Anemidiagnostikk. Klassifisering av anemier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anemidiagnostikk. Klassifisering av anemier"

Transkript

1 Anemidiagnostikk Anemi er fellesnavnet på tilstander hvor blodets evne til å transportere O 2 er redusert. Det kan være flere grunner til en slik tilstand, blant annet få erytrocytter, nedsatt hemoglobinkonsentrasjon eller en kombinasjon av disse. Årsaker til anemi kan for eksempel være: Primær produksjonsvikt i beinmargen. Økt nedbrytning av erytrocytter ved hemolyse. Tap av erytrocytter ved blødning. Sekundære anemier. De mest vanlige parametre ved utredning av anemier er: Hb. HCT. RBC. Erytrocyttindeksene MCV, MCH og MCHC. Klassifisering av anemier De mest anvendte anemiklassifikasjonene er den patofysiologiske og den morfologiske. Ved den patofysiologiske inndelingen gis et grunnlag for forståelsen av anemienes patogenese. Den morfologiske inndelingen bygger på erytrocyttenes størrelse ved bestemmelse av MCV. Patofysiologisk inndeling: 1. Anemi på grunn av blodtap. 2. Anemi på grunn av redusert erytrocyttproduksjon. - Beinmargssvikt. - Nedsatt erytropoietinsyntese. - Manglende byggesteiner (jern, vitamin B 12, folat). - Defekt globinsyntese. 3. Anemi på grunn av økt destruksjon av erytrocytter. - Feil ved erytrocyttene (enzymdefekter). - Feil utenom erytrocyttene (autoimmun hemolytisk anemi, malaria, medikamenter). Morfologisk inndeling: 1. Mikrocytær anemi (= små bleke erytrocytter). - Jernmangel (lite av jernet bindes til Hb). - Noen tilfeller av sekundær anemi, hvor jernet ikke nyttiggjøres. - Thalassemi. - Medfødt sideroblastanemi (det produseres lite heme). 1

2 2. Makrocytær anemi (= store erytrocytter, god fargemetning). - Vitamin B 12 -, eventuelt folatmangel. - Alkoholmisbruk, leversykdom. - Myelodysplastisk syndrom. - Hemolytisk anemi (hvor retikulocyttene er større enn andre erytrocytter). 3. Normocytær anemi. - De øvrige, det vil si aplasi, leukemi, cancer og de fleste tilfeller av hemolytisk anemi. Jernmangelanemi Jernmangel er den aller hyppigste årsaken til anemi. Det vanligste er at man taper små mengder blod over et lengre tidsrom. Dette fører til at kroppens jerndepoter tømmes og anemien utvikles langsomt. En nedsatt tilførsel av jern vil prege erytropoiesen. Det vil etter hvert utvikles forandringer i beinmarg og perifert blod som er karakteristisk for jernmangelanemi. Jernmangelanemien utvikler seg langsomt, og organismen vil tilpasse seg den etterhvert fallende hemoglobinkonsentrasjonen. De kliniske symptomene vil komme når hemoglobinkonsentrasjonen er blitt forholdsvis lav. Årsaker til jernmangel: En jernmangel vil oppstå når mengden absorbert jern er for liten til å møte behovet. En slik situasjon kan oppstå ved: Nedsatt tilførsel av jern. Jern i kosten forekommer som hemjern, og ikke-hemjern. Hemjern absorberes mer effektivt enn ikke-hemjern. Personer som har lavt energiforbruk som for eksempel personer som slanker seg og eldre, kan risikere å få for lavt inntak. Nedsatt absorpsjon. Ved cøliaki ses jernmangel på grunn av malabsorpsjon. Dette er en nokså hyppig forekommende tilstand. Økt behov for jern. Kvinner har et større behov for tilførsel av jern enn menn, dette på grunn av stort jerntap ved den månedlige menstruasjonen. Gravide kvinner og barn i vekst har også et økt behov for jern. Laboratoriefunn ved jernmangel: 1. Karakteristikk ved erytrocyttene. - Mikrocytose. - Hypokromasi. - Poikilocytose. 2. Forandringer i beinmargen. - Smal og fillete cytoplasmabrem i erytroblastene. - Forsinket hemoglobinisering (mer basofilt cytoplasma). - Mangel på fargbart jern i beinmargsbrokkene. 2

3 3. Biokjemiske forandringer. - Økt TIBC/transferrin (total jernbindende kapasitet). - Redusert transferrinmetning. - Redusert ferritin (økt konsentrasjon av transferrin-reseptorer i serum). Jernmangelanemi: Når jernmangelanemi oppstår på grunn av kronisk blodtap og/eller for liten tilførsel av jern, vil symptomene utvikles i en nokså bestemt rekkefølge. Først vil man få en reduksjon av kroppens jerndepoter og dette vil nedsette den fysiske prestasjonsevnen. Om jerndepotene tømmes helt, vil en se nedsatt serumjern og en økt TIBC. Man vil så få utviklet anemi. Til slutt vil en få affeksjon av hud, slimhinner og avflatete sprø negler. Megaloblastisk anemi Vitamin B 12 og folsyre deltar blant annet i DNA-syntesen. Mangel på vitamin B 12 eller folsyre kan gi sviktende DNA-syntese, og kan føre til anemi. Ved tilførsel av de manglende vitaminene er anemien reversibel, men mangel på vitamin B 12 kan forstyrre nervesystemet. Myelinkjedenes metabolisme endres, og det oppstår en flekkvis demyelinisering. Denne skaden er ofte irreversibel. Vitamin B 12 produseres av bakterier i tykktarmen, men dette er på den gale siden av absorpsjonsstedet slik at kroppen ikke kan nyttig gjøre seg det. I den normale kosten finnes det tilstrekkelige mengder av vitamin B 12. Folat blir syntetisert av mikroorganismer og planter. De aller fleste tilfeller av megaloblastanemi skyldes vitamin B 12 -mangel. Karakteristisk for megaloblastisk anemi er at syntesen av DNA i cellekjernen henger etter. Alle cellene som blir frigjort fra beinmargen vil ha gjennomgått færre delinger enn normalt. Dette forklarer at erytrocyttene ofte er makrocytære, ettersom erytroblastene blir mindre for hver deling. Årsaker til vitamin B 12 -mangel: 1) Feilernæring. Vegetarianerne som hverken spiser animalsk protein eller drikker melk, kan utvikle megaloblastisk anemi på grunn av mangel på vitamin B 12. Det er sjelden at feilernæring er grunnen til vitamin B 12 -mangel, da vi har et lager i leveren som varer i 3-5 år selv uten tilførsel av vitamin B 12. 2) Malabsorpsjon av vitamin B 12. Vitamin B 12 fra kosten vil normalt bindes i ventrikkelen til intrinsic faktor. Pasienter med atrofisk gastritt har ofte manglende sekresjon av både saltsyre og intrinsic faktor. Disse pasientene utvikler den klassiske pernisiøse amemien, som er en type megaloblastanemi. Hos mange pasienter vil det dannes antistoffer mot intrinsic faktor og parietalceller. Påvisning av antistoff mot intrinsic faktor er nærmest diagnostisk for pernisiøs anemi. Ved at man har antistoff mot intrinsic faktor kan absorpsjon av intrinsic faktor/vitamin B 12 -komplekset hindres eller binding til vitamin B 12 blokkeres. Ved atrofisk gastritt kan pasientene ha redusert sekresjon av saltsyre, noe som er vanlig blant eldre mennesker. Den reduserte sekresjonen av saltsyre kan føre til 3

4 manglende frigjøring av vitamin B 12 fra maten. Dette kan forklare hvorfor mange eldre har litt lav konsentrasjon av vitamin B 12. 3) Økt behov. I svangerskapet er behovet for vitamin B 12 større. Hvis depotene for vitamin B 12 er normale kan ikke dette føre til vitamin B 12 -mangel men dersom depotene er lave før svangerskapet kan det utløses en mangel tilstand. Barnet fødes som oftest da med vitamin B 12 -mangel. Årsaker til folatmangel: 1) Feilernæring. Lavt inntak av folat kan føre til folatmangel, men dette fører sjelden til anemi. Kroppens lager av folat varer bare i ca. 3 måneder. Ensidig kost og slanking kan føre til folatmangel, men om man har et eneste blodrikt måltid kan dette normalisere serum-folat. 2) Malabsorbsjon av folat. Ved blant annet cøliaki vil absorbsjonen av folat bli nedsatt. 3) Medikamenter. Langvarig bruk av visse medikamenter kan gi folatmangel. 4) Økt behov. Dagsbehovet for folat vil stige til det mangedobbelte under et svangerskap. Ved hemolytisk anemi er også dagsbehovet økt. Diagnostikk ved megaloblastiske anemier: Den klassiske pernisiøse anemien er ikke vanskelig å diagnostisere. Pasienten blir slapp, får en sår og glatt tunge, man ser funn av makro-ovalocytter og hypersegmentering i blodutstryk og lavt vitamin B 12. Mangel på folat vil gi økt homocystein i serum, mens vitamin B 12 -mangel vil føre til økning av både homocystein og methylmalonsyre. Denne forskjellen benyttes til å skille mellom B 12 - og folatmangel. Når det er mangel på vitamin B 12 eller folat, vil først og fremst vev med rask celledeling rammes, det vil si beinmarg og epitelceller. Ved en langtkommet megaloblastisk anemi foreligger det en betydelig ekspansjon av den aktive beinmargen. Den blir hypercellulær. Spesielt gjelder det en økning av den erytropoietiske aktiviteten. Det ser ut som det foregår en svært aktiv proliferasjon, men den er i virkeligheten langsom. Det er et stort henfall av celler i de senere utviklingsstadier, og da vil man se en venstreforskyvning av alle tre cellelinjer. Det kalles ineffektiv hematopoiese når man har en kombinasjon av økt hematopoiese og økt intramedullær celledød. Dette er årsaken til pancytopeniene som kjennetegner denne tilstanden. 4

5 Hemolytisk anemi Ved hemolytisk sykdom eller tilstand vil erytrocyttlevetiden bli nedsatt, og nedbrytningen av erytrocytter vil være økt. Den økte nedbrytningen kan være nær fullkompensert av erytropoiese som kan øke opp til seks ganger det normale. Ved hemolytisk anemi vil man ikke alltid bare ha hemolyse, men ofte vil det mangle en del på fullkompensasjonen. Er hemolysen for stor, eller den hemolytiske tilstanden har kommet så raskt at beinmargsreservene ikke har fått trådt i funksjon, vil det oppstå en hemolytisk anemi. De fleste hemolytiske tilstander kjennetegnes av økt: - Fagocytose i erytrocytter. - Nedbrytning av erytrocytter i makrofager. - Tilintetgjørelse av erytrocytter i milt og lever. Det er mange årsaker til hemolytisk anemi. En klassisk inndeling av hemolytisk anemi er om den er arvet eller ervervet. Deretter klassifiseres den i henhold til type abnormalitet. Klassifisering av hemolytisk anemi: Type: Patofysiologi: Gruppe: Eksempel: Hereditær Defekt i erytrocytt Membrandefekt Defekt metabolisme Defekt globinstruktur eller -syntese Hereditær sfærocytose Pyruvat kinasemangel Strukturelle varianter Ervervet Ytre påvirkning av erytrocytt Immunologiske Erytrocyttfragmenter Infeksjoner Membrandefekt Thalassemi syndromer Autoimmun - kuldeantistoff - varmeantistoff Alloimmun - transfusjonsreaksjon - allotransplantasjon Medikamenter Svangerskapsforgiftning DIC Malaria Hereditær sfærocytose: Denne sykdommen er den hyppigst forekommende hemolytiske anemien i Nord-Europa, og arvegangen er autosomal dominant. Hereditær sfærocytose omfatter ulike typer av defekter i erytrocyttmembranen. Defekten fører til et stort tap av cellemembranen, særlig ved passasje gjennom milten. Hemolysen varierer, også hos den enkelte pasient på ulike tidspunkter. Pasienten har ofte anemisymptomer, hyperbilirubinemi og splenomegali. Diagnosen stilles blant annet ved påvisning av hemolyse, funn av sfærocytter og splenomegali. Funn av Howell Jolly-celler i en sfærocytt indikerer at pasienten er splenektomert. Sfærocytter er kule formede erytrocytter uten sentral oppklari 5

6 Thalassemi Thalassemi skyldes defekt syntesehastighet av en av de normale globinkjedene. Dette fører blant annet til en defekt hemoglobinisering, og opphopning av både globinkjeder og hemoglobin. Altså vil thalassemisykdommen gi nedsatt eller total opphevelse av globinkjedesyntesen. Sykdomsgruppen deles inn i α- og β-thalassemi, hvor β-thalassemien er den hyppigst forekommende. β-thalassemi Denne tilstanden gir nedsatt syntese av β-kjeder. Den heterozygote formen kalles thalassemi minor, og gir en mild anemi. Problemet med diagnostiseringen av thalassemi minor er å skille den fra jernmangelanemi. Svært karakteristisk er små, bleke erytrocytter (MCV fl.). Erytrocyttene har også en svært varierende form, og hyppigst ses targetceller. Den homozygote formen kalles thalassemi major, og gir oftest en sterk anemi. α-thalassemi Denne thalassemien gir en nedsatt syntese av α-kjeder. Det er fire gener som styrer den normale produksjonen av α-kjeder i hemoglobinet. Hvis alle fire gener mangler hos et foster, vil fosteret produsere Hb Bart og være dødfødt eller dø like etter fødselen. Mangel på tre av genene vil gi produksjon av Hb H med kronisk hemolyse (hemoglobin som oftest i området 7-10 g/dl). Hvis en pasient mangler to av genene for produksjon av α-kjeder, vil hemoglobinet oftest ligge i nedre normalområde og pasienten har ingen symptomer på anemi. Det ses regelmessig en betydelig mikrocytose og hypokromasi. 6

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek K A D C B12 E B2 B6 Din guide til vitaminer og mineraler Innhold Vitaminer...s 4 Vitamin A...s 5 Tiamin, vitamin B1...s 6 Riboflavin, vitamin B2...s 7 Niacin...s

Detaljer

Masteroppgave i farmasi

Masteroppgave i farmasi Masteroppgave i farmasi Undersøke sammenhengen mellom jernstatus og jernabsorpsjon Sammenligning av friske og pasienter med hemokromatose Stud.pharm Eirik Svandal Bø Senter for Farmasi Instituttet for

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE).

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). Hva er det? Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom som kan angripe ulike organer, spesielt hud, ledd,

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til helsepersonell

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til helsepersonell Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til helsepersonell Dette heftet er laget for deg som jobber med eller har spesiell interesse for pasienter med nevroendokrin kreft. Heftet er laget med bakgrunn

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 3 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Masteroppgave i klinisk ernæringsfysiologi Frida van Megen Avdeling for

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

Et informasjonshefte for helsepersonell og pasienter med familiær hyperkolesterolemi DR. LEIV OSE

Et informasjonshefte for helsepersonell og pasienter med familiær hyperkolesterolemi DR. LEIV OSE Et informasjonshefte for helsepersonell og pasienter med familiær hyperkolesterolemi DR. LEIV OSE INNHOLD HVA VIL DU LÆRE AV Å LESE DETTE HEFTET? Her kan du lære om familiær hyperkolesterolemi - ofte kalt

Detaljer

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til deg som har myelodysplastisk syndrom (MDS) 1. Hva er MDS? Myelodysplastisk syndrom (MDS) er et samlingsnavn for en gruppe tumorsykdommer som har sitt utgangspunkt i bloddannende stamceller

Detaljer

potek itt A asjonsbrosjyre fra D En inform Førdøyelsen

potek itt A asjonsbrosjyre fra D En inform Førdøyelsen Førdøyelsen En informasjons brosjyre fr a Ditt A pote k Innhold Forord...4 Fordøyelsestrakten...6 Fordøyelsesproblemer...7 Luftplager...7 Irritabel tarm.....7 Diarè...8 Reisemave...8 Forstoppelse...10

Detaljer

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri Akutt intermitterende Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell porfyri 1 2 innhold Forord 4 Innledning 5 Hva er porfyri? 5 Hvilke symptomer finnes ved AIP? 6 Hvordan arves AIP? 6 Hva er genetisk

Detaljer

HVA ER TURNER SYNDROM?

HVA ER TURNER SYNDROM? HVA ER TURNER SYNDROM? Skrevet av Dr. Richard Stanhope og Mrs V Fry, 2003 Utarbeidet og tilrettelagt til norsk av overlege Hilde Bjørndalen, Ullevål Universitetssykehus, 2008 Utgivelsen av brosjyren støttes

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10.

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10. UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10 Innlevering 26.10.12 WWW.Uln.no Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BARNELEDDGIKT (JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT)

www.pediatric-rheumathology.printo.it BARNELEDDGIKT (JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT) www.pediatric-rheumathology.printo.it BARNELEDDGIKT (JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT) Hva er det? JIA er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved vedvarende leddbetennelse (min.6uker). Typiske tegn på leddbetennelse

Detaljer

Porphyria variegata. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell

Porphyria variegata. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell Porphyria variegata Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell 2 innhold Forord 4 Hva er porfyri? 5 Hva er porphyria variegata? 5 Hudplager 6 Akutte symptomer 6 Hvordan arves PV? 7 Hva er genetisk

Detaljer

Kunnskapsoppsummering fra kurs om Oslers sykdom/hht oktober 2013

Kunnskapsoppsummering fra kurs om Oslers sykdom/hht oktober 2013 Kunnskapsoppsummering fra kurs om Oslers sykdom/hht oktober 2013 Senter for sjeldne diagnoser arrangerte et 2 dagers kurs for voksne med Oslers sykdom. Programmet besto av forelesninger og erfaringsutveksling

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Bakgrunn Hemoglobinmolekylet er en tetramer som består av 4 globinkjeder, der sammensetningen av kjedene varierer

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Kreft i munnen. Informasjon fra Kreftforeningen

Kreft i munnen. Informasjon fra Kreftforeningen Kreft i munnen Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av kreft i munnen. Betegnelsen munnkreft

Detaljer