Reduserte pensjonsutgifter, meir inntekter frå kraftsal og god økonomistyring gjev samla sett eit positivt driftsresultat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reduserte pensjonsutgifter, meir inntekter frå kraftsal og god økonomistyring gjev samla sett eit positivt driftsresultat."

Transkript

1 Årsmelding 2011 Rådmannen,

2 Innleiing Det er gledeleg at rekneskapen for 2011 syner eit overskot. Det syner at me er på rett veg med tanke på å skaffe kommunen meir handlingsrom for utvikling framover. Nokre einingar har likevel eit meirforbruk som ein må fylgje opp framover, slik at ein har kontroll over utgiftene. Reduserte pensjonsutgifter, meir inntekter frå kraftsal og god økonomistyring gjev samla sett eit positivt driftsresultat. Årsmeldingane ifrå dei einskilde einingane vitnar om at det er stor aktivitet, og at dei ressursane ein har hatt til rådvelde er nytta til det beste for brukarane. Sjukefråveret i kommunen har auka siste året. Det er kome signal om stort arbeidspress hjå einskilde avdelingar. Pågåande endringar og innføring av nye system er ofte ressurskrevjande, då drifta skal gå parallelt utan tilførsel av nye ressursar. Organisasjonen er ikkje optimalt organisert for å løysa framtidige oppgåver. Det er med bakgrunn i dette laga ein framdriftsplan der det skal opprettast to nye kommunalsjefstillingar innan helse og oppvekst. Balestrand kommune har eit servicetorg med nye fasilitetar som er brukarvenlege, og alt ligg no til rette for utvikling og samhandling av fellestenestene. Kommunen har busett nye flyktningar, i samsvar med intensjonen. Balestrand kommune deltek i fleire interkommunale selskap og samhandlar over kommunegrensene, dette gjev eit større fagmiljø og sikrar kvaliteten på tenestene som vert leverte. I 2011 vart Sogn brann og redning skipa som eit IKS og var operativt i frå mai Ny lov om kommunale krisesentertilbod gjorde at kommunen inngjekk avtale om kjøp for 2011 med Stiftelsen krisesenteret i Sogn og Fjordane. Barnevernet er frå hausten 2011 ein del av Sogn barnevern, med avtale om kontordagar i Balestrand. Det er sett i gang eit arbeid med endring av organisering innan helsetenesta. Det vert nytta store deler av budsjettet innan dette området. Det er difor naudsynt å få på plass god styring og rapportering som kvalitetssikrar tenestene som vert gjeve. Det har vore ei arbeidsgruppe som har teke utfordringane og oppgåvene kommunen vil få i høve samhandlingsreforma. Det er inngått eit prosjektsamarbeid med 12 andre kommunar. Ny rådmann tok til i stillinga 1. februar Vidare er kommunen oppteken av å behalda og utvikla nye arbeidsplassar, då er auke i innbyggjartalet ein viktig faktor. Med stadig nye oppgåver utan fullfinansiering vert det kamp om ressursane, som tvingar fram vanskelege prioriteringar. Kommunen har i dag lite reserver å ta i bruk, og må framleis vera nøktern med tanke på driftsbudsjettet. Kommuneplanen er eit godt styringsverktøy og vil vere retningsgjevande for tiltak og målsetjingar framover. Rådmannen vil rette ei stor takk til personalet for god innsats i Balestrand Kjellaug Brekkhus Rådmann 1

3 Rammevilkår og ressurssituasjon 2

4 Økonomisk analyse Årsrekneskapen 2011 viser eit udisponert mindreforbruk på kr ,17, budsjettert overskot kr 0,-. Det er i året gjennomført budsjettendringar etter 1. tertial Etter 2. tertial vart det ikkje gjennomført budsjettendringar grunna at ein ikkje såg korleis balansera budsjettet. Investeringsrekneskapen er avslutta i balanse etter at det er nytta kr ,86 av unytta budsjettert bruk av ubunde fond til investering. Kommunestyret må i sak om årsrekneskapen ta stilling til endeleg finansiering. DRIFTSREKNESKAPEN 2011: Økonomisk oversikt drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,79 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,25 Overføringer med krav til motytelse , , , ,20 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,92 Skatt på inntekt og formue , , , ,72 Eiendomsskatt , , , ,62 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,50 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,08 Sosiale utgifter , , , ,53 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,64 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,21 Overføringer , , , ,50 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,21 Sum driftsutgifter , , , ,75 Brutto driftsresultat , , , ,25 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,05 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,05 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,78 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,78 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,27 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,98 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,04 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond , , , ,76 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,80 Overført til investeringsregnskapet ,40 0,00 0, ,35 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,04 Avsatt til bundne fond , , , ,43 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,82 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,17 0,00 0,00 0,00. 3

5 Kommunen sine driftsinntekter vart i 2011 på 160,2 mill kr, som er 20,7 mill kr (14,8%) meir enn budsjett og ein auke på 20,0 mill kr frå året før. Brukarbetliang viser ei meirinntekt på 0,2 mill kr i høve til budsjett men ein reduksjon på 0,2 mill kr frå Meirinntekter i 2011 skriv seg i det vesentlege frå auke i brukarbetaling «matpengar» innan barnehagar og skule som har ein tilsvarande auke på utgiftssida. Reduksjon frå året før skriv seg i hovudsak frå redusert eigenbetaling på Helsetunet med kr Andre sals- og leigeinntekter viser ei meirinntekt i høve budsjettet på 0,5 mill kr og ein auke på 0,6 mill kr frå Meirinntektene skriv seg i det vesentlege frå inntekter som må sjåast saman med auka utgifter slik som meirinntekt matombringing, leirskuleopphald, refusjon leigeinntekter NAV. Det forklarer også i det vesentleg endring frå Når det gjeld mindreinntekt er det størst svikt i leigeinntekter på ansvar 350 med kr Overføringar med krav til motytelse viser ei meirinntekt i høve budsjett på 9,8 mill kr og ein reduksjon frå 2010 med 2,4 mill kr. Meirinntekt i høve budsjett skriv seg frå ikkje budsjettert mva-kompensasjon med 3,3 mill kr (tilsvarande ikkje budsjettert utgift), refusjon sjukepengar 3,9 mill i det vesentlege innan pleie- og omsorg og Sagatun skule, og andre statlege/kommunale refusjonar med 1,9 mill kr. Andre statlege/kommunale refusjonar gjeld tilskot innanfor område vaksenopplæring, skule og NAV. Dette er ofte øyremerka tilskot og unytta midlar ved årsskifte er avsett til bundne fond. Endring i refusjonar frå 2010 kan i hovudsak forklarast med at barnehagetilskot vart innlemma i rammetilskotet frå 2011 ( 4,3 mill). Rammetilskot vart vel 0,3 mill meir enn budsjettert som skriv frå seg meir refundert gjennom inntektsutjamning enn føresett. Auke i rammetilskotet frå 2010 på nær 8,8 mill kr skuldast fleire forhold, men i det vesentlege at alle overføringar til barnehage frå 2011 er innlemma i tilskotet (6,1 mill). Andre statlege overføringar viser 9,2 mill kr meir enn budsjett og 13,2 mill kr meir enn i Avvik i høve budsjett og år 2010 gjeld føring av sal heimfallsinntekter som er nettbudsjettert. Nettoinntekt blir kommentert seinare i årsmelding. Andre overføringar gjeld sal av konsesjonskraft. Nettoinntekt blir kommentert seinare i årsmeldinga. Skatt på inntekt og formue viser kr meir enn budsjettert og ein nedgang frå 2010 på 2,5 mill kr. Endring frå 2010 skuldast blant anna reduksjon i skatteøre. Eigedomsskatt viser om lag budsjettert inntekt. Auke frå 2010 skriv seg frå at det vart gjennomført ny allmenn taksering i Andre direkte og indirekte skattar er samansett av konsesjonsavgiftsinntekter og naturressursskatt og visser ei meirinntekt kr i høve til budsjett, meirintekt konsesjonsavgifter kr og meirinntekter naturressursskatt kr

6 Kommunen sine driftsutgifter vart i ,2 mill kr, som er 20,6 mill kr (14,4%) meir enn budsjettert og 16,1 mill kr meir enn i Lønsutgifter viser meirforbruk på 2,1 mill kr i høve til budsjett. Dei største avvika finn ein på konto for fastløn med mindreforbruk 0,6 mill kr, meirforbruk vikarar og overtid med høvesvis 2,1 og 1,0 mill kr. Sosiale utgifter er kostnader til oppgåvepliktig personforsikring, gruppelivsforsikring og arbeidsgjevar-avgift. Mindreforbruk i høve budsjett viser 1,1 mill kr. Det meste av dette skuldast positivt premieavvik, som er avvik mellom betalt pensjonspremie og utrekna pensjonskostnad frå livselskapa. Ser ein heile lønsområde samla, alle lønskonti inkl. sosiale utgifter korrigert for refusjon sjukelpengar, er det nytta 2,9 mill mindre enn budsjett. Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon viser eit meirforbruk i høve til budsjett på 4,5 mill kr. Ser ein burt frå fordelte interne fordelingar, er meirforbruket på 2,1 mill og skriv seg i hovudsak frå meirutgifter vedlikehald 1,0, husleige 0,4, konsulenttenester 0,3 og lisensar/driftsavtaler 0,3 mill kr. Kjøp av tenester som erstatter tjenesteproduksjon viser meirforbruk i høve budsjett på kr 1,8 mill kr. Dette er meirkostnaderder til kjøp av vikarbyråtenester med 0,5 mill kr som vedkjem pleie- og omsorg. Elles gjeld meirforbruk i hovudsak kjøp av tenester frå IKS eller kommunale samarbeid, blant anna innan brann og barnevern. Grunn til manglande budsjett her skuldast at budsjett ikkje er korrigert på kontonivå etter at samarbeid har starta i året. Overføringar viser meirutgift på 14,1 mill kr. Dette skriv seg frå utgiftsføring av ikkje budsjettert mva-kompensasjon med 3,3 mill kr, avsett skattekostnad sal heimfallskraft med 1,4 mill kr, kjøp av konsesjon-/heimfallskraft med 8,2 mill kr med fleire. Avskrivingar viser ein meirutgift på 0,8 mill kr i høve til budsjett. Avskrivingane har ikkje resultateffekt, men viser kapitalslit på dei einskilde tenesteområda. Fordelte utgifter har eit positivt avvik på 1,5 mill kr. Dette er korrigering for internfordelte utgifter og har såleis ikkje resultateffekt. Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , Eksterne finanstransaksjonar viser ei utgift i 2011 på 0,9 mill kr mot budsjettert 1,8 mill kr. Endring frå 2010 er ein auka utgift på 1,4 mill kr. Renteinntekter og utbytte viser ei meirinntekt på nær 1,0 mill kr. Grunnen til dette er at ein har nytta mindre av budsjettert bruk av fond til investeringar i 2011, høgare inntekter på morarente og betre rente enn lagt til grunn i budsjettet. Endring frå 2010, ein reduksjon på 1,1 mill kr, skriv seg frå at kommunen i 2010 mottok ekstra aksjeutbytte frå Balestrand Rådhus på 1,5 mill kr. Motteke avdrag på utlån er tilbakebetaling på sosiallån og lån frå Kraftfond 1. 5

7 Renteutgifter og låneomkostningar er om lag som budsjetterte. Renteutgiftene auka med vel 0,4 mill kr frå Avdrag på lån er om lag som budsjettert. Auke i avdragsutgifter har auka med ca. kr frå Interne finansieringstransakjonar er oversikt over bruk og avsetjing til fond og driftsmidlar brukt til investering. Netto resultat interne finanstransaksjonar viser at det er avsett til fond og investeringsrekneskapen 1,5 mill kr meir enn bruk av fond i Netto endring på bundne fond i høve til budsjett er eit mindreforbruk på ca. kr I hovudsak gjeld dette avsetjing av øyremerka tilskot. Avsetjing til disposisjonsfond viser kr meir enn budsjettert. I samsvar med regelverket er ca. kr eller 40% av mva-kompensasjon frå investeringar tilbakeført til investeringsrekneskapen. Brutto driftsresultat viser resultat mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter, det vil sei om det er balanse mellom inntekter og utgifter før ein tek omsyn til finansresultat, avskriving og bruk- og avsetjing til fond. Brutto driftsresultat er i 2011 negativt med 3,0 mill kr eller 1,9%. Tilsvarande viste rekneskapen 2010 negativt resultat med 6,8 mill kr eller 4,8%. Netto driftsresultat er det resultatbegrepet som det blir lagt mest vekt på innan kommunalt rekneskap. Resultatet viser om resultatet av ordinære drift er stort nok til å dekka finanskostnader, avsetjing til bunde/ubunde fond (konsesjonsavgifter, unytta tilskot til bestemte føremål m.m) og bruk av driftsmidlar til investeringsføremål ( t.d. tilbakeføring av momskompensasjon). Teknisk berekningsutval (TBU) har gjort berekning på at netto driftsresultat bør utgjera 3 % av driftsinntektene for at formuebevaringsprinsippet skal vera ivareteke. Det vil sei at kommunen skal vera i stand til å setja av midlar for slit og elde og eigenfinansiering av kommunale investeringar. For Balestrand kommune er resultatet i 2011 positivt med 2,5 mill kr eller 1,6 %. Tilsvarande for år 2010 var negativt resultat kr eller 0,0 %. Dersom ein skulle fylt tilråding frå TBU skulle resultatet vist 4,2 mill kr. 6

8 Overskot/underskot i driftsrekneskapen Kommunen betaler jamleg gjennom året pensjonspremie til pensjonskassane. Premien er fastsett utifrå at pensjonskassane til ein kvar tid skal ha dekning for forpliktingane. Selskapa sine aktuarar reknar i tillegg ut ein pensjonskostnad for kommunen der føresetnadene er ulike dei som vert lagt til grunn for den løpande premien. Det er den kostnaden som aktuarane reknar ut som skal førast som utgift i rekneskapen. Avviket mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad vert kalla premieavvik. Årlege premieavvik skal frå 2012 utgiftsførast med ein lik del fordelt på 10 år. I rekneskapen for 2011 er det utgiftsført vel 1,4 mill kr mindre enn betalt pensjonspremie og er ein viktig forklaring på eit resultat positivt resultat. DRIFTSREKNESKAPEN I HØVE TIL DRIFTSBUDSJETTET PÅ ANSVARSNIVÅ- BUDSJETTAVVIK Tabellen under viser avvika mellom rekneskap og budsjett for kvart ansvarsområde. Positivt avvik viser meirforbruk/mindreinntekt i høve til budsjettet, negativt avvik viser mindreforbruk/meirinntekter. Beløp i heile kr ANSVAR Regnskap Buds(end) Avvik Avvik Rek - Bud. i % 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN ,7 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET ,8 210 SAGATUN SKULE ,6 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER ,9 212 NESSE OPPVEKSTSENTER ,4 220 SAGATUN BARNEHAGE ,7 230 PPT-KONTORET ,4 250 KULTURSKULEN ,5 270 LEGE ,4 271 HELSESTASJON ,1 272 FYSIOTERAPEUT ,3 275 PLEIE OG OMSORG ,4 276 OMSORG ,1 277 SPESIALOMSORG PU ,1 295 BARNEVERN ,8 296 NAV ,4 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,6 310 NÆRINGSUTVIKLING JORDBRUK ,6 330 SKOGBRUK ,5 340 KULTUR ,1 341 BIBLIOTEK ,6 350 TEKNISK DRIFT BYGGESAK ,3 370 OPPMÅLING ,3 380 BRANNVERN ,6 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON ,3 798 MOMSKOMPENSASJON INVESTERINGAR SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING ,0 T O T A L T = meirforbruk/mindreinntekter 7

9 Det er fleire store avvik mellom rekneskap og revidert budsjett på ansvarsområde. Ein del av avvika kan tilskrivast at det ikkje vart gjennomført budsjetteringar etter 2. tertial, då ein ikkje såg korleis finna balanse. Størst avvik gjev manglande budsjettregulering av pensjonskostnader med at ein større del enn budsjettert er belasta ansvarsområda medan mindreutgiften kjem fram på ansvar 800. Generelt må ein såleis legga større vekt på oppfylging av budsjettet gjennom året på eit meir detaljert nivå. Budsjettavvik blir kommentert under kvart ansvarsområde. SENTRALE INNTEKTER Tal i heile tusen kroner Rekneskap 2011 Budsjett 2011 Budsjettavvik Skatteinntekter Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonsavgift Rammetilskot Vertskom.tilskot Ressurskrevande tiltak Integreringstilskot flykningar Konsesjonskraft netto Heimfall netto Rente- og avdragskomp. På lån Netto finansutgifter Netto interne finanstransaksjoner Kompensasjon meirverdiavgift 1) Premieavvik/mortifisert premieavvik Sum ) Inntekt mva-kompensasjon er korrigert for pliktig overføring til investering Skatteinntekter, naturressursskatt og rammetilskot må sjåast i samanheng når ein skal sjå på budsjettavvik. Skatteinngangen har i året har vore betre enn budsjettert med 0,3 mill kr. Normalt skulle dette slege ut på å rammetilskotet i form av mindre inntektsutjamning. Ser ein skatteinngang og rammetilskot i samanheng, har kommunen motteke nær 0,6 mill kr meir enn budsjettert. Noko av meirinntekta skriv seg frå at skattinngangen på landsbasis vart høgare enn prognose som har resultert i meir i innteksutjamnande midlar. Refusjon for ressurskrevjande tenester er inntektsført som budsjettert. Inntektsveksten i 2011 er eit estimat. Eventuelle avvik frå krav blir å føra i rekneskapen for kr mindre enn budsjettert Kommunen motteke integreringstilskot for flykningar. I 2011 har vi motteke tilskot for 17 personar. Utgiftene ved busetjing av flyktningar er i hovudsak ført på ansvar 296 NAV-kontoret. Av motteke tilskot i 2011 er kr avsett til disposisjonsfond til bruk i seinare år. Netto finanstransaksjonar viste for 2011 positivt avvik i høve budsjett med 0,9 mill kr. Avviket skuldast betre rentenetto enn budsjettert samstundes som bruk av fond og unytta lånemidlar ikkje er nytta i den takt som føresett i budsjettet. Netto interne finanstransaksjoner viser negativt resultat i høve til budsjett på kr Dette skuldast utgiftsført ikkje budsjettert overføring til investeringsrekneskapen med kr ( pliktig overføring av mva-kompensasjon) og meir avsett til bundne fond enn budsjettert. Kompensasjon for meirverdiavgift på investeringar skal inntektsførast i drift. I 2011 er det eit krav at 40% av kompensasjon skal tilbakeførast til investeringsrekneskapen. Av resterande kompensasjon har kommunen eit positivt avvik i høve budsjett på kr 0,1 mill kr. 8

10 Avvik mellom budsjettert og avsett til premieavvik/mortifisert premieavvik på ansvar 800 viser ei meirinntekt på 2,2 mill kr. Dette skuldast at budsjett ikkje vart korrigert ved 2. tertial. Konsekvensen av dette er at kostnaden er ført på ansvarsområda og kan i noko grad forklara meirforbruk i høve til budsjett. Totalt har kommunen i 2011 utgiftsført 0,9 mill mindre enn budsjettert. RENTER OG AVDRAG Netto renteutgifter viser ei redusert inntekt frå ,5 mill kr som i er samanfallande med ekstra utbytte som kommune fekk i 2010 frå Balestrand Rådhus. Avdragsutgiftene viser ein auke frå 2010 til 2011 på nær kr Kapitalkostnader korrigert for motteken avdrag og utlån viser netto kapitalkostnader (avdragsutgifter og netto rentekostnad) for kommunen. Endring frå 2010 er på kr og er om lag lik endring i rentenetto. 9

11 INVESTERINGSREKNESKAPEN 2011 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,15 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , , ,42 Årets finansieringsbehov , , , ,57 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,60 Inntekter fra salg av anleggsmidler 15000, ,00 Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,90 Andre inntekter Sum ekstern finansiering , , , ,50 Overført fra driftsregnskapet , , ,35 Bruk av avsetninger , , , ,72 Sum finansiering , , , ,57 Udekket/udisponert Tabellen over viser at investeringsrekneskapen 2011 er avslutta i balanse. Det er likevel prosjekt som har kostnader utover budsjett. Meirkostnad i høve til budsjettert ramme er midlertidig finansiert med bruk av unytta budsjetterte ubundne fond tildelt andre prosjekt med kr ,86. Endeleg finansiering må kommunestyre ta stilling til i sak om årsrekneskapen. Investeringar i anleggsmidlar viser investering på vel 7,0 mill kr mot budsjettert 19,4 mill.kr. Dette viser at det er lite samsvar mellom gjennomføring/framdrift og budsjett/økonomiplan. Av større prosjekt som er avslutta i 2011 er Sagatun skule uteområde med ein totalkostnad på 1,907 mill kr. og Personalavdeling Sagatun barnehage med totalkostnad 2,255. Detaljert status og kommentar til avvik i høve til tildelt ramme for dei einskilde investeringsprosjekta er gjeve i del 4 i årsmeldinga. Utlån og forskoteringar er samansett av EK-innskot KLP og utlån av husbankmidlar med høvesvis 0,4 og 1,3 mill kr. Avdrag på lån er nedbetaling av husbanklån oppteke til vidare utlån med 0,78 mill kr. Avsetjingar er på 1,4 mill kr. Dette er lånemidlar avsett til Kraftfond II og gjeld restfinansiering av nytt vassverk. I tillegg er det avsett 0,2 mill kr av mottekne innbetalingar på formidlingslån til bunde fond. Bruk av lånemidlar er nytta med 1,3 mill kr til formidlingslån, 0,64 mill kr avsett Kraftfond II (restfinansiering nytt vassverk) og resten 0,96 mill kr til finansiering av ymse investeringsprosjekt i samsvar med budsjett. Inntekter frå sal av anleggsmidlar er tilbakebetaling av innskoten aksjekapital i AS Fjærland Bompengeselskap med kr

12 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar på 3,3 mill kr fordelar seg med motteke restoppgjer garantisak som vedkjem Helsetunet og tilskot til skulpturen i sentrum med høvesvis kr og kr 276,208. I tillegg er det motteke avdrag på formidlingslån og utlån frå Kraftfond II med høvesvis kr og kr Overføring frå driftsrekneskapen vier kr og er tilbakeført 40% av mva-kompensasjon frå investeringsprosjekt inntektsført i drift. Bruk av avsetjingar til å dekka investeringskostnader på 4,0 mill kr. Dette fordelar seg med bruk av disposisjonsfond 1,1 mill, Kraftfond 1 0,7 mill, bundne investeringsfond 0,4 mill og ubunde investeringsfond (Kraftfond II) 1,8 mill kr og refusjon mva-kompensasjon kr 276. BALANSE Balanse EIGENDELER EK OG GJELD Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld Herav Kassakr. Korts. fordringar Langsiktig gjeld Premieavvik Herav Bank, aksjer m.m Pensjonsforpliktelse Innlån Anleggsm Bokført EK Herav Herav Utlån Fond Pensjonsmidlar Endr. rekn.prinsipp Fast eigedom/anlegg Rekn. Mindreforbruk Utsyr/maskiner Rekn. Meirforbruk 0 0 Aksjer Kapitalkonto Sum eigedelar Sum gjeld og EK Omløpsmidlane viser ein netto auka på 3,5 mill kr i Av dette utgjorde bankinnskot ein auke på 3,6 mill og kan i hovudsak tilskrivast auke i unytta lånemidlar til vidare utlån og finansiering av investeringar. Premieavvik viser ein auke på 0,7 mill kr. til 7,5 mill kr. Premieavvik er betalte ikkje utgiftsførte pensjonskostnader som skal utgiftsførast over dei neste 10 åra, ei innstramming frå Kortsiktige fordringar viser ein reduksjon på 0,8 mill.kr. I dette ligg avsetjing til tap på ikkje konstaterte tap på kr Anleggsmidlane er redusert med 5,9 mill kr. I det vesentlege skuldast dette reduksjon i pensjonsmidlar med 6,2 mill kr. Auke i posten «Aksjar» på 1,9 mill kr gjeld aktivering av eigardel i Sogn Brann og redning IKS og EK-innskot KLP med høvesvis 1,5 og 0,4 mill kr. Kortsiktig gjeld har auka med vel 2,0 mill kr. Blant anna skuldast dette avsett skattekostnad ved sal av heimfall på 1,4 mill. Langsiktig gjeld viser ein auke på 29,5 mill kr. Kredit tilsynet har vedteke at grunnlagsrenta i pensjonspremie skal reduserast til 2,5 prosent i 2011 for alle forsikringsselskap og pensjonskassar. Konsekvensen av dette er at kommunen sin pensjonsforplikting auka kraftig og er i det alt vesentlege forklaring på den store auken i pensjonsforpliktelse på 27,2 mill. kr. Motkonto til denne er auken er redusert eigenkapital. Innlån auka netto i året med 2,4 mill kr. Det er i året teke opp lån til fylgjande 11

13 føremål; formidlingslån (Husbanklån) til vidare utlån 1,5 mill kr, restfinansiering nytt vassverk ferdigstilt i ,6 mill kr, grunnkjøp Klokkargarden 0,6 mill kr, Opprusting kaiflate 2,0 mill kr, totalt kr kr Tabellen under viser i grove trekk kva område kommunen har nytta lånefinansiering til. Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren ( Fom 2006) Miløstasjonen Lån til kirkelige formål med rentekompensasjon Startlån og formidlingslån Lån med avdrag- og rentekompensasjon -omsorg Lån med rentekompensasjon, skule Ubrukte lånemidler L-gjeld på kommunens øvrige tjenesteområder Kommunens totalte langsiktige gjeld (Tal i kr ) Langs.gjeld Langs.gjeld Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser Langsiktig gjeld med fast rente : kr Langsiktig gjeld med flytende rente : kr kr Eigenkapitalen til kommunen er redusert med 33,9 mill kr i året. I det vesentlege har dette samanheng med auke i pensjonsforpliktelse (27,2 mill kr) jfr. kommentar til langsiktig gjeld. Det har vidar e vore ein reduksjon i kommunen sin fondskapital på 1,7 mill kr. til 28,2 mill kr. 12

14 Fond Oversyn fond Bundne driftsfond eks kraftfond I Kraftfond I Ubundne kapitalfond eks kraftfond Kraftfond 2, investeringsfond Bundne kapitalfond Disposisjonsfond Fondskapital eks utlån Samla utlån av fond Bundne driftsfond eks Kraftfond 1 er fond som er avsett til spesielle føremål og viser ein reduksjon i 2011 på 0,8 mill kr. Døme på bruk av fond er innanfor sjølvkostområdet VAR med 0,5 mill, bruk av skjønnsmidlar barnehage 0,6 mill. Avsett til fond kan nemnast tilskot til kommunalt rusarbeid med 0,5 mill. Kraftfond 1 er bundne fond som skal ha ein grunnkapital på kr Grunnkapital er samansett av likvider og utlån frå fondet. I 2011 vart det tilført fondet konsesjonsavgifter, rente av fondskapital og rente/avdrag på utlån med 2,6 mill kr. Bruk av fondet var på 2,7 mill kr og fordeler seg med bruk til næringsføremål drift med 2,0 mill og til finansiering av investeringar 0,7 mill kr. Ved årsskifte var det unytta budsjetterte løyvingar frå fondet på vel 0,2 mill kr. Utlån frå fondet var på kr 2,0 mill kr. For detaljert oppsett over bruk/avsetjing sjå note nr 27 i årsrekneskapen. Kraftfond 2, investeringsfond er unytta midlar etter sal av aksjar i Sognekraft AS. Det i 2011 tilbakeført forskotering av restfinansiering nytt vassverk med 0,6 mill kr og avdrag på utlån med 0,6 mill kr. Bruk av fondet i 2011 er på 1,8 mill som er nytta til budsjettert finansiering av ymse investeringsprosjekt. Unytta budsjettert løyving frå fondet pr ,0 mill kr. Utlån frå fondet ved årsskifte var på 8,6 mill kr. For detaljert oppsett bruk/avsetjing sjå note 28 i årsrekneskapen. Bundne kapitalfond I året er det nytta tidlegare avsette trafikktryggingsmidlar med kr Pr er det kunn att eit bunde fond «Formidlingslån». Dette er «overskot» på mottekne avdrag på utlån formidlingslån og kan kunn nyttast til innbetalingar av låneavdrag til Husbanken. Disposisjonsfond viser ein saldo ved årsskifte på nær 1,0 mill kr. I året er det i samsvar med budsjett avsett vel 1,1 mill kr, her av unytta integreringstilskot med 0,6 mill kr. Tilsvarande er det nytta 1,1, mill kr til finansiering av ymse investeringar. For detaljert oppsett sjå note 28 i årsrekneskapen.. 13

15 ARBEIDSKAPITAL / LIKVIDITET Arbeidskapital er definert som differanse mellom balanseført verdi av omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Endring i arbeidskapitalen kjem fram ved endring i omløpsmidlar med frådrag av endring i kortsiktig gjeld, eller ved differansen mellom tilgang og bruk av midlar korrigert for endring i ubrukte lånemidlar. Likviditet vert målt ved nøkkeltal som viser forholdet mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Nøkkeltala viser kommunen si evne til å dekka sine kortsiktige forpliktingar. Likviditetstest 1 er omløpsmidlar /kortsiktig gjeld og tek utgangspunkt i alle omløpsmidlar. Her bør nøkkeltalet vera større enn 2 fordi nokre av omløpsmidlane kan vera mindre likvide. Likviditetstest 2 tek utgangspunkt i dei mest likvide omløpsmidlane, det vil sei kasse, bank, det vil sei midlar som innan kort tid kan gjerast om til likvidar. Her bør nøkkeltalet vera større 1. I heile kroner Arbeidskapital Likviditetsgrad 1 3,31 2,59 2,78 2,43 2,38 Likviditetsgrad II 2,83 2,01 2,09 1,76 1,76 STATISTIKK Utvikling innbyggarar i Balestrand kommune Kilde: SSB Folkemengd 1. januar 2012 og endring 2011 Folkemengda Fødsels- År 1. januar overskot Innflyttingar Utflyttingar Nettoinnflytting

16 Personalressursar Dei tilsette er den viktigaste ressursen ein arbeidsgjevar rår over. Det er difor avgjerande for det kommunale tenestetilbodet kva personale ein disponerer og korleis denne ressursen vert forvalta. Ei god og rasjonell drift set høge krav til alle leiarar i organisasjonen om god planlegging av bruk av personalressursane, og krav til kvar einskild tilsett i høve til fleksibilitet. Det er difor viktig med gode styringsverktøy. I 2011 har kommunen innført nytt løn og personalsystem som skal gjere det lettare m.a. å ha oversyn over personalressursar og forbruk. Enno er ikkje alle «modular» av ulike årsaker tekne i bruk, men etter kvart som systemet kan nyttast fullt ut, kan dette vere med på å få til ei betre personalstyring. I tillegg har ein i større grad teke i bruk turnusprogram innan pleie- og omsorgssektoren som og er med på å betre planleggingsarbeidet og gje eit langt betre oversyn over turnusar og ressursforbruk. Organisasjonen er ikkje optimalt organisert for å løyse dei oppgåvene, og for å møte dei utfordringane ein står framføre særleg innan skule/barnehage og helsetenester og organisasjonskartet fram står i dag som uoversiktleg og gjev uklare ansvarstilhøve. På slutten av året starta ein difor arbeidet med ein prosess der målet er å få til ei betre organisering i høve til oppgåve. I høve til rekruttering, har 2011 bydd på ein del utfordringar. Diverre har ein enno ikkje klart å få inn ny person i ledig ingeniørstilling. Stillinga har vore vakant sidan mai, noko som er merkbart i ein liten organisasjon. Ser ein på alderssamansetninga til kommunen sine tilsette ser ein at ein truleg vil få store utfordringar i høve til rekruttering i åra som kjem ettersom det er mange som vil ha høve til å ta ut pensjon (frå fylte 62 år) dei næraste år. 15

17 Del II Oppfylgjing av sentrale mål 16

18 Oppfylgjing av sentrale mål Mål Resultatindikator/ målemetode Ynskt resultat Resultat 1 Grunnlaget for busetnad i kommunen skal auke gjennom eit aktivt næringsutviklingsarbeid, utnytting av naturlege fortrinn og gode bu- og oppveksttilhøve 1.1 Tal arbeidsplassar 1.2 Tal innbyggjarar 1.3 Næringsplan 1.1 Netto auke med 10 til Over i Skal fylgjast opp. tal sysselsette med arbeidsstad i Balestrand er ei auke frå 590 i 2008 til 607 i 2009 og 636 i Pr : Innført halvårlege oppfølgingsmøte med formannskap og næringsforum. 3 Gode oppvekstvilkår for born og unge 3.1 Omfanget av rusmiddelbruk og kriminalitet Skal ikkje auke i.h.t. tilgjengeleg statistikk Gjennomføre kartlegging med Sogn regionråd /Bergensklinikkane Har ikkje statistikkgrunnlag. Ikkje informasjon som tyder på vesentleg auke. Er ikkje gjennomført så langt. Plan er under utarbeiding. 3.2 Tilbod til ungdom Ungdomen sitt hus og ungdomsklubben skal vere godt fungerande og det skal vere fast 50 % st. som ungd.arbeidar Halde fram med SLT som samordnande organ i høve arbeid med born og unge Dette målet er nådd. Er gjennomført. Er gjort, men liten aktivitet siste åra. 3.3 Tidleg oppdaging av problem Barne- og ungdomsplan Tilhøva lagt til rette for ungdomsrådet som høyringsorgan Barne og ungomsteametskal fungere etter føresendene Ei samla eining skal etablarast i Ikkje utarbeidd. Reetablert i Aktive i fleire saker Barne-og ungdomsteamet (BUT) fungerer som føresett. 3.4 Skule- og barnehagetilbod i nærmiljøet 3.5 Tal aktivitetar /tilbod i frivillige org Tverretatleg team i samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk skal reetablerast. 3.4 Skular og barnehagar i grendene 3.5 Skal vere på same nivå som i dag Er gjennomført. Det er skular og barnehagar i grendene. Er på same nivå. Ikkje registrert endringar. 17

19 Mål 4 Eit trygt og helsefremjande lokalsamfunn Resultatindikator /målemetode 4.1 Samordna tiltak i regi av folkehelseråd/- koordinator Ynskt resultat To nye samordna helsetiltak i løpet av perioden Utnyttinga av kommunen sine idrettsog nærmiljøanlegg skal auke i.h.t. gjennomførte undersøkingar. Resultat Temadag med Yngvar Andersen, Trygge eldre,, Kulturell spaserstokk, ernæring for barn. Har ikkje statistikkgrunnlag. Men generelt stor bruk. 5 Gode læringsresultat i ein effektiv skule 5.1 Grunnskulepoeng 5.1 > fylkesgjennomsnittet Er under fylkesgjennomsnittet i.h.t. statistikk for Nasjonale prøver 5.2 Færre på nivå 1 Fleire på nivå 1i 5. kl. lesing, men færre på 8. årstrinn. 5.3 Foreldretilfredshet 5.3 3,3, nedre 3,0 Resultat ved siste undersøking: 3, Kunnskap om entreprenørskap 5.4 Gjennomføring av fastsett entreprenørskapsplan Er gjennomført. 5.5 Skulebygg som tilfredsstillar krava 5.5 I samsvar med forskrift om miljøretta helsevern Naudsynte tiltak er i hovudsak gjennomført. Sak vår Eit effektivt og pedagogisk tilrettelagd tilbod for born i førskulealder som er fleksibelt for foreldra 6.1 Full barnehagedekning 6.1 Alle som ynskjer det skal få eit godt barnehagetilbod Alle får den plassen dei søker om 6.2 Brukartilfredshet 6.2 5, nedre 4,5 Resultat ved siste undersøking: 4, Kvalitetsmål 6.3. I årsplanen: Pedagogiske mål (i samsvar med rammeplanen), mål for tryggleik, fysisk aktivitet, oppleving /undring og trivsel og utvikling Gjennomført.. 18

20 Mål Resultatindikator /målemetode 7 Læring heile livet 7.1 Vaksenopplæringstilbod som vert gjorttilgjengeleg for alle, med individuelle læringsmål Ynskt resultat Realistiske mål for kvar brukar, som skal oppfyllast Alle framandspråklege skal bestå språkprøva. Resultat Oppfylt. Plan og mål for kvar brukar, måloppnåing er skjønsmessig vurdert. Ingen av elevane har brukt opp rett til opplæring i Tryggleik for gode helsetenester 8.1 Oppfylling av lovog forskriftskrav til legetenesta Ingen avvik (< 3 mindre avvik i året) Klager m. medhald i perioden <= 2 Oppfylt. Oppfylt. 8.2 Ventetid 8.2 < 1 veke (utanom akutte tilfelle) Oppfylt. 8.3 Brukartilfredshet 8.3 3,3, nedre 3,0 Ikkje gjennomført unders. 8.4 Vaksinasjonsdekning 8.4 > 95 % for aldersgruppene 2, 6 og 16 år Sysvak 2008: 96 % for 2- åringar, 97 % for 6-åringar, 96 % for 16-åringar 8.5 Dekning av psykiske behov Dokumentert auke i innsatsen i høve til psykisk helse hos unge og vaksne Tilfredsstillande innsats i høve til psykisk helse hos unge og vaksne Godt fungerande dagtilbod. Dagtilbodet har fungert godt. 8.7 Grad av kompetanse i tenesta 8.7 Dok. auke i samla kompetanse i perioden Tilfredstillande kometanse i perioden. 9 Eit godt og effektivt pleie- og omsorgstilbod for eldre og funksjonshemma 9.1 Høve til å bu i eigen bustad 9.2 Brukartilfredshet 9.1 Eldre skal få bu i eigen bustad så lenge dei ynskjer det ,5, nedre 3, Gjennomføre og fylgje opp brukarundersøking i høve til psykisk utv.hemma og kulturtilbod Ein er nær dette målet i Balestrand. Resultat ved siste undersøking 2009: Heimehjelp /heimesjukeple: 3,0. Institusjon: 3,4 (bebuarar) og 3,3 (pårørande). Ikkje gjennomført. 19

21 Mål Resultatindikator /målemetode Ynskt resultat Resultat 9 Eit godt og effektivt pleieog omsorgstilbod for eldre og funksjonshemma (framhald) 9.3 Grad av kompetanse i tenesta 9.4 Brutto driftsutgifter pr brukar/plass i.h.t. KOSTRA 9.3 Dokumentert auke i samla kompetanse i perioden 9.4 < fylkesgjennomsnittet Same nivå som Resultat 2009: Kr i institusjon (> fylkesgj.snittet), kr i heimetenestene (> fylkesgjennomsnittet etter korreksjon). 10 Tryggleik for effektive og samordna sosiale tenester og barnevern ved særlege behov 10.1 Oppfylling av lov- og forskriftskrav til sosial- og barneverntenesta 10.2 Sakshandsamingstid i barnevernssaker Ingen avvik (kritisk grense 3 mindre avvik i året) Tal klager som får medhald i perioden <= Innanfor fristane for meldingar, undersøkingar og tiltak i barnevernlova. Registrert avvik i Retta opp av Sogn barnevern. Oppfylt. Ikkje oppfylt i Opprydding etter overgang til Sogn barnevern. 11 Aktivitet og vekst gjennom utnytting av naturlege fortrinn 11.1 Ein attraktiv turiststad, tal overnattingsdøgn/ besøkstid 11.1 Opp, ved satsing gjennom Sognefjord Reiseliv, Norsk Reiselivsmuseum og nasjonal turistveg Balestrand Reiseliv sine tal på overnattingsdøgn i Balestrand 2008: , 2009: : : Trygge og gode kommunikasjonar 12.1 Rasfrekvens Rassikring av fylkesveg 52 Ulvestad- Menes Algøya er prioritert og vert gjennomført i 2011/ Rassikring av vegen rundt Esefjorden Ikkje konkrete planar, men utgreiing av Fv Vegstandard 12.2 Utbetring av vegen Flesje-Sæle Ikkje konkrete planar Kollektivtilbod Auking av ferjefrekvensen Dragsvik-Hella, særskild kveld og natt Er oppretthalden Vidareføring av Sognebåten Er vidareført Korrespondanse til gjennomgåande bussruter, ma korrespondanse med morgonbussen til Bergen i Vadheim Er ikkje gjennomført. Ekspressbusssen Trondheim Bergen er også flytta fram 1 time, noko som vanskeleggjer korrespondanse ytterlegare. 20

22 Mål Resultatindikator /målemetode Ynskt resultat Resultat 13 Framleis grunnlag for landbruksnæring 13.1 Kommunal støtte til landbruksnæringa 13.1 Oppretthalde stillingar som jordbruks- og skogbr.sjef Er oppretthaldne Bruk av garden sitt samla ressursgrunnlag Har ikkje statistikkgrunnlag Avvirking i skogen > m 3 innan 2012 Avvirka kvantum i 2010 var 2947 kbm og 2011 var 2127 kbm (kjelde: Sogn og Fj. Skogeigarlag) Auka bruk av lauvtre /Tretema AS skal fungere etter intensjonen Har ikkje statistikkgrunnlag. 14 Kultur skal bidra til busetnad, trivsel og næring 14.1 Kulturbasert næringsliv Kunstbygda Balestrand som merkevare/profilering av kunst og kultur i Balestrand Samordnande publikasjon som syner tilboda i Kunstbygda To nye kulturtilbod til reisande basert på natur-/kulturoppleving Brukarundersøking, nyetableringar kultur og næring Norsk Reiselivsmuseum skal realiserast Det skal etablerast to nye verksemder innan kultur og næring i løpet av perioden Kan ikkje vise til spesielle nye resultat i 2011, men det ligg føre planar om ei aktiv satsing. Ikkje gjennomført. Ikkje gjennomført. Plan for oppstart av 2. byggesteg hausten Ciderhuset er etablert som verksemd og har etter kvart eit solid og gjennomarbeidd tilbod Den kulturelle skulesekken 14.2 Gjennomføre minst 4 kulturtilbod for born og unge kvart år frå den kulturelle skulesekken sentralt og minst eitt lokalt tilbod pr år Er oppfylt Kulturskulen 14.4 Biblioteket, utlån 14.3 Deltaking frå minst 30 % av grunnskuleelevane 14.4 > landsgjennomsnittet Oppfylt, med i alt 84 elevar i grunnskulealder (ca 51 %) 2,7 i Balestrand mot 4,4 i sogn og Fj og 5,3 i landet (2011). 21

23 Mål Resultatindikator/ målemetode Ynskt resultat Resultat 15 God forvaltning av kommunale eigedomar 15.1 Medviten plan 15.1 Utarbeiding av strategi for eigedomsforvaltning innan 2012 Gjennomført. Treng forankring og oppfølging av vedlikehaldsplan 15.2 Sunn vedlikehaldspraksis 15.2 Ressursinnsats til vedlikehald skal auke i perioden Ikkje gjennomført så langt Godt og effektivt reinhald 15.3 Vurdere ny organisering. Er gjennomført, og ein ser allereie gode resultat 16 God tilrettelegging for byggeverksemd 16.1 Effektiv sakshandsaming i form av kort sakshandsamingstid Meldingssaker < 1 veke Vedtakssaker < 1 mnd I hovudsak innanfor 1 veke Sakshandsamingstida i hovudsak innanfor 1 mnd 17 Godt og effektivt kart-, delings- og oppmålingsarbeid 17.1 Interkommunal løysing som fungerar 17.2 Utnytting av kompetanse og kapasitet 18 God brannberedskap 18.1 Forsvarleg brannordning 17.1 Fullføre implementering /bruke ny GIS/Line-løysing m.v Vidareføre nivået på sal av tenester Årlege tilsyn i samsvar med brannordning Brannøvingar i samsvar med brannordning Kompetanse i høve til nye krav i løpet av perioden Innsatstid innanfor krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Er gjennomført. Inntektene vart i 2011 som er litt høgre enn enn i 2010 (kr ). Er gjennomført i Er gjennomført. Vert gjennomført av Sogn brann og redning. Oppfylt. 19 God infrastruktur og gode løysingar for vatn, avløp og renovasjon 19.1 Ei kvalitetsmessig god og sikker vassforsyning 19.1 Vassforsyninga skal fungere som føersett Oppfylt. Fekk testa ut kjøring av reservevssforsyning under straumbrot i romjula Effektivt avløpsnett 19.3 Effektiv og brukarvenleg renovasjonsteneste 19.2 Rammeplan for avløp 19.3 Miljøstasjon med brukarvenlegi drift Ikkje gjennomført. Gjennomført. 22

24 Mål 20 God tilgang til informasjon og service for borgarane Resultatindikator/ målemetode 20.1 Døgnopen forvaltning via heimesida på internett i høve til søknader og meldingar 20.2 Ei oppdatert heimeside Ynskt resultat Tal treff på heimesida skal auke med 15 % Alle søknads- og meldingsskjema på internett i løpet av 1. halvår Aktiv formidling av informasjon gjennom heimesidene. Resultat Har desidert mest treff pr innbyggjar av dei 4 kommunane som samarbeider Fått på plass ein god del skjema. Elektroniske skjema teke i bruk i høve til stillingar. Mykje god informasjon kjem ut. Mykje meir kan publiserast enno Postlister, møtekalender og sakspapir tilgjengeleg på heimesida Kvar verksemd /eining i kommunen skal vere presentert med eiga underside Postlistene kan gjerast tilgjengelege med dokument og med fordel komme ut tidlegare. Møtekalender og sakspapir fungerer bra. 21 Effektiv administrasjon av og støtte til kommunen sine tenester 21.1 Andel av brutto driftsutgifter i.h.t. KOSTRA til styring, adm. og fellesutgifter 21.2 Servicetorg 22 Kompetanse 22.1 Lærande organisasjon 22.2 Rett kompetanse i høve til kommunen sine oppgåver 23 Ei sunn økonomisk drift 23.1 Netto driftsresultat 24 Godt arbeidsmiljø og effektiv bruk av personalressursane 23.2 Lånegjeld 24.1 Medarbeidarsamtalar 24.2 Medarbeidartilfredshet 24.3 Sjukefråver 21.1 < 8,5 % 21.2Servicetorget skal fungere som føresett Styringssystem med årshjul og avvikssystem i bruk Årleg kompetanseutviklingsplan 23.1 > 3,5 % 23.2 < 50 % av brutto driftsinntekter 24.1 Gjennomføring av medarbeidarsamtalar med alle tilsette (ved Sagatun skule og helsetunet gjennomføring 2.kvart år) 24.2 landsgjennomsnittet, nedre 4, < 6,4 % (jfr mål i høve til inkluderande arbeidsliv) Resultat 2011: 9,1 %. Har auke både på fylkesplan og landsplan, må vurdere om prinsippa i KOSTRA er endra. Gjennomført. Ikkje ferdigstilt i Fungerer delvis innan adm., pleie og omsorg og oppvekst Har ikkje vore utarbeidd for Resultat 2011: 1,6 % Resultat: 73 mill i langs. gjeld pr i høve til brutto dr.innt. 160 mill (45 %). Stor andel lån med kompensasjon frå staten (ca kr 20 mill). Har ikkje tal på gjennomføring i Har ikkje tal for ,4% i 2011 mot 5,1% i

25 Del III Drift og tenestetilbod - sentrale styringsorgan og fellestenester 24

26 Sentrale styringsorgan og fellestenester Budsjettområdet sentrale styringsorgan og fellestenester omfattar alle politiske organ og sentrale leiings-/stabsfunksjonar (rådmann/fellestenester). 100 Politiske organ og kontrollorgan Nærare om verksemda i Folkevalde organ Politiske saker Kommunestyret Formannskapet Adm.utvalet Planutvalet Sum Planutvalet opphøyrte frå , og plansakene har etter dette vore handsama i formannskapet. Her er ikkje saker i sektorutvala medteke. Nedanfor er det teke med tal møte i utval for oppvekst og omsorg og utval for plan og utvikling i Ein ser at tal saker svingar ein del frå år til år, og at det ikkje er nokon spesiell tendens til korkje auke eller nedgang Utval, oppvekst og omsorg Utval, plan og utvikling Sum Delegering av mynde til å gjere einskildvedtak om spesialundervisning er sterkt medverkande til nedgangen i tal saker til utval for oppvekst og omsorg frå 2000 til Dei siste åra har auka oppgåver for kommunen i høve til landbrukstilskot samt plassering av vilforvaltningssakene bidrege til fleire saker i utval for plan og utvikling. Arbeidsmiljøutvalet har halde fram med fokus på systematisk vurdering og oppfylgjing av sjukefråverssituasjonen Revisjon og kontrollutval Det vert vist til eiga årsmelding for kontrollutvalet. Det vart i 2011 eit mindreforbruk på kr Det vart i 2008 vedteke at kommunen skulle kjøpe sekræteriatstenester for kontrollutvalet i marknaden, etter ein kravspesifikasjon utarbeidd i eit samarbeid mellom kommunane. Det vart etter dette inngått avtale med PricewaterhouseCoopers om sekræteriatsfunksjonen. Den nye løysinga synest å ha fungert bra. 25

27 18012 Overformynderiet Mindreforbruk då godtgjersla er ført over på folkevalde organ Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Rådet kom ut med budsjett i balanse. Dette skuldast mindre forbruk av møtegodtgjersle og kostnader til servering og representasjon. Rådet har i hovudsak delteke på kurs/konferansar der det ikkje er kursavgift,og ein har dekka reiseutgiftene sjølv Ymse fellestiltak Eit mindreforbruk i høve til budsjett på ca kr Mykje av dette skuldast mindre kostnader til servering representasjon og overføring til andre. Medlemsskap og kontingentar er litt høgre enn føresett. Forklaring av vesentlege avvik i høve til budsjett Utgiftene knytt til politiske organ vart i 2011 samla i meirforbruk.dette gjeld kursing,programvare og kr i auka utgifter til kommunevalet. Trong for endringar Det må gjerast eit arbeid for å få eit sikrare grunnlag for budsjettering av utgifter knytt til den politiske verksemda. 26

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Årsmelding 2014

- perla ved Sognefjorden - Årsmelding 2014 - perla ved Sognefjorden - Årsmelding 2014 Rådmannen, 24.03.2015 1 Innleiing Det er gledeleg at rekneskapen for 2014 syner eit overskot, det syner at me er på rett veg med tanke på å skaffe kommunen eit

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Årsmelding 2012

- perla ved Sognefjorden - Årsmelding 2012 - perla ved Sognefjorden - Årsmelding 2012 Rådmannen, 20.03.2013 Innleiing Det er gledeleg at rekneskapen for 2012 syner eit overskot,det syner at me er på rett veg med tanke på å skaffe kommunen eit større

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer