Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/ Gunnar Lien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/ Gunnar Lien"

Transkript

1 Namsos kommune Rådmann i Namsos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Att. Hans Brattås Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/ Gunnar Lien Melding om vedtak om kommunesammenslåing med Fosnes og Namdalseid - Intensjonsavtale Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak. Saksopplysninger på sidene 4-11 i Saksfremlegg herunder, er kommunens statusrapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, bl.a. med beskrivelse av prosess og de vurderinger som Namsos kommune har gjort gjennom prosessen. Intensjonsavtalen som er en del av kommunestyrets vedtak av , er lagt i eget vedlegg i epost-oversendelsen av denne melding om vedtak. Vår ref. 2016/ bes oppgitt ved henvendelse Med hilsen Gunnar Lien/sign rådmann Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postboks 333 Sentrum Abel Margrethe Meyers gt 12, Bank: Namsos 7801 NAMSOS Telefaks Skatt: E-post: Org.nr

2 Side 2 av 2 Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2016/ Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Vedtak om kommunesammenslåing med Fosnes og Namdalseid - Intensjonsavtale Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 76/ Namsos kommunestyre 55/ Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret i Namsos godkjenner den fremforhandlede intensjonsavtalen av som grunnlag for kommunesammenslåing med kommunene Fosnes og Namdalseid. 2. Kommunestyret i Namsos ønsker at Namsos kommune slår seg sammen med kommunene Fosnes og Namdalseid i henhold til vedlagte intensjonsavtale. Behandling i Namsos formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret Innstilling i Namsos formannskap Kommunestyret i Namsos godkjenner den fremforhandlede intensjonsavtalen av som grunnlag for kommunesammenslåing med kommunene Fosnes og Namdalseid. 2. Kommunestyret i Namsos ønsker at Namsos kommune slår seg sammen med kommunene Fosnes og Namdalseid i henhold til vedlagte intensjonsavtale. Behandling i Namsos kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt av kommunestyret

3 Side 3 av 3 Vedtak i Namsos kommunestyre Kommunestyret i Namsos godkjenner den fremforhandlede intensjonsavtalen av som grunnlag for kommunesammenslåing med kommunene Fosnes og Namdalseid. 2. Kommunestyret i Namsos ønsker at Namsos kommune slår seg sammen med kommunene Fosnes og Namdalseid i henhold til vedlagte intensjonsavtale.

4 Side 4 av 4 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X Kontaktinfo forhandlingsutvalget U Innkalling til forhandlingsmøte om Forhandlingsutvalgene intensjonsavtale U Innkalling til forhandlingsmøte 2 om Forhandlingsutvalgene intensjonsavtale U Intensjonsavtale - utkast Forhandlingsutvalgene U Referat fra forhandlingsmøtet Forhandlingsutvalgene og forslag til intensjonsavtale. Innkalling til forhandlingsmøte 3 S Vedtak om kommunesammenslåing med Fosnes og Namdalseid - Intensjonsavtale X Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos - underskrevet Gunnar Lien m.fl. Vedlegg: 1 Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos - underskrevet Saksopplysninger Formålet med saken er et likelydende kommunalt vedtak innen 1. juli 2016, i kommunestyrene i Fosnes, Namdalseid og Namsos, om å slå seg sammen til en kommune. Regjeringen har satt 1. juli 2016 som frist for et endelig sammenslåingsvedtak og vedtak på en likelydende intensjonsavtale mellom kommuner som ønsker å slå seg sammen i fase 1. Saken er en oppfølging av reformprosessen i Namsos kommune og i nabokommunene. a) Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag i kommunereformen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen, bl.a. med mål for reformen, en plan for gjennomføring av reformen og virkemidler i reformen. Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden Regjeringens mål for reformen er: - Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne - Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling - Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner - Styrket lokaldemokrati Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har anbefalt kriterier rettet mot kommunene. Kriteriene er ekspertutvalgets mening om hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene har vært godt belyst i tidligere saker til behandling i kommunestyret.

5 Side 5 av 5 Ekspertutvalgets delrapport av ; Kriterier for god kommunestruktur finnes på link: De 10 kriteriene rettet mot kommunene er: 1) Tilstrekkelig kapasitet 2) Relevant kompetanse 3) Tilstrekkelig distanse 4) Effektiv tjenesteproduksjon 5) Økonomisk soliditet 6) Valgfrihet 7) Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8) Høy politisk valgdeltakelse 9) Lokal politisk styring 10) Lokal identitet Under behandlingen av kommuneproposisjonen våren 2014 og sluttet Stortinget seg til overordnede mål for reformen. I saksutredningen har rådmannen gitt korte kommentarer til det enkelte målet. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Ekspertutvalget anslår at kommuner med en minstestørrelse på innbyggere vil gi kommuner som kan løse og utvikle dagens oppgaver på en god måte for sine innbyggere, for lokalsamfunnet og for næringslivet. Å bygge gode fagmiljø med en effektiv tjenesteproduksjon krever en viss kommunestørrelse. Samlet folketall i Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner var 1. januar 2016 på En fremskriving av folketallet i de tre kommunene er vist i tabell1. Tabell 1 Fremskriving av folketallet i kommunene er basert på folketallet Det er i denne prognosen lagt til grunn Lav nasjonal vekst for å unngå overoptimisme, og den er mest i overensstemmende utviklingen i folketallet de senere år.

6 Side 6 av 6 Prognosen viser at folketallet i nye Namsos gjennom hele perioden vil ligge godt over innbyggere. Folketallet er svakt økende, og antas å ligge litt over innbyggere i perioden før det er fallende mot slutten av prognoseperioden. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Målet om funksjonelle samfunnsutviklingsområder er ikke helt oppfylt i det foreliggende nye Namsos kommune bestående av Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner. Selv om Namsos er største tilpendlerkommune for pendlerne fra både Fosnes og Namdalseid kommuner, er det allikevel mellom kommunene Namsos og Overhalla at det største uforløste potensiale ligger i forhold til etablering av hverdagsregion. Ca. 800 personer pendler daglig fra Overhalla til jobb i Namsos. For nye Namsos kommune vil det være viktig bl.a. å sette fokus på etablering av boligområder med god beliggenhet sentralt plassert i forhold til eksisterende eller nye busslinjer og sammenhengende gang- og sykkelvegnett. Tidligere arealplanprosesser har vist at slike områder finnes for utredning. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Økonomisk bærekraft er et mål for Namsos og en forutsetning for å levere gode stabile tjenester til egne innbyggere. Slik vil det også være i nye Namsos, en kommune på over innbyggere. Nye Namsos kommune er avhengig av en effektiv drift for å opprettholde god kvalitet på tjenestene til innbyggerne i egen kommune. Eventuelle leveranser av tjenester til nye nabokommuner vil kunne la seg realisere forutsatt langsiktige leveranseavtaler og reelle priser. Kun gjennom disse forutsetninger kan Namsos øke kapasitet med formål å selge kommunale tjenester til naboer. Styrket lokaldemokrati. I den nye Namsos kommune er det en intensjon at lokaldemokratiet skal styrkes bl.a. gjennom etablering av en representativ struktur som sikrer innbyggerne påvirkning på tjenestetilbud og utvikling av eget lokalsamfunn, samt å øke mulighetene for økt innflytelsen for innbyggere, næringsliv, lag og foreninger gjennom bruk av ny teknologi i den politiske beslutningsprosessen. En øking av antallet representanter i kommunestyret fra 27 til 41 vil kunne åpne for en videre geografisk representasjon. Utfordringene ligger først og fremst hos partiene i sammensetningen av listene ved valg. b) Økonomiske virkemidler For å legge til rette for overgangen til en ny kommune for kommuner som slår seg sammen, benytter Regjeringen positive økonomiske virkemidler som kan stimulere til kommunesammenslutning i reformperioden. Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell, kommuner som slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette overgangen til en ny kommune, og dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen Modell for dekking av engangskostnader i reformperioden Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere 2 kommuner kommuner kommuner

7 Side 7 av 7 5 eller flere kommuner Modell for reformstøtte i reformperioden Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere Inndelingstilskuddet Med dagens inndelingstilskudd får den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var tre enkeltkommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser. Departementet vil videreføre dagens ordning for kommuner som slår seg sammen i reformperioden. Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Omfang og innretning på ordningen, herunder perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert. Øvrige økonomiske insentiver Regjeringen har i tillegg til inndelingstilskuddet, reformsstøtten og engangstilskuddet også lagt til rette for at det for sammenslåtte kommuner kan søkes om midler for infrastrukturtiltak. De tre kommunene har i den sammenhengen blitt enige om å sende to søknader om bedret mobildekning i den nye kommunen samt om støtte til et forprosjekt om bru til Jøa. Det er videre også varslet avsatt i statsbudsjettet for 2017 midler til et ny tilskuddsordning for mellomstore kommuner som slår seg sammen og blir sterkere tyngdepunkt i sine regioner. Uten at vi i dag vet innretningen på denne tilskuddsordningen er det å forvente at den nye sammenslåtte kommunen vil være berettiget for et slikt tilskudd. c) Den lokale prosessen Kommunereformarbeidet i Namsos har vært gjennomført i Reformutvalget. Reformutvalget har bestått av formannskapet, leder for Ungdomsrådet og en representant fra arbeidstakerorganisasjonene. Rådmannen har gjennom hele prosessen hatt regelmessige møter med de største arbeidstakerorganisasjonene for å sikre involvering. Kommunestyret har vært orientert undervegs, og har fattet de nødvendige vedtak undervegs i prosessen. Kommunestyret oppnevner reformutvalget (ordfører og alle gruppelederne, etter valget endret til formannskapet). Fylkesmannen inviterer til infomøte på Stiklestad. Kommunestyret vedtok å utrede fire alternativer for kommunesammenslåing. Alt. 1: MNS-kommunene (Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid) + Flatanger + Osen. Alt. 2: MNS-kommunene (Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid) + Flatanger + Osen + IN-kommunene (Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong). Alt. 3: Namsos kommune består som egen kommune. Alt. 4: MNS-kommunene (Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid) + Flatanger + Osen + IN-kommunene (Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong) + YN-kommunene +Vikna, Nærøy, Leka + Bindal. I alle alternativene 1-4 er Namsos kommunesenteret i nykommunen.

8 Side 8 av Kommunene i IN, MNS, Flatanger og Osen møtes på Hyllenget. Deltakerne på møtet er enige om å utarbeide en felles kunnskapsinnhenting. Lokale kommunale prosesser gjennom 2015 avklarer de potensielle sammenslåingskommunenes interesse for og ønske om sammenslåing iht. Namsos kommunestyrevedtaket av IN-kommunene, YN-kommunene og Osen signaliserer gjennom lokale beslutninger, at de ikke ønsker å inngå i en stor ny Namdalskommune. Kommunestyret i Namsos vedtar sammenslåingsalternativer med bakgrunn i vedtak fattet i de potensielle medlemskommunene (stikkord): - Namsos opprettholder alternativet om å utrede å bestå som egen kommune. - Det vedtas å utrede en kommunesammenslåing bestående MNS+ Flatanger, eller kombinasjoner hvor ikke alle kommuner deltar. Kommunestyret vedtar at det ikke skal gjennomføres folkeavstemning, men en bred innbyggerundersøkelse blant innbyggerne i Namsos. Folkeavstemning ble gjennomført i alle MN+ -kommunene unntatt Namsos. Innbyggerne i Flatanger og Overhalla valgte å følge det politiske rådet som ble gitt lokalt før folkeavstemninga om ikke å ønske sammenslåing med Namsos i et MN+ alternativ. Et flertall av innbyggerne i Namdalseid og Fosnes kommuner stemte JA til kommunesammenslåing med Namsos etter råd fra sine folkevalgte. Innbyggerundersøkelser i Namsos i mars 2015 og i mai 2016 For å sikre en god involvering og høring av innbyggerne i prosessen valgte Namsos å benytte innbyggerundersøkelse. Valget var bl.a. basert på Telemarksforsknings resultater fra evaluering av tidligere kommunesammenslåinger. Bl.a. gir opinionsundersøkelser vel så representative data som folkeavstemminger, de fanger opp nyanserte synspunkter blant innbyggerne, og det øker politikernes handlingsrom i forhold til å fatte egne beslutninger dersom det er ønskelig. Opinion gjennomførte begge undersøkelsene som var i regi av hhv. KS og Namsos kommune. Innbyggerundersøkelse i 2016 ble gjennomført blant 802 innbyggere over 16 år. Rapporten fra undersøkelsen viser følgende: o Om kommunesammenslåing - 7 av 10 er positive til sammenslåing med de fem nabokommunene - Flertallet av innbyggerne er positive uansett alder, kjønn og hvilken sektor man er ansatt i: offentlig sektor, privat sektor eller ikke yrkesaktiv. - Innbyggerne er nesten like positiv til sammenslåing med færre enn fem kommuner. Også her uansett alder og kjønn og sektor. - Innbyggerne er mer positive nå enn for ett år siden. o Om tjenestekvalitet - 4 av 10 tror de kommunale tjenestene blir bedre enn i dag ved kommunesammenslåing - 2 av 10 tror de kommunale tjenestene blir dårligere enn i dag ved en sammenslåing o Om lokaldemokratiet - 1/3 tror lokaldemokratiet blir bedre enn i dag ved kommunesammenslåing - 1/3 tror det blir dårligere - 1/3 tror det blir som i dag. - Det er et ganske likt syn blant kvinner og menn. Høring blant innbyggerne

9 Side 9 av 9 Sammenslåingsalternativene og intensjonsavtalen mellom kommunene i MN+ var i perioden lagt ut til høring på kommunens hjemmeside. Innbyggerne kan der enkelt gi direkte innspill på saker som er lagt ut til høring. I løpet av høringen av kommunereformsaken kom det inn fem uttalelser. Av disse var fire positive til kommunesammenslåing og en var negativ. De positive kommentarene var bl.a.: sterkere sammen, bedre tilgang på kompetanse og tekniske ressurser i distriktet. Den ene negative holdningen til sammenslåing var ikke nærmere grunngitt. Avsluttende prosess Etter gjennomførte folkeavstemminger og innbyggerundersøkelsen i Namsos kommune møttes ordførere og rådmann i de 6 kommunene; Namsos, Fosnes, Namdalseid, Overhalla, Høylandet og Flatanger den for å oppsummere resultatene. I dette møtet ble det gitt uttrykk for at de tre kommunene Flatanger, Høylandet og Overhalla aktet å følge folkets råd og anbefale nei til sammenslåing. Samtidig signaliserte de tre øvrige kommunene et ønske om å arbeide videre med en intensjonsavtale bestående av disse. Med det som utgangspunkt gjennomførte kommunene nye forhandlinger som resulterte i signeringen av en omforent intensjonsavtale bestående av kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid den 16. juni Namsos som egen kommune Kommunestyret har i to vedtak; november 2014 og desember 2015, besluttet at å bestå som egen kommune skal utredes som ett alternativ i reformprosessen. Gjennom hele reformprosessen fra oppstarten i 2014 og frem til i dag har Namsos uttrykt en positiv holdning til sammenslåing, og at alternativet med å bestå som egen kommune (frivillig alene) ikke har vært noe reelt ønskemål i Namsos. Erfaringene gjennom flere 10-år viser at Namsos kommune er stor nok alene. Namsos kommune har alltid hatt kapasitet til å levere alle kommunale tjenester til egne innbyggere. I det tidlige samarbeidet i Midtre Namdal region og senere i Midtre Namdal samkommune, har Namsos kommune med sin størrelse hatt funksjon som lokomotiv og bidratt både med økonomi, produksjonskapasitet og kompetanse inn i samarbeidet med de mindre kommunene. Utenfor de formaliserte samarbeidene har Namsos kommune også levert tjenester eller leid ut personell til enkeltkommuner for å avhjelpe vanskelige situasjoner for kortere eller lengre perioder. Sammenholdt med stortingets fastsatte mål for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftig og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Så er det i dag liten tvil om at Namsos som selvstendig kommune vil ha gode forutsetninger for å oppfylle disse målene også ved å fortsette alene. Det er derfor et reelt valg for kommunen å fortsette alene. For Namsos kommune er spørsmålet derfor ikke om det er forsvarlig eller mulig å fortsette som egen kommune, men heller om selvstendighet eller sammenslåing er det som vil gi grunnlag for å oppfylle de nevnte mål på best mulig måte. Både for innbyggerne i Namsos isolert, men også for regionen som helhet. Nye Namsos kommune vil få et folketall ved kommunesammenslåingen med Fosnes og Namdalseid på (2016-tall). Det er en økning på innbyggere. Leveringsområdet for

10 Side 10 av 10 de kommunale tjenester blir mere spredt i nykommunen og ikke like sentralisert som i dagens Namsos. Dette vil i utgangspunktet kunne gi en i gjennomsnitt noe økt produksjonskostnad, men samtidig åpner sammenslåingen for andre effektiviseringer og uttak av stordriftsfordeler, bl.a. på administrasjon og på det politiske området. Nye Namsos kommune med Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner vil være stor nok til å opprettholde en effektiv tjenesteproduksjon. Frem til nå har behovet for større enheter som grunnlag for kompetanse og effektive tjenester, har samkommunen med Namsos som lokomotiv vært løsningen. Det er flertall på stortinget for nedlegging av samkommunen fra Namsos kommune vil legge det til grunn i sine forberedelser fremover, og starte arbeidet med planlegging av strukturer for gode tjenester til alle innbyggere i nye Namsos kommune. Det må videre igangsettes et arbeid for å finne den fremtidige organiseringen av de tjenester som samkommunen i dag dekker. Rådmannen legger i det arbeidet til grunn formuleringene fra intensjonsavtalen om at det primært skal søkes løst innenfor rammene av egen organisasjon, men at det også vil være naturlig å fortsatt pleie et godt samarbeide med de omkringliggende kommuner. Rådmannens vurdering og konklusjon: Rådmannen vurderer den lokale prosessen til å ha vært både bred og god. Det har vært luftet mange sammenslåingsalternativer undervegs, og det har hele tiden vært bred politisk enighet om fremdrift og innhold i prosessen. De forskjellige sammenslåingsalternativene har vært godt forankret i flere kommunestyrevedtak og gjennom løpende informasjon. Namsos kommune har gjennom hele prosessen i møte med nabokommunene inntatt en raus holdning. Namsos ønske om å bidra til et sterkere Namdalen har kommet tydelig til uttrykk i dette arbeidet. Videre er det grunn til å gi ros til de øvrige kommuner som gjennom sin deltagelse også har bidratt til en god og tillitsskapende dialog hvor det har vært rom og respekt for ulike ståsted og standpunkt. Prosessen har i seg selv bidratt til å øke kunnskapen hos alle involverte både om egen kommune, men ikke minst i forhold til situasjonen i de omkringliggende kommuner. De lokale prosessene har vært godt opplyst. Det har vært stor åpenhet i debatten i de politiske fora om tilnærminger og utfordringer. Gjennom media og ved streaming av folkemøter og kommunestyrer har det vært god informasjon til innbyggerne. Sammenslåingsalternativene har gjennom en god reformprosess i hele stor-regionen blitt skrellet bort, til i dag å omfatte Namsos og to av de nærmeste nabokommunene. Det har vært en naturlig prosess. Rådmannen vil samtidig uttrykke noe skuffelse over at det ikke var mulig å finne en løsning som i det minste ga rom for hele samkommunen inn i en ny kommune. Det er liten tvil om at Overhalla som en viktig brikke i samkommunen, og en del av samme bo- og arbeidsregionen, ville vært en stor styrke som en del av en ny kommune. Videre ville dette ha gitt en lagt enklere prosess med å bygge en ny kommune gjennom den etablerte organisasjonen som samkommunen representerer. Rådmannen har allikevel stor respekt for hver enkelt kommunes rett til å gjøre egne valg ut fra sitt ståsted og tar Overhallas beslutningen om å fortsette som selvstendig kommune til etterretning og finner det uproblematisk å forholde seg til dette. Rådmannen vurderer resultatet av innbyggerundersøkelsene som er gjennomført i Namsos i 2015 og i 2016 som et tydelig signal fra innbyggerne om at reformprosessene i Namsos er gjennomført på en god måte, og må dermed oppfattes til å ha gitt kommunestyret i Namsos et godt grunnlag for en endelig beslutning i kommunereformprosessen. At vi i dag ikke kjenner alle detaljer i det nye inntektssystemet for kommunene i de nærmeste to ti-årene, men må legge politiske signaler fra regjeringen til grunn, gjør at det ikke for noen er

11 Side 11 av 11 mulig å regne seg frem til hva de kommunale inntektene kommer til å bli i alternativene frivillig alene eller som del i en sammenslått kommune. Vi kjenner i dag heller ikke inntektssystemet etter overgangsperioden av kommunereformen. En må allikevel med rimelig stor sikkerhet kunne anta at også nye sammenslåtte kommuner vil ha et effektiviseringsbehov for å tilpasse seg et sannsynlig driftsnivå etter 2035 (2040). Kommunen beholder inntektsnivået for 3 kommuner i år. I tillegg mottar kommunene dekning av engangskostnader i 2018 med 30 millioner og reformstøtte i 2020 på 20 millioner. Andre økonomiske incentiver ved kommunesammenslåing er tilskudd til infrastrukturtiltak, som det blir søkt om, samt årlige driftstilskudd til regionsenter i sammenslåtte kommuner. Rådmannen mener at dette er et bedre grunnlag for den sammenslåtte kommunen å tilpasse seg en bærekraftig økonomi inn i fremtiden enn å stå som frivillig alene kommune hvor kommunens inntekter umiddelbart vil bli redusert med 2 til 3 millioner. Samtidig bør det gi et handlingsrom som vil kunne bidra til gjennomføring av samfunnsutviklingstiltak for å fremme bolyst og tilflytting og dermed styrke driftsgrunnlaget for den fremtidige kommunen. Samlet sett er det svært vanskelig å gjøre vurderinger med utgangspunkt i et perspektiv på over år. Store strategiste valg, slik kommunestyret skal gjøre i denne saken, vil alltid være forbundet med usikkerhet. Rådmannen er allikevel klar på at det ut i fra dagens perspektiv og kunnskap er flere forhold som taler for en sammenslåing enn det er forhold som taler i mot. Samtidig påhviler det etter rådmannens syn Namsos som regionby også et særlig ansvar for å tenke ut over egne kommunegrenser og bidra til å skape løsninger som også er det beste for hele regionen. Regionen som helhet trenger et kraftsentrum som kan sikre at kompetansemiljøer og tjenester også kan produseres fullverdig i Namdalen. En sammenslåing vil bidra i riktig retning på dette. Med det som utgangspunkt anbefaler rådmannen kommunestyret i Namsos å vedta sammenslåing med Fosnes og Namdalseid kommuner fra , og til å vedta foreliggende utkast til intensjonsavtale. ***

Møteinnkalling. Namsos kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Namsos kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 18:30 Møteinnkalling Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 18:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Vedtak om kommunesammenslåing med Fosnes og Namdalseid Intensjonsavtale

Vedtak om kommunesammenslåing med Fosnes og Namdalseid Intensjonsavtale Møteinnkalling Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 11:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Kommunereformen - endelig vedtak for Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Kommunereformen - endelig vedtak for Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/4287-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Kommunereformen - endelig vedtak for Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Eldreråd 7/16

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/4350-1 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Kommunereformen - Namsos kommunes veivalg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 17.06.2014 Namsos

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Fremgangsmåte for innbyggerinvolvering ved kommunereformen

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Fremgangsmåte for innbyggerinvolvering ved kommunereformen Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/5597-37 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Fremgangsmåte for innbyggerinvolvering ved kommunereformen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2014/6920-14 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-108 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen

Detaljer

Folketall Folketall 2040 Lav vekst Middels vekst

Folketall Folketall 2040 Lav vekst Middels vekst Behandling i Namsos kommunestyre - 27.11.2014 Ordføreren fremmet følgende endringsforslag i punkt 5: Denne setningen slettes: I prosessen ble det etter hvert klart at løp 1 ville gi et ekstra økonomisk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 9 FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal

Detaljer

Fosnes fellesfunksjoner.' 7' ' L-JD 79. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato. 2016/ Rønnaug Aaring

Fosnes fellesfunksjoner.' 7' ' L-JD 79. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato. 2016/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner.' 7' ' L-JD 79 SH/"i 773M Fylkesmannen Postboks 2600 7734 STEINKJER i Nord-Trøndelag Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/4287-5 Rønnaug Aaring

Detaljer

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer..

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober 2015 Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Utredninger i Lierne - kommunereformen Utredninger i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16 Grong kommunestyre /16

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16 Grong kommunestyre /16 Grong kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/18 Saksbehandler: Tore Kirkedam Dato: 22.06.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap 07.06.2016 81/16 Grong kommunestyre 20.06.2016

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Søt-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/9880-4 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Kommunereformen - status og retningsvalg. Folkemøte

Kommunereformen - status og retningsvalg. Folkemøte Kommunereformen - status og retningsvalg Folkemøte 14.01.2016 Program for kvelden Status/historikk kommunereformen Informasjon om alternativene for sammenslåing for Overhalla Øst eller Vest? Nytt inntektssystem

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

Kommunereformen - viktige utfordringer ved opprettholdelse av Fosnes kommune som egen kommune (selvstendighetsalternativet)

Kommunereformen - viktige utfordringer ved opprettholdelse av Fosnes kommune som egen kommune (selvstendighetsalternativet) Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/2362-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Kommunereformen - viktige utfordringer ved opprettholdelse av Fosnes kommune som egen kommune (selvstendighetsalternativet)

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3074 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

KOMMUNEREFORM KUNNSKAPSINNHENTING

KOMMUNEREFORM KUNNSKAPSINNHENTING KOMMUNEREFORM KUNNSKAPSINNHENTING Kunnskapsinnhenting om kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, Flatanger og Osen som grunnlag for beslutninger

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

Kommunereformen. Valg av alternativ og videre framdrift. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunereformen. Valg av alternativ og videre framdrift. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/7267-85 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Kommunereformen. Valg av alternativ og videre framdrift. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE.

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Kommunereformen: Lokale føringer, prosessplan, sammenslåingsalternativene, fullmakt til kjøp av ekstern utredningskapasitet mv. Pr. 4. nov

Kommunereformen: Lokale føringer, prosessplan, sammenslåingsalternativene, fullmakt til kjøp av ekstern utredningskapasitet mv. Pr. 4. nov Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/4350-4 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Kommunereformen: Lokale føringer, prosessplan, sammenslåingsalternativene, fullmakt til kjøp av ekstern utredningskapasitet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Gruppedialog/refleksjon

Gruppedialog/refleksjon Gruppedialog/refleksjon Tema: Hvordan komme i gang med- og gjennomføre kommunestruktur prosessen i Finnmark? Aktuelle problemstillinger og tilnærminger Hva er utfordringene? Intern organisering Hvordan

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 UTREDNING AV KOMMUNESTRUKTUR - VIDERE DELTAKELSE - UTTALELSE FRA BARNE - OG UNGDOMSRÅDET Barne og ungdomsrådets

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-20 Klageadgang: Nei UTREDNING AV KOMMUENSTRUKTUR-VIDERE DELTAKELSE Administrasjonssjefens innstilling: 1. Leirfjord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/85 Kommunestyret Intensjonsavtale om sammenslåing av Roan, Åfjord og Bjugn kommuner

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/85 Kommunestyret Intensjonsavtale om sammenslåing av Roan, Åfjord og Bjugn kommuner SAKSFRAMLEGG Arkiv: 020 Dato: 20.09.2016 Saksnr Utvalg Møtedato 16/85 Kommunestyret 22.09.2016 Saksbehandler: Emil Raaen Intensjonsavtale om sammenslåing av Roan, Åfjord og Bjugn kommuner Vedlegg: 1 Forslag

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen FYLKESMANNEN I ROGALAND Kommunereformen 1 Fra kommuneproposisjonen Mål for reformen Regjeringen har følgende mål for reformen: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

Kommunereform - Status og videre arbeid

Kommunereform - Status og videre arbeid Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2016 4815/2016 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Kommunereform - Status og videre arbeid Forslag til vedtak

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Verran kommune 29. januar 2015 Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Ca år 1900 I dag En øy 2 fylker 3 kommuner Nasjonal kommunereform

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november Arild S Stana, KS-Konsulent AS

Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november Arild S Stana, KS-Konsulent AS Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november 2015 Arild S Stana, KS-Konsulent AS Om kommunereformen Samfunnsmessige endringer med betydning for kommunestrukturen Store endringer

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Fra kommunal-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg Leka kommune Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/162-50 Saksbehandler: Bjørn Arne Laugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/16 22.06.2016 Kommunereformen - Leka som egen kommune

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 13.01.2016 16/6 Kommunestyre 20.01.2016 16/4 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN Trykte

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014

Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014 Rammene for gjennomføring av reformen i fylket og for lokale prosesser Oppstartskonferanse for kommunereformen 26. august 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord Oppstartskonferansen 26.

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Prosess og utredning behov, bistand mal Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Bakgrunn: Rådmannssamling i høstkonferansen og innspill

Detaljer

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Folkemøte i Båtsfjord 21. april 2016

Kommunereformen i Øst-Finnmark. Folkemøte i Båtsfjord 21. april 2016 Kommunereformen i Øst-Finnmark Folkemøte i Båtsfjord 21. april 2016 Denne presentasjonen er kun ment som støtte til fremleggelse av prosjektets arbeid, og er ikke ment som selvstendig dokument uten tilhørende

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Kommunereform - endelig vedtak Stjørdal kommune

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Kommunereform - endelig vedtak Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/6406-12 Saksbehandler: Tore Rømo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Kommunereform - endelig vedtak Stjørdal kommune Rådmannens

Detaljer

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/661-4 Aase Hynne

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/661-4 Aase Hynne Namdalseid kommune Sentraladministrasjonen Namdalseid Sør-Trøndelag fylkeskommune v/odd Ingen Mjøen Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/661-4

Detaljer

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten

Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk. Folkemøte i Horisonten Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016 Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid,

Detaljer

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Program 10:00-11:30 Velkommen - siste nytt - status 11:30-12:15 Lunsj 12:15-14:10 Veien fra utredninger til intensjonsavtaler Hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 2014/ Helge Thorsen, Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 2014/ Helge Thorsen, Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Nærøy kommune Rådmann Melding om vedtak Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Statens Hus 7734 Steinkjer Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Arkivkode: Dato: 2014/684-90 Helge Thorsen, 74 38 27 19 04.07.2016 Nærøy

Detaljer

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper Kommunereformen - Vil Verran klare seg best alene, eller i en større enhet? Høsten 2014 inviterte statsråd Sanner alle kommunene i Norge til å starte prosessen for å avklare om det er aktuelt å slå seg

Detaljer

Kommunereformen Statusrapportering fra kommunene per 1. februar 2015

Kommunereformen Statusrapportering fra kommunene per 1. februar 2015 Kommunereformen Statusrapportering fra kommunene per 1. februar 2015 Hovedinntrykk Alle kommuner har vedtatt igangsetting av kommunereformarbeid. Alle kommuner har skissert mulige retningsvalg for utredning.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser. Prosjektledersamling 19. april

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser. Prosjektledersamling 19. april Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Prosjektledersamling 19. april Program 10:00-10:15 Velkommen - siste nytt - status v/fm 10:15-10:55 Kommuneinndeling - historiske linjer Historiker

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Kommunereformen Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom-Arne Tørfoss FE - 002 14/3078 Saksnr Utvalg Type Dato 16/25 Partssammensatt utvalg - Administrasjonsutvalget PS 01.12.2016 16/81

Detaljer

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter Nesset og Sunndal Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter 3/18/2016 Delrapport 1: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Befolkningsgrunnlag- og utvikling Alle kommunene* Nesset Sunndal Nesset/

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Erna, Stein Ove, Karen og Even R5, 14. mai 2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Namsskogan kommune SAKSFRAMLEGG

Namsskogan kommune SAKSFRAMLEGG Namsskogan kommune Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/8195-51 Saksbehandler: Endre Skjervø Dato: 26.05.2016 Utvalg SAKSFRAMLEGG Møtedato Namsskogan formannskap 14.10.2014 Namsskogan kommunestyret 21.10.2014 Namsskogan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 99/ Kommunestyret 59/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 99/ Kommunestyret 59/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/6406-12 Saksbehandler: Tore Rømo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 99/16 16.06.2016 Kommunestyret 59/16 17.06.2016 Kommunereform - endelig

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til at det er brei semje

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Attraktiv hovedstad i Nord

Attraktiv hovedstad i Nord Attraktiv hovedstad i Nord 50.200 innbyggere 3.800 ansatte Havørn på jakt Foto: Audun Rikardsen Politisk styring Bodø kommune 25 skoler 20 kommunale barnehager + 40 private 7 sykehjem/institusjoner 6

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 51/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 51/ Nesset kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/579-43 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 51/15 18.06.2015 Kommunereformen - Anbefaling av Nesset

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer