Strategi Ledelse Rekruttering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi Ledelse Rekruttering"

Transkript

1 MULIGHETSSTUDIE FOR REISELIV I FLAKSTAD Sluttrapport fra forstudie, april 2013 Strategi Ledelse Rekruttering

2 FORORD Denne forstudien er ment å angi en nåsituasjon og utgangspunkt for videre utvikling av reiselivsbransjen i Flakstad kommune. Prosjektet er gjennomført i regi av Flakstad Utvikling as, og er en del av strategien for næringsmessig omstilling og nyskaping i kommunen. Mulighetsstudie er utviklet i perioden januar april Den er basert på innhenting av fakta/statistikk, og drøftelser med en lokal styrings- og arbeidsgruppe. Denne gruppen har bestått av: - Rolf Zimmermann, daglig leder Flakstad Utvikling AS - Veronika Olsen, vertskap i Nusfjord - Tordis Berre, eier/daglig leder Ramberg Gjestegård AS - Anders Tangrand, eier/daglig leder Glasshytta i Vikten - Tor-Vegard Mørkved, eier/driver av Fiskerimuseum i Sund/Smeden i Sund - Rolf Helge Eriksen, fisker med utleiehus og fiskebåt for besøkende - Brita Falch Leutert, kantor Flakstad Kirke - Kurt Atle Hansen, næringssjef i Flakstad kommune - Elisabeth Dreyer, daglig leder og Mariell Hagen, produktansvarlig, Destinasjon Lofoten AS I tillegg har vi innhentet innspill fra Nordland fylkeskommune ved senior rådgiver Kai Breivoll. Det er gjennomført fire møter i styringsgruppen i perioden. Vi takker gruppen for gode diskusjoner, kreative innspill og vurderinger av mulighetsbilde for reiselivet i Flakstad og Lofoten. Prosjektleder har vært Berit A. Laastad i Essensi Utvikling AS, i samarbeid med prosjektmedarbeider Hanne Henriksen i Flakstad Utvikling AS. Prosjektansvarlig har vært Rolf Zimmermann. Denne mulighetsstudien vil danne grunnlag for videre arbeid med strategi og konkrete utviklingstiltak for reiseliv i Flakstad kommune. Flakstad/Bodø 26. april 2013 Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 1

3 SAMMENDRAG Som en del av omstillingsarbeidet, ønsker Flakstad Utvikling å stimulere til nyskaping og utvikling av reiseliv og opplevelsesbransjen i Flakstad kommune. Denne mulighetsstudien skal gi et bilde på nåsituasjon for næringen lokalt, og peke på mulige utviklingspotensial. Lofoten er et flaggskip i norsk reiseliv, både nasjonalt og internasjonalt. Det anslås at bransjen i Lofoten bidrar til 810 millioner kroner i verdiskaping årlig, inkludert ringvirkninger, og sysselsetter vel 900 mennesker. Ferie- og fritidsreiser utgjør nesten 70 % av markede for Lofoten, og det er desidert størst trafikk på sommeren. Reiselivsnæringen i Flakstad gjenspeiler på mange måter Lofoten som helhet, ved at det er ferie-/ fritidsmarkedet og sommersesongen som dominerer. Av innsamlet data fremheves at Flakstad har: - Anslagsvis en total kapasitet på 600 senger og 240 campingenheter (noe bare i sommersesong). - Sengekapasiteten er godt utnyttet i juli, mens det er noe ledig også da, samt mye ledig i skuldersesong og året som helhet. - Av andre tilbud er det restauranter, kro og kafeer. To museum, og flere galleri/utsalg av lokal kunst, samt tilbud om organiserte aktiviteter som bl.a. fisketurer, utleie av sykkel, kajakk og robåt/båt, samt guidede turer i Flakstad Kirke. - Det er anslått at ca personbiler og personer reiser gjennom Flakstad i sommermånedene. I tillegg cruisetrafikk med ca pr år. - Nusfjord er det største menneskeskapte attraksjon med besøkende pr år. Det er blant de mest besøkte stedene i Lofoten med inngangsbillett. I sum betalte inngangsbillett i Nusfjord, Sund Fiskerimuseum, Flakstad kirke og Glasshytta på Vikten i 2012 (noe dobbelttelling pga flere besøker flere enn ett sted). Cruisepassasjerer utgjør mellom ca 45 % av de besøkende. - Reiselivsnæringen i Flakstad anslås å omsette for ca 25 millioner kroner årlig. - Gjennomsnittlig lønnsomhet i Flakstad er sirka på samme nivå som Lofoten som helhet. Flakstad sin attraksjon som reisemål knyttes først og fremst til den storslåtte og dramatiske Lofotnaturen, og levende kystkultur med lang historie. Mye av dette kan oppleves på egen hånd, og en sentral utfordring er å utvikle betalte opplevelser og aktiviteter som bidrar til at flere stanser opp, besøker og velger å ha Flakstad som base ved opphold i Lofoten. Det er et potensial for videre utvikling av reiselivsnæringen i Flakstad, og ambisjonen er å doble omsetning og sysselsetting. Det anbefales å ha som hovedstrategi å hente mer verdiskaping av allerede eksisterende trafikk på sommeren. Her synes å være et uutnyttet potensial spesielt innenfor opplevelser og aktivitetstilbud. I tillegg er det potensial for vekst gjennom å utvide sesongen for å utnytte ledig kapasitet og naturgitte fortrinn bedre. En slik satsing bør skje i nært samarbeid med Destinasjon Lofoten ved opparbeidelse av evt. nye markeder og produkter. For eksempel ut fra tematurisme som havfiske, vandring, kystkultur, vinterturisme m.v. Styringsgruppen anbefaler å videreføre arbeidet etter denne mulighetsstudien. Det er prioritert syv utviklingsområder hvorav de tre første omfatter å styrke reiselivstilbudet, mens de fire siste omfatter å videreutvikle aktørene og samhandlingen i næringen. - (1) Pakketering av eksisterende (og evt. nye) produkter/opplevelser. - (2) Utvikle nye opplevelses- og aktivitetstilbud i Flakstad, 1-3 flaggprodukter. - (3) Tilrettelegging av E10 for å gjøre opplevelsen enda sterkere ved å kjøre gjennom Flakstad. - (4) Felles markedsføring og salg for å synliggjøre tilbud og skape interesse for økt besøk. - (5) Videreutvikle kompetanse og tilbud styrke aktørene. - (6) Turistinformasjon / vertskapsfunksjonen videreutvikle denne. - (7) Styrke samarbeid både lokalt og regionalt. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 2

4 INNHOLD FORORD... 1 SAMMENDRAG... 2 INNHOLD INNLEDNING Bakgrunn Mål og gjennomføring FLAKSTAD SOM REISEMÅL I DAG Innledning Aktører Attraksjoner og ressurser Viktige produkter og marked Salg og markedsføring Tall for reiselivsnæringen i Flakstad Forutsetninger for videre utvikling planverk VURDERING AV STÅSTED Styrker og svakheter Muligheter og trusler INNLEDENDE STRATEGIVURDERINGER Ambisjoner og mål Profil for Flakstad som reisemål Potensial for videre utvikling Kopling mot overordnede strategier ANBEFALINGER Prioriterte innsatsområder Styringsgruppens anbefaling Oppfølging av forstudie VEDLEGG Andre nøkkeltall Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 3

5 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Flakstad kommune har status som omstillingskommune, og har i sin strategi for næringsutvikling pekt på reiseliv og opplevelser som en av tre viktige vekstbransjer. Det er en ambisjon om å øke omsetning og sysselsetting med 25 personer ila en 6-års periode fra Som en del av realisering av denne strategien har Flakstad Utvikling AS tatt initiativ til et mulighetsstudie for å klargjøre utgangspunkt og nullpunkt for reiselivet i kommunen. Det er viktig at dette arbeidet skjer som en prosess, hvor lokale aktører gis medvirkning og felles forståelse for dagens situasjon og muligheter man har ift. videre utvikling. 1.2 Mål og gjennomføring Mål Mål for hovedprosjektet: Økt verdiskaping av den turiststrømmen som allerede går gjennom Flakstad, samt utvide sesongen og skape nye attraksjoner og opplevelser basert på lokale fortrinn. Det er et mål å skape 25 nye arbeidsplasser i næringen innen utgangen av 2017, gjennom utvikling av eksisterende og nye tilbud, samt god lokal og regional samhandling. Mål for forstudie: Mulighetsstudie: En statusanalyse av lokal reiselivs- og besøksnæring, med kartlegging av forutsetninger for videre utvikling og anbefaling av prioriterte utviklingsmuligheter som kan bidra til hovedmålet. Forstudien skal forankres hos lokale aktører, og sluttrapporteres innen utgangen av april Gjennomføring Arbeider er gjennomført i tråd ved hvitebok for reisemålsutvikling utgitt av Innovasjon Norge, som har denne oppbyggingen: Denne rapporten omfatter oppsummering av fase 1 forstudie, og beskriver nåsituasjon for Flakstad som reisemål. Fase 2 vil omfatte utvikling av strategi med mål og satsinger for videre utvikling av Flakstad som reisemål, mens fase 3 vil omfatte gjennomføring av strategi. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 4

6 2. FLAKSTAD SOM REISEMÅL I DAG 2.1 Innledning Reiseliv er en meget viktig næring i Nord-Norge, med en samlet produksjon beregnet til 17,5 milliarder kroner inkl. indirekte effekt i 2009 (TØI). For Nordland fylke er det gjort tilsvarende beregninger som anslår 7,9 milliarder kroner i direkte og indirekte virkninger av reiseliv. Lofoten er en av de sentrale destinasjonene i landet, og markedsføres som et flaggskip i norsk reiseliv både nasjonalt og internasjonalt. Total økonomisk betydning av reiseliv i Lofoten er beregnet til 810 millioner kroner inkl. ringvirkninger (TØI). Lofoten hadde i 2011 til sammen overnattinger på hotell, rorbu og camping o.l. (NHO Reiseliv). Tradisjonelt er Lofoten et utpreget ferie-/ fritidsmarked, og sterkt dominert av sommertrafikk. Lofoten har økt noe på markedsandel innen kurs-/ konferanse bl.a. som følge av det nye Thon hotellet i Svolvær. Lofoten som helhet har hatt noe nedgang i besøkstall det siste året, men det antas en fortsatt vekst på ca 3 % innen ferie/fritid i de kommende år. (Norut rapport 15/2012 Turisme og reiselivsnæringen) Flakstad kommune ligger på Flakstadøy og den nordlige delen av Moskenesøy, og utgjør sammen med Moskenes kommune den vestligste delen av øyriket Lofoten. Kommunen deles i to av den smale Sundstraumen, der yttersida og innersida av Lofoten møtes. Området er naturskjønt og representerer på mange måte det typiske ved Lofotens attraksjonskraft, med sterke visuelle bilder av fjell som stuper i hav, kombinert med fiskevær. Tilreisende når Flakstad via E10, som også er nasjonal turistvei. Enten fra Moskenes i sør/vest med fergeforbindelse via Bodø/Røst/Værøy, eller fra nord/øst mot Vestvågøy og Øst-Lofoten. Både Leknes og Vågan har småflyplass som betjenes av Widerøe pr i dag. Det er cruisehavn på Leknes og i Svolvær, og Hurtigruten anløper Stamsund og Svolvær. Flakstad kommune består av flere bygder, bl.a. Napp, Vikten, Ramberg (kommunesenter), Sund og Fredvang. Napp og Ramberg ligger langs E10, mens Sund og Vikten ligger hhv. 3 og 4 km fra E10. Kommunen har knappe innbyggere, og ca 600 sysselsatte målt etter arbeidssted (2011). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 5

7 2.2 Aktører Flakstad har i dag en reiselivsnæring som består av mange små aktører, og hvor flere har utleie av hytter/fritidshus som tilleggsnæring til annen virksomhet. Det er noen veletablerte og dominerende reiselivsaktører i kommunen. Nusfjord som den desidert største med både museum, overnatting, bespisning og aktivitetstilbud. Ramberg Gjestegård med overnatting/hytter, bespisning og aktivitetstilbud. Sund Fiskerimuseum/Smeden i Sund med museum og produksjon/utsalg, samt Glasshytta på Vikten med keramikkproduksjon, utsalg og kafédrift fra særegne lokaler. I tillegg Lydersen Sjøhus og Rorbuer, samt Sund Gjestehus. Nedenfor vises en samlet oversikt over aktører i næringen i Flakstad. Oppsummert viser aktørbilde at Flakstad har: - Overnattingskapasitet på ca 600 senger og ca 200 biloppstillingsplasser på sommeren. - Nusfjord er den største overnattingsbedriften med 269 senger - To restauranter, en kro og fire kafeer - To museum, og flere galleri/utsalg av lokal kunst - Tilbud om organiserte aktiviteter som fisketurer, utleie av sykkel, kajakk og robåt/båt, samt guidede turer i Flakstad Kirke. Opplevelsestilbydere Virksomhet Sted Beskrivelse Sesong Nusfjord Nusfjord Norges eldste og best bevarte fiskevær og fungerer i dag som et levende museum fredede rorbuer, sagbruk, smia, forskjellige naust, trandamperi og en butikk. Sund fiskerimuseum Glasshytta på Vikten Sund Sund Fiskerimuseum og Smeden i Sund er et lite privat museum som startet opp i Samlingen består av flere eldre glødekulemotorer og semidieseler som kan startes, tradisjonelle bygninger, båter og redskaper Hele året Vikten Glassblåser i arbeid og salg av glasskunst Hele året Flakstad kirke Flakstad Korskirke i tømmer fra Spesielt for Flakstad kirke og noen få andre kirker bygget i denne tiden, er spiret med den løkformede kuppelen 15.mai - 1.sept, ellers etter avtale Guidede turer i sommersesongen, samt sommerkonserter Fiskebåt Simar Mørkved Helårs yrkesfisker med liten fiskebåt / sjark Sommersesong, resten av året på forespørsel Fiskebåt Josberg Napp Helårs yrkesfiskere som drifter en ny og topp moderne 50 fot's båt Fiskebåt Eltor Nusfjord Fiskeskøyte M/K Elltor, på 63 fot, tar ut fiskere og grupper der en har lokalkjent skipper. Fiskebåt Havdur Nusfjord M/K Havdur er en mindre intim fiskeskøyte hvor en også fisker med lokalkjent skipper Leie av hurtiggående aluminiumsbåter Nusfjord Hurtiggående aluminiumsbåter på 19ft med 50hk, GPS, kartplotter og ekkolodd Galleri Avkroken Ramberg Utstilling og verksted drevet av Johs. Røde. Han er en multikunstner som arbeider med messing, kobber, jern og stål. Galleri Steinbiten Ramberg Galleri som tilbyr malerier og andre veggdekorasjoner. Resultat av flere års perfeksjonering av en spesiell teknikk som er særegen for Galleri Steinbiten Sommersesong, resten av året på forespørsel Sommersesong, resten av året på forespørsel Sommersesong, resten av året på forespørsel Hele året Ved avtale Sommersesong, resten av året på forespørsel Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 6

8 Galleri Nesland Nesland Lill-Anita Svendsen har galleri i det gamle hovedhuset på Nesland Krismar Sølvsmie Nusfjord Michele holder til i et av de gamle husene i Nusfjord, hvor han lager og selger sølvsmykker Lofoten Torvmuseum Fredvang Privat museum med fokus på torvingen, dens historie og livet ved kysten i gamle dager Sommersesong Sommersesong, resten av året på forespørsel Juni-August I tillegg er det flere av overnattingsaktørene som leier ut båter, kajakker, sykler mm. Det er også bedrifter fra nabokommunene som til tider tilbyr aktiviteter i Flakstad. Dette gjelder bl.a. Undstad Camping med surfing, og Aqua Lofoten Coast Adventure fra Reina med dykking og havsafari. Overnatting og servering Rorbu/gjestegård/leiligheter Virksomhet Sted Beskrivelse Antall senger Nusfjord Nusfjord Tilbyr overnatting i rorbuer av ulik standard - fra moderne til gamle, fredede rorbuer Lydersen rorbuer og sjøhus Sund Gjestestuer / Doktorgården Fredvang Sund Flere leiligheter i sjøhus ved kaia på Fredvang Det gamle skolebygget er gjort om til utleieleiligheter. I tillegg kan man leie den gamle doktorboligen Ramberg Gjestegård Ramberg 10 hytter av varierende størrelse ved Rambergstranden. Hyttene har eget dusj / toalett, soverom og oppholdsrom med fullt utstyrt kjøkkenkrok 269 senger 50 senger senger 30 senger* Prestegården Flakstad Den gamle prestegården er restaurert og 14 senger leies ut av Visit Lofoten / Svinøya Rorbuer Friisgården Bokkafe Ramberg Flakstads eldste bygning, tilbyr i dag 8 senger og Gjestgiveri overnatting og lett bespisning Væreiergården Nusfjord Væreiergården i Nusfjord, fra senger Nusfjord Smivolden rorbuer Sund Rorbu til leie 16 senger* Mørkved Sjøhus v/ Mørkved Sjøhus til leie 12 senger Kåkern bru DanCenter Skjelfjord Rorbuutleie Skjelfjord Rorbu til leie 12 senger Sørensen rorbu Sund Rorbu / leilighet til leie 10 senger Hygga Holiday Home Nesland Hus til leie 8 senger* Mila's House Fredvang Leiligheter til leie 7 senger* Solhaug naust og Fredvang Leilighet til leie 7 senger* leilighet Eriksen Husutleie Mørkved Hus til leie 6 senger* Walles bed and Fredvang Rom til leie 4 senger* breakfast Bakketun leilighet Fredvang Leilighet til leie Napp rorbu Napp Rorbu / leilighet til leie (* Stjerne betyr sirka antall senger) I tillegg er det flere som leier ut hus gjennom agenter som Novasol, Dancenter og Borks. Det er vanskelig å få en nøyaktig oversikt, men det anslås at dette omfatter nærmere 100 senger. Sammen med oversikten i ovennevnte tabell, oppsummeres antall senger til ca 600. Det tas forbehold om tallene, da det ikke er en fullstendig oversikt over utleieenhetene i kommunen. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 7

9 Camping Virksomhet Sted Beskrivelse Antall enheter Ramberg Gjestegård Ramberg Campingplass ved Rambergstranden 35 enheter Fredvang strand- og skjærgårdscamping Fredvang Campingplass på Fredvang 150 enheter 8 senger* Skagen Camping Flakstad Campingplass ved Flakstadstranden 54 enheter 8 senger* (* Både Fredvang strand- og skjærgårdscamping og Skagen Camping har hytter til utleie) Servering Virksomhet Sted Beskrivelse Karoline Restaurant Nusfjord Restaurant i det tidligere tørrfisklageret i Nusfjord. Her serveres tradisjonsrik mat tuftet på Lofottradisjoner Oriana Kro Nusfjord Det gamle mat- og brennevinslageret fungerer i dag som pub med servering av enkle retter Kafe / Landhandel Nusfjord Kafe med enkel servering, tilknyttet det gamle landhandleriet i Nusfjord Ramberg Gjestegård Ramberg Restaurant ved Rambergstranden. Her serveres tradisjonsrik mat tuftet på Lofottradisjoner Friisgården Bokkafe og Gjestgiveri Ramberg Enkel og smakfull lofotmat basert på økologiske råvarer fra lokale produsenter, i tillegg til en variert og god kaffemeny Cafe Stampen Sund Kafedrift tilknyttet Sund Fiskerimuseum / Smeden i Sund Cafe i Keramikktårnet Vikten Kafedrift tilknyttet Glasshytta og Keramikktårnet Andre aktører Virksomhet Sted Beskrivelse Turistinformasjon Nusfjord Turistinformasjonen vil i sesongen 2013 drives av Nusfjord AS i Nusjord Berres Bilutleie Ramberg Bilutleie gjennom hele året Suvenirbutikk Nusfjord Tilbyr Norges- og Lofotrelaterte suvenirer Sykkelferge Nusfjord - Ballstad Nusfjord / Ballstad Sykkelferge som går i sommersesongen, driftes av bedrift i Vestvågøy Bunnpris Ramberg Matbutikk og postkontor. Bensinutsalg. Lofoten Tours Ramberg Tilbyr transport til lag/foreninger, bedrifter og privatpersoner i Lofoten og Norge for øvrig Flakstad taxi Taxi Ramberg Manufactur Ramberg Husflid I tillegg er flere aktører innen handelsstanden i Flakstad påvirket av reiselivsnæringen og den turiststrømmen som går gjennom kommunen. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 8

10 2.3 Attraksjoner og ressurser Flakstad har flere type attraksjoner og ressurser som reisemål, både innen opplevelse, natur, kultur og av visuell/sanselig karakter. Oppsummert er attraksjonsverdien ved Flakstad knyttet til: - Nusfjord, som den viktigste menneskeskapte attraksjonen i Flakstad pr i dag, og også en av de mest besøkte betalte attraksjonene i Lofoten som helhet - Naturressurser som: o Nasjonal Turistvei (E10) gjennom kommunen o Hav og fiske, strender og turmuligheter - Kultur og kulturminner knyttet til bl.a. kyst- og fiskerihistorie, vikingfunn, krigshistorie, Skulpturlandskap Nordland, lokal kunstproduksjon og utsalg - Ikke minst sterke visuelle og sanselige kvaliteter knyttet til et vakkert og dramatisk landskap, og et levende kystsamfunn med lange tradisjoner. Attraksjoner med inngangsbillett - Nusfjord. Nusfjord antas å være den fremste betalte attraksjon i Flakstad, og markedsføres som en av de kjente opplevelser i Lofoten med Norges eldste og best bevarte fiskevær. - Sund Fiskerimuseum. Ved Sund Fiskerimuseum kan man se den kjente smeden på Sund arbeid i smia, som bl.a. er kjent for sine skarver. - Flakstad Kirke (inngangsbillett kun for cruisetrafikk). Kirke er fra 1780 og tilbyr både guidede turer i kirken, og gratis sommerkonserter. - Glasshytta på Vikten (inngangsbillett kun for cruisetrafikk). Ved Glasshytta på Vikten kan man se glassblåser i arbeid og kjøpe glasskunst inspirert av lokal natur og kultur. Anlegget ligger i naturskjønt område ved en strand, med åpen utsikt mot storhavet på yttersiden av Lofoten. Her er tursti for vandring og interessante geologiområder. Andre ressurser I tillegg til betalende attraksjoner har Flakstad også andre ressurser og kvaliteter som reisemål. Dette omfatter bl.a. - Naturressurser - Kulturressurser - Visuell kvalitet Naturressurser Nasjonal turistvei gjennom Flakstad. E10 gjennom Lofoten er nasjonal turistvei. Den beskrives slik av Statens veivesen: Nasjonal turistveg Lofoten byr på en kjøretur gjennom storslått natur og levende kystkultur. Landskapet spenner fra det dramatiske storhavet og spisse alpine tinder, til kritthvite sandstrender, fiskevær i lune havner og frodige jordbruksbygder. Lyset gjør Lofoten spesielt. I Flakstad er det tilrettelagte stoppested ved: Rambergstranda, med parkering og sti til stranden for å nyte utsikten Nappskaret, med trapp og sti opp til utsiktspunkt på moreneryggen Vikten (under arbeid). I forbindelse med Rahulen bygges det en utsiktpost med utsikt over havet og fjellrekken over Vikten Nusfjord, med parkering ved inngang til område/museum Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 9

11 Den storslått naturen er en av Flakstad sine fremste attraksjoner. Med kombinasjon av bratte fjell, strand, storhav, tilgang til både inner- og yttersiden av Lofoten og en uendelig horisont formidles et bilde av noe rent og rått/friskt. Mange av bildene som markedsfører Lofoten nasjonalt og internasjonal er fra områder på Flakstadøya og Moskenesøya. Hav og fiske. I Flakstad har man tilgang til både yttersiden og innersiden av Lofoten. Det gir bl.a. mulighet for tilpasning av opplevelser avhengig av vær og vind som det er mye av i område. Det er rik tilgang på fisk i havet utenfor Flakstad. Som tilreisende kan man oppleve dette med leid båt eller arrangerte fisketurer, eventuelt fiske fra land med stang på egnede fiskeberg/steder. Flakstad har også ferskvann med fiskemuligheter, bl.a. Markavannet, Solbjørnvannet og Nusfjordvannene. Flakstad har en stor konsentrasjon av havørn, skarv og andre fugler, noe som er en attraksjon for mange. Strender: Et kjennemerke med Flakstad er hvite og lange sandstrender, innrammet av høye fjell og med utsikt til evigheten. Strende er ofte langgrunne, og egner seg derfor godt for både bading, kajakk, robåt, surfing og andre vannaktiviteter. De er også meget egnet for lette turer og avstressing med dønninger inn over land. Turmuligheter: Naturen i Flakstad er både rå og tøff, men dette kombineres med en viss lunhet i form av også flate partier, lune viker, samt vide og langgrunne strender. Dette innebærer at fjell, strender og hav kan være lettere tilgjengelig og mer egnet for hele familien/også bevegelseshemmede. Flakstad er rik på turmuligheter, både for korte og lette spaserturer og for mer krevende fjellvandring. Noen stier er beskrevet og merket av lokalpersoner og Den Norske Turistforening, men mye er ugjort på dette område. Nedenfor nevnes noen kjente turløyper: - Kjerringløypa, kjørbar handikapsti til Børstad på Fredvang. Her er grillhytte og sauna oppmurt av gråstein. - Sandstrender. Ramberg, Flakstad, Fredvang og Kvalvika er alle tilgjengelige sandstrender. - Nubben på Ramberg. - Ginaløypa/Flakstadtinden - Trollkjerringløypa nær Bulivatnet og Fugleberget - Fredvang Kvalvika - Myrlandet Vikten - Nappskaret Vikten - Vikten Horneset - Napp Kilan inklusive Storbåthellaren - Kilan Storvatnet (Nusfjord) - Nesland Nusfjord - Yttersand Mulstøa - Topptur til Moltinden - Nusfjord forbi Mosetinden til Tønsåsheia - I tillegg er det en geologisti ved Vikten og vandrersti gjennom krigsminner i Skjelfjord. Flakstad har også terreng for ski- og brettkjøring på vinterstid. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 10

12 Kultur og kulturminner: Flakstad har, som store deler av Lofoten, en særegen historie innenfor kyst- og fiskerhistorie. Innen kultur kan nevnes disse ressursene i Flakstad: - Kommunen har levende fiskevær med aktive kystfiskere, moderne fiskemottak og foredlingsanlegg, og kan fremvise hvordan moderne fiskersamfunn lever. Samtidig har man lokalhistorie, nedlagte fiskebruk og rurbuer som viser gamle tider og hvordan samfunnet har utviklet over mange hundre år. Denne kombinasjon av gammelt og nytt historie og nåtid, er interessant sett i reiselivssammenheng. - Flakstad har også funn fra vikingtiden som er registrert og merket, men som ikke er gjort nærmere utgravinger av. - Det er også krigshistorie knyttet til engelskmennenes ankomst i Lofoten under 2. verdenskrig. Dette gjelder spesielt i Skjelfjord. - Skulpturlandskap Nordland er representert i Flakstad med skulpturen Epitaph i Skjelfjord. Den tekniske utførelsen av skulpturen, som er bygget stein for stein til et monumentalt kunstverk, strider mot vår tids jag etter effektivitet. Tankene føres hen til det meditative, det langsomme og stille i tilværelsen, eller til den europeiske tradisjonen for en refleksjon som søker seg bortenfor det rent fysiske nærvær. - Flakstad har et aktivt kulturliv, som omfatter bl.a. kor, teater og musikkskole. De har årlige oppsetninger i det lokale kulturhuset U.L. Lysbøen, og retter seg primært mot et lokalt publikum. Ramberg Gjestegård tilbyr også spennende konserter. - Flakstad kirke tilbyr gratis lunsjkonserter fra tirsdag-fredag på sommeren, og også fremføringer ellers i året. - Flakstad har ikke faste arrangement/konserter hvor hovedmålgruppen er tilreisende. Til og med i 2012 hadde LINK (Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest) konserter og administrasjon i Flakstad. Dette er nå flyttet ut av kommunen. I tillegg til betalende kulturattraksjoner nevnt foran, har Flakstad 3-4 mindre museum og gallerier. Disse drives i småskala og flere av dem står foran generasjonsskifte. Visuell og sanselig kvalitet: Flakstad har visuelle kvaliteter som reisemål. - Dette knytter seg primært til vakker natur og landskap, fjell som stuper i hav, samt utsiktspunkt både på fjell, langs vei og fra strender. Men også til det visuelle inntrykket av kulturlandskap, fiskevær, båter og rorburer. I arbeidet med denne mulighetsstudien har styringsgruppen også presisert det sanselige ved Flakstad, som omfatter bl.a.: - Vær og uvær i ulike årstider - Den friske luften og lukten av hav og sjø - Lukten av fisk fra båter og mottak, samt tørrfisk som henger på hjeller - Yrende lyder av fugl i hekketiden, både måser og tjeld mv. - De beroligende dønningene opp etter strendene - De svingete veiene som tvinger ned hastigheten når du kjører Flakstad kan derfor både tilby vakre og dramatiske visuelle bilder, samtidig som det kan fremme ro og avslapping. Mye i tråd med budskapet i skulpturen Epitaph nevnt ovenfor (bilde). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 11

13 2.4 Viktige produkter og marked Nedenfor beskrives hvilke produktkonsepter som tilbys i Flakstad, og markedet det rettes mot. Beskrivelsen følger mal i Hvitebok for reisemålsutvikling. Oppsummert kan vi trekke frem: - Flakstad ligger langs gjennomfartsåren til/fra Å i Lofoten, og tilreisende kommer i hovedsak med egen bil/bobil/motorsykkel/sykkel - Ferie og fritid er det største markedet i dag, primært for individuelle reisende men også grupper. Nusfjord retter seg til dels mot kurs/konferansemarkedet. - Det er anslått at ca kjøretøy og personer reiser gjennom Flakstad på sommeren. I tillegg kommer cruisetrafikk på ca besøkende. - En stor del av trafikken er i sommermånedene juni, juli, august Produktkonsept Flakstad er på mange måter en gjennomfartsåre på vei til/fra Å ytterst i Vest-Lofoten. De bærende produktkonseptene pr i dag er: Rundreiser med bil, bobil, buss el motorsykkel Hvor Flakstad kan tilby overnatting, bespisning, opplevelser og aktiviteter. Rorbuferie/ferie, primært på sommer for individuelle nordmenn/utlendinger Hvor de reisende har Flakstad som base for sitt opphold. Sykkelferie, individuelle primært på sommeren Hvor de reisende enten har Flakstad som base, eller besøker Flakstad som en del av en rundreise Cruisetrafikk på sommeren med grupper, primært utlendinger. Som er trafikk over Leknes havn, med opplagte turer i land til attraksjoner, til dels med lunsjbespisning. Pr i dag inngår Nusfjord, Smeden i Sund, Ramberg Gjestegård og Flakstad Kirke i slike opplegg. Glasshytta inkluderes fra sesongen Her konkurrerer turene til Flakstad med bl.a. Lofotr/Vikingmuseet på Borg. Det anslås at ca 2/3 av de reisende ønsker å besøke Borg (kilde Destinasjon Lofoten). Det er lokale planer for å videreutvikle flere av dagens attraksjoner. Bl.a. gjelder dette Kultursmie på Sund tilknyttet Fiskerimuseet. Også bedrifter har utviklingsplaner for egen virksomhet. I Moskenes kommune pågår det nå et arbeid for utvikling av reiselivsnæringen lokalt. Det er etablert en dialog mellom Flakstad Utvikling og reiselivsarbeidet i Moskenes. I mange sammenhenger kan det være naturlig å se på Moskenesøya som et felles område for reiselivsopplevelse. Marked Markedet for reiselivsbedrifter deles normalt inn i ferie-/fritid, kurs-/konferanser og yrkestrafikk. Lofoten som helhet hadde i % av sin reiselivsaktivitet knyttet opp mot ferie-/ fritidsmarkedet (Kilde: Statistikk fra Nordland fylkeskommune). I Flakstad antas dette å være enda større, og de aller fleste reiser med bil/kjøretøy. I en trafikkvurdering av nasjonale turistveier utført av TØI i 2010 fremkom dette som kjennetegn ved de veifarende i Lofoten: Ca 50/50 nordmenn og utlendinger, voksende andel nordmenn (55 %). Personbiler 65 %, bobil/camping 23 %, motorsykkel/sykkel 13 %. Antall personer pr kjøretøy; 10 % var 1, 60 % var 2, 25 % var 3-4 personer (snitt 2,2 personer). Mange høyt utdannede; 57 % høyskole/universitet Andel med overnatting 90 %, gjennomsnittlig 3,7 netter. Ca 56 % var førstegangsbesøkende Reisemotivet for alle spurte var primært knyttet til interessant landskap, flott utsikt fra veien, komme bort fra hverdagen, og spesielle naturattraksjoner. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 12

14 I Flakstad er det bare Nusfjord som har kurs-/konferansefasiliteter og satser mot bedriftsmarkedet. Yrkestrafikk er en liten kundegruppe i Flakstad, og etterspørselen her styres primært av næringslivets øvrige aktivitet. Vi har i mulighetsstudie gjort beregninger og anslag på at det er ca tilreisende som reiser gjennom Flakstad bare i perioden juni-august. Tallene er basert på trafikktellinger fra Statens Veivesen i 2012 ved tunellene i Nappstraumen (forbinder Flakstad med Vestvågøy) og Fjøsdalen (forbinder Flakstad med Moskenes). Gjennomfartstrafikk (kjøretøy) Juni Juli August Sum J/J/A Sesong uten fast trafikk (38 ), Nappstraumen Sesong uten fast trafikk (14 ), Fjøsdalen Basert på et anslag på ca kjøretøyer (ekskl. fast trafikk) gjennom Flakstad på sommeren, og antagelse om 2,2 personer i snitt i bilen, gir dette et potensial på ca tilreisende. I tillegg kommer cruisetrafikken. Fordelingen av trafikken gjennom hele året, viser tydelig betydningen av sommersesongen (tall fra Statens Veivesen). Cruise er også et viktig marked for aktører i Flakstad. De siste årene har det vært en fin økning i cruisetrafikk til Leknes. Det er også cruiseanløp i Svolvær. Passasjertallene viser at det i 2012 ble et toppår, med i alt passasjerer. Herav utgjør anløpende på Leknes 89 % og Svolvær 11 %. (Kilde: Lofoten Cruisenettverk). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 13

15 Cruisetrafikk Antall passasjerer Leknes / Ballstad / Nusfjord / Reine / Å Havn Sum og Lofoten totalt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug. Sep Okt Nov Des Antall pass. Leknes og antall totalt i Lofoten / (91,6 %) / (89 %) / (88 %) / (Leknes 88,7 % av tot) Markedstrender Noen generelle utviklingstrekk innen markedet for reiseliv og opplevelsesturisme er: Mer etterspørsel etter aktive opplevelser. Kunden vil ikke bare se, men delta og lære. Opplevelser er viktigere enn destinasjon. Aktiv ferie og naturbaserte opplevelser vokser. Mindre etterspørsel etter volumpakker. Flere ønsker mer tilrettelagte opplegg for mindre grupper. Mer skreddersøm. Mer nytelse kombinasjon av aktivitet og hygge med god mat og vin ol. Mer kresne kunder, som ønsker mer kvalitet/høyere standard. Mange er villig til å betale for en slik merverdi. Kortere feriereiser vokser, og nedgang på 2-ukersturer. Viktig at reisemålene skiller seg ut men en ha riktig kombinasjon av pris og unikhet/kvalitet Økt etterspørsel etter ro, ektehet, sosiale stimuli. Trendord i historien om destinasjonen; fra autentisk og ansvarlig til sakte, dyp, ekte, personlig og omsorgsfull? Mer og mer på digitale flater på web og mobile applikasjoner. Kunnskapsrik kunde, søker informasjon og deler informasjon på internett, facebook og lignende Eldrebølge gir flere godt voksne kunder, som ofte er kjøpesterke. Vekst i nye markeder som Russland, Kina, India og Brasil Innenfor nordnorsk reiseliv har en de senere år satset målrettet mot vinterturisme, spesielt på nordlys og arktiske vinteropplevelse. Dette markedet har hatt en stor vekst, og i 2012 skal vinterturismen ha vært større enn sommerturismen i Finnmark. Også Lofoten er i ferd med å realisere en satsing mot vinterturisme. Dette er både rettet mot norske og utenlandske voksne kunder. 2.5 Salg og markedsføring De største aktørene i Flakstad er medlem av Destinasjon Lofoten, som driver både markedsføring av Lofoten som helhet og av den enkelte aktør. Her tilbys også webbaserte bookingmuligheter. De fleste større aktørene har egen hjemmeside, og noen har facebookprofil og online booking. Det er ikke etablert noe samarbeid lokalt om felles markedsføring og salg av tilbud i Flakstad. Flere aktører har imidlertid delleveranser mot samme cruis- og bussgrupper når de besøker Flakstad. Ramberg Gjestegård og Nusfjord viser frem kunstprodukter laget av bl.a. Smeden i Sund og Glasshytta, mens utsalg er hos produsentene selv. De største bedriftene er med i Flakstad Næringsforum. Turistinformasjon i Flakstad driftes etter avtale med kommunen, og gir informasjon over skranke til besøkende i sommersesongen. I mange år har den vært lokalisert til kommunesenteret Ramberg, men etter utlysning i vår blir denne flyttet til Nusfjord for sesongen Det gis årlig ut en brosjyre med presentasjon av reiselivsaktører i kommunen. Aktiviteter og tilbud legges også ut på Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 14

16 2.6 Tall for reiselivsnæringen i Flakstad Nedenfor presenterer vi noe statistikk og fakta som er innhentet vedr. reiseliv i Flakstad. En viktig begrensning for innhenting av tall er at Flakstad er for lite område til å kunne få frem spesifikke nøkkeltall i SSB for reiselivsbransjen på kommunenivå (utenom sysselsetting). I tillegg vil gjeldende statistikk i SSB ikke omfatte hotell eller lignende overnattingssted med mindre enn 20 senger, og campingplasser med mindre enn 8 hytter eller totalt 50 enheter (NHO Reiseliv). Tallene nedenfor er basert på offentlige data, samt delvis direkte fra aktørene lokalt. Oppsummert kan vi trekke frem: - I sum ble det solgt inngangsbilletter til betalende attraksjoner i Flakstad i Nusfjord er den mest besøkte med , noe som antas å være den 4. mest besøkte betalte attraksjoner i Lofoten. Cruisepassasjerer utgjør ca 45 % av de besøkende. - Cruisetrafikken ved Leknes havn utgjorde ca passasjerer i Herav anslås at mellom besøkte Flakstad. - I juli er det nesten fullt belegg på overnatting i Flakstad (målt ut fra de største aktørene som har mellom % belegg). Det er til dels mye ledig kapasitet i andre måneder. - Omsetningen for reiseliv i Flakstad er estimert til ca kr 25 millioner årlig - Gjennomsnittlig lønnsomhet i næringen er på cirka samme nivå som Lofoten som helhet. Besøkstall attraksjoner Utvikling i antall besøkende har vært slik de siste tre år (basert på opplysning fra aktørene). Aktør År 2010 År 2011 År 2012 Herav andel cruise 9.500/50 % Smeden i Sund Nusfjord /37 % Glasshytta (anslåtte tall,) /30 % Flakstad Kirke (bare tall for cruise) /100 % Sum totalt inngang (noen er besøkende til flere av aktørene) /45 % I summen totalt er det noe dobbelttelling av personer, i og med at cruise ofte kombinerer sine turer til Flakstad med inngang både i Nusfjord og enten Smeden på Sund. Et anslag fra aktørene selv er at cruisepassasjerer utgjør ca besøkende pr år. Det er verdt å merke seg at cruisegjester anslås å utgjøre mellom % av de besøkende hos de enkelte aktørene, og ca 45 % av summen av besøkstallene. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 15

17 Som vist ovenfor har Nusfjord det desidert høyeste besøkstallet med Til sammenligning har Lofotr ca besøkende, mens Nordkapp har ca og er den mest besøkte attraksjonen i Nord-Norge (Kilde; NHO reiseliv 2012, tall for 2011). Sammenlignet med andre betalte attraksjoner i Lofoten, ser vi bl.a. at Nusfjord er 4. mest besøkt i Andre attraksjoner i Lofoten (NHO reiseliv 2012) Lofotr, Vikingemuseet på Borg Galleri Harr/Lofotens Hus, Henningsvær Lofotakvariet, Storvågen Norsk Fiskeværsmuseum, Å Ved å se på fordelingen av besøkstall over året, får vi et helt tydelig bilde på at det er sommeren som er høysesong i Flakstad (kilde; opplyst fra aktørene). Det sammen bilde viser omsetningstall for dagligvarebutikken i kommunesenteret Ramberg (omsetning ekskl. bensin). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 16

18 Beleggsprosent overnatting Basert på opplysninger hos de største utleierne av overnatting, vises her et anslag på utnyttelse av sengekapasiteten i sommermånedene. Antall senger er hhv. Nusfjord 269, Ramberg Gjestegård 30 (hytter), Lydersen 50, Sund Gjestestuer/Doktorgården hhv 32/12. Oversikten vider at det fortsatt er litt ledig kapasitet på romutleie i juli for flere av aktørene, og at det er mye ledig i året som helhet. Ramberg Gjestegård opplyser at utleie av enheter på campingen er nokså lik utleie av hytter i perioden mai september. På forespørsel til aktørene har disse tre oppgitt antall gjestedøgn for 2012 med samlet fordelt slik. Nusfjord Ramberg Gjestegård Skagen Camping 86 Omsetning, lønnsomhet og sysselsetting Tall fra proff.no med offisielle regnskap viser denne utviklingen hos de største aktørene i Flakstad. Mange små aktører i Flakstad driver personlig selskap, og deres økonomi er ikke offentlig tilgjengelig. I sum utgjør omsetningen for disse største aktørene ca 22 millioner kroner i Med tillegg for en del mindre aktører, anslås omsetningen totalt til ca 25 millioner kroner i direkte omsetning. Omsetning for 2012 er anslått fra aktørene til ca 24 millioner kroner. Lønnsomheten er normalt svak i distriktsbedrifter innenfor reiseliv. I Flakstad varierer resultatgrad hos de største aktørene fra 14 % til 2 % målt ut fra driftsresultat/omsetning i Utvalgte nøkkeltall for reiselivsbedrifter i kommunene i Lofoten (som har offentlige regnskap) er vist nedenfor. I snitt angis at andel bedrifter med god lønnsomhet i Lofoten er 28 %, og Flakstad 29 %. God lønnsomhet er her definert som ordinært resultat + finanskostnader utgjør mer enn 10 % av gjennomsnittlig egenkapital + gjeld de siste to år. Til sammenligning har bl.a. Vesterålen 31 %, Ofoten 34 % og Helgeland 35 %. (Kilde: Norut rapport 15/12, Turisme og reiselivsnæringen). Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 17

19 Når det gjelder sysselsetting fremgår det i nevnte rapport at det er 31 personer tilsatt i servering/overnatting og 42 personer innen reiseliv totalt i Flakstad (data fra 2011). Sistnevnte personantall omfatter en vid definisjon av bransjen. De største aktørene oppgir disse tallene for årsverk og sysselsetting på direkte henvendelse: Bedrift Ant. sysselsatte 2012 Nusfjord AS Ramberg Gjestegård 15 4,91 Sund Fiskerimuseum 7 1,5 Smeden i Sund 1 1,5 Glasshytta 6 2 Lydersen Sjøhus og Rorbuer Ikke oppgitt Skagen camping 1,5 Fredvang strand- og skjærgårdscamping Ikke oppgitt Ant. årsverk 2012 Dvs. totalt 65,5 sysselsatte og 27,9 årsverk i Dette er vesentlig høyere enn innrapportert statistikk hos SSB for 2011 (som viser 31 personer sysselsatt, årsverk fremgår ikke i SSB). Det er ikke grunn til å tro at avviket i antall sysselsatte ikke primært skyldes vekst fra 2011 til Trolig er grunnlaget for rapportering forskjellig. For det videre arbeidet med utvikling av reiseliv i Flakstad, bør en bestemme hvilket tallgrunnlag en skal bruke og følge utviklingen av dette over år. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 18

20 2.7 Forutsetninger for videre utvikling planverk Det offentlige og spesielt Flakstad kommune er en viktig medspiller i utvikling av reiseliv, både gjennom planverk, reguleringer og tilrettelegging. Dette innebærer både begrensninger og muligheter. De mest sentrale planer anses å være: a) Kommuneplaner b) Evt. Lofotodden nasjonalpark c) Evt. verdensarvstatus d) Evt. petroleumsvirksomhet e) Evt. ny felles storflyplass i Lofoten Kommuneplanens arealdel for Flakstad gjelder for perioden , og revideres løpende basert på innspill. I planen fremgår bl.a. dette som har betydning for reiseliv. Bestemmelser Fritids- og turistformål: Innunder her faller sjørelatert bebyggelse på områder som ligger i direkte tilknytning til sjø, havn og bryggemiljø og omfatter hotell, turistanlegg og utleiehytter. Det kan ikke settes opp gjerde eller andre innretninger som hindrer tilgjengelighet til eller fri ferdsel i strandsona. Det er beskrevet bestemmelser for ny eller eksisterende naustbebyggelse der blant annet ikke er lov å innrede naust for overnatting. Følgende arealplaner har områder regulert til fritids- og turistmål: Fredvang Ramberg Kåkersund -Andopen/Kåkeren Nusfjord/ Vika Krystad Mølnerodden og Sund Kommuneplanens stratgidel er fra 2006, og skal revideres ila kommende år. Det pågår for øvrig en kartlegging av friluftsområder i kommunene i Lofoten, og det blir laget et eget temakart i hver kommune. Vedr. Lofotodden nasjonalpark er det nylig igangsatt en utredning i regi av Fylkesmannen i Nordland om konsekvenser for bl.a. reiseliv ved evt. tildeling av status som nasjonalpark. Denne utredningen er også vedtatt av Flakstad og Moskenes kommune, og den skal være klar mot slutten av Utredningsområdet. Kilde; Fylkesmannen i Nordland. Mars Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 19

21 Det gjenstår å se hva som blir utfallet av denne utredningen. Erfaring fra andre steder i landet viser at Nasjonalpark kan gi grunnlag for en viss vekst innen reiseliv, men det kan og vil også begrense ferdsel og utbygging i regulerte områder. Den politiske diskusjonen om å evt. søke om verdensarvstatus for Lofoten er pr nå stilt i bero. Hvis det vedtas å omsøke en slik status, og område får godkjenning vil det ha innvirkning på reiseliv med både muligheter og begrensninger. Ifg. Flakstad kommune vurderes det også å søke vernestatus for marine naturressurser. En viktig nasjonal politisk sak er evt. petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten/Vesterålen. Med dagens politisk bilde kan det synes sannsynlig at det blir flertall i stortinget for konsekvensutredning av område. Det er imidlertid langt frem før det er synlige effekter av en evt. slik satsing. Norut oppsummerer i en analyse at det er uklart hvilken betydning evt. petroleumsaktivitet vil kunne få for Lofoten. Undersøkelse tyder på at utenlandske turister er mer negativ til dette enn norske, og at det kan gi mulighet for mer aktivitet mot bl.a. kurs- og konferansemarkedet. (Norut rapport 15/ Turisme og reiselivsnæringen statusbeskrivelse, utviklingstrender og virkninger av petroleumsvirksomhet) Det pågår et arbeid med vurdering av evt. felles og større flyplass for Lofoten. Aktuelle alternativ er Leknes eller Gimsøya. Avinor har anbefalt Gimsøya, og i Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt i 2013 fremgår det at: Etatene og Avinor har foreslått å etablere en ny større lufthavn i Lofoten samtidig som Leknes lufthavn og Svolvær lufthavn, Helle, legges ned. Lufthavna er i etatenes og Avinors forslag til Nasjonal transportplan kostnadsberegnet til 1,2 mrd. kr. Beregningene til etatene og Avinor viser at lufthavna vil være bedriftsøkonomisk ulønnsom, men samfunnsøkonomisk lønnsom gitt at den erstatter to mindre lufthavner. Samferdselsdepartementet legger opp til å avvente de nødvendige utredninger og avklaringer samt dialog med lokale myndigheter før man eventuelt går videre med prosjektet. Det betyr at saken ikke er avklart, og at det vil pågå utredninger i flere år før en beslutning tas. Av andre forhold som styringsgruppen ser som viktig forutsetninger for utvikling av reiseliv i Flakstad er bl.a.: Veisikring, av både rasutsatte områder og smale svingete veier Bedre toalettforhold langs E10, samt flere og bedre utkjøringer Bedre parkeringsforhold med flere biloppstillingsplasser ved utsiktspunkt og aktuelle stoppested Bedre skilting og oppmerking av turstier Det arbeides politisk med å få Veipakke Lofoten inn i NTP, med bl.a. bro el.l. over Kilanpollen (Bainveien) som vil forkorte avstanden langs E10 gjennom Flakstad med 9 km og bidra til bedre ras sikring. Den er ikke gitt prioritet i nylig vedtatt NTP som gjelder perioden Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 20

22 3. VURDERING AV STÅSTED I arbeidet med mulighetsstudie er helhetlig ståsted for Flakstad som reisemål drøftet mht. styrker og svakheter i dag, samt muligheter og trusler sett i et lengre perspektiv. Oppsummert synes dette å være sentrale momenter: - Styrker: o Stort potensielt marked ved de mange gjennomreisende på sommeren o Nusfjord trekker besøkende, og er en betydelig attraksjon i Lofoten o Dramatisk Lofotnatur som inn byr til både det spektakulære og ro/refleksjon - Svakheter: o Mange kjører gjennom Flakstad uten (å planlegge) stopp. o Lite utviklede aktivitets- og opplevelsestilbud. Få kjente flaggprodukter. o Mange små aktører og liten kommune med begrensede ressurser til utvikling - Muligheter: o Økende etterspørsel etter aktive og lærerike opplevelser om/i natur og kultur o Flakstads egenart treffer godt ift. merkevare og strategi for Lofoten og Nord-Norge o Destinasjon Lofoten ønsker å styrke reiseliv i Vest-Lofoten, og det er satsing på helårs- og vinterturisme i nord - Trusler: o Flakstad er ikke alene om fin natur og kystkultur. Det er en utfordring å konkurrere med andre deler av Lofoten og andre reisemål som tilbyr tilsvarende verdier. o Økonomisk utvikling i Europa/verden, og evt. krav om tilpasning til nye marked. o Tilgang på ideer/aktører til nye opplevelser/aktiviteter I det videre fremgår en mer utdypende liste med momentene utarbeidet ila mulighetsstudie. 3.1 Styrker og svakheter Styrker: Har etablerte aktører og attraksjoner. Nusfjord, Smeden i Sund, Flakstad Kirke. En stor kundestrøm gjennom Flakstad på sommeren Naturen skaper begeistring hos tilreisende Storslått natur, med tilgang til hav og fjell, flotte strender. Horisont med veldig spesielt; vov-faktor. Egenart, er rent og har en ektehet. Tilgang på vind, vann og fisk som også kan være viktige innsatsfaktorer i reiseliv. Nærhet til ferske råvarer, ikke bare fisk, men også snegler, kråkeboller, villsvin, lam mv. Bra beliggenhet, midt i gjennomfartsåren E10 i Lofoten Tilgang til både inner- og yttersiden av Lofoten, som også gir fleksibilitet ift. arrangement og værforhold Både et moderne fiskerisamfunn, og rik historie år med fiskeri, vikinghistorie, sjøsamisk bosetting mv. Svakheter: Trafikksikkerhet med svingete og dårlig vei, en del veistrekninger som gir stressede trafikanter med bobilturister som kjører sakte, og syklister som tar store deler av veien, Flere attraksjoner ligger utenfor E10 og kan være vanskelig tilgjengelig. Mangler rød trå for aktører i Flakstad. Ikke koordinert/faste arenaer som formaliserer samarbeid. Mye er ikke kommersialisert, og deler av natur og historie er vanskelig å tjene penger på. Trenger mer erfaringer med å gjøre naturgitte fortrinn til klingende mynt. Mange ting som er interessante er ikke utviklet gode nok historier på. Mangler til dels kunnskap om marked og prising av ulike produkter. Behov for flere tilbydere av opplevelser og aktiviteter. Trenger mer forståelse og anerkjennelse for verdien av lokalkunnskap vi faktisk har, f.eks. lokale fiskere sin erfaringskompetanse om hvor du får fisk, når du må fiske mv. Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 21

23 3.2 Muligheter og trusler Muligheter: Økende etterspørsel etter aktive og lærerike ferieopplevelser. Alle våre styrker og særtrekk passer inn under den nasjonale og nordnorske reiselivsstrategien Her er nok å oppleve til å være i flere dager kan øke varighet på oppholdet Har matkultur og vi kan tilrettelegge mer for opplevelser av dette. Videreutvikle produkter/tilby lokale retter med historie. Opplevelser og aktiviteter tilknyttet landbruk/grønn turisme. Mer pakketering av produkter, bl.a. tilknyttet fisketurisme hvor det er rom for større satsing. Utnytte vind- og værforhold til f.eks. surfing, kiting, oppleve midnattssol på ulike måter. Evt. verdensarvstatus kan gi vekstmuligheter Trusler: Mange konkurrerende tilbud i landet, og Lofoten har hatt en viss nedgang siste år Flakstad er ikke alene om fin natur, midnattssol og fiskevær. En utfordring å posisjonere seg og bli sett og foretrukket. Økonomisk utvikling i verden, også i Norge. En viss trend til at færre nordmenn ferierer innenlands, og bruker relativt sett mer penger på utenlandsferier (61 % i 2011 mot 66 % i 2010, og 71 % i 2005), ref. Innovasjon Norge, 2012) Små aktører lokalt, mangel på kapital både i bedriftene/næringen og hos kommunen Evt. petroleumsvirksomhet i Lofoten som kan true fiskeri At vi har levende fiskevær bidrar også til å sletter historien til en viss grad. Vanskelig med rekruttering til fiskeriene, og dermed mindre liv i dagens historie og lokalsamfunnet Mulighetsstudie for reiseliv i Flakstad, sluttrapport forstudie 22

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune FLAKSTAD MOT 2020 Reiselivsstrategi for Flakstad kommune 2013 Sammendrag Sammendraget er basert på den lange versjonen av reiselivsstrategien. Som ledd i omstillingsarbeidet som pågår i Flakstad kommune

Detaljer

ramberg i flakstad samanheng - lofoten

ramberg i flakstad samanheng - lofoten ramberg i flakstad samanheng - lofoten Tromsø Ramberg Bodø Reisa går til Ramberg i Flakstad kommune i Lofoten, Nordland. Trondheim Neste side viser korleis ein reiser til Lofoten med fly, bil, båt og sykkel.

Detaljer

MOBILISERING AV AKTØRER FOR Å STYRKE REISELIV OG OPPLEVELSESPRODUKSJON ROLLER OG RESSURSER.» Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører

MOBILISERING AV AKTØRER FOR Å STYRKE REISELIV OG OPPLEVELSESPRODUKSJON ROLLER OG RESSURSER.» Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører MOBILISERING AV AKTØRER FOR Å STYRKE REISELIV OG OPPLEVELSESPRODUKSJON ROLLER OG RESSURSER.» Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører Samarbeidsregionen Prosjektmål Hovedmål: Utvikle samarbeidsrelasjoner,

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune FLAKSTAD MOT 2020 Reiselivsstrategi for Flakstad kommune 2013 Forord Som ledd i omstillingsarbeidet som pågår i Flakstad kommune i perioden 2012-2014 er reiselivsnæringen valgt ut som et av satsingsområdene.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Ordinær drift petroleum, og konsekvenser for reiselivsnæringen

Ordinær drift petroleum, og konsekvenser for reiselivsnæringen Ordinær drift petroleum, og konsekvenser for reiselivsnæringen 796/2012 Datagrunnlag Hvordan vil petroleumsdrift påvirke reiselivsnæringen? - Statusbeskrivelse av reiselivsnæringen fra Leka i Nord-Trøndelag

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Meløy 2015 MELØY KOMMUNE

Reiselivsstrategi for Meløy 2015 MELØY KOMMUNE Reiselivsstrategi for Meløy 2015 MELØY KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn s. 3 2. Reiselivet i Meløy s. 4 3. Utviklingsmuligheter s. 6 4. Utfordringer for reiselivsutvikling i Meløy s. 6 5. Mål og strategier

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Hanne K. Jakhelln, prosjektleder Landskonferanse om stedsutvikling 2008, Bodø 1. september 15.09.2008 1 Den verdifulle kystkulturen i Nordland Hovedmål

Detaljer

Allemannsretten en ressurs og et ansvar

Allemannsretten en ressurs og et ansvar Allemannsretten en ressurs og et ansvar v/ Knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO NHO Reiseliv

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Et møte med havet Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Norges vestkyst er kontrastenes rike Disse kontrastene har vi fanget og gjenspeilet

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Flakstad kommune, Kystfiskarlaget. Hilde Rødås Johnsen Q2 Q RGZ Innleid Kystfiskarl. Q3 Q Vi imøteser søknader

Flakstad kommune, Kystfiskarlaget. Hilde Rødås Johnsen Q2 Q RGZ Innleid Kystfiskarl. Q3 Q Vi imøteser søknader Handlingsplan 2013 Innsatsområde Prosjekt/tiltak Resultatmål 2013 Prosjekteier PA PL Ressurser Oppstart Ferdig Kostnad Årsverk Innb. 1. Fiskeri, Marin industri og havbruk Friske midler 2013 1 000 000 Overført

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

P i l o t t u r l ø y p e L o f o t e n R O L V S F J O R D - L A U V D A L E N - H E L L O S A N # l o f o t e n f a r m t r a i l

P i l o t t u r l ø y p e L o f o t e n R O L V S F J O R D - L A U V D A L E N - H E L L O S A N # l o f o t e n f a r m t r a i l P i l o t t u r l ø y p e L o f o t e n R O L V S F J O R D - L A U V D A L E N - H E L L O S A N # l o f o t e n f a r m t r a i l PILOTTURLØYPE LOFOTEN - fra gård til gård på gamle ferdselsveier i Lofoten

Detaljer

Flakstad. Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang

Flakstad. Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang Flakstad Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang Fiskeri og jordbruk i Flakstad Lange tradisjoner innen fiskeri og jordbruk Disse næringene har vært en

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

KulturSmia i Sund med Impresario Lofoten

KulturSmia i Sund med Impresario Lofoten Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Flakstad kommune Dato: 20.4. 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Flakstad Prosjektnavn: KulturSmia i Sund med Impresario Lofoten Prosjektleder:

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Seterdrift på Romsdalssetra - tradisjonell i utvidet forstand

Seterdrift på Romsdalssetra - tradisjonell i utvidet forstand ROMSDALS- SETRA Einunndalen, Folldal, Hedmark. Eier/driver: Gun Kjølhaug og Hilde Bekken Tuvan. Produksjon: Tradisjonell seterdrift med mjølkeproduksjon - ku, seterkost, seterturisme. Seterdrift på Romsdalssetra

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015 Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon Angvik, 6. mai 2015 Nytt destinasjonsselskap - felles strategisk plattform Basis for visuell profil, markedskommunikasjon - og utvikling av destinasjonen

Detaljer

Møtereferat. 1. Utvidelse av sesongen Nusfjord 2. Fiskarheimen Skjelfjord 3. Nye markeder og økt lokal verdiskapning fiskerinæringen i Flakstad

Møtereferat. 1. Utvidelse av sesongen Nusfjord 2. Fiskarheimen Skjelfjord 3. Nye markeder og økt lokal verdiskapning fiskerinæringen i Flakstad Møtereferat Styremøte Til stede Einar Benjaminsen, Kurt Atle Hansen, Tordis Berre, Miriam Berre, Trond Dekko Andersen, Kjell Ivar Vikten, Jostein Fredriksen, Rolf G Zimmermann, Hanne H. Henriksen Ikke

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Sjøfisketurisme i Norge. Et historisk tilbakeblikk og ett par dypdykk. Ved Trude Borch Seniorrådgiver Akvaplan-niva, Tromsø

Sjøfisketurisme i Norge. Et historisk tilbakeblikk og ett par dypdykk. Ved Trude Borch Seniorrådgiver Akvaplan-niva, Tromsø Sjøfisketurisme i Norge Et historisk tilbakeblikk og ett par dypdykk Ved Trude Borch Seniorrådgiver Akvaplan-niva, Tromsø 1998 KARTLEGGING KOMPETANSEBEHOV 1999 - NISJEMARKEDSFØRING Magic North behov for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Tromsø 27/3-14 Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune Formål med foredraget Erfaringer med gjeldene plan Planprinsipp: forutsigbarhet,

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

The Lofoten adventure 2012

The Lofoten adventure 2012 The Lofoten adventure 2012 HEMO Travels 29. aug 2. sept 1 Onsdag 29. august kl. 17.30 18.30 Torsdag 30. august kl. 02.00 06.00 Fly Trondheim Bodø Båt Bodø Sørvågen Onsdag 29. august starter årets fottur

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Program NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Mandag 10. onsdag 12. juni 2013 Velkommen til Svolvær i Lofoten! Opplev en annerledes og eksotisk kultur innhyllet i Lofotens

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg.

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg. Quality Hotel Klubben Quality Hotel Klubben er et familie- og konferansehotell med full service som ligger i vakre omgivelser på Tønsberg Brygge, med et mangfold av restauranter, barer og butikker bare

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad - intro Kystby sør i Norge 22 000 innbyggere, 2 500 studenter, 1800 hytter, øker sommer Rederier, teknologi, hagebruk, service, handel, turisme

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Vinterprosjektet i Finnmark

Vinterprosjektet i Finnmark Arbeidsnotat 2010:1006 Vinterprosjektet i Finnmark Birgit Abelsen 1 Innledning Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Finnmark Reiseliv (nå NordNorsk Reiseliv AS) og er først og fremst en rapportering

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

REISELIVSSTRATEGI FOR NESSEBY KOMMUNE 2010-2015

REISELIVSSTRATEGI FOR NESSEBY KOMMUNE 2010-2015 REISELIVSSTRATEGI FOR NESSEBY KOMMUNE 2010-2015 Nesseby kommune er en stor kommune med tanke på areal (ca. 1 400 km2) men en liten kommune med tanke på folketallet, som er i underkant av 900 innbyggere.

Detaljer

Verdensarvutredning i Lofoten

Verdensarvutredning i Lofoten Verdensarvutredning i Lofoten Orientering 03.03.11 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten Lofoten består av seks øykommuner: Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

DITT KONFERANSEHOTELL

DITT KONFERANSEHOTELL DITT KONFERANSEHOTELL I bladet Reiser og ferie kåret til ÅRETS SOMMERHOTELL 2010 MED HAVET SOM NABO Ingen kommer til Sommarøy uten å la seg bevege av den fantastiske naturen. Nærheten til storhavet gjør

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer