Strategi Ledelse Rekruttering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi Ledelse Rekruttering"

Transkript

1 MULIGHETSSTUDIE FOR REISELIV I FLAKSTAD Sluttrapport fra forstudie, april 2013 Strategi Ledelse Rekruttering

2 FORORD Denne forstudien er ment å angi en nåsituasjon og utgangspunkt for videre utvikling av reiselivsbransjen i Flakstad kommune. Prosjektet er gjennomført i regi av Flakstad Utvikling as, og er en del av strategien for næringsmessig omstilling og nyskaping i kommunen. Mulighetsstudie er utviklet i perioden januar april Den er basert på innhenting av fakta/statistikk, og drøftelser med en lokal styrings- og arbeidsgruppe. Denne gruppen har bestått av: - Rolf Zimmermann, daglig leder Flakstad Utvikling AS - Veronika Olsen, vertskap i Nusfjord - Tordis Berre, eier/daglig leder Ramberg Gjestegård AS - Anders Tangrand, eier/daglig leder Glasshytta i Vikten - Tor-Vegard Mørkved, eier/driver av Fiskerimuseum i Sund/Smeden i Sund - Rolf Helge Eriksen, fisker med utleiehus og fiskebåt for besøkende - Brita Falch Leutert, kantor Flakstad Kirke - Kurt Atle Hansen, næringssjef i Flakstad kommune - Elisabeth Dreyer, daglig leder og Mariell Hagen, produktansvarlig, Destinasjon Lofoten AS I tillegg har vi innhentet innspill fra Nordland fylkeskommune ved senior rådgiver Kai Breivoll. Det er gjennomført fire møter i styringsgruppen i perioden. Vi takker gruppen for gode diskusjoner, kreative innspill og vurderinger av mulighetsbilde for reiselivet i Flakstad og Lofoten. Prosjektleder har vært Berit A. Laastad i Essensi Utvikling AS, i samarbeid med prosjektmedarbeider Hanne Henriksen i Flakstad Utvikling AS. Prosjektansvarlig har vært Rolf Zimmermann. Denne mulighetsstudien vil danne grunnlag for videre arbeid med strategi og konkrete utviklingstiltak for reiseliv i Flakstad kommune. Flakstad/Bodø 26. april 2013 Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 1

3 SAMMENDRAG Som en del av omstillingsarbeidet, ønsker Flakstad Utvikling å stimulere til nyskaping og utvikling av reiseliv og opplevelsesbransjen i Flakstad kommune. Denne mulighetsstudien skal gi et bilde på nåsituasjon for næringen lokalt, og peke på mulige utviklingspotensial. Lofoten er et flaggskip i norsk reiseliv, både nasjonalt og internasjonalt. Det anslås at bransjen i Lofoten bidrar til 810 millioner kroner i verdiskaping årlig, inkludert ringvirkninger, og sysselsetter vel 900 mennesker. Ferie- og fritidsreiser utgjør nesten 70 % av markede for Lofoten, og det er desidert størst trafikk på sommeren. Reiselivsnæringen i Flakstad gjenspeiler på mange måter Lofoten som helhet, ved at det er ferie-/ fritidsmarkedet og sommersesongen som dominerer. Av innsamlet data fremheves at Flakstad har: - Anslagsvis en total kapasitet på 600 senger og 240 campingenheter (noe bare i sommersesong). - Sengekapasiteten er godt utnyttet i juli, mens det er noe ledig også da, samt mye ledig i skuldersesong og året som helhet. - Av andre tilbud er det restauranter, kro og kafeer. To museum, og flere galleri/utsalg av lokal kunst, samt tilbud om organiserte aktiviteter som bl.a. fisketurer, utleie av sykkel, kajakk og robåt/båt, samt guidede turer i Flakstad Kirke. - Det er anslått at ca personbiler og personer reiser gjennom Flakstad i sommermånedene. I tillegg cruisetrafikk med ca pr år. - Nusfjord er det største menneskeskapte attraksjon med besøkende pr år. Det er blant de mest besøkte stedene i Lofoten med inngangsbillett. I sum betalte inngangsbillett i Nusfjord, Sund Fiskerimuseum, Flakstad kirke og Glasshytta på Vikten i 2012 (noe dobbelttelling pga flere besøker flere enn ett sted). Cruisepassasjerer utgjør mellom ca 45 % av de besøkende. - Reiselivsnæringen i Flakstad anslås å omsette for ca 25 millioner kroner årlig. - Gjennomsnittlig lønnsomhet i Flakstad er sirka på samme nivå som Lofoten som helhet. Flakstad sin attraksjon som reisemål knyttes først og fremst til den storslåtte og dramatiske Lofotnaturen, og levende kystkultur med lang historie. Mye av dette kan oppleves på egen hånd, og en sentral utfordring er å utvikle betalte opplevelser og aktiviteter som bidrar til at flere stanser opp, besøker og velger å ha Flakstad som base ved opphold i Lofoten. Det er et potensial for videre utvikling av reiselivsnæringen i Flakstad, og ambisjonen er å doble omsetning og sysselsetting. Det anbefales å ha som hovedstrategi å hente mer verdiskaping av allerede eksisterende trafikk på sommeren. Her synes å være et uutnyttet potensial spesielt innenfor opplevelser og aktivitetstilbud. I tillegg er det potensial for vekst gjennom å utvide sesongen for å utnytte ledig kapasitet og naturgitte fortrinn bedre. En slik satsing bør skje i nært samarbeid med Destinasjon Lofoten ved opparbeidelse av evt. nye markeder og produkter. For eksempel ut fra tematurisme som havfiske, vandring, kystkultur, vinterturisme m.v. Styringsgruppen anbefaler å videreføre arbeidet etter denne mulighetsstudien. Det er prioritert syv utviklingsområder hvorav de tre første omfatter å styrke reiselivstilbudet, mens de fire siste omfatter å videreutvikle aktørene og samhandlingen i næringen. - (1) Pakketering av eksisterende (og evt. nye) produkter/opplevelser. - (2) Utvikle nye opplevelses- og aktivitetstilbud i Flakstad, 1-3 flaggprodukter. - (3) Tilrettelegging av E10 for å gjøre opplevelsen enda sterkere ved å kjøre gjennom Flakstad. - (4) Felles markedsføring og salg for å synliggjøre tilbud og skape interesse for økt besøk. - (5) Videreutvikle kompetanse og tilbud styrke aktørene. - (6) Turistinformasjon / vertskapsfunksjonen videreutvikle denne. - (7) Styrke samarbeid både lokalt og regionalt. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 2

4 INNHOLD FORORD... 1 SAMMENDRAG... 2 INNHOLD INNLEDNING Bakgrunn Mål og gjennomføring FLAKSTAD SOM REISEMÅL I DAG Innledning Aktører Attraksjoner og ressurser Viktige produkter og marked Salg og markedsføring Tall for reiselivsnæringen i Flakstad Forutsetninger for videre utvikling planverk VURDERING AV STÅSTED Styrker og svakheter Muligheter og trusler INNLEDENDE STRATEGIVURDERINGER Ambisjoner og mål Profil for Flakstad som reisemål Potensial for videre utvikling Kopling mot overordnede strategier ANBEFALINGER Prioriterte innsatsområder Styringsgruppens anbefaling Oppfølging av forstudie VEDLEGG Andre nøkkeltall Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 3

5 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Flakstad kommune har status som omstillingskommune, og har i sin strategi for næringsutvikling pekt på reiseliv og opplevelser som en av tre viktige vekstbransjer. Det er en ambisjon om å øke omsetning og sysselsetting med 25 personer ila en 6-års periode fra Som en del av realisering av denne strategien har Flakstad Utvikling AS tatt initiativ til et mulighetsstudie for å klargjøre utgangspunkt og nullpunkt for reiselivet i kommunen. Det er viktig at dette arbeidet skjer som en prosess, hvor lokale aktører gis medvirkning og felles forståelse for dagens situasjon og muligheter man har ift. videre utvikling. 1.2 Mål og gjennomføring Mål Mål for hovedprosjektet: Økt verdiskaping av den turiststrømmen som allerede går gjennom Flakstad, samt utvide sesongen og skape nye attraksjoner og opplevelser basert på lokale fortrinn. Det er et mål å skape 25 nye arbeidsplasser i næringen innen utgangen av 2017, gjennom utvikling av eksisterende og nye tilbud, samt god lokal og regional samhandling. Mål for forstudie: Mulighetsstudie: En statusanalyse av lokal reiselivs- og besøksnæring, med kartlegging av forutsetninger for videre utvikling og anbefaling av prioriterte utviklingsmuligheter som kan bidra til hovedmålet. Forstudien skal forankres hos lokale aktører, og sluttrapporteres innen utgangen av april Gjennomføring Arbeider er gjennomført i tråd ved hvitebok for reisemålsutvikling utgitt av Innovasjon Norge, som har denne oppbyggingen: Denne rapporten omfatter oppsummering av fase 1 forstudie, og beskriver nåsituasjon for Flakstad som reisemål. Fase 2 vil omfatte utvikling av strategi med mål og satsinger for videre utvikling av Flakstad som reisemål, mens fase 3 vil omfatte gjennomføring av strategi. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 4

6 2. FLAKSTAD SOM REISEMÅL I DAG 2.1 Innledning Reiseliv er en meget viktig næring i Nord-Norge, med en samlet produksjon beregnet til 17,5 milliarder kroner inkl. indirekte effekt i 2009 (TØI). For Nordland fylke er det gjort tilsvarende beregninger som anslår 7,9 milliarder kroner i direkte og indirekte virkninger av reiseliv. Lofoten er en av de sentrale destinasjonene i landet, og markedsføres som et flaggskip i norsk reiseliv både nasjonalt og internasjonalt. Total økonomisk betydning av reiseliv i Lofoten er beregnet til 810 millioner kroner inkl. ringvirkninger (TØI). Lofoten hadde i 2011 til sammen overnattinger på hotell, rorbu og camping o.l. (NHO Reiseliv). Tradisjonelt er Lofoten et utpreget ferie-/ fritidsmarked, og sterkt dominert av sommertrafikk. Lofoten har økt noe på markedsandel innen kurs-/ konferanse bl.a. som følge av det nye Thon hotellet i Svolvær. Lofoten som helhet har hatt noe nedgang i besøkstall det siste året, men det antas en fortsatt vekst på ca 3 % innen ferie/fritid i de kommende år. (Norut rapport 15/2012 Turisme og reiselivsnæringen) Flakstad kommune ligger på Flakstadøy og den nordlige delen av Moskenesøy, og utgjør sammen med Moskenes kommune den vestligste delen av øyriket Lofoten. Kommunen deles i to av den smale Sundstraumen, der yttersida og innersida av Lofoten møtes. Området er naturskjønt og representerer på mange måte det typiske ved Lofotens attraksjonskraft, med sterke visuelle bilder av fjell som stuper i hav, kombinert med fiskevær. Tilreisende når Flakstad via E10, som også er nasjonal turistvei. Enten fra Moskenes i sør/vest med fergeforbindelse via Bodø/Røst/Værøy, eller fra nord/øst mot Vestvågøy og Øst-Lofoten. Både Leknes og Vågan har småflyplass som betjenes av Widerøe pr i dag. Det er cruisehavn på Leknes og i Svolvær, og Hurtigruten anløper Stamsund og Svolvær. Flakstad kommune består av flere bygder, bl.a. Napp, Vikten, Ramberg (kommunesenter), Sund og Fredvang. Napp og Ramberg ligger langs E10, mens Sund og Vikten ligger hhv. 3 og 4 km fra E10. Kommunen har knappe innbyggere, og ca 600 sysselsatte målt etter arbeidssted (2011). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 5

7 2.2 Aktører Flakstad har i dag en reiselivsnæring som består av mange små aktører, og hvor flere har utleie av hytter/fritidshus som tilleggsnæring til annen virksomhet. Det er noen veletablerte og dominerende reiselivsaktører i kommunen. Nusfjord som den desidert største med både museum, overnatting, bespisning og aktivitetstilbud. Ramberg Gjestegård med overnatting/hytter, bespisning og aktivitetstilbud. Sund Fiskerimuseum/Smeden i Sund med museum og produksjon/utsalg, samt Glasshytta på Vikten med keramikkproduksjon, utsalg og kafédrift fra særegne lokaler. I tillegg Lydersen Sjøhus og Rorbuer, samt Sund Gjestehus. Nedenfor vises en samlet oversikt over aktører i næringen i Flakstad. Oppsummert viser aktørbilde at Flakstad har: - Overnattingskapasitet på ca 600 senger og ca 200 biloppstillingsplasser på sommeren. - Nusfjord er den største overnattingsbedriften med 269 senger - To restauranter, en kro og fire kafeer - To museum, og flere galleri/utsalg av lokal kunst - Tilbud om organiserte aktiviteter som fisketurer, utleie av sykkel, kajakk og robåt/båt, samt guidede turer i Flakstad Kirke. Opplevelsestilbydere Virksomhet Sted Beskrivelse Sesong Nusfjord Nusfjord Norges eldste og best bevarte fiskevær og fungerer i dag som et levende museum fredede rorbuer, sagbruk, smia, forskjellige naust, trandamperi og en butikk. Sund fiskerimuseum Glasshytta på Vikten Sund Sund Fiskerimuseum og Smeden i Sund er et lite privat museum som startet opp i Samlingen består av flere eldre glødekulemotorer og semidieseler som kan startes, tradisjonelle bygninger, båter og redskaper Hele året Vikten Glassblåser i arbeid og salg av glasskunst Hele året Flakstad kirke Flakstad Korskirke i tømmer fra Spesielt for Flakstad kirke og noen få andre kirker bygget i denne tiden, er spiret med den løkformede kuppelen 15.mai - 1.sept, ellers etter avtale Guidede turer i sommersesongen, samt sommerkonserter Fiskebåt Simar Mørkved Helårs yrkesfisker med liten fiskebåt / sjark Sommersesong, resten av året på forespørsel Fiskebåt Josberg Napp Helårs yrkesfiskere som drifter en ny og topp moderne 50 fot's båt Fiskebåt Eltor Nusfjord Fiskeskøyte M/K Elltor, på 63 fot, tar ut fiskere og grupper der en har lokalkjent skipper. Fiskebåt Havdur Nusfjord M/K Havdur er en mindre intim fiskeskøyte hvor en også fisker med lokalkjent skipper Leie av hurtiggående aluminiumsbåter Nusfjord Hurtiggående aluminiumsbåter på 19ft med 50hk, GPS, kartplotter og ekkolodd Galleri Avkroken Ramberg Utstilling og verksted drevet av Johs. Røde. Han er en multikunstner som arbeider med messing, kobber, jern og stål. Galleri Steinbiten Ramberg Galleri som tilbyr malerier og andre veggdekorasjoner. Resultat av flere års perfeksjonering av en spesiell teknikk som er særegen for Galleri Steinbiten Sommersesong, resten av året på forespørsel Sommersesong, resten av året på forespørsel Sommersesong, resten av året på forespørsel Hele året Ved avtale Sommersesong, resten av året på forespørsel Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 6

8 Galleri Nesland Nesland Lill-Anita Svendsen har galleri i det gamle hovedhuset på Nesland Krismar Sølvsmie Nusfjord Michele holder til i et av de gamle husene i Nusfjord, hvor han lager og selger sølvsmykker Lofoten Torvmuseum Fredvang Privat museum med fokus på torvingen, dens historie og livet ved kysten i gamle dager Sommersesong Sommersesong, resten av året på forespørsel Juni-August I tillegg er det flere av overnattingsaktørene som leier ut båter, kajakker, sykler mm. Det er også bedrifter fra nabokommunene som til tider tilbyr aktiviteter i Flakstad. Dette gjelder bl.a. Undstad Camping med surfing, og Aqua Lofoten Coast Adventure fra Reina med dykking og havsafari. Overnatting og servering Rorbu/gjestegård/leiligheter Virksomhet Sted Beskrivelse Antall senger Nusfjord Nusfjord Tilbyr overnatting i rorbuer av ulik standard - fra moderne til gamle, fredede rorbuer Lydersen rorbuer og sjøhus Sund Gjestestuer / Doktorgården Fredvang Sund Flere leiligheter i sjøhus ved kaia på Fredvang Det gamle skolebygget er gjort om til utleieleiligheter. I tillegg kan man leie den gamle doktorboligen Ramberg Gjestegård Ramberg 10 hytter av varierende størrelse ved Rambergstranden. Hyttene har eget dusj / toalett, soverom og oppholdsrom med fullt utstyrt kjøkkenkrok 269 senger 50 senger senger 30 senger* Prestegården Flakstad Den gamle prestegården er restaurert og 14 senger leies ut av Visit Lofoten / Svinøya Rorbuer Friisgården Bokkafe Ramberg Flakstads eldste bygning, tilbyr i dag 8 senger og Gjestgiveri overnatting og lett bespisning Væreiergården Nusfjord Væreiergården i Nusfjord, fra senger Nusfjord Smivolden rorbuer Sund Rorbu til leie 16 senger* Mørkved Sjøhus v/ Mørkved Sjøhus til leie 12 senger Kåkern bru DanCenter Skjelfjord Rorbuutleie Skjelfjord Rorbu til leie 12 senger Sørensen rorbu Sund Rorbu / leilighet til leie 10 senger Hygga Holiday Home Nesland Hus til leie 8 senger* Mila's House Fredvang Leiligheter til leie 7 senger* Solhaug naust og Fredvang Leilighet til leie 7 senger* leilighet Eriksen Husutleie Mørkved Hus til leie 6 senger* Walles bed and Fredvang Rom til leie 4 senger* breakfast Bakketun leilighet Fredvang Leilighet til leie Napp rorbu Napp Rorbu / leilighet til leie (* Stjerne betyr sirka antall senger) I tillegg er det flere som leier ut hus gjennom agenter som Novasol, Dancenter og Borks. Det er vanskelig å få en nøyaktig oversikt, men det anslås at dette omfatter nærmere 100 senger. Sammen med oversikten i ovennevnte tabell, oppsummeres antall senger til ca 600. Det tas forbehold om tallene, da det ikke er en fullstendig oversikt over utleieenhetene i kommunen. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 7

9 Camping Virksomhet Sted Beskrivelse Antall enheter Ramberg Gjestegård Ramberg Campingplass ved Rambergstranden 35 enheter Fredvang strand- og skjærgårdscamping Fredvang Campingplass på Fredvang 150 enheter 8 senger* Skagen Camping Flakstad Campingplass ved Flakstadstranden 54 enheter 8 senger* (* Både Fredvang strand- og skjærgårdscamping og Skagen Camping har hytter til utleie) Servering Virksomhet Sted Beskrivelse Karoline Restaurant Nusfjord Restaurant i det tidligere tørrfisklageret i Nusfjord. Her serveres tradisjonsrik mat tuftet på Lofottradisjoner Oriana Kro Nusfjord Det gamle mat- og brennevinslageret fungerer i dag som pub med servering av enkle retter Kafe / Landhandel Nusfjord Kafe med enkel servering, tilknyttet det gamle landhandleriet i Nusfjord Ramberg Gjestegård Ramberg Restaurant ved Rambergstranden. Her serveres tradisjonsrik mat tuftet på Lofottradisjoner Friisgården Bokkafe og Gjestgiveri Ramberg Enkel og smakfull lofotmat basert på økologiske råvarer fra lokale produsenter, i tillegg til en variert og god kaffemeny Cafe Stampen Sund Kafedrift tilknyttet Sund Fiskerimuseum / Smeden i Sund Cafe i Keramikktårnet Vikten Kafedrift tilknyttet Glasshytta og Keramikktårnet Andre aktører Virksomhet Sted Beskrivelse Turistinformasjon Nusfjord Turistinformasjonen vil i sesongen 2013 drives av Nusfjord AS i Nusjord Berres Bilutleie Ramberg Bilutleie gjennom hele året Suvenirbutikk Nusfjord Tilbyr Norges- og Lofotrelaterte suvenirer Sykkelferge Nusfjord - Ballstad Nusfjord / Ballstad Sykkelferge som går i sommersesongen, driftes av bedrift i Vestvågøy Bunnpris Ramberg Matbutikk og postkontor. Bensinutsalg. Lofoten Tours Ramberg Tilbyr transport til lag/foreninger, bedrifter og privatpersoner i Lofoten og Norge for øvrig Flakstad taxi Taxi Ramberg Manufactur Ramberg Husflid I tillegg er flere aktører innen handelsstanden i Flakstad påvirket av reiselivsnæringen og den turiststrømmen som går gjennom kommunen. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 8

10 2.3 Attraksjoner og ressurser Flakstad har flere type attraksjoner og ressurser som reisemål, både innen opplevelse, natur, kultur og av visuell/sanselig karakter. Oppsummert er attraksjonsverdien ved Flakstad knyttet til: - Nusfjord, som den viktigste menneskeskapte attraksjonen i Flakstad pr i dag, og også en av de mest besøkte betalte attraksjonene i Lofoten som helhet - Naturressurser som: o Nasjonal Turistvei (E10) gjennom kommunen o Hav og fiske, strender og turmuligheter - Kultur og kulturminner knyttet til bl.a. kyst- og fiskerihistorie, vikingfunn, krigshistorie, Skulpturlandskap Nordland, lokal kunstproduksjon og utsalg - Ikke minst sterke visuelle og sanselige kvaliteter knyttet til et vakkert og dramatisk landskap, og et levende kystsamfunn med lange tradisjoner. Attraksjoner med inngangsbillett - Nusfjord. Nusfjord antas å være den fremste betalte attraksjon i Flakstad, og markedsføres som en av de kjente opplevelser i Lofoten med Norges eldste og best bevarte fiskevær. - Sund Fiskerimuseum. Ved Sund Fiskerimuseum kan man se den kjente smeden på Sund arbeid i smia, som bl.a. er kjent for sine skarver. - Flakstad Kirke (inngangsbillett kun for cruisetrafikk). Kirke er fra 1780 og tilbyr både guidede turer i kirken, og gratis sommerkonserter. - Glasshytta på Vikten (inngangsbillett kun for cruisetrafikk). Ved Glasshytta på Vikten kan man se glassblåser i arbeid og kjøpe glasskunst inspirert av lokal natur og kultur. Anlegget ligger i naturskjønt område ved en strand, med åpen utsikt mot storhavet på yttersiden av Lofoten. Her er tursti for vandring og interessante geologiområder. Andre ressurser I tillegg til betalende attraksjoner har Flakstad også andre ressurser og kvaliteter som reisemål. Dette omfatter bl.a. - Naturressurser - Kulturressurser - Visuell kvalitet Naturressurser Nasjonal turistvei gjennom Flakstad. E10 gjennom Lofoten er nasjonal turistvei. Den beskrives slik av Statens veivesen: Nasjonal turistveg Lofoten byr på en kjøretur gjennom storslått natur og levende kystkultur. Landskapet spenner fra det dramatiske storhavet og spisse alpine tinder, til kritthvite sandstrender, fiskevær i lune havner og frodige jordbruksbygder. Lyset gjør Lofoten spesielt. I Flakstad er det tilrettelagte stoppested ved: Rambergstranda, med parkering og sti til stranden for å nyte utsikten Nappskaret, med trapp og sti opp til utsiktspunkt på moreneryggen Vikten (under arbeid). I forbindelse med Rahulen bygges det en utsiktpost med utsikt over havet og fjellrekken over Vikten Nusfjord, med parkering ved inngang til område/museum Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 9

11 Den storslått naturen er en av Flakstad sine fremste attraksjoner. Med kombinasjon av bratte fjell, strand, storhav, tilgang til både inner- og yttersiden av Lofoten og en uendelig horisont formidles et bilde av noe rent og rått/friskt. Mange av bildene som markedsfører Lofoten nasjonalt og internasjonal er fra områder på Flakstadøya og Moskenesøya. Hav og fiske. I Flakstad har man tilgang til både yttersiden og innersiden av Lofoten. Det gir bl.a. mulighet for tilpasning av opplevelser avhengig av vær og vind som det er mye av i område. Det er rik tilgang på fisk i havet utenfor Flakstad. Som tilreisende kan man oppleve dette med leid båt eller arrangerte fisketurer, eventuelt fiske fra land med stang på egnede fiskeberg/steder. Flakstad har også ferskvann med fiskemuligheter, bl.a. Markavannet, Solbjørnvannet og Nusfjordvannene. Flakstad har en stor konsentrasjon av havørn, skarv og andre fugler, noe som er en attraksjon for mange. Strender: Et kjennemerke med Flakstad er hvite og lange sandstrender, innrammet av høye fjell og med utsikt til evigheten. Strende er ofte langgrunne, og egner seg derfor godt for både bading, kajakk, robåt, surfing og andre vannaktiviteter. De er også meget egnet for lette turer og avstressing med dønninger inn over land. Turmuligheter: Naturen i Flakstad er både rå og tøff, men dette kombineres med en viss lunhet i form av også flate partier, lune viker, samt vide og langgrunne strender. Dette innebærer at fjell, strender og hav kan være lettere tilgjengelig og mer egnet for hele familien/også bevegelseshemmede. Flakstad er rik på turmuligheter, både for korte og lette spaserturer og for mer krevende fjellvandring. Noen stier er beskrevet og merket av lokalpersoner og Den Norske Turistforening, men mye er ugjort på dette område. Nedenfor nevnes noen kjente turløyper: - Kjerringløypa, kjørbar handikapsti til Børstad på Fredvang. Her er grillhytte og sauna oppmurt av gråstein. - Sandstrender. Ramberg, Flakstad, Fredvang og Kvalvika er alle tilgjengelige sandstrender. - Nubben på Ramberg. - Ginaløypa/Flakstadtinden - Trollkjerringløypa nær Bulivatnet og Fugleberget - Fredvang Kvalvika - Myrlandet Vikten - Nappskaret Vikten - Vikten Horneset - Napp Kilan inklusive Storbåthellaren - Kilan Storvatnet (Nusfjord) - Nesland Nusfjord - Yttersand Mulstøa - Topptur til Moltinden - Nusfjord forbi Mosetinden til Tønsåsheia - I tillegg er det en geologisti ved Vikten og vandrersti gjennom krigsminner i Skjelfjord. Flakstad har også terreng for ski- og brettkjøring på vinterstid. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 10

12 Kultur og kulturminner: Flakstad har, som store deler av Lofoten, en særegen historie innenfor kyst- og fiskerhistorie. Innen kultur kan nevnes disse ressursene i Flakstad: - Kommunen har levende fiskevær med aktive kystfiskere, moderne fiskemottak og foredlingsanlegg, og kan fremvise hvordan moderne fiskersamfunn lever. Samtidig har man lokalhistorie, nedlagte fiskebruk og rurbuer som viser gamle tider og hvordan samfunnet har utviklet over mange hundre år. Denne kombinasjon av gammelt og nytt historie og nåtid, er interessant sett i reiselivssammenheng. - Flakstad har også funn fra vikingtiden som er registrert og merket, men som ikke er gjort nærmere utgravinger av. - Det er også krigshistorie knyttet til engelskmennenes ankomst i Lofoten under 2. verdenskrig. Dette gjelder spesielt i Skjelfjord. - Skulpturlandskap Nordland er representert i Flakstad med skulpturen Epitaph i Skjelfjord. Den tekniske utførelsen av skulpturen, som er bygget stein for stein til et monumentalt kunstverk, strider mot vår tids jag etter effektivitet. Tankene føres hen til det meditative, det langsomme og stille i tilværelsen, eller til den europeiske tradisjonen for en refleksjon som søker seg bortenfor det rent fysiske nærvær. - Flakstad har et aktivt kulturliv, som omfatter bl.a. kor, teater og musikkskole. De har årlige oppsetninger i det lokale kulturhuset U.L. Lysbøen, og retter seg primært mot et lokalt publikum. Ramberg Gjestegård tilbyr også spennende konserter. - Flakstad kirke tilbyr gratis lunsjkonserter fra tirsdag-fredag på sommeren, og også fremføringer ellers i året. - Flakstad har ikke faste arrangement/konserter hvor hovedmålgruppen er tilreisende. Til og med i 2012 hadde LINK (Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest) konserter og administrasjon i Flakstad. Dette er nå flyttet ut av kommunen. I tillegg til betalende kulturattraksjoner nevnt foran, har Flakstad 3-4 mindre museum og gallerier. Disse drives i småskala og flere av dem står foran generasjonsskifte. Visuell og sanselig kvalitet: Flakstad har visuelle kvaliteter som reisemål. - Dette knytter seg primært til vakker natur og landskap, fjell som stuper i hav, samt utsiktspunkt både på fjell, langs vei og fra strender. Men også til det visuelle inntrykket av kulturlandskap, fiskevær, båter og rorburer. I arbeidet med denne mulighetsstudien har styringsgruppen også presisert det sanselige ved Flakstad, som omfatter bl.a.: - Vær og uvær i ulike årstider - Den friske luften og lukten av hav og sjø - Lukten av fisk fra båter og mottak, samt tørrfisk som henger på hjeller - Yrende lyder av fugl i hekketiden, både måser og tjeld mv. - De beroligende dønningene opp etter strendene - De svingete veiene som tvinger ned hastigheten når du kjører Flakstad kan derfor både tilby vakre og dramatiske visuelle bilder, samtidig som det kan fremme ro og avslapping. Mye i tråd med budskapet i skulpturen Epitaph nevnt ovenfor (bilde). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 11

13 2.4 Viktige produkter og marked Nedenfor beskrives hvilke produktkonsepter som tilbys i Flakstad, og markedet det rettes mot. Beskrivelsen følger mal i Hvitebok for reisemålsutvikling. Oppsummert kan vi trekke frem: - Flakstad ligger langs gjennomfartsåren til/fra Å i Lofoten, og tilreisende kommer i hovedsak med egen bil/bobil/motorsykkel/sykkel - Ferie og fritid er det største markedet i dag, primært for individuelle reisende men også grupper. Nusfjord retter seg til dels mot kurs/konferansemarkedet. - Det er anslått at ca kjøretøy og personer reiser gjennom Flakstad på sommeren. I tillegg kommer cruisetrafikk på ca besøkende. - En stor del av trafikken er i sommermånedene juni, juli, august Produktkonsept Flakstad er på mange måter en gjennomfartsåre på vei til/fra Å ytterst i Vest-Lofoten. De bærende produktkonseptene pr i dag er: Rundreiser med bil, bobil, buss el motorsykkel Hvor Flakstad kan tilby overnatting, bespisning, opplevelser og aktiviteter. Rorbuferie/ferie, primært på sommer for individuelle nordmenn/utlendinger Hvor de reisende har Flakstad som base for sitt opphold. Sykkelferie, individuelle primært på sommeren Hvor de reisende enten har Flakstad som base, eller besøker Flakstad som en del av en rundreise Cruisetrafikk på sommeren med grupper, primært utlendinger. Som er trafikk over Leknes havn, med opplagte turer i land til attraksjoner, til dels med lunsjbespisning. Pr i dag inngår Nusfjord, Smeden i Sund, Ramberg Gjestegård og Flakstad Kirke i slike opplegg. Glasshytta inkluderes fra sesongen Her konkurrerer turene til Flakstad med bl.a. Lofotr/Vikingmuseet på Borg. Det anslås at ca 2/3 av de reisende ønsker å besøke Borg (kilde Destinasjon Lofoten). Det er lokale planer for å videreutvikle flere av dagens attraksjoner. Bl.a. gjelder dette Kultursmie på Sund tilknyttet Fiskerimuseet. Også bedrifter har utviklingsplaner for egen virksomhet. I Moskenes kommune pågår det nå et arbeid for utvikling av reiselivsnæringen lokalt. Det er etablert en dialog mellom Flakstad Utvikling og reiselivsarbeidet i Moskenes. I mange sammenhenger kan det være naturlig å se på Moskenesøya som et felles område for reiselivsopplevelse. Marked Markedet for reiselivsbedrifter deles normalt inn i ferie-/fritid, kurs-/konferanser og yrkestrafikk. Lofoten som helhet hadde i % av sin reiselivsaktivitet knyttet opp mot ferie-/ fritidsmarkedet (Kilde: Statistikk fra Nordland fylkeskommune). I Flakstad antas dette å være enda større, og de aller fleste reiser med bil/kjøretøy. I en trafikkvurdering av nasjonale turistveier utført av TØI i 2010 fremkom dette som kjennetegn ved de veifarende i Lofoten: Ca 50/50 nordmenn og utlendinger, voksende andel nordmenn (55 %). Personbiler 65 %, bobil/camping 23 %, motorsykkel/sykkel 13 %. Antall personer pr kjøretøy; 10 % var 1, 60 % var 2, 25 % var 3-4 personer (snitt 2,2 personer). Mange høyt utdannede; 57 % høyskole/universitet Andel med overnatting 90 %, gjennomsnittlig 3,7 netter. Ca 56 % var førstegangsbesøkende Reisemotivet for alle spurte var primært knyttet til interessant landskap, flott utsikt fra veien, komme bort fra hverdagen, og spesielle naturattraksjoner. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 12

14 I Flakstad er det bare Nusfjord som har kurs-/konferansefasiliteter og satser mot bedriftsmarkedet. Yrkestrafikk er en liten kundegruppe i Flakstad, og etterspørselen her styres primært av næringslivets øvrige aktivitet. Vi har i mulighetsstudie gjort beregninger og anslag på at det er ca tilreisende som reiser gjennom Flakstad bare i perioden juni-august. Tallene er basert på trafikktellinger fra Statens Veivesen i 2012 ved tunellene i Nappstraumen (forbinder Flakstad med Vestvågøy) og Fjøsdalen (forbinder Flakstad med Moskenes). Gjennomfartstrafikk (kjøretøy) Juni Juli August Sum J/J/A Sesong uten fast trafikk (38 ), Nappstraumen Sesong uten fast trafikk (14 ), Fjøsdalen Basert på et anslag på ca kjøretøyer (ekskl. fast trafikk) gjennom Flakstad på sommeren, og antagelse om 2,2 personer i snitt i bilen, gir dette et potensial på ca tilreisende. I tillegg kommer cruisetrafikken. Fordelingen av trafikken gjennom hele året, viser tydelig betydningen av sommersesongen (tall fra Statens Veivesen). Cruise er også et viktig marked for aktører i Flakstad. De siste årene har det vært en fin økning i cruisetrafikk til Leknes. Det er også cruiseanløp i Svolvær. Passasjertallene viser at det i 2012 ble et toppår, med i alt passasjerer. Herav utgjør anløpende på Leknes 89 % og Svolvær 11 %. (Kilde: Lofoten Cruisenettverk). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 13

15 Cruisetrafikk Antall passasjerer Leknes / Ballstad / Nusfjord / Reine / Å Havn Sum og Lofoten totalt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug. Sep Okt Nov Des Antall pass. Leknes og antall totalt i Lofoten / (91,6 %) / (89 %) / (88 %) / (Leknes 88,7 % av tot) Markedstrender Noen generelle utviklingstrekk innen markedet for reiseliv og opplevelsesturisme er: Mer etterspørsel etter aktive opplevelser. Kunden vil ikke bare se, men delta og lære. Opplevelser er viktigere enn destinasjon. Aktiv ferie og naturbaserte opplevelser vokser. Mindre etterspørsel etter volumpakker. Flere ønsker mer tilrettelagte opplegg for mindre grupper. Mer skreddersøm. Mer nytelse kombinasjon av aktivitet og hygge med god mat og vin ol. Mer kresne kunder, som ønsker mer kvalitet/høyere standard. Mange er villig til å betale for en slik merverdi. Kortere feriereiser vokser, og nedgang på 2-ukersturer. Viktig at reisemålene skiller seg ut men en ha riktig kombinasjon av pris og unikhet/kvalitet Økt etterspørsel etter ro, ektehet, sosiale stimuli. Trendord i historien om destinasjonen; fra autentisk og ansvarlig til sakte, dyp, ekte, personlig og omsorgsfull? Mer og mer på digitale flater på web og mobile applikasjoner. Kunnskapsrik kunde, søker informasjon og deler informasjon på internett, facebook og lignende Eldrebølge gir flere godt voksne kunder, som ofte er kjøpesterke. Vekst i nye markeder som Russland, Kina, India og Brasil Innenfor nordnorsk reiseliv har en de senere år satset målrettet mot vinterturisme, spesielt på nordlys og arktiske vinteropplevelse. Dette markedet har hatt en stor vekst, og i 2012 skal vinterturismen ha vært større enn sommerturismen i Finnmark. Også Lofoten er i ferd med å realisere en satsing mot vinterturisme. Dette er både rettet mot norske og utenlandske voksne kunder. 2.5 Salg og markedsføring De største aktørene i Flakstad er medlem av Destinasjon Lofoten, som driver både markedsføring av Lofoten som helhet og av den enkelte aktør. Her tilbys også webbaserte bookingmuligheter. De fleste større aktørene har egen hjemmeside, og noen har facebookprofil og online booking. Det er ikke etablert noe samarbeid lokalt om felles markedsføring og salg av tilbud i Flakstad. Flere aktører har imidlertid delleveranser mot samme cruis- og bussgrupper når de besøker Flakstad. Ramberg Gjestegård og Nusfjord viser frem kunstprodukter laget av bl.a. Smeden i Sund og Glasshytta, mens utsalg er hos produsentene selv. De største bedriftene er med i Flakstad Næringsforum. Turistinformasjon i Flakstad driftes etter avtale med kommunen, og gir informasjon over skranke til besøkende i sommersesongen. I mange år har den vært lokalisert til kommunesenteret Ramberg, men etter utlysning i vår blir denne flyttet til Nusfjord for sesongen Det gis årlig ut en brosjyre med presentasjon av reiselivsaktører i kommunen. Aktiviteter og tilbud legges også ut på Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 14

16 2.6 Tall for reiselivsnæringen i Flakstad Nedenfor presenterer vi noe statistikk og fakta som er innhentet vedr. reiseliv i Flakstad. En viktig begrensning for innhenting av tall er at Flakstad er for lite område til å kunne få frem spesifikke nøkkeltall i SSB for reiselivsbransjen på kommunenivå (utenom sysselsetting). I tillegg vil gjeldende statistikk i SSB ikke omfatte hotell eller lignende overnattingssted med mindre enn 20 senger, og campingplasser med mindre enn 8 hytter eller totalt 50 enheter (NHO Reiseliv). Tallene nedenfor er basert på offentlige data, samt delvis direkte fra aktørene lokalt. Oppsummert kan vi trekke frem: - I sum ble det solgt inngangsbilletter til betalende attraksjoner i Flakstad i Nusfjord er den mest besøkte med , noe som antas å være den 4. mest besøkte betalte attraksjoner i Lofoten. Cruisepassasjerer utgjør ca 45 % av de besøkende. - Cruisetrafikken ved Leknes havn utgjorde ca passasjerer i Herav anslås at mellom besøkte Flakstad. - I juli er det nesten fullt belegg på overnatting i Flakstad (målt ut fra de største aktørene som har mellom % belegg). Det er til dels mye ledig kapasitet i andre måneder. - Omsetningen for reiseliv i Flakstad er estimert til ca kr 25 millioner årlig - Gjennomsnittlig lønnsomhet i næringen er på cirka samme nivå som Lofoten som helhet. Besøkstall attraksjoner Utvikling i antall besøkende har vært slik de siste tre år (basert på opplysning fra aktørene). Aktør År 2010 År 2011 År 2012 Herav andel cruise 9.500/50 % Smeden i Sund Nusfjord /37 % Glasshytta (anslåtte tall,) /30 % Flakstad Kirke (bare tall for cruise) /100 % Sum totalt inngang (noen er besøkende til flere av aktørene) /45 % I summen totalt er det noe dobbelttelling av personer, i og med at cruise ofte kombinerer sine turer til Flakstad med inngang både i Nusfjord og enten Smeden på Sund. Et anslag fra aktørene selv er at cruisepassasjerer utgjør ca besøkende pr år. Det er verdt å merke seg at cruisegjester anslås å utgjøre mellom % av de besøkende hos de enkelte aktørene, og ca 45 % av summen av besøkstallene. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 15

17 Som vist ovenfor har Nusfjord det desidert høyeste besøkstallet med Til sammenligning har Lofotr ca besøkende, mens Nordkapp har ca og er den mest besøkte attraksjonen i Nord-Norge (Kilde; NHO reiseliv 2012, tall for 2011). Sammenlignet med andre betalte attraksjoner i Lofoten, ser vi bl.a. at Nusfjord er 4. mest besøkt i Andre attraksjoner i Lofoten (NHO reiseliv 2012) Lofotr, Vikingemuseet på Borg Galleri Harr/Lofotens Hus, Henningsvær Lofotakvariet, Storvågen Norsk Fiskeværsmuseum, Å Ved å se på fordelingen av besøkstall over året, får vi et helt tydelig bilde på at det er sommeren som er høysesong i Flakstad (kilde; opplyst fra aktørene). Det sammen bilde viser omsetningstall for dagligvarebutikken i kommunesenteret Ramberg (omsetning ekskl. bensin). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 16

18 Beleggsprosent overnatting Basert på opplysninger hos de største utleierne av overnatting, vises her et anslag på utnyttelse av sengekapasiteten i sommermånedene. Antall senger er hhv. Nusfjord 269, Ramberg Gjestegård 30 (hytter), Lydersen 50, Sund Gjestestuer/Doktorgården hhv 32/12. Oversikten vider at det fortsatt er litt ledig kapasitet på romutleie i juli for flere av aktørene, og at det er mye ledig i året som helhet. Ramberg Gjestegård opplyser at utleie av enheter på campingen er nokså lik utleie av hytter i perioden mai september. På forespørsel til aktørene har disse tre oppgitt antall gjestedøgn for 2012 med samlet fordelt slik. Nusfjord Ramberg Gjestegård Skagen Camping 86 Omsetning, lønnsomhet og sysselsetting Tall fra proff.no med offisielle regnskap viser denne utviklingen hos de største aktørene i Flakstad. Mange små aktører i Flakstad driver personlig selskap, og deres økonomi er ikke offentlig tilgjengelig. I sum utgjør omsetningen for disse største aktørene ca 22 millioner kroner i Med tillegg for en del mindre aktører, anslås omsetningen totalt til ca 25 millioner kroner i direkte omsetning. Omsetning for 2012 er anslått fra aktørene til ca 24 millioner kroner. Lønnsomheten er normalt svak i distriktsbedrifter innenfor reiseliv. I Flakstad varierer resultatgrad hos de største aktørene fra 14 % til 2 % målt ut fra driftsresultat/omsetning i Utvalgte nøkkeltall for reiselivsbedrifter i kommunene i Lofoten (som har offentlige regnskap) er vist nedenfor. I snitt angis at andel bedrifter med god lønnsomhet i Lofoten er 28 %, og Flakstad 29 %. God lønnsomhet er her definert som ordinært resultat + finanskostnader utgjør mer enn 10 % av gjennomsnittlig egenkapital + gjeld de siste to år. Til sammenligning har bl.a. Vesterålen 31 %, Ofoten 34 % og Helgeland 35 %. (Kilde: Norut rapport 15/12, Turisme og reiselivsnæringen). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 17

19 Når det gjelder sysselsetting fremgår det i nevnte rapport at det er 31 personer tilsatt i servering/overnatting og 42 personer innen reiseliv totalt i Flakstad (data fra 2011). Sistnevnte personantall omfatter en vid definisjon av bransjen. De største aktørene oppgir disse tallene for årsverk og sysselsetting på direkte henvendelse: Bedrift Ant. sysselsatte 2012 Nusfjord AS Ramberg Gjestegård 15 4,91 Sund Fiskerimuseum 7 1,5 Smeden i Sund 1 1,5 Glasshytta 6 2 Lydersen Sjøhus og Rorbuer Ikke oppgitt Skagen camping 1,5 Fredvang strand- og skjærgårdscamping Ikke oppgitt Ant. årsverk 2012 Dvs. totalt 65,5 sysselsatte og 27,9 årsverk i Dette er vesentlig høyere enn innrapportert statistikk hos SSB for 2011 (som viser 31 personer sysselsatt, årsverk fremgår ikke i SSB). Det er ikke grunn til å tro at avviket i antall sysselsatte ikke primært skyldes vekst fra 2011 til Trolig er grunnlaget for rapportering forskjellig. For det videre arbeidet med utvikling av reiseliv i Flakstad, bør en bestemme hvilket tallgrunnlag en skal bruke og følge utviklingen av dette over år. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 18

20 2.7 Forutsetninger for videre utvikling planverk Det offentlige og spesielt Flakstad kommune er en viktig medspiller i utvikling av reiseliv, både gjennom planverk, reguleringer og tilrettelegging. Dette innebærer både begrensninger og muligheter. De mest sentrale planer anses å være: a) Kommuneplaner b) Evt. Lofotodden nasjonalpark c) Evt. verdensarvstatus d) Evt. petroleumsvirksomhet e) Evt. ny felles storflyplass i Lofoten Kommuneplanens arealdel for Flakstad gjelder for perioden , og revideres løpende basert på innspill. I planen fremgår bl.a. dette som har betydning for reiseliv. Bestemmelser Fritids- og turistformål: Innunder her faller sjørelatert bebyggelse på områder som ligger i direkte tilknytning til sjø, havn og bryggemiljø og omfatter hotell, turistanlegg og utleiehytter. Det kan ikke settes opp gjerde eller andre innretninger som hindrer tilgjengelighet til eller fri ferdsel i strandsona. Det er beskrevet bestemmelser for ny eller eksisterende naustbebyggelse der blant annet ikke er lov å innrede naust for overnatting. Følgende arealplaner har områder regulert til fritids- og turistmål: Fredvang Ramberg Kåkersund -Andopen/Kåkeren Nusfjord/ Vika Krystad Mølnerodden og Sund Kommuneplanens stratgidel er fra 2006, og skal revideres ila kommende år. Det pågår for øvrig en kartlegging av friluftsområder i kommunene i Lofoten, og det blir laget et eget temakart i hver kommune. Vedr. Lofotodden nasjonalpark er det nylig igangsatt en utredning i regi av Fylkesmannen i Nordland om konsekvenser for bl.a. reiseliv ved evt. tildeling av status som nasjonalpark. Denne utredningen er også vedtatt av Flakstad og Moskenes kommune, og den skal være klar mot slutten av Utredningsområdet. Kilde; Fylkesmannen i Nordland. Mars Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 19

21 Det gjenstår å se hva som blir utfallet av denne utredningen. Erfaring fra andre steder i landet viser at Nasjonalpark kan gi grunnlag for en viss vekst innen reiseliv, men det kan og vil også begrense ferdsel og utbygging i regulerte områder. Den politiske diskusjonen om å evt. søke om verdensarvstatus for Lofoten er pr nå stilt i bero. Hvis det vedtas å omsøke en slik status, og område får godkjenning vil det ha innvirkning på reiseliv med både muligheter og begrensninger. Ifg. Flakstad kommune vurderes det også å søke vernestatus for marine naturressurser. En viktig nasjonal politisk sak er evt. petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten/Vesterålen. Med dagens politisk bilde kan det synes sannsynlig at det blir flertall i stortinget for konsekvensutredning av område. Det er imidlertid langt frem før det er synlige effekter av en evt. slik satsing. Norut oppsummerer i en analyse at det er uklart hvilken betydning evt. petroleumsaktivitet vil kunne få for Lofoten. Undersøkelse tyder på at utenlandske turister er mer negativ til dette enn norske, og at det kan gi mulighet for mer aktivitet mot bl.a. kurs- og konferansemarkedet. (Norut rapport 15/ Turisme og reiselivsnæringen statusbeskrivelse, utviklingstrender og virkninger av petroleumsvirksomhet) Det pågår et arbeid med vurdering av evt. felles og større flyplass for Lofoten. Aktuelle alternativ er Leknes eller Gimsøya. Avinor har anbefalt Gimsøya, og i Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt i 2013 fremgår det at: Etatene og Avinor har foreslått å etablere en ny større lufthavn i Lofoten samtidig som Leknes lufthavn og Svolvær lufthavn, Helle, legges ned. Lufthavna er i etatenes og Avinors forslag til Nasjonal transportplan kostnadsberegnet til 1,2 mrd. kr. Beregningene til etatene og Avinor viser at lufthavna vil være bedriftsøkonomisk ulønnsom, men samfunnsøkonomisk lønnsom gitt at den erstatter to mindre lufthavner. Samferdselsdepartementet legger opp til å avvente de nødvendige utredninger og avklaringer samt dialog med lokale myndigheter før man eventuelt går videre med prosjektet. Det betyr at saken ikke er avklart, og at det vil pågå utredninger i flere år før en beslutning tas. Av andre forhold som styringsgruppen ser som viktig forutsetninger for utvikling av reiseliv i Flakstad er bl.a.: Veisikring, av både rasutsatte områder og smale svingete veier Bedre toalettforhold langs E10, samt flere og bedre utkjøringer Bedre parkeringsforhold med flere biloppstillingsplasser ved utsiktspunkt og aktuelle stoppested Bedre skilting og oppmerking av turstier Det arbeides politisk med å få Veipakke Lofoten inn i NTP, med bl.a. bro el.l. over Kilanpollen (Bainveien) som vil forkorte avstanden langs E10 gjennom Flakstad med 9 km og bidra til bedre ras sikring. Den er ikke gitt prioritet i nylig vedtatt NTP som gjelder perioden Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 20

22 3. VURDERING AV STÅSTED I arbeidet med mulighetsstudie er helhetlig ståsted for Flakstad som reisemål drøftet mht. styrker og svakheter i dag, samt muligheter og trusler sett i et lengre perspektiv. Oppsummert synes dette å være sentrale momenter: - Styrker: o Stort potensielt marked ved de mange gjennomreisende på sommeren o Nusfjord trekker besøkende, og er en betydelig attraksjon i Lofoten o Dramatisk Lofotnatur som inn byr til både det spektakulære og ro/refleksjon - Svakheter: o Mange kjører gjennom Flakstad uten (å planlegge) stopp. o Lite utviklede aktivitets- og opplevelsestilbud. Få kjente flaggprodukter. o Mange små aktører og liten kommune med begrensede ressurser til utvikling - Muligheter: o Økende etterspørsel etter aktive og lærerike opplevelser om/i natur og kultur o Flakstads egenart treffer godt ift. merkevare og strategi for Lofoten og Nord-Norge o Destinasjon Lofoten ønsker å styrke reiseliv i Vest-Lofoten, og det er satsing på helårs- og vinterturisme i nord - Trusler: o Flakstad er ikke alene om fin natur og kystkultur. Det er en utfordring å konkurrere med andre deler av Lofoten og andre reisemål som tilbyr tilsvarende verdier. o Økonomisk utvikling i Europa/verden, og evt. krav om tilpasning til nye marked. o Tilgang på ideer/aktører til nye opplevelser/aktiviteter I det videre fremgår en mer utdypende liste med momentene utarbeidet ila mulighetsstudie. 3.1 Styrker og svakheter Styrker: Har etablerte aktører og attraksjoner. Nusfjord, Smeden i Sund, Flakstad Kirke. En stor kundestrøm gjennom Flakstad på sommeren Naturen skaper begeistring hos tilreisende Storslått natur, med tilgang til hav og fjell, flotte strender. Horisont med veldig spesielt; vov-faktor. Egenart, er rent og har en ektehet. Tilgang på vind, vann og fisk som også kan være viktige innsatsfaktorer i reiseliv. Nærhet til ferske råvarer, ikke bare fisk, men også snegler, kråkeboller, villsvin, lam mv. Bra beliggenhet, midt i gjennomfartsåren E10 i Lofoten Tilgang til både inner- og yttersiden av Lofoten, som også gir fleksibilitet ift. arrangement og værforhold Både et moderne fiskerisamfunn, og rik historie år med fiskeri, vikinghistorie, sjøsamisk bosetting mv. Svakheter: Trafikksikkerhet med svingete og dårlig vei, en del veistrekninger som gir stressede trafikanter med bobilturister som kjører sakte, og syklister som tar store deler av veien, Flere attraksjoner ligger utenfor E10 og kan være vanskelig tilgjengelig. Mangler rød trå for aktører i Flakstad. Ikke koordinert/faste arenaer som formaliserer samarbeid. Mye er ikke kommersialisert, og deler av natur og historie er vanskelig å tjene penger på. Trenger mer erfaringer med å gjøre naturgitte fortrinn til klingende mynt. Mange ting som er interessante er ikke utviklet gode nok historier på. Mangler til dels kunnskap om marked og prising av ulike produkter. Behov for flere tilbydere av opplevelser og aktiviteter. Trenger mer forståelse og anerkjennelse for verdien av lokalkunnskap vi faktisk har, f.eks. lokale fiskere sin erfaringskompetanse om hvor du får fisk, når du må fiske mv. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 21

23 3.2 Muligheter og trusler Muligheter: Økende etterspørsel etter aktive og lærerike ferieopplevelser. Alle våre styrker og særtrekk passer inn under den nasjonale og nordnorske reiselivsstrategien Her er nok å oppleve til å være i flere dager kan øke varighet på oppholdet Har matkultur og vi kan tilrettelegge mer for opplevelser av dette. Videreutvikle produkter/tilby lokale retter med historie. Opplevelser og aktiviteter tilknyttet landbruk/grønn turisme. Mer pakketering av produkter, bl.a. tilknyttet fisketurisme hvor det er rom for større satsing. Utnytte vind- og værforhold til f.eks. surfing, kiting, oppleve midnattssol på ulike måter. Evt. verdensarvstatus kan gi vekstmuligheter Trusler: Mange konkurrerende tilbud i landet, og Lofoten har hatt en viss nedgang siste år Flakstad er ikke alene om fin natur, midnattssol og fiskevær. En utfordring å posisjonere seg og bli sett og foretrukket. Økonomisk utvikling i verden, også i Norge. En viss trend til at færre nordmenn ferierer innenlands, og bruker relativt sett mer penger på utenlandsferier (61 % i 2011 mot 66 % i 2010, og 71 % i 2005), ref. Innovasjon Norge, 2012) Små aktører lokalt, mangel på kapital både i bedriftene/næringen og hos kommunen Evt. petroleumsvirksomhet i Lofoten som kan true fiskeri At vi har levende fiskevær bidrar også til å sletter historien til en viss grad. Vanskelig med rekruttering til fiskeriene, og dermed mindre liv i dagens historie og lokalsamfunnet Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 22

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Sluttdokument november 2006 Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) På oppdrag fra Vesterålen reiseliv Reiselivsplan for Vesterålen 2006-2010 2 Innledning Reiselivsplanen

Detaljer

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune FLAKSTAD MOT 2020 Reiselivsstrategi for Flakstad kommune 2013 Sammendrag Sammendraget er basert på den lange versjonen av reiselivsstrategien. Som ledd i omstillingsarbeidet som pågår i Flakstad kommune

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Strategisk dokument for utviklingen av Berlevåg som reiselivsdestinasjon

Strategisk dokument for utviklingen av Berlevåg som reiselivsdestinasjon D E S T I N A S J O N B E R L E V Å G Strategisk dokument for utviklingen av Berlevåg som reiselivsdestinasjon FORORD Berlevåg, med sin beliggenhet og naturgi5e ressursen, har særpregede kvaliteter og

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Bodø som reisemål mot 2025: Foto: Rune Nilsen Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Rune Nilsen Foto: Ernst Furuhatt Foto: Tom Melby Foto: Ernst Furuhatt Foto:

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy Strategisk reiselivsplan 2011 2014 Verdifulle opplevelser i Karmøy Innhold Sammendrag 1.0 Innledning... 7 2.0 Hva innbefatter reiseliv?... 10 2.1 Organisering... 10 2.2 Reiselivsplanlegging på kommunalt

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson og Svein Erik Hagen ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE?

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? Åse Lill Barstad og Eli Nilsen 30 studiepoeng STV-3906 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

Detaljer

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell 05.05.08 Ove Gjesdal, Mimir as FORORD Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen av Tyin /

Detaljer

Bodø, den 31. august 2010. Utredning: Ånstadblåheia Vindpark. Konsekvenser for reiselivsnæringen.

Bodø, den 31. august 2010. Utredning: Ånstadblåheia Vindpark. Konsekvenser for reiselivsnæringen. Bodø, den 31. august 2010 Utredning: Ånstadblåheia Vindpark. Konsekvenser for reiselivsnæringen. INNHOLD 1 SAMMENDRAG.... 4 1.1 KONKLUSJON.... 4 2 PROSJEKTET.... 5 2.1 BAKGRUNN... 5 2.1.1 Oppdraget....

Detaljer

Forstudie: Reiseliv som fokusert satsing i Vanylven

Forstudie: Reiseliv som fokusert satsing i Vanylven Forstudie: Reiseliv som fokusert satsing i Vanylven Forord Kaizen AS har på oppdrag fra Vanylven Vekst utarbeidet denne forstudien. Vanylven er en omstillingskommune, og reiseliv er et av flere strategiske

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler 2 7. 3. 1 5

Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler 2 7. 3. 1 5 Regionalpark Haldenkanalen Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler B B R A S 2 7. 3. 1 5 Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Markedsanalyse...3 3.1. Nasjonale trender og lokale utviklingstrekk...

Detaljer

Masterplan reiseliv - Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse

Masterplan reiseliv - Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81659/2014 2013/6381 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 15/3 Bystyret 12.02.2015 Masterplan

Detaljer

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030 Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosess og medvirkning...

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Sammendrag: TØI notat 1182/2001 Forfattere: Petter Dybedal, TØI og Per- Erik Winther, Horwath Consulting Oslo 2001, 155 sider Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Denne rapporten beskriver

Detaljer

Forprosjekt: Samisk reiseliv i lulesamisk område

Forprosjekt: Samisk reiseliv i lulesamisk område 2014 Forprosjekt: Samisk reiseliv i lulesamisk område For Árran Lulesamisk Senter HP 11.04.2014 1 Vedrørende lulesamisk område 1 Det lulesamiske området i Norge ligger i Nordland fylke, og strekker seg

Detaljer

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark MENON-PUBLIKASJON NR. xx/2014 Januar 2015 Av: Anniken Enger, Børre Berglund, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland

Detaljer