Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring"

Transkript

1 Tilbakemeldingsskjema Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring Tilbakemelding: Vær vennlig å gi tilbakemelding på vedlagte skjema Frist 7. juni 2015 Skjemaet bes sendt på e-post til Skjemaet brukes til: - kommentarer knyttet til bestemte områder - generelle kommentarer Navn: Nina Brun, redaktør Hogne Skogesal, rådgiver jus, politikk og næringsliv Ragnhild Halvorsen, spesialist i immunologi, NAAFs legeråd Avdeling: Kommunikasjonsgruppen, Norges Astma- og Allergiforbund Politikk- og næringslivsgruppen, Norges Astma- og Allergiforbund Legerådet i Norges Astma- og Allergiforbund.

2 Anbefaling: Kommentarer: Norges Astma- og Allergiforbund mener at morsmelk er viktig for barnet og er positiv til at det i forslag til ny retningslinje for spedbarnsernæring åpnes for at fast føde kan introduseres fra fire måneder der dette virker naturlig. NAAF mener imidlertid at introduksjon av fast føde fra fire måneder bør inngå som en tydelig anbefaling i ny retningslinje fremfor å anbefale fullamming i seks måneder som det beste for barnet. NAAF mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å anbefale at barnet gradvis introduseres for vanlige matvarer som fisk og egg fra fire måneder, sammen med amming, for å hindre utvikling av allergi og atopisk sykdom. Å introdusere mat gradvis og tidlig vil også være viktig for barnets senere spiseutvikling. NAAF mener videre at det ikke foreligger holdepunkter for å hevde at fullamming lengre enn fire måneder beskytter mot allergisk sykdom og at det derfor ikke medfører noen risiko for allergiutvikling ved å introdusere fast føde fra fire måneder. NAAFs begrunnelser er gitt i punktene under. Innledning og metode Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) takker for muligheten til å komme med innspill til utkast til nye nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Vi uttaler oss i det følgende kun om hovedkapittelet «Anbefalinger for morsmelk, morsmelkerstatning og introduksjon av mat» inkludert de begrunnelser som er gitt i forslag til nye retningslinjer. Anbefalinger for morsmelk, morsmelkerstatning og Våre kommentarer er i hovedsak knyttet til anbefalinger som gjelder tidspunkt for introduksjon av fast føde versus fullamming, og betydningen dette har for utvikling av allergi og atopisk sykdom. Vi ønsker spesielt å kommentere dette i lys av nyere forskningsresultater og studier.

3 introduksjon av mat Barn bør om mulig få morsmelk i hele første leveår Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin NAAF støtter dette hovedpunktet, men mener at underpunktet med formuleringen «Mor må informeres om at selv om amming alene, er det beste» bør utgå, og viser til begrunnelse gitt i punkt under. Norges Astma- og Allergiforbund deltok i 2013 med innspill under arbeidet med ny retningslinje for spedbarnsernæring i Helsedirektoratet. NAAF fremholdt den gang at å introdusere fast føde ved fire måneder, kan bidra til å forebygge utvikling av allergier. Her støttet vi oss til anbefalinger fra NAAFs legeråd, og andre fagmiljøer. Siden 2013 er det kommet ytterligere studier som vi mener støtter vårt standpunkt om at barn gradvis bør introduseres for mat fra fire måneder, samtidig som barnet ammes. Vi mener følgende studier og gjennomganger underbygger dette. Referansene er listet opp med nummer til slutt under. 1. a) Ansatte ved Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus foretok i 2013 en gjennomgang av flere store studier der man sammenliknet fullamming i seks måneder versus introduksjon av fast føde i denne perioden (Thomassen et al 2013). Gjennomgangen konkluderer med at det ikke finnes overbevisende dokumentasjon for å fraråde introduksjon av fast føde fra fire til seks måneder verken i forhold til vekst, infeksjonsrisiko eller risiko for overvekt. Derimot viste gjennomgangen at forekomsten av allergier kan reduseres ved tidlig eksponering for små mengder allergener, spesielt dersom barnet får morsmelk samtidig. b) Denne konklusjonen er også i samsvar med en systematisk analyse fra England fra 2011, som da stilte spørsmål ved WHOs grunnlag for fortsatt å anbefale fullamming i seks måneder (Fewtrell, et al 2011). 2. Rådene om introduksjon av fast føde fra fire måneder er videre i tråd med det finske allergiprogrammet ( ) som har omsatt nyere forskningsfunn på astma- og allergifeltet til praktiske råd for

4 helsepersonell og befolkningen. Ett av rådende er å anbefale amming i seks måneder med introduksjon av fast føde fra 4 6 måneder (Pelkonen et al 2012). 3. Det er en utbredt oppfatning i flere fagmiljøer internasjonalt om at tiden nå er moden for å tenke nytt rundt forebyggende strategier for å redusere en bekymringsfull og urovekkende økning av astma og allergier, både nasjonalt og internasjonalt. Astma og allergi er kroniske sykdommer med stadig økende forekomst, særlig blant barn og unge. I dag har 1 av 4 barn i Norge en eller flere allergier. a) Å øke toleransen for vanlig forekommende allergener i miljøet ved gradvis og tidlig i livet å eksponere seg for dem, blir nå trukket fram som en viktig forebyggende strategi. Det er i alderen fire til seks måneder at små barn gjennom tarmens utvikling har et vindu som er avgjørende for immunsystemets utvikling. Ut fra et allergiforebyggende perspektiv er det derfor holdepunkter for å hevde at barnet bør ha smakt på og kunne spise det meste innen seks måneder (AstmaAllergi 2015). b) En stor peanøttallergistudie fra England konkluderte nylig med at å gi mat tilsatt peanøtt-protein til barn mellom 4 og 11 måneder, forebygger utvikling av peanøttallergi hos barn i høyrisikogruppen for allergi (Du Toit et al 2015). Undersøkelsen har vakt stor internasjonal oppmerksomhet og er en viktig studie som nå peker mot at tidlig og regelmessig inntak av allergen mat reduserer risikoen for utvikling av allergi. 4. a) NAAF ønsker videre å peke på en nyere dansk undersøkelse som viser at morsmelk ikke beskytter mot allergier, og at det således ikke finnes grunnlag for å fraråde tidligere introduksjon av mat enn seks måneder (Jelding-Dannemand et al 2015).

5 b) Dette er også i tråd med anbefalinger fra den europeiske spesialistorganisasjonen for astma og allergi, EEACI, som i sine retningslinjer fra 2014 slår fast at det ikke foreligger noen risiko for å utvikle allergi ved introduksjon av fast føde ved fire måneder, selv blant barn i høyrisikogrupper (Muraro et al 2014). c) Barn med allergier, særlig matallergier kan ofte ha et restriktivt kosthold, og mulighetene for å utvikle spisevansker er store i denne gruppen. Vi anser det derfor viktig å på best mulig måte forebygge utvikling av spiseforstyrrelser hos alle barn for derved å fange opp barn som senere utvikler matallergi. Det finnes flere studier, både intervensjons- og observasjonsstudier som tyder på et «window of opportunity» mellom fire og seks måneder. Studiene viser at barn som blir introdusert for smaksporsjoner av fast føde fra fire måneder, i mindre grad utvikler spisevansker (Northstone et al 2001, Coulthard et al 2009) 5. NAAF vil til slutt få tilføye at når det i forslag til ny retningslinje for spedbarnsernæring fremholdes at fullamming i seks måneder er det beste, fremstår det som litt uklart på hvilket dokumentasjonsgrunnlag denne anbefalingen bygger på, samt hvorvidt dette er av rent ernæringsmessige årsaker eller om det er for å unngå sykdom. Vi vil hevde at anbefalingen er en ammeanbefaling og ikke en ernæringsanbefaling. Vi vil presisere at vi er fullt ut enige i at fullamming i minst fire måneder og fortsatt delamming i første leveår mens barnet gradvis tilvennes nye matvaner, er å anbefale. Kilder: 1 a) Thomassen RA, Rugtveit J, Henriksen C. Norske anbefalinger for spedbarnsernæring bør endres. Paidos 2013; 2:

6 1 b) Fewtrell, et al. Six months of exclusive breast feeding: how good is the evidence? BMJ 2011; 342 doi: 2. Pelkonen AS, Kuitunen M, Dunder T, Reijonen T, Valovirta E, Mäkelä MJ. Allergy in children: practical recommendations of the Finnish Allergy Program for prevention, diagnosis, and treatment. Allergy Immunol. 2012; 23(2): a) Fantoft S. Helseformidleren. Portrettintervju med Anders Smith. AstmaAllergi 2015; 3: b) Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, Bahnson HT, Radulovic S, Santos AF, Brough HA, Phippard D, Basting M, Feeney M, Turcanu V, Sever ML, Gomez Lorenzo M, Plaut M, Lack G. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med Feb 26; 372(9): a) Jelding-Dannemand E, Malby Schoos AM, Bisgaard H.Breast-feeding does not protect against allergic sensitization in early childhood and allergyassociated disease at age 7 years. J Allergy Clin Immunol. 2015; Apr 2. [Epub ahead of print] 4 b) Muraro A et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines. Primary prevention of food allergy. Allergy May;69(5): c) Northstone K et al.the effect of age of introduction to lumpy solids on foods eaten and reported feeding difficulties at 6 and 15 months. J Hum Nutr Diet.2001; 14(1):

7 4 c) Coulthard H et al.delayed introduction of lumpy foods to children during the complementary feeding period affects child's food acceptance and feeding at 7 years of age. Matern Child Nutr. 2009; 5(1): Dersom det er behov for annen mat enn morsmelk, er morsmelkerstatning det eneste alternativet de fire første månedene Delvis amming er bra for barn og mor Når barnet er seks måneder gammelt, skal det ha annen mat i tillegg til morsmelk/morsmelkerstatning Barn som trenger annen mat enn morsmelk/morsmelkerstatning før de er seks måneder gamle, kan gradvis få dette fra de er fylt fire måneder NAAF er ikke enig i dette punktet. Her viser vi til vår begrunnelse gitt i punkt over. NAAF er enig i at morsmelk er bra for barnet, og at delvis amming er bra. NAAF mener at barn bør introduseres for fast føde før barnet er seks måneder og viser her til punkt og begrunnelse over. NAAF er positiv til at det i utkast til ny retningslinje for spedbarnsernæring åpner for at introduksjon av fast føde kan introduseres fra fire måneder der dette virker naturlig. For å forebygge allergi og atopisk sykdom hos barnet, mener vi imidlertid at introduksjon av fast føde fra fire måneder bør inngå som en tydelig anbefaling i ny retningslinje (j.f. begrunnelse over). Å introdusere mat tidlig og gradvis er også gunstig for barnets senere spiseutvikling. Anbefalinger for tilførsel av energi og næringsstoffer Spedbarnets energitilførsel bør være om lag 340 kilojoule per kilo kroppsvekt ved seks måneders alder Protein bør gi 7 15 prosent av energien for barn i alderen 6 11 måneder Fett bør gi prosent av energien for barn i alderen 6 11 måneder Karbohydrater bør gi prosent av energien for barn i alderen 6 11 måneder

8 A-vitamin: Anbefalt inntak er 300 retinolaktivitetsekvivalenter per dag for barn i alderen 6 11 måneder D-vitamin: Anbefalt inntak er 10 mikrogram (µg) per dag for barn i alderen 6 11 måneder. Fra spedbarn er fire uker gamle, anbefales D-vitamintilskudd E-vitamin: Anbefalt inntak er 3 α-tokoferolekvivalenter (TE) per dag for barn i alderen 6 11 måneder K-vitamin: Nyfødte i Norge får rutinemessig K-vitamin som injeksjon, eventuelt som ukentlig tilskudd i tre måneder Tiamin/vitamin B1: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 0,4 milligram per dag Riboflavin/vitamin B2: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 0,5 milligram per dag Niacin: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 5 niacinekvivalenter (NE) per dag Vitamin B6: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 0,4 milligram per dag Folat: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 50 mikrogram (µg) per dag Vitamin B12: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 0,5 mikrogram (µg) per dag C-vitamin: Anbefalt inntak for barn i alderen 6-11 måneder er 20 milligram per dag

9 Kalsium: Anbefalt inntak for barn i alderen 6-11 måneder er 540 milligram per dag Fosfor: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 420 milligram per dag Kalium: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 1,1 gram per dag Magnesium: Anbefalt inntak or barn i alderen 6 11 måneder er 80 milligram per dag Jern: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 8 milligram per dag Sink: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 5 milligram per dag Kopper: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 0,3 milligram per dag Jod: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 50 mikrogram (µg) per dag Selen: Anbefalt inntak for barn i alderen 6 11 måneder er 15 mikrogram (µg) per dag Salt/natrium: For barn under to år bør saltinntaket ikke være høyere enn 0,5 gram per megajoule. Dette tilsvarer 0,2 gram natrium per megajoule Retningslinjens brukervennlighet (layout, lenkefunksjoner, lesbarhet osv.)

10

anbefalinger for spedbarnsernæring

anbefalinger for spedbarnsernæring TIL HELSEPERSONELL anbefalinger for spedbarnsernæring Anbefalinger for spedbarnsernæring Opplag 2001: 15 000 Design: Tank Design AS Foto: Astrid Hals Trykk: Zoom Grafisk AS Papir: Munken Lynx Innhold Forord

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET

NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET NORSKE ANBEFALINGER FOR ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET 2 Forord 4 Formål og innhold 6 Anbefalinger til bruk ved planlegging av kosthold til grupper 8 Anbefalt inntak av fett, karbohydrater og protein som

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Innspill fra Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Innhold 1. Begrunnelse 1.1 Morsmelk: grunnlaget for god

Detaljer

JOD! Ikke synd. Drikk melk GRAVIDE TRENGER. etter trening. på allergibarn. meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap. Nr 1 2008

JOD! Ikke synd. Drikk melk GRAVIDE TRENGER. etter trening. på allergibarn. meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap. Nr 1 2008 MELK_1.08 31-01-08 10:07 Side 1 Nr 1 2008 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap Drikk melk etter trening Ikke synd på allergibarn GRAVIDE TRENGER JOD! MELK_1.08 31-01-08 10:07 Side 2 FOTO: KETIL JACOBSEN

Detaljer

Atopisk eksem og matvareoverfølsomhet, er det en sammenheng?

Atopisk eksem og matvareoverfølsomhet, er det en sammenheng? Atopisk eksem og matvareoverfølsomhet, er det en sammenheng? 5.årsoppgave i stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Harda Wilhelmsen MK 04 Veiledere: Tove Nystad Overlege barneavdelingen UNN/stipendiat

Detaljer

Mat for spedbarn råd og oppskrifter

Mat for spedbarn råd og oppskrifter mat for spedbarn Mat for spedbarn råd og oppskrifter Utgitt av Helsedirektoratet, Postadresse: Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 200 50 Faks: 24 16 30

Detaljer

Einar og Eskil Ola har på hver sine måter gitt meg inspirasjon og motivasjon gjennom prosessen, takk skal dere ha.

Einar og Eskil Ola har på hver sine måter gitt meg inspirasjon og motivasjon gjennom prosessen, takk skal dere ha. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Masteroppgave 2015 30 stp Norske kostholdsanbefalinger av mettet

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009. Mette Ness Hansen. Master of Public Health MPH 2014:32

Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009. Mette Ness Hansen. Master of Public Health MPH 2014:32 Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009 Mette Ness Hansen Master of Public Health MPH 2014:32 Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i

Detaljer

Kan fisk og fiskeolje tidlig i livet forebygge allergi og astma?

Kan fisk og fiskeolje tidlig i livet forebygge allergi og astma? Kan fisk og fiskeolje tidlig i livet forebygge allergi og astma? sammendrag Det har vært en endring i inntaket av de langkjedede flerumettede fettsyrene de siste 30 40 årene. Inntaket av flerumettede omega-6-fettsyrer

Detaljer

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG I dette heftet lærer du om trygg og sunn mat. For å vite hva som er trygt og hva som er sunt må vi vite hva maten inneholder og hvor mye vi spiser av ulike typer mat. Vitenskapskomiteen

Detaljer

Sjømat positive helseeffekter og næringsinnhold

Sjømat positive helseeffekter og næringsinnhold Sjømat positive helseeffekter og næringsinnhold Innhold Spis mer fisk! 2 Et unikt næringsmiddel 3 Sjømat og helse 4 Hjerte og karsykdommer 4 Nervesystemet 6 Andre sykdommer 7 Det sunne fettet 8 Den viktige

Detaljer

Nr. 1 2010. Oster. gravide trygt kan spise. Matvett. i sosiale medier. Professor Lene F. Andersen: små barn spiser. sunnere MELK 1.

Nr. 1 2010. Oster. gravide trygt kan spise. Matvett. i sosiale medier. Professor Lene F. Andersen: små barn spiser. sunnere MELK 1. Nr. 1 2010 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Oster gravide trygt kan spise Matvett i sosiale medier Professor Lene F. Andersen: små barn spiser sunnere MELK

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Et dokument fra prosjekt HEL HUD

KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Et dokument fra prosjekt HEL HUD KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM Et dokument fra prosjekt HEL HUD INNHOLD FORORD... 3 HUDEN OG ATOPISK EKSEM... 4 HUDENS OPPBYGGING... 4 ATOPISK EKSEM... 5 FOREKOMST OG PROGNOSE... 7 FOREBYGGE

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder?

Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder? SYKHB008 Bacheloroppgave sykepleie Barn og ernæring: Hvordan kan helsesøster fremme god ernæring hos barn under førskolealder? En kvalitativ intervjustudie Kandidatnr: 87 Antall ord: 11 420 Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 2011) Oppskrift for et sunnere kosthold

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 2011) Oppskrift for et sunnere kosthold Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 2011) Oppskrift for et sunnere kosthold Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 2011) Oppskrift for et sunnere kosthold Forord Regjeringen

Detaljer

Nr 1 2009 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP. Ung. og litt sulten? 50 år. med melk GRY HAY OM B 12 : Med melk til VIKTIG VITAMIN.

Nr 1 2009 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP. Ung. og litt sulten? 50 år. med melk GRY HAY OM B 12 : Med melk til VIKTIG VITAMIN. Nr 1 2009 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Ung og litt sulten? 50 år med melk GRY HAY OM B 12 : VIKTIG VITAMIN Med melk til Sydpolen 4 innhold 1.09 4 Har barn behov for kosttilskudd? Undersøkelser

Detaljer

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en Nr. 1 2011 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Oppskrifter til en god start på dagen Vær et frokostforbilde Nye kostråd: Magre meieriprodukter hver dag Klinisk

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek K A D C B12 E B2 B6 Din guide til vitaminer og mineraler Innhold Vitaminer...s 4 Vitamin A...s 5 Tiamin, vitamin B1...s 6 Riboflavin, vitamin B2...s 7 Niacin...s

Detaljer

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Den 31. januar i år ble de nye norske kostrådene lansert i lokalene til Helsedirektoratet i Oslo.

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRING TIL VEKST, LEK OG LÆRING! INFORMASJON OM BARN OG JERN

JERN GIR BARNET NÆRING TIL VEKST, LEK OG LÆRING! INFORMASJON OM BARN OG JERN JERN GIR BARNET NÆRING TIL VEKST, LEK OG LÆRING! INFORMASJON OM BARN OG JERN JIPPI! JEG ER LIKE STERK SOM PIPPI! Nyttig hjerneføde I et godt og riktig sammensatt kosthold er det plass til alle typer matvarer

Detaljer

Vi har en stor og viktig oppgave. Sunn mat i farta. Gunstig ved fedme? Få i deg mer vitamin D. Protein styrker seniorer

Vi har en stor og viktig oppgave. Sunn mat i farta. Gunstig ved fedme? Få i deg mer vitamin D. Protein styrker seniorer 01 14 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Gunstig ved fedme? 10 Inntak av meieriprodukter kan bidra til vektnedgang, viser forskning Få i deg mer vitamin D 6 Anbefalt inntak har økt med over 30

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 En evaluering av hvordan helsemyndigheter i utvalgte land utvikler og formidler kostråd som omhandler frukt og grønnsaker til barn Turi Øystese Andersskog Fakultet for

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 Utvikling, testing og vurdering av 24-timers kostintervju Metodeutvikling og pilotstudie for kartlegging av kosthold blant 12 måneder gamle barn av irakiske innvandrere

Detaljer