Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF"

Transkript

1 Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: Møtestad: Haugesund, Hemmingstad kultursenter Tilstede: Forfall: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Anne Margrethe Haukås, Bjørg Sandal, Laila Thorsen, Else Berit Støle, Arne-Christian Mohn, Aud Lisa Kjøl, Pål Midbøe, Inge Reidar Kallevåg Helge Bryne, Frå administrasjonen: Administrerande direktør Kari Ugland, Økonomi direktør Helge Jørgensen, Administrasjonssjef Lucie Christensen Berge Administrasjonssekretær, Elisabeth F. Knutsen Senior controller, Olav Lystad var tilstades på sak 95/08 Saksliste Sak 90/08 Godkjenning av innkalling Vedtak(samrøystes): Innkalling godkjent Side 1 av 7

2 Sak 91/08 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 90 / 08 Godkjenning av innkalling Sak 91 / 08 Godkjenning av saksliste Sak 92 / 08 Godkjenning av protokoll frå møtet 27. november 08. Sak 93 / 08 Administrerande direktør si orientering Sak 94 / 08 Rapport frå verksemda november 2008 Sak 95 / 08 Budsjett 2009 Sak 96 / 08 Ventetider og fristbrot Sak 97 / 08 Oppnemning av valstyret Sak 98 / 08 Utkast til årleg melding Sak 99 / 08 Arbeids og lønsavtale til administrerande direktør, u.off. ihht 6.2a Sak100 / 08 Eventuelt Skriv og meldingar, Sak 08/2894-5, Framtida for Stord sjukehus Sak 08/3130-1, Utvikling av tilbudet til barn og unge innen psykisk helsevern Vedtak(samrøystes): Saksliste godkjent. Styremedlem Arne Chritian Mohn melde inn ei sak under eventuelt. Sak 92/08 Godkjenning av protokoll frå møtet 27. november 08 Kommentarar: Vedtak(samrøystes): Styret godkjende protokoll frå styremøtet 27. november 08. Side 2 av 7

3 Sak 93 / 08 Administrerande direktør si orientering 1. Innleie av helse personell frå vikarbyrå og nytte av overtid Kommentarar: Administrerande direktør gikk gjennom aktivitet, innleie og overtid for dei enkelte somatiske sjukehusa i Helse Fonna HF samt den samla aktiviteten. Innleie kostnadane gjeld bare innleie frå byrå fordi ein ikkje har hatt kapasitet til å gå inn i rekneskapen for å identifisera all innleie. Styret viste til at denne saka ikkje heilt samsvara med det dei hadde bedt om i førre styremøte og bad om saka blei lagt fram på nytt når ein hadde avslutta 2008 og då med berekningar og analysar i tråd med den tidlegare bestilling. 2. Ferieavvikling 2009 Kommentarar: Administrerande direktør gjorde greie for prosessen for ferieavviklinga Planlegginga av ferieavviklinga 2009 har starta tidleg i alle klinikkar, dvs. umiddelbart etter gjennomført evaluering av ferieavviklinga styresak 64/08. Ho gikk gjennom ferieavviklingstiltaka og informerte om den uro som hadde vært kring diskusjonar om enkelte ferieavviklingstiltak. Styret viste til at prosessen var god og at det var positivt at ein hadde hatt god involvering og dialog med dei tilsette og deira organisasjonar. 3. Lovendringar Vedtak(samrøystes): 1. Styret tek orienteringa til etterretning. 2. Styret ber om å få ei ny sak med oversikt over inntekter og kostnadar ved dei einskilde sjukehusa med særleg fokus på kva fagfelt som har dei største utfordringane. Sak 94 / 08 Rapport frå verksemda november 2008 Kommentarar: Økonomidirektør gikk gjennom rapport frå verksemda for november. Han viste til at han ikkje var nøgd med dei siste månadene si utvikling men at der tross alt dette året var ei betydeleg lågare kostnadsfart enn for Han viste til at interndrifta av Helse Fonna HF om ein ikkje medreknar gjestepasientoppgjær og pasienttransport går bra. Resultat i november månad viser eit underskot på 12,584 MNOK mot eit budsjettert underskot på MNOK. Dette gire eit negativt avvik på 10,858 MNOK. Side 3 av 7

4 Inntekt Negativt avvik innan inntekter for november er på 4,173 MNOK. Den låge inntekta skyldes lågare aktivitet og gir eit negativt avvik på 3,6 MNOK. I tillegg er der eit negativt avvik innan interne og eksterne gjestepasientar på 1,4 MNOK. Positivt i november er det at ein innan prosjektet raskare tilbake har ei auke på 1,165 MNOK. Kostnadar Innan kostnader er der eit negativt avvik i november på 6,484 MNOK. Personalkostnadar er det eit negativt avvik på 3.3 MNOK. Det er eit meirforbruk innan overtid og innleie frå byrå på 6,1 MNOK. Innan andre lønskostnader er der eit positivt avvik på 2,8 MNOK. Avviket innan personalkostnadar skyldast i all hovudsak rekrutterings problem og dermed auka bruk av innleie av personell og auka bruk av overtid. Varekostnadar Innan varekostnadar er det eit negativt avvik på 4,806 MNOK. Det er eit negativt avvik innan gjestepasientar på 2,8 MNOK samt auka kostnadar innan medisinkostnadar på 1 MNOK. Positivt avvik innan andre driftskostnadar på MNOK. Dette skyldast ikkje avsett buffer i november og nokre omposteringar innan enkelte kostnader til varekost. Styret viste at dei siste månadene hadde vore skuffande og at det særleg det særleg var innan gjestepasientoppgjør og pasienttranspost at utviklinga har vore alvorleg. Styret var og opptekne av det aukande sjukefråværet og viste til at det var særs viktig å ha ei tett oppføljing av utviklinga innan sjukefråvær i Føretaket har i heile 2008 hatt ein lågare aktivitet enn budsjettert og er særleg den låge aktiviteten innan psykiatri som styret er bekymra for. Styret gav positivt tilbakemelding på at ein til tross for den negative utviklinga dei siste månadene har hatt ei betre styring enn tidlegare år og at store delar av føretaket har ei rasjonell og god drift. Det ble vist til at risikostyring fungerar som styringsverktøy og at ein må jobba vidare med denne metoden. Når det gjeld helsefaglege indikatorar ble det poengtert at det ikkje var akseptabelt med ei auke innan korridorpasientar. Vedtak(samrøystes): 1. Styret tar rapporteringa til orientering Sak 95 / 08 Budsjett 2009 Kommentarar: Økonomidirektør presenterte administrasjonen sitt forslag til budsjett Budsjettet for 2009 er styrka i forhold til førre års budsjett. I 2009 vil Helse Fonna HF styret etter eit delvis aktivitetsbasert budsjett. Føretaket har ikkje budsjettert med ein aktivitetsauke på 1,5 % men Side 4 av 7

5 legg seg på 2008 nivå. Ein har i budsjett 2009 ikkje avsett for nokon overordna buffer men legg inn ein 1 % tiltakspakke på den einskilde klinikk/området. Økonomidirektør presenterte også ny modell for tildeling av investeringsmidlar. Føretaket vil i 2009 få eit betydeleg lågare investeringsbudsjett enn tidlegare år. Administrasjonen vil koma tilbake til styret med ei eiga sak om prioriteringar innan investeringsområdet i første ordinære styremøte i Styret drøfta om ein i 2009 skulle budsjettera med ein overordna buffer, men vurderte at ei tiltakspakke på 1 % ville kunne gi same sikring av budsjettet. Styret viste til at denne modellen fortset ei stram styring med tett leiaroppfølging Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjenner forslag til budsjett for Administrerande direktør har fullmakt til å setje i verk nødvendige tiltak innan gjeldande ramme for å sikre budsjettmålet for Sak 96 / 08 Ventetider og fristbrot Kommentarar: Administrerande direktør gikk gjennom ventetider og fristbrot i føretaket. Talet på pasientar på venteliste har vore stabilt sidan sommaren 2008 på ca 3000 pasientar. Der har vore ei auke i ventetidar for pasientar utan rett til nødvendig helsehjelp og dette er i tråd med prioriterings forskrifta. Ventetidar for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp har gått ned frå 90 dagar i desember 2007 til 75 dagar pr. 31. oktober Styret viste til at det er viktig å ha fokus på ventetidene og at fristbrot ville kunne bli ei aukande utfordring for føretaket om pasientane i større grad nytta seg av retten til fritt sjukehusval. Styret var særleg opptatt av tala innan psykisk helsevern og viste til at ein innan dette område har hatt ein stor satsing som bør visa igjen i forhold til auka behandlingskapasitet og lågare ventetider. Vedtak (samrøystes): 1) Styret tar saka til orientering 2) Styret ber om strakstiltak for å redusera talet på fristbrot til under 100 totalt jf. Styrevedtak av 30. november ) Styret er uroa over utviklinga innan psykiatrisk klinikk. Styret ber derfor om ein grundig gjennomgang av psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Styret ber om å få saka i 1. halvår 2009 (april 2009). Side 5 av 7

6 Sak 97/ 08 Oppnemning av valstyret Vedtak(Samrøystes): 1. Styret utnemner føljande valstyre for : Elin Habbestad, klinikktillitsvald Medisinsk klinikk, leiar Tove Martha Callaghan, Klinikktillitsvald Kirurgi-akutt, nestleiar Ole Petter Espeland, personalkonsulent HR, medlem Sak 98 / 08 Årleg melding Kommentarar: Styret påpeika at ein i årleg melding ville ha ei presisering av dei områda der føretaket hadde hatt ei positiv utvikling. I tillegg måtte årleg melding gi ei grundig behandling av tilsetteområdet. Når det galdt samhandling burde ein og i meldinga ha eit særleg fokus fordi dette området i 2009 er eit satsingsområde. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar saka til orientering 2. Styret ber om at kommentarane blir innarbeidd i meldinga. Sak 99/ 08 Arbeids og lønsavtale til administrerande direktør, u.off. ihht 6.2a Kommentarar: Styreleiar orienterte om dei formelle krava til instruks og arbeidsavtale vedk. stillinga som adm.dir. i Helse fonna HF. Vedtak (samrøystes): 1. Styre vedtok instruks for administrerande direktør i Helse Fonna HF med verknad frå og med 19. desember Styret vedtok arbeidsavtale mellom Kari Ugland (arb.takar) og Helse Fonna HF, datert 19. desember 2008 (verknad frå ) Side 6 av 7

7 Sak 100/ 08 Sak 08/ Sak 08/ Eventuelt skriv og meldingar Framtida for Stord sjukehus Utvikling av tilbodet til barn og unge innan psykisk helsevern Arne-Christian Mohn tilsette representant stilte spørsmål rundt personalsak ved Stord sjukehus. Kommentarar: Styremøtet vart lukka under handsaming av spørsmål frå styremedlem Arne Christian Mohn jf.offl 6.2 a Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar meldingane til orientering. Haugesund Toralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl Arne Christian Mohn Anne Margrethe Haukås Laila Thorsen Helge Bryne Inge Reidar Kallevåg Pål Midbøe Side 7 av 7

8 Helse Fonna - Førsteval for framtidas pasient Stord 26/ Til styret for Helse-Fonna FRAMTIDA FOR STORD SJUKEHUS Som verneombod på Stord Sjukehus, er me bekymra for sjukehuset og arbeidsstaden vår. God kvalitet på pasient og pårørande omsorga er svært viktig for personalet,og me vil gjerne kunne halda fram med dette også i framtida. Gode tilbakemeldingar frå pasientar/pårørande er viktig for at Helse -Fonna skal få pasientar, og god reklame for foretaket. "Er det ikkje dette me skal leve av" Mange gjev tilbakemelding om at dei er slitne av alle endringane som til stadighet kjem, og dei er urolege for arbeidsstaden og framtida. I den siste tida har me fått tilbakemeldingar frå styret i Helse-Fonna at landsverneplanen kan freda omfattande deler av Stord Sjukehus, og dette kan gje begrensningar i tenestetilbodet ved sjukehuset. Den informasjonen me har fått er at verneplanen er det største hinderet for vidare drift av Stord Sjukehus og funksjonsfordelinga. Då me då las i avisa Sunnhordland 3 nov. om at dette ikkje er vedtatt, men skal ut til høyring seinare, var dette nytt for oss. Som verneombod har me fått informasjon på feil grunnlag. Me mistenkjer at styret i Helse-Fonna har brukt verneplanen bevisst for å byggja ned sjukehuset vårt. Som følgje av verneplanen kjem kjøkkenet, kantina og røntgen avdelinga og gamle operasjonssalen dårleg ut. Her trengst det oppussing og endringar for å få på plass MR - maskinen som me er lova. På gamle operasjonssalen står store areal som kunne vert brukt til pasientbehandling tomme i dag, me håper dette lokalet kan fjernast frå verneplanen. I Helse-Fonna arbeidar no ei gruppe med plan for somatikk-funksjonsfordelinga mellom Sjukehusa. Resultatet frå prosjektgruppa vil være førande for vidare revisjon av generalplan for Stord sjukehus. I haust starter me opp med rehabiliteringsavdeling i 4 etg. og planen er å auka kapasiteten. Det me er uroa for er at rehabiliteringsavdelinga vil ta frå oss akuttsenger. Me har i dag eit snitt på 500 øh innleggelsar i månaden og ofte overbelegg av akuttsenger. Akutt kompetansen er viktig for oss, og vert det endringar her vil det gå utover kvalitet, kompetanse og rekruttering av legespesialistar. For fødeavdelinga vår har det vore kamp fleire gonger. Sommaren 2009 er det føreslått sommarstengt i 5-6 veker, og personalmangel skal være grunn til stenginga. Men fulle timelister, og mange fødande i sommar, må me stille oss spørsmål om Helse Fonna Kontaktinfo : P.Boks: 2170 Sentralbord: Haugesund Telefaks: Foret.nr: Bank Fakturaadresse : Besøksadresser: Helse Fonna HF Haugesund: Karmsundsg1.120, 5528 Haugesund. Tlf: Regnskap, P.Boks 64 Stord: Tysevegen 64, 5416 Stord. Tlf: Odda Odda: Sjukehusvg. 1, 5750 Odda. Tlf: Tlf: Valen: Sjukehusvg. 26, 5451 Valen. Tlf: Sauda: Abødalsv.79, 4200 Sauda Tlf:

9 rielse Fonna Haugesund har kapasitet til å ta desse pasientane. Det er viktig å ha eit godt fødetilbud i nærmiljøet, og ikkje minst for å sikre mor/barn ved komplikasjoner. Gode tilbakemeldingar om høg kvalitet på fødetilbodet på Stord, gjer at fleire ynskjer å føde på Stord. Ei redusert sjukehusdrift får ringverknader til alle avdelingane og spreier no stor usikkerhet, for personalet som har sitt arbeide her. Stor arbeidsbelastning over tid har no ført til fleire longtids sjukemeldingar blant personalet. Me som er verneombud får i dag lite informasjon om planar og endringar på Stord sjukehus. Det er ei lovpålagt oppgåve, som me utfører i tillegg til arbeidet vårt, og ofte bruker me fritida for å få gjort oppgåvene me er sette til. I arbeidsmiljøloven 4-2(3) står det at me skal delta i omstillingsprosessar som medfører endringar for arbeidstakarane sin arbeidssituasjon. Som verneombud kunne me ynskja oss eit tettare samarbeid og meir deltaking i dei ulike prosessane. Godt samarbeidsklima og gjensidig tillit og respekt er viktig for at personalet skal fungere i ein hektisk kvardag, og meir synlege direktørar/styremedlemmer hadde vore ei oppmuntring i kvardagen vår. Me bed no styret for helse fonna å laga ei konsekvensanalyse for drifta ved Stord sjukehuset før funksjonsfordelinga vert vedtatt. Dette kan gje ei best mulig vurdering av behovet for akutt behandling på Stord sjukehus i framtida. Helsing Verneombuda på Stord Sjukehus. en 5 4-1" z1..-i-t c'- lo ^ -fla<-) xt S u^ ultv k;. 43 ^ ^^. 1 ^^i^ - \ Side 2 av 3

10 i HELSE VEST Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: Nådlandskroken 11, Postboks 303, Forus Faks: Stavanger 4066 Stavanger Org.nr Helse Fonna HF Postboks Haugesund 2A9:'M? /2008 Deres ref.: I^^^& tqvyby, DA{b Utvikling av tilbudet til barn og unge innen psykisk helsevern Styret i Helse Vest RHF behandlet i møte sak om utvikling i tilbudet til barn og unge innen psykisk helsevern basert på Samdata-rapport /08, jf sak 88/08. Styret fattet følgende vedtak: 1. Styret i Helse Vest RHF ser med uro på aktivitetstala innan barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). 2. Målet om 5 % dekningsgrad innan BUP ligg fast og skal realiserast. 3. Styret ber om at naudsynte tiltak for å styrka tilbodet i helseføretaka blir vurdert i samband med budsjett for Vedtaket oversendes til informasjon og oppfølging. Med hilsen ^(4 V, ans K. Stenby plansjef

11 Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: Møtestad: Haugesund, Kantinen 6etg. Haugesund sjukehus Tilstede: Forfall: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Anne Margrethe Haukås, Bjørg Sandal, Laila Thorsen, Else Berit Støle, Arne-Christian Mohn, Aud Lisa Kjøl, Lars Holst-Larsen Inge Reidar Kallevåg, Helge Bryne, Pål Midbøe, Frå administrasjonen: Administrerande direktør Kari Ugland, Økonomi direktør Helge Jørgensen, Administrasjonssjef Lucie Christensen Berge Kommunikasjonssjef Margareth Langebro Saksliste Sak 80/08 Godkjenning av innkalling Vedtak(samrøystes): Innkalling godkjent Side 1 av 8

12 Sak 81/08 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 80 / 08 Godkjenning av innkalling Sak 81 / 08 Godkjenning av saksliste Sak 82 / 08 Godkjenning av protokoll frå møtet 23. oktober 08. Sak 83 / 08 Administrerande direktør si orientering Sak 84 / 08 Rapport frå verksemda oktober 2008 Sak 85 / 08 Status budsjett 2009 Sak 86 / 08 Strategiplan Sak 87 / 08 Internrevisjon brannvern Sak 74 / 08 Plan for spesialisthelsetenesta for eldre i Helse Fonna HF Sak 88/ 08 Fastsetting av lønn til administrerande direktør u.off. ihht. 6.2a Sak 89 / 08 Eventuelt Skriv og meldingar, Sak 08/ Sak 08/ Sak 08/ Vedtak(samrøystes): Saksliste godkjent, sak 88/08 Fastsetting av lønn til administrerande direktør utsettast til styremøtet i 19.desember 08. Sak 82/08 Godkjenning av protokoll frå møtet 23. oktober 08 Kommentarar: Styreleiar beklaga at protokollen ikkje var sendt styremedlemma på forhand slik praksis er. Det har si årsak i ekstraordinære forhold. Vedtak(samrøystes): Styret godkjende protokoll frå styremøtet 23. oktober 08. Sak 83 / 08 Administrerande direktør si orientering 1. Kvalitet Pris til overlege barn Pris for beste foredrag ISO sertifisering Side 2 av 8

13 Kommentarar: Administrerande trakk fram at det var veldig gledelig at Helse Fonna HF kunne vise til gode resultat innan systematisk kvalitetsarbeid. 2. Status kjøkken i Helse Fonna HF Kommentarar: Aministrerande direktør viste til at ein i saka hadde fått positive svar frå kommunane Stord, Bømlo og Haugesund. Haugesund kommune har handsama i saka i bystyret men føretaket har ikkje mottatt endeleg tilbakemelding. Administrasjonen vil koma tilbake med saka til styret når saka er endeleg utreda. 3. Val av tilsette representantar Kommentarar: Administrerande direktør vil koma tilbake med sak om val av valstyret til neste styremøtet. 4. Nye lovar og forskrifter Kommentarar: Det ble vist til at ein frå 1. januar 2009 får ny offentleglov. Den nye lova styrkjer retten til innsyn i offentleg verksemd i vesentleg grad i høve til dagens lov.. Vedtak(samrøystes): Styret tek orienteringa til etterretning. Sak 84 / 08 Rapport frå verksemda oktober 2008 Kommentarar: Økonomidirektør Helge Jørgensen gikk gjennom tala for oktober månad. Resultatet pr. oktober månad viser eit underskot på millionar kroner mot eit budsjettert underskot på millionar kroner. Det gir eit negativt avvik i oktober på millionar kroner. Det er i oktober gjort ei tilbakeføring av tidlegare bokført buffer på 5 millionar kroner, det er heller ikkje avsett for ny buffer i oktober på 1,3 millionar kroner. Side 3 av 8

14 Inntekter Inntektene i oktober månad viser eit positivt avvik på 0,228 millionar kroner. Inntektene innan ISF og poliklinikk er millionar kroner lågare enn budsjett. Lågare aktivitet enn budsjettert og noko lettare pasientar er årsaka til den manglande inntekta. Der er eit relativt lite negativt avvik millionar kroner innan inntekt gjestepasientoppgjør. Rammetilskot er denne månaden auka med 0.6 millionar kronar grunna ordninga raskare tilbake. I tillegg viser andre inntekter ei meirinntekt på millionar kroner. Kostnader Kostnadane for oktober månad visar eit samla negativt avvik på millionar kroner. Det er innan lønskostnader ein har den største utfordringa med eit negativt avvik på millionar kronar. Det er meirforbruk innan overtid og innleie frå byrå på totalt millionar kronar som utgjer hovudtyngda av avviket. Kostnadar til fast tilsette og vikarar har eit positivt avvik. Ein av grunnane til det negative avviket innan lønnskostnadar er at føretaket har rekrutteringsutfordringar innan enkelte fagområde der føretaket må yta helseteneste. For å dekkja nødvendige vakter må ein ved alle sjukehusa nytta innleie frå byrå eller nytta overtid. Administrerande direktør vil koma tilbake til denne særlege utfordringa med ei analyse om kva fagfelt dette gjeld og kva sjukehus som har dei største utfordringane. Innan varekostnadar har ein eit lite positivt avvik på millionar kronar. Innan andre driftskostnadar er det eit positivt avvik på millionar kronar. Det skuldast at ein i oktober har tilbakeført bokført budsjettbuffer på 5 millionar kronar, det er heller ikkje bokført budsjettbuffer for månaden. Økonomi direktøren viste til at føretaket har hatt ein krevjande tiltakspakke i 2008 og at det har vært ei stram styring. På grunn av siste månads resultat har ein likevel vald å stramma ytterlegare inn med presisering og nokre nye tiltak for å nå resultatkravet for Økonomidirektøren varsla at føretaket i tråd med føringar frå Helseministeren ville få refusjon av meirkostnaden ved årets lønnsoppgjer. Han kunne ikkje på noverande tidspunkt angi beløpets størrelse, saka skal først styrehandsamast i Helse Vest RHF. Styret trakk fram at føretaket viser ein god systematikk og oppfølging av økonomien. Styret ville til neste rapportering ha oversiktsoppstillingen i profit base som del av heilskapeleg styringsinformasjon. Styret vil og ha ei eiga sak om fristbrot og om ventetider, det siste fordi føretaket siste halvår har hatt ei ikkje ubetydeleg auke i gjennomsnittleg ventetid særleg innan somatikk. Vedtak(samrøystes): 1. Styret tar rapporteringa til orientering 2. Styret gir administrerande direktør positiv respons for arbeidet som er gjort, og ber om at det framleis blir jobba aktivitet for å nå resultatkravet for Side 4 av 8

15 Sak 85 / 08 Status budsjett 2009 Kommentarar: Økonomidirektør viste til at Helse Fonna HF har i budsjettprosessen lagd og følgd sin eigen budsjettkalender, i tråd med kalenderen starta budsjettarbeidet medio september. Budsjettarbeidet har i år blitt ekstra utfordrande grunna delvis ny metodikk innan budsjettering (Aktivitetsbasert budsjettering). Det vil bli gjennomført informasjons møte med tilsette sine representantar og møte i Arbeidsmiljøutvalet (AMU) før styrebehandling av budsjett Administrerande direktør legg opp til eit 0-budsjett for 2009 i tråd med resultatkrav frå eigar. Foreløpig inntektsramme 2009 for Helse Fonna HF er på milliardar kroner. Føretaket har ikkje lagt inn ei mogleg aktivitetsauke på 1,5 % men meinar ein kan nå inntektskravet med ei kodeforbetring. Helse Vest RHF har under handsaming ny modell for fastsetjing av investeringsramma for føretaka i regionen. Blir denne modellen vedteke vil Helse Fonna HF få ein ikkje ubetydelig reduksjon i investeringsramma for Administrasjonen vil til styremøte i desember legga fram sak om investeringsramma 2009 og dei konsekvensar dette vil få på den allereie vedteke investeringsplan for Styret Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar saka til orientering Sak 86/ 08 Strategiplan Kommentarar: Styreleiar viste til at revisjonsprosessen for strategiplan Helse Fonna HF hadde vært god og det var ein heilskapeleg plan som no var framlagt til handsaming. Føretaket vil i de kommande åra stå overfor ein rekke utfordringar og vegval som ville væra krevjande for alle delar av føretaket. Han presiserte at det også var styret si oppgåve og ansvar å følja opp strategiplanen på overordna nivå. Styret viste til at det var ei særleg utfordring å gjennomføra dei nasjonale føringane utan at der blei mykje uro i føretaket. Det ble vist til at dette ikkje bare gjeld Helse Fonna HF men at det også nasjonalt er store utfordringar og betydelege omstillingsprosessar som dagleg har fokus i media biletet. Styret var oppteke av at ein måtte halda fokus på dei vedtekne satsingsområda og måtte sikra gjennomføring av strategiplan i dei kommande budsjetta. Det Side 5 av 8

16 blei og vist til at dette er ein plan som har eit fleirårig perspektiv og at alt ikkje kunne løysast samtidig. Vedtak(Samrøystes): 1. Styret vedtek revidert strategi for Helse Fonna Styret legg til grunn at tiltaka i planen blir drøfta i samband med den årlege budsjettprosessen. Sak 87 / 08 Internrevisjon brannvern Kommentarar: Administrerande direktør viste til at Internrevisjon i Helse Vest RHF har gjort ein internrevisjon i alle føretaka i Helse Vest RHF. Føremål med Internrevisjon var å undersøke om helseføretaka i Helse Vest RHF etterlev brannvernlovgjevinga og internkontrollforskrifta. Sjukehus er særskilte brannobjekt kor brann kan medføre store skader på helse, miljø eller materielle verdiar og tap av mange liv (brannvernlova 13). Manglande fokus på eller etterleving av brannregelverket inneber difor høg risiko både for pasientar og tilsette. Følgjande problemstillingar er undersøkt: Vert regelverket på brannvernområdet etterlevd i helseføretaket? I kva grad har helseføretaket tilstrekkeleg internkontroll på brannvernområdet? Rapporten visar til at føretaket på fleire områder må ha ei betre oppfølging for å sikre at ein er i tråd med gjeldande krav. Rapporten visar og at det er ein god brannkultur i føretaket og at ein over fleire år har hatt fokus på brannvernarbeid. Det skal utarbeidast ein plan for kortsiktige og langsiktige tiltak for å utbetra dei feil og manglar som er påpeika i revisjonsrapporten. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar saka til orientering 2. Styret ber administrerande direktør om at plan for lukking av avvik blir framlagd for styret. Sak 74/ 08 Plan for spesialisthelsetenesta for eldre i Helse Fonna HF Kommentarar: Administrerande direktør viste til at saka var grundig presentert på førre styremøte og at saka no vart framlagt med ein oversikt over planprosessen og dei tillitsvaldes involvering samt ein økonomisk oversikt. Side 6 av 8

17 Vedtak (samrøystes): 1. Styret vedtek Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i Helse Fonna HF Styret legg til grunn at tiltaka i planen blir drøfta i samband med dei kommande budsjetta. Sak 88/ 08 Fastsetting av lønn til administrerande direktør u.off. ihht. 6.2a Kommentarar: Styreleiar presiserte at saka gjeld arbeids og lønsavtale til administrerande direktør. Vedtak (samrøystes): 1. Saka utsettast til neste styremøte Sak 89/ 08 Eventuelt skriv og meldingar Sak 08/ Retningslinjer for handtering av gåver, stiftingar, legat og fond som tilgodeser formål knytte til spesialisthelsetenesta Sak 08/ Brev frå legegruppa på Stord sjukehus Sak 08/ Sommarlukning av operasjonsberedskap og kritikk av tillitsvalgte Kommentarar: Styreleiar viste til at det var positivt at befolkninga var oppteke av lokalsjukehusa sine. Vi vil alle det beste for våre lokalsjukehus men det betyr ikkje det sama som om at ein ikkje skal gjøra endringar. Føretaket må få anledning til å diskutera tiltak utan at der blir trekte konklusjonar som det ikkje er grunnlag for. Styreleiar ynskte å møta kommunar, samarbeidsråd på deira arenaer og diskutere problemstillinga brukar me helsekronene til beste for befolkninga i vår region. Styret vil i samband med budsjett 2009 ha ei oversikt over inntekter og kostnadar ved dei einskilde sjukehusa i Helse Fonna HF i forhold til befolkningsfordelinga. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar meldingane til orientering. Side 7 av 8

18 Haugesund Toralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl Arne Christian Mohn Anne Margrethe Haukås Laila Thorsen Helge Bryne Inge Reidar Kallevåg Pål Midbøe Lars Holst-Larsen Side 8 av 8

19 Saksnr. 93/08 Møtedato: Møtestad Saksbehandlar: Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Administrerande direktør si orientering 19. desember Hemmingstad kultursenter Kari Ugland Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet 1. Innleie av helse personell frå vikarbyrå / nytte av overtid og aktivitetsutvikling ved sjukehusa o notat vil bli lagt fram i møtet 2. Tiltak for ferieavvikling 2009 Bakgrunn Planlegginga av ferieavviklinga 2009 har starta tidleg i alle klinikkar, dvs. umiddelbart etter gjennomført evaluering av ferieavviklinga styresak 64/08. Ferietida er ei utfordring når det gjeld bemanning og då særleg tilgang på tilstrekkeleg kompetanse t.d. legespesialistar, spesialsjukepleiarar, sjukepleiarar, og jordmødre. Målsettinga er: - å ha ei fagleg forsvarleg drift. - å gjennomføre ferieavvikling for dei tilsette i samsvar med lover og avtaleverk. - å ha ei kostnadseffektiv drift Prosess Det vart gjennomført møte vedrørande ferieavvikling 2009 den med aktuelle klinikkdir., tilitsvalde, HR og kommunikasjonsjef. I møte vart det presentert idear og forslag til tiltak for avvikling av ferien Side 1 av 4

20 Arbeidsgruppe I etterkant av møte den vart det sett ned ei arbeidsgruppe som skulle ta tak i nokre av dei problemstillingar som vart presentert i møte og foreslå tiltak til løysing frist Gruppa vert sett saman av følgjande representantar: - Med. klinikk Linda Ferkingstad - Med. klinikk HO- Inger Magnussen Hauge - Kir./akutt klinikk Astrid Bendiksen - KK/Barn klinikk Sissel Petrine Vetås - Ressurskoordinator - Berit Haaland - Bemanningskoordinator Ulf Sirka - Personalkonsulent Inger Askeland - Tillitsvald Aud Lisa Kjøl/Laura Lill Haavik Mandat: 1. Korleis klare å rekruttera studentar som ferievikarar, kor og korleis skal studentane eventuelt arbeida. 2. Ein ber gruppa vurdera andre alternativ/løysingar vedrørande drift av sjukehusa sommaren Innspel frå arbeidsgruppa er dokumentert sak dir.møte 100/08 ( ). Følgjande tiltak er planlagt for gjennomføring av ferieavviklinga 2009 Tiltak som gjeld dei fleste klinikkar: Hovudferieperioden er satt til uke veke. Stenging av pasienthotellet i Haugesund i 9 veke ressursar vert fordelt andre einingar. Opplærings-/kompetansetiltak - vikar m.v. Ressurskoordinering på tvers Rekruttering av ferievikarar annonsering, kampanjar m.v. Inngå tidleg avtalar med vikara/innleiebyrå der dette er absolutt nødvendig (særleg legevikarar, spesialsjukepleiarar, jordmødre). Informasjonstiltak Medisinsk klinikk Stenge Rehabiliteringseininga på Stord 6 veke (fom tom ) Samdrift Medisin post 2 og Medisin post 4 Stord i 6 veke (fom tom ). Stenge 11 senger HO, rest 10 senger. Større bruk også av 2. årsstudentar i par med erfarne sjukepleiarar. Evt. gjere avtale om at alle arbeider ei ekstra helg i løpet av ferieperioden. Jfr. drøfting. Ressurskoordinering fortsetter etter same leist som i fjor. Konferanseplikt med bakvakt før innlegging. Side 2 av 4

21 Samarbeid med fastlegane, vaktlegar, legekontor. Direkte kontakt og informasjon i periodar med stort trykk. Akuttpoliklinikk, som alternativ til innlegging. Tilsette på lærings og mestrinssenteret inn på post om sommaren. Sjukepleie -/sekretær ressursar medisinsk poliklinikk og gastro-poliklinikk -samarbeide Tilføre ressursar frå pasienthotell 9 veke Kirurgisk klinikk Reduserar tal senger alle sjukehus. Redusert aktivitet operasjon, anestesi og dagkirurgi alle sjukehus. Stenge fødeeininga i Odda i 4 veke. KK/Barn Samdrift kirurgisk og gynekologisk sengepost Haugesund. Redusert aktivitet andre einingar. Fertilitetsklinikken vert stengd 5 veke. Klinikk for psykisk helsevern BUP regner med å ha same aktivitet som sommaren Ø.hjelp som vanleg drift - evt blir to poster stengt i periodar (gjeld både Haugesund og Stord). Seksjonar på Haugesund sjukehus og DPS i opptaksområdet: Alderspsyk reduserer senger og har noko redusert bemanning gjennom sommaren. Post 2 stenger i 8 veke og personalet vert fordelt mellom akutt og alderspsyk. Haugaland DPS og Karmøy DPS. Karmøy DPS har full drift, men vurderar etter belegg på døgnposten. Haugaland DPS stenger ein døgnpost i 8 veke og personalet vert fordelt mellom dei andre postane. Seksjoner på Valen sjukehus, Folgefonn DPS og Stord DPS. Sikkerhetsseksjonen Valen som er føretaksovergripande og har full drift heile sommaren. Akutt/rus/rehabilitering har full drift på psykoseposten (føretaksovergripande) Akutt og rus/psykiatri samdrift heile sommaren. (Red akuttsenger til 6 og red rus/psyk til 4.) Ikkje elektive innleggingar. Akuttposten aukar til 10 plasser (i dag 8) og har dobbeltrom for frivilleg innlagte pasientar. Personalressursane frå rus/psyk. blir flyttet til akuttpost og personaler dekker opp for kvarandre i ferieperioden. LMS (læring og mestring)- personalet blir plassert i turnus på døgnpost. Aktivitør/ergoterapi blir samkjørt og har felles tilbod, evt. Folgefonn DPS foreslår red. drift ved ein døgnpost på Valen ved å slå saman to døgnposter. Auke talet pasientar på ein post og redusere den andre. Bemanningsmessig dekke opp for kvarandre i ferieperioden. Ikkje elektive innleggingar. Stord DPS - Drive som 2008 og stenger 7 sengeplasser ved 5 døgnspost i sommerperioden. Side 3 av 4

22 Drøfting med tillitsvalde i h.h.t. Hovudavtalen 30/31: Tillitsvalde har vore involvert i prosessen på føretaksnivå og i dei enkelte klinikkar/einingar. Det er gjennomført to drøftingsmøte med tillitsvalde vedr. avklaring av problemstillingar knytt til avvikling av ferie : Grunnlag: Ønske frå arbeidsgjevar om tidlig å skape forutsigbarhet for ferieavvikling 2009 gjennom å få aksept for at tilsette kan arbeide ei ekstra helg i løpet av avvikling av ferien Dei tillitsvalde meinar at spørsmålet om arbeid ei ekstra helg skal drøftast lokalt og kan evt. bli gjort avtale om lokalt i den enkelte klinikk/område : Grunnlag: Avvikling av ferie 2009 forslag til tiltak. Stenging av fødeeininga på Stord vart ikkje lagt fram som forslag til tiltak i drøftingsmøte med tillitsvalde. Dei tillistvalde hadde i hovudsak innvendingar mot stenging av operasjonsstova i Odda i 4 veke og stenging av pasienthotellet 9 veke. Uroa knyta til forslag om stenging av operasjonseininga i Odda og diskusjonen rundt stenging av fødeeininga på Stord 4-5 veker Det vart sendt ut følgjande pressemelding den : Helse Fonna har i haust arbeid med ulike tiltak for ferieavvikling i 2009 og ein har tidlegare varsla avgjersle i sakene i byrjinga av desember. Det er etter ei totalvurdering tatt avgjersle om at fødeeininga på Stord og operasjonsstova i Odda skal holde opent i ferieperioden i Ein vil sjå dei føreslåtte tiltaka for ferieavvikling ved Stord og Odda sjukehus i ein større samanheng. Leiinga ser at det vil vere trong for endringar ved alle dei somatiske sjukehusa i føretaket grunna nasjonale føringar og helseministerens bodskap om samhandling. Ein har difor varsla at ein i 2009 vil ha ein total gjennomgang av kva pasientar og diagnosar ein skal behandla ved det einskilde sjukehus i føretaket. Plan for somatikk vil bli utarbeida i 2009 og vil bygge på fagleg dokumentasjon og kvalitet med brei involvering av tilsette, tillitsvalde, verneombod, brukarar og andre samarbeidspartnarar. Leiinga vil saman med tilsette, tillitsvalde og verneombod arbeide for å sikre kvalitet og forsvarleg drift for fødeeininga på Stord og operasjonsstova i Odda under ferieavviklinga i Nye lover og forskrifter Sjå vedlagte notat. Forslag til vedtak: Styret tek orienteringa til etterretning. Side 4 av 4

23 Notat Oversikt over aktuelle nye lovar og lovendringar Lov Endringar i pasientrettslova og biobanklova Endring i pasientskadelova Endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven Dato for Kva lova/endringa gjeld kunngjering Nytt kap 4a (helsehjelp og forsking personar utan samtykkekompetanse) skal gjelde frå 1. januar Det er vedteke ein ny erstatningsordning for pasientskader i privat helseteneste. Den nye ordninga tar til å gjelde frå 1. januar Da faller plikten for privat helsepersonell til å tekne privat forsikring etter helsepersonellova bort. Privat helsepersonell får i staden plikt til å melde frå om si verksemd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og betale tilskot til NPE Endringar om ferieavvikling,skal gjelde frå 1. januar 2009 Oversikt over myndigheitskrav frå Helse- og omsorgsdepartementet i perioden Myndigheitskrav Dato Kva saka gjeld Enkeltoppgjer for pasienttransport lokalisering av nasjonal eining Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at den nasjonale eininga for enkeltoppgjer for pasienttransport skal lokaliserast til Skien. Samtidig er klausulen om at det skal vere ein administrasjonsstad for Helse Sør-Aust RHF i Skien oppheva. Side 1 av 1

24 Sak til styremøtet Saksnr. 95/08 Budsjett 2009 Møtedato: 19. desember 2008 Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Dato. framstilling: 11.desember 2008 Vedlegg: Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Budsjettforslag 2009 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Saksframstilling Bakgrunn for saka: Viser til tidlegare informasjon om budsjettarbeidet for 2009 i styremøta. Budsjettforslag 2009 er drøfta/informert med dei tillitsvalde og med Arbeidsmiljøutvalet (AMU). Framlegg til vedtak: 1. Styret godkjenner forslag til budsjett for Administrerande direktør har fullmakt til å setje i verk nødvendige tiltak innan gjeldande ramme for å sikre budsjettmålet for Side 1 av 1

25 Budsjettforslag 2009 Helse Fonna HF Budsjett, sak 95/08, styremøte den 19. desember av 12

26 1. Innleiing Helse Fonna HF sitt budsjett for 2009 er utarbeida etter den foreløpige økonomiske ressurstildelinga frå Helse Vest RHF. 2. Budsjettprosessen Budsjettprosessen for budsjett 2009 starta i medio september. Føretaket har lagt opp til ein framdrift i budsjettarbeidet etter vedtatt budsjettkalender. Metoden for budsjetteringa har vært aktivitetsbasert budsjettering. Denne nye metodikken har ført til nokre utfordringar men totalt sett har der vært gode tilbakemeldingar frå organisasjonen. Dei tillitsvalde v/fem mann utvalet har deltatt i drøftingane av budsjettet i føretaksleiinga. Det er halde informasjons og drøftingsmøte med dei tillitsvalde og budsjettutkastet er drøfta i Arbeidsmiljøutvalet. Budsjettet for 2009 blir fremma som eit 0-budsjett i tråd med eigar sine krav. 3. Føresetnader Styret i Helse Vest RHF behandla den 5. november 08 sak 107/08 inntektsfordeling 2009 og resultatkrav Utdrag frå styreprotokoll: Kommentarar: Styret i Helse Vest behandla i møte den 4/ sak 60/08 B Førebels inntektsfordeling 2009 og førebels resultatkrav Førebels inntektsfordeling blei vedtatt allereie før sommaren for å gje helseføretaka eit best mogleg grunnlag for arbeidet med budsjett- og omstillingsprosessane. St.prp. nr. 1 ( ) forslag til statsbudsjett 2009 blei lagt fram den 7. oktober i år. Administrerande direktør legg hermed fram forslag til endeleg inntektsfordeling 2009 og resultatkrav Helseføretaka skal i løpet av desember vedta sine budsjett for Sak om konsernbudsjett 2009 vil bli lagt fram for styret i møte den 4/ Statsbudsjettet vil bli behandla av Stortinget i desember d.å. og Bestilling 2009 frå Helse- og omsorgsdepartementet er forventa å bli oversendt dei regionale helseføretaka i starten av januar Vi må derfor ta atterhald for budsjettmessige konsekvensar som måtte komme som følgje av bestillinga frå HOD og eventuelle endringar i statsbudsjettet under Stortinget si behandling. Den samla inntektsramma bygger på forslag til statsbudsjett 2009 St.prp. nr 1 ( ). Det er lagt inn ein kompensasjon for løns- og prisvekst på 4,4 %. Viktige satsingsområdar er (i mill. kroner): Styrking av sjukehusøkonomien Opptrappingsplan for rusfeltet av 12

27 Omsorgsplan Samhandling og førebygging 95 Vaksine mot livmorhalskreft (HVP) 57 Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 32 Utvida pasientombodsordning 7,5 Sjukehusa sin økonomi blir styrka med totalt kr 6,5 mrd: Det er føreslått endringar i inntektsfordelinga i tråd med Magnussenutvalet si innstilling (NOU 2008: 2) gjennom auka løyving i 2009 og Det inneber at Helse Sør-Aust, som elles ville tapt på omlegginga, ikkje får redusert sine inntekter. I 2009 er det sett av kr 600 mill til innfasing av ny inntektsfordeling Resterande beløp vil bli føreslått tildelt i For Helse Vest utgjer dette ei styrking av basisramma i 2009 på kr 243 mill. Resterande del på kr 257 mill er føreslått tildelt i Vedtak (samrøystes): 1. Fordeling av inntektsramme 2009 på helseføretaka vart vedtatt. Detaljert bestilling blir lagt i bestillardokument 2008 for dei enkelte helseføretaka. Inntektsramma 2008 fordelt pr. helseføretak: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Inntektsramme 2009 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM SUM tildelt inntektsramme 2009 frå RHF Endring av inntektsramma til HF'a som følgje av gjesteapsientoppgjer: Kostnad eksternt gj.pas.oppgjør Fakturering av gjestepasienter andre regioner Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris) Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen ( ) Kostnad rus gjestepasienter Kostnad kjøp av kurdøgnplassar SUM inntektsramme i HF'a Administrerande direktør fekk fullmakt til å føreta endringar og eventuelle korrigeringar innanfor den samla ramma. Administrerande direktør fekk og fullmakt til å fordele på helseføretaka og private ideelle, budsjettpostar som står med samlebeløp i Helse Vest RHF. 3. Resultatkrav for 2009 blir som følgjer: Resultatkrav 2009 Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka HV IKT RHF SUM Resultat Inntektsfordeling Styresaka 107/08 bygger på følgjande: 3 av 12

28 DRG- pris for 2009 blir pr poeng. Ordninga med ISF ordninga ved poliklinisk behandling blir vidareført, pris fastsette til 1.077,- (prisjustert med 8,5 frå 2008) Inntektsmodell i Helse Vest ligg til grunn Prisjustering på 4,4 prosent Aktivitetsvekst på 1,5 %, både innan somatikk, psykiatri og rusvern Økt rammetilskott som resultat av Magnussen-utvalet samt midlar for å møte omstillingsutfordringa, 49,6 mill Økt rammetilskott til pasientbehandling, 20 mill Tilskott til å dekke auka pensjonskostnadar pga nye berekningsreglar er innarbeida Total inntektsramme for Helse Vest er 16,4 milliardar kroner. Inntektsfordeling Helse Helse Helse Helse Helse Vest innanfor inntektsmodell Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Innsatsstyrt finansiering ISF pasienter behandla i andre regionar ISF pasienter behandla for andre regionar Estimat ISF TNF hemmare/ms medisin SUM ISF Inntektsramme Helse Vest RHF Basis somatikk Basis somatikk fordelt etter produksjon Korreksjonslinje interne gjestepasienter Kostnadskomponent, somatikk Basis psykiatri Gjestepasienter rus Kostnadskomponent, psykiatri Ambulanse Stukturtilskot Skjønnstilskudd Langliggare Tilskudd til landsfunksjonar Internt gjestepasientoppgjer Fordelt kapitaltiskot Sum fordelt etter modell Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter faktisk kostnad Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter somatikkmodell Fordeling av midler til dekning av 20 % kostnad gjestepasientar Reduksjon omfordeling i ramme internt gjestepasientoppgjør Endring organisering Sum fordelt etter modell inkl. ekstern gj.pas.oppgjør - inntektsramme fra Helse Vest til av 12

29 Utanfor modellen er det fordelt: Inntektsfordeling Helse Helse Helse Helse Helse Vest Utafor modellen Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Tilskudd i basisramme - Halvering lab/røntgen satsar Kreftplan Kompensasjon for arbeidsgiveravgift Kompensasjon for el-avgift Internt lab/røntgenoppgjer Rusomsorg Tilleggsbevilgning St.prp rusomsorg Gjesteplassar rusområde - fordelt i modellen TNF hemmar TNF hemmar - omfordelt TNF hemmar - raptiva Finansiering av MS-legemidlar ISF finansiering av dyre legemidlar - omlegging til ISF Takstreduksjon lab/røntgen (2008) PET senter Pensjonskostnad (2007) Pensjon ny veileder (2009) Styrking av inntektsramma fordelt etter nøkkel for kapitaltilskot Ekstraløyving st.prp. 44 (2007) Ekstraløyving aktivitetsvekst 2008 (fordelt etter sum inntektsmodell) Inntektssystem 2009 (Magnussen utvalg) - fordelt Aktivitetsvekst etter sum inntektsmodell 2009 (fordelt etter sum inntektsmodell) Økt basisbevilgning - letta omstilling (fordelt etter sum inntektsmodell) Økt egenandel pasienttransport Økt egenandel opptrening Trekk fordelast seinare - Økt egenandel somatisk poliklinikk Trekk fordelast seinare - Økt gebyr ikke-fremmøtt Trekk fordelast seinare - Særskilte tildelinger "Mor og Barn" prosjekt Øremerket tilskudd - Opptrappingsplan psykiatri Opptrappingsplan psykiatri Opptrappingsplan psykiatri Opptrappingsplan psykiatri Opptrappingsplan psykiatri Tilskot til utdanning Kompetansesentre: Regionale kompetansesentre Nasjonale med. komp. Sentre Syketransport Tilstedevakt - beredskap Solabasen og Florø Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress Insulinpumper Tilskot til farmasøytisk rådgivning (jfr. brev av ) Dyrare legemiddel Lassatjern behandlingsheim overf. frå RHF Uttrekk frå Jæren DPS - overført Sola DPS (fordeles i systemet) Utanlandsbehanlingar - overf. frå RHF SUM tildelt inntektsramme 2009 frå RHF Endring av inntektsramma til HF'a som følgje av gjesteapsientoppgjer: Kostnad eksternt gj.pas.oppgjør Fakturering av gjestepasienter andre regioner Fakturering av interne gjesstepasienter (20% fortløpende fakturering) Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris) Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen ( ) Kostnad rus gjestepasienter Kostnad kjøp av kurdøgnplassar SUM inntektsramme i HF'a av 12

30 Samla tildeling vert: Helse Helse Helse Helse SUM Inntektsramme Stavanger Fonna Bergen Førde SUM Inntektsramme Inntektsramme 2008 (RNB) Vekst Vekst i % 8,4 % 8,2 % 7,1 % 6,9 % 7,6 % Endring i inntektsramme ut over deflator på 4,4% Endring i % 4,0 % 3,8 % 2,7 % 2,5 % 3,2 % Krav til forbetring av resultatkravet frå Endring inntektsramma korrigert for resultatkrav Endring i % 3,2 % 2,9 % 1,9 % -0,8 % 2,0 % Andre forhold: Estimat på renteeffekt av løysinga på pensjon Resultatkrav Vekst inntektsramme korr. for res.krav Endring i % 3,3 % 3,0 % 2,0 % 1,9 % Nye og endra oppgåver i 2009 Bestillinga 2009 frå Helse og omsorgsdepartementet er forventa oversendt Helse Vest RHF i januar Den endelege bestillinga for 2009 for Helse Fonna HF vil ikkje væra klar før i februar Føretaket må venta på styringsdokumentet frå Helse Vest RHF før ein endeleg veit kva nye oppgåver som vil koma i Helse Fonna HF planlegg ein oppstart på ein legebemanna bil frå Ut frå noverande tildeling finn ikkje føretaket rom for å trappe opp rehabilitering, men vi vonar å få ein del av ein tildeling av Helse Vest innan nye rehabiliteringsmidlar som samla sett utgjer 35 MNOK. Føretaket vil nytta desse midlane til ein vidare oppbygging av rehabilitering. Aktivitet og behandling Tabell nedanfor gir oversikt på utvikling av vår aktivitet frå 2007, 2008 og budsjettetforslag for Somatikk Produksjon Budsjett Prognose Budsjett Sykehusopphold Dagbehandling/dagkirurgi DRG-poeng Polikliniske konsultasjoner av 12

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2009-12-16 Møtestad: Jonas Lies gate 10, 5529 Haugesund Til stades: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle, Anna Rød Nyland, Pål Mitdbø,

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06.

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2007 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008 Styresak 061/07 B Styremøte

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.12.15 Kl. 09.00 13.00 Møtestad: Møterom føretaksleiing 6.etg.Haugesund sjukehus Deltakarar frå styret Til stede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Hilde

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 29.04.16, Kl.09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF. Styresak 061/04 B Styremøte

Styresak. Terje Arne Krokvik Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF. Styresak 061/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 26.08.2004 Saksbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF Styresak 061/04 B Styremøte 09.09.2004

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: 27.04.2017, kl. 12.15 14.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.13 kl. 09.30 14.00 Møtestad: Kommunehuset Utsira Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 25.05.2011 kl. 12.00 17.00 Møtestad: Valen sjukehus, Gamle kantine Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Toralv Mikkelsen Inge Reidar

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 28.03.2012 kl. 10.00 til kl. 16.00 Møtestad: Clarion Collection Hotel Amanda Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.2012 kl. 14.00 18.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. MØTETIDSPUNKT: 29.01.16, Kl. 09.00-13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.03.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Vest DATO: 06.12.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Inntektsfordeling 2017 - budsjettavtale ARKIVSAK: 2016/3149 STYRESAK:

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Inntektene til helseføretaka blir justert med følgjande beløp i heile tusen kroner:

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Inntektene til helseføretaka blir justert med følgjande beløp i heile tusen kroner: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Revidert nasjonalbudsjett 2016 ARKIVSAK: 2015/2397 STYRESAK: 0076/16 STYREMØTE: 20.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 19.12.16 kl. 09.00-13.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Oppfølging budsjett 2016

Oppfølging budsjett 2016 Saksframlegg Oppfølging budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/04 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. januar 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/373 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF Tid: 7. juni 2007, kl. 9.00-12.10 Stad: Haukeland Universitetssjukehus, Personalkantina, møterom Ulriken Frå styret: Ranveig Frøiland, styreleiar Mabel Wiik Kari

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer