BrukerPlan. Kartlegging i 49 kommuner november 2011 januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BrukerPlan. Kartlegging i 49 kommuner november 2011 januar 2012"

Transkript

1 BrukerPlan Kartlegging i 49 kommuner november 2011 januar 2012

2 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester Verktøyet kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester og som grunnlag for tjenesteforskning. Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og HOD (Helsepersonell-loven paragraf 29b)

3 Hvem blir kartlagt? Innbyggere i kommunen som mottar tjenester fra kommunens helse, omsorgs- og/eller velferdstjenester - og som blir vurdert av fagpersoner i vedkommende tjenester til å ha et rusmiddelmisbruk Rusmiddelmisbruk blir i denne sammenheng definert som bruk av rusmidler som er til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre Nå også tatt i bruk i noen kommuner i forhold til brukere av psykisk helsevern - uten misbruksproblem

4 Mørketall? Det er langt flere innbyggere i Norge med et rusrelatert problem enn de som er kjent av kommunens helse-, omsorgs- og/eller velferdstjenester. Ut fra våre beregninger (antall kartlagte holdt opp mot registreringer eller anslag for antall med rusmiddelproblemer i Norge), dekker kartleggingene: Nær 100% av LAR-pasientene Nær 100% av alle med en omfattende ruslidelse i kombinasjon med en alvorlig psykisk lidelse Ca. 50% av alle som injiserer rusmidler Ca. 35% av alle med et illegalt misbruksproblem Ca. 15% av alle med et alkoholproblem

5 Hvem kartlegger? Så mange kommunale instanser som mulig: NAV, spesielle rusverntjenester i kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, barnevern, pleie/omsorgstjenester og fastleger Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen

6 Hvordan foregår kartleggingen? Aktuelle fagpersoner i de kommunene som ønsker å ta i bruk Brukerplan, samles til en fire timers informasjonsog opplæringsdag mest tid brukes på reliabilitetstrening i forhold til funksjonsskåringen Alle deltakende kommuner innenfor et HF-område gjennomfører kartleggingen i den samme tidsperioden. Kartleggingen gjennomføres en gang pr. år med tidsperspektiv: i løpet av siste år, situasjonen nå, i løpet av neste år Ulike instanser og fagpersoner avtaler hvem som skal kartlegge felles brukere for å unngå dobbeltarbeid. Ulike instanser kartlegger de brukerne de mener de er alene om eget system luker ut dobbeltregistreringer Kartleggingen foregår ved hjelp av Excel med et spesielt utviklet kartleggings-grensesnitt.

7 Hva blir kartlagt? Opplysninger om kjønn, alder og barn Funksjonsnivå (tredelt skala) på åtte områder og et samlet funksjonsnivå (firedelt skala) beregnet ut fra en vekting av de åtte områdenes betydning for variasjonen i rusmiddelbruk (balanced scorecard). Bruk av tjenester og forventet etterspørsel etter tjenester

8 Kartleggingen november 2011 januar 2012: Vurdering av representativitet Geografi: halvparten av kommunene fra Rogaland og Sunn-Hordaland, resten fra Troms, Trøndelag, Hedmark/Oppland, Telemark og en bydel i Oslo (Østensjø) Kommunestørrelse: 17 kommuner opp til innbyggere (svært små) 19 kommuner innbyggere (små) 7 kommuner innbyggere (middels) 6 kommuner over innbyggere (store) Vår vurdering er at dette materialet er rimelig representativt for hele landet.

9 Antall kartlagte 4408 brukere totalt (tilsvarer ca brukere på landsplan om kommuneutvalget er representativt) 2852 (65%) med samtidig rusmisbruk og en psykisk lidelse av en alvorlighet som går ut over den daglige fungering 1498 (35%) rusmisbrukere uten en slik psykisk lidelse

10 Svært små Gratangen 1,45 % Sokndal 0,48 % Vang 0,16 % Ullensvang 0,74 % Vestre Slidre 0,57 % Suldal 0,95 % Tokke 2,11 % Våler 1,28 % Bjerkreim 0,36 % Drangedal 1,75 % Tysnes 0,78 % Rennesøy 0,47 % Kvæfjord 0,55 % Ringebu 0,55 % Lund 0,55 % Sauda 2,02 % Sør-Fron 0,59 % Små Grue 0,85 % Vindafjord 0,32 % Total befolkning i de 49 kommunene: Utgjør 14,5% av Norges befolkning Prevalens: Antall kartlagte i prosent av voksen befolkning (18+) Ørland 0,91 % Randaberg 0,77 % Sveio 0,77 % Tysvær 0,50 % Nord-Fron 1,45 % Gjesdal 1,09 % Tinn 0,62 % Strand 1,11 % Nord-Aurdal 0,51 % Bømlo 0,56 % Rissa 0,76 % Notodden 1,00 % Odda 2,39 % Kvinnherad 0,49 % Løten 0,50 % Eigersund 0,21 % Åsnes 1,81 % Middels Time 0,95 % Narvik 1,14 % Hå 0,65 % Stjørdal 0,45 % Klepp 0,63 % Sola 0,77 % Stord 1,10 % Store Haugesund 1,20 % Skien 0,76 % Karmøy 0,90 % Sandnes 0,51 % Bydel Østensjø 0,69 % Stavanger 0,75 %

11

12

13

14 Barn

15

16 Funksjonsvurdering - Rusing Grønn: Noe bruk av rusmidler, men ikke slik at det går alvorlig ut over den daglige fungering. Gul: Omfattende bruk av rusmidler med alvorlige konsekvenser for daglig fungering, men bruken er innenfor visse grenser slik at brukeren i noen grad kan forutse og begrense de mest alvorlige konsekvensene. Rød: Svært omfattende bruk av rusmidler, med svært alvorlige konsekvenser for den daglige fungering. Bruken er helt grenseløs, slik at brukeren er uten mulighet for å forutse eller begrense konsekvensene for daglig fungering.

17

18 Andel rusing på rødt, kommunegrupper Svært små Alko. Can. Opiat Sentr. Legem Injiser 9 5 0, Små Mellom stor Store

19 LAR og opiatbrukere Totalt kartlagt 517 brukere som er gule eller røde på opiatbruk 120 av disse er LAR-pasienter med en omfattende sidebruk av opiater 397 brukere er altså gule eller røde på opiater men ikke i LAR (kan vurderes som aktuelle for LAR)

20 Funksjonsvurdering - Psykisk helse Grønn: Psykisk helsetilstand uten noen alvorlig konsekvenser for funksjonsnivå. Gul: Noe funksjonssvikt på grunn av psykisk helsetilstand, klarer ikke oppfylle vanlige krav til fungering overfor venner, jobb/skole, avtaler, offentlige transportmidler, men ivaretar i rimelig grad egne daglige gjøremål og personlige hygiene. Rød: Alvorlig funksjonssvikt og sviktende krefter, motivasjon og/eller ferdigheter i forhold til krav fra omgivelsene og til egen omsorg (for eksempel daglige gjøremål og personlig hygiene) som konsekvens av den psykiske helsetilstand.

21

22 Symptomtrykk og tidsperspektiv Tidsperspektiv Andel Kort 7,0 % Tidsavgrenset 17,4 % Langvarig 42,9 % Symptomtrykk rød 4,7 % Akutt fare for liv 4,1 %

23

24

25

26

27

28

29

30 Alder/kjønn og funksjonsnivå Korrelasjonsanalyser viser svake men signifikante sammenhenger mellom alder/kjønn og noen av funksjonsområdene: Alder mot: Samlet funksjonsnivå: -,036* (dårligst blant de yngste) Økonomi: -,167** (dårligst blant de yngste) Fysisk helse:,329** (dårligst blant de eldste) Bolig: -,166** (dårligst blant de yngste) Nettverk:,033* (dårligst blant de eldste) Menn signifikant dårligere funksjonsnivå enn kvinner på følgende områder: Samlet funksjonsnivå: -,053** Rusing: -,085** Økonomi: -0,54** Bolig: -,079** Nettverk: -,057**

31 Funksjonsvurdering og tjenestetilbud fem utvalgte grupper Vi har sett på tre grupper med dårlig funksjonsnivå: Gruppen med alvorlig funksjonssvikt på både rusing og psykisk helse, gruppen som skårer dårligst på bolig og gruppen som injiserer rusmidler. Videre har vi sett på gruppen som er i LAR og gruppen som bruker alkohol og ikke andre rusmidler. Vi har sett på hvordan disse gruppene skårer på de øvrige funksjonsområdene og om hvilke tjenester de har tilbud fra sammenlignet med de øvrige kartlagte.

32 Rus Rus Rus Psy Psy Psy Resten Andel under 25 år 15,2% 13,7% Andel år 9,4% 8,4% Andel Kvinner 25,5% 30,5% Økonomi rød 27,1% 5,4% Fysisk helse rød 10,1% 3,4% Bolig rød 23,5% 9,7% Sosial adferd rød 22,8% 2,6% Nettverk rød 20,2% 4,0% Arbeid/aktivitet rød 72,0% 32,8% Samlet blodrød 47,2% 1,0% Ant.brukere

33 Rus Rus Rus Psy Psy Psy Resten NAV 82,2% 80,2% Boligtjenester 34,5% 24,8% Helsetjenester 66,7% 60,8% LAR 17,5% 21,1% Rus Poliklinikk 22,0% 18,6% Rus Døgn tilbud 14,9% 11,9% Psykisk Poliklinikk 21,4% 15,1% Psykisk Døgn tilbud 14,8% 7,7% Ansvarsgrupper 45,7% 41,5% Ant.brukere

34 Bolig rød sammenlignet med bolig grønn/gul Bolig Bolig Bolig Barn omsorg 1,7 % 9,5 % Barn samvær 20,5 % 17,9 % Rusing rød 38,3% 15,2% Økonomi rød 26,4 % 7,1 % Psykisk helse rød 12,5 % 8,5 % Fysisk helse rød 3,5 % 4,9 % Sosial adferd rød 13,3 % 5,5 % Nettverk rød 12,2 % 6,4 % Arbeid/aktivitet rød 66,8 % 36,5 % Samlet blodrød 37,6 % 5,8 % N

35 Bolig rød sammenlignet med bolig grønn/gul Tjenester Bolig Bolig Bolig NAV 86,5 % 79,7 % Midlertidig bolig 31,9 % 3,5 % Helsetjenester 61,1 % 62,1 % LAR 14,8 % 21,2 % Rus Poliklinikk 25,3 % 18,4 % Rus Døgn tilbud 18,8 % 11,6 % Psykisk Poliklinikk 16,2 % 16,3 % Psykisk Døgn tilbud 9,8 % 9,0 % Ansvarsgrupper 44,1 % 42,1 % N

36 Funksjonsnivå injiserende brukere vs. øvrige Funksjonsområde Andel gule/røde Injiserende brukere Andel gule/røde ikke-injiserende brukere Rusing Økonomi Psykisk helse Fysisk helse Bolig Sosial atferd Nettverk Arbeid/aktivitet Samlet andeler på rødt og blodrødt 75 67

37 Funksjonsnivå LAR vs. øvrige Funksjonsområde Andel gule/røde LAR - prosent Andel gule/røde ikke-lar - prosent Rusing Økonomi Psykisk helse Fysisk helse Bolig Sosial atferd Nettverk Arbeid/aktivitet Samlet andeler på rødt og blodrødt 41 51

38 «Reine» alkoholbrukere funksjonsnivå - prosentandeler Funksjonsområde Grønt Gult Rødt Blodrødt Alkoholbruk Psykisk helse Bolig Arbeid/aktivitet Samlet

39 Fengsel og institusjon Svært små Små Middels Store Totalt Fengsel Andel løslatt siste året 4,5 % 4,4 % 5,3 % 7,0 % 5,8 % Andel ikke varslet 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,8 % 0,5 % Institusjon Andel utskrevet siste året 15,2 % 15,1 % 21,0 % 15,2 % 16,2 % Andel ikke planlagt 3,0 % 1,8 % 4,2 % 4,0 % 3,4 %

40 Fengsel/institusjon samlet funksjonsnivå - prosentandeler Grønt Gult Rødt Blodrødt Fengslet Ikke fengslet Institusjon Ikke institusjon

41 Planer/ansvarsgrupper Det er kartlagt om brukerne har en påbegynt IP, en fullstendig IP, en annen form for plan (tiltaksplan) og/eller en ansvarsgruppe

42

43

44 Førstelinjetjenester Det er kartlagt antallet brukere som har hatt tilbud fra ulike typer tjenester det siste året. Videre er det vurdert hvor mange som kommer til (å fortsette) å etterspørre de ulike tjenestene det neste året.

45 0 Førstelinjejenester som gis NAV Boligtjenester Barnevernstjenester Kommunal arbeidstrening Kommunalt undervisningstilbud Miljøarbeider Midlertidig bolig Helsetjenester Omsorgstjenester Støttekontakt Ruskonsulent LAR

46 Endring førstelinjetjenester Endring antall Endring prosentpoeng. NAV -96-2,2 Midlertidig bolig -36-0,8 Boligtjenester 244 5,5 Helsetjenester -51-1,2 Barnevernstj ,8 Omsorgstjenester -37-0,8 Kom.arb.trening 62 1,4 Støttekontakt 66 1,5 Kom.underv.tilb. 11 0,2 Ruskonsulent ,7 Miljøarbeider 54 1,2 LAR -12-0,3

47 Spesialisttjenester

48 Spesialisttjenester rus som gis Akutt Døgntilbud Tvang Poliklinisk LAR

49 Spesialisttjenester psyk. som gis Akutt Døgntilbud Poliklinisk Tvang

50 Spesialisttjenester somatikk som gis Akutt Døgntilbud Poliklinisk

51 Endring antall Endring prosentpoeng Rus akutt -70-1,6 Rus poliklinisk 11 0,3 Rus døgntilbud 75 1,7 Rus LAR -53-1,2 Rus tvang -1 0 Psyk. akutt -82-1,8 Psyk. poli. 20 0,4 Psyk. døgnt ,3 Psyk. tvang Soma. akutt ,2 Soma. poli Soma døgn ,9

52 Har spes.tj Ingen spes.tj Barn omsorg 9,3 % 7,5 % Barn samvær 20,3 % 15,0 % Rusing rød 19,0% 16,8% Økonomi rød 8,8 % 10,6 % Psykisk helse rød 11,2 % 5,6 % Fysisk helse rød 6,1 % 2,6 % Bolig rød 30,7 % 20,6 % Sosial adferd rød 7,4 % 4,9 % Nettverk rød 8,0 % 5,7 % Arbeid/aktivitet rød 40,7 % 39,6 % Samlet blodrød 10,9 % 7,9 % N

53 Har spes.tj Ingen spes.tj NAV 86,8 % 71,2 % Boligtjenester 30,7 % 20,6 % Helsetjenester 71,1 % 48,2 % Barneverntjenester 11,5 % 7,3 % LAR 33,7 % 0,6 % Antall Kvinner 31,6 % 26,6 % Antall under 25 år 11,7 % 12,4 % IP 23,6 % 7,9 % Ansvarsgrupper 58,1 % 18,6 % N

54 Andre tjenester

55 Andre tjenester som gis FK underv. Omsorgsinst. Frivillige org. KIF Tannlege Annet

56 Endring antall Endring prosentpoeng. FK underv. 32 0,7 KIF -52-1,1 Omsorgsinst ,9 Tannlege 257 5,9 Frivillige org. 24 0,5 Annet 7 0,2

57 Oppsummering Kartlagt 4408 brukere i 49 kommuner. Rimelig grad av representativitet Prevalensen (antall kartlagte i prosent av befolkningen over 18 år) varierer mye mellom kommuner men relativt lite mellom grupper av kommuner, gruppert etter størrelse Tre typer kommuner med høy prevalens: små kommuner med nedgang i folketall, kommuner mer tradisjonell industri i tilbakegang, og omlandskommuner til større bysentra Andelen med alvorlige alkoholproblemer er høyest i de minste kommunene og andelen med alvorlig misbruk av illegale rusmidler er høyest i de største kommune

58 Oppsummering 14% av brukerne er mellom 18 og 24 år, 70% er menn 8,5% har omsorg for barn, 18% har samvær med barn Svak men statistisk signifikant sammenheng mellom omsorg og funksjonsnivå: tendens til færre med omsorg blant de med dårligste funksjonsnivå Ingen sammenheng mellom samvær og funksjonsnivå: like mange med samvær blant brukere på alle funksjonsnivå

59 Oppsummering Kartlagt 872 i LAR 58% av disse har ikke misbruk av rusmidler som påvirker den daglige fungering LAR-brukerne skårer gjennomgående bedre enn øvrige kartlagte på alle funksjonsområder En mindre andel LAR-brukerne (14%) har en svært omfattende bruk av rusmidler og et svært dårlig funksjonsnivå

60 Oppsummering 70% av de kartlagte har psykiske vansker som går ut over deres daglige fungering 5% av brukerne har psykiske lidelser tilsvarende dårligere enn GAF=30 (psykose, alvorlige personlighetsforstyrrelser) Brukerne med de mest alvorlige rus og psykiske lidelsene skårer også svært dårlig på øvrige funksjonsområder

61 Oppsummering 12% av de brukerne er bostedsløse høyest andel i de største kommunene 40% er uten noen form for meningsfull arbeid/aktivitet høyest andel i de minste kommunene Brukere uten bolig og/eller arbeid/aktivitet skårer også dårlig på flere andre funksjonsområder Injiserende misbrukere skårer langt dårligere enn ikkeinjiserende misbrukere på alle funksjonsområder. Størst andel injiserende misbrukere i de store kommunene

62 Oppsummering 45% av brukerne har en eller annen form for plan og/eller ansvarsgruppe 11% av brukerne har Individuell Plan Det forventes små endringer i etterspørsel etter tjenester det neste året. Største økning: boligtjenester (5 prosentpoeng), rus,døgn (1,7 prosentpoeng), tannhelsetjeneste (6 prosentpoeng) Av de som mottar spesialisthelsetjenester (mellom 10 og 20 prosent for ulike tjenester) var det noen flere med omsorg for barn og noen flere med dårlig funksjonsnivå (spesielt i forhold til bolig)

63 Takk for oppmerksomheten

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 21 1 kommuner i Helse Stavangers område 16/3-211 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker

Detaljer

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet...

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet... RUSMIDDELMISBRUK I NORGE BrukerPlan - statistikk 2013 Forord BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Verktøyet

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Troms Fylke Kartlegging 2015 Brukere av helse-

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV»

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» Vedtatt av Frosta Kommunestyre 02.06.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Kommunes arbeid med planen 6 3 Lovgivning

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold Tabelloversikt... 2 1 Innledning... 3 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer...

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Pasienter i TSB. Samdata analyse. Rapport IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1

Pasienter i TSB. Samdata analyse. Rapport IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1 Samdata analyse Rapport Pasienter i TSB IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1 Heftets tittel: Pasienter i TSB Utgitt: November 2010 Bestillingsnummer: IS-1862 ISBN-nr. 978-82-8081-213-1 Utgitt av: Kontakt: Helsedirektoratet

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005

Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005 STF78 A055028 RAPPORT Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distrikspsykiatriske sentre fra 2002 til 2005 Torleif Ruud, Rolf W Gråwe, Solfrid Lilleeng, Johan Håkon Bjørngaard SINTEF

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2011 ÅRSBERETNING 2011 Krisesenteret i Stavanger har i 2011 fokusert mye på profesjonalisering samt tilpasning til kommunale rutiner. 2012 gås i møte med et nytt journalsystem

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006 2008 401 Prosjektrapport 2006 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Eidskog kommune Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

De åpne russcenene i Oslo sentrum

De åpne russcenene i Oslo sentrum Oslo kommune Velferdsetaten Administrasjonen De åpne russcenene i Oslo sentrum - sett fra brukernes perspektiv En spørreundersøkelse november 2011 1 De åpne russcenene i Oslo sentrum - sett fra brukernes

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Psykisk helse og rus. Helse og omsorg > temaplan 2015-2018. Temaplan psykisk helse og rus 2015-2018

Psykisk helse og rus. Helse og omsorg > temaplan 2015-2018. Temaplan psykisk helse og rus 2015-2018 Temaplan psykisk helse og rus 2015-2018 Psykisk helse og rus Helse og omsorg > temaplan 2015-2018 3 strategi for kvalitet og kompetanse for barnehagene i asker kommune 1 FORORD Psykiske plager og lidelser

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Bruk av tvang i psykisk helsevern tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2006 FEBRUAR 2006 Rapport fra 4/2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern Februar 2006 ISSN: 1503-4798 (elektronisk

Detaljer

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang Botreningssenteret Bergen kommune Rapport nr 1-2012 Prosjekt Overgang Erfaringer og resultater fra prosjektarbeid 2008-2011 Innhold 1. Innledning - Prosjekt Overgang i et nøtteskall... 2 2. Bakgrunn for

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Lier kommune 1 Innhold 1. Rammer for planen s. 3 1.1. Innledning 1.2 Lovgivning 1.3 Kommunens arbeid med planen 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer