Farlig gods. Håndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farlig gods. Håndbok"

Transkript

1 Farlig gods Håndbok 2 8

2

3 Forord Denne håndboka er utviklet gjennom et samarbeid mellom DSB og en rekke ressurspersoner i det norske brannvesen, og også på grunnlag av innspill fra personer i politi og helsevesen/ambulansetjenesten. Håndboken er tenkt som et hjelpemiddel for nødetatene (brannvesen, politi, helsevesen) i den første fasen av håndteringen (akuttfasen) av et farlig gods-uhell. Den er tenkt å være et beslutningsstøtteverktøy både for personell ute i marken, og for alarmsentralene (med fokus på brannvesenets fagsentral). Brukere av håndboka forutsettes å ha grunnleggende opplæring i og kunnskaper om farlig gods, både om stoffenes farlige egenskaper, og om taktisk ledelse av aksjoner mot farlig gods-uhell. Ingen farlig gods-uhell er like, så det er ikke mulig å gi detaljerte beskrivelser for hele arbeidsforløpet. De tiltak som beskrives må derfor sees som generelle instruksjoner som følges for å unngå at man overser viktige avgjørende faktorer. Håndboka er altså et hjelpeverktøy, men ingen lærebok. Dersom du oppdager feil, eller har forslag til endringer i håndboka, kontakt: Erik Bleken, på tlf , eller på e-post til: Forts. F1- NOV 05

4 Den faglige delen av håndboka består av følgende: Gjøremål ved uhell med farlig gods Her gis anbefalinger for momenter som gjennomføres både under utrykning, ved møteplass og ved ankomst skadested, for både brannvesen, politi og ambulansepersonell. Merking Her vises faresedler, oransje skilt, forklaring og eksempler på farenummer, og eksempler på merking av tankkjøretøy og godsvogn. I tillegg vises symbolene på forbrukermerking av emballasje. Klassene Hver klasse presenteres med bl.a. farlige egenskaper, anbefalt vernebekledning, faresone og aksjonstiltak. Det gis kortfattede konkrete instruksjoner om takling av uhell med stoff i vedkommende klasse. Nyttige telefonnummer En del sentrale telefonnummer vises. Det forutsettes at den enkelte bruker av håndboka ved behov utvider denne lista, samt selv fyller ut relevante lokale telefonnummer. Begreper En del sentrale begreper og uttrykk er vist. Det henvises for øvrig til Farlig gods-permen, samt til Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking ( F2- NOV 05

5 BRANNVESEN

6 FOR 1 Brannvesenet fagsentral brann: Ved melding om hendelser med farlig gods, foreta trippelvarsling. Varsle politi og ambulansepersonell om møteplass, gi beskjed om IKKE å kjøre inn i skadeområdet. Informér politiet om farer for publikum, områdets utberedelse og aktuelle tiltak for beskyttelse. Ved mistanke om terror, kontakt politiet slik at de kan gi klarsignal før andre etater kjører inn i skadeområdet. Framskaffe informasjon: Hvem er innringer? Navn, kjønn, alder, telefonnummer, bostedsadresse. Hvor befinner innringer seg? Er hendelsen på et industriområde, eller er det en transportulykke, (bygninger topografi) Type kjøretøy? Er det synlig UN-nr.? Faresedler? Navn på transportfirma? osv. Skaff oversikt over skadeomfanget; antall skadde, lekkasjer, type stoff (synlig UN-nr., merking, etc.) Ubehagelig lukt etc.? Bor/Er det mennesker i nærheten? Synlig lekkasje eller gassky? Farge? Gi innringer beskjed om å ikke nærme seg skadestedet, om å ta hensyn til evt. avsperringer, og evt. å sperre adkomstvei med eget kjøretøy. Hvordan er vindforholdene på stedet? Forts. BR1- NOV 05

7 Ved transportulykke: Kan vi få kontakt med fører? Er føreren kjent med navn og eller egenskaper til stoffet? Hvilke type kjøretøy? Er det synlig UN-nr.? Faresedler? Navn på transportfirma? osv. Utvarsling av egne mannskaper: Varsle om type ulykke, stedsangivelse og ressurser, etter vanlige utvarslingsrutiner. Formidle tilleggsopplysninger om omfanget av hendelsen og navn og egenskaper til stoff(er). Være behjelpelig med meteorologiske opplysninger (vindretning, -styrke, temperatur og værtype). Gi opplysninger om hvor innringer befinner seg, og om situasjonen der denne står. Gi anbefalt kjørevei ut fra topografi og/eller vindretning. (Husk at væske renner nedover selv om det blåser i mot). Ressursoversikt: Være behjelpelige med å innhente oversikt over ressurser. Dette gjelder bl.a. ressurser i egen kommune, IUA, industri eller andre organisasjoner. Innhente eksperthjelp. Eks kontakt RVK (Rådgivning Ved Kjemikalie uhell) via Kystverkets vakttelefon (se Varsling til andre: Se egen utarbeidet varslingsliste for den aktuelle kommune. Forts. BR2- NOV 05

8 Brannvesenet - innsatspersonell: Utrykning Tenk livreddende innsats, og vurder vernebekledning for dette (brannmannsbekledning med sprutbeskyttelse, eller kjemikalieverndrakt?). Opprett samband med andre nødetater på felles redningskanal. (riks 5 på frekvens 161,200) Hvis mulig identifiser det farlige godset (bl.a. basert på opplysninger fra 110-sentral). Velg riktig kjørevei tenk VIND. Finnes ikke nødvendig alternativ kjørevei, varsle annet brannvesen/annen stasjon. Vurdér hvor nær første enhet kan kjøre for å rekognosere. Foreløpig ordre. Iverksett livreddende innsats. Velg sikker møteplass/brytpunkt for nødetatene. Avgi situasjonsrapport. Vurdér ressursbehovet. Vurdér ekstern eksperthjelp/-råd. Ankomst første enhet til skadestedet Observér skadestedet - (kikkert?). Hvis mulig identifisér det farlige godset (merking, fraktdokumenter, sjåfør, firmanavn på bil). Bedøm skadeomfanget, risiko og kritiske faktorer. Beslutt taktikk. Basepunkt, saneringsplass, ytre og indre avsperring, og samleplass for skadde. Valg av verneutstyr for livreddingen og den videre aksjonen mot godset. Forts. BR3- NOV 05

9 Ordre. Oppretthold kontakt med politi og ambulansepersonell. Vurdér forsterkning, eksperthjelp. Gi en situasjonsmelding til fagsentralen. Orientér øvrig innsatspersonell om skadestedet, innsatsvei og samlingsplass. Ankomst ytterligere enhet(er) til skadestedet Ta kontakt med innsatsleder på første-enhet. Beslutt videre taktikk i samarbeide med innsatsleder første-enhet Ordre (mål, farer, sikring, angrepsvei og basepunkt). Under innsatsen, vurdér: sikkerhet/innsatsnivå for innsatspersonellet. å redusere skadens omfang. å benytte eksperthjelp for informasjon/rådgivning. å rekvirere forsterkninger. Råd om sikkerhetsavstand og faresone: Vurdér sikkerhetsavstand og evakueringssone ut fra lokale forhold, vær/vindretning, temperatur. Uten nødvendig verneutstyr: Aldri nærmere enn 50 meter uansett stoff (regnes fra ytterkant av spill). Minimum 300 meter ved eksplosjonsfare (trykkbølge). Minimum 1000 meter ved fri sikt og fare for utkast i forbindelse med eksplosjon. Forts. BR4- NOV 05

10 Ved gasspredning med vindstyrke større enn 2 m/s vil gassen følge en sektor på ca. 60 o, og veiledende sikkerhetsavstand i startfasen kan beregnes ut fra stoffets aktuelle damptrykk. Ved gasspredning med vindstyrke på 2 m/s eller mindre vil gassen spres sirkulært, og veiledende sikkerhetsavstand i startfasen kan beregnes ut fra stoffets aktuelle damptrykk. Brannvesenet - arbeidsfordeling i kjemikaliedykkerlaget: Kjemikaliedykker 1 (KD1): lede det operative arbeidet innenfor indre avsperring. Kjemikaliedykker 2 (KD2): bære med seg aktuelt utstyr: eksplosimeter, gnistsikkert verktøy, tetteutstyr, ex.-sikker lykt etc. være forbindelsesmann bakover og rapportere til kjemikaliedykkerleder. Kjemikaliedykkerleder (KDL): Overordnede oppgaver: lede kjemikaliedykkerlagets innsats. hele tiden vurdere kjemikaliedykkernes innsats opp mot deres sikkerhet. sikre kjemikaliedykkernes retrettvei. Konkrete oppgaver: opprettholde samband, og gi kjemikaliedykkerne nødvendige opplysninger som har betydning for innsatsen. Forts. BR5- NOV 05

11 informere overordnet ledelse om innsatsen og forholdene i risikosonen. ved nødsfall å informere overordnet ledelse og deretter unnsette kjemikaliedykkerne. ved sambandsbrudd snarest å gjenopprette kommunikasjonen med kjemikaliedykkerne og om nødvendig avbryte innsatsen. tilbakekalle kjemikaliedykkerne når den beregnede innsatstiden er brukt opp eller andre forhold gjør det nødvendig. være oppmerksom på spredning av kjemikalier og eventuelt flytte basepunktet til ny, sikker plass. sørge for at kjemikaliedykkerlogg blir ført, herunder kontrollere tiden kjemikaliedykkerne har vært i innsats. Organisering av farlig gods-skadested (fra Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking) BR6- NOV 05

12

13 POLITI

14 Politiet: Under utrykning Søk informasjon fra 110-sentral eller annen eksperthjelp gjennom egen alarmsentral. Opprett samband med andre nødetater på felles redningskanal. (riks 5 på frekvens 161,200). Velg utrykningsvei ut fra topografi og vindforhold, i samråd med brannvesenet. Aldri nærmere enn 300 m før første rekognosering. Dersom politiet er først på skadestedet Sperr av området (minimum 50 meter) slik at ingen kommer inn i forurenset/farlig område. Verken politi eller ambulansepersonell må bevege seg innenfor avsperringen. Vent til personell (brannvesen) med egnet verneutstyr er ankommet. Opprette SKLKO snarest mulig. Kartlegg beboere og virksomheter innen truet område, og gjør nødvendige forberedelser for en eventuell evakuering. Skadde personer kan bringe med seg forurensninger ut fra skadeområde. Disse må saneres av personell med verneutstyr. Generelle sikkerhetsavstander: Aldri nærmere enn 50 meter uansett stoff, (regnes fra ytterkant av spill). Minimum 300 meter ved eksplosjonsfare (trykkbølge). Minimum 1000 meter ved fri sikt og fare for utkast i forbindelse med eksplosjon. Forts. P1- NOV 05

15 Ved gasspredning med vindstyrke større enn 2 m/s vil gassen følge en sektor på ca. 60 o, og veiledende sikkerhetsavstand i startfasen kan beregnes ut fra stoffets aktuelle damptrykk. Konferér med brannvesen. Ved gasspredning med vindstyrke på 2 m/s eller mindre vil gassen spres sirkulært, og veiledende sikkerhetsavstand i startfasen kan beregnes ut fra stoffets aktuelle damptrykk. Konferér med brannvesen. P2- NOV 05

16

17 AMBULANSE- PERSONELL

18 Ambulansepersonell: Under utrykning Søk informasjon fra brannvesenets fagsentral eller annen eksperthjelp gjennom egen alarmsentral. Opprett samband med andre nødetater på felles redningskanal. (riks 5 på frekvens 161,200). Velg utrykningsvei ut fra topografi og vindforhold, i samråd med brannvesenet. Aldri nærmere enn 300 m for første rekognosering. Dersom ambulanse er først på skadestedet Grunnregel: Avvent innsats på skadested til dette er sikret/klarert av brannvesenet. Hindre at personer kommer nærmere enn minst 50 meter fra forurenset/farlig område. IKKE gå nær ulykkesobjektet. Verken ambulansepersonell eller politi må bevege seg nærmere enn minst 50 meter. Vent til personell (brannvesen) med egnet verneutstyr er ankommet. Følg politiets anvisninger vedrørende avsperring av området. Skadede personer kan bringe med seg forurensninger ut fra skadeområde. Disse må saneres før de behandles av personell uten verneutstyr, og før de transporteres inn til videre behandling. Fjern alt tøy på pasienten før han skylles. Sørg for at opplysninger om stoffet følger pasienten inn til videre behandling. Forts. A1- NOV 05

19 Generelle sikkerhetsavstander: Aldri nærmere enn 50 meter uansett stoff (regnes fra ytterkant av spill). Minimum 300 meter ved eksplosjonsfare (trykkbølge). Minimum 1000 meter ved fri sikt og fare for utkast i forbindelse med eksplosjon. Ved gasspredning med vindstyrke større enn 2 m/s vil gassen følge en sektor på ca. 60 o, og veiledende sikkerhetsavstand i startfasen kan beregnes ut fra stoffets aktuelle damptrykk. Konferér med brannvesen. Ved gasspredning med vindstyrke på 2 m/s eller mindre vil gassen spres sirkulært, og veiledende sikkerhetsavstand i startfasen kan beregnes ut fra stoffets aktuelle damptrykk. Konferér med brannvesen. A2- NOV 05

20

21 TRANSPORT- MERKING

22 Transportmerking Oransje skilt på kjøretøy og jernbanevogn viser at det transporteres farlig gods. Oransje skilt med tall benyttes bare ved transport på tankog batteri kjøretøyer, samt med transport i bulk. Det øverste tallet er farenummeret. Tallene representerer enkeltvis generelt følgende fare: 0 Ingen betydning 2 Gass 3 Brannfarlig væske eller gass 4 Brannfarlig fast stoff 5 Oksiderende 6 Giftig 7 Radioaktiv 8 Etsende 9 Risiko for voldsom reaksjon x Farlig reaksjon med vann Det første siffer representerer primærfare, 2. og 3. siffer representerer sekundærfare. To like sifre betyr en forsterkning av faren. Tall med 0 bak betyr «Ingen sekundærfare». Eksempler på farenummere: 20 Kvelende gass eller gass uten tilleggsrisiko 22 Nedkjølt flytende gass, kvelende 23 Brennbar gass 268 Giftig gass, etsende 30 Brannfarlig væske 33 Meget brannfarlig væske 80 Etsende eller svakt etsende stoff Det nederste tallet er UN-nummeret, som angir hvilket farlig stoff eller stofftype som transporteres. Oransje skilt Oransje skilt med tall TM1- NOV 05

23 Oransje skilt Merking av tankkjøretøy Forenklet merking av tankkjøretøy Forenklet merking av tankkjøretøy med bensin og diesel Transport av bensin og diesel i ulike tankrom Transport av bensin og diesel på 2 kjøretøy TM2- NOV 05

24 Faresedler Eksplosjonsfare Brannfarlig gass Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig Giftig gass Brannfarlig væske Brannfarlig fast stoff Fare for selvantennelse Forts. Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann TM3- NOV 05

25 Oksiderende stoff, fare for intensivering av brann Organisk peroksid, brannfare Tillatt brukt Gjelder fra t.o.m Giftig stoff Infeksjonsfremmende stoff Radioaktivt stoff, emballasjemerking Radio aktivt stoff, emballasjemerking Radioaktivt stoff, kjøretøymerking Radioaktivt stoff, spaltbart Etsende stoff Forskjellige stoffer og g jenstander. Representerer andre farer enn de øvrige. Merke for opp varmede produkter Varselskilt for desinfiserende gass TM4- NOV 05

26

27 FORBRUKER- MERKING

28 Forbrukermerking Denne merking forekommer på emballasje Antennes meget lett ved værelsestemperatur. Sterkt varmeutviklende i kontakt med andre stoffer. Kan føre til brann. Kan medføre betennelsesreaksjon i øyne, på huden og i luftveiene. Relativt små mengder kan forårsake kroniske skader, forgiftning eller død. Antennes meget lett selv ved lav temperatur. Kan eksplodere i kontakt med ild, ved støt eller friksjon. Kan ved kontakt føre til varig skade på hud, svelg eller øyne. Utslipp kan medføre fare for miljøet. Små mengder kan forårsake kroniske skader, livsfarlig forgiftning eller død. Svært små mengder kan forårsake kroniske skader, livsfarlig forgiftning eller død. FM1- NOV 05

29 FARLIG GODS- KLASSENE

30 Klasse 1: Eksplosive stoffer og g jenstander G G G Farlig egenskap, generelt: Eksplosjoner, utkast av splinter og annet materiale; intense branner. Anbefalt verneutstyr: Brannmannsbekledning med åndedrettsvern. Fareområde/evakueringssone (anbefalte verdier varierer med mengde og type - vurdér!!): Trykkbølge: 300 meter. Utkast: 1000 meter. Aksjon ved uhell: Brann i last: Ikke forsøk å slokke! Brann i dekk: Store mengder vann, pulver, sand eller søle. Brann i motor/førerhus: Vann, pulver eller skum. Hindre kontakt med tennkilder, og bruk bare jordet og eksplosjons sikkert utstyr! Eksempler på faresedler og stoffer: G G B: UN 0030 Tennere, elektriske 1.1.D: UN 0081 Sprengstoff, type A 1.3.G: UN 0335 Fyrverkeri 1.4.G: UN 0336 Fyrverkeri 1.4.S: UN 0012 Ammunisjon, håndvåpen K1- NOV 05

31 Klasse 2 Gasser Eksempler på faresedler: Eksempler på farenummere: 20 Kvelende gass eller gass uten tilleggsrisiko 22 Nedkjølt flytende gass, kvelende 23 Brennbar gass 268 Giftig gass, etsende Eksempler på stoffer: Nitrogen, komprimert Nitrogen, nedkjølt flytende Propan Ammoniakk, vannfri K2- NOV 05

32 Klasse 2: Gasser Brennbare gasser - generelt Farlig egenskap, generelt: Brann- og eksplosjonsfare. 2 2 Anbefalt verneutstyr: Brannmannsbekledning med åndedrettsvern. Fareområde/evakueringssone - vurdér: Bestemmes ved eksplosimeter etc. Lite utslipp (ex. flaskelekkasje), 100 meter. Stort utslipp (f. eks. brudd på koplingsrør): 300 meter. Ved fare for BLEVE: 1000 meter. Acetylenflaske i fare for å sprenges: 300 meter. Aksjon ved uhell: Hindre kontakt med tennkilder, og bruk bare jordet og eksplosjons - sikkert utstyr! Lekkende beholdere, ikke varmepåvirket: Ikke slokk, ikke sprut vann på beholderen, ikke rekondensér. Beholdere, varmepåvirket: Kjøl med vann, ikke slokk brann i gass. Eksempler på farenummere: 223 Nedkjølt flytende gass, brennbar 23 Brennbar gass Eksempler på stoffer: Metan, nedkjølt Butan Hydrokarbongassblanding Propan K3- NOV 05

33 Klasse 2: Gasser Brennbare gasser - Acetylen (UN 1001) Flasker ved brann NB! Avhengig av omstendighetene blir innsatsen forskjellig. Nedenfor er vist kjøling og beskytning av gassflaske. Vurdér! Generelle betraktninger som må g jøres: Risikosone 300 m (Pass også på luftrom: helikoptre, kraftledninger mm). Sikker flaskeidentifikasjon. Vurder kjøling eller beskytning. Bruk av store mengder vann kan gi utvasking av grunnen (kan endre skadestedsbilde). Økt flammeintensitet fra flasken betyr økt trykk og dermed økt risiko. Vær oppmerksom på gass som lekker ut og ikke antenner. Kjøling: Risikosone opprettes og evakuering iverksettes, 24 timer, 300 meter. Etablér kjøling av flasken fra beskyttet sted. Slukk ikke eventuelle pilotflammer med mindre de utgjør en større fare enn acetylenflasken i seg selv (oppvarming av tilliggende flasker). Kjøl flasken til den slutter å dampe. Flasken skal forbli våt over hele overflaten. Fortsett kjøling i intervaller i nye 30 minutter, med kontroller for å se om flasken holder seg fuktig på hele overflaten. Observér flasken uten kjøling i 30 minutter; finnes ikke avdampning kan flasken besiktiges nøyere for å avdekke eventuelle lekkasjer (såpevann). Eksponér mannskaper minst mulig og i kortest mulig tid i umiddelbar nærhet av flasken. Steng eventuelle åpne ventiler. Ved lekkasjer fortsett kjøling i minst 24 timer. Hvis ikke lekkasjer flytt flasken til sikkert sted med kjøling (nedsenket i vann) i minst 24 timer. Forts. K4- NOV 05

34 Kjøling av Acetylenflasker Kjøl med rikelig vann i en time Avbryt kjølingen Gjenoppta vannkjølingen i 1/2 time Damper det av flasken? JA Avbryt kjølingen NEI Gjenoppta vannkjølingen i 1/2 time NEI Forblir flasken våt? JA Avbryt kjølingen Forblir hele flasken kald i 1/2 time? JA NEI Gjenoppta vannkjølingen i 1/2 time Vent ytterligere 1/2 time NEI Er hele flasken kald? JA Flytt flasken forsiktig og hold nedsenket i vann i minst 24 timer. Kontakt leverandøren. K5- NOV 05

35 Beskytning Tekniske utstyrsspesifikasjoner Godstykkelse: bunn mm, skulder 6-8 mm og flaskekropp 4 mm. Anbefalt kaliber: Cal. 308 / 7.62 Nato. Bruk sporlyskuler for å tenne utstrømmende gass (ved etablerte pilotflammer kan helmantelkuler benyttes). Beskytning utendørs Risikosone opprettes og evakueres. 300 meter. Slukk ikke eventuelle pilotflammer med mindre de utgjør en større fare enn acetylenflasken i seg selv (oppvarming av tilliggende flasker). Skadestedsleder i samråd med fagleder brann avgjør om skyting skal utføres. Anbefalt skyteavstand minst 100 meter. Tre skudd mot flasken anbefales fordelt over flaske kroppen. Skyt ikke mot flaskepakker/-banker. Kun sporlysammunisjon. Tillegg ved beskytning innendørs Vurdér nødvendigheten nøye, da dette medfører meget stor eksplosjonsrisiko. Skaff mest mulig ventilering (åpne dører, vinduer og porter). Kun sporlysammunisjon. K6- NOV 05

36 Klasse 2: Gasser Giftige gasser 2 Farlig egenskap, generelt: Helsefarlig ved innånding og/eller ved kontakt med øyne og/eller hud. Lekkasjer fører til lave temperaturer. Anbefalt verneutstyr overfor stoffene vurdér: Åndedrettsvern og kjemikalieverndrakt, evt. med kuldebeskyttelse. God underbekledning mot kulde. Fareområde/evakueringssone: Veiledende evakueringssone i startfasen kan bestemmes ved hjelp av damptrykkskurve eller ved hjelp av f. eks. dataprogrammet FG-perm på data. Når situasjonen stabiliseres, bør man komplettere med gassmåling og bruk av mer avanserte beregningsprogrammer. Aksjon ved uhell: Lekkende beholdere, ikke varmepåvirket: Ikke sprut vann på beholderen. Lekkasje i gassfasen: Tåkestråle på gasskyer, forsøk å tette, dekk evt. til med presenning. Lekkasje i væskefasen: Tåkestråle på gasskyer, rekondensér aerosol; dekk til væskepøler med presenning. Beholdere, varmepåvirket: Slokk evt. brann, kjøl med vann. Eksempler på farenummere: 263 Giftig gass, brennbar 268 Giftig gass, etsende Eksempler på stoffer: Hydrogensulfid Ammoniakk, vannfri K7- NOV 05

37 Klasse 2: Gasser Oksiderende gasser Oksygen - flasker ved brann Generelle betraktninger som må gjøres: Risikosone 300 m (Pass også på luftrom: helikoptre, kraftledninger mm). Sikker flaskeidentifikasjon. Vurdér kjøling. Vær oppmerksom på gass som lekker ut og kan intensivere branner. Kjøling: Kjøl flasken fra beskyttet sted. Kjøl flasken til den slutter å dampe. Flasken skal forbli våt over hele overflaten. Bruk av store mengder vann kan gi utvasking av grunnen (kan endre skadestedsbilde). Eksponér mannskaper minst mulig i umiddelbar nærhet av flasker. Steng eventuelle åpne ventiler. Oksygenflasker bør ikke beskytes. K8- NOV 05

38 Klasse 3: Brannfarlige væsker Farlig egenskap, generelt: Brann og eksplosjonsfare. 3 3 Anbefalt verneutstyr vurdér: Brannmannsbekledning med åndedrettsvern, evt. med sprutbeskyttelse. Fareområde/evakueringssone: 50 m fra damkant eller lekkasjeobjekt. Aksjon ved uhell: Hindre kontakt med tennkilder, og bruk bare jordet og eksplosjons - sikkert utstyr! Slokk med vann, eller egnet skumtype (alkoholbestandig skum?). Eksempler på farenummere: 30 Brannfarlig væske 33 Meget brannfarlig væske 336 Meget brannfarlig væske, giftig Eksempler på stoffer: Dieseloljer Bensin Metanol K9- NOV 05

39 Klasse 4.1.: Brannfarlige faste stoffer mm. Farlig egenskap, generelt: Brannfare. 4 Anbefalt verneutstyr vurdér: Brannmannsbekledning med åndedrettsvern, evt. med sprutbeskyttelse. Fareområde/evakueringssone: 50 m; ved fare for eksplosjon økes det til 300 m. Aksjon ved uhell: Hindre kontakt med tennkilder, og bruk bare jordet og eksplosjonssikkert utstyr! Slokk med vann hvis ikke annet er nevnt. Av miljøhensyn, ta vare på slokkevannet. Eksempler på farenummere: 40 Brannfarlig fast stoff, selvreaktivt stoff eller selvopphetende stoff 44 Brannfarlig fast stoff, oppvarmet til over smeltepunktet 423 Branfarlig fast stoff som reagerer med vann under utvikling av brennbare gasser Eksempler på stoffer: Naftalen, rå Svovel, smeltet Fosforpentasulfid, fri for gult eller hvitt fosfor K10- NOV 05

40 Klasse 4.2.: Selvantennende stoffer Farlig egenskap, generelt: Kan antennes uten tennkilder. 4 Anbefalt verneutstyr vurdér: Brannmannsbekledning med åndedrettsvern, evt. med sprutbeskyttelse. Fareområde/evakueringssone: 50 m; ved fare for eksplosjon økes det til 300 m. Aksjon ved uhell: Hindre kontakt med tennkilder, og bruk bare jordet og eksplosjonssikkert utstyr! Slokk med vann hvis ikke annet er nevnt. Av miljøhensyn, ta vare på slokkevannet. Eksempler på farenummere: 40 Brannfarlig fast stoff, selvreaktivt stoff eller selvopphetende stoff 43 Selvantennende (pyrofort) fast stoff 446 Brannfarlig fast stoff, giftig, oppvarmet til over smeltepunktet 46 Brannfarlig eller selvopphetende fast stoff, giftig Eksempler på stoffer: Kaliumsulfid, vannfri Pyrofort metall, n.o.s. Fosfor, hvitt, smeltet Fosfor, hvitt, tørt K11- NOV 05

41 Klasse 4.3.: Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann 4 4 Farlig egenskap, generelt: Med vann dannes brann- og eksplosjonsfarlige gasser. Anbefalt verneutstyr vurdér: Brannmannsbekledning med åndedrettsvern, evt. med sprutbeskyttelse. Fareområde/evakueringssone: 50 m; ved fare for eksplosjon økes det til 300 m. Aksjon ved uhell: Hindre kontakt med tennkilder, og bruk bare jordet og eksplosjonssikkert utstyr! IKKE bruk vann som slokkemiddel! Bruk tørre slokkemidler, f. eks. tørr sand, tørr sement. Eksempler på farenummere: 423 Fast stoff som reagerer med vann under utvikling av brennbare gasser X423 Brannfarlig fast stoff som reagerer farlig med vann under utvikling av brennbare gasser 462 Giftig, fast stoff som reagerer med vann under utvikling av brennbare gasser Eksempler på stoffer: X Kalsiumkarbid Natrium Ferrosilisium, med mellom 30% og 90% silisium K12- NOV 05

42 Klasse 5.1.: Oksiderende stoffer 5.1 Egenskap, generelt: Branner intensiveres. Dersom det blandes med brennbart stoff, oppstår fare for eksplosjon. Anbefalt verneutstyr vurdér: Brannmannsbekledning med åndedrettsvern, evt. med sprutbeskyttelse. Fareområde/evakueringssone: 50 m; ved fare for eksplosjon økes det til 300 m. Aksjon ved uhell: Hindre kontakt med brennbart materiale, og tennkilder. Bruk vann på stoffene for å hindre at brann oppstår. Drukne branner med store mengder vann. Eksempler på farenummere: 50 Oksiderende (brannfremmende) stoff 558 Sterkt oksiderende (brannfremmende) stoff, etsende 559 Sterkt oksiderende (brannfremmende) stoff som spontant kan gi voldsom reaksjon 59 Oksiderende (brannfremmende) stoff som spontant kan gi voldsom reaksjon Eksempler på stoffer: Natriumklorat, vannløsning Perklorsyre, mellom 50% og 72% syre Hydrogenperoksidløsning, over 60% Ammoniumnitrat, varm løsning, konsentrasjon mellom 80% og 93% K13- NOV 05

43 Klasse 5.2.: Organiske peroksider Tillatt brukt t.o.m Egenskap, generelt: Er normalt ikke avhengige av å komme i kontakt med brennbart materiale for at antennelse og mulig eksplosjon skal kunne skje, og er dermed normalt farligere enn stoffer i klasse 5. Stoffene kan gjennomgå eksplosjonsartet nedbrytning ved for høye temperaturer. Anbefalt verneutstyr vurdér: Brannmannsbekledning med åndedrettsvern, evt. med sprutbeskyttelse. Fareområde/evakueringssone: 50 m; ved fare for eksplosjon økes denne til 300 m. Aksjon ved uhell: Hindre kontakt med tennkilder, og bruk bare jordet og eksplosjons - sikkert utstyr! Drukne branner med store mengder vann. Hvis det ikke er brann i stoffene: Kontakt ekspertise for å vurdere om vann kan benyttes. Eksempler på farenummere: 539 Brannfarlig organisk peroksid Gjelder fra Eksempler på stoffer: Organisk peroksid, type F, flytende Organisk peroksid, type F, i fast form Organisk peroksid, type F, flytende, under temperaturkontroll K14- NOV 05

44 Klasse 6.1.: Giftige stoffer Egenskap, generelt: Virker skadelig på helsen selv i små mengder, enten gjennom inntak gjennom munn, åndedrett, øyne eller hud. Anbefalt verneutstyr vurdér: Åndedrettsvern og kjemikalieverndrakt. Fareområde/evakueringssone: 50 m. Aksjon ved uhell: Forurensede personer saneres, førstehjelp gis. Rask transport til lege. Dem inn for å hindre/redusere skade på miljøet. Eksempler på farenummere: 60 Giftig eller svakt giftig stoff 66 Meget giftig stoff 668 Meget giftig stoff, etsende Eksempler på stoffer: Diklormetan Kvikksølvforbindelse, flytende, n.o.s Cyanogenbromid K15- NOV 05

45 Klasse 6.2.: Infeksjonsfremmende stoffer Egenskap, generelt: Kan forårsake sykdom hos mennesker eller dyr. 6 Anbefalt verneutstyr vurdér: Åndedrettsvern og kjemikalieverndrakt. Fareområde/evakueringssone: 50 m. Aksjon ved uhell: Forurensede personer saneres. Rask transport til lege. Eksempler på farenummere: 606 Infeksjonsfremmende stoff Eksempler på stoffer: Infeksjonsfremmende stoff, rammer bare dyr Klinisk avfall, uspesifisert, n.o.s Diagnostiske prøver K16- NOV 05

46 KRITIKALITETS- SIKKERHETSINDEX Klasse 7.: Radioaktivt materiale RADIOACTIVE 7 RADIOACTIVE CONTENT... ACTIVITY... TRANSPORT INDEX 7 Egenskap, generelt: Strålingen kan forårsake sykdom, f. eks. kreft, og/eller forandringer i arvestoffet (mutasjoner), og ved stor strålingsintensitet også forbrenning av indre organer. Anbefalt verneutstyr vurdér: Brannmannsbekledning med åndedrettsvern, evt. med sprutbeskyttelse (kontakt Statens strålevern!!). Fareområde/evakueringssone: 50 m. eller intensitet på 100 µsv/h. Ved væske eller damper/gasser: 100 meter. Aksjon ved uhell: Kontakt Statens strålevern og avvent instruks. Gamma (γ)-stråling er spesielt farlig, da den trenger gjennom de vanligste typer av vernebekledninger. Eksperthjelp, f. eks.: Statens strålevern, tlf Eksempler på farenummere: 70 Radioaktivt materiale 78 Radioaktivt materiale, etsende RADIOACTIVE CONTENT... ACTIVITY... TRANSPORT INDEX 7 FISSILE Kjøretøymerking Emballasjemerking Spaltbart Eksempler på stoffer: Radioaktivt materiale, lav spesifikk aktivitet, ikke spaltbart Radioaktivt materiale uranhexafluorid, spaltbart K17 - NOV 05

47 Klasse 8: Etsende stoffer Egenskap, generelt: 8 Kan gi alvorlige helseskader i kontakt med hud og øyne, og ved innånding. Virker korroderende på en rekke materialer, og kan i enkelte tilfelle (f. eks. i kontakt med enkelte metaller) bidra til utvikling av brannfarlig/eksplosiv og/eller giftig gass. Anbefalt verneutstyr vurdér: Åndedrettsvern og kjemikalieverndrakt. Fareområde/evakueringssone: 50 m. Økes ved dannelse av gass. Aksjon ved uhell: Skyll øyne og spyl skadde hudområder med vann inntil helsepersonell tar over. Nøytralisér syrerester med kalk, fortynn baserester med store mengder vann. Tåkestråle på evt. utviklede gasskyer. Dem inn for å hindre/redusere skade på miljøet. Eksempler på farenummere: 80 Etsende eller svakt etsende stoff 88 Sterkt etsende stoff 885 Sterkt etsende stoff, oksiderende (brannfremmende) Eksempler på stoffer: Svovelsyre Etsende væske, sur, uorganisk, n.o.s Salpetersyre, over 70% K18 - NOV 05

48 Klasse 9: Forskjellige stoffer og materialer Egenskap, generelt: Meget forskjelligartet klasse mange av stoffene er skadelige på miljøet. Enkelte stoffer er oppvarmede, og kan gi sprut- og kokereaksjoner hvis vann påføres. Anbefalt verneutstyr vurdér: Brannmannsbekledning, evt. med sprutbeskyttelse. Fareområde/evakueringssone: 50 m. Aksjon ved uhell: Dem inn. Enkelte av stoffene (med farenummer 99) kan gi voldsomme reaksjoner hvis vann påføres. Eksempler på farenummere: 90 Miljøskadelig stoff; forskjellige farlige stoffer 99 Foreskjellige farlige stoffer transportert ved høy temperatur Eksempler på stoffer: Polymerkuler, ekspanderbare Miljøskadelig stoff, i fast form, n.o.s. Oppvarmet flytende stoff, n.o.s. K19 - NOV 05

49 BEGREPER

50 Begreper: Nedenfor følger en del nyttige stikkord/definisjoner. Flere finnes i f. eks. Farlig gods-permen, og Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking (se Fys-kjem.: Aggregatfaser, relevante: Fast stoff, væske og gass. Eksplosjonsområde: Konsentrasjonsgrenser (vanligvis volum-%) for gass/damp i luft mellom hvilke blandingen kan antennes. Fast stoff: Den aggregatfase et stoff ved atmosfæretrykk vil være i ved temperaturer under stoffets smeltepunkt. Flammepunkt: Den laveste temperatur hvor en væske avgir gass/ damp i en slik konsentrasjon at den kan tennes med åpen flamme. Gass: Den aggregatfase et stoff ved atmosfæretrykk vil oppnå/være i ved temperaturer over stoffets kokepunkt. Kokepunkt: Den temperatur ( o C) hvor dampblærer oppstår i en væske. Under dette punktet er det i Farlig gods-permen også oppgitt om stoffet sublimerer (går direkte over fra fast form til gass uten væske dannelse som mellomfase) eller spaltes ved den gitte temperatur. Nedre eksplosjonsgrense: Den laveste konsentrasjonsgrense i volumprosent for gass/damp i luft som blandingen kan antennes. Smeltepunkt: Den temperatur ( o C) hvor et stoff går over fra fast form til væske, eller fra væske til fast form (størkningspunkt). Forts. BE1 - NOV 05

51 Tenntemperatur: Den laveste temperatur hvor en oppvarmet overflate kan få et stoff til å brenne, dvs. uten antennelse med åpen flamme, gnist og lignende. Væske: Den aggregatfase et stoff ved atmosfæretrykk vil være i ved temperaturer mellom stoffets smeltepunkt og kokepunkt (over tid kan fordamning over til gassfasen skje). Øvre eksplosjonsgrense: Den høyeste konsentrasjonsgrense i volumprosent for gass/damp i luft som blandingen kan antennes. Annet: Basepunkt: Sted nær opptil skadestedet der innsatsen ledes fra. Den som leder innsatsen befinner seg på basepunktet i sikkerhet i forhold til farlige omgivelser, men samtidig så nær opptil dykkerne at han kan korrigere innsatsen, og om nødvendig unnsette dem. Sikringsslange skal ligge på basepunktet. Brytpunkt: Se møteplass. Innsatsavstand: Avstand fra basepunkt til dykkere i innsats. IUA: Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning. Landets brannvesen inngår i et system der kommunene er organisert i 34 beredskapsregioner. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere akutte utslipp. I hver region inngår et såkalt vertsbrannvesen, som er utstyrt med ekstra farlig gods-utstyr og -kompetanse. Forts. BE2 - NOV 05

52 Kjemikaliedykker (KD): Person ikledd verneutstyr beregnet for redningsarbeid der farlige kjemikalier er involvert. Kjemikaliedykkerlag: En leder av innsatsen (KDL) og to kjemikaliedykkere (KD 1 og KD 2), eventuelt ytterligere to kjemikaliedykkere (KD 3 og KD 4) ved to nærliggende angrepssteder og/eller lange innsatsavstander. Kjemikaliedykkerlededelse (KDL): Kjemikaliedykker som leder og sikrer kjemikaliedykkere under redningsarbeid der farlige kjemikalier er involvert. KDL har tilholdssted på basepunkt. Kjemikaliedykking: Innsats i område med farlig forurensning eller oksygenmangel, for å redde liv og/eller bekjempe lekkasje av kjemikalier. Kjemikalieverndrakt: Bekledning som gir beskyttelse mot kjemikalier i gass-, væske- og fast form. Kuldebeskyttelse: Tilleggsbekledning, som brukes sammen med annen vernebekledning, som beskyttelse mot bla. gasser og dypkjølte væsker. Møteplass: Observasjonspunkt der nødetatene samles før innsatsordre blir gitt. Splashdrakt (sprutbeskyttelse): Bekledning som gir sprutbeskyttelse mot kjemikalier. BE3 - NOV 05

53 TELEFON- NUMMERE

54 Nyttige sentrale telefonnummere: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Giftinformasjonen: Kystverket: SFT Statens forurensningtilsyn: Statens strålevern: Nyttige lokale telefonnummere: Brannvesen: Vertsbrannvesen:... Andre brannvesen: Andre: Fylkesmannens miljøvernavdeling:... Havnevesen:... Sivilforsvar:... Vannverket:... Lokal strømleverandør:... Industri:... Industri:... Industri:... Andre:... TN1 - NOV 05

55 NOTATER

56

57

58 HR-2104 ISBN

Farlig gods. Håndbok

Farlig gods. Håndbok Farlig gods Håndbok 2 8 Forord Denne håndboka er utviklet gjennom et samarbeid mellom DSB og en rekke ressurspersoner i det norske brannvesen, og også på grunnlag av innspill fra personer i politi og

Detaljer

Sjåføren før og under uhell

Sjåføren før og under uhell Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods 1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene

Detaljer

Etablering av skadested Farlige stoffer

Etablering av skadested Farlige stoffer Etablering av skadested Farlige stoffer Fareklasser og bekledning 8. Etsende 9. Andre 1. Eksplosiver 6.2 Infeksjon 6.1 Giftig 7. Radioaktiv 5.2 organiske peroksider 6. Helseskadelig 5. Brannfrem mende

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

Handlingsmønster ved farlig gods-uhell

Handlingsmønster ved farlig gods-uhell Handlingsmønster ved farlig gods-uhell 1. Under fremkjøring Identifisere det farlige godset Riktig kjørevei Første rekognosering Samleplass/Brytpunkt Situasjonsrapport Eksperthjelp Handlingsmønster ved

Detaljer

110-SENTRALER I NORGE:

110-SENTRALER I NORGE: FYLKER I NORGE: 110-SENTRALER I NORGE: TRE RESSURSSENTRALER GIR 110-STØTTE HVOR: Bergen: Fra og med Aust Agder rundt kysten til og med Sogn og Fjordane. Oslo: Fra og med Telemark og resterende østland.

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Følgemaske ansiktsmaske som via trykkslange påkoples dykkernes pressluftapparat under redning av personer i røykfylte og/eller giftige omgivelser.

Følgemaske ansiktsmaske som via trykkslange påkoples dykkernes pressluftapparat under redning av personer i røykfylte og/eller giftige omgivelser. Definisjoner Angrepsslange slange ø38 (ø42) mm påmontert vannforstøvende strålerør, påsatt vann, tilkoblet høyre løp på grenrør. Betjenes av dykker 1. Basepunkt sted nær opptil skadestedet der innsatsen

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

Harbour Ex 15. Øvelse 28. 29. april 2015. Jan-Erik Andersen Brigadesjef / «Fagleder Brann» Oslo Brann og redningsetat

Harbour Ex 15. Øvelse 28. 29. april 2015. Jan-Erik Andersen Brigadesjef / «Fagleder Brann» Oslo Brann og redningsetat Harbour Ex 15 Øvelse 28. 29. april 2015 Jan-Erik Andersen Brigadesjef / «Fagleder Brann» Oslo Brann og redningsetat Nasjonal øvelse 2015 (DSB) DSB vil som et ledd i å styrke beredskapen ved en eventuell

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Rapport: IUA øvelse, kveldroveien 5 - Vinterbro (REMA 1000 lager)

Rapport: IUA øvelse, kveldroveien 5 - Vinterbro (REMA 1000 lager) Rapport: IUA øvelse, kveldroveien 5 - Vinterbro (REMA 1000 lager) Søndre Follo Brannvesen IKS Nordre Follo Brannvesen IKS Oslo Brann og Rednings etat Follo politidistrikt Ambulansetjenesten Oslo Akershus

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing 1 2 3 Om beredskapsplanen Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: Brann/eksplosjon Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer Utslipp

Detaljer

HVA ER MEST SANNSYNLIG?

HVA ER MEST SANNSYNLIG? EN DAGLIG TRUSSEL? HVA ER MEST SANNSYNLIG? ELLER? Lillestrøm Forbredhet FORBREDTHET Erfaring Kunnskap Trening og øvelser Planlegging ROS Samvirke Ta 2!!! NBC senteret, OUS Ullevål Samvirke Utdanning Planlegging

Detaljer

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt 04.02.2011 Interntnummer 4000 Produs Tørr-Dec Side 1 ( 5 ) x Godkjent for bruk Godkjent kun for lab. bruk 1. Handelsnavn og ansvarlig firma Handelsnavn : Produs Tørr-Des Kjemisk navn : Leverandør

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no SIKKERHET OG BEREDSKAP SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer skangass.no TIL VÅRE LESERE. Skangass ønsker å gi relevant og nyttig informasjon om vår LNG-terminal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: GLASS CLEANER PRF AIR GLASS Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD. Om sikkerhet og beredskap i industriparken

TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD. Om sikkerhet og beredskap i industriparken TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD Om sikkerhet og beredskap i industriparken INDUSTRIVERNET Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rensespray ved bruk av penetrerende væske Produsent Importør / Omsetter Postadrese Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

Farlig godsaktuelt beredskapsrelatert. Erik Bleken, senioringeniør, DSB

Farlig godsaktuelt beredskapsrelatert. Erik Bleken, senioringeniør, DSB Farlig godsaktuelt beredskapsrelatert Erik Bleken, senioringeniør, DSB Disposisjon Ressurssentraler Organisering av FG-skadested Nasjonal CBRN-strategi RVK Hjelpemidler, bl.a. på dsb.no Ny farlig godskartlegging

Detaljer

Gassflasken. En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn

Gassflasken. En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn Gassflasken En pålitelig arbeidskamerat hvis du tar hensyn 2 Yara Praxair Brannfarlige gasser En rekke vanlige gasser antennes lett, og brenner med en meget sterk varmeutvikling. Generelt skal man følge

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.11.2010 Internt nr: 4-F-I Erstatter dato: Gassbeholder 220g refill

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.11.2010 Internt nr: 4-F-I Erstatter dato: Gassbeholder 220g refill 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Flak AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Komprimert flytende gass. Artikkelnummer Internt art.nr. Betegnelse

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG AGA AS har med virkning fra 10.november 2016 overtatt virksomheten til tidligere

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01 1. NAVN PÅ PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab-bruk Godkjent av TriboTec AB HANDELSNAVN LEVERANDØR TriboTec AB Adresse Box 203, Metallvägen 2 Postnr/Sted S-435 24 MÖLNLYCKE Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1421128/ 1421131/ 489905 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Helse, miljø og sikkerhet Oversikt HMSdatablader Merke regler- Arbeids miljø- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11.09.2009 Internt nr: Erstatter dato: STROVELS SYNTETISK TEFLON OLJA

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11.09.2009 Internt nr: Erstatter dato: STROVELS SYNTETISK TEFLON OLJA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel, oljer Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited.

1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited. 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG PRODUSENTEN* 1.1 Identifikasjon av produkt : Mitre-Mate Aktivator 1.2 Anvendelse : Tilbehør til Mitre-Mate Cyanoakrylat lim. 1.3 Produsent : T.L.I.P. Adhesives Limited.

Detaljer

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS - DATABLAD Revisjonsdato:01.09.2005 Datablad nr:11211 TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn TRAY CLEANER Leverandør LIC Scadenta AS Postboks 443 1302 Sandvika

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip Vedlegg J Miljørisiko- og beredskapsanalyse Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip For at beredskapen skal innrettes mot den aktuelle risiko i regionen, må det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Sesjon 4 Tekniske utfordringer

Sesjon 4 Tekniske utfordringer Sesjon 4 Tekniske utfordringer FENOMENET EKSPLOSJON OG BRANN VARSLING AV EKSPLOSJONER OG BRANNER BRANNSLOKKING I FJELLANLEGG OG ANLEGG I DAGEN Brannforum 02-02-10 1 Brannutvikling og eksplosjon Guttorm

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Inntak løsningsmidler eller fortynningsmidler. Skyll munnen grundig. Drikk 1-2 glass vann. 4.2. Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inntak

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31

SIKKERHETSDATABLAD i.h.t. 1907/2006/EC, artikkel 31 Side: 1 av 5 1. Identifisering av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Cleanpelletz 1,8 kg Produsent DMS Europe B.V. Adresse IJburglaan 1448 1087 KG Amsterdam Nederland Distributør Linfo.Tec Gålarmora

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske HMS - DATABLAD Revisjonsdato:02.09.03 Datablad nr: 11122 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør Anvendelse Nordiska Dental AB Box 1082 262 21 Ängelsholm

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Konsentrert Salmiakk. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Konsentrert Salmiakk. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 2008-04-09/ IRE Erstatter den: 2003-04-01 Bruk av produktet Brukes ved avvasking av gammel linoljemalinge

Detaljer

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 HMS-Datablad Produkt: Epoxy OH/Herder Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 1. INDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Epoxy OH / Herder Produkttype Herder

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Bakgrunn og hensikt Alle båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk, ref. forurensningsforskriften

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Propan gassylinder 2209, 400 g, 788 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Sikkerhet Førstehjelp, 1 Sikkerhet - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT... 2 FØRSTEHJELP VED EKSPONERING AV ØYNE...

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Stråling og mennesker Mennesker kan bli utsatt for stråling på ulike måter. De radioaktive stoffene kan spres via luft og de tas opp i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

Fakta INNSATS VED KJEMIKALIEUHELL

Fakta INNSATS VED KJEMIKALIEUHELL Fakta Februar 2014 INNSATS VED KJEMIKALIEUHELL Foto: Trygve Martinsen DSB INNSATS VED KJEMIKALIEUHELL Dette faktabladet erstatter kapittel 7 og vedlegg 7 i Veiledning til røyk- og kjemikaliedykking sist

Detaljer

Røykdykkere hovedoppgave

Røykdykkere hovedoppgave Røykdykkere hovedoppgave Å utføre livreddende aksjon i forurenset atmosfære Å utføre skadebegrensende arbeide i forurenset atmosfære Bekledning ved røykdykking Lang over og underdel Genser (ved behov)

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

5.4 Beskyttelse for røykdykker

5.4 Beskyttelse for røykdykker 5.4 Beskyttelse for røykdykker Kravene til brannmannsbekledning er beskrevet i standarden EN 469. Det er ulike symboler eller piktogrammer på det innsydde merket som symboliserer hva bekledningen beskytter

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN 1892402, 1892403, 1892404 SCANIA OIL STO 1:0 High Performance Axle 75W-140 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Kjemiske bekjempelsesmidler biocider Førstehjelp, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT...

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

PROSEDYRE FOR KJEMIKALIEHANDTERING

PROSEDYRE FOR KJEMIKALIEHANDTERING PROSEDYRE FOR KJEMIKALIEHANDTERING FØREMÅL: Seljord kommune skal gjennom eit systematisk helse, miljø og tryggleiksarbeid sørge for at det til einkvar tid skal vera ein ajourført oversikt over HMS datablad.

Detaljer

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Sikkerhetsaspektet med kuldemedier som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven Berit Svensen 9. Mars 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 1-Bakgrunn og hensikt Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls-

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr

5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr 5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 skal blant annet sikre arbeidstagerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og en verneteknisk,

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Absol. det allsidige saneringsmiddelet

Absol. det allsidige saneringsmiddelet Absol det allsidige saneringsmiddelet Absol helt rett når du håndterer og sanerer miljøfarlige væsker Absol suger opp, sanerer og nøytraliserer miljøfarlige væsker raskt og effektivt. Produktet fungerer

Detaljer