Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/ Gunnar Lien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/ Gunnar Lien"

Transkript

1 Namsos kommune Rådmann i Namsos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Att. Hans Brattås Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/ Gunnar Lien Melding om vedtak om kommunesammenslåing med Fosnes og Namdalseid - Intensjonsavtale Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak. Saksopplysninger på sidene 4-11 i Saksfremlegg herunder, er kommunens statusrapport til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, bl.a. med beskrivelse av prosess og de vurderinger som Namsos kommune har gjort gjennom prosessen. Intensjonsavtalen som er en del av kommunestyrets vedtak av , er lagt i eget vedlegg i epost-oversendelsen av denne melding om vedtak. Vår ref. 2016/ bes oppgitt ved henvendelse Med hilsen Gunnar Lien/sign rådmann Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postboks 333 Sentrum Abel Margrethe Meyers gt 12, Bank: Namsos 7801 NAMSOS Telefaks Skatt: E-post: Org.nr

2 Side 2 av 2 Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2016/ Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Vedtak om kommunesammenslåing med Fosnes og Namdalseid - Intensjonsavtale Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 76/ Namsos kommunestyre 55/ Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret i Namsos godkjenner den fremforhandlede intensjonsavtalen av som grunnlag for kommunesammenslåing med kommunene Fosnes og Namdalseid. 2. Kommunestyret i Namsos ønsker at Namsos kommune slår seg sammen med kommunene Fosnes og Namdalseid i henhold til vedlagte intensjonsavtale. Behandling i Namsos formannskap Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret Innstilling i Namsos formannskap Kommunestyret i Namsos godkjenner den fremforhandlede intensjonsavtalen av som grunnlag for kommunesammenslåing med kommunene Fosnes og Namdalseid. 2. Kommunestyret i Namsos ønsker at Namsos kommune slår seg sammen med kommunene Fosnes og Namdalseid i henhold til vedlagte intensjonsavtale. Behandling i Namsos kommunestyre Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt av kommunestyret

3 Side 3 av 3 Vedtak i Namsos kommunestyre Kommunestyret i Namsos godkjenner den fremforhandlede intensjonsavtalen av som grunnlag for kommunesammenslåing med kommunene Fosnes og Namdalseid. 2. Kommunestyret i Namsos ønsker at Namsos kommune slår seg sammen med kommunene Fosnes og Namdalseid i henhold til vedlagte intensjonsavtale.

4 Side 4 av 4 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X Kontaktinfo forhandlingsutvalget U Innkalling til forhandlingsmøte om Forhandlingsutvalgene intensjonsavtale U Innkalling til forhandlingsmøte 2 om Forhandlingsutvalgene intensjonsavtale U Intensjonsavtale - utkast Forhandlingsutvalgene U Referat fra forhandlingsmøtet Forhandlingsutvalgene og forslag til intensjonsavtale. Innkalling til forhandlingsmøte 3 S Vedtak om kommunesammenslåing med Fosnes og Namdalseid - Intensjonsavtale X Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos - underskrevet Gunnar Lien m.fl. Vedlegg: 1 Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos - underskrevet Saksopplysninger Formålet med saken er et likelydende kommunalt vedtak innen 1. juli 2016, i kommunestyrene i Fosnes, Namdalseid og Namsos, om å slå seg sammen til en kommune. Regjeringen har satt 1. juli 2016 som frist for et endelig sammenslåingsvedtak og vedtak på en likelydende intensjonsavtale mellom kommuner som ønsker å slå seg sammen i fase 1. Saken er en oppfølging av reformprosessen i Namsos kommune og i nabokommunene. a) Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag i kommunereformen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen, bl.a. med mål for reformen, en plan for gjennomføring av reformen og virkemidler i reformen. Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden Regjeringens mål for reformen er: - Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne - Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling - Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner - Styrket lokaldemokrati Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har anbefalt kriterier rettet mot kommunene. Kriteriene er ekspertutvalgets mening om hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene har vært godt belyst i tidligere saker til behandling i kommunestyret.

5 Side 5 av 5 Ekspertutvalgets delrapport av ; Kriterier for god kommunestruktur finnes på link: De 10 kriteriene rettet mot kommunene er: 1) Tilstrekkelig kapasitet 2) Relevant kompetanse 3) Tilstrekkelig distanse 4) Effektiv tjenesteproduksjon 5) Økonomisk soliditet 6) Valgfrihet 7) Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8) Høy politisk valgdeltakelse 9) Lokal politisk styring 10) Lokal identitet Under behandlingen av kommuneproposisjonen våren 2014 og sluttet Stortinget seg til overordnede mål for reformen. I saksutredningen har rådmannen gitt korte kommentarer til det enkelte målet. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Ekspertutvalget anslår at kommuner med en minstestørrelse på innbyggere vil gi kommuner som kan løse og utvikle dagens oppgaver på en god måte for sine innbyggere, for lokalsamfunnet og for næringslivet. Å bygge gode fagmiljø med en effektiv tjenesteproduksjon krever en viss kommunestørrelse. Samlet folketall i Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner var 1. januar 2016 på En fremskriving av folketallet i de tre kommunene er vist i tabell1. Tabell 1 Fremskriving av folketallet i kommunene er basert på folketallet Det er i denne prognosen lagt til grunn Lav nasjonal vekst for å unngå overoptimisme, og den er mest i overensstemmende utviklingen i folketallet de senere år.

6 Side 6 av 6 Prognosen viser at folketallet i nye Namsos gjennom hele perioden vil ligge godt over innbyggere. Folketallet er svakt økende, og antas å ligge litt over innbyggere i perioden før det er fallende mot slutten av prognoseperioden. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Målet om funksjonelle samfunnsutviklingsområder er ikke helt oppfylt i det foreliggende nye Namsos kommune bestående av Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner. Selv om Namsos er største tilpendlerkommune for pendlerne fra både Fosnes og Namdalseid kommuner, er det allikevel mellom kommunene Namsos og Overhalla at det største uforløste potensiale ligger i forhold til etablering av hverdagsregion. Ca. 800 personer pendler daglig fra Overhalla til jobb i Namsos. For nye Namsos kommune vil det være viktig bl.a. å sette fokus på etablering av boligområder med god beliggenhet sentralt plassert i forhold til eksisterende eller nye busslinjer og sammenhengende gang- og sykkelvegnett. Tidligere arealplanprosesser har vist at slike områder finnes for utredning. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Økonomisk bærekraft er et mål for Namsos og en forutsetning for å levere gode stabile tjenester til egne innbyggere. Slik vil det også være i nye Namsos, en kommune på over innbyggere. Nye Namsos kommune er avhengig av en effektiv drift for å opprettholde god kvalitet på tjenestene til innbyggerne i egen kommune. Eventuelle leveranser av tjenester til nye nabokommuner vil kunne la seg realisere forutsatt langsiktige leveranseavtaler og reelle priser. Kun gjennom disse forutsetninger kan Namsos øke kapasitet med formål å selge kommunale tjenester til naboer. Styrket lokaldemokrati. I den nye Namsos kommune er det en intensjon at lokaldemokratiet skal styrkes bl.a. gjennom etablering av en representativ struktur som sikrer innbyggerne påvirkning på tjenestetilbud og utvikling av eget lokalsamfunn, samt å øke mulighetene for økt innflytelsen for innbyggere, næringsliv, lag og foreninger gjennom bruk av ny teknologi i den politiske beslutningsprosessen. En øking av antallet representanter i kommunestyret fra 27 til 41 vil kunne åpne for en videre geografisk representasjon. Utfordringene ligger først og fremst hos partiene i sammensetningen av listene ved valg. b) Økonomiske virkemidler For å legge til rette for overgangen til en ny kommune for kommuner som slår seg sammen, benytter Regjeringen positive økonomiske virkemidler som kan stimulere til kommunesammenslutning i reformperioden. Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell, kommuner som slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette overgangen til en ny kommune, og dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen Modell for dekking av engangskostnader i reformperioden Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere 2 kommuner kommuner kommuner

7 Side 7 av 7 5 eller flere kommuner Modell for reformstøtte i reformperioden Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere Inndelingstilskuddet Med dagens inndelingstilskudd får den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var tre enkeltkommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser. Departementet vil videreføre dagens ordning for kommuner som slår seg sammen i reformperioden. Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Omfang og innretning på ordningen, herunder perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert. Øvrige økonomiske insentiver Regjeringen har i tillegg til inndelingstilskuddet, reformsstøtten og engangstilskuddet også lagt til rette for at det for sammenslåtte kommuner kan søkes om midler for infrastrukturtiltak. De tre kommunene har i den sammenhengen blitt enige om å sende to søknader om bedret mobildekning i den nye kommunen samt om støtte til et forprosjekt om bru til Jøa. Det er videre også varslet avsatt i statsbudsjettet for 2017 midler til et ny tilskuddsordning for mellomstore kommuner som slår seg sammen og blir sterkere tyngdepunkt i sine regioner. Uten at vi i dag vet innretningen på denne tilskuddsordningen er det å forvente at den nye sammenslåtte kommunen vil være berettiget for et slikt tilskudd. c) Den lokale prosessen Kommunereformarbeidet i Namsos har vært gjennomført i Reformutvalget. Reformutvalget har bestått av formannskapet, leder for Ungdomsrådet og en representant fra arbeidstakerorganisasjonene. Rådmannen har gjennom hele prosessen hatt regelmessige møter med de største arbeidstakerorganisasjonene for å sikre involvering. Kommunestyret har vært orientert undervegs, og har fattet de nødvendige vedtak undervegs i prosessen. Kommunestyret oppnevner reformutvalget (ordfører og alle gruppelederne, etter valget endret til formannskapet). Fylkesmannen inviterer til infomøte på Stiklestad. Kommunestyret vedtok å utrede fire alternativer for kommunesammenslåing. Alt. 1: MNS-kommunene (Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid) + Flatanger + Osen. Alt. 2: MNS-kommunene (Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid) + Flatanger + Osen + IN-kommunene (Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong). Alt. 3: Namsos kommune består som egen kommune. Alt. 4: MNS-kommunene (Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid) + Flatanger + Osen + IN-kommunene (Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong) + YN-kommunene +Vikna, Nærøy, Leka + Bindal. I alle alternativene 1-4 er Namsos kommunesenteret i nykommunen.

8 Side 8 av Kommunene i IN, MNS, Flatanger og Osen møtes på Hyllenget. Deltakerne på møtet er enige om å utarbeide en felles kunnskapsinnhenting. Lokale kommunale prosesser gjennom 2015 avklarer de potensielle sammenslåingskommunenes interesse for og ønske om sammenslåing iht. Namsos kommunestyrevedtaket av IN-kommunene, YN-kommunene og Osen signaliserer gjennom lokale beslutninger, at de ikke ønsker å inngå i en stor ny Namdalskommune. Kommunestyret i Namsos vedtar sammenslåingsalternativer med bakgrunn i vedtak fattet i de potensielle medlemskommunene (stikkord): - Namsos opprettholder alternativet om å utrede å bestå som egen kommune. - Det vedtas å utrede en kommunesammenslåing bestående MNS+ Flatanger, eller kombinasjoner hvor ikke alle kommuner deltar. Kommunestyret vedtar at det ikke skal gjennomføres folkeavstemning, men en bred innbyggerundersøkelse blant innbyggerne i Namsos. Folkeavstemning ble gjennomført i alle MN+ -kommunene unntatt Namsos. Innbyggerne i Flatanger og Overhalla valgte å følge det politiske rådet som ble gitt lokalt før folkeavstemninga om ikke å ønske sammenslåing med Namsos i et MN+ alternativ. Et flertall av innbyggerne i Namdalseid og Fosnes kommuner stemte JA til kommunesammenslåing med Namsos etter råd fra sine folkevalgte. Innbyggerundersøkelser i Namsos i mars 2015 og i mai 2016 For å sikre en god involvering og høring av innbyggerne i prosessen valgte Namsos å benytte innbyggerundersøkelse. Valget var bl.a. basert på Telemarksforsknings resultater fra evaluering av tidligere kommunesammenslåinger. Bl.a. gir opinionsundersøkelser vel så representative data som folkeavstemminger, de fanger opp nyanserte synspunkter blant innbyggerne, og det øker politikernes handlingsrom i forhold til å fatte egne beslutninger dersom det er ønskelig. Opinion gjennomførte begge undersøkelsene som var i regi av hhv. KS og Namsos kommune. Innbyggerundersøkelse i 2016 ble gjennomført blant 802 innbyggere over 16 år. Rapporten fra undersøkelsen viser følgende: o Om kommunesammenslåing - 7 av 10 er positive til sammenslåing med de fem nabokommunene - Flertallet av innbyggerne er positive uansett alder, kjønn og hvilken sektor man er ansatt i: offentlig sektor, privat sektor eller ikke yrkesaktiv. - Innbyggerne er nesten like positiv til sammenslåing med færre enn fem kommuner. Også her uansett alder og kjønn og sektor. - Innbyggerne er mer positive nå enn for ett år siden. o Om tjenestekvalitet - 4 av 10 tror de kommunale tjenestene blir bedre enn i dag ved kommunesammenslåing - 2 av 10 tror de kommunale tjenestene blir dårligere enn i dag ved en sammenslåing o Om lokaldemokratiet - 1/3 tror lokaldemokratiet blir bedre enn i dag ved kommunesammenslåing - 1/3 tror det blir dårligere - 1/3 tror det blir som i dag. - Det er et ganske likt syn blant kvinner og menn. Høring blant innbyggerne

9 Side 9 av 9 Sammenslåingsalternativene og intensjonsavtalen mellom kommunene i MN+ var i perioden lagt ut til høring på kommunens hjemmeside. Innbyggerne kan der enkelt gi direkte innspill på saker som er lagt ut til høring. I løpet av høringen av kommunereformsaken kom det inn fem uttalelser. Av disse var fire positive til kommunesammenslåing og en var negativ. De positive kommentarene var bl.a.: sterkere sammen, bedre tilgang på kompetanse og tekniske ressurser i distriktet. Den ene negative holdningen til sammenslåing var ikke nærmere grunngitt. Avsluttende prosess Etter gjennomførte folkeavstemminger og innbyggerundersøkelsen i Namsos kommune møttes ordførere og rådmann i de 6 kommunene; Namsos, Fosnes, Namdalseid, Overhalla, Høylandet og Flatanger den for å oppsummere resultatene. I dette møtet ble det gitt uttrykk for at de tre kommunene Flatanger, Høylandet og Overhalla aktet å følge folkets råd og anbefale nei til sammenslåing. Samtidig signaliserte de tre øvrige kommunene et ønske om å arbeide videre med en intensjonsavtale bestående av disse. Med det som utgangspunkt gjennomførte kommunene nye forhandlinger som resulterte i signeringen av en omforent intensjonsavtale bestående av kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid den 16. juni Namsos som egen kommune Kommunestyret har i to vedtak; november 2014 og desember 2015, besluttet at å bestå som egen kommune skal utredes som ett alternativ i reformprosessen. Gjennom hele reformprosessen fra oppstarten i 2014 og frem til i dag har Namsos uttrykt en positiv holdning til sammenslåing, og at alternativet med å bestå som egen kommune (frivillig alene) ikke har vært noe reelt ønskemål i Namsos. Erfaringene gjennom flere 10-år viser at Namsos kommune er stor nok alene. Namsos kommune har alltid hatt kapasitet til å levere alle kommunale tjenester til egne innbyggere. I det tidlige samarbeidet i Midtre Namdal region og senere i Midtre Namdal samkommune, har Namsos kommune med sin størrelse hatt funksjon som lokomotiv og bidratt både med økonomi, produksjonskapasitet og kompetanse inn i samarbeidet med de mindre kommunene. Utenfor de formaliserte samarbeidene har Namsos kommune også levert tjenester eller leid ut personell til enkeltkommuner for å avhjelpe vanskelige situasjoner for kortere eller lengre perioder. Sammenholdt med stortingets fastsatte mål for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftig og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Så er det i dag liten tvil om at Namsos som selvstendig kommune vil ha gode forutsetninger for å oppfylle disse målene også ved å fortsette alene. Det er derfor et reelt valg for kommunen å fortsette alene. For Namsos kommune er spørsmålet derfor ikke om det er forsvarlig eller mulig å fortsette som egen kommune, men heller om selvstendighet eller sammenslåing er det som vil gi grunnlag for å oppfylle de nevnte mål på best mulig måte. Både for innbyggerne i Namsos isolert, men også for regionen som helhet. Nye Namsos kommune vil få et folketall ved kommunesammenslåingen med Fosnes og Namdalseid på (2016-tall). Det er en økning på innbyggere. Leveringsområdet for

10 Side 10 av 10 de kommunale tjenester blir mere spredt i nykommunen og ikke like sentralisert som i dagens Namsos. Dette vil i utgangspunktet kunne gi en i gjennomsnitt noe økt produksjonskostnad, men samtidig åpner sammenslåingen for andre effektiviseringer og uttak av stordriftsfordeler, bl.a. på administrasjon og på det politiske området. Nye Namsos kommune med Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner vil være stor nok til å opprettholde en effektiv tjenesteproduksjon. Frem til nå har behovet for større enheter som grunnlag for kompetanse og effektive tjenester, har samkommunen med Namsos som lokomotiv vært løsningen. Det er flertall på stortinget for nedlegging av samkommunen fra Namsos kommune vil legge det til grunn i sine forberedelser fremover, og starte arbeidet med planlegging av strukturer for gode tjenester til alle innbyggere i nye Namsos kommune. Det må videre igangsettes et arbeid for å finne den fremtidige organiseringen av de tjenester som samkommunen i dag dekker. Rådmannen legger i det arbeidet til grunn formuleringene fra intensjonsavtalen om at det primært skal søkes løst innenfor rammene av egen organisasjon, men at det også vil være naturlig å fortsatt pleie et godt samarbeide med de omkringliggende kommuner. Rådmannens vurdering og konklusjon: Rådmannen vurderer den lokale prosessen til å ha vært både bred og god. Det har vært luftet mange sammenslåingsalternativer undervegs, og det har hele tiden vært bred politisk enighet om fremdrift og innhold i prosessen. De forskjellige sammenslåingsalternativene har vært godt forankret i flere kommunestyrevedtak og gjennom løpende informasjon. Namsos kommune har gjennom hele prosessen i møte med nabokommunene inntatt en raus holdning. Namsos ønske om å bidra til et sterkere Namdalen har kommet tydelig til uttrykk i dette arbeidet. Videre er det grunn til å gi ros til de øvrige kommuner som gjennom sin deltagelse også har bidratt til en god og tillitsskapende dialog hvor det har vært rom og respekt for ulike ståsted og standpunkt. Prosessen har i seg selv bidratt til å øke kunnskapen hos alle involverte både om egen kommune, men ikke minst i forhold til situasjonen i de omkringliggende kommuner. De lokale prosessene har vært godt opplyst. Det har vært stor åpenhet i debatten i de politiske fora om tilnærminger og utfordringer. Gjennom media og ved streaming av folkemøter og kommunestyrer har det vært god informasjon til innbyggerne. Sammenslåingsalternativene har gjennom en god reformprosess i hele stor-regionen blitt skrellet bort, til i dag å omfatte Namsos og to av de nærmeste nabokommunene. Det har vært en naturlig prosess. Rådmannen vil samtidig uttrykke noe skuffelse over at det ikke var mulig å finne en løsning som i det minste ga rom for hele samkommunen inn i en ny kommune. Det er liten tvil om at Overhalla som en viktig brikke i samkommunen, og en del av samme bo- og arbeidsregionen, ville vært en stor styrke som en del av en ny kommune. Videre ville dette ha gitt en lagt enklere prosess med å bygge en ny kommune gjennom den etablerte organisasjonen som samkommunen representerer. Rådmannen har allikevel stor respekt for hver enkelt kommunes rett til å gjøre egne valg ut fra sitt ståsted og tar Overhallas beslutningen om å fortsette som selvstendig kommune til etterretning og finner det uproblematisk å forholde seg til dette. Rådmannen vurderer resultatet av innbyggerundersøkelsene som er gjennomført i Namsos i 2015 og i 2016 som et tydelig signal fra innbyggerne om at reformprosessene i Namsos er gjennomført på en god måte, og må dermed oppfattes til å ha gitt kommunestyret i Namsos et godt grunnlag for en endelig beslutning i kommunereformprosessen. At vi i dag ikke kjenner alle detaljer i det nye inntektssystemet for kommunene i de nærmeste to ti-årene, men må legge politiske signaler fra regjeringen til grunn, gjør at det ikke for noen er

11 Side 11 av 11 mulig å regne seg frem til hva de kommunale inntektene kommer til å bli i alternativene frivillig alene eller som del i en sammenslått kommune. Vi kjenner i dag heller ikke inntektssystemet etter overgangsperioden av kommunereformen. En må allikevel med rimelig stor sikkerhet kunne anta at også nye sammenslåtte kommuner vil ha et effektiviseringsbehov for å tilpasse seg et sannsynlig driftsnivå etter 2035 (2040). Kommunen beholder inntektsnivået for 3 kommuner i år. I tillegg mottar kommunene dekning av engangskostnader i 2018 med 30 millioner og reformstøtte i 2020 på 20 millioner. Andre økonomiske incentiver ved kommunesammenslåing er tilskudd til infrastrukturtiltak, som det blir søkt om, samt årlige driftstilskudd til regionsenter i sammenslåtte kommuner. Rådmannen mener at dette er et bedre grunnlag for den sammenslåtte kommunen å tilpasse seg en bærekraftig økonomi inn i fremtiden enn å stå som frivillig alene kommune hvor kommunens inntekter umiddelbart vil bli redusert med 2 til 3 millioner. Samtidig bør det gi et handlingsrom som vil kunne bidra til gjennomføring av samfunnsutviklingstiltak for å fremme bolyst og tilflytting og dermed styrke driftsgrunnlaget for den fremtidige kommunen. Samlet sett er det svært vanskelig å gjøre vurderinger med utgangspunkt i et perspektiv på over år. Store strategiste valg, slik kommunestyret skal gjøre i denne saken, vil alltid være forbundet med usikkerhet. Rådmannen er allikevel klar på at det ut i fra dagens perspektiv og kunnskap er flere forhold som taler for en sammenslåing enn det er forhold som taler i mot. Samtidig påhviler det etter rådmannens syn Namsos som regionby også et særlig ansvar for å tenke ut over egne kommunegrenser og bidra til å skape løsninger som også er det beste for hele regionen. Regionen som helhet trenger et kraftsentrum som kan sikre at kompetansemiljøer og tjenester også kan produseres fullverdig i Namdalen. En sammenslåing vil bidra i riktig retning på dette. Med det som utgangspunkt anbefaler rådmannen kommunestyret i Namsos å vedta sammenslåing med Fosnes og Namdalseid kommuner fra , og til å vedta foreliggende utkast til intensjonsavtale. ***

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Søt-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/9880-4 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE.

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/874 UTREDNING AV KOMMUNESTRUKTUR - VIDERE DELTAKELSE - UTTALELSE FRA BARNE - OG UNGDOMSRÅDET Barne og ungdomsrådets

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret Aurskog Høland : Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla prosjektdirektør, Oslo og Akershus Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Fra kommunal-

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Arbeidet med kommunereformspørsmålet i Nordre Land har vært basert på følgende framdriftsplan etter vedtak i kommunestyret 10.12.

Arbeidet med kommunereformspørsmålet i Nordre Land har vært basert på følgende framdriftsplan etter vedtak i kommunestyret 10.12. Lnr.: 15883/15 Arkivsaksnr.: 15/3710 Arkivnøkkel.: 020 Saksbehandler: GSL Utskrift til: KOMMUNEREFORMEN - VIDERE PROSESS Sammendrag: Rådmannen anbefaler at Nordre Land kommune fortsetter arbeidet med å

Detaljer

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015

Stortinget sitt oppdrag til kommunane. Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortinget sitt oppdrag til kommunane Opemøte i Sel og Vågå om kommunereformen 27., 28. og 29. april 2015 Stortingets vedtattemål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.

Detaljer

Grong kommune SAKSFRAMLEGG. Grong formannskap Grong kommunestyre KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VIDERE ARBEID

Grong kommune SAKSFRAMLEGG. Grong formannskap Grong kommunestyre KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VIDERE ARBEID Grong kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/3252-7 Saksbehandler: Tore Kirkedam/Svein Helland Dato: 02.11.2015 Utvalg SAKSFRAMLEGG Møtedato Grong formannskap Grong kommunestyre Vedlagte dokumenter: 1. Brev

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 76/14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 76/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 02.10.2014 2014/672 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Merete Hessen 77023011 Saksnr Utvalg Møtedato 76/14 Formannskapet 13.10.2014 37/14 Kommunestyret 04.11.2014 Kommunereformen

Detaljer

Prosessplan for arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal & Bindal

Prosessplan for arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal & Bindal 2014 Prosessplan for arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal & Bindal Prosessplan kommunereformen for Ytre Namdal og Bindal bakgrunn for reformen, forventninger og veien videre fram til endelig politisk

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN. Folkemøter i Fauske kommune Mai 2016

KOMMUNEREFORMEN. Folkemøter i Fauske kommune Mai 2016 KOMMUNEREFORMEN Folkemøter i Fauske kommune Mai 2016 1 KOMMUNEREFORMEN MANGE SPØRSMÅL OG FÅ SVAR Debatten om kommunereformen har engasjert. Mye følelser og identitet Svart / hvit Regjeringen mener at samfunnsendringer

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568

Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Ørland kommune Arkiv: 020-2014/2568 Dato: 12.06.2015 Saksbehandler: Snorre Glørstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Kommunereformen - status pr 01.07.2015 Vedlegg: 1

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15

Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15 Agenda, Informasjonsmøte 11.3.15 Formål: Gi ansatte informasjon om hva som ligger i kommunereformprosessen, og hvordan det arbeides med dette lokalt. Regjeringens føringer i kommunereformprosessen og forventninger

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER Rådmannens innstilling til bystyret 5.februar 2015 SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid:

Detaljer

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Dagsorden 1. Velkommen v/ordfører Ståle Refstie 2. Informasjon om arbeidet med reformen og innhold i gjennomførte utredninger v/ass. rådmann Harriet Berntsen

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg

Kommunereformen i Nordland. Fylkesmann Hill-Marta Solberg Kommunereformen i Nordland Fylkesmann Hill-Marta Solberg DEL 1 Kommunereformen Kommunereformen - mål Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416200 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN OPPSTART I AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/14 Kommunestyret 22.10.2014 Side 2

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser IKA TRØNDELAG 25. mars 2015 Seniorrådgiver Sigrid Hynne Innhold Om kommunereformen. Bakgrunn og mål Fylkesmannens rolle Kommunenes utredningsansvar

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Regjeringens mål for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige

Detaljer

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen. Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen Beat for Beat, Laholmen Hotell Strømstad, 10. juni 2014 Dagens situasjon 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom-

Detaljer

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest Kommunereform Samnanger kommune 18.06.14 Victor Ebbesvik, KS Vest Hvorfor har vi debatten om kommunereform? Alle politiske partier sier noe om dette i sine programmer for denne perioden KS landstinget

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Oppstart 8.-9. sept. 2014 Seks formannskap ett møte! Mål: god og felles orientering om kommunereformen og enighet om oppstart

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Indre Namdal Kommunereform internt arbeidsdokument

Indre Namdal Kommunereform internt arbeidsdokument Indre Namdal Kommunereform internt arbeidsdokument INTENSJONSAVTALE INDRE NAMDAL RÅDMENNENES ARBEIDSDOKUMENT PER 11.11.15 OLA PEDER TYLDUN KARL AUDUN FAGERLI ENDRE SKJERVØ RÅDMANN RØYRVIK RÅDMANN LIERNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov:

Detaljer

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20

Selbu kommune. Prosessplan. for. Kommunereform i Selbu kommune. Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 Selbu kommune Prosessplan for Kommunereform i Selbu kommune Prosessplan som presentert i møtet 281014, ephorte dok 2014/78-20 INNHOLD Selbu kommune...1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 SELBU KOMMUNES DELTAKELSE

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Prosjektleder Torleif Gjellebæk, mobil; 48219996, epost; fmostog@fylkesmannen.no AGENDA: 1. Kort om det som skjer fra statens side 2. Viktigste kjennetegn

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015 FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN Leinesfjord 12. Mai 2015 AGENDA 1) Innledning om reformen 2) Alternativer for Steigen 3) Salten Regionråd, Mulighetsstudier for Salten (BDO) 4) Viktige temaer for Steigen

Detaljer

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN Intensjonsavtale utkast 3 / 11.06.15 Kommunereformen Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015)

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret 15. januar 2015: Kommunestyret 9.2.15: Tema: Mandat

Detaljer

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Kirkenes 10. juni 2014 Statssekretær Jardar Jensen Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal Agenda 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Innhold 2. Simulering ny www.nykommune.no 3. Engangsstøtte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke Kommunereformen Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke AGENDA 1. Fylkesmannens mandat 2 Målene med reformen 3 Prosessen 4 Vurderingene kriterier 5 Status vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

1. Bakgrunn. 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale. 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014. 1.2. Forskning, statistikk og utredning

1. Bakgrunn. 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale. 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014. 1.2. Forskning, statistikk og utredning 1. Bakgrunn 1.1. Regjeringens grunnlagsmateriale Ole Petter Håkon Kommunene, felles maler Samarbeid om løsningene Prosjektene hver for seg 1.1.1. Ekspertutvalgets delrapport 1 mars 2014 1.1.2. Ekspertutvalgets

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 26.09.2014 N-99.1 14/27538 14/187750 Saksbehandler: Gry Folge og Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker?

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Hvorfor vil Stortinget og regjeringen ha større kommuner? Kommunene har i de siste femti årene fått flere oppgaver og et mye større ansvar. I hovedtrekk er kommunestrukturen

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Harstad 09.02.2015 Seniorrådgiver Robert Isaksen Hvorfor kommunereform? Mer robuste kommuner Betydelig vekst i kommunenes oppgaveportefølje Sterkt lokaldemokrati og mindre statlig

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. En orientering fra en slik saken er pr dags dato. Orienteringa legges ut på heimesida til Vefsn kommune I tillegg til denne informasjonen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Kommunereform - Status

Kommunereform - Status Fellessamling alle folkevalgte 22. oktober 2015 Kommunereform - Status Økonomidirektør Kristine C. Hernes Regjeringens mål med reformen 4 mål for reformen Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Arkivnr: K1-026 Saksbehandler: Britt Ragnhild Berg Dok.dato: 19.08.2015 Arkivsaksnr.: 13/3645-35 Tittel: juridisk rådgiver Fremtidig

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 156423/2014 Klassering: Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.10.2014 165/14 Bystyret 23.10.2014 105/14

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer