Klagebehandling Planid 91 - Reguleringsplan for veg Sveberg Hommelvik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagebehandling Planid 91 - Reguleringsplan for veg Sveberg Hommelvik."

Transkript

1 Arkiv: 91 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 37/ Tidligere behandlinger Utvalgssak Møtedato Klagebehandling Planid 91 - Reguleringsplan for veg Sveberg Hommelvik. Vedlegg: 1. Klage på vedtak av reguleringsplan for veg Sveberg Hommelvik. Gunnar Hanssen. 2 sider. Datert Klage på vedtak reg.91- reguleringsplan for veg Sveberg Hommelvik. Lars Johan Sommervold og May Karin Gilstad. 1 side. Datert Klage på kommunestyrets vedtak om ny veg Sveberg Hommelvik. Kristian L. Karlsen. 1 side. Datert Særutskrift - Reg gangs behandling av Reguleringsplan for ny veg Sveberg Hommelvik. 20 sider. Vedtak datert Reg 91 Planbestemmelser. 5 sider. Vedtatt i kommunestyret Reg 91 - Plankart tunnel. 1 side. Vedtatt i kommunestyret Reg 91 - Plankart nederste del. 1 side. Vedtatt i kommunestyret Reg 91 - Plankart midterste del. 1 side. Vedtatt i kommunestyret Reg 91 - Plankart øverste del. 1 side. Vedtatt i kommunestyret Reg 91 - Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 64 sider. Sist justert Støyanalyse for reguleringsplan Sveberg Hommelvik. 13 sider. Datert Veganalyse for ny veg mellom Sveberg og Hommelvik. 21 sider. Datert Trafikkanalyse for Sveberg Hommelvik. 52 sider. Sist revidert Reg 75E Reguleringsplan for deler av Svebergmarka boligområde. Planbestemmelser. 6 sider. Sist revidert Saksdokumenter (ikke vedlagt) Dokumenter i saken kan sees i kommunens karttjenesten Planinnsynet, søkeord: 91

2 Saksopplysninger Sak : klagebehandling av vedtatt reguleringsplan med planid 91 Lokalisering : Planlagt lokalveg mellom Hommelvik og Sveberg Forslagsstiller : Malvik kommune Tiltakshaver : Malvik kommune Reg. 91 Reguleringsplan for ny veg Sveberg Hommelvik ble sluttbehandlet i kommunestyret , utv.sak. 31/13. Planvedtaket ble kunngjort med brev til berørte parter og instanser og annonse i Adressa fredag Innen klagefristen utløp, mottok kommunen tre klager på vedtaket. Endelig vedtak i reguleringsplaner er å anse som enkeltvedtak og kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 2 og kap.vi. Grunnlag for planvedtaket og sakshistorikk Reg 91ble vedtatt ut fra formålet om å legge til rette for en kortere bil- og gang-/sykkelveg mellom Hommelvik og Sveberg, legge til rette for to nye boligfelt og på grunn av krav stilt i rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplan 75E Reguleringsplan for deler av Svebergmarka boligområde. Rekkefølgebestemmelsen sier at sone 3 i planen (reg 75E) ikke kan bebygges før, blant annet, veg fra Svebergmarka til Hommelvik er besluttet og prosjektering påbegynt. Dermed er den videre utbyggingen på Sveberg direkte knyttet opp til vedtak av reguleringsplan 91. Vurdering Det er etter kunngjøring mottatt klage på følgende forhold: Klage Gunnar Hanssen, beboer Malvikvegen. Påklager kommunestyrets vedtak om ny veg Sveberg-Hommelvik. 1. Saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling i utvalg for ARESAM. Klager har hørt at et medlem meldte forfall til møtet i god tid, uten at det ble innkalt vararepresentant for vedkommende. Hvis dette er rett mener klager at denne unnlatelsen fra Malvik kommune er en klar saksbehandlingsfeil og saken burde aldri vært fremmet for kommunestyret. 2. Viser til sitt brev til kommunen, datert , hvor klager har kommet med kommentarer til vegen. Han kan ikke se at noe av det han har påpekt er tatt til etterretning av Malvik kommune. Klager mener, etter det han kan konstatere, at den planlagte vegen er et eneste stort avvik i forhold til norsk vegstandard. 3. Klager mener følgende er feil med reguleringsplanen: a) Feil plannivå. Klager mener en veg av denne størrelsen krever en detaljregulering for at omgivelsene skal kunne se virkningen av tiltaket. b) Det er ikke satt av tilstrekkelig areal til støyvoller da tunnel og fjell på siden av Rådmannens vurdering 1. Utvalget var beslutningsdyktige selv om det ikke var kalt inn vararepresentant for en av representantene som var fraværende. Før saken ble behandlet av utvalget var det allerede bestemt at saken skulle behandles av kommunestyret. 2. Klager sine kommentarer til vegen er gått gjennom av rådmannen og besvart gjennom saksfremlegget til andre gangs behandling av reguleringsplanen. 3. Mye er besvart gjennom saksfremlegget til andre gangs behandling av reguleringsplanen. a) Plannivået er riktig. b) Støyskjerming vil vurderes ut fra retningslinjer for støy, T-1442/2012. Med

3 tunnelen vil forsterke støy. Klager krever en støymåling over tid før og etter en eventuell bygging. bakgrunn i denne vil det i løpet av detaljprosjekteringen vurderes hvor støyskjermer/støyvoller skal plasseres. Angående støymåling så vil man i løpet av detaljprosjekteringen ha fokus på å holde seg innenfor støygrensene i T-1442/2012. Om det viser seg at støynivåene oppleves som forhøyet, så kan det gjennomføres støymålinger i ettertid. c) Bro/kulvert er kun vist med skrift på plankartet. Klager mener at terrenginngrepet i forbindelse med vegen må reguleres på plankart. Mener det her mangler informasjon. d) Mener det mangler beregning for ÅDT (årsdøgntrafikk). Viser til at en H1-veg skal ha en ÅDT på maks Klager mener derfor vegen er noe underdimensjonert i forhold til dette. e) Om stigning i tunnelen viser klager til at en tunnel med bratt stigning, hvor både kjøretøyer og gående/syklende skal ferdes, krever god lufting på bakgrunn av helse, miljø og sikkerhet. Klager lurer på om det er foretatt beregninger på skadelig støy og forurensing i tunnelen for de myke trafikantene. f) Stoppsikt i tunnel. Viser til at tunnelnormalen tilsier en stoppsikt på 100 m og at tunnelen brått vil komme ut på Malvikvegen, som er sterkt trafikkert av både kjørende, syklende og gående. Klager lurer på hvordan kommunen har tenkt å løse dette. g) Klager mener det kan være elementer i grunnforholdene som gjør at horisontal- eller vertikalgeometri må endres helt. Noe som etter hans mening kan medføre at hele veganlegget må flyttes og kreve en ny regulering. h) Om støy i anleggsfasen ønsker klager å få noen svar. Tunneldriften vil etter klagers mening generere betydelig støy og klager ønsker oversikt over riggområder, anleggsveger og deponeringsområder. Klager lurer også på om det i denne sammenheng er tatt hensyn til husstander med husdyr. i) Klager viser til at boligområdet nede ved Malvikvegen opplever støyproblemer fra Malvikvegen, jernbanen og kaiområdet. Da klagers bolig er fra 1910 vil støy fra havnevirksomhet kombinert med ny veg, etter klagers mening, kunne bli skadelig for liv og helse. Klager krever derfor at Malvik kommune sørger for å etterisolere deres hus, samt skifte vinduer til 3 lags isoler glass. Klager krever og at det skal foretas c) Bro/kulvert skal plasseres i detaljprosjekteringen av ny veg. d) Rambølls' trafikkanalyse for Sveberg - Hommelvik, fra 2010, viser en beregnet ÅDT på rundt 3000 kjøretøy per døgn i Maks ÅDT for en H1-veg, som klager refererer til, viser til en veg med fartsgrense 80 km/t. Veg mellom Hommelvik og Sveberg vil ha en fartsgrense på 50 km/t og ÅDT kan da være høyere enn e) Det er ikke noe krav om ventilasjonsanlegg i tunneler under 1000 meter. Det er ikke foretatt støyberegninger i tunnelen, men i detaljprosjekteringen vil man vurdere støydempingstiltak inne i tunnelen. f) Det blir feil å regne stoppsikt 100 meter når vegen skal ha fartsgrense 50 km/t. Stoppsikt vil være kortere. Begrenses hastigheten på vegen ytterligere vil også stoppsikten bli enda kortere. g) Det er gjort foreløpige geologiske vurderinger i forbindelse med arbeidet med planen. Det vil bli gjort grundigere geologiske undersøkelser i forbindelse med detaljprosjekteringen. h) Bestemmelser om støy i anleggsfasen er tatt med i planbestemmelsene. Midlertidige anleggsveger, rigg- og deponeringsområder er områder som skal settes i stand igjen til sin opprinnelige tilstand, og vil bli omtalt i forbindelse med detaljprosjekteringen. Hensyn til husstander med husdyr er foreløpig ikke vurdert. i) Støyberegninger gjort for ny veg mellom Hommelvik og Sveberg viser at det fremtidige totale støybildet ikke forverres.

4 støymåling før og etter anleggsfase, for å vurdere verdigrunnlag for klagers eiendom før og etter at vegen mellom Hommelvik og Sveberg etableres. Dette vil klager bruke som grunnlag for erstatning for verdiforringelse av klagers eiendom. 4. Klager lurer på om det er plass til vegen ved siden av planlagt firefelts E6. Lars Johan Sommervold/May Karin Gilstad, eiere Grønberg gård. 1. Klagerne opplever at adkomst til deres eiendom, Koksæterjordet, ikke er ivaretatt etter at plan for ny veg mellom Hommelvik og Sveberg ble vedtatt. Begrunnelsen for klagen er at eiendommen Koksæterjordet uten vegforbindelse blir verdiløs for klagerne. De mener vedtaket Malvik kommune har gjort gir en klar verdiforringelse av deres eiendom da mulighetene til utnyttelse av området i fremtiden er umulig uten regulert tilgang til eiendommen. 2. Klagerne mener at en vegforbindelse til Koksæterjordet bør være med i Reg.91. De mener videre at Malvik kommune ikke har anledning til å vedta planen uten at klagerne, som grunneiere, er orientert om at tilgang til eiendommen ikke er med i den nye reguleringsplanen for veg Sveberg Hommelvik 3. Klagerne synes det er merkelig at de fikk brev datert , når planen ble vedtatt Klagerne varsler at de vil fremme krav om erstatning eller innløsning dersom Malvik kommune ikke ivaretar deres interesser på en mer tilfredsstillende måte for det aktuelle området. Kristian L. Karlsen, beboer Malvikvegen. 1. Mener det, ut i fra dokumentasjon på kommunens hjemmeside, ikke er mulig å se hvordan området vil se ut etter ferdigstillelse. 2. Stiller seg kritisk til at støyskjermingstiltak vil motvirke at planlagt veg ikke vil forverre dagens situasjon. Dette på grunn av at støyanalysen er basert på utregninger og ikke faktiske målinger tatt i nyere tid. Klager kan ikke se at det er vurdert det totale lydbildet en ny veg vil medføre for boligene i Sollihaug. 3. Viser til at det er anbefalt en voll i en skjermingshøyde på 2 meter over veibanen i nedre del, vestover fra tunnelportalen. Klager lurer på om det er planlagt nye støymålinger når disse er på plass og veien er i drift. Mener det må være rom for utbedring av støydemping etter at nye målinger er foretatt mens veg og tunnel er i drift. 4. Klager kan ikke se at støy i anleggsfasen er vurdert noen plass, spesielt i forhold til tunneldriften. Anmoder at dette tas med i bestemmelsene. 4. Ja, det er plass til vegen ved siden av ny firefelts E6. 1. Koksæterjordet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål og det er fortsatt mulig å benytte området til dette formålet. Selv om Dalabakken blir stengt ovenfor Kokæterjordet, vil ikke dette endre adkomsten til det aktuelle jordet fra Dalabakken. 2. Stigningsforholdene mellom Koksæterjordet og Brattalia er for store til at man skulle lagt en veg ned til Koksæterjordet herifra. Når det gjelder kommunens anledning til å vedta reguleringsplanen, uten å innlemme ønsket veg mellom Koksæterjordet og Sparkjøp/Brattalia, så var dette aldri en del av planområdet. 3. Dette grunner i at det var endringer som måtte gjøres i plankartet før reguleringsplanen ble kunngjort vedtatt. 4. Kommunen tar dette til orientering. 1. Plankart kan være vanskelig å tolke, men i planbeskrivelsen og veganalysen er det beskrevet hvordan vegen vil ligge i terrenget. 2. Støyrapport utarbeidet av Rambøll viser til at ny veg, med støyskjermingstiltak, ikke vil forverre områdets totale påvirkning fra støy. I følge rapporten er det eksisterende støykilder som står for for høye nivåer av støy. 3. Viser det seg at støynivåene blir høyere enn beregnet vil dette måtte utbedres. Det kan i ettertid av utbyggingen foretas støymålinger. 4. I reguleringsplanens bestemmelse 3 står det at man: For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen skal støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-

5 1442/2012 kapittel 4, følges. Alle de tre klagerne er direkte berørte grunneiere, og har klageadgang. Rådmannens innstilling Med bakgrunn i saksframstillingen ser ikke Malvik kommune at det er kommet fram nye momenter i saken. Med bakgrunn i vurderingene over og i de tidligere planbehandlingene, opprettholder Malvik kommune planvedtak fra den for Reg. 91 Reguleringsplan for ny veg Sveberg Hommelvik. Klagesaken, med alle dokumenter, oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for videre klagebehandling jf. Plan og bygningslovens 1-9. Behandling i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Med bakgrunn i saksframstillingen ser ikke Malvik kommune at det er kommet fram nye momenter i saken. Med bakgrunn i vurderingene over og i de tidligere planbehandlingene, opprettholder Malvik kommune planvedtak fra den for Reg. 91 Reguleringsplan for ny veg Sveberg Hommelvik. Klagesaken, med alle dokumenter, oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for videre klagebehandling jf. Plan og bygningslovens 1-9.

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985

Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 21364/2009 Arkivnr.: 19990013/L12 Saksnr.: 2008/824 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Grønlia, - 2. gangsbehandling etter

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2011/2386-22 Arkiv: 0203R1111 Dato: 21.01.2013 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fast

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Saksframlegg. Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier

Saksframlegg. Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2007/2626-16235/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 03.06.2014 Saksframlegg Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei

Detaljer