Etter Eldre hus <=> stort energiforbruk? Nye hus <=> mindre energiforbruk? Kursdagane 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etter 2010. Eldre hus <=> stort energiforbruk? Nye hus <=> mindre energiforbruk? Kursdagane 2011"

Transkript

1 1 Kursdagane 2011 Oppgradering av eksisterande bygningar, mulegheiter og begrensningar Amanuensis Arvid Dalehaug, Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Redusert energibruk ved tiltak på bygningskroppen Oppnåeleg energiklasse 1 Oppgradering av eksisterande bygningar, mulegheiter og begrensningar 2 Eldre hus <=> stort energiforbruk? Nye hus <=> mindre energiforbruk? Etter 2010 Enova energistatistikk 2

2 3 Tiltak for å få ned spesifikk energibruk, kwh/(m 2 K år) (bruksareal) Dagens tema 3 4 Tiltak på bygningskroppen for redusert energibruk? Isolering av fasade innv/utv Isolering av tak Betre vindauge Redusert luftlekkasje (infiltrasjon) Reduserte kuldebruer Isolasjon mot grunnen Resultatet av energivurdering/prosjektering: 1. Muleg energimerke 2. Berekna årleg energibruk med normalklima og lokalklima 4

3 5 Energiklassifisering/merking Ei merking kostar NOK for yrkesbygg Direktivet om energiyting til bygningar vedteke innført i Noreg i Obligatorisk frå 1. juli Energimerking av yrkesbygg => energibruk viktigare i eigedomsmarknaden Obligatorisk for alle som skal selgje eller leige ut Yrkesbygg over 1000 m 2 skal alltid ha attest Byggeigars ansvar å gjennomføre merking Energikarakteren viser byggets energistandard uavhengig av korleis bygget vert brukt Yrkesbygg skal energimerkes av fagfolk 6

4 7 Energimerking, supplement til TEK 7 8 8

5 9 Maksimal levert energi etter klasse [kwh/m 2 år] Ca 70 kwh/m 2 mindre per klasse (43 for kontorbygg) 9 10 Kva nivå skal ein leggje energitiltaka på? Kva er omfanget av energioppgradering? Kva er normalt god energistandard i framtida? Kjelde: Lavenergiutvalget 10, Juni 2009

6 11 Kva er minstekravet til isolering ved tiltak på eksisterande bygning? Kapittel 31. Krav til eksisterende byggverk Tiltak på eksisterende byggverk Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Kommunen kan sette som vilkår for å tillate tiltak etter 20-1 at også andre deler av byggverket enn det tiltaket gjelder settes i forsvarlig stand i samsvar med relevante tekniske krav. Dvs: hovudregel at dagens teknisk forskrift gjeld for tiltaket og at ved større ombygging må bygningen oppfylle dagens forskrift Energitiltak 0,18 0,13 0,15 1,2 1,5 Normalisert kuldebruverdi: 0,03W/m 2 K for større bygningar Dette er nivået for starten på vurdering av alternative energitiltak 12

7 13 Aktuelle tiltak på fasade? Berande søyler utvendig eksponert, innvendig 50 mm isolasjon. Brystningsfelt i betong mellom søyler, innvendig 100 mm isolasjon. Etasjeskillerne er sammenstøpt med søylene samt med brystningsfeltet. Berebjelke over 1. etasje i brystning ber fasadesøylene. Berre mm innvendig isolasjon av kork. Al-vindauge, truleg frå 1979, nyare ettermontert lydglas frå 1998 i fasade mot gata. => Store kuldebruer Innvendig isolering => kuldebruer Kuldebruer får forholdsmessig større verknad dess betre isolert resten av konstruksjonen er. Som vi ser aukar kuldebruverdien når veggen blir tjukkare 14

8 15 Utvendige alternativ: Utanpåliggjande påhengsfasade av glas. Utvendig pussystem eller platekledning => kuldebruene blir kraftig redusert Oppgradering energi ved ombygging Er som regel enkelt: Skifte vindauge Oppgradere fasaden frå utsida Oppgradere isolasjon på flate tak Kan vere litt komplisert: Etterisolere frå innsida Isolere takkonstruksjon frå innsida Kan vere til dels svært komplisert: Fukt- og råteskada eksisterande bygning Bruksendring av bygget Nytt krevande inneklima Energimessig ambisiøs oppgradering Å redusere varmetap til grunnen/kjellar 16

9 17 Vindauge og U-verdi Eitt enkelt glas, U-verdi ca. 5,8 W/m 2 K To glas, luftfylling, U-verdi ca. 2,9 W/m 2 K To glas, luftfylling, lågemisjonsbelegg,u-verdi 1,6 W/m 2 K To glas, argonfylling, lågemisjonsbelegg, U-verdi 1,2 W/m 2 K Tre glas, luftfylling, U-verdi 1,9 W/m 2 K Tre glas, luftfylling, to lågemisjonsbelegg, U-verdi ca. 1,2 W/m 2 K Tre glas, argonfylling, to lågemisjonsbelegg, U-verdi ca. 0,7 W/m 2 K For vindaugets totale U-verdi må vi også inkludere varmetap gjennom avstandslist, karm/ramme og kuldebrua rundt vindauga Effekt av utvendig fasadeisolering U (W/m 2 K) ved å leggje til 50 eller 100 mm ekstra isolasjon (12% treandel) U (W/m 2 K) 18

10 19 Samanlikning av tilleggsisolering og nye vindauge. Auke ut over U=0,18W/m 2 K: + 50 mm => U=0,028W/m 2 K (250 mm isolasjon) mm => U=0,048W/m 2 K Differanse mellom standardvindauge U v2 = 1,2 W/m 2 K og «beste» sort (3-lags, 2LE og Argon), U v3 = 0,7 W/m 2 K U v =0,50 W/m 2 K Per m 2 vindauge tilsvarar dette: 0,5/0,028 = 17,9 m 2 vegg (+50mm) og: 0,5/0,048 = 10,4 m 2 vegg (+100mm) Er utgangspunktet 2-lagsruter frå 1980 med U-verdi 2,85W/m 2 K tilsvarar dette å tilleggsisolere (2,85-0,7)/0,048 = 45 m 2 vegg med 100 mm ut over dagens normalstandard. Konklusjon vindauge: Kjøp «beste sort»! Isolering fasade - tak For flate tak er det vesentleg billegare med tileggsisolering enn for fasade. Ved alternativsvurdering vil takisolering vere mest økonomisk dersom U-verdiane er tilnærma like. 20

11 21 Løner det seg å etterisolere? 1. Eit reint etterisoleringstiltak er ikkje lønsomt dersom isolasjonsstandarden er BF1980 og bygget er i orden og alle utgifter skal dekkast av reduserte energiutgifter 2. Eit reint etterisoleringstiltak er endå mindre lønsomt dersom isolasjonsstandarden er TEK10 og bygget er i orden og alle utgifter skal dekkast av reduserte energiutgifter. For 100 mm tilleggsisolering av fasade er forholdet mellom innteninga på energisida: (0,048/0,185) = 1:4 Tilfelle 2. er utgangspunktet for «isolering ut over TEK10» ved oppgradering av eksisterande bygning fordi TEK10-standard er kravet for å få sett i gang oppgradering av bygningen Kvifor vurderer så ein god kapitalist å gå ut over TEK10 ved ombyggingsprosjekt? Fordi: 1. Bygningen frå 1980 og seinare er ikkje i orden 2. Ved å bruke TEK10-standard er bygningen «sub-standard» etter neste revisjon av Teknisk Forskrift 3. Kostnaden ved å gå ut over dagens krav når ein likevel tilleggsisolerer, er mindre enn halvparten av å gjere dette seinare. (fordi Rigg og drift av byggeplass blir lite påverka av å auke isolasjonstjukna. Ny tekking, fasadekleding med beslag osv skal ein likevel ha) 4. Ein kan få ei betre energimerking til marknadsføring av bygningen 22

12 23 Økonomisk optimal isoleringstjukn? Kostnad, NOK/m 2 år Sum Kostnad isolasjon Energikostnader Isolasjonstjukn, mm Botnpunktet er nokså flatt så ein gjer liten feil ved å isolere meir enn det som er optimalt. Trur ein på realprisauke på energi eller større prisstiging på byggearbeid enn på energi, så tek ein godt i Energimerke til for kontor? Reduserer tilført energi frå 168 til 126 kwh/m 2 og år, dvs 42 kwh/m 2 NB! Ikkje alt dette skal oppnåast med tiltak på bygningskroppen Bygningskropp med isolasjonsstandard som for lågenergibygg, komponentar og forbetra løysingar i tekniske anlegg. Dvs ca som for TEK10, men med varmetilskot som i passivhusstandarden. Varmetapstal, H : 0,50W/(m 2 K) Normative krav, dvs i Osloklima. Årleg oppvarmingsbehov 30 kwh/m²år Årleg kjølebehov 15 kwh/m²år 24

13 25 Energimerke til for kontor? Reduserer tilført energi frå 168 til 84 kwh/m 2 og år, dvs 84 kwh/m 2 NB! Ikkje alt dette skal oppnåast med tiltak på bygningskroppen Bygningskropp med isolasjonsstandard som for passivhus med komponentar og forbedrede løsninger i tekniske anlegg. Men med varmetilskudd som i passivhusstandarden. Årleg oppvarmingsbehov 15 kwh/m²år Årleg kjølebehov? Behov/naudsynleg å bruke termiske solfangarar for å få ned størrelsen på tilført energi. Verknadsfaktor = For kontorbygg 15kWh/m 2 K år passivhus, dvs klasse 300 mm iso 400 mm mm kantisolasjon 500 mm iso 26

14 27 Spesielle problem med ombygging? Må isolere heile bygget utvendig for å unngå kuldebruer Dvs bevaringsverdige fasadar hindrar fullgod etterisolering. Får ikkje isolert under fundament og kjellargolv, men kan redusere varmetap til grunnen ved å grave opp og etterisolere på utsida av grunnmur. => høgare temperatur i kjellar. Gjer det fuktteknisk muleg å isolere etasjeskillaren over kjellar utan at det blir for kaldt og fuktig i kjellaren. => vesentleg reduksjon i varmetap til grunnen. Kjellar som oppvarma areal er vanskeleg dersom takhøgda ikkje er stor nok til isolasjon og påstøyp Nyttige publikasjonar 28

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

BAKGRUNN. Huset ligg nedste enden av Isterdalen, Ca. 5km frå Åndalsnes sentrum. Opprinneleg snitt-teikning

BAKGRUNN. Huset ligg nedste enden av Isterdalen, Ca. 5km frå Åndalsnes sentrum. Opprinneleg snitt-teikning Innhald: Bakgrunn side 3 Idé, organisering, søknad, rådgjeving Enova. «5 Hovudprosjekt og val av løysingar «7 Kostnader, avgjerd om igangsetting «13 Detaljprosjektering og bygging. «14 Utførande entreprenørar

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Kort om energimerking > Alle bygningar som skal seljast eller leigast ut, skal vere energimerkte. > Alle bygningar over 1000 m 2 skal vere energimerkte. > Energimerking gjer du på www.energimerking.no.

Detaljer

Ein bustad som er bygd etter dei byggjeforskriftene som blei vedtekne i 2010, får normalt C.

Ein bustad som er bygd etter dei byggjeforskriftene som blei vedtekne i 2010, får normalt C. Adresse Indrehovdevegen 50 Postnr 6160 Poststad Andels- /leilighetsnr. HOVDEBYGDA / Gnr. 52 Bnr. 128 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 179826984 Bustadnr. Merkenr. A2014-416297 Dato 27.02.2014 Eigar Innmeld

Detaljer

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering

Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering 0 1 1 1 Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering 2 Etterisolering gir store miljøgevinster og redusert energiforbruk 40% av Europas energiforbruk

Detaljer

Veiledning for næringsbyggrådgivere

Veiledning for næringsbyggrådgivere R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 2 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå?

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? VIA UNIVERSITY HORSENS, DENMARK Bachelor of Architectrural Technology and Construction Management 1 ELECTIVE TITLE: Hva er

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag. Oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag. Oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning - Åpen Rapport Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag Oppgradering etter passivhusprinsippet med fokus på energieffektiv varmtvannsberedning Forfattere Michael Klinski, Peter Schild,

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år Adresse Hovsletta Postnr 7380 Sted 7380 Leilighetsnr. Gnr. 26 Bnr. 8 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-78077 Dato 31.03.2011 Ansvarlig Utført av AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS AF Energi

Detaljer

energimerking av boliger - slik gjør du det

energimerking av boliger - slik gjør du det energimerking av boliger - slik gjør du det energimerke? Energiattesten gir relevant informasjon om boligens energistandard for de som skal kjøpe eller leie og for huseieren selv. Energimerkingen vil over

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer?

Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Nye energikrav hva innebærer dette av endringer? Trine Dyrstad Pettersen as Norsk kommunalteknisk forening, Oslo 13. november 2006 1 Innhold i foredraget Innledning, deriblant bygningsenergidirektivet

Detaljer

Kaarstadbygningen Høgskulen i Volda

Kaarstadbygningen Høgskulen i Volda Kaarstadbygningen Høgskulen i Volda Energieffektivisering ved bruk av Total Concept metoden Oppdragsgiver: Prosjekt utført av: Resty Garcia, Statsbygg SINTEF Byggforsk Anna Svensson Anders-Johan Almås

Detaljer

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Naustvegen 1 SVELGEN. Naustvegen 1, 6723 SVELGEN. Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m²

Naustvegen 1 SVELGEN. Naustvegen 1, 6723 SVELGEN. Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m² Naustvegen 1 SVELGEN Naustvegen 1, 6723 SVELGEN Meklar Greta Halvorsen Tlf: 48 16 70 99/57 75 12 45 Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m² Innhaldsliste Introduksjon 3 Salgsoppgåve 10 Eigenerklæring

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Vakåsveien 60 A Postnr 1395 Sted Andels- /leilighetsnr. HVALSTAD / Gnr. 1 Bnr. 117 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 149855025 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-534440 Dato 17.03.2015 Eier Innmeldt av

Detaljer

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN TILBAKEBLIKK I HISTORIEN Prosjektet Smia, - En del av gamle FMV og Fredrikstad sin historie Plankebyen kaller vi fortsatt Fredrikstad, selv om det til tider sikkert kan være vanskelig på se hvorfor. Historien

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Vegkontoret i Steinkjer

Vegkontoret i Steinkjer Vegkontoret i Steinkjer Energieffektivisering ved bruk av Total Concept metoden Oppdragsgiver: Prosjekt utført av: Statsbygg, Resty Garcia SINTEF Byggforsk, Anna Svensson Anders-Johan Almås Mads Mysen

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Polmak Postnr 9845 Sted Tana Leilighetsnr. Gnr. 11 Bnr. 93 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-89071 Dato 10.05.2011 Eier Innmeldt av Tana kommune JON ARILD ASLAKSEN Energiattesten

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Peder Norviks gate 12 B Postnr 9800 Sted Andels- /leilighetsnr. Vadsø / Gnr. 8 Bnr. 572 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-550268 Dato 04.05.2015 Eier Innmeldt av Forsvarsbygg

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Kanabakken 8 B Postnr 9800 Sted Andels- /leilighetsnr. Vadsø / Gnr. 11 Bnr. 445 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-550259 Dato 04.05.2015 Eier Innmeldt av Forsvarsbygg TORSTEIN

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer