Oversendelseav SiVstyresak007/2015forviderebehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelseav SiVstyresak007/2015forviderebehandling"

Transkript

1 Sykehuset i Vestfold HELSE SØR- ØST Administrasjonen Helse Sør-Øst RHF v/atle Brynestad Postboks Hamar 1) : 2 _ 6 SAK I-2460c6Lt A Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2015/396-3 / Oversendelseav SiVstyresak007/2015forviderebehandling Sykehuset i Vestfold HF har i flere år arbeidet for samlokalisering av foretakets tilbud innenfor barn- og ungdomspsykiatri. Det er nå framforhandlet en avtale med en privat byggherre. Styret i Sykehuset i Vestfold HF behandlet saken i styremøte 23/ Det vises i den forbindelse til fullmaktsregime i Helse Sør-Øst RHF. Vedlagt ligger protokoll fra nevnte styremøte i Sykehuset i Vestfold HF samt styresak 007/2015 med vedlegg. Som det framgår av vedtaket oversendes herved saken til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Det er et ønske om rasket mulig behandling. Utover det som framgår av saken med vedlegg ønsker administrasjonen ved SiV å klargjøre noe i forhold til hvorfor foretaket anbefaler en leieavtale framfor eget bygg, og noe mer i forhold til tiltakets økonomi. I iddasen til Tønsbergprosjektet ble det vurdert å inkludere lokaler for barn og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). I iduaserapporten ble det alternativet konkludert med: Nytt bygg for BUPA i Tønsberg (byggestart 2018). Tiltaket nytt bygg for BUPA er skjøvet ut i tid da det nå søkes løsning gjennom leie av lokaler. Det skal i videre planarbeid tas hensyn til mulighetsrom og grensesnitt for et fremtidig bygg på sykehustomten, enten som ett selvstendig bygg eller sammenkoblet med akuttpsykiatribygget. På denne bakgrunn har Sykehuset i Vestfold HF arbeidet videre med å finne egnede lokaler for samlokalisering av BUPA på kort og mellomlang sikt. Det har også vært et argument at et stadig tettere samarbeid med kommunene gjør det viktig å være fleksibel i forhold til bygningsmasse, og det er derfor ikke noen ulempe å leie arealer for deler av pasienttilbudet. Når det gjelder de økonomiske vurderingene innebærer, som det framgår av saken, dette nye leieforholdet at man flytter ut av 3 bygg. Netto økning i areal er 318 m2. Dette gir en marginal årlig kostnadsøkning (beregnet til 0,8 mill kr) som for hele leieperioden inkl. opsjon ligger innenfor HF-styrets fullmakt å beslutte. Men leieavtalen som sådan har en verdi på ca. 157 mill kr ekskl. mva og fellesutgifter, og ligger derfor utenfor fullmakten til styret i Postadresse: Besoksadresser: Telefon/foks: E-post: I nternett: Organsisasjonnumrner: Bank giro: 311,

2 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset i Vestfold HF. Vedlegget til styresaken peker på gevinster ved samlokalisering. Det vil bli stilt krav til BUPA i forholdet til dette og noe av det vil gi økonomiske gevinster som mest sannsynlig vil summere seg til mer enn den økte kostnaden på en snau million. Men dette tiltaket er ikke tiltak for å forbedre økonomien, det er et tiltak for å forbedre tilbudet til pasienten. Sykehuset i Vestfold ber om at Helse Sør-Øst HF behandler denne saken slik fullmaktsreglementet forutsetter, og håper på at styret i Helse Sør-Øst RHF i sitt styremøte 12/ støtter vedtaket gjort av styret i Sykehuset i Vestfold 23/ Med-yennlig hilsen, / kc7 RogerlGjennest d Økonomidirektør 3 vedlegg Protokoll fra styremøte i Sykehuset i Vestfold HF 23. februar 2015 Styresak 007/2015 fra styremøte i Sykehuset i Vestfold HF 23. februar 2015 Vedlegg til styresak 007/2015 fra styremøte i Sykehuset i Vestfold HF 23. februar

3 Sykehuset i Vestfold HELSE SØR-ØST Moteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom februar 2015 kl Følgende medlemmer Navn 13.ørn Walle Ole Johan Bakke Tove Kre en Jør ensen B.ørn Kåre Sevik Kirsti Been Tofte Tove Hovland Nina Christin Clausen Hilde Hatlo Tone Woll Buer Trond Hu o Haukebø møtte: Funks'on leder nestleder st remedlem st remedlem st remedlem st remedlem styremedlem st remedlem st remedlem st remedlem Fra Brukerutval et møtte tale- o forsla srett : Mona Wike Mona Helen Knutsen Varamedlemmer som møtte: Navn Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Stein Kinserdal Direktør virksomhetsst rin Sven-Erik Andersen Økonomidirektør Ro er G.ennestad Fa direktør Anita Schumacher Samhandlin sdirektør Geir Ma nussen Klinikks'ef Finn Hall Kst. klinikks'ef Siri Vedeld Hammer Kst. klinikksjef Jon Anders Takvam Servicedirektør Jostein Todal Kommunikas.onss'ef Merete Bu sett Lindahl Økonomis'ef Ø vind Røed Protokollfører Side 1 av 4

4 Sykehuset i Vestfold HELSE SØR-ØST SAK: 001/2015 Godkjenning innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK: 002/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 18. desember Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 003/2015 Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Helse Sør-østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Denne saken er ikke endelig resultatpresentasjon for det kommer egen sak om årsregnskap i neste styremøte Enstemmig vedtak: Resultater 2014 og rapportering januar 2015 tas til orientering. Styrets beretning og årsregnskap behandles i styremøte SAK: 004/2015 Årlig melding 2014 Årlig melding er styrets rapportering til eier om hvordan helseforetaket har svart opp det regionale helseforetakets bestilling av helsetjenester. Årlig melding inneholder i tillegg styrets plandokument for Årlig melding leveres av alle foretak i HS0 RHF etter fast mal. Frist for oversending av Årlig melding til HSØ er 1. mars. Utkast til Årlig melding 2014 forelegges styret for godkjenning, evt. innspill. Enstemmig vedtak: Styret godkjenner Årlig melding 2014 og ber administrasjonen oversende den til Helse Sør-Øst RHF. Styret er tilfreds med utviklingen i Sykehuset i Vestfold HF i Styret vil videre fremheve den positive utviklingen på området forskning og innovasjon. For øvrig vil styret vise til kommentarene på s. 9 i Årlig melding 2014, og ber Helse Sør-Øst ha fokus på den problemstilling som der reises. SAK: 005/2015 Oppdrag og bestilling 2015 Oppdrag og bestilling 2015 ble gitt til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-øst (HSØ) 12. februar Dokumentet sammenstiller HSøs oppdrag og bestilling til SiV med utgangspunkt i overordnede rammer, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ. Styret er allerede i en viss grad kjent med oppdragsdokumentet, gjennom fokus på felles styreseminar på Gardermoen. Hensikten med foreliggende sak var å invitere styret til formelt å kvittere for mottaket av Oppdrag og bestilling 2015, samt å ha en foreløpig drøfting av de mest sentrale deler av oppdraget og av foretakets evne til å nå disse. Side 2 av 4

5 Sykehuset i Vestfold H ELSE SØR-ØST Adm. direktør legger for øvrig opp til å fremme ny sak for styret i mars, med en nærmere risikovurdering og redegjørelse for tiltak som må iverksettes for å nå målene. Enstemmig vedtak: Styret tar Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-øst til etterretning. Det fremmes sak til neste styremøte med en nærmere vurdering av hva som skal til for å imøtekomme krav som er satt i Oppdrag og bestilling Styret vil spesielt understreke viktigheten av måloppnåelse innen områdene fristbrudd, ventetider og pakkeforløp. SAK: 006/2015 Høring - Oppfølging av strålekapasiteten i HSØ - Rapport fra arbeidsgruppe ved OuS HF Helseforetakene er i brev av fra Helse Sør-Øst RHF bedt om å kommentere vurderinger, anbefalinger og forslag i rapporten "Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst". Det ble også bedt om tilbakemeldinger på spørsmålene: Hvordan vil helseforetaket selv styrke tilgjengelighet og henvisning til stråleterapi for kreftpasienter i eget sykehusområde? Har helseforetaket forutsatt å etablere eget stråleterapitilbud i sykehusområde evt i samarbeid med annet helseforetak, og er dette innarbeidet i investeringsplan/er? Normalt er praksis at høringsuttalelser av ulik karakter utarbeides av adm. direktør, uten nærmere forankring i styret. I dette tilfelle har adm. direktør valgt å involvere styret. Dette fordi styret i møte , sak nr. 044/2011 "Utviklingsplan og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde" vedtok følgende i pkt. 5: "Det utredes videre kreftsenter med stråleenhet i Larvik." Enstemmig vedtak: Styret tar høringsuttalelse fra Sykehuset i Vestfold HF, datert til etterretning. SAK: 007/2015 Leie av lokaler til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) SiV - Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. (BUPA) har utredet samling av avdelingens poliklinikkseksjoner i Tønsbergområdet på sted. Adm.dir. vurderer at leie av lokaler i Tønsberg er det foretrukne alternativ. Etter en anbudsprosess er det inngått en betinget leieavtale. Leieavtalens verdi er slik at den må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF før endelig avtale kan inngås. Enstemmig vedtak: Styret støtter den anbefalte løsning for samling av BUPAs poliklinikkseksjoner i Tønsberg-området. Saken oversendes Helse Sør-øst RHF for godkjenning. Styret gir adm. direktør fullmakt til å inngå leieavtalen dersom saken godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Side 3 av 4

6 Sykehuset i Vestfold HELSE SØR-ØST SAK: 008/2015 Styrets årsplan Oppdatert Styrets årsplan ble vedtatt i møte (sak nr. 078/2013) Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte. Enstemmig vedtak: Styret tar oppdatert årsplan for 2015 til orientering SAK 009/2015 Adm. direktørs orientering Adm. direktør orienterte kort muntlig om status i Tønsberg-prosjektet. Enstemmig vedtak: Styret tar redegjørelsen fra adm. direktør til orientering. SAK 010/2015 Ingen saker. Eventuelt Tønsberg, mandag 23. februar 2015 Sven-Erik Andersen Protokollfører Bjørn leder Walle Ole Johan nestleder Bakke Trond Hugo Haukebø Hilde Hatlo Kirsti Been Tofte Tove Kreppen Jørgensen Tone Woll Buer Bjørn Kåre Sevik Nina Christin Clausen Tove Hovland Side 4 av 4

7 Sykehuset i Vestfold HELSE SØR-ØST Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 007/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Klinikksjef Finn Hall Leie av lokaler til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Vedlegg: Notat av vedr. gevinstpotensialer ved samling av BUPAS seksjoner i Anton Jensensgt.2 Hensikten med saken: SiV - Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. (BUPA) har utredet samling av avdelingens poliklinikkseksjoner i Tønsbergområdet på sted. Adm.dir. vurderer at leie av lokaler i Tønsberg er det foretrukne alternativ. Etter en anbudsprosess er det inngått en betinget leieavtale. Leieavtalens verdi er slik at den må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF før endelig avtale kan inngås. Forslag til vedtak: Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning. Styret gir adm. direktør fullmakt til å inngå leieavtalen dersom saken godkjennes av Helse Sør- Øst RHF. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 3

8 Sykehuset i Vestfold HELSE SØR-ØST Faktabeskrivelse: Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) har de siste tre årene jobbet for å redusere antall lokasjoner for BUPA i Vestfold for å kunne gi et bedre pasienttilbud og skape et robust fagmiljø. I Tønsbergprosjketet er det av flere grunner valgt ikke å utrede mulighet for om det er plass til lokaler for BUPA. I perioden la SiV-KPR/BUPA ned betydelig arbeid i å realisere en samlokalisering i Fjordgaten 2 på Korten/Ilene i Tønsberg. Ultimo 2013 skapte veimyndighetenes prioriterte forslag til ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy betydelig usikkerhet for eiendomsutvikling i området og primo januar 2014 så styringsgruppen i prosjektet seg nødt til å avvikle prosessen. I 2014 har det etter juridisk rådføring med Helse Sør-øst RHF, vært gjennomført anbudsrunde som ledet til skisseprosjekt i Anton Jenssens gate 2, eid av Coop Norge Eiendom AS. Det foreliggende indikerer at det å legge til rette for ibruktakelse av leieobjekt som tilbudt av Coop Norge Eiendom AS ikke medfører kostnadsøkning for BUPA/KPR sammenlignet med avsluttet prosjekt BUPA Ilene i Fjordgaten 2. BUPA fraflytter tre lokasjoner på til sammen 3846 m2 brutto til fordel for et leieobjekt i nybygg på 4164 m2 brutto, en økning i bruttoareal på 318 m2. Tilbudt leieobjekt fremstår som fleksibelt, med god mulighet for videreutvikling av BUPAs virksomhet. Tilbudte lokaler er utformet slik at behovet for å leie eksterne lokaler til BUPAs løpende kursvirksomhet reduseres. Arealene i Anton Jensensgt. 2 vil være disponible fra og frigjør to eldre bygg på sykehusområdet, samt et leid og godt tilrettelagt lokale for på ca 1100 kvm i Fjordgt. 2. Alternativ bruk av foretakets arealer, oppsigelse av eksisterende leieavtaler, og gevinster ihht beskrivelsene sakens vedlegg, skal løse de økonomiske utfordringene knyttet til leieavtalen i Anton Jensensgt. 2. Foretaket har i forbindelse med Tønsbergprosjektet stor bruk for arealer BUPA flytter ut av, og det er derfor liten risiko for negativt økonomisk avvik i den perioden. Etter avslutningen av Tønsbergprosjektet vil dagen leieavtale i Fjordgt. 2 være avsluttet og eget areal være omdisponert. Tidspunktet for samlokalisering av BUPA framstår derfor som ideelt for SiV og samlet sett med liten økonomisk risiko. Leieavtalen løper i 10 år. Leieavtalen gir ikke leietaker rett til kjøp av eiendelen til en lavere verdi enn markedsverdien ved utgangen av leieperioden. Lokalene/arealene som leies er ikke av så spesiell karakter at de uten vesentlige endringer eller modifikasjoner, ikke kan brukes av andre enn leietaker. Levetiden er vesentlig lengre. Leietaker har etter utløpet av den opprinnelige avtalen rett til å fornye denne for en tidsbegrenset periode på fem år til markedspris. Den totale kostnaden på leieavtalen overstiger 100 mill. kr. og må derfor godkjennes av Helse Sørøst RHF. Vurderinger Det har over lengere tid vært arbeidet med å finne en god løsning for å samlokalisere dag- og poliklinisk for BUPAs aktivitet i Tønsbergområdet. Ut fra valget om å ikke å innlemme ny lokaler til BUPA på sykehusområdet i Tønsberprosjektet, vurderes foreliggende løsning om å leie lokaler i nybygg som COOP Eiendom Norge AS skal oppføre i Anton Jenssensgt. 2 på Korten i Tønsberg, som god. Arealen tilfredstiller BUPAs behov for å samlokalisere aktivitet og vil gi grunnlag for et robust og utviklende tjeneste- og fagmiljø til beste for barn- og unge som har behov for denne type Side 2 av 3

9 Sykehuset i Vestfold H ELSE SØR-ØST spesialisthelsetjenste. Kontraktens lengde vurderes å passe godt inn i utviklingsperspektivet for sykehuset og fagområdet psykisk helse. I leieperioden vil oppgavefordelingen mellom 1. og 2. linjen for fagområdet være i utvikling og bevegelse. Dette vil avtegne arealbehov og hvilke løsninger som vil være formålstjenelig å velge mot slutten av leieperioden. En samling av berørte fagmiljøer innebærer en stor gevinst for BUPA. Planlagt samlokalisering legger til rette for positive synergieffekter hva gjelder pasientbehandling, mulighet for videreutvikling av tjenester og utførelse av fellestjenester i avdelingen med tilhørende mulighet for reduserte kostnader. Gevinstpotesialet omtales nærmere i vedlegg til saken. Adm. direktør anbefaler derfor at det inngås leieavtale med Coop Eiendom Norge AS om lokalene i Anton Jenssensgt. 2 og ber om fullmakt til å inngå leieavtale forutsatt godkjenning av Helse Sør-øst RHF. Side 3 av 3

10 Sykehuset i Vestfold, SOR OS Klinikk psykisk helse og rusbehandling Til: Finn Hall, klinikksjef KPR Fra: Inger Meland Buene, avdelingssjef BUPA Dato: \-.F.ØRFN DE (..;EVI\STPOTE. \SIALER VED s 1 ING BUPAS SEKSIONIR A\TO JFNSSENS CATE 2, TONSBERG E-L-Lkg -uni7 BUPA har de siste tre årene jobbet for å redusere antall lokasjoner i Vestfold for å kunne gi et bedre pasienttilbud og skape et robust fagmiljø. I perioden la SiV HF / BUPA ned en betydelig mengde arbeid i å realisere en samlokalisering i Fjordgaten 2 i Tønsberg. Ultimo 2013 skapte veimyndighetenes prioriterte forslag til ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy betydelig usikkerhet for eiendomsutvikling i området og primo januar 2014 så styringsgruppen i prosjektet seg nødt til å avvikle prosessen. I 2014 har det vært gjennomført anbudsrunde som ledet til skisseprosjekt i Anton Jenssens gate 2, eid av Coop Norge Eiendom AS. HP, Den overordnede hensikten med prosjektet å etablere et bygg innen psykisk helsevern for barn og unge i Vestfold som legger til rette for et kvalitativt godt og fremtidsrettet klinisk tilbud til pasientene. Et tilbud som i fremtiden både skal bli mer spesialisert, samtidig som spesialisthelsetjenesten skal samhandle mer målrettet med kommunene for et helhetlig psykisk helsetilbud til barn, unge og deres familier. Vi skal ha mer helse ut av våre samlede ressurser, stadig raskere kunne foreta endringer, tilby utviklende og attraktive arbeidsplasser for å rekruttere de beste medarbeiderne og over tid ha rom for vekst. Bygg og arbeidsmåter henger sammen, og vi ønsker at bygget skal kunne bidra til at vi når de målene vi setter oss for pasientbehandling og kunnskapsutvikling. En samling av kliniske miljøer fra nåværende tre ulike bygg inn i et samlet lokale, vil være en unik mulighet for fleksibel bruk av kompetanse og lokaliteter. Nærhet mellom fagpersonene vil lettere kunne fremme kvalitetsforbedring i det kliniske tilbudet. Vår nåværende drift i mange bygg har en ressurskrevende internlogistikk, hvor vi ikke får utnyttet godt nok kompetansen avdelingen samlet besitter. I forbindelse med prosjektet i Fjordgaten 2 ble det foretatt en ROS-analyse på konsekvensene av å fortsette drift som nå. Av denne fremgår det at det er nødvendig for BUPA å gjennomføre en samlokalisering. Følgende redegjørelsen er et forsøk på å vise hvilke positive effekter samlokalisering kan ha for tilbudet innen det psykiske helsevern for barn og unge / BUPA, og for BUPAs ansatte. Dette bygger på både innspill fra tillitsvalgte, verneombud og fagråd i høringsrunden før igangsettelse av prosjekt for samlokalisering i Fjordgaten 2, samt en gjennomgang med ledergruppen spesielt angående gevinstpotensialer. Side 1 av 6

11 Sykehuset i Vestfold I A SOR-OSI Klin kk psykisk helse og rusbehandling H-2 Bakgrunnen for, og hensikten med prosjektet er grundig redegjort for i sak 47/11 til BUPAs ledergruppe, også redegjort for i PiVs ledergruppe. I foreliggende notat legges det frem A) Identifikasjon av potensielle gevinster (tid, kostnader og ytelse/kvalitet) for både pasienter, samarbeidspartnere og avdeling/hf og B) Planlegging av gevinstrealisering. Oversikt over husleiekostnader for nåværende og fremtidige lokaler, er ikke hensyntatt i dette, men økonomiske forhold er beskrevet i vedlegg "BUPA - areal- og kostnadsberegning november 2014". Det er 84 ansatte som er tiltenkt et arbeidssted i bygget; 63 klinikere og ledere, 14 kontoransatte og BUPA Ledelse som består av 7 medarbeidere. Per i dag har disse arbeidssted i Fjordgaten 2, Chr. Fredriks gate 6 og Haakon V gate 9. Størst gevinst av samlokalisering vil BUPA Poliklinikk Nordre Vestfold ha, som per i dag er delt på to lokasjoner. Skisseprosjektet har 90 cellekontorer og 12 arbeidsplasser i teamkontor, og gir således rom for vekst og fleksibilitet mtp. midlertidige arbeidsplasser for studenter og ansatte fra øvrige lokasjoner i BUPA, samt ved behov for ekstra behandlingsrom. Lokalene vil fysiske legge til rette for poliklinikk, dagtilbud og administrative funksjoner. A) Identifikasjon av wtensiefle ge jnster: Behandimgsffibudet Et samlet lokale for disse BUP-seksjonene gir muligheter for en mer hensiktsmessig organisering enn den vi har i dag. Nå påvirker i stor grad lokalenes størrelse tilbudets omfang. Det nye lokalet vil fremme en organisering rundt pasientforløp mer enn rundt seksjonstyper, med derav mulige gevinster for pasientbehandling og samlet ressursbruk. Pasientforløpene vil kunne bli mer effektive og derigjennom bedre utnyttelse av klinikernes kompetanse. Behandlingstilbudet vil også kunne bli mer enhetlig for pasientene enn det vi har i dag. Flere medarbeidere i et bygg vil kunne lette muligheten for utvidet åpningstid og gi et mer fleksibelt tilbud til pasientene. Lettere tilgang på spesialkompetanse vil også være pasientgevinst. Bedret pasienttilbud mulig. Samling i et større miljø er en viktig forutsetning for økt fagutvikling og forskning. Lettere tilgjengelig og bedre og mer fleksibel utnyttelse av kompetanse. Samlokalisering fremmer samarbeidet seksjoner og fagmiljøer i mellom. Det vil også virke positivt rekrutterende på fagfolk. Vi vet at en forutsetning for kompetansedeling er å kunne møtes og mingle. Faste faglige møter i lokalet for de ansatte kan vi få til. For eksempel vil et ukentlig kort fagmøte kunne være veldig enkelt gjennomførbart. Dette vil kunne fremme kvalitetssikringen av jobben som gjøres. Det vil også kunne fremme en bedre kommunikasjon internt i avdelingen, spesielt mellom ledere og medarbeidere, fremme kunnskapsdeling på tvers av miljøer og kompetanseområder, og bidra som lim i organisasjonen. Gevinst i fagutvikling mulig. Side 2 av 6

12 Sykehuset i Vestfold, SOR 051 Klinikk psykisk helse og rusbehandling irdpsvk :,thsk id 3 Psykososiak arbedsrn. Et arbeidsmiljø med mange kolleger vil kunne gjøre at man har et større miljø for faglighet og kollegialitet. I tillegg vil også et felles pauserom kunne stimulere det psykososiale miljøet. Vi ser også at vi vil kunne få til et hvile-/stillerom, forebygging av sykefravær for disse. som vil kunne være en støtte for gravide og Det planlegges fleksible større rom for aktivitet for barn og ungdom. Gjerne med store skap hvor mye av utstyret kan settes bort. Disse rommene vil ev. også kunne brukes som trimrom for de ansatte før eller etter arbeidstid. Gevinst i psykososialt arbeidsmiljø mulig. Forebygge sykefravær. 4 Reisekostnader (tu:1, penger) Tiden for reise mellom disse aktuelle seksjoner for møter for både klinikere og ledere, vil bortfalle. Det vil også gå mindre tid med for å lete etter P-plass når man kommer tilbake til arbeidsstedet enn ved en arbeidsplass på sykehusområdet, da det er P-plasser lett tilgjengelig. Bygget i Anton Jenssens gate vil også kunne bli et ønsket sted for kommunene å komme innom med jevne mellomrom, da det der vil foregå undervisning, også åpen for dem. Samarbeidet med kommunene vil kreve at vi ser på måter å strukturere fremmøtet på, slik at det blir forutsigbart og effektivt for både kommune og BUPA. Leasingbiler blir lettere å utnytte, da det er flere ansatte på et sted. Bruk av privatbiler vil kunne reduseres. Redusert tids- og ressursbruk til reising. Isnntorfaghg ressursbruk Slik bygget er planlagt, vil kontoransatte sitte lett tilgjengelig for klinikerne for å være mer direkte støtte opp mot den kliniske driften. Dette vil kunne effektivisere klinikernes tid. Mindre sekretærressurser vil bli brukt på resepsjonsarbeid, da det vil kunne samles på færre hoder enn nå. For kontoransatte vil denne organiseringen medføre mer meningsfulle oppgaver, og vi vil kunne differensiere oppgaver mer ut fra den enkeltes styrker og interesser. Forbedret kvalitetssikring av kontorfaglige støttefunksjoner kan vi oppnå ved å organisere dem på en bedre måte enn nå: Spesialfunksjoner vil kunne samles på færre medarbeidere. Kvalitetssikring vil kunne bedres ved å samle inntaksarbeid, personal og andre funksjoner som nå er ivaretatt i tre seksjoner. For eksempel GAT fra at tre sekretærer har spesialkompetanse på det nå, kan det samles på en person. Kontorfaglig tidsbruk vil kunne dreies til å støtte opp om mer effektiv klinisk drift. Kontoransattes spesialoppgaver vil ved å samles på færre kunne bli mer effektivt løst. Side 3 av 6

13 Sykehuset i Vestfold H.1 SOR-0551 Klinikk psykisk helse og rusbehandhrig B,. - Den største endringen ved dette bygget i forhold til nåværende tre bygg, vil være en større samling av klinikere som muliggjør kontakt og samarbeid på en annen måte enn nå. Det vil være lettere å få god utnyttelse av spesialkompetansen. Man kan også se faren ved at store miljøer blir mindre effektive. Derfor krever denne løsningen en bevisst plassering av funksjoner/team for å oppnå funksjonelle arbeidslag i et større hele. 7 Ledes resursbrlk. Lederne vil kunne ha tettere kontakt, og samarbeidet dem imellom vil kunne gli lettere og bli mer fleksibelt. Antall seksjonsledere er allerede redusert i påvente av samlokalisering. Dersom samlokalisering ikke kan realiseres vil BUPA måtte tilsette en seksjonsleder ekstra (jf. sak om Poliklinikk Nordre Vestfold). Lederstøttefunksjoner på administrative oppgaver kan samles og bli mer profesjonalisert. Lederne vil kunne bruke mer av tiden sin på hovedoppgavene knyttet til klinisk drift. Den indre organiseringen i klinikken vil kunne kreve flere teamkoordinatorer. Ledernes tidsbruk vil kunne bli mer effektiv på lederoppgavene opp mot sentral klinisk drift. 81,"..!--s Bygget vil kunne romme større arrangementer (avdelingsinterne og - eksterne kurs) som alternativ til leie av kurssteder. Vi har flerfamiliegrupper (behandlingstilbud for familier med barn med spiseforstyrrelser) ca. 30 dager i året. Vi vil kunne arrangere disse dagene i eget lokale i motsetning til i dag hvor det leies eksterne lokaler for å avholde disse. Kurs for pasienter, foreldre og samarbeidspartnere i et lærings- og mestringsfokus vil være lettere å få til. Egne forelesere vil ikke bruke reisetid for å komme til kursstedet. Et lokale som inneholder møterom som rommer personer, vil gjøre det mulig å gjennomføre kurs og opplæring på en enklere og billigere måte enn hittil. Mulighet for lett å få til LMS- aktivitet og kurs for samarbeidspartnere og redusert leie for kurslokaler. Bygget vil ha en bedre utnyttelsesgrad av behandlings-/møterom enn nåværende løsning med tre bygg. Per i dag har ansatte svært store cellekontorer og det er begrenset med behandlings- /møterom. Anton Jenssens gate er planlagt med mindre cellekontorer og flere behandlings- /møterom i ulik størrelse. Rommene er planlagt for fleksibruk og vil kunne romme alt fra testsituasjoner en-til-en, til gruppeterapi og psykomotoriske undersøkelser. Lokalene har nødvendig innebygget fleksibilitet med tanke på ev. fremtidige endringer i behandlingstilbudet. Bedre utnyttelsesgrad av spesialrom. Side 4 av 6

14 Sykehuset i Vestfold SØR-05 I Klinikk psykisk helse og rusbehandling Bwne. avde irg 10 Utstr:Irek-,-sra Testutstyr, testmaskiner og testprogrammer som nå befinner seg i hvert bygg vil kunne sambrukes, og store kostnader ved innkjøp reduseres. Administrering av rekvisita- og testlager vil falle på færre kontoransatte enn i dag. Man vil kunne oppnå bedre samlet oversikt over og redusert lagerplass for rekvisita. Antall kopimaskiner, faksmaskiner og skrivere vil kunne reduseres. Antall eksemplarer av tidsskrifter og aviser, samt behov for annen faglitteratur, vil reduseres. 13)Planiegging av gevinstreafisering Over viste vi at prosjektet har mange gevinstmuligheter. Imidlertid vet vi at det sannsynlig vil være selve organisasjonen som avgjør gevinstrealiseringen. Vi vil også anta at nye gevinstmuligheter kan oppstå over tid, muligheter vi nå ikke fullt ut ser for oss. Vi mener at vi med denne måten å samle BUP-kompetansen på, vil kunne skape en fremtidsrettet BUPA hvor rask vei til rett helsehjelp for barn, unge og deres familier i Vestfold blir en realitet. Ved å utviske seksjonsgrenser vil vi kunne gi pasientene våre tilpassede behandlingstilbud på en lokasjon. Det er pasientenes behov som skal styre hvilken behandling BUPA gir. Et robust fagmiljø er mindre sårbart for ved sykdom, og avdelingen vil kunne være gunstig rekrutteringsmessig for alle grupper personale på sikt, inkludert kvalifiserte ledere. En viktig forutsetning for gevinstrealisering vil være en fortsatt sterk jobbing av ledere og klinikermiljøer inn mot pasientforløp for optimal utnyttelse av kompetansen der. For uten innsats, vil vi kunne oppleve at større miljøer blir mindre effektive. BUPA er nå heldig som har en gruppe seksjonsledere på plass som er sterkt engasjert, motivert og dedikert for dette prosjektet. Som avdelingssjef ser jeg at vi nå har et lag som kan få dette til å bli noe mer enn et byggeprosjekt. Det er det som er det mest spennende og unike med denne måten å innrede et stort BUPA-bygg på: At vi ser de store mulighetene som ligger der for bedre utnyttelse av kompetansen på tvers av de tradisjonelle seksjonene. Seksjonslederne løfter nå på seksjonsgrensene i samarbeid for å få til et bedre samlet behandlingstilbud til pasientene, slik at det er et sterkt fokus på gevinstrealiseringen allerede. Kontoransatte ser også potensialene for endringer i arbeidsoppgaver, og er veldig sterkt tilhengere av å sitte nært klinikermiljøene, hvilket vi har gjort noen gode erfaringer med. Men vi må helt klart sikre en målrettet og systematisk jobbing også på det kontorfaglige området for å kunne få ut de nødvendige gevinstene. Konkiusion. En samling av tre av BUPAs bygg med nå 84 medarbeidere, vil være en helt unik mulighet. Vi vil ved en slik samling, og ved å redusere vår nåværende arealbruk, kunne fremme en ressurseffektiv og fremtidsrettet BUPA. Det vil være gevinster å hente på redusert reisetid og kostnader knyttet til drift. Side 5 av 6

15 Sykehuset i Vestfold 1 I SOR-OSt Kiinikk psykisk heise og rusbehandling irgelcy-y-l-,ps,yk Imidlertid vil den alt overveiende gevinsten bli å finne på området ytelse/kvalitet: økte muligheter for utadrettet virksomhet mot pasienter/familier og samarbeidspartnere i egne lokaler, mer enhetlig og tilpasset tilbud til pasientene, bedre kvalitetssikring av pasientforløp, økt fagutvikling og mulighet for å fremme et godt psykososialt arbeidsmiljø. Side 6 av 6

VEDRØRENDE GEVINSTPOTENSIALER VED SAMLING AV BUPAS SEKSJONER I ANTON JENSSENS GATE 2, TØNSBERG

VEDRØRENDE GEVINSTPOTENSIALER VED SAMLING AV BUPAS SEKSJONER I ANTON JENSSENS GATE 2, TØNSBERG Til: Finn Hall, klinikksjef KPR Fra: Inger Meland Buene, avdelingssjef BUPA Dato: 18.12.2014 VEDRØRENDE GEVINSTPOTENSIALER VED SAMLING AV BUPAS SEKSJONER I ANTON JENSSENS GATE 2, TØNSBERG Bakgrunn BUPA

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 6. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: kl 14.00-18.

Møteprotokoll. Side 1 av 6. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: kl 14.00-18. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Stein-Are Agledal Bjørn Walle Ole Johan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 25. september 2014 Tidspunkt: kl 18.00-20.50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Ansattvalgte med tale- og forslagsrett:

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Ansattvalgte med tale- og forslagsrett: Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, møterom 028 Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Administrerende direktørs forelegg til: Utvalg: møtedato: sak nr: Foretaksstyret 25.03.0 18/0 Trykt vedlegg: Rapport Revisjon av BUP pasientforløp PiV HF,

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard am Én SYKEHUSET ØSTFOLD Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF lg: Mandag 23. februar 2015 Sted: Sykehuset Østfold Veum Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Hilde Søraa Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: SAK 90/2012 Direktør Oslo sykehusservice Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Eva Kvelland, styremedlem (V)

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.08.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.2011 Arkivsak 0

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Formål/sammendrag I denne saken foreslås

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg. møterom 028 Dato: 12. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Møteprotokoll Styre Sørlandet sykehus HF Dato Styremøte 27. oktober 2011 Tidspunkt Kl. 0930-1500 Møtested Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Fra brukerutvalget Fra administrasjonen

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Torfinn Reginiussen Staal Nilsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Evy

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

KONSTITUERING OG PROTOKOLL

KONSTITUERING OG PROTOKOLL PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. JUNI 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Anne H. Halvorsen, styremedlem (SV) Eyolf Aleksander

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^..

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^.. HELSE' MIDT-NORGE Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottaka helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Ole I. Hansen Svein Størdal Torfinn

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 13. mars 2014 Tidspunkt: Kl 0900-1530 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 11. februar 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 1600 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer