Forprosjektrapport. Automatisering av lukestyring. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. HO2-300.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektrapport. Automatisering av lukestyring. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. HO2-300."

Transkript

1 Forprosjektrapport Automatisering av lukestyring Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. HO V2013 Vidar Holme Frode Drægebø Marius Kjellevold Prosjektnettstad:

2 1. Referanseside TITTEL: Forprosjektrapport RAPPORTNR. DATO HiSF-AIN, HO2-300 Vår 2013 Revisjon. C PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Automatisering av lukestyring Open 22 FORFATTARAR Vidar Holme - Prosjektleiar Frode Drægebø Marius Kjellevold STYRINGSGRUPPE Joar Sande - Prosjektansvarlig Jan Arve Heimseter SFE Produksjon RETTLEIARAR Joar Sande - Prosjektansvarlig Marcin Fojcik - Rettleiar SFE Produksjon - Rettleiar. OPPDRAGSGJEVAR SFE PRODUKSJON SAMANDRAG Prosjektet er bacheloroppgåva vår som tredje års studentar ved HiSF-AIN (Høgskulen i Sogn og Fjordane - avdeling for ingeniørfag). Prosjektoppgåva går ut på å lage PLS-program for automatisering damluka ved Trysilfossen kraftstasjon, og teste dette ved hjelp av datasimulering. Trysilfossen er eit Elvekraftverk og i den samanhengen er det montert ei damluke i elva. Denne damluka er per i dag styrt av ei automatisering som er levert av ABB, men SFE Produksjon er ikkje fornøgde med denne automatiseringa. Vi i studentgruppa har fått løyve av SFE produksjon til og sjå om vi kan lage ei ny automatisert styring av damluka. EMNEORD PLS, lukestyring, kraftstasjon, labview, simulink, datamodell Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 1 av 21

3 Innhald 1. Referanseside Samandrag Innleiing Organisering Oppdragsgjevar Styringsgruppa Rettleiarar Prosjektgruppa Arbeidsmetode Problemstilling Om Trysilfossen Problemstilling Avgrensingar Val av løysingar Val av modellerings verktøy Val av PLS Funksjonsbeskriving Prosjektadministrasjon Framdriftsplan Milepælar Ressursar Tidsbruk Økonomisk Møte Dokumentstyring Nettside Miljø Mål Hovudmål Delmål Budsjett Referanselister Kjelde Publisert kjelde materiale: Upublisert kjelde materiale: Vedlegg Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 2 av 21

4 11.1 Vedlegg. 1 Manøvreringsreglement Vedlegg 2 - Møteplan Vedlegg 3 Framdriftsplan Vedlegg 4 Kopi av avtale med SFE Produksjon Bildeliste: Bilde. 1 - Viser transport av luka i Bilde. 2 - Viser Klypet ovanfor Trysilfossen før utbygging... 8 Bilde. 3 - Damluka pr. i dag... 8 Bilde. 4 - viser damluka ved normal høg vasstand... 9 Bilde. 5 - Siemens ET200S PLS Bilde. 6 - viser eit utsnitt av nettsida Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 3 av 21

5 2. Samandrag Prosjektet er bacheloroppgåva vår som tredje års studentar ved HiSF-AIN (Høgskulen i Sogn og Fjordane - avdeling for ingeniørfag). Prosjektoppgåva går ut på å automatisere damluka ved Trysilfossen kraftstasjon. Trysilfossen kraftstasjon er eigd av Gloppen kommune, men Sogn og Fjordane Energi leiger og driftar Trysilfossen kraftstasjon per i dag. Kraftstasjonen vart sett i drift i åra , og har ein samla installert effektproduksjon på 3000kW, effekten er fordelt på ei maskin på 2000kW og ei 1000kW. Maskinene og installasjonen i stasjonen har gjennomgått nokre oppdateringar sidan starten, men det er stort sett mindre fornyingar som er vorte gjort. Trysilfossen er eit Elvekraftverk og i den samanhengen er det montert ei damluke i elva. Denne damluka er per i dag styrt av ei automatisering som er levert av ABB, men SFE Produksjon er ikkje fornøgde med denne automatiseringa. Vi i studentgruppa har fått løyve av SFE produksjon til og sjå om vi kan lage ei ny automatisert styring av damluka. Damluka er ein komponent som er plassert i elva for og halde på vatnet, slik at ein enklare kan nytte vatnet til kraftproduksjon. Damluka er plassert i klypet rett ovanfor brua i Ryssdalen, og er 14 meter brei og 6 meter høg. I dette prosjektet vil vi jobbe med å utarbeide ei fullstendig funksjonsbeskriving av det automatiserte systemet, for damluka med omsyn til manureringsreglementet, og å programmere ein PLS som kan regulere damluka utifrå ovanfor nemnde funksjonsbeskriving. Bilde. 1 - Viser transport av luka i 1979 Vi har oppretta ei nettside til prosjektet. På nettsida vil ein finne nyhende, dokument og bilete frå prosjektet. Til og halde oversikt over framdrifta i prosjektet har vi laga ein framdriftsplan med milepælar, timeliste og gannt-skjema i Excel. For og halde orden i alle dokument og filer til prosjektet har gruppa oppretta ein Dropbox konto med mapper som inneheld alle dokumenta til prosjektet. Prosjektgruppa har laga ein møteplan som legg opp til å ha møte minst ein gong i veka for å planlegge og halde orden på framdrifta i prosjektet. Kvar fjortande dag er det lagt opp til statusmøte med styringsgruppa til prosjektet. I forkant av møta vert det av prosjektleder sendt ut møteinkalling til kvar av deltakarane pr. e-post. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 4 av 21

6 3. Innleiing I siste semesteret av ingeniørutdanninga skal alle gjennomføre eit hovudprosjekt eller ei bachelor-oppgåve. Det omfattar 20 studiepoeng og blir normalt gjennomført i grupper på 2 til 4 studentar, alt etter storleiken på prosjekta. Prosjektet skal vere praktisk og det blir lagt opp til samarbeid med lokale verksemder. Det skal helst vere eit utviklings-/ forskingsprosjekt der gruppa sjølv skal ende opp med eit fysisk produkt. Gruppesamarbeid, dokumentasjon og kvalitetssikring av resultatet blir lagt stor vekt på. Elles omfattar prosjektet planlegging, kostnadsoverslag, tileigning av kunnskap, prosjektering, undersøkingar og sjølve utviklinga av produktet. Prosjektgruppa vår består av Vidar Holme, Frode Drægebø og Marius Kjellevold. Vi har gjennom SFE Produksjon fått noko vi trur er eit passande prosjekt. SFE Produksjon har, som verksemd i Sogn og Fjordane, sakt seg villige til at vi som studentar kan prøve å automatisere lukestyringa ved Trysilfossen kraftstasjon. Styringsgruppa består av Prosjektansvarleg Joar Sande, Prosjektleiar Vidar Holme og representant frå oppdragsgjevar er Jan Arve Heimsæter. Styringsgruppa har godkjent dette som eit hovudprosjekt, med tanke på omfang og relevansen til utdanninga. Vi trur dette blir eit spennande prosjekt der vi både får bruke ein del av kunnskapen vi har tileigna oss ved HiSF og i stor grad får nye utfordringar i prosjektet. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 5 av 21

7 4. Organisering Oppdragsgjevar SFE Produksjon Styringsgruppe Jan Arve Heimsæter Joar Sande SFE Produksjon HiSF Rettleiara Joar Sande HiSF Marcin Andrzej Fojcik HiSF Olav Sande Goodtech Projects Personell ved SFE Produksjon SFE Prosjektgruppe Vidar Holme Frode Drægebø Marius Kjellevold Prosjektleiar Nettansvarlig 4.1 Oppdragsgjevar Selskapet SFE Produksjon er eit heileigd dotterselskap i SFE-konsernet[1]. I SFE Produksjon føregår all teknisk aktivitet knytt til kraftproduksjon i konsernet. Selskapet står for teknisk drift og vedlikehald av konsernet sine 13 kraftstasjonar i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, 3 kraftstasjonar leigd av Gloppen kommune. SFE Produksjon har 35 % medeigardel i Leirdøla kraftverk. I tillegg tilbyr SFE Produksjon tekniske driftstenester til eigarar av småkraftverk i regionen. Alle kraftstasjonane i SFE Produksjon er basert på rein fornybar energi, og mange av stasjonane er også sertifisert som "grøn energi". Total produksjon i kraftstasjonane i selskapet er nær millionar kwh, det utgjer om lag 1 % av normalforbruket i Noreg. SFE Produksjon har også eit utbyggingsmiljø som står for planlegging og utføring av rehabiliteringsprosjekta i våre vasskraftanlegg. Utbyggingsmiljøet driv også planlegging av SFE sine eigne nye utbyggingsprosjekt innan vasskraft og leverer planleggingstenester til grunneigarar som ønskjer å bygge ut småkraftverk. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 6 av 21

8 SFE Produksjon omset både konsernet sin eigen kraftproduksjonen og kraftproduksjon frå andre selskap/småkraftverk. Selskapet omset også konsesjonskraft på vegne av fylkeskommunen. 4.2 Styringsgruppa Styringsgruppa har det overordna ansvaret, og er det organet som tar dei viktige avgjerdene i prosjektet. Gruppa består av prosjektansvarlig Joar Sande og Jan Arve Heimsæter som representant for oppdragsgjevar, SFE Produksjon. 4.3 Rettleiarar Vi har fått ei munnleg avtale med Joar Sande og Marchin Foujek ved HiSF, og Technical Director Olav Sande ved Goodtech Projects & Service AS, om og vere rettleiarar i dette prosjektarbeidet. Studentgruppa vil også rådføre seg med ingeniørar og fagpersonell ved SFE undervegs. 4.4 Prosjektgruppa Prosjektgruppa består av tre avgangsstudentar ved HiSF-AIN våren Vidar Holme er gruppas prosjektleiar, kontaktperson og har ansvar for at arbeidsoppgåvene vert fordelt mellom medlemmane, kalle inn til møter og skrive referat, og å syte for at ein held framdrift etter oppsett plan. Frode Drægebø har ansvar for å designe nettsida og sørgje for at nettsida til prosjektet er oppdatert. Han har også ansvaret for publisering av bilder, nyheiter og produserte dokument. Marius Kjellevold er gruppa si dokumentansvarlig, han har ansvaret for at gruppa produserer dei rette dokumenta til rett tid. 4.5 Arbeidsmetode Hovudsakleg vil problematikken og utfordringane som studentane vil står overfor verte løyst i gruppearbeid på skulen. Det vil også verte lagt opp til og utført arbeid i samarbeid ingeniørar ved SFE Produksjon, på SFE sit hovudkontor Strandtun og i Trysilfossen, både enkeltvis og i gruppe. Dette vil verte avtalt med dei involverte seinare. Med rapportskrivinga vil studentane arbeide sjølvstendig med å skrive enkelt emne i rapporten, men når rapporten skal settast i saman vil det verte lagt opp til gruppearbeid på skulen. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 7 av 21

9 5. Problemstilling 5.1 Om Trysilfossen I samband med Gloppen Elektrisitetsverk si utviding av kraftstasjonen i Eidsfossen i 1967, kravde Vassdragsvesenet (NVE) at GEV måtte byggje ein meir permanent dam for regulering av Breimsvatnet[2]. GEV såg då på fleire alternativ, men kom fram til at å plassere reguleringsdammen i Klypet ovanfor Trysilfossen. Det var planlagt at damluka, under normale driftstilhøve, skulle fjernstyrast frå kraftstasjonen. Opninga av luka skulle verte styrt av impulsar frå vasshøgda i inntaksbassenget[2]. I 1978 tok GEV til å bygge reguleringsdam ovanfor Trysilfossen. Planane gjekk ut på å installere to maskiner, ei på 1000 kw og ei på 2000 kw. Det å byggje ut for å nytte alt vatnet i sommarmånadane og flomtoppar såg dei som lite lønsamt. Generatorane er asynkrongeneratorar, det vil seie at generatorane treng spenning frå nettet (annan kraftstasjon) for å kunne produsere kraft. 5.2 Problemstilling Bilde. 2 - Viser Klypet ovanfor Trysilfossen før utbygging Damlukereguleringa i Trysilfossen kraftstasjon er i dag delvis automatisert[i]. Det vil seie at det ikkje er automatisk regulering av luka for å sikre naturleg vassføring i undervatn men om ei, eller fleire maskiner fell av nettet, opnar luka automatisk. Formålet med lukestyringa er å sikre jamn vassføring, uavhengig av kva last dei to maskinene i kraftstasjonen måtte ha. I dag fungerer ikkje dette systemet Bilde. 3 - Damluka pr. i dag optimalt, og SFE ynskjer ei ny, heilautomatisert regulering/styring av damluka. Det vil seie at automatiseringssystemet sørgjer for at nivået i undervatn alltid er optimalt i samhøva med konsesjonen. Sjå vedlegg 1, kopi av manøvreringsreglement.., punkt 1 og 2. Scenario ved feil ved damluka Viss maskinene ved stasjonen av ein eller annan grunn skulle stoppe, skal damluka opne og sleppe gjennom vassmengd tilsvarande det som gjekk gjennom stasjonen. Når vassføringa er lita og damluka ikkje opnar, kan ein stå i fare for å tørrlegge elva på nedsida av stasjonen. Det Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 8 av 21

10 vil vere ein lite ønskt situasjon, sidan det biologiske mangfaldet kan verte skada. Situasjonen er ikkje betre ved stor vassføring dersom luka skulle opne utan at stasjonen har stoppa. Då vil vassføringa på nedsida av stasjonen verta veldig stor, noko som fører til farlege situasjonar for personar og skade på eigedomar på nedsida av stasjonen. Bilde. 4 - viser damluka ved normal høg vasstand Kontaktperson for gruppa ved SFE produksjon er Fagleiar Automasjon: Jan Arve Heimsæter. 5.3 Avgrensingar I løpet av dette prosjektet vil det ikkje bli montert utstyr inn i kraftstasjonen. Det vil heller ikkje bli gjort endringar på dagens anlegg og dokumentasjonen for dette. Løysingsforslaget vi leverar vert ikkje testa fysisk på damluka, men ved datasimulering på skulen. Dokumentasjonen vi produserer blir i henhold til modellen vi lager, og må vidareutviklas for å kunne implementeras i dagens anlegg. 5.4 Val av løysingar Studentgruppa vil i dette prosjektet lage ei automatisert løysing for regulering av sjølve damluka ved Trysilfossen kraftstasjon. Som nemnt ovanfor vil løysinga ikkje innebere ei fullstendig regulering av maskinene i kraftstasjonen, men kun damluka. Kriteria som vil styre opninga på luka er vassføringa i vassdraget og nivået i undervatn. I og med at vi ikkje vil teste automatiseringa på sjølve damluka vil vi lage ein datamodell av luka. Vi har vurdert tre forskjellige løysingar til å lage denne modellen Val av modellerings verktøy Labview er eit visuelt programmerings og simuleringsprogram. Her nyttar ein ferdig laga blokker til å bygge opp ein simulasjon. I programmet kan vi lage fine grafiske presentasjonar av systemet vi lagar modell av. For å nytte Labview til å lage modellen er vi avhengige av å ha ein fysisk PLS på plass for og køyre simuleringa. Simulink (Matlab) har mange av dei same eigenskapane som Labview. I tillegg fins det ferdig laga bibliotek for waterflow som vi kunne nytta i modellen vår. Ei ulempe er at dette må kjøpast utanom programmet. Også i Simulink er vi avhengige av å ha ein fysisk PLS på plass for og køyre simuleringa. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 9 av 21

11 WinCC flex Runtime er ein software nytta til programmering av Siemens PLS-ar. Her er det og mogleg å modellere eit fysisk system. Fordelen med denne løysinga er at vi kan starte med modellering og programmering av PLS utan å ha ein fysisk PLS tilstade. Programmet kan vise fine grafisk presentasjonar av det modellerte systemet. Dette programmet har vi frå tidligare fag på skulen. I tillegg har vi betre føresetnader til å få god rettleiing frå Olav Sande. Vi har valt å gå for dette programmet til å lage modell av systemet samt til programmering av PLS Val av PLS Tidleg i planleggings fasen vart det vurdert og enten nytte ein PLS frå Unitronics eller frå Mitsubishi. Dette fordi SFE nyttar Unitronics ein god del pr. i dag, samtidig som ei ytra ønskje om å prøve ut ein PLS frå Mitsubishi. Programmeringa av PLS vil foregå i høgnivå språk. Det vert derfor mulig å konvertere det ferdige programmet til bruk på PLS-ar av andre fabrikat enn akkurat den typen vi har valt å bruke. Sidan vi har bestemt oss for å nytte WinCC til å modellere systemet vart det naturleg og velje ein Siemens PLS av typen ET200S CPU. Denne skal HiSF kjøpe inn til å nytte i lab-arbeid på skulen. Det vert derfor ikkje nødvendig for SFE å kjøpe inn PLS einskilde for dette prosjektet. På grunn av valet av modelleringsverktøy er det heller ikkje kritisk for framdrifta i prosjektet at vi får denne PLS-en i ein tidleg fase av arbeidet. Prosjektet vil ha dokumentasjon på PLS programmet, koplingsskjema over inngangar og utgangar som kan nyttast på det eksisterande anlegget. Bilde. 5 - Siemens ET200S PLS 5.5 Funksjonsbeskriving Den automatiserte løysinga vil i all hovudsak ha to hovudfunksjonar, ein auto- og ein manuellfunksjon. Autofunksjonen vil regulere luka i henhold til kriterier gitt i manuvreringsreglementet, også kalla konsesjon. Den manuelle funksjonen vil fungere slik at ein kan regulere opninga på luka manuelt i stasjonen og eller fjernbetjent frå SFE sin driftsentral på Strandtun. Ein av dei viktigaste funksjonane til den automatiserte styringa for damluka er å sikre at vassføring i elva nedanfor kraftstasjonen er så tilnærma normal som mogeleg. Dette for å ikkje øydelegge for det biologiske mangfalde i vassdraget. Samtidig skal vassnivået i Breimsvatnet, ovanfor stasjonen, berre reguleras mellom 0 og 1,8 meter. Vidare skal man i tida frå vårflaumen byrjar men seinast frå 1. mai 1. oktober manøvrerere dammen så vidt råd er, slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til kvar tid ligg så nær tilhøva som ville vore utan regulering, som mulig. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 10 av 21

12 6 Prosjektadministrasjon 6.1 Framdriftsplan Første del av hovudprosjekt perioden vil gå med til og kartleggje Trysilfossen som eit system. Dette med tanke på å lage ei funksjonsbeskriving. Etter denne kartleggingsfasen startar vi med å bygge opp eit simulert system ved hjelp av programmet Labview. Etter simulering av systemet er ferdig oppbygd skal vi opprette kommunikasjon mellom det simulerte systemet og PLS-en, med påfølgjande programmering av denne. Siste del av den praktiske gjennomføringa vert å teste at PLS programmet regulera slik det skal og evt. nytte tid til feilretting av programvara. For halde oversikt over framdrifta i prosjektet har vi laga eit Gannt-skjema i Excel. For detaljert framdriftsplan, sjå vedlegg Milepælar 24.jan 15.feb Forprosjekt 327,00 43,00 10.feb 20.feb Ajourføring av nettside 6,00 34,00 24.jan 15.feb Administrative oppgaver 50,00 0,00 24.jan 13.feb Utarbeide forprosjektrapport 30,00 5,00 24.jan 10.mar Dokumentasjon 100,00 0,00 24.jan 01.feb Utarbeiding av nettside 30,00 0,00 Balanse Forprosjekt 284, Hovedprosjekt 1119,00 0, Lage datamodell 60,00 0, Sette opp kommunikasjon 50,00 0, Midtvegspresentasjon 9,00 9, Programmere PLS 150,00 0, Testing og feilretting 300,00 0, Administrative oppgaver 100,00 0, Utarbeiding av sluttrapport 300,00 0, Ajourføring av nettside 100,00 0, Dokumentasjon 50,00 0,00 Balanse hovuddel 1119, Ressursar Tre avgangs studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. To rettleiarar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. Ein rettleiar frå Goodtech Projects & Service AS, avdeling i Førde. Rettleiarar ved SFE Produksjon. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 11 av 21

13 6.2.1 Tidsbruk Kvar student skal bruke ca. 500 timar på dette prosjektet. For og halde oversikt over tidsbruken har vi laga eit oppsett i Excel, med eit ark der gruppemedlem førar logg over arbeidet sitt. Eit anna ark held oversikt over framdrifta i prosjektet (gannt skjema). Timane eit gruppemedlem registrerar i loggen sin vert vidareført til framdrifts oversikta Økonomisk I utgangspunktet sa SFE Produksjon seg villige til å kjøpe inn PLS og eventuelt nødvendige sensorar, men med den fortettinga at SFE Produksjon eig dette utstyret etter avslutta prosjektoppgåve. Sjå Vedlegg 4 Kopi av avtale med SFE Produksjon. I og med at HiSF skal kjøpe inn ein PLS til bruk i laberatorie arbeid på Høgskulen Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag i Førde, vil vi i dette prosjektet nytte denne PLSen. SFE treng derfor i dette prosjektet ikkje å finansiere PLS og sensorar. SFE produksjon har også sakt seg villige til å dekke eventuelle reiseutgifter som måtte komme i samband prosjektarbeidet. Vi vil undervegs vurdere behovet for å dekke reisekostnader. 6.3 Møte Vi har laga ein møteplan, der vi har lagt møte med styringsgruppa til annankvar torsdag klokka 12:30. Det vil verta sendt ut innkalling til alle i styringsgruppa i forkant av møta i styringsgruppa. Innkallinga vil verte sendt ut på e-post. Møta i styringsgruppa vil verte haldne på eit grupperom på HiSF, fortrinnsvis grupperommet Torsheim, men dette vil verte opplyst om på innkallinga. Prosjektgruppa har som mål å møte fast på torsdag og fredagar, for ei oppsummering av veka og planlegge neste veke. Prosjektleiar kallar inn til møta og skriv referat frå dei. Sjå vedlegg Møteplan 6.4 Dokumentstyring Vi har valt å nytte Dropbox for å samle og dele alle dokumenta. Dropbox støttar alle slags filtypar og Dropbox-mappene på datamaskinene vert automatisk synkronisert når noko nytt vert lagra. På denne måten veit vi alltid at alle gruppemedlemmene har dei sist oppdaterte dokumentene på sin egen maskin. Ein faktor å ta høgde for når vi nyttar Dropbox som lagringsstad er faren for at gruppemedlemmer kan jobbe på same dokument til same tid og dermed kan det oppstå konflikt ved lagring. Løysinga vi har funne på dette er å bruke Google docs til rapportskrivinga. I Google docs kan fleire jobbe samtidig i same dokumenta, og vi ser endringane dei andre i gruppa gjør i sanntid. Google docs er ikkje 100% kompatibelt med MS Word. Løysinga på dette er å kun bruke rein tekst i versjonen vi jobbar på i Google docs. Når rapporten er ferdig kopierer vi den over i MS Word og legg til bilder, topp og botntekst, og den formateringa vi måtte ønskje. Dokument som vert ofte brukt (t.d møteinnkalling og liknande) er det oppretta mal for. Til å lage oversikt over framdriftsplan har vi nytta Excel. Vi valte dette ovanfor MS Project. Dette lettar administrering av framdriftsplanen, fordi alle i prosjektgruppa har Excel på sine Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 12 av 21

14 private maskiner (MS Project har ein kostbar lisens). Excel -arket med gannt-skjema, timelister, milepælar med meir ligg i dropboks-mappa slik at alle kan sjå den og skrive i den. Til vår bruk fant vi at det var tilstrekkeleg å bruke Excel for å lage gannt-skjema, timelister og andre dokumenter som trengs i prosjektsammenheng. 6.5 Nettside I forbindelse med hovudprosjektet skal det opprettast ei nettside som skal ligge på skulens server. Vi fikk tilsendt brukarnavn, passord og en lenkje til området vårt på serveren frå Knut Erling Øien ved HiSF Sogndal. Sidan ingen på prosjektgruppa har tidlegare erfaring med å lage nettsider, og med begrensa informasjon frå skulen, vart det mykje søking på nett for å finne ut korleis ting skulle gjerast. Det første som måtte gjerast var å få kontakt med serveren. Her brukte vi først eit program frå Adobe som heiter Dreamweaver. Med dette lagde vi ei enkel nettside ved hjelp av html koding. Denne metoden er enkel dersom man skal lage ei enkel nettside, men det blir fort mykje koding når man skal lage nettsida avansert og bra. Dreamweaver kan kommunisere direkte med server for opplasting av filer. Sidan det ikkje er webdesign og koding prosjektet går ut på ønska vi ei enkel og rask løysing, og bestemte oss for å prøve Wordpress. Wordpress er eit gratis publiseringsverktøy skrevet i PHP og som nyttar seg av ein SQL database. Wordpress inneheld ferdige løysingar og ein kan velge mellom over 2400 themes og 7000 plugins slik at ein kan lage flotte nettsider med et minimum av programmeringskunnskapar. Wordpress eignar seg godt til blogging og liknande. Noko som passa oss bra, i og med at vi ønska å lage ein enkel newsfeed der vi skal ha mogelegheit til å publisere oppdateringar undervegs i prosjektet, samt å fortelle litt om oss sjølve og legge ut rapportar og liknande. For å få wordpress installert på skulen sin server treng ein FTP-klient som støtter SFTP protokollen (Secure File Transfer Protocol), og det må opprettast en SQL database på serveren. Etter litt om og men og søk på nettet landa vi på ein klient som heiter Filezilla. Med Filezilla lasta vi wordpressfilene, som vi hadde henta på nett, opp på vårt område på serveren. Vi oppretta ein SQL database, installerte Wordpress og fekk nettsida til å fungere. Nettsida brukast til å presentere oss sjølv og prosjektet, samt legge ut nyhende, bileter og dokument frå prosjektarbeidet. Nettsida er ein plass der bedrifta, rettleiarar og andre interesserte kan følgje med undervegs i prosjektet. Adressa til sida er Bilde. 6 - viser eit utsnitt av nettsida Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 13 av 21

15 7 Miljø Ein av dei viktigaste funksjonane til den automatiserte styringa for damluka er å sikre at vassføring i elva nedanfor kraftstasjonen er så tilnærma normal som mogeleg. Dette for å ikkje øydeleggje for det biologiske mangfalde i vassdraget. Ved regulering av vassdrag i Noreg er det Noregs Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) som er den etaten som set retningslinjene for reguleringa. NVE har som agenda å fremje ei samfunnsmessig og forsvarleg utnytting av vassdraga og grunnvatn[4]. Og når NVE gjer konsesjon er det med omsyn til eit stort mangfald i naturtypar der elvar og vatn er viktige, både med omsyn til biomangfald, geomangfald og landskap. Bunndyr utgjør et viktig næringspotensial for fisker, fugler og voksne insekter i alle vassdrag, men de er også en meget viktig sunnhetsindikator på vassdraget[5]. Bunndyrenes sammensetning avspeiler forholdene i et vassdrag over tid, både det biologiske mangfoldet og den økologiske tilstanden. Man kan enkelt si at dersom det er dårlig stelt med bunndyrene i et vassdrag, så er det dårlig stelt med livet ellers i vassdraget. Tekst: biolog Solveig Ravnum, ØKOKRIM Ei god og balansert forvaltning av vassdragsnaturen forutsetter en god balanse mellom inngrep og vern, der en tar omsyn til både de enkelte elementer og det heilskapande vassdragsmiljøet. Gjennom ei automatisering av lukestyringa vil miljøet i og langs med vassdraget verte betre ivaretatt. Miljø gevinsten ved å ha ei sikker automatisering av lukestyringa vil vere, med en større grad av sikkerhet, å kunne oppretthalde det biologiske mangfalde i elva på nedsida av kraftstasjonen. Konsekvensen av å tørrlegge elva på nedsida av kraftstasjonen kan verte stor for fisk og anna levande organismar i og rundt vassdraget. 8 Mål 8.1 Hovudmål Hovudmålet for dette prosjektet er å lage eit program som automatiserer styring av damluka ved Trysilfossen kraftstasjon, og sette opp dette på en PLS. 8.2 Delmål Kartlegge Trysilfossen som komplett system (funksjonsbeskriving) Lage modell av Trysilfossen Kommunikasjon à mellom modell og PLS Programmere PLS Teste program Prosjektrapport og dokumentasjon Internettside Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 14 av 21

16 9 Budsjett Kjøp av PLS med IO kort, betalt av HiSF: ca kr Reiseutgifter Førde Sandane betalt av SFE: ca kr Totalt: kr SFE produksjon dekker eventuelle reiseutgifter prosjektgruppa måtte ha i forbindelse med prosjektarbeidet. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 15 av 21

17 10 Referanselister 10.1 Kjelde Publisert kjelde materiale: 1. Publisert på internett. (Lesedato: ) 2. Hole, Sverre (1991): Gloppen Elektrisitetsverk 75, Solglimt trykkeri A/S. Sandane 3. Søreide, Kristen (1967): Gloppen Elektrisitetsverk 50 år, Solglimt Trykkeri AS. Sandane 4. Pulisert på internett. (Lesedato: ) 5. Publisert på internett. Ravnum, Solveig: Biologen har ordet: Bunndyr- en sunnhetsindikator for våre vassdrag, Upublisert kjelde materiale: I denne lista henviser vi til munnlege kjelder, og teikningar. I. Heimsæter, Jan Arve (2012). Fagleiar Automasjon, SFE produksjon. II. III. IV. Helgheim, Frode (2012). Maskinist, SFE produksjon. Aardal, Odmund (2012). Maskinist, SFE produksjon. Helgheim, Ole Jakob (2012). Maskinist, SFE produksjon. V. Skauset, Helge (2012). Montør, SFE nett. VI. VII. VIII. IX. Rygg, Olav Petter (2012). Automation ingeniør, SFE Produksjon. Gloppen Elektrisitetsverk (ukjent): Vannst. måling underv,lukestill. Trysilfoss Breimsvatn, SFE, Ukjent ABB (2000): RTU 211 Vedlikehold og Drift, ABB, Ukjent Martinsen, Dagfin (2004). Reiserapport, ABB, Ukjent X. Martinsen, Dagfin ( ). Reiserapport, ABB, Ukjent Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 16 av 21

18 11 Vedlegg 11.1 Vedlegg. 1 Manøvreringsreglement Arkiv: Utarbeidd av: Godkjendt av: Revidert dato: Docs # v2 Kari Gimmestad Ola Lingaas Tormunn Skarstad KSS-MANØVRERINGSREGLEMENT FOR BREIMSVATNET/TRYSILFOSSEN BREIMSVASSDRAGET Ved Kgl.res av 16. februar 1979 er det fastsett nytt manøvreringsreglement for regulering av Breimsvatnet. (Oversendt i brev av frå OED, der departementet m.a. skriv: Det nye reglementet er tilpasset de forhold som vil råde ved den nye dammen med klappeluke. Videre er det nye reglementet utformet slik at det også kan gjelde dersom det blir bygget et nytt kraftverk i Trysilfossen. Det er vidare føresett at regulanten dekkjer kostnadene til forlenging av laksetrappa og at regulanten manøvrerer luka for laksetrappen til riktig stilling ved endring i vannstandsforholdene.) I brev av 1987 frå NVE ble manøvreringsreglementet endra etter ønske frå Gloppen Elektrisitetsverk. Avsnitt 3 i pkt. 2, som omhandlar nedlegging av luka, er teke ut. Ved kgl.res. av 20. november 1997 har Sogn og Fjordane Energiverk AS fått tillatelse til erverv av bruksrett til fallrettane og tillatelse til å overta reguleringskonsesjonen for Breimsvatnet av 9. sept med seinare fastsett manøvreringsreglement og endringar. Manøvreringsreglement, kgl.res Breimsvatn 1. Øvre reguleringsgrense Kote 61,139 Nedre reguleringsgrense Kote 59,339 Reguleringshøgd 1,8 m Kotehøgdene refererer seg til nivellement utført av Noregs vassdrags- og elektrisitetsvesen og svarer til 1,8 og 0,0 m på vassmerke 620 ved Breimsvatn. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 17 av 21

19 Reguleringsgrensene skal merkast med faste og tydeleg vasstandsmerke, som Hovudstyret for Noregs vassdrags- og elektrisitetsvesen godkjenner. 2. I tida frå vårflaumen byrjar men seinast frå 1. mai 1. oktober skal dammen så vidt råd er manøvrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering. Regulanten skal syta for at den naudsynte utrekning for rekonstruksjon av dei naturlege tilhøve blir gjennomført. Ved manøvreringa skal ein elles ha for auga at naturleg flaumvassføring ikkje aukar. Heller ikkje må lågvassføringa minka til skade for andre sine interesser. Manøvreringa av dammen skal gå for seg slik at vassføringsendringane i elva ikkje vert for brå. Elles kan vassleppinga skje etter det Gloppen Elektrisitetsverk har trong for. 3. Det skal sjåast etter at flaum- og tappeløp ikkje blir hindra av is eller liknande og at reguleringsanlegget til kvar tid er i god stand. Det skal førast protokoll over manøvreringa og avlesne vasstandar og observerast og noterast om det blir kravt, nedbørmengder, temperatur, snødjupt m.v. Noregs vassdrags- og energiverk kan krevja å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten har plikt til å taka vare på for heile reguleringstida. 4. Syner det seg at sleppinga etter dette reglementet fører med seg skadelege verknader av omfang for allmenne interesser, kan Kongen utan vederlag til konsesjonæren, men med plikt for han til å erstatte moglege skadeverknader for tredjemann, fastsetje dei brigde i reglementet som finst turvande. Til å bestemma manøvreringa skal tilsettast ein norsk statsborgar som blir godteken av vedkomande departement. Brigde i dette reglementet kan berre gjerast av Kongen etter at dei interesserte har hatt høve til å uttala seg. 5. Mogleg usemje om forståinga av dette reglement avgjerast med bindande verknad av departementet. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 18 av 21

20 11.2 Vedlegg 2 - Møteplan Dato Dag Frå Til Rom Reservert m/ Joar Innkalling Torsdag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Måndag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Tysdag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Måndag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Tysdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Onsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Onsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 19 av 21

21 11.3 Vedlegg 3 Framdriftsplan Milepælar Hovedprosjekt 1119,00 0, Lage datamodell 60,00 0, Sette opp kommunikasjon LW-PLS 50,00 0, Midtvegspresentasjon 9,00 9, Programmere PLS 150,00 0, Testing og feilretting 300,00 0, Administrative oppgaver 100,00 0, Utarbeiding av sluttrapport 300,00 0, Ajourføring av nettside 100,00 0, Dokumentasjon 50,00 0,00 Balanse hovuddel 1119,00 Sum timar 1588,00 73,00 Tilgengeleg tal timar 1500, ,00 Resultat -88, ,00 Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 20 av 21

22 11.3 Vedlegg 4 Kopi av avtale med SFE Produksjon Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 21 av 21

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS Prosjektbeskriving Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag

Detaljer

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 1.0 Prosjekt/tittel: brøl, heimebrygga øl 2.0 Deltakarar: Kevin Alexander Østerhus, Guro Huus, Mikal Berge og Torbjørg Huus 3.0 Dato/signatur: 15.01.15 4.0 Bakgrunn/Problemstilling:

Detaljer

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi.

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi. Desse møtte: Kurt Gjesholm - Ansvarleg rettleiar Nils Westerheim - Prosjektansvarleg Joar Sande - Rettleiar Sigvart Hatlestad - Prosjektleiar Ove Ingvar Feidje Referent: Ove Ingvar Dato: 30/1-15 Sakliste

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02

HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02 Forprosjektrapport Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02 Kjell Johnny Kvamme Kristian Mo Elisabeth B. Solheim Prosjektnettstad: http://prosjekt.hisf.no/~09haalandsfoss TITTEL

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Avtale mellom. Sogn og Fjordane fylkeskommune og. Høgskulen i Sogn og Fjordane. om produksjon av. fylkeshistorie for Sogn og Fjordane

Avtale mellom. Sogn og Fjordane fylkeskommune og. Høgskulen i Sogn og Fjordane. om produksjon av. fylkeshistorie for Sogn og Fjordane Avtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høgskulen i Sogn og Fjordane om produksjon av fylkeshistorie for Sogn og Fjordane 1 Innhald Avtale om forskings og utviklingsprosjekt... 3 1. Partar... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Utvikla i samarbeid med: Planen bygger på godkjente retningsliner og opplæringsplaner frå Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging 1 1 Innleiing Industrien har stor trong

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Eigarane av arkivplan.no har no gleda av å presentere verktøyet i ei oppdatert og forbetra utgåve. Den nye versjonen er tilgjengeleg frå 05.10.2015. Oppdateringane

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no Telefon: 55 54 07 00 Telefaks: 55 54 07 01 E-post: post@nla.no Org. nr. 995 189 186 TEKNISK NOTAT KNYTT TIL LÆRARUNDERSØKING VÅREN 2016 Til: Høgskulen Sogn

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/1003-1 Saksbehandlar: Bodil Gjeldnes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Vedlegg 1 Tillatelse

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser Rapport 2007:02, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser R a p p o r t 2 0 0 7 : 0 2 Utførande institusjon: Miljøanalyser Leira 6590 Tustna Kontaktpersonar:

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Nordfjord vassområde. Møte i Svelgen Per-Helge Eikeland (fagleiar bygg/vta), Ragna Flatla Haugland (miljørådgjevar) Dok adm

Nordfjord vassområde. Møte i Svelgen Per-Helge Eikeland (fagleiar bygg/vta), Ragna Flatla Haugland (miljørådgjevar) Dok adm Nordfjord vassområde Møte i Svelgen 29.04.2013 Per-Helge Eikeland (fagleiar bygg/vta), Ragna Flatla Haugland (miljørådgjevar) Dok adm 1188525 Kort om SFE Produksjon AS Eit heileigd dotterselskap i SFE-konsernet

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Studentmobilitet. VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit

Studentmobilitet. VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit Studentmobilitet VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit Fornybar energi, bedriftsbesøk i Nordfjord Formålet var å gje studentane kjennskap til ulike bedrifter i fylket som er knytt til fornybar

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane T Rådgivende Biologer AS 1807 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR-

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Det teknisk-naturvitskaplege fakultet (legg inn på alle sidene.. 30.09.2009 INNHALD: 1. INNLEIING... 2 2. TIDSFRISTAR...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn Stryn Kommune Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn og samarbeidskommunane Hornindal, Eid, Gloppen, Bremanger, Vågsøy og Selje 06.06.2008 Innhold

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE.

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. Vedtekne av styret i Kvinnherad Energi AS, 17.10.2005, sak: 19/05. HØGSPENTLUFTKABEL 1. KE SINE RETTAR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 2. september 2013 NVE FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs mesteparten av den planlagde utbyggingsstrekninga 24.8.2013. Vi har ei klart anna oppfatning

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer