seinmoderne fosterfamilier: En kulturpsykologisk studie av barn og voksnes fortellinger. Oslo: Unipub forlag. Kap.1, 5 og 6. (107 sider) *Woodhead, Martin Psychology and the cultural construction of childrens needs. I Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood, James and Prout eds. London: Falmer Press. (14 sider) * Pensum vil foreligge i et kompendium som kan kjøpes hos Penelope ved oppstart Barnevern og kunnskap - Barn, barndom og barnevern som forskningsfelt MSA studiepoeng Mål Deltakerne skal utvikle sin analytiske kompetanse for virksomhetsfeltet barnevern, og kunne forholde seg til teori og kunnskapsspørsmål på flere nivåer. Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike metodologiske tilnærminger til forskning om barnevernrelaterte temaer knyttet til barndom og oppvekst. Deltakerne skal utvikle sin kompetanse som bestillere av forskning/evaluering på vegne av barnevernfeltet. Innhold Det er et stigende krav til kvalitetssikring og til kunnskapsbasert praksis i barnevernet. Forskerens og barnevernpraktikerens oppgave kan forstås analogt; de skal begge skaffe kunnskap om og analysere den komplekse situasjon barn befinner seg i. Dette reiser en rekke spørsmål av kunnskapsteoretisk og metodologisk art, som belyses i dette emnet: Hvilke fenomener skal utforskes? På hvilken måte skal de utforskes? Hvilke teoretiske perspektiver er egnet til å analysere empirien som framskaffes? Skal barnevernets virksomhet analyseres som særegne/isolerte fenomener eller skal de undersøkes i en større samfunnsmessig kontekst? Hvilken kunnskapskontekst skal det enkelte forskningsprosjekt inngå i? Hvordan kan barnevernet gjøre nytte av generell forskning om barn, barndom og oppvekst i dagens samfunn? Hvilke kunnskapsbaser/forskningstradisjoner og -miljøer er det nyttig å tilknytte seg når en forsker på barnevernrelaterte fenomener? Emnet vil gi 17

18 fordypning og trening i livsformsintervju som en måte å skaffe kunnskap om barn som sosiale deltakere i dagens samfunn. Organisering og arbeidsmåter Hver deltaker gjennomfører et barneintervju, og gruppen analyserer intervjuene samlet. Erfaringene fra intervjuarbeidet og mulighetene for analyse av det empiriske materialet som studentenes intervjuer utgjør, blir gjennomgått. De metodologiske diskusjonene knyttes til gjennomføringen av dette miniforskningsprosjektet. Emnet blir satt opp en gang i løpet av en toårs periode. Undervisningen vil være seminarpreget, der det veksles mellom forelesninger og aktiv deltakelse. Studie- /arbeidskrav Studentene planlegger, gjennomfører og analyserer et livsformsintervju med ett barn. Dette forutsetter gruppedeltakelse. Vurdering Individuell hjemmeeksamen som tar utgangspunkt i arbeidet med livsformsintervju. Varighet for eksamen er 1 uke og omfanget på oppgaven skal være ca sider. Det benyttes intern og ekstern sensor. Ekstern sensor brukes ved tvil om en besvarelse er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 20 % av besvarelsene. Utvalget skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. En gradert skala med fem trinn benyttes, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Pensum er på ca. 820 sider *Andersson, G. 1998b. Barnintervju som forskningsmetod. Nordisk Psykologi, 50, (23 sider) Christensen, P. & James, A. (Red.) Research with children: Perspectives and practices. London: Routledge. Kap. 1, 2,3,4,6, 7,8,10,11,12 (Ca. 210 sider) Greene, S. & Hogan, D Researching children s experiences: Approaches and methods. London/New Dehli/Thousand Oaks: Sage Publ. 272 sider. *Gulbrandsen, L.M Samspill mellom barn som kjønnsskapte og kjønnsskapende prosesser. Et analytisk perspektiv. I H. Haavind (red), Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal akademisk. (26 sider). Gunaratham, Y Researching Race and Ethnicity. Methods, Knowledge and Power. London Sage, s Gulløv, E. og S. Højlund Feltarbejde blant børn. Metodologi og etikk i etnografisk børneforskning. København: Gyldendal. s Hærem, E. og B. N. Aadnesen Barnevernets undersøkelse. Oslo: Universitetsforlaget. (120 sider) 18

19 * Rønnestad, M. H Psykoterapiforskning: Noen utviklingslinjer og betraktninger om the Dodobird verdict : Everybody has won, and evereybody must have prizes. I Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 37, (13 sider). *Artiklene merket med stjerne vil bli delt ut på undervisningen Familie og nettverk MSA studiepoeng Mål Gjennom arbeidet med dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om begrepene familie og nettverk. Et annet mål er at studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike familieformer der kjernefamilien har et modellmonopol i forhold til andre familieformer i vår vestlige kultur. Videre skal studenten tilegne seg kunnskap om sin praksis gjennom en kritisk gjennomgang av den demografiske situasjonen før og nå i Norge og i andre land. Innhold Emnet gir kunnskap om og innsikt i hvordan begrepene familie og nettverk varierer til tross for at det hersker en enighet i dagligtalen og i vårt vitenskapelige språk om hva vi mener med dem og om hvem som inngår i disse. Gjennom den teoretiske undervisningen og øvelser vil analysene være avhengig av hvilket nivå de analyseres ut fra og med fokus på forskjellen mellom åpne og lukkede kategorier. Undervisningen består i å dekonstruere familie- og nettverksbegrepene, og dette arbeidet vil ha overføringsverdi til andre begreper. Det undervises også i ulike familieformer, og deres forhold til den overordnede familieformen blir vesentlig. De høye skilsmissetallene i forrige århundre har gitt oss flere nye familieformer, så som samboende, den moderne stefamilie og særbo. Blant de demografiske forholdene og forandringene det undervises i er fødsels- og dødstall, giftermåls- og skilsmissetall og forandringer i familiestrukturer i ulike land med spesiell vekt på norske forhold. Organisering og arbeidsmåter Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærer og eventuelt gjesteforeleser, diskusjoner og gruppearbeid. Studie- /arbeidskrav En lærervurdert studentoppgave. Oppgaven må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Vurdering Individuell hjemmeeksamen med en varighet på 1 uke. Oppgaven skal ha et omfang på ca sider. Det benyttes intern og ekstern sensor. Ekstern sensor brukes ved tvil om en besvarelse er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 20 % av besvarelsene. Utvalget skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. En gradert skala med fem trinn benyttes, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 19

20 Pensum Pensum er på ca 990 sider. Brochmann, Grete, Tordis Borchgrevink, Jon Rogstad Makt og flerkulturelle nasjonalstater. I: Brochmann, Grete, Tordis Borchgrevink, Jon Rogstad (red). Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal akademiske. s Bredal, Anja "Vi er jo en familie". Arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater. Oslo: Unipax. s11-65, Brandth, Berit, Brita Bungum, Elin Kvande (red) Valgfrihetens tid, Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet.. Oslo: Gyldendal akademiske. s og s Bø, Inge, Folks sosiale landskaper. En innføring i sosiale nettverk. Oslo: Tano. Cheal, David, Sociology of Family Life. England: Palgrave. Ellingsæter, Anne Lise og Arnlaug Leira (red) Velferdsstaten og familien. Oslo: Gyldendal akademiske s *Gubrium, Jaber F. (red), Rethinking Family as a Social Form, special issue, Journal of Family Issues, vol 14 Levin, Irene, Stefamilien variasjon og mangfold. Oslo: Aventura forlag. Kapitlene 1, 4, 5, 7 og 8. Levin, Irene og Jan Trost Særbo ett par to hjem. Oslo: N. W. Damm & Søn. * utdeles av foreleser Interseksjonalitet som teoretisk, metodisk og praktisk analyseredskap i sosialfaglig arbeid MSA studiepoeng Mål I dette emne tilbys teoretiske perspektiver som utfordrer etablerte forståelser av sentrale sosiale kategorier. Deltakerne skal tilegne seg relevant kunnskap og sette seg i stand til å bruke denne analytisk i forhold til sosialfaglige utfordringer i aktuelle praksisfelt. Innhold I samfunnsvitenskapene har sosiale kategorier som kjønn, sosial klasse, etnisitet og seksualitet tradisjonelt utgjort atskilte forskningsområder, gjerne knyttet an til ulike teorier. Et resultat av denne inndelingen har vært at slike kategorier ofte framstilles som løsrevne og fragmenterte komponenter ved menneskers liv. Kritikk som er reist mot slike forståelser er at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretar den dynamikken som oppstår når flere kategorier virker sammen. Er det kategorien mann eller kategorien etnisk minoritet som tillegges 20

21 vekt? Tilbyr kategorien kvinne det samme mulighetsrommet for alle som tilordnes eller identifiserer seg med denne kategorien? Får kategoriene ung, gutt, muslim andre betydninger knyttet til seg enn ung, gutt, kristen? Kurset gjennomgår teorier som gjør det mulig å tilnærme seg hvordan slike kategorier får vekslende betydninger avhengig av andre kategoritilhørigheter som seksuell orientering, sosial klasse, etnisk tilknyting og alder. På bakgrunn av dette tilbyr kurset teoretiske, metodiske og praktiske muligheter til å utforske dynamikk som oppstår i samspillet mellom sentrale sosiale kategorier. Gjennom hele kurset vil vi arbeide med å gjøre denne typen analyser relevante for sosialfaglig arbeid i bred forstand. Organisering og arbeidsmåter Undervisningen gis som forelesninger og plenumsdiskusjoner. Studentene vil bli organisert/organisere seg i grupper som arbeider med tekster og framlegg. Studie-/arbeidkrav Et lærervurdert arbeidskrav skal være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Vurdering En 6-timers skoleeksamen Kun ordinær rettskrivingsordbok og tospråklige ordbøker er tillatte hjelpemidler. Det benyttes intern og ekstern sensor. Ekstern sensor brukes ved tvil om en besvarelse er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 20 % av besvarelsene. Utvalget skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. En gradert skala med fem trinn benyttes, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Pensum er på ca 875 sider. *Appelros, Erica Religion och intersektionalitet. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2, no. 3: s. *Ashcroft, Bill and Pal Ahluwalia Edward Said. The paradox of identity. London and New York: Routledge. Kap. 3, s s. *Barth, Fredrik Toward a richer description and analysis of cultural phenomena. I Anthropology Beyond Culture, red. Richard G. Fox and Barbara J. King, Oxford: Berg. 14 s. *Beauvoir, Simone de Det annet kjønn. Oversatt av Bente Christiansen. Oslo: Pax Forlag A/S. Opprinnelig publisert som Le deuxième sexe I, II (Paris: Éditions Gallimard, 1949). S s. *Bjørby, Pål Queer-teori: Asymmetriske identiteter. I Norsk homoforskning, red. Marianne C. Brantsæter, Turid Eikvam, Reidar Kjær, Knut Olav Åmås, , Oslo: Universitetsforlaget. 30 s. *Brah, Avtar Diaspora, border and transnational identities. In Feminist postcolonial theory. A reader, Lewis and Mills eds. Edinburgh: Edinburgh University Press. S s. 21

22 *Connell, R. W The men and the boys. Cambridge: Polity. Kap. 1 og s. De los Reyes, Paulina og Diana Mulinari Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Stockholm: Liber. 123 s. *Eriksen, Thomas H Ethnicity and nationalism. London: Pluto Press. Kap s. *Gosh, Flora Magt og intersektionalitet i socialt arbejde. I Nordisk sosialt arbeid 4: s. *Gulbrandsen, Liv Mette Fra småjenter til ungjenter. Heteronormativitet som normativ utviklingsretning. I: Kvinneforskning 4: s. *Gullestad, Marianne Det norske sett med nye øyne. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6, Striden om ordet neger. 43 s. *Halberstam, Judith Female Masculinity. London: Duke University Press. Kap s. *Hall, Stuart The spectacle of the other. In Discourse theory and practice. A reader, eds. Margareth Wetherell, Stephanie Taylor and Simeon Yates, London: Sage. 20 s. *Holter, Harriet Om kjønn og politikk. I Hun og han. Kjønn i forskning og politikk, red. Harriet Holter, Oslo: Pax Forlag. 13 s. *Holter, Harriet Kjønn, politikk og kvinneundertrykking. I Hun og han. Kjønn i forskning og politikk, red. Harriet Holter, Oslo: Pax Forlag. 12 s. *Jacobsen, Christine M. og Randi E. Gressgård En kvinne er ikke bare en kvinne. I Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk, red. Cathrine Holst, Gjøvik: Gyldendal Akademisk. 40 s. *Jacobsen, Christine M Negotiating gender: Discourse and practice among young Muslims in Norway. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 17, no. 1: s. *Krekula, Clary, Anna-Liisa Närvänen og Elisabet Näsman Ålder i intersektionell analys. Kvinnovetenskaplig tidskrift 2, no. 3: s. *Moi, Toril Innledende essay. I Det annet kjønn, de Beauvoir. Oversatt av Bente Christiansen. Oslo: Pax Forlag A/S. Opprinnelig publisert som Le deuxième sexe I, II (Paris: Éditions Gallimard, 1949). 22s. *Ohnstad, Anbjørg Psykologiens fortellinger om lesbiske og kvinnenes egne fortellinger. I Norsk homoforskning, red. Marianne C. Brantsæter, Turid Eikvam, Reidar Kjær, Knut Olav Åmås, , Oslo: Universitetsforlaget. 24 s. *Prieur, Annick & Moseng, Bera U Sorry, we don t speak Queer : En kritisk kommentar til queer teori. Kvinneforskning 24, no. 3-4: s. 22

23 Prieur, Annick Balansekunstnere. Oslo: Pax forlag. 165 s. *Said, Edward W Orientalismen. Vestlige oppfatninger av Orienten. Oversatt av Anne Aabakken. Oslo: Cappelen. Opprinnelig publisert som Orientalism. Western conceptions of the Orient (1978): s. * Skeggs, Beverly Class, self, culture. London: Routledge. Kap. 1: Inscription, exchange, value and perspective. 25 s. *Staunæs, Dorthe Where have all the subjects gone? Bringing together the concepts of intersectionality and subjectification. Nora 2, 11: s. *Thorbjørnsrud, Berit Kritikk av relativismekritikken. Samtiden 1: Tils. 6 s. *West, Candace og Zimmerman, Don Doing gender. Gender & Society 1, 2: s. *Ålund, Aleksandra Feminism, Multiculturalism, Essentialism. I Women, Citizenship and Difference, red. Nira Yuval-Davis og Pnina Werbner, London: Zed Books Ltd. 15 s. *Ålund, Aleksandra Migration och socialt medborgarskap. I Nordisk sosialt arbeid 4: s. * Pensum merket med stjerne vil foreligge i et kompendium som ved emnestart kan kjøpes hos Penelope. Kasusstudier som forskningsmetode i klinisk sosialt arbeid - MSA studiepoeng Mål I arbeidet med dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskaper om hvordan kasusmetoden kan anvendes som en systematisk tilnærming til studier av egen praksis. De skal også tilegne seg kunnskaper om kasusstudier slik at denne metoden kan brukes som en del av det metodiske grunnlaget for det selvstendige arbeidet. Innhold Profesjonelt sosialt arbeid med klienter er i økende grad gjenstand for krav om dokumentasjon av om og hvordan de tiltak som anvendes er av betydning for klientene. Utvikling av vitenskapelige prinsipper for studiet av det enkelte kasus (person/familie/gruppe) kan etter manges mening være en tilnærming til slik dokumentasjon. Denne dokumentasjonen kan kompensere for svakhetene i de tradisjonelle metodene som sammenligner grupper som deltar i ulike typer tiltak. Prinsippene i kasusstudier er hentet fra ideografisk forskning; det er det rikholdige og detaljerte i behandlingen av den enkelte som fremheves og studeres. Avhengig av tradisjon brukes både kvantitative mål og kvalitative data. Emnet vil gi en oversikt over de metodologiske utfordringer og muligheter som ligger i å bruke kasusstudier av klinisk sosialt arbeid som forskningsmetode. Det vil bli gjennomgått moderne litteratur, hovedsakelig tidsskriftartikler, om hvordan kasusstudier kan legges opp 23

24 for å utvikle mest mulig gyldig og pålitelig kunnskap om avgrensede kliniske problemstillinger. Kurset gjennomgår også enkelte klassiske kasusstudier og ser på utviklingen av metoden, med vekt på de siste 15 årene. Organisering og arbeidsmåter Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærer og eventuelt gjesteforeleser, diskusjoner og gruppearbeid. Studie- /arbeidskrav Arbeidskravet underveis i kurset er en muntlig fremlegging av valgfri publisert artikkel fra pensum. Faglærer skal godkjenne den muntlige fremleggingen før studenten kan gå opp til eksamen. Vurdering Individuell hjemmeeksamen med selvvalgt tema som må forhåndsgodkjennes. Varighet for eksamen er 1uke og oppgaven skal ha et omfang på ca sider. Det benyttes intern og ekstern sensor. Ekstern sensor brukes ved tvil om en besvarelse er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 20 % av besvarelsene. Utvalget skal danne grunnlaget for karakterfastsetting på alle besvarelsene. En gradert skala med fem trinn benyttes, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Pensum er på ca. 700 sider. Akre, A. H Slik vant vi over stemmene. Embla, 7, sider. Aronsson, K Fallstudien som metod. I: K. Aronsson (Red.), Haverier i social barnavård? (ss ). Stockholm: Gothia. 17 sider. Askeland, G, A. & Christiansen, K. U Single system design et møte mellom forskning og praksis. Nordisk Sosialt Arbeid, 9, sider. Baum, N Separation Guilt in Women Who Initiate Divorce. Clinical Social Work Journal, Vol.35, Iss. 1, sider. Borg, M. B Community intervention as clinical case study. Clinical Case Studies, 3, sider. Bradshaw, W Use of single-system research to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioural treatment of schizophrenia. British Journal of Social Work, 33, sider. Elliott; R Hermeneutic single-case efficacy design. Psychotherapy Research, 12, sider. Elson, M Self psychology in clinical social work. Kap 1 og 5. New York: W. W. Norton & Company. 25 sider. Field, C. E., Nash, H. M., Handwerk, M. L. & Friman, P. C Using functional 24

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Social Work 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern

Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Child Care and Welfare 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i

Detaljer

Masterstudium i sosialt arbeid

Masterstudium i sosialt arbeid Studieplan Masterstudium i sosialt arbeid 120 studiepoeng studieåret 2009-2010 Master Programme in Social Work Degree: Master of Social Work Avdeling for samfunnsfag Høgskolen i Oslo Godkjent av Høgskolestyret

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge

praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet inngår i SP92 Evidens, evaluering og bruk av kunnskap i praksisfeltet Evidence, evaluation and practical use of knowledge Ph.d.-program i sosialt

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Masterstudium i sosialt arbeid Master Programme in Social Work

Masterstudium i sosialt arbeid Master Programme in Social Work 26. november 2010 Masterstudium i sosialt arbeid Master Programme in Social Work 120 studiepoeng Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag Godkjent av Høgskolestyret 2002 Siste revisjon godkjent av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag Kritisk refleksjon tekst til nettsider Oppdatert 14.01.16 av Inger Oterholm og Turid Misje Kritisk refleksjon Kritisk refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk

Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Vitenskapsteori og forskningsmetodikk Emnekode: GMRLE354 Studiepoeng: 15 Nivå: Master Språk: Norsk Program: Program for grunnskolelærerutdanning Kan tilbys som enkeltemne: Ja Startsemester og varighet:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Anne Iversen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 26. mai 2017 Eksamenstid: 09:00-13:00

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Studieplan for Mastergradsstudium i sosialt arbeid

Studieplan for Mastergradsstudium i sosialt arbeid Studieplan for Mastergradsstudium i sosialt arbeid 120 studiepoeng Studieåret 2007-2008 Master Programme in Social Work Degree: Master of Social Work Avdeling for samfunnsfag Høgskolen i Oslo Godkjent

Detaljer

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Kontekstuelle (tverrkulturelle), kunnskap- og verdimessige forhold * Andenæs,

Detaljer

Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag

Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag Emnekode: MSO112_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål:

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål: Periodisk emneevaluering av SGO 4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (høsten 2013) 1. Om emnet SGO 4011 er en obligatorisk del av mastergraden i samfunnsgeografi. Emnet omhandler faghistorie

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Aktivitetsvitenskap (Occupational Science) - et aktivitetsperspektiv på helse

Aktivitetsvitenskap (Occupational Science) - et aktivitetsperspektiv på helse Studieplan for videreutdanning i Aktivitetsvitenskap (Occupational Science) - et aktivitetsperspektiv på helse 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Fattigdommens dynamikk

Fattigdommens dynamikk Ivan Harsløf og Sissel Seim (red.) Fattigdommens dynamikk Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 11 Kapittel 1 Fattigdom i en norsk velferdskontekst

Detaljer

IK101 Grunnleggende teori (15 stp)

IK101 Grunnleggende teori (15 stp) IK101 Grunnleggende teori (15 stp) - 2013-2014 Innhold Utfyllende opplysninger og kommentarer Navn Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggande teori Intercultural

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet.

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet. 1 12. November 2001 Kursbeskrivelse for ØK 142 Forskningsmetode for Vårsemesteret 2002 er under utarbeidelse. Pensum vil være det samme som for Vårsemesteret 2001, angitt nedenfor, men undervisningsopplegget

Detaljer

Barn, ungdom og medvirkning

Barn, ungdom og medvirkning Barn, ungdom og medvirkning Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emne BBA160_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:55 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Etikk og moralske problemer (vår 2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Emnet gir vi en systematisk innføring i etiske temaer og vi reflekterer praktisk over konkrete moralske

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer