nr 34/ NO årgang 94 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 34/04-2004.08.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 34/ årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Slettelser, begjært av innehaver Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn (300) Søknadsprioritet CA STARBUCKS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn (300) Søknadsprioritet CA STARBUCKS Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, P O Box 34067, Seattle, WA , US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke STARBUCKS COFFEE Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, P O Box 34067, Seattle, WA , US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker. 3

4 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn TEC.NET TEC.NET Exide Technologies, 210 Carnegie Center, Suite 500, Princeton, NJ 08540, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 9 Software for overvåkning og styring av batteriladere og batterier, herunder informere om batteritilstand og varsle om feil eller behov for utskiftning av batterier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn ACTROS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn TIPI TIPI Geir Håbesland, Solbråtenveien 16, 1410 Kolbotn, 35 Annonse-og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn ACTROS DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 6 Nøkkelanheng. 14 Ur og tilbehør til ur. 18 Håndvesker, dokumentmapper, handlevesker, ryggsekker, reise- og håndkofferter; paraplyer, parasoller; saldekken for hester, dekken for hester; dokumentvesker, portemonéer. 25 Bekledningsgjenstander, nemlig T-skjorter, treningsgensere, slips, hansker (bekledning), anorakker, ponchoer, jakker, vester, gensere, poloskjorter, sjal, strømpeholdere; fottøy, ikke opptatt i andre klasser; hodeplagg, nemlig hatter, luer, hetter, kyser, caps, cabrio-caps. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke WET BY BEEFEATER Allied Domecq Spirits & Wine Ltd, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 33 Viner, brennevin (drikker), likører, cocktailer; alkoholholdige drikker og ferdiglagede alkoholholdige cocktailer og alkoholholdige cocktailblandinger. 4

5 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke TORVI Gøsta Jansson, Rudsteinveien 40, 1480 Slattum, 4 Brensel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn HARLEQUIN TEMPTATION HARLEQUIN TEMPTATION Harlequin Enterprises Ltd, Don Mills, ON, CA Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons-og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 5 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Merket er et rent figurmerke Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; briller og brille-etuier, solbriller og etuier for solbriller; magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; elektronisk utstyr; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; audio- og videoopptak i alle media; audio og video-spillere for alle media; audiokassetter; CD-er; videokassetter; laservideoplater; digitale videoplater; digitale (dreibare) plater; CD-ROM; spillefilmer; CD-spillere; kompakte CDopptakere; DVDspillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3- spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; dataspillprogrammer; computer software; computer hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til datamaskiner; arm- og håndleddsstøttematter for bruk i tilknytning til datamaskiner; personlige digitale assistenter; bærbart telekommunikasjonsmeldingsutstyr; personsøkere; radiotelefoner; telefoner og mobiltelefoner samt utstyr for slike; kameraer; digitale kameraer; videokameraer; radioer; fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; brann-slukningsapparater; globale

6 registrerte varemerker /04 posisjons-systemer (GPS). 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; remmer til ur; klokker (ur); bijouterivarer; nøkkelringer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skrivepapir; skrivesaker og papirvarer; konvolutter; gaveinnpakningspapir; sløyfer for gaveinnpakningspapir; kakedekorasjoner av papir; papirvesker; papirposer; papirdekorasjoner for bruk midt på bordet; papirdekorasjoner; papirhatter og/eller -luer; papirduker; papirservietter; papirmatter; trykksaker og publikasjoner; fotografier; plakater; postkort; visittkort; firmakort; gavekort; gratulasjonskort; vittighetsbøker; vittighetsblader; tegneseriehefter; aviser; magasiner; ukeblader; bøker; babybøker; barnebøker; fargebøker; adressebøker; avtalebøker; fotografialbum; autografalbum; materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malerpensler; malerskrin; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; klistremerker; applikasjoner i form av dekale overføringsbilder; skolesaker; samlepermer; bokstøtter; bokmerker; kalendere; bokser for penner og/eller for blyanter; skrivekritt; modelleringsleire; dagbøker; penner; blyanter; notatblokker og/eller -bøker; huskelapper; viskelær; blyantspissere; stiftemaskiner; brevvekter; glassbrikker av papir; linjaler; gummistempler. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbagger, ryggsekker, strandvesker, bokvesker, bleievesker, torgvesker og rumpetasker; lommebøker og portemoneer. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalbein, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; dekorative veggplater; uroer (dekorasjon); soveposer; brett, ikke av metall; smykkeskrin, ikke av edle metaller; kakedekorasjoner i plast; sugerør; figurer og/eller statuer av tre, voks, gips eller plast; puter; knapper, jakkemerker, skilt og navneskilt. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for børstebinding; tannbørster; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen, steingods og keramikk; papirkurver; middagsserviser; kakeformer; kakebokser; tekanner; underlagsbrikker for varme fat; flaskebrikker; såpeskåler; matbokser; isolerte beholdere; lunsjsett som inneholder matbokser og isolerte beholdere; vakuumflasker; flyttbare isolatorer for drikkebokser og flasker; vindklokkespill; dekorative bokser; brett; plastbrett; figurer av porselen, krystall, steingods, keramikk, glass og terrakotta. 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; overtrekk for møbler av tekstil; putetrekk av tekstil; dynetrekk av tekstil; sengetøy; barnesengforing av tekstil; gardiner av tekstil; servietter av tekstil; bordbrikker av tekstil; kjøkkenhåndklær; håndklær; vaskekluter; tekstiler for baderommet; afghanske tepper; flagg; vimpler. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; smekker, ikke av papir; maskeradeantrekk. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;juletrepynt; spillkort; spill i form av brettspill; byggeblokker som leketøy; leketøy i form av mekaniske figurer og tilbehør for slike figurer; lekeballonger; videospill og bærbare elektroniske spill og/eller spilleapparater, andre enn for bruk sammen med fjernsynsapparater samt kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; lekefigurer; lekekosmetikk for barn; golfballer; golfhansker; golfballmarkører; tennisballer; badmingtonsett; lekebiler; piler og buer; rulleskøyter; rullebrett; leketøyscootere uten motor. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; fruktbasert snackmat; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter og preparerte nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; sukkervarer; sukkertøy; småsnacks av kom og/eller mais; sjokoladevarer; muskatnøtter; sukkerholdige kakedekorasjoner; sukrete fruktsnacks; saltstenger; frossen yogurt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; mineralvann tilsatt smak og farge; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sportsdrikker og iskremdrikker med moset fersk frukt; drikkevann på flaske. 41 Utdannelsesvirksomhet, on-line utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, on-line opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, on-line underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, on-line sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av underholdning og produkter med interaktivt innhold for distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; tivoli. 6

7 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hår & Skjønnhet 2003 Hår og Skjønnhet AS, Postboks 7017 Majorstua, 0306 Oslo, 41 Arrangering av praktiske seminarer, nemlig arrangement med en utstillerdel av varer innen hår, hud, negl, makeup samt tilstøtende bransjer innen innredning av salonger samt relatert utstyr til dette; arrangering av norgesmesterskap i frisering samt konkurranser i makeup og negl; arrangering av show / visninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn DEFINITY DEFINITY Bristol-Myers Squibb Pharma Co, Route 206 & Proviceline Road, NJ08540 PRINCETON, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Kontrastmidler for ultralyd. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke I M P International Masters Publishers BV, Regulienring 10, 3981 LB Bunnik, NL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Stativer for lydopptaksinstrumenter; lydopptaksbærere; audio CD-plater; video CD-plater; CD- ROM; lagringsbokser for de forannevnte varer; musmatter; dataprogramvare; tegnefilmer; filmer og fjernsynsprogrammer; dataspill; elektroniske spill og videospill; nedlastbare elektroniske publikasjoner. 16 Trykksaker; publikasjoner; bøker, magasiner, tegneserier, tidsskrifter, flygeblader; publikasjoner i form av ukentlige utgivelser for en tidsbegrenset periode, samt føljetonger; kataloger og brosjyrer; instruksjonsmanualer; instruksjons-, utdannings- og undervisningsmateriell; samlepermer; bokkassetter, lagrings- og arkiveringsinnretninger for de forannevnte varer laget av papir, papp og plast; emballasje materiell av papir, papp og plast; papir artikler; utklippsbøker, årbøker, kalendere, album og dagbøker; fotografier; notisbøker; skrivesaker og papirvarer, postkort og gratulasjonskort; artikler til bruk for kunstnere og pensler; farge-, tegne- og malebøker; aktivitetsbøker; skrivemateriell; spillkort; bøker og magasiner som omfatter audio CD-plater, video CD-plater og CD-ROM; ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner; kart og plakater; overføringsbilder for grafiske reproduksjoner; bokmerker; stensiler. 28 Leker, spill og leketøy. 38 Tilbydelse av tilgang og lenker til computer databaser, datanettverk og Internett; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester, inkludert tilbydelse av on-line tjenester fra en computer database. 41 Undervisnings-, informasjons- og underholdningsvirksomhet; interaktiv underholdning; undervisningstjenester relatert til forfremmelse av læreferdigheter hos voksne og barn; fan-klubbvirksomhet; forlagsvirksomhet; publikasjon av bøker, ukentlige utgivelser for en tidsbegrenset periode, føljetonger, utdannings- og undervisningsmateriale og tekster. 42 Datarådgivningstjenester; tilbydelse av on-line informasjon fra en computer database eller fra Internett; 7

8 registrerte varemerker /04 vedlikehold og opprettelse av websider for andre; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester; lisensiering av immaterielle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn INTELLIPLAN INTELLIPLAN Intelliplan Ltd, 211 Brunt Oak Broadway, Edgeware, Middlesex HA8 5EG, England, GB Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 9 Datamaskinprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn AKELIUS ADVOKAT AKELIUS ADVOKAT Rolf Petter Wiik, Løkkenveien 25, 1526 Moss, 35 Reklamebyrå, konsulentvirksomhet innen reklame, markedsføring av varer og tjenester innen privat, offentlig og bedriftsmarked. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn AKELIUS ÅRSOPPGJØR AKELIUS ÅRSOPPGJØR Rolf Petter Wiik, Løkkenveien 25, 1526 Moss, 35 Reklamebyrå, konsulentvirksomhet innen reklame, markedsføring av varer og tjenester innen privat, offentlig og bedriftsmarked. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn AKELIUS BUSINESS AKELIUS BUSINESS Rolf Petter Wiik, Løkkenveien 25, 1526 Moss, 35 Reklamebyrå, konsulentvirksomhet innen reklame, markedsføring av varer og tjenester innen privat, offentlig og bedriftsmarked. 8

9 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn AKELIUS SOFTWARE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn AKELIUS SOFTWARE Rolf Petter Wiik, Løkkenveien 25, 1526 Moss, 35 Reklamebyrå, konsulentvirksomhet innen reklame, markedsføring av varer og tjenester innen privat, offentlig og bedriftsmarked. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn COUGAR COUGAR DePuy Inc, IN WARSAW, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 10 Ortopediske spinalimplantater; kirurgiske instrumenter for bruk i forbindelse med spinalimplantater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MEDIA 19 Stiftelsen Media 19, Storgata 38, 0182 Oslo, 16 Trykte publikasjoner; bøker, magasiner, kataloger, pamfletter, brosjyrer, program-kataloger, kontormateriell, bokomslag, posters, plakater, fotografier, album, ringpermer, foldere, notatblokker, notatbøker, kalendre, postkort, klistremerker. 41 Underholdning, undervisning og opplæring relatert til tekstforfatting, journalistikk, fotografering, filmskaping, radio og fjernsynsproduksjon; produksjon, presentasjon, distribuering, kringkasting og utleie av fotografier, fjernsyns- og radioprogrammer, filmer, lyd og videoopptak. Produksjon og utleie av utdannings og opplæringsprogrammer; produksjon, publisering og organisering av arrangementer for opplæring, kultur eller underholding; produksjon og presentasjon av konkurranser, leker, spørreleker, shows, roadshows, utstillinger, scene arrangementer, teater, konserter, live fremføringer og publikumsinteraksjon; seminarer og forelesninger, frembringing av informasjon; kunstopplevelser; alt i forbindelse med menneskerettighetsspørsmål. 42 Frembringe informasjon om menneskerettighetsspørsmål; rådgivning, konsulentvirksomhet; forskning. 9

10 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn IRIOM IRIOM DePuy Inc, IN WARSAW, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 10 Ortopediske spinalimplantater; kirurgiske instrumenter for bruk i forbindelse med spinalimplantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn LEOPARD LEOPARD DePuy Inc, IN WARSAW, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 10 Ortopediske spinalimplantater; kirurgiske instrumenter for bruk i forbindelse med spinalimplantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn JAGUAR JAGUAR DePuy Inc, IN WARSAW, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 10 Ortopediske spinalimplantater; kirurgiske instrumenter for bruk i forbindelse med spinalimplantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn OCELOT OCELOT DePuy Inc, IN WARSAW, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 10 Ortopediske spinalimplantater; kirurgiske instrumenter for bruk i forbindelse med spinalimplantater. 10

11 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn ONZA ONZA DePuy Inc, IN WARSAW, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 10 Ortopediske spinalimplantater; kirurgiske instrumenter for bruk i forbindelse med spinalimplantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inn UNLIMITED SAGA UNLIMITED SAGA Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku, TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Dataspillprogramvare; videospillprogamvare; lydopptak i form av optiske plater, magnetiske plater og andre lagringsmedier, inneholdende musikk og/eller underholdning; audiovisuelle opptak i form av optiske plater, magnetiske plater og/eller andre lagringsmedier, inneholdende musikk, datagrafikk og/eller underholdning; innspilte kompaktplater inneholdende musikk; innspilte digitale videoplater inneholdende musikk og/eller animasjon; innspilte videokassetter inneholdende musikk, spennings og/eller eventyrfortellinger og animerte tegnefilmfortellinger; innspilte kompaktplater inneholdende spennings- og eventyrfortellinger og/eller animerte tegnefilmfortellinger; innspilte digitale videoplater inneholdende spennings- og eventyrfortellinger og/eller animerte tegnefilmfortellinger; musematter; stropper for mobiltelefoner; videospillmaskiner til hjemmebruk. 16 Strategihåndbøker for dataspill; strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende skjønnlitterære fortellinger; tegneseriehefter; magasiner; pamfletter; brosjyrer; plakater; klistremerker; faner; kalendere; samlekort; byttekort; spillkort; fotografier. 11

12 ansvarsmerker /04 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inn (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inn (540) Merket er figurativt SH Sissel Haddeland, Birkeland, 4595 TINGVATN, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inn J.K Johs Kristiansen Eftf AS, Huseby, 3280 TJODALYNG, (540) Merket figurativt ST Smykketeatret Nordnes, Krokliveien 29, 0584 OSLO, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inn KAT KAT Kathrine Lindman, Akersveien 25, 0177 OSLO, 12

13 ansvarsmerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inn (540) Merket er figurativt tk Trine Kløvstad, Trondheimsveien 164C, 0570 OSLO, 13

14 internasjonale varemerkeregistreringer /04 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. Int.reg.nr.: Int.reg. Ytterligere utpekt Prioritet: Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. 14

15 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: DE COLORIST (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke SELECTA (526) Unntaksanmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, SA, Calle Urgel, 240, Barcelona, ES Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 32 Beer. (450) Kunngjørings 34/04, COLORIST Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, DÜSSELDORF, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Preparations for treating, washing, styling and perming hair, except preparations for hair dyeing and bleaching for professional use. 21 Vessels to mix and apply hair treating liquids, except vessels to mix and apply hair dyeing and colouring liquids for professional use; dosing systems and receptacles, utensils for cosmetics, in particular combs sponges and brushes (except paintbrushes) excluding those made of metal, included in this class. 42 Research in the cosmetic sector, except research related to hair dyeing and colouring. (450) Kunngjørings 34/04,

16 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: DE /36 DKV DKV DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Aachener Strasse 300, D Köln, DE Patentanwälte Maxton Langmaack& Partner, Postfach , KÖLN, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, not included in other classes; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images; magnetic data carriers, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. 16 Paper, cardboard (carton) and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks. 35 Advertising; business management; business administration; office functions. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 37 Building construction; repair, namely repair of computer hardware; installation services. 38 Telecommunications. 39 Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. 42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; scientific and industrial research; computer programming. (450) Kunngjørings 34/04, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: CH COMTOUCH COMTOUCH Frama AG, CH-3438 Lauperswil, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; cash registers, calculating machines; fire extinguishers; parts of the aforementioned products (included in this class). 16 Office machines and apparatus, namely franking machines. (450) Kunngjørings 34/04, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: Ingen DON MAXIMO VIS MAXIMOS DON MAXIMO VIS MAXIMOS Bodegas Miralvalle SL, Cno. Viejo de Logrono, 26, Oyon-Alava, ES AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Wine. (450) Kunngjørings 34/04,

17 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: Ingen QC XXX (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: CH QC XXX Atlas Copco Airpower NV, Boomsesteenweg 957, B-2610 Wilrijk, BE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Electric, electronic and control appliances and instruments, except welding machines and apparatus, for industrial purposes, electric blenders and electric beverage machines; control components for compressors and tools. (450) Kunngjørings 34/04, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Industrial IT enabled ABB Automation Technology Products Management AG, Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich, CH Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 7 Machines and machine tools and their parts including automated machines and machine tools and their parts; engines (excluding those for land vehicles) and their parts; couplings and power transmission devices (excluding those for land vehicles). 9 Scientific, navigational, optical, weighing, measuring, analysis, display, signalling and control apparatus, instruments and devices and parts thereof; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current and parts thereof; CD-ROMs; downloadable electronic publications; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and images; data processing apparatus and computers; microprocessors; computer software including application software, software tools; computer programs and computer data banks; electrical cables, conduits and wires; magnetic recording media; semiconductors; electronic and electric apparatus, devices and instruments, including their parts, for current production, distribution and supply; electronic and electric apparatus, devices and instruments including their parts for alternative energy production, distribution and supply; electronic, magnetic and optical memories, diskettes, magnetic and optical disks; data protection devices. 11 Lighting, heating, cooling and ventilation appliances including ventilators, sanitary installations. 16 Printing goods including prospectuses, brochures, manuals and technical literature. 17 Insulation materials. 35 Advertising; public relations; dissemination of advertisements; business management consulting; business inquiries; business organisation and management consulting; television advertising; publication of advertising texts; marketing; market study; distribution of advertising materials; data administration using computers; systemisation of data in computer databanks; compilation of information into computer databases; business information; sales promotion. 36 Financial operations and financial consulting; project financing. 37 Construction; repairs; installation work including consulting in this field; maintenance, commissioning and preservation services; installation, activation, maintenance and repair of computer hardware and of office equipment; 17

18 internasjonale varemerkeregistreringer /04 installation, maintenance and repair of machines; interference suppression in electrical installations; pipeline construction and maintenance; underwater construction, consulting concerning all the above services (with the exception of construction and underwater construction). 38 Telecommunications; provision of access to computer programs within data networks; providing access to computer data banks; providing access to data networks, in particular to global computer networks, forums on the global computing network, the world wide web and to computer server services, transfer of data in particular by internal and global computer networks; press agencies; transmission of messages; computer-aided transmission of messages and images; electronic message transmission; consulting concerning all the above services. 39 Transport; energy and electricity distribution; water distribution; packaging and storage of goods; consulting concerning all the above services. 40 Energy production; processing of waste; processing of oil; air conditioning; air purification; air deodorising; processing of metals; recycling of waste and refuse; paper processing; refining; water processing; rental of generators; processing of fabrics and textiles and consulting concerning all the above services; printing work; sorting of waste and recyclable materials; consulting concerning all the above services. 41 Education, training, sports and cultural activities; organisation and conducting of seminars; use of online nondownloadable electronic computer programs, more particularly by means of global computer networks and the world wide web; consulting concerning all the above services. 42 Provision of technical support and information on the use of computers, data-processing equipment, computer software and computer networks by means of online connections to a computer data bank or via computer networks; computer programming, computer software updates; performance of chemical analyses; analysis for oil research; oil prospecting; surveillance (monitoring) of oil drilling; advice on protecting the environment; completion of assessments for oil research; carrying out appraisals concerning oil deposits; construction and underwater construction consulting; architecture; research in the field of chemistry; computer software design, industrial designer services; physical research; research in the field of chemistry; physicist services; computer consultancy; reconstitution of databases; maintenance of computer software; computer systems analyses; research and development of new products; research in the field of machine construction and engineering; technical appraisals; engineering work including engineers' consulting; construction drafting; technical project studies and related consulting; provision or rental of data banks; rental of computer software and of data processing apparatus; software development; services by engineers specialised in network technology; industrial and scientific research and consulting in the field of network technology. 43 Rental of transportable buildings. 44 Rental of sanitation facilities; pharmacy consulting. 45 Security consulting. (450) Kunngjørings 34/04, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: FR (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke CreatedinFrance.com (526) Unntaksannmerkning: The text "CreatedinFrance.com" is excluded from the legal protection Chambre Syndicale des Ceramistes et Ateliers D'Art de France, 4, Passage Roux, F Paris, FR 16 Printed products, printed material, folders, prospectuses, pamphlets, booklets, journals, periodicals, reviews, magazines, books, encyclopaedias, guides, brochures, catalogues. 21 Non-electrical household or kitchen utensils and receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith), unworked or semiworked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, namely candlesticks, not of precious metal, non-paper cachepots, figurines of porcelain, glass or terracotta, vases, not of precious metal, tableware not of precious metal, glasses (vessels), non-metallic flasks, door-handles of porcelain, pottery. 38 Telecommunications, communications via computer or data communications terminals, communications via multinational telecommunication networks, transmission of sounds, images, data, text, messages, including computer-assisted transmission, information on telecommunications, the above services consultable or available via data communications or on global telecommunications networks such as the Internet. (450) Kunngjørings 34/04,

19 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: DE /09 ROXIO (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: SE ROXIO Roxio Inc, 455 El Camino Real, CA95050 SANTA CLARA, US Prétor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim, 9 Hardware and software; optical, magnetic and/or digitally readable and/or writeable data media; compact disks, floppy disks, CD-ROM, DVD, tapes and other storage media. 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; printed matter. 35 Services of an e-commerce processing provider, namely merchandise presentation, order acceptance, processing delivery of goods as well as invoices for electronic order systems; negotiating commercial transactions for third parties on and outside the Internet; advertising; services of a data base, namely providing of information, texts, drawings and images on data networks. 38 Providing an e-commerce platform on the Internet; telecommunication; services of an Internet portal, namely providing access to information offered via the Internet. 42 Computer programming; providing computer programmes on data networks, particularly on the Internet, on the World Wide Web as well as via Wireless Application Protocol; creating and updating computer programmes; letting and leasing computer programmes; providing sound, image, audio/visual and data carriers for downloading to third parties; negotiating and granting licences and other rights; licensing of software; providing programme application capacity as well as data storage, data management, data processing and data retrieval for third parties via the Internet and other communication networks (application service providing); creating an Internet platform for e-commerce. (450) Kunngjørings 34/04, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Saab 96 Saab Automobile AB, S Trollhättan, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Photographic and optical apparatus and instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for recording and transmission of sound and images; magnetic data carriers, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger cars and passenger car manufacturing industry. 12 Automobiles, namely passenger cars as well as parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners. 37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars. (450) Kunngjørings 34/04,

20 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: CH KLINGER (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: Ingen KLINGER Klinger AG, Bundesplatz 1, CH-6304 Zug, CH Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, 6 Metal parts for adjusting boilers and piping systems, metallic reinforcements for valves and for adjusting purposes for piping systems, namely slide valves, valves, cocks, included in this class. 7 Parts of boilers and their piping systems, included in this class, intended for for adjusting, reinforcing materials for valves for and adjusting purposes for piping systems, included in this class, namely valves, slide valves, cocks, taps, used also as plug cocks; supply ducts (clarinets). 9 Measuring, signalling and monitoring instruments, namely liquid level indicators, fluid measuring glasses. 11 Regulating accessories for water or gas apparatus and pipes, particularly taps; taps, steam traps; boxes for taps. 17 Insulating, packing, heat radiation protection and vibration suppression materials and sealing materials in the form of sheets or preformed and derived from such materials, ready-to-assemble parts made of composite materials, all the above goods made of elastomer, expanded graphite or fluoro-polymer, where relevant filled or not, and/or otherwise modified or reinforced with fibres, of metal, tissue, wire gauze and/or stretched metal; sealing joints, lined or not, also made of sealing packers, made with fibres, polymer materials or metal, sealing joints of plastic material, valve joints, packing boxes. (450) Kunngjørings 34/04, (554) Merket er tre-dimensjonalt LP LAURENT-PERRIER (526) Unntaksannmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection. Laurent-Perrier, 32, Avenue de Champagne, TOURS-SUR-MARNE, FR Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Sparkling wines produced in Champagne (France). (450) Kunngjørings 34/04,

21 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: FR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: FI T (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke SUSHIWINE Delicious, rich and full (526) Unntaksannmerkning: The words "Sushiwine" and "delicious, rich and full" are excluded from the legal protection. Vignobles Germain et Associes Loire, Château de Fesles, F Thouarce, FR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 33 Alcoholic beverages (except beer); wines. 35 Advertising, distribution of samples. (450) Kunngjørings 34/04, Linea Verde (526) Unntaksannmerkning: The text "Linea Verde" is excluded from the legal protection. Cedars Foods Oy, Pl 1308, SF Helsinki, FI 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 31 Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. (450) Kunngjørings 34/04,

22 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: BX (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: CH (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fleet Synergy (526) Unntaksannmerkning: The words FLEET SYNERGY are excluded from the legal protection. Michel Claus, Lozenberg 5, B-1932 Zaventem, BE 35 Business-commercial services and consultancy within the framework of leasing and rental of vehicles; business-commercial services and consultancy, known as fleet management; computerized file management regarding aforementioned services. (450) Kunngjørings 34/04, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: GB S-FIELDS S-FIELDS Shell International Petroleum Company Ltd, Shell Centre, London SE1 7NA, England, GB J K Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 9 Computer software for economic and technological analysis of the operation and performance of oil and gas fields. 42 Technological services for and industrial analysis of the operation and performance of oil and gas fields as well as advisory and consultancy services in relation thereto; technological services for optimising the performance of oil and gas fields involving measuring and collecting data, interpretation and modelling of these data, considering technological measures to be taken and implementing technological measures as well as consultancy and advisory services in relation to such technological services. (450) Kunngjørings 34/04, (554) Merket er tre-dimensjonalt Merket er et rent figurmerke Julius Sämann Ltd, Weidstrasse 14, CH-6300 Zug, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Air freshening preparation. (450) Kunngjørings 34/04,

23 internasjonale varemerkeregistreringer /04 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: DE /12 SKAI SKAI Konrad Hornschuch AG, D Weissbach, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Bicycle saddles, motorcycle saddles, vehicle seats, headrests for vehicle seats; saddle covers for bicycles or motorcycles, for vehicle seats and for headrests; anti-glare devices and sun visors for vehicles; padding materials for vehicle seats, saddlebags for two-wheelers; upholstery, dashboards, instrument panels, armrests, rear shelves, trimmings for boots, gear lever gaiters and hoods for gas airbag devices for vehicles; pushchairs. 17 Plastic sheets other than for packaging; semifinished plastic goods, plastic profile sections, plastic tapes and adhesive tapes for industrial purposes (included in this class); metal laminating sheets of plastics; composite sheets, mostly of plastics, with parts of paper, cardboard, textiles and/or metal; sheets for doors, sheets for profiles for casings; sheets for protecting steps, sun visor sheets, insulating batts of plastics, foam sheets, sheets for water lots, insulating and heat-proofing sheets; plastic foils (other than for packaging), namely in the form of sheets intended for coating furniture boards. 18 Imitation leather, leatherware; saddlery; imitation leather upholstery for seats and furniture; sheaths, covers and cases of imitation leather; clothing bags of imitation leather; rucksacks. 19 Doors, gates, windows, frames, profiles for doors and windows of plastics; partitions (not of metal); shades (not of metal); building materials in the form of sheets acting as insulants for protection against noise of footsteps (for steps); mouldings (building materials); mouldings and strips for fitted carpets of plastics for building purposes; nonmetallic building materials, namely parts of interior lining for boats, in the form of wainscoting; nonmetallic building materials, namely structural panels for boats. 20 Furniture, including padded furniture and shelves; wooden or plastic strips for furniture, decorative plaques of plastics for furniture, mirrors and frames. 25 Clothing, shoes, sports shoes, headwear; belts (clothing); gloves; upper linings and linings for shoes of imitation leather or of plastics. 28 Gymnastics and sports articles included in this class; sports gloves; protective paddings for sport apparatus and for body-building; stationary exercise bicycles, apparatus for bodybuilding (included in this class), flippers for swimming, ski bags of imitation leather. (450) Kunngjørings 34/04, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjons (300) Søknadsprioritet: Ingen NEO-SAFE NEO-SAFE Vygon, 5-11, rue Adeline, F Ecouen, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 10 Needle for taking blood from premature babies (neonatology). (450) Kunngjørings 34/04,

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.26-31/04 nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 16/ NO årgang 99 ISSN

nr 16/ NO årgang 99 ISSN . nr 16/09-2009.04.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 37/04-2004.09.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 37/04-2004.09.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.09.06-37/04 nr 37/04-2004.09.06 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 48/04-2004.11.22 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 48/04-2004.11.22 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.11.22-48/04 nr 48/04-2004.11.22 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00049 22. september 2017 Klager: Representert ved: Salomon Foodworld GmbH Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00031 Klager: Welltec A/S Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer