Mot full krise i Europa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mot full krise i Europa"

Transkript

1 Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land i Europa. Risikoen har økt betydelig for at krisen i Europa kan spinne ut av kontroll. Det er særlig den raskt tiltagende pengeflyttingen ut av kriselandene og inn i sikrere lands banker og valutaer som kan presse frem en akutt krise. Det eneste som er rasjonelt når et lands banker er i ferd med å tømmes er å ta ut egne penger. Det er derfor avgjørende å stoppe det påbegynte bank run på banker i kriselandene. Spania blir trolig presset til å søke krisehjelp om kort tid, og det kan skje i løpet av dager eller uker og det skal holdes nytt valg i Hellas 17. juni og parlamentsvalg i Frankrike 10 juni. Vi tror det kan bli en meget volatil sommer med politisk uro i Europa, og at det vil kuliminere med at Hellas trekker seg ut av euroen i løpet av året, og Spania må søke om krisehjelp. Det permantente krisefondet er på plass rundt 9. juli og etter det vil en ha på plass permantente mekanismer for å håndtere at Spania søker om krisehjelp og en gresk exit. Fra skanse til skanse til full eurosprekk? I god tradisjon vil politikerne i Europa presses fra skanse til skanse og gjøre minst mulig og langt fra nok til å rette opp i de underliggende problemene. Trolig vil det komme flere nye krisetiltak fra ECB på onsdagens rentemøte; alt fra rentekutt til mer likviditet til bankene og trolig også en ny runde med direkte kjøp av statsobligasjoner fra Spania og Italia. Jo lenger tid det går før en griper fatt i de fundamentale problemene med euroen, jo lenger periode med krise, svak vekst og økende arbeidsledighet blir det. Dermed øker også sannsynligheten for at euroen sprekker. Vi tror det kan ta tid, men mener den eneste fornuftige løsningen er å enten splitte euroen i to eller flere mindre valutaer, eller å la euroen splittes opp i nasjonale valutaer. Norges Bank på hold jobber forhåpentligvis med kriseberedskap I lys av den svake veksten globalt og risikoen rundt euroen vil det være nær utenkelig at Norges Bank skal sette opp renten på rentemøtet 20.juni. Den sveitsiske sentralbanken planlegger å innføre kapitalkontroll om Hellas går ut. Hva vil Norges Bank gjøre? Det er unektelig mer krevende å innføre ensidig kapitalkontroll siden Norge også er en stor kapitaleksportør via oljefondet. Vi får håpe de har en velfungerende kriseberedskap på plass i Norges Bank! Europa: driftsbalanse i EUR, mrd Elisabeth Holvik Sjeføkonom SpareBank 1 Gruppen Kilde: SpareBank 1 & Macrobonds

2 SVAK VEKST I USA UTSIKT TIL STORM I EUROPA Svakere nøkkeltall fra både USA, Kina og Europa skremte markedet og førte til et kraftig fall på børsene på fredag. Dermed har de fleste aksjeindeksene falt til negativ avkastning for året. S&P 500 er fortsatt svakt positivt for året, mens både Nasdaq og Dow Jones indeksene er negative. BNP veksten i USA i Q1 ble i forrige uke justert ned fra en årsvekst på 2,2% til kun 1,9%. I mai ble det skapt kun nye arbeidsplasser i USA, og ledigheten steg overraskende fra 8,1% til 8,2%. I tillegg ble antallet nye jobber i april nedjustert fra til I mai ble det skapt arbeidsplasser i privat sektor, mens offentlig sektor kuttet jobber. Svakere vekst i USA gjør at verdensøkonomien blir mer sårbar for videre turbulens i Europa. Også tall fra Kina viser at veksten der er i ferd med å avta. Renten på en amerikansk 10 års statsobligasjon har falt til all time low på 1,45% på flukt til sikre investeringer. Tilsvarende har uroen i Europa ført til at Tyskland kan låne til negativ rente på to års løpetid, og renten på 10 års lån har falt til 1,17%. Oljeprisen har falt og nærmer seg det kritiske USD 100 pr fat. Brytes dette nivået kan det utløse videre teknisk salg og et videre hopp ned i pris. Den brede globale FTSE All World indeksen falt mer enn 10% i mai og er nå negativ for året som helhet. De aksjemarkedene som har falt mest i år er ikke overraskende Spania med mer enn 30%, hvorav fallet i mai var på hele 14%. Hellas er ned 22% i år, Italia 15%. Etter de svake arbeidsmarkedstallene fra USA fredag falt også den tyske DAX indeksen og Oslo børs til negativ avkastning så langt i år. Mer uro i vente i Europa Situasjonen i Europa begynner å bli kritisk. Bare i årets fire første måneder har det blitt flyttet EUR 100 mrd fra spanske banker til andre lands les tyske banker. Dermed er det allerede et stille bank-run på en del europeiske lands banker, først og fremst greske og spanske. Det haster med en kriseløsning for å hindre at det utvikler seg til en full bankkrise i Europa. Juni måned vil bli preget av stor usikkerhet med valg i Hellas og Frankrike, og en meget uavklart banksituasjon i Spania, med auksjon av staspapirer denne uken. Renten på italiensk 10 års statsgjeld har steget til 6,04 ved utgangen av mai fra 5,7% i starten av måneden. I tilsvarende periode har renten på 10 års spansk stat steget fra 5,77% til 6,5%. Det som kan utløse en krise for Spania er om oppgjørssentraler vil kreve at banker må stille mer sikkerhet for handel med spanske statsobligasjoner. Den største oppgjørssentralen i Europa, LCH.Clearnet har som praksis at om et lands statsobligasjoner stiger over 4,5 %-poeng over en viss periode så vil de kreve at det stilles mer sikkerhet for å handle med obligasjonene. Spania har handlet over 4,5 %-poeng siden mandag i forrige uke og det er derfor bare et spørsmål om tid før LCH.Clearnet vil kreve mer sikkerhet. Det var da LCH.Clearnet krevde høyere sikkerhet for irske og portugisiske obligasjoner problemene ble så store at de begge måtte be om krisehjelp. Mekanismen var at banker måtte selge statsobligasjoner for å få kontanter til å stille høyere sikkerhet. Dette bidro til å drive renten enda høyere. Et rentenivå på 7% blir ansett som uholdbart. ECB har møte onsdag denne uken og vi venter at de vil annonsere nye hjelpetiltak (se forslag side 10). Store underliggende problemer Som vi har pekt på lenge så er det underliggende problemet at for mye av veksten i årene før 2008 var drevet av økende gjeld og at for mange land jukset ved å holde fast valutakurs, noe som hindret de naturlige justeringer av handelsubalanser. En kombinasjon av statsgjelds- og bankkrise tar svært lang tid å komme over siden gjeldsgraden må bygges ned og en trenger andre drivere av vekst. Med svak konkurranseevne er det vanskelig å finne nye drivere til vekst. I tillegg vil normalt bobler etterfølges av etter-bobler skapt av virkemidler for å dempe effekten av den første boblen som sprakk. De lave rentene og alle pengene som er trykket opp etter 2008 har ført til en likviditetsdrevet opptur i aksje- og råvaremarkedene. Selv om ECB og Fed vil begynne å trykke penger på ny vil markedet trolig ha lært at det kun gir en midlertidig likviditetsdrevet opptur, med påfølgende tilbakefall. Dette kan gjøre det mindre effektivt med nye tiltak. Videre er rommet for å stimulere til vekst langt mindre nå ettersom renten allerede er på rekordlave nivåer, og det er svært begrenset rom for finanspolitisk stimulering siden statsgjelden er kritisk høy i svært mange land. Vi ser derfor for oss en lengre periode med svak vekst, lav prisvekst og lave renter. I et slikt scenario vil det bli svak avkastning også på aksje og råvarer. Vi frykter altså en videre korreksjon i aksjemarkedet i løpet av sommeren og høsten og stor volatilitet i rente, valuta og råvaremarkedene. Side 2 av juni 2012

3 EUROEN ER PROBLEMET! Verden preges av store globale ubalanser og en pågående valutakrig. På samme måte som den faste valutakursen mellom Kina og USA bidro til å føre Kinas enorme spareoverskudd til USA for å holde valutakursen stabil, har euroen bidratt til en tilsvarende ubalanse i Europa. En felles valuta har gjort at de land som er konkurransedyktige akkumulerte store spareoverskudd som ble investert i de land med underskudd. Det har gitt en stor kapitalstrøm til underskuddslandene, og bidratt til en kraftig kredittvekst og derigjennom en kraftig vekst i økonomiene. På samme måte som det er fornuftig at Kina bør la sin valuta flyte fritt er det like fornuftig at også landene i euroområdet burde la sine valutaer flyte fritt. Alternativet er en fullt integrert økonomisk union med overføringer av skatteinntekter mellom landene. Innbyggerne i euroområdet ser allerede realiteten i øynene og skiller mellom en gresk euro og en tysk euro og en spansk euro. Folk stemmer med lommeboken og veksler inn greske og spanske euroer i tyske ved at de flytter sparepenger fra greske og spanske banker til tyske. Bare i årets fire første måneder har det blitt flyttet innskuddsmidler tilsvarende 10% av spansk BNP fra spanske banker til tyske. EU kan komme med nye krisetiltak, men jo lenger en vegrer seg for å gå til bunnen av problemet jo lengre periode med svak vekst og svekket konkurranseevne for hele euroområdet vil det bli. En varslet krise I planleggingen og etableringen av euroen manglet det ikke på kritikere. Spesielt tydelig var den amerikanske økonomen og nobelprisvinneren i økonomi, Milton Friedman. Han spådde at euroen ville overleve i maks 10 år. Den første sjeføkonomen i ECB, tyske Axel Weber, fortalte at han mottok et gratulasjonsbrev fra Friedman når han fikk jobben. Der skriver Friedman at han ønsker Weber lykke til med et håpløst prosjekt, men at han nå, som følge av hans store tro på Weber, trodde euroen ville overleve noen få år ekstra. Friedman var en meget erfaren monetarist, og hadde jobbet mye med valuta, depresjonen og praktisk pengepolitikk. Hans ankepunkt var at det var for store ubalanser internt i Europa og at det var en altfor løs pengeunion. Hans advarsler ble ikke tatt alvorlige i Europa, og de ble feid unna som politiske synspunkter mer enn økonomiske ekspertråd. Euroen var da også et politisk verk der ideen var at en valutaunion sikkert ville følges av en politisk union på sikt. Altså valgte en å se bort fra økonomiske realiteter og satset alt på en politisk visjon! Hva er problemet? Problemet er at den felles valutaen har forsterket de forskjellene som var i Europa med hensyn til konkurranseevne. Tyskland som har store eksportinntekter og har en svært konkurransedyktig industri har tjent godt på at euroen har vært relativt svakere enn den ville vært om Tyskland hadde hatt egen valuta. Det har økt eksportinntektene og bidratt til et stort spareoverskudd i Tyskland. I de svakeste økonomiene har euroen vært mye sterkere enn det som ville vært tilfelle om Hellas og Spania hadde egne valutaer. I tillegg har den felles valutaen gjort at de med spareoverskudd har kunnet investere i de land med spareunderskudd uten å måtte ta en valutarisiko. Det har økt kapitalinngangen til de svake økonomiene, drevet opp kredittveksten og ført til en klassisk kredittdrevet boom i økonomien med kraftig lønnsvekst, kraftig boligprisvekst og rask utbygging av offentlig sektor. Dermed svekkes konkurranseevnen ytterligere i de svakeste økonomiene og spareoverskuddene og underskuddene forsterkes. Euroen er altså i seg selv problemet. For å bedre konkurranseevnen i Hellas og Spania må det skje ved å kutte i lønninger, eller å øke produktivitetsveksten i produksjonen i Hellas og Spania. Siden det er langt lettere å øke produktivitetsveksten i industrien enn i servicesektoren så forsterker dette igjen ubalansene siden det er lite industri igjen i de kriserammede landene. Så brutalt det enn kan høres så må altså lønningene i Hellas, Spania og Italia trolig mer enn halveres for å gjøre landet konkurransedyktige igjen. Av PIIGS landene er Irland det eneste landet som har reelt kuttet i lønningene, og det er vel hovedforklaringen på at de greier seg langt bedre enn de andre landene i krise. Etter at boligboblen sprakk i 2008 har lønningene i Irland falt med rundt 20% og prisnivået med rundt 15%. Alternativet er at de minst konkurransedyktige landene går ut av euroen. Som figuren under viser så har det ikke vært noe vesentlig kutt i lønninger i Hellas og Spania, mens de har økt i Italia og Frankrike. Med tanke på valgresultatene i det siste, og motstanden mot innstramming, er det nesten utenkelig at de vil greie å kutte lønnsnivået i særlig grad i PIGS landene. Side 3 av juni 2012

4 Europa: Renten på 10 års statsgjeld Europa: Utvikling i lønnskostnader (unit labour cost) Kilde: Sparebank 1, Macrobonds Lik og lav rente forsterket problemet og nå foreslås en felles eurobonds! I perioden med felles valuta ble det en oppfatning om at alle land i Europa var like kredittverdige eller at det lå en implisitt garanti om at de ville få hjelp av de andre landene ved en statsfinansiell krise. Det er verdt å merke at det var en global trend å undervurdere risikoen i denne perioden ettersom verden ble oversvømmet av sparepenger fra Kina og oljeproduserende land med flere. Uansett så bidro det å ha en lik og lav rente til svært uheldige incentiver for de svakeste landene. Antar en at den reelle effektive renten en investor krever for å låne penger ut er den nominelle renten minus konkursrisikoen, altså: effektiv rente = nominell rente konkursrisiko. Si nå at konkursrisikoen er svært forskjellig, men at alle kan låne til samme lave rente via en felles euroobligasjon. Et land kan da redusere sin effektive rente ved å låne mer siden det vil øke konkursrisikoen. Ved konkurs må de andre landene som har stilt garantier betale, mens landet som går konkurs slipper å betale. Det er selvsagt en meget kortsiktig strategi å heve levestandarden her og nå uten tanke på de langsiktige konsekvensene men dessverre er det akkurat dette som har skjedd i euroområdet de siste årene. Denne erkjennelsen ligger da også bak Tysklands motstand mot en felles euroobligasjon, og de vet godt at det er de som til syvende og sist må betale for de som i dag lever over evne. De land som opplevde et kraftig fall i lånerenten opplevde en klassisk kredittdrevet boom i økonomiene med høy vekst, kraftig nybygging, utbygging av velferdsgoder, fallende arbeidsledighet og høy prisvekst på varer, tjenester og bolig. Høy lønns- og prisvekst svekket imidlertid konkurranseevnen kraftig. I en valutaunion endres konkurranseevne ved endringer i priser og lønninger, altså en endring i realvalutakursen. Svekket konkurranseevne gir underskudd på handelsbalansen og behov for å låne De land som opplevde høy pris og lønnsvekst, fikk kraftig svekket konkurranseevne, og over tid ga det seg utslag i et økende handelsunderskudd ettersom eksporten falt og import ble stimulert av økte lønninger. Hadde landene hatt en egen fritt flytende valuta ville den ha svekket seg i takt med underskuddet på handelsbalansen for å hindre at det bygger seg opp store ubalanser i form av driftsbalanseunderskudd. Figuren under viser det gjennomsnittlige underskuddet på driftsbalansen (current account) i perioden Som figuren viser så hadde Hellas og Portugal svært store underskudd hvert år i perioden, og Spania lå ikke langt etter. Italia hadde mindre underskudd, med de steg gradvis i periode til 3,5% i Driftsbalansen er pr definisjon identisk med kapitalstrømmen inn og ut av et land. Har et land underskudd så må det importere kapital for å dekke dette. I Europa var Tyskland det største overskuddslandet med en årlig overskudd, og dermed en årlig kapitaleksport på 6,1 % av BNP. Over tid vil summen av årlige driftsbalanseoverskudd akkumulere seg til et lands netto finansinvesteringer i andre land, som vi i Norge har gjort via vårt eget oljefond og gjennom private bedrifter og husholdningers sparing og investering i andre land. Figuren til høyre under viser netto finansinvesteringene for de ulike eurolandene pr juni For Spanias del utgjør det EUR mrd i samlet lån, mens Italia har lånt EUR 417 mrd. Frankrike, Hellas og Portugal har fra EUR 215 mrd til 181 mrd i lån og Irland EUR 134 mrd. Tyskland på sin side har utestående hele EUR 949 mrd, med Belgia og Nederland på de neste plassene med EUR 243 og 185 mrd. De enorme lånebehovet til Spania, Portugal, Hellas og Irland er det tydeligste tegnet på de fundamentale ubalansene som er i Europa i dag. Det som i mange år tilslørte problemet var at den høye låneveksten kunne betjenes som følge av høy lønnsvekst, høy inntjening i bedrifter og høye Side 4 av juni 2012

5 skatteinntekter til staten. Men, når det nå viser seg at lønnsveksten var uholdbar høy og inntjening og skatteinntekter fundert i midlertidige inntekter i boligsektoren og ved hjelp av høy kredittvekst så raser korthuset sammen. Europa: Gjennomsnittlig driftsbalanse Europa: netto investering i % av BNP Kilde: SpareBank 1, EEAG Report on the European Economy, 2012 Fra private lån til kriselån Etter 2008 bremset den private kredittgivningen til de svakeste økonomiene i Europa opp. Det som skjedde da var at banker som tidligere hadde lånt til PIIGS landene ikke lenger ønsker å gjøre det. De ville heller låne ut pengene til mer betalingsdyktige låntagere og resten satte de på konto i sentralbanken. For å hindre en umiddelbar kollaps og bankkrise i Hellas, Portugal og Irland gikk den europeiske sentralbanken inn og tilførte bankene i disse landene penger, og den private kapitalstrømmen fra overskuddsland til underskuddsland ble erstattet med statlige krisemidler. Bankene i kriselandene overlever nå utelukkende på kriselån fra sentralbankene, mens bankene i overskuddsland i stor grad setter overskuddslikviditet på konto i sentralbanken. Dermed har en unngått en akutt kapitalkrise som vanligvis er det som utløser en valutakrise, eller bankkrise. Samtidig har en ikke løst noen problemer men tvert i mot kun skjøvet dem foran seg, trolig i håp om et mirakel i form av pengegaver fra Kina eller en plutselig kraftig vekst Bank run Det er i ferd med å utvikle seg et reelt bank run som følge av mangelen på løsning av de grunnleggende problemene i euroområdet. Et bank run er når innskyterne i en bank trekker pengene ut i frykt for at de skal miste pengene. I Hellas, Portugal, Italia, Irland og Spania tas det daglig ut bankinnskudd fra nasjonale banker og pengene flyttes til tyske, sveitsiske eller nordiske banker, eller det kjøpes verdipapirer eller andre aktivaer i annen valuta. Det er mulig å spore denne aktiviteten via sentralbankenes oppgjørssystem. Internt i Europa skal en kunne flytte penger raskt og kostnadsfritt over landegrenser, og dette blir muliggjort ved svært effektive betalingssystemer. Det var som en kuriositet faktisk en av min første oppgaver i min tid i Norges Bank i 1996 å bidra i arbeidet med å koble Norge på det europeiske betalingssystemet. Ved å se på kapitalbevegelser i sentralbankens oppgjørssystem, kalt TARGET, ser en klare tegn til en akselererende kapitalflukt bort fra de kriserammede landene og til i første rekke Tyskland. Dessverre er det eneste rasjonelle når det først har utviklet seg et bank run å delta. Deltar mange nok vil det bli en selvoppfyllende profeti og bankene vil gå tom for kapital. I dag er en akselerering av bank run den største og mest akutte krisen som må håndteres. Side 5 av juni 2012

6 Europa: Kapitalstrømmer via betalingssystemet TARGET Kilde: Sparebank 1, Capital Economics ECB er siste skanse men for hvor lenge? Det som normalt skjer når tilliten til et lands økonomi og bankvesen først får feste er at kapitalflukten til slutt fører til en akutt likviditetskrise og at myndighetene til slutt må gripe inn og stanse kapitalflukten, slik jeg beskrev i forrige månedsrapport. I dag derimot sikrer ECB at den kapital som forsvinner fra for eksempel Spania blir tilbakeført via kriselån fra enten ECB eller den spanske nasjonalbanken. De tyske banker som får tilført ekstra mye innskudd setter overskuddslikviditeten tilbake på konto i sentralbanken. Dermed bidrar ECB til å legge lokk på markedsmekanismene som ellers ville ført til at de kriserammede landene måtte devaluere sine valutaer for å gjøre noe med den fundamentale handelsbalansen. Spørsmålet nå er hvor lenge ECB kan utsette det uunngåelige, nemlig at de svakeste økonomiene må få svekket sine valutaer. ECB har for å kunne fortsette å tilby kriselån til Hellas, Irland og Portugal gått bort fra de normale krav til sikkerhet for lån. Normalt må banker stille sikkerhet med en kredittrating på minimum A- for å få lån i sentralbanken. Etter oktober 2008 senket ECB dette kravet til BBB-. For Hellas, Portugal og Irland er det i realiteten ikke noe krav til sikkerheten som stilles for lån. ECB kan derfor fortsette å tilby kriselån, men kostnaden er at de påtar seg en økende grad av kredittrisko på de papirer de tar imot som sikkerhet for lån. Skulle også Spania og Italia trenge vesentlig mer kriselån, og få lov å stille mindre sikre papirer som sikkerhet for lån, vil kredittrisikoen for ECB øke kraftig. Blir det tap for ECB må de resterende medlemmene i euroområdet bidra til å oppkapitalisere banken, eventuelt må de akseptere at sentralbanken virkelig starter seddelpressen. Stille før stormen. Det som normalt skjer når kapitalflukt fra et land tiltar er at valutaen devalueres og banker nasjonaliseres eller slås konkurs. De siste måneders utvikling viser at euroen forsterker ubalansene i Europa og skaper grobunn for politiske spenninger. Historisk er det særlig relevant å se på hva som skjedde når valutasamarbeidet i mellomkrigsperioden brøt sammen og hva som skjedde ved sammenbruddet av Bretton Woods systemet i I likhet med dagens dominans av to valuter, euroen og USD, var mellomkrigsperioden preget av dominans av det britiske pundet og USD. Tilliten til valutaene førte til en kraftig vekst i global kreditt. Stabilitet, og tilgang på kreditt, bidro til en kraftig vekst i handel. Valutareservene doblet seg i perioden 1924 og Verdens kapitalmengde steg dermed i likhet med i dag langt kraftigere enn verdens produksjon. Det ga grobunn til store globale ubalanser. Frankrike og USA akkumulerte store spareoverskudd. Tyskland var et av landene med stort underskudd, og de lånte ivrig og brukte lånene på forbruk og ikke på investeringer. Mot slutten av 1920 tallet holdt verdens sentralbanker mellom 60 og 70% av sine reserver i gull. Gull, i tillegg til valutareserver og statsobligasjoner var basis for pengemengden. For å dempe den kraftige veksten i Side 6 av juni 2012

7 amerikansk økonomi på slutten av 1920-tallet begynte den amerikanske sentralbanken å heve renten i Kapital begynte å strømme til USA. For å bremse kapitalflukten satte andre lands sentralbanker opp renten. Kreditt stoppet opp og veksten begynte å falle, noe som rammet amerikanske eksport. Valutasamarbeidet overlevde det voldsomme aksjemarkedskrakket høsten 1929, men sommeren 1931 begynte et run på en av de største østerriske banker. Investorene fikk panikk og tenkte at om en bank kan gå konkurs i Østerrike så kan den gå konkurs i Berlin, siden tysk og østerriksk økonomi ble ansett som like. Tyske myndigheter møtte kapitalflukten med kapitalkontroll og frys av utenlandsgjelda. Britiske banker måtte ta tap i Tyskland og investorene begynte å trekke penger ut av England. Bank of England trakk seg fra gullstandarden i september Og kunne England oppføre seg sånn, så kunne kanskje også USA! Derfor forsøkte sentralbankene å innløse sine papirdollar med gull. Redusert gullbeholdning presset sentralbanken i USA til å sette opp renten, noe som forsterket krisen i realøkonomien. Mangel på kreditt førte til en lang rekke bankkonkurser i USA. I desperat jakt på andre sikre investeringer strømmet kapital til de land som fortsatt var på gullstandard, nemlig Nederland, Frankrike, Belgia og Sveits. Men, som små valutaer, opplevde de en kraftig styrket valuta, noe som rammet eksportsektoren hardt. Fra 1933 til 1936 gikk land etter land bort fra gullstandarden, og med økende krigsfrykt i Europa ble valutareservene på nytt plassert i USA. Kredittskvis og volatile valutakurser gjorde det vanskelig for bedrifter å finansiere investeringer og eksportere. Mistilliten til begge de to store valutaene, og mangel på alternativer, gjorde at valutakrisen kunne utvikle seg i en så negativ retning. Først etter etablering av Bretton Woods systemet etter krigen begynte handel og investeringer å ta seg opp igjen. I forkant av bruddet i 1971 forsøkte stadig flere land å diversifisere seg over til andre og sikre valutaer, men både Sveits og Tyskland, som ble ansett som sikre havner, innførte restriksjoner på kapitalinngang. Det ble også jobbet intenst med å etablere en felles valuta, såkalt Special Drawing Rights (SDR). Men, det ble kun etablert en symbolsk mengde av valutaen, tilsvarene USD 3 mrd. Tilliten til USD ble gradvis svekket ettersom deres gullbeholdning falt. Andre lands sentralbanker måtte intervenere kraftig ved å kjøpe USD for å hindre at deres egen valuta skulle styrke seg kraftig. I juni 1971 krevde Sveits å veksle USD 50 mrd i papirpenger om til gull. England gjorde tilsvarende veksling i august. To dager senere svarte president Nixon med å oppheve gullstandarden. Noen måneder senere ble det enighet om å revaluere andre valutaer med i gjennomsnitt 8% mot USD. I mars 1973 ble til slutt hele fastkurspolitikken mot USD forlatt og de fleste større valutaer fløt etter det fritt. Tilliten til USD som verdens reservevaluta vedvarte, og det ble ingen kraftig flukt fra USD. Hva skjer om euroen sprekker? I motsetning til perioden frem til 1971 er det i dag ikke noe fysisk anker for penger. De fleste sentralbanker har en svært liten andel av sine valutareserver i gull. Unntakene er USA, Tyskland, Italia, Frankrike og Portugal som har mellom 72% og 89% av sine valutareserver i gull (tall fra desember 2010). Norges Bank solgte som kjent hele Norges gullbeholdning i 2004, med unntak av gullmynter og noen få gullbarrer til utstillingsformål. Verdien av penger er derfor i første omgang et spørsmål om tillitt til at det landet som utsteder penger vil opprettholde verdien av pengene. Dette gjøres ved å holde valutakursen stabil og inflasjonen stabil. Dermed opprettholdes pengene sin kjøpekraft i både nasjonal og internasjonal forstand. Tar et land opp for stor statsgjeld vil investorer forvente at det vil føre til enten en svakere valutakurs eller til at det blir inflasjon i landet. Begge deler vil redusere verdien av investeringen og i tillegg øker risikoen for mislighold. Resultatet er mistillit og flukt fra valutaen. Land som over tid greier å holde orden i statsfinansene, holde lav inflasjon og stabil eller sterk valutakurs er svært attraktive som trygge havner når det er uro i finansmarkedene. Som vi har skrevet, så har historisk USD fungert som en trygg havn. Om euroen skulle sprekke så vil trolig tilliten til USD som verdens reservevaluta bidra til å dempe kaoset. Det er også trolig at Tyskland, Sveits og de nordiske landene vil fungere som trygge havner ved en splitt. Det er tre scenarier for en splittelse av euroen: 1. kun ett eller noen få land går ut og reetablerer sine gamle valutaer 2. euroen splittes i to eller flere mindre valutaer 3. full splittelse tilbake til gamle valutaer Side 7 av juni 2012

8 Om ett eller flere land går ut vil det gi en kort turbulent periode i markedet, og deretter en periode med volatilitet og usikkerhet om verdien på rest-euroen. Teoretisk skulle rest-euroen styrke seg siden en blir kvitt de svakeste landene. Markedet kan imidlertid begynne å prise inn at flere land må ut, og at det kan gi en periode med svakere euro og stor markedsuro. Om bare Hellas går ut i første omgang, vil det gi små realøkonomiske konsekvenser siden det vil være såpass forventet og diskontert. Det vil imidlertid mest sannsynlig øke presset på Spania og Italia og føre til at Spania trolig må søke om krisehjelp relativt raskt. Det beste alternativet med tanke på markedsuro er om en får en splittelse i 2 eller flere mindre valutaer. Det vil kunne gi trygghet for kontrakter og avtaler inngått i euro, og en kunne få på plass felles-europeiske løsninger på bankkrisen, felles innskuddsgarantier og felles støtte til de svakeste valutaene. Det som kan skape mest uro i markedet er trolig om euroen splittes i alle de gamle valutaene på en gang. Det vil være en brutal prosess der det kan tenkes at alle lån blir tilbakeført til de respektive nasjonale valutaer. Euroen vil da trolig bli tilbakeført til de vekslingskurser som var når euroen ble etablert, og trolig vil det i praksis kreve en ukes bankferie for å få på plass alle de tekniske løsningene og juridiske forhandlingene. Selv om det vil skape et kaos i markedet er det trolig nok av gamle valutameglere og jurister med erfaring fra tiden før euroen i bankene til å håndtere en slik krise. Det mest kritiske er å få en politisk styring av prosessen, slik at usikkerheten kan minimeres. Det burde være uproblematisk å opprettholde EU- systemet med fri handel og felles regler med mer. Sverige, Danmark og England er medlemmer av EU men ikke medlemmer av euroen og det ser ut til at de har et utmerket forhold til de andre EU landene for det. Det burde også være åpenbart at det vil være behov for gjeldslettelser og hjelp til banker på kryss og tvers i Europa i en slik situasjon. På sikt mest realistisk med en splittelse av euroen Vi tror en full splittelse av euroen er det som er mest realistisk om ikke noe drastisk skjer i euroområdet i løpet av relativt kort tid. Det pågående bank run på banker i søreuropa vil sakte tømme landene for kapital og føre til en dyp strukturell krise hvor de gjør seg helt avhengig av hjelp og almisser fra nord. Det vil skape dype politiske splittelser i Europa og gi grobunn for enda flere mistillitsvalg. Vi frykter at det nærmer seg the final countdown for euroen og tror det bare er å feste setebeltet og forberede seg på alle mulige tenkelige utfall. På kort sikt vil det helt sikkert komme forslag om alt fra mer krisepenger, felles eurobonds og langsiktige planer om felles bankregulering med mer. Så lenge løsningene ikke gjør noe med de fundamentale ubalansene som fortsetter å bygges opp ved at så forskjellige land låses fast i en felles valuta, så vil det gi en lang og smertefull periode i Europa med svært lav vekst og stigende arbeidsledighet. Som beskrevet over, så er den eneste mulighet for PIIGS landene å bli mer konkurransedyktige å kutte kraftig i lønningene. Dette vil øke behovet for tilførsel av kapital utenfra for å betjene gamle lån og dekke løpende budsjettunderskudd ettersom skatteinntekter vil falle og arbeidsledigheten stige. I realiteten er det kun Tyskland som har økonomi til å bidra med pengene, og de må i så fall bidra i mange mange år. Spørsmålet er om de vil det - eller hvor lenge de er villige til det. Side 8 av juni 2012

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON I skrivende stund, februar 2014, er situasjonen verre enn den var før finanskrisen i 2008, men det er veldig få som innser eller vil innrømme dette. «I m sorry gentlemen.

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER 1 FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER AV ARNE JON ISACHSEN 2 SAMMENDRAG Etableringen av Den økonomiske og monetære unionen i Europa (ØMU) i 1999 er en enestående begivenhet.

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School vc Working Paper Series 2/13 Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi Knut Anton Mork Handelsbanken Januar 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Sterk krone fordi vi fortjener det

Sterk krone fordi vi fortjener det Sterk krone fordi vi fortjener det Steinar Juel, Karl Johan Haarberg og Erik Bruce Den norske kronen har appresiert sterkt i løpet av det siste halvannet året. Dette er kommet etter omleggingen av pengepolitikken

Detaljer

Working Paper Series 4/11

Working Paper Series 4/11 Working Paper Series 4/11 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Økonomi er risikosport

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

Aksjemarkedet. kursgevinster.

Aksjemarkedet. kursgevinster. Aksjemarkedet I PER : R H1 L JOHANSEN.,, :::.::...:..: I-^ : k^ø^ ;,;^a^^ r^.tu^s ;^ttet ;ror ;^`^ s ^t^ : ^nno, aslon^r:: r ^^.,, altoe,^r^ og l^^no^sl l'ityr4py E IN M 'NE 1, p. ; spr ;; g o ; tra rr

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer