Forprosjektrapport. Automatisering av lukestyring. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. HO2-300.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektrapport. Automatisering av lukestyring. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. HO2-300."

Transkript

1 Forprosjektrapport Automatisering av lukestyring Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. HO V2013 Vidar Holme Frode Drægebø Marius Kjellevold Prosjektnettstad:

2 1. Referanseside TITTEL: Forprosjektrapport RAPPORTNR. DATO HiSF-AIN, HO2-300 Vår 2013 Revisjon. C PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Automatisering av lukestyring Open 22 FORFATTARAR Vidar Holme - Prosjektleiar Frode Drægebø Marius Kjellevold STYRINGSGRUPPE Joar Sande - Prosjektansvarlig Jan Arve Heimseter SFE Produksjon RETTLEIARAR Joar Sande - Prosjektansvarlig Marcin Fojcik - Rettleiar SFE Produksjon - Rettleiar. OPPDRAGSGJEVAR SFE PRODUKSJON SAMANDRAG Prosjektet er bacheloroppgåva vår som tredje års studentar ved HiSF-AIN (Høgskulen i Sogn og Fjordane - avdeling for ingeniørfag). Prosjektoppgåva går ut på å lage PLS-program for automatisering damluka ved Trysilfossen kraftstasjon, og teste dette ved hjelp av datasimulering. Trysilfossen er eit Elvekraftverk og i den samanhengen er det montert ei damluke i elva. Denne damluka er per i dag styrt av ei automatisering som er levert av ABB, men SFE Produksjon er ikkje fornøgde med denne automatiseringa. Vi i studentgruppa har fått løyve av SFE produksjon til og sjå om vi kan lage ei ny automatisert styring av damluka. EMNEORD PLS, lukestyring, kraftstasjon, labview, simulink, datamodell Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 1 av 21

3 Innhald 1. Referanseside Samandrag Innleiing Organisering Oppdragsgjevar Styringsgruppa Rettleiarar Prosjektgruppa Arbeidsmetode Problemstilling Om Trysilfossen Problemstilling Avgrensingar Val av løysingar Val av modellerings verktøy Val av PLS Funksjonsbeskriving Prosjektadministrasjon Framdriftsplan Milepælar Ressursar Tidsbruk Økonomisk Møte Dokumentstyring Nettside Miljø Mål Hovudmål Delmål Budsjett Referanselister Kjelde Publisert kjelde materiale: Upublisert kjelde materiale: Vedlegg Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 2 av 21

4 11.1 Vedlegg. 1 Manøvreringsreglement Vedlegg 2 - Møteplan Vedlegg 3 Framdriftsplan Vedlegg 4 Kopi av avtale med SFE Produksjon Bildeliste: Bilde. 1 - Viser transport av luka i Bilde. 2 - Viser Klypet ovanfor Trysilfossen før utbygging... 8 Bilde. 3 - Damluka pr. i dag... 8 Bilde. 4 - viser damluka ved normal høg vasstand... 9 Bilde. 5 - Siemens ET200S PLS Bilde. 6 - viser eit utsnitt av nettsida Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 3 av 21

5 2. Samandrag Prosjektet er bacheloroppgåva vår som tredje års studentar ved HiSF-AIN (Høgskulen i Sogn og Fjordane - avdeling for ingeniørfag). Prosjektoppgåva går ut på å automatisere damluka ved Trysilfossen kraftstasjon. Trysilfossen kraftstasjon er eigd av Gloppen kommune, men Sogn og Fjordane Energi leiger og driftar Trysilfossen kraftstasjon per i dag. Kraftstasjonen vart sett i drift i åra , og har ein samla installert effektproduksjon på 3000kW, effekten er fordelt på ei maskin på 2000kW og ei 1000kW. Maskinene og installasjonen i stasjonen har gjennomgått nokre oppdateringar sidan starten, men det er stort sett mindre fornyingar som er vorte gjort. Trysilfossen er eit Elvekraftverk og i den samanhengen er det montert ei damluke i elva. Denne damluka er per i dag styrt av ei automatisering som er levert av ABB, men SFE Produksjon er ikkje fornøgde med denne automatiseringa. Vi i studentgruppa har fått løyve av SFE produksjon til og sjå om vi kan lage ei ny automatisert styring av damluka. Damluka er ein komponent som er plassert i elva for og halde på vatnet, slik at ein enklare kan nytte vatnet til kraftproduksjon. Damluka er plassert i klypet rett ovanfor brua i Ryssdalen, og er 14 meter brei og 6 meter høg. I dette prosjektet vil vi jobbe med å utarbeide ei fullstendig funksjonsbeskriving av det automatiserte systemet, for damluka med omsyn til manureringsreglementet, og å programmere ein PLS som kan regulere damluka utifrå ovanfor nemnde funksjonsbeskriving. Bilde. 1 - Viser transport av luka i 1979 Vi har oppretta ei nettside til prosjektet. På nettsida vil ein finne nyhende, dokument og bilete frå prosjektet. Til og halde oversikt over framdrifta i prosjektet har vi laga ein framdriftsplan med milepælar, timeliste og gannt-skjema i Excel. For og halde orden i alle dokument og filer til prosjektet har gruppa oppretta ein Dropbox konto med mapper som inneheld alle dokumenta til prosjektet. Prosjektgruppa har laga ein møteplan som legg opp til å ha møte minst ein gong i veka for å planlegge og halde orden på framdrifta i prosjektet. Kvar fjortande dag er det lagt opp til statusmøte med styringsgruppa til prosjektet. I forkant av møta vert det av prosjektleder sendt ut møteinkalling til kvar av deltakarane pr. e-post. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 4 av 21

6 3. Innleiing I siste semesteret av ingeniørutdanninga skal alle gjennomføre eit hovudprosjekt eller ei bachelor-oppgåve. Det omfattar 20 studiepoeng og blir normalt gjennomført i grupper på 2 til 4 studentar, alt etter storleiken på prosjekta. Prosjektet skal vere praktisk og det blir lagt opp til samarbeid med lokale verksemder. Det skal helst vere eit utviklings-/ forskingsprosjekt der gruppa sjølv skal ende opp med eit fysisk produkt. Gruppesamarbeid, dokumentasjon og kvalitetssikring av resultatet blir lagt stor vekt på. Elles omfattar prosjektet planlegging, kostnadsoverslag, tileigning av kunnskap, prosjektering, undersøkingar og sjølve utviklinga av produktet. Prosjektgruppa vår består av Vidar Holme, Frode Drægebø og Marius Kjellevold. Vi har gjennom SFE Produksjon fått noko vi trur er eit passande prosjekt. SFE Produksjon har, som verksemd i Sogn og Fjordane, sakt seg villige til at vi som studentar kan prøve å automatisere lukestyringa ved Trysilfossen kraftstasjon. Styringsgruppa består av Prosjektansvarleg Joar Sande, Prosjektleiar Vidar Holme og representant frå oppdragsgjevar er Jan Arve Heimsæter. Styringsgruppa har godkjent dette som eit hovudprosjekt, med tanke på omfang og relevansen til utdanninga. Vi trur dette blir eit spennande prosjekt der vi både får bruke ein del av kunnskapen vi har tileigna oss ved HiSF og i stor grad får nye utfordringar i prosjektet. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 5 av 21

7 4. Organisering Oppdragsgjevar SFE Produksjon Styringsgruppe Jan Arve Heimsæter Joar Sande SFE Produksjon HiSF Rettleiara Joar Sande HiSF Marcin Andrzej Fojcik HiSF Olav Sande Goodtech Projects Personell ved SFE Produksjon SFE Prosjektgruppe Vidar Holme Frode Drægebø Marius Kjellevold Prosjektleiar Nettansvarlig 4.1 Oppdragsgjevar Selskapet SFE Produksjon er eit heileigd dotterselskap i SFE-konsernet[1]. I SFE Produksjon føregår all teknisk aktivitet knytt til kraftproduksjon i konsernet. Selskapet står for teknisk drift og vedlikehald av konsernet sine 13 kraftstasjonar i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, 3 kraftstasjonar leigd av Gloppen kommune. SFE Produksjon har 35 % medeigardel i Leirdøla kraftverk. I tillegg tilbyr SFE Produksjon tekniske driftstenester til eigarar av småkraftverk i regionen. Alle kraftstasjonane i SFE Produksjon er basert på rein fornybar energi, og mange av stasjonane er også sertifisert som "grøn energi". Total produksjon i kraftstasjonane i selskapet er nær millionar kwh, det utgjer om lag 1 % av normalforbruket i Noreg. SFE Produksjon har også eit utbyggingsmiljø som står for planlegging og utføring av rehabiliteringsprosjekta i våre vasskraftanlegg. Utbyggingsmiljøet driv også planlegging av SFE sine eigne nye utbyggingsprosjekt innan vasskraft og leverer planleggingstenester til grunneigarar som ønskjer å bygge ut småkraftverk. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 6 av 21

8 SFE Produksjon omset både konsernet sin eigen kraftproduksjonen og kraftproduksjon frå andre selskap/småkraftverk. Selskapet omset også konsesjonskraft på vegne av fylkeskommunen. 4.2 Styringsgruppa Styringsgruppa har det overordna ansvaret, og er det organet som tar dei viktige avgjerdene i prosjektet. Gruppa består av prosjektansvarlig Joar Sande og Jan Arve Heimsæter som representant for oppdragsgjevar, SFE Produksjon. 4.3 Rettleiarar Vi har fått ei munnleg avtale med Joar Sande og Marchin Foujek ved HiSF, og Technical Director Olav Sande ved Goodtech Projects & Service AS, om og vere rettleiarar i dette prosjektarbeidet. Studentgruppa vil også rådføre seg med ingeniørar og fagpersonell ved SFE undervegs. 4.4 Prosjektgruppa Prosjektgruppa består av tre avgangsstudentar ved HiSF-AIN våren Vidar Holme er gruppas prosjektleiar, kontaktperson og har ansvar for at arbeidsoppgåvene vert fordelt mellom medlemmane, kalle inn til møter og skrive referat, og å syte for at ein held framdrift etter oppsett plan. Frode Drægebø har ansvar for å designe nettsida og sørgje for at nettsida til prosjektet er oppdatert. Han har også ansvaret for publisering av bilder, nyheiter og produserte dokument. Marius Kjellevold er gruppa si dokumentansvarlig, han har ansvaret for at gruppa produserer dei rette dokumenta til rett tid. 4.5 Arbeidsmetode Hovudsakleg vil problematikken og utfordringane som studentane vil står overfor verte løyst i gruppearbeid på skulen. Det vil også verte lagt opp til og utført arbeid i samarbeid ingeniørar ved SFE Produksjon, på SFE sit hovudkontor Strandtun og i Trysilfossen, både enkeltvis og i gruppe. Dette vil verte avtalt med dei involverte seinare. Med rapportskrivinga vil studentane arbeide sjølvstendig med å skrive enkelt emne i rapporten, men når rapporten skal settast i saman vil det verte lagt opp til gruppearbeid på skulen. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 7 av 21

9 5. Problemstilling 5.1 Om Trysilfossen I samband med Gloppen Elektrisitetsverk si utviding av kraftstasjonen i Eidsfossen i 1967, kravde Vassdragsvesenet (NVE) at GEV måtte byggje ein meir permanent dam for regulering av Breimsvatnet[2]. GEV såg då på fleire alternativ, men kom fram til at å plassere reguleringsdammen i Klypet ovanfor Trysilfossen. Det var planlagt at damluka, under normale driftstilhøve, skulle fjernstyrast frå kraftstasjonen. Opninga av luka skulle verte styrt av impulsar frå vasshøgda i inntaksbassenget[2]. I 1978 tok GEV til å bygge reguleringsdam ovanfor Trysilfossen. Planane gjekk ut på å installere to maskiner, ei på 1000 kw og ei på 2000 kw. Det å byggje ut for å nytte alt vatnet i sommarmånadane og flomtoppar såg dei som lite lønsamt. Generatorane er asynkrongeneratorar, det vil seie at generatorane treng spenning frå nettet (annan kraftstasjon) for å kunne produsere kraft. 5.2 Problemstilling Bilde. 2 - Viser Klypet ovanfor Trysilfossen før utbygging Damlukereguleringa i Trysilfossen kraftstasjon er i dag delvis automatisert[i]. Det vil seie at det ikkje er automatisk regulering av luka for å sikre naturleg vassføring i undervatn men om ei, eller fleire maskiner fell av nettet, opnar luka automatisk. Formålet med lukestyringa er å sikre jamn vassføring, uavhengig av kva last dei to maskinene i kraftstasjonen måtte ha. I dag fungerer ikkje dette systemet Bilde. 3 - Damluka pr. i dag optimalt, og SFE ynskjer ei ny, heilautomatisert regulering/styring av damluka. Det vil seie at automatiseringssystemet sørgjer for at nivået i undervatn alltid er optimalt i samhøva med konsesjonen. Sjå vedlegg 1, kopi av manøvreringsreglement.., punkt 1 og 2. Scenario ved feil ved damluka Viss maskinene ved stasjonen av ein eller annan grunn skulle stoppe, skal damluka opne og sleppe gjennom vassmengd tilsvarande det som gjekk gjennom stasjonen. Når vassføringa er lita og damluka ikkje opnar, kan ein stå i fare for å tørrlegge elva på nedsida av stasjonen. Det Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 8 av 21

10 vil vere ein lite ønskt situasjon, sidan det biologiske mangfaldet kan verte skada. Situasjonen er ikkje betre ved stor vassføring dersom luka skulle opne utan at stasjonen har stoppa. Då vil vassføringa på nedsida av stasjonen verta veldig stor, noko som fører til farlege situasjonar for personar og skade på eigedomar på nedsida av stasjonen. Bilde. 4 - viser damluka ved normal høg vasstand Kontaktperson for gruppa ved SFE produksjon er Fagleiar Automasjon: Jan Arve Heimsæter. 5.3 Avgrensingar I løpet av dette prosjektet vil det ikkje bli montert utstyr inn i kraftstasjonen. Det vil heller ikkje bli gjort endringar på dagens anlegg og dokumentasjonen for dette. Løysingsforslaget vi leverar vert ikkje testa fysisk på damluka, men ved datasimulering på skulen. Dokumentasjonen vi produserer blir i henhold til modellen vi lager, og må vidareutviklas for å kunne implementeras i dagens anlegg. 5.4 Val av løysingar Studentgruppa vil i dette prosjektet lage ei automatisert løysing for regulering av sjølve damluka ved Trysilfossen kraftstasjon. Som nemnt ovanfor vil løysinga ikkje innebere ei fullstendig regulering av maskinene i kraftstasjonen, men kun damluka. Kriteria som vil styre opninga på luka er vassføringa i vassdraget og nivået i undervatn. I og med at vi ikkje vil teste automatiseringa på sjølve damluka vil vi lage ein datamodell av luka. Vi har vurdert tre forskjellige løysingar til å lage denne modellen Val av modellerings verktøy Labview er eit visuelt programmerings og simuleringsprogram. Her nyttar ein ferdig laga blokker til å bygge opp ein simulasjon. I programmet kan vi lage fine grafiske presentasjonar av systemet vi lagar modell av. For å nytte Labview til å lage modellen er vi avhengige av å ha ein fysisk PLS på plass for og køyre simuleringa. Simulink (Matlab) har mange av dei same eigenskapane som Labview. I tillegg fins det ferdig laga bibliotek for waterflow som vi kunne nytta i modellen vår. Ei ulempe er at dette må kjøpast utanom programmet. Også i Simulink er vi avhengige av å ha ein fysisk PLS på plass for og køyre simuleringa. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 9 av 21

11 WinCC flex Runtime er ein software nytta til programmering av Siemens PLS-ar. Her er det og mogleg å modellere eit fysisk system. Fordelen med denne løysinga er at vi kan starte med modellering og programmering av PLS utan å ha ein fysisk PLS tilstade. Programmet kan vise fine grafisk presentasjonar av det modellerte systemet. Dette programmet har vi frå tidligare fag på skulen. I tillegg har vi betre føresetnader til å få god rettleiing frå Olav Sande. Vi har valt å gå for dette programmet til å lage modell av systemet samt til programmering av PLS Val av PLS Tidleg i planleggings fasen vart det vurdert og enten nytte ein PLS frå Unitronics eller frå Mitsubishi. Dette fordi SFE nyttar Unitronics ein god del pr. i dag, samtidig som ei ytra ønskje om å prøve ut ein PLS frå Mitsubishi. Programmeringa av PLS vil foregå i høgnivå språk. Det vert derfor mulig å konvertere det ferdige programmet til bruk på PLS-ar av andre fabrikat enn akkurat den typen vi har valt å bruke. Sidan vi har bestemt oss for å nytte WinCC til å modellere systemet vart det naturleg og velje ein Siemens PLS av typen ET200S CPU. Denne skal HiSF kjøpe inn til å nytte i lab-arbeid på skulen. Det vert derfor ikkje nødvendig for SFE å kjøpe inn PLS einskilde for dette prosjektet. På grunn av valet av modelleringsverktøy er det heller ikkje kritisk for framdrifta i prosjektet at vi får denne PLS-en i ein tidleg fase av arbeidet. Prosjektet vil ha dokumentasjon på PLS programmet, koplingsskjema over inngangar og utgangar som kan nyttast på det eksisterande anlegget. Bilde. 5 - Siemens ET200S PLS 5.5 Funksjonsbeskriving Den automatiserte løysinga vil i all hovudsak ha to hovudfunksjonar, ein auto- og ein manuellfunksjon. Autofunksjonen vil regulere luka i henhold til kriterier gitt i manuvreringsreglementet, også kalla konsesjon. Den manuelle funksjonen vil fungere slik at ein kan regulere opninga på luka manuelt i stasjonen og eller fjernbetjent frå SFE sin driftsentral på Strandtun. Ein av dei viktigaste funksjonane til den automatiserte styringa for damluka er å sikre at vassføring i elva nedanfor kraftstasjonen er så tilnærma normal som mogeleg. Dette for å ikkje øydelegge for det biologiske mangfalde i vassdraget. Samtidig skal vassnivået i Breimsvatnet, ovanfor stasjonen, berre reguleras mellom 0 og 1,8 meter. Vidare skal man i tida frå vårflaumen byrjar men seinast frå 1. mai 1. oktober manøvrerere dammen så vidt råd er, slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til kvar tid ligg så nær tilhøva som ville vore utan regulering, som mulig. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 10 av 21

12 6 Prosjektadministrasjon 6.1 Framdriftsplan Første del av hovudprosjekt perioden vil gå med til og kartleggje Trysilfossen som eit system. Dette med tanke på å lage ei funksjonsbeskriving. Etter denne kartleggingsfasen startar vi med å bygge opp eit simulert system ved hjelp av programmet Labview. Etter simulering av systemet er ferdig oppbygd skal vi opprette kommunikasjon mellom det simulerte systemet og PLS-en, med påfølgjande programmering av denne. Siste del av den praktiske gjennomføringa vert å teste at PLS programmet regulera slik det skal og evt. nytte tid til feilretting av programvara. For halde oversikt over framdrifta i prosjektet har vi laga eit Gannt-skjema i Excel. For detaljert framdriftsplan, sjå vedlegg Milepælar 24.jan 15.feb Forprosjekt 327,00 43,00 10.feb 20.feb Ajourføring av nettside 6,00 34,00 24.jan 15.feb Administrative oppgaver 50,00 0,00 24.jan 13.feb Utarbeide forprosjektrapport 30,00 5,00 24.jan 10.mar Dokumentasjon 100,00 0,00 24.jan 01.feb Utarbeiding av nettside 30,00 0,00 Balanse Forprosjekt 284, Hovedprosjekt 1119,00 0, Lage datamodell 60,00 0, Sette opp kommunikasjon 50,00 0, Midtvegspresentasjon 9,00 9, Programmere PLS 150,00 0, Testing og feilretting 300,00 0, Administrative oppgaver 100,00 0, Utarbeiding av sluttrapport 300,00 0, Ajourføring av nettside 100,00 0, Dokumentasjon 50,00 0,00 Balanse hovuddel 1119, Ressursar Tre avgangs studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. To rettleiarar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag. Ein rettleiar frå Goodtech Projects & Service AS, avdeling i Førde. Rettleiarar ved SFE Produksjon. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 11 av 21

13 6.2.1 Tidsbruk Kvar student skal bruke ca. 500 timar på dette prosjektet. For og halde oversikt over tidsbruken har vi laga eit oppsett i Excel, med eit ark der gruppemedlem førar logg over arbeidet sitt. Eit anna ark held oversikt over framdrifta i prosjektet (gannt skjema). Timane eit gruppemedlem registrerar i loggen sin vert vidareført til framdrifts oversikta Økonomisk I utgangspunktet sa SFE Produksjon seg villige til å kjøpe inn PLS og eventuelt nødvendige sensorar, men med den fortettinga at SFE Produksjon eig dette utstyret etter avslutta prosjektoppgåve. Sjå Vedlegg 4 Kopi av avtale med SFE Produksjon. I og med at HiSF skal kjøpe inn ein PLS til bruk i laberatorie arbeid på Høgskulen Sogn og Fjordane, Avdeling for ingeniør- og naturfag i Førde, vil vi i dette prosjektet nytte denne PLSen. SFE treng derfor i dette prosjektet ikkje å finansiere PLS og sensorar. SFE produksjon har også sakt seg villige til å dekke eventuelle reiseutgifter som måtte komme i samband prosjektarbeidet. Vi vil undervegs vurdere behovet for å dekke reisekostnader. 6.3 Møte Vi har laga ein møteplan, der vi har lagt møte med styringsgruppa til annankvar torsdag klokka 12:30. Det vil verta sendt ut innkalling til alle i styringsgruppa i forkant av møta i styringsgruppa. Innkallinga vil verte sendt ut på e-post. Møta i styringsgruppa vil verte haldne på eit grupperom på HiSF, fortrinnsvis grupperommet Torsheim, men dette vil verte opplyst om på innkallinga. Prosjektgruppa har som mål å møte fast på torsdag og fredagar, for ei oppsummering av veka og planlegge neste veke. Prosjektleiar kallar inn til møta og skriv referat frå dei. Sjå vedlegg Møteplan 6.4 Dokumentstyring Vi har valt å nytte Dropbox for å samle og dele alle dokumenta. Dropbox støttar alle slags filtypar og Dropbox-mappene på datamaskinene vert automatisk synkronisert når noko nytt vert lagra. På denne måten veit vi alltid at alle gruppemedlemmene har dei sist oppdaterte dokumentene på sin egen maskin. Ein faktor å ta høgde for når vi nyttar Dropbox som lagringsstad er faren for at gruppemedlemmer kan jobbe på same dokument til same tid og dermed kan det oppstå konflikt ved lagring. Løysinga vi har funne på dette er å bruke Google docs til rapportskrivinga. I Google docs kan fleire jobbe samtidig i same dokumenta, og vi ser endringane dei andre i gruppa gjør i sanntid. Google docs er ikkje 100% kompatibelt med MS Word. Løysinga på dette er å kun bruke rein tekst i versjonen vi jobbar på i Google docs. Når rapporten er ferdig kopierer vi den over i MS Word og legg til bilder, topp og botntekst, og den formateringa vi måtte ønskje. Dokument som vert ofte brukt (t.d møteinnkalling og liknande) er det oppretta mal for. Til å lage oversikt over framdriftsplan har vi nytta Excel. Vi valte dette ovanfor MS Project. Dette lettar administrering av framdriftsplanen, fordi alle i prosjektgruppa har Excel på sine Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 12 av 21

14 private maskiner (MS Project har ein kostbar lisens). Excel -arket med gannt-skjema, timelister, milepælar med meir ligg i dropboks-mappa slik at alle kan sjå den og skrive i den. Til vår bruk fant vi at det var tilstrekkeleg å bruke Excel for å lage gannt-skjema, timelister og andre dokumenter som trengs i prosjektsammenheng. 6.5 Nettside I forbindelse med hovudprosjektet skal det opprettast ei nettside som skal ligge på skulens server. Vi fikk tilsendt brukarnavn, passord og en lenkje til området vårt på serveren frå Knut Erling Øien ved HiSF Sogndal. Sidan ingen på prosjektgruppa har tidlegare erfaring med å lage nettsider, og med begrensa informasjon frå skulen, vart det mykje søking på nett for å finne ut korleis ting skulle gjerast. Det første som måtte gjerast var å få kontakt med serveren. Her brukte vi først eit program frå Adobe som heiter Dreamweaver. Med dette lagde vi ei enkel nettside ved hjelp av html koding. Denne metoden er enkel dersom man skal lage ei enkel nettside, men det blir fort mykje koding når man skal lage nettsida avansert og bra. Dreamweaver kan kommunisere direkte med server for opplasting av filer. Sidan det ikkje er webdesign og koding prosjektet går ut på ønska vi ei enkel og rask løysing, og bestemte oss for å prøve Wordpress. Wordpress er eit gratis publiseringsverktøy skrevet i PHP og som nyttar seg av ein SQL database. Wordpress inneheld ferdige løysingar og ein kan velge mellom over 2400 themes og 7000 plugins slik at ein kan lage flotte nettsider med et minimum av programmeringskunnskapar. Wordpress eignar seg godt til blogging og liknande. Noko som passa oss bra, i og med at vi ønska å lage ein enkel newsfeed der vi skal ha mogelegheit til å publisere oppdateringar undervegs i prosjektet, samt å fortelle litt om oss sjølve og legge ut rapportar og liknande. For å få wordpress installert på skulen sin server treng ein FTP-klient som støtter SFTP protokollen (Secure File Transfer Protocol), og det må opprettast en SQL database på serveren. Etter litt om og men og søk på nettet landa vi på ein klient som heiter Filezilla. Med Filezilla lasta vi wordpressfilene, som vi hadde henta på nett, opp på vårt område på serveren. Vi oppretta ein SQL database, installerte Wordpress og fekk nettsida til å fungere. Nettsida brukast til å presentere oss sjølv og prosjektet, samt legge ut nyhende, bileter og dokument frå prosjektarbeidet. Nettsida er ein plass der bedrifta, rettleiarar og andre interesserte kan følgje med undervegs i prosjektet. Adressa til sida er Bilde. 6 - viser eit utsnitt av nettsida Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 13 av 21

15 7 Miljø Ein av dei viktigaste funksjonane til den automatiserte styringa for damluka er å sikre at vassføring i elva nedanfor kraftstasjonen er så tilnærma normal som mogeleg. Dette for å ikkje øydeleggje for det biologiske mangfalde i vassdraget. Ved regulering av vassdrag i Noreg er det Noregs Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) som er den etaten som set retningslinjene for reguleringa. NVE har som agenda å fremje ei samfunnsmessig og forsvarleg utnytting av vassdraga og grunnvatn[4]. Og når NVE gjer konsesjon er det med omsyn til eit stort mangfald i naturtypar der elvar og vatn er viktige, både med omsyn til biomangfald, geomangfald og landskap. Bunndyr utgjør et viktig næringspotensial for fisker, fugler og voksne insekter i alle vassdrag, men de er også en meget viktig sunnhetsindikator på vassdraget[5]. Bunndyrenes sammensetning avspeiler forholdene i et vassdrag over tid, både det biologiske mangfoldet og den økologiske tilstanden. Man kan enkelt si at dersom det er dårlig stelt med bunndyrene i et vassdrag, så er det dårlig stelt med livet ellers i vassdraget. Tekst: biolog Solveig Ravnum, ØKOKRIM Ei god og balansert forvaltning av vassdragsnaturen forutsetter en god balanse mellom inngrep og vern, der en tar omsyn til både de enkelte elementer og det heilskapande vassdragsmiljøet. Gjennom ei automatisering av lukestyringa vil miljøet i og langs med vassdraget verte betre ivaretatt. Miljø gevinsten ved å ha ei sikker automatisering av lukestyringa vil vere, med en større grad av sikkerhet, å kunne oppretthalde det biologiske mangfalde i elva på nedsida av kraftstasjonen. Konsekvensen av å tørrlegge elva på nedsida av kraftstasjonen kan verte stor for fisk og anna levande organismar i og rundt vassdraget. 8 Mål 8.1 Hovudmål Hovudmålet for dette prosjektet er å lage eit program som automatiserer styring av damluka ved Trysilfossen kraftstasjon, og sette opp dette på en PLS. 8.2 Delmål Kartlegge Trysilfossen som komplett system (funksjonsbeskriving) Lage modell av Trysilfossen Kommunikasjon à mellom modell og PLS Programmere PLS Teste program Prosjektrapport og dokumentasjon Internettside Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 14 av 21

16 9 Budsjett Kjøp av PLS med IO kort, betalt av HiSF: ca kr Reiseutgifter Førde Sandane betalt av SFE: ca kr Totalt: kr SFE produksjon dekker eventuelle reiseutgifter prosjektgruppa måtte ha i forbindelse med prosjektarbeidet. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 15 av 21

17 10 Referanselister 10.1 Kjelde Publisert kjelde materiale: 1. Publisert på internett. (Lesedato: ) 2. Hole, Sverre (1991): Gloppen Elektrisitetsverk 75, Solglimt trykkeri A/S. Sandane 3. Søreide, Kristen (1967): Gloppen Elektrisitetsverk 50 år, Solglimt Trykkeri AS. Sandane 4. Pulisert på internett. (Lesedato: ) 5. Publisert på internett. Ravnum, Solveig: Biologen har ordet: Bunndyr- en sunnhetsindikator for våre vassdrag, Upublisert kjelde materiale: I denne lista henviser vi til munnlege kjelder, og teikningar. I. Heimsæter, Jan Arve (2012). Fagleiar Automasjon, SFE produksjon. II. III. IV. Helgheim, Frode (2012). Maskinist, SFE produksjon. Aardal, Odmund (2012). Maskinist, SFE produksjon. Helgheim, Ole Jakob (2012). Maskinist, SFE produksjon. V. Skauset, Helge (2012). Montør, SFE nett. VI. VII. VIII. IX. Rygg, Olav Petter (2012). Automation ingeniør, SFE Produksjon. Gloppen Elektrisitetsverk (ukjent): Vannst. måling underv,lukestill. Trysilfoss Breimsvatn, SFE, Ukjent ABB (2000): RTU 211 Vedlikehold og Drift, ABB, Ukjent Martinsen, Dagfin (2004). Reiserapport, ABB, Ukjent X. Martinsen, Dagfin ( ). Reiserapport, ABB, Ukjent Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 16 av 21

18 11 Vedlegg 11.1 Vedlegg. 1 Manøvreringsreglement Arkiv: Utarbeidd av: Godkjendt av: Revidert dato: Docs # v2 Kari Gimmestad Ola Lingaas Tormunn Skarstad KSS-MANØVRERINGSREGLEMENT FOR BREIMSVATNET/TRYSILFOSSEN BREIMSVASSDRAGET Ved Kgl.res av 16. februar 1979 er det fastsett nytt manøvreringsreglement for regulering av Breimsvatnet. (Oversendt i brev av frå OED, der departementet m.a. skriv: Det nye reglementet er tilpasset de forhold som vil råde ved den nye dammen med klappeluke. Videre er det nye reglementet utformet slik at det også kan gjelde dersom det blir bygget et nytt kraftverk i Trysilfossen. Det er vidare føresett at regulanten dekkjer kostnadene til forlenging av laksetrappa og at regulanten manøvrerer luka for laksetrappen til riktig stilling ved endring i vannstandsforholdene.) I brev av 1987 frå NVE ble manøvreringsreglementet endra etter ønske frå Gloppen Elektrisitetsverk. Avsnitt 3 i pkt. 2, som omhandlar nedlegging av luka, er teke ut. Ved kgl.res. av 20. november 1997 har Sogn og Fjordane Energiverk AS fått tillatelse til erverv av bruksrett til fallrettane og tillatelse til å overta reguleringskonsesjonen for Breimsvatnet av 9. sept med seinare fastsett manøvreringsreglement og endringar. Manøvreringsreglement, kgl.res Breimsvatn 1. Øvre reguleringsgrense Kote 61,139 Nedre reguleringsgrense Kote 59,339 Reguleringshøgd 1,8 m Kotehøgdene refererer seg til nivellement utført av Noregs vassdrags- og elektrisitetsvesen og svarer til 1,8 og 0,0 m på vassmerke 620 ved Breimsvatn. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 17 av 21

19 Reguleringsgrensene skal merkast med faste og tydeleg vasstandsmerke, som Hovudstyret for Noregs vassdrags- og elektrisitetsvesen godkjenner. 2. I tida frå vårflaumen byrjar men seinast frå 1. mai 1. oktober skal dammen så vidt råd er manøvrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering. Regulanten skal syta for at den naudsynte utrekning for rekonstruksjon av dei naturlege tilhøve blir gjennomført. Ved manøvreringa skal ein elles ha for auga at naturleg flaumvassføring ikkje aukar. Heller ikkje må lågvassføringa minka til skade for andre sine interesser. Manøvreringa av dammen skal gå for seg slik at vassføringsendringane i elva ikkje vert for brå. Elles kan vassleppinga skje etter det Gloppen Elektrisitetsverk har trong for. 3. Det skal sjåast etter at flaum- og tappeløp ikkje blir hindra av is eller liknande og at reguleringsanlegget til kvar tid er i god stand. Det skal førast protokoll over manøvreringa og avlesne vasstandar og observerast og noterast om det blir kravt, nedbørmengder, temperatur, snødjupt m.v. Noregs vassdrags- og energiverk kan krevja å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten har plikt til å taka vare på for heile reguleringstida. 4. Syner det seg at sleppinga etter dette reglementet fører med seg skadelege verknader av omfang for allmenne interesser, kan Kongen utan vederlag til konsesjonæren, men med plikt for han til å erstatte moglege skadeverknader for tredjemann, fastsetje dei brigde i reglementet som finst turvande. Til å bestemma manøvreringa skal tilsettast ein norsk statsborgar som blir godteken av vedkomande departement. Brigde i dette reglementet kan berre gjerast av Kongen etter at dei interesserte har hatt høve til å uttala seg. 5. Mogleg usemje om forståinga av dette reglement avgjerast med bindande verknad av departementet. Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 18 av 21

20 11.2 Vedlegg 2 - Møteplan Dato Dag Frå Til Rom Reservert m/ Joar Innkalling Torsdag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Måndag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Tysdag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Måndag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Tysdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Onsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Sande nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Torsdag kl kl Torsheim nei ja ikkje sendt Fredag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Onsdag kl kl Torsheim nei nei ikkje sendt Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 19 av 21

21 11.3 Vedlegg 3 Framdriftsplan Milepælar Hovedprosjekt 1119,00 0, Lage datamodell 60,00 0, Sette opp kommunikasjon LW-PLS 50,00 0, Midtvegspresentasjon 9,00 9, Programmere PLS 150,00 0, Testing og feilretting 300,00 0, Administrative oppgaver 100,00 0, Utarbeiding av sluttrapport 300,00 0, Ajourføring av nettside 100,00 0, Dokumentasjon 50,00 0,00 Balanse hovuddel 1119,00 Sum timar 1588,00 73,00 Tilgengeleg tal timar 1500, ,00 Resultat -88, ,00 Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 20 av 21

22 11.3 Vedlegg 4 Kopi av avtale med SFE Produksjon Forprosjektsrapport vår 2013 Revisjon C.1.3 Side 21 av 21

HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02

HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02 Forprosjektrapport Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02 Kjell Johnny Kvamme Kristian Mo Elisabeth B. Solheim Prosjektnettstad: http://prosjekt.hisf.no/~09haalandsfoss TITTEL

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

BACHELOROPPGÅVE. Hovudprosjektrapport. Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.02.A01

BACHELOROPPGÅVE. Hovudprosjektrapport. Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.02.A01 BACHELOROPPGÅVE Hovudprosjektrapport Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.02.A01 Kjell Johnny Kvamme Kristian Mo Elisabeth B. Solheim Prosjektnettstad: http://prosjekt.hisf.no/~09haalandsfoss

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak 01.03.2015

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak 01.03.2015 STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS 01.03.2015 Forprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og

Detaljer

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Hovudprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag HO2-300

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

22 kv avgreining Kapstad, Bygstad

22 kv avgreining Kapstad, Bygstad Tunet Njøsen Tilkopling mot Sande Av Sigvart Hatlestad (6) Ove Ingvar Feidje (15) Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø EL2-305 Bacheloroppgåve Vår 2015 Avdeling for ingeniør- og naturfag Hovudprosjektrapport

Detaljer

Automatisk fortøyingsanlegg

Automatisk fortøyingsanlegg H02-300 Hovudprosjekt Stig Savland - Prosjektleiar Kim Andre Osland Aleksandar Urosevic Nettside: http://prosjekt.hisf.no/~12fortoyning 1. REFERANSESIDE TITTEL Hovudprosjekt RAPPORT NR DATO 25/5-2012

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

OR2-302 Ingeniørfagleg systememne 2014 HØST

OR2-302 Ingeniørfagleg systememne 2014 HØST OR2-302 Ingeniørfagleg systememne 2014 HØST Deltakarar: Mikal Jansen Berge Kevin Alexander Østerhus Guro Huus Torbjørg Huus OR2-302 1 Innhaldsliste Innhaldsliste 2 1.0 Innleiing 3 1.1 Deltakarar.3 1.2

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Evaluering av NynorskPluss

Evaluering av NynorskPluss Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 3/2004 Evaluering av NynorskPluss Sandra Marsh, Knut Atle Skjær Øyvind H. Larsen, Svein Ølnes og Astrid

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Årsrapport for tilsyn 2014 RAPPORT 2015

Årsrapport for tilsyn 2014 RAPPORT 2015 Årsrapport for tilsyn 2014 RAPPORT 2015 KOLOFON Rapport: 6-2015 ISBN: 978-82-410-1052-1 ISSN: 1501-2832 Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 100 Redaksjon: Hanne Nordang Solum og Jan Henning L Abée-Lund Fotografi:

Detaljer

Læring i nettbasert undervisning

Læring i nettbasert undervisning Læring i nettbasert undervisning Analyse og vurdering av nettbasert kurs i generell kjemi Prosjektoppgåve i praktisk pedagogisk utdanning av Asbjørn Aarflot Praktisk pedagogisk institutt Hausten 2003 Innhald

Detaljer

IT-sikkerheit. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 007. Telemark kommunerevisjon IKS

IT-sikkerheit. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 007. Telemark kommunerevisjon IKS IT-sikkerheit - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 007 2007 Telemark kommunerevisjon IKS Innhald Samandrag...iv 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 1.0 Prosjekt/tittel: brøl, heimebrygga øl 2.0 Deltakarar: Kevin Alexander Østerhus, Guro Huus, Mikal Berge og Torbjørg Huus 3.0 Dato/signatur: 15.01.15 4.0 Bakgrunn/Problemstilling:

Detaljer