Kostnadsreduksjon og effektivisering i Gran kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kostnadsreduksjon og effektivisering i Gran kommune"

Transkript

1 Kostnadsreduksjon og effektivisering i Gran kommune Versjon 06 GRAN KOMMUNE 1 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

2 INNHOLD Innhold Innledning Generelle tema/grunnlagsdata Kommunesektorens økonomiske system Balanseregnskapet Mer igjen for pengene Utgangspunkt Prosjektets organisering Resultater Konklusjoner Kostnadsrammearbeidet Kommunestyrets føringer Arbeidsform Regjeringens krisepakke Behov for samordning Spørsmål til vurdering Generelt Pro-rata fordeling Agendarapporten Brutto kontra netto rammer Budsjettering av sykelønn og refusjon av sykelønn Annet Bestillinger og utredninger OPPSUMMERING fra møte 12. mars Vurderinger og Forslag til løsninger til møte 26. mars Bestillinger fra møte 26. mars Oppsummering fra møtet 16. april møte 28. april møte 28. MAI møte 20. AUGUST møte 27. AUGUST møte 17. SEPTEMBER GRAN KOMMUNE 2 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

3 Leseveiledning: Gjennomstreking = Utgått/endret tekst Understreking = Ny tekst 1. INNLEDNING Rådmannen legger med dette fram grunnlagsdokument til arbeidet med kostnadsreduksjon, effektivisering m.m. i Gran kommune. Arbeidet er forutsatt i ei gruppe bestående av formannskapet, gruppeleder i SV og 2 tillitsvalgte. Som en konsekvens av kommunestyrets behandling av økonomiplan , ble prosjektet Mer igjen for pengene etablert i Kravet til dette prosjektet var at en skulle oppnå en effektivisering på 1 % av driftsrammen i planperioden, tilsvarende 4 millioner kroner i Videre innebar økonomiplanbehandlingen for perioden at kommunestyret la til grunn en tilpasning av kommunenes aktivitetsnivå gjennom perioden slik at samlet driftsramme ble redusert med 10 millioner kroner fram mot Endelig la regjeringen 26. januar 2009 fram sin tiltakspakke for kommunene i forbindelse med finanskrisen. For Gran kommune innebar pakken bl.a. økte frie inntekter med snaut 2,9 millioner kroner i Anslaget på lønns- og prisveksten i kommunene (deflatoren) ble i tillegg nedjustert fra 4,5 %, som forutsatt i statsbudsjettet, til 4,1 % i Dette innebærer ca. kr ,- i reduserte kostnader for Gran kommune. Motposten er imidlertid forventet reduserte skatteinntekter slik at netto effekt blir null. Rådmannen konstaterer derfor at en står overfor en situasjon der en vil ha flere parallelle prosesser, inklusive arbeidet med budsjett 2010 og økonomiplan Det vil være et behov for å samordne disse prosessene. I tillegg er det naturlig å se hen til arbeidet i nærværsprosjektet Friskere og gladere. Etter forutgående sondering med formannskapets medlemmer, har rådmannen derfor lagt til grunn en samordning av arbeidet med de ulike tema som er skissert foran. Første behandling vil skje i forkant av formannskapets møte 12. mars, kl Rådmannen ser for seg at dette møtet i all hovedsak vil medgå til en gjennomgang av den oppgaven en står overfor. Derfor vil rådmannen foreslå at gruppa møtes på nytt torsdag 26. mars, kl , før møtet i kommunestyret, for å opprettholde framdrift i arbeidet. Neste møte, i henhold til tidligere forutsetninger, vil være i forkant av formannskapets møte 16. april, kl Rådmannen vil anbefale at det her settes av 2 timer. I formannskapets ordinære møte denne dagen vil det også bli lagt opp til en evaluering av fjorårets budsjettprosess, samt til en drøfting av inneværende års prosess. Av hensyn til kontinuiteten i arbeidet, og oppgavenes omfang, foreslår rådmannen at hele torsdag 28. mai avsettes. Da vil det også være rom for å bruke tid på arbeid med mål for perioden Det er forutsatt rapportering til kommunestyret i forbindelse med tertialrapporteringen for første tertial Sluttrapporten legges fram i forbindelse med tertialrapporteringen for GRAN KOMMUNE 3 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

4 andre tertial Dette innebærer også at en vil måtte komme tilbake med forslag til møteplan etter 14. mai når en ser hvordan arbeidet forløper. Dette dokumentet er forutsatt å følge arbeidet. Det innebærer at det vil bli utarbeidet nye versjoner fortløpende fra møte til møte. På den måten skal det være mulig for dem som deltar i arbeidet kun å forholde seg til siste versjon av dokumentet, ettersom det her også vil framgå hva som har vært tema tidligere. Dokumentet er bygget opp slik at det innledningsvis gis en kort orientering om generelle tema samt en del grunnlagsinformasjon. Noe vil kunne oppfattes å ha en karakter av folkevalgtopplæring i kommuneøkonomi. Det kan diskuteres om dette hører hjemme i et slikt dokument, men rådmannen har erfart at det kan være nyttig med en slik tilnærming av hensyn til forståelsen av hvorledes ting er bygget opp. Videre følger presiseringer av hvilke oppgaver en opplever tilhører gruppas primære oppgave. Del 7 inneholder tema av noe ulik karakter. Enkelte er av en slik karakter at det kan være naturlig for gruppa å vurdere. Andre er mer ment som ren orientering fra rådmannens side. I del 8 vil det fortløpende fra møte til møte bli ført inn bestillinger fra gruppa og administrasjonens svar på disse. GRAN KOMMUNE 4 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

5 2. GENERELLE TEMA/GRUNNLAGSDATA 2.1. KOMMUNESEKTORENS ØKONOMISKE SYSTEM For dem som har bakgrunn fra privat sektor og privat regnskap, kan kommunesektorens økonomiske system virke noe fremmed. Derfor vil en i det følgende kort gjøre rede for hovedprinsippene i dette systemet. Kommunesektoren har det en kaller et finansielt orientert system. Det innebærer at budsjett og regnskap viser utgiftene og hvordan disse er finansiert. Utgift kan defineres som en forpliktelse til utbetaling. De som har sin bakgrunn fra private budsjetter og regnskap, vil vite at en der har et system der det er kostnadene som har resultatvirkning. Den mest åpenbare praktiske forskjellen er at mens det er kostnaden avskrivninger som har resultateffekt i et privat regnskap, er det utgiften avdrag som har tilsvarende resultateffekt i et kommunalt regnskap. Avskrivninger framgår også i et kommunalt regnskap, men kun som en synliggjøring. Dette skjer ved at beregnede avskrivninger føres med en tilsvarende motpost slik at resultateffekten blir null. Til orientering kan nevnes at Gran kommune i 2008 hadde regnskapsførte avdragsutgifter med snaut 18,4 millioner kroner, mens beregnede avskrivninger utgjorde vel 18,8 millioner kroner. I kommunal sektor opererer en også med et driftsbudsjett/-regnskap og et investeringsbudsjett/-regnskap. I privat sektor føres investeringer direkte i balansen. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har i en foreløpig standard sagt bl.a. følgende om hva som skal defineres som en investering: En investering er anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi. Som varig eie anses at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre (3) år. Forskjellene i kommunestørrelse tilsier at det reelt vil være en forskjell i hva den enkelte kommune vil oppfatte som vesentlig verdi. Et krav om å kunne sammenligne flere kommuner og forenkle regelverket, tilsier at grensen for vesentlig verdi bør være lik for alle, og at den ikke bør være for høy i forhold til de minste kommunene. Grensen for vesentlig verdi settes ut fra dette til kr Grenseverdiene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser er ikke relevante i forhold til denne standarden.. For kommunale regnskaper gjelder det såkalte anordningsprinsippet. Prinsippet innebærer at alle påløpte utgifter og inntekter per 31. desember i regnskapsåret skal bokføres på det angjeldende året. Dette selv om ut- eller innbetaling ikke har funnet sted. Kommunene er ikke skattepliktige. Det meste av virksomheten er heller ikke merverdiavgiftspliktig. De delene av kommunens virksomhet som (i noe utvidet forstand) defineres som næringsvirksomhet, er likevel merverdiavgiftspliktige. Dette gjelder bl.a. VARsektoren (vann, avløp og renovasjon). For de øvrige delene av virksomheten gjelder ordningen med merverdiavgiftskompensasjon. Ordningen ble i sin tid innført for å sikre likebehandling mellom private tilbydere (som må beregne merverdiavgift på sitt salg) og kommunene selv, i situasjoner med private alternativer til kommunens egen produksjon. Merverdiavgiftskompensasjon innebærer at kommunene får refundert merverdiavgift på kjøp GRAN KOMMUNE 5 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

6 av varer og tjenester. Da ordningen ble innført ble den finansiert gjennom at rammetilskuddet til kommunesektoren ble redusert tilsvarende statens økte utgifter til refusjon. Merverdiavgiftskompensasjon, også fra investeringer, skal i utgangspunktet føres i driftsregnskapet. For å sikre at kommunenes driftsnivå ikke varierte fra år til år etter omfanget av investeringer (herunder omfanget av låneopptak), er den kommunale regnskapsforskriften nylig endret slik at for regnskapsåret 2010 skal minimum 20 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 % overføres, for 2012 minimum 60 % og for 2013 minimum 80 %. Fra og med regnskapsåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og føres i investeringsregnskapet BALANSEREGNSKAPET Dersom en skal vurdere en kommunes økonomiske stilling, er den vesentligste informasjonen å finne i balanseregnskapet. I tabellen under er gjengitt balansetall fra Gran kommunes foreløpige regnskap for 2008 (tall i hele tusen): EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapitalen Regnskapsmessig mindreforbruk (udisponert overskudd) Likviditetsreserve -109 Kapitalkonto Langsiktig gjeld herav pensjonsforpliktelse herav andre lån Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital GRAN KOMMUNE 6 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

7 I vurderingen av kommunens samlede fondsmidler må en skille mellom frie fond (disposisjonsfond og ubundne investeringsfond) og bundne fond. Dette gir likevel ikke det totale bildet. Selv om det er slik at disposisjonsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål, er det for store deler av fondsmidlene lagt føringer for bruken. Dersom en tar for seg kommunens disposisjonsfond, fordeler disse seg slik (tall i hele tusen): Randfjordreguleringsfond 489 Flyktningefond Premieavviksfond Disposisjonsfond ) Disposisjonsfond, utbytte HEV Disposisjonsfond, ubrukte midler drift Disposisjonsfond, avsatte midler i drift til investering Tapsfond formidlingslån Til sammen ) Dette er kommunens reelle disposisjonsfond. Gjennom tidligere budsjettvedtak er det lagt til grunn at også vel 2,9 millioner kroner av fondet skal nyttes til finansiering av investeringsformål. Tilsvarende oversikt over ubundne investeringsfond (kapitalfond): Kapitalfond ) Brandbu, frikjøp parkering 25 Gran, frikjøp parkering 125 Kapitalfond, kraft Kapitalfond, kultursal Til sammen ) Av kapitalfondet er til sammen snaut 3,8 millioner kroner allerede forutsatt disponert til konkrete investeringsformål gjennom tidligere budsjettvedtak. Kommunens lånegjeld per 31. desember 2008 framgår i balanseoppstillingen over med vel 275 millioner kroner. Dersom alle prosjekter hadde vært realisert i henhold til budsjettvedtak for årene til og med 2008, og låneopptak hadde vært gjort, ville kommunens lånegjeld ha vært om lag 370 millioner kroner. I tillegg framgår følgende av økonomiplan vedr. låneopptak og avdrag (tall i hele tusen): Låneopptak Avdrag driftsbudsjett Avdrag investeringsbudsjett Endring lånegjeld GRAN KOMMUNE 7 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

8 3. MER IGJEN FOR PENGENE 3.1. UTGANGSPUNKT Ved behandlingen av budsjett 2008 og økonomiplan påla kommunestyret rådmannen forventninger om effektivisering på 1 % av driftsrammen i budsjett- og planperioden. Forventet effekt ble synliggjort ved å redusere driftsrammen slik: 2008: 2 mill. kroner 2009: 3 mill. kroner 2010: 3,5 mill. kroner 2011: 4 mill kroner Som et middel til å gjennomføre effektiviseringen, ble det stilt til rådmannens disposisjon et beløp på kr ,- per år i perioden. Til møte i kommunestyret 14. februar 2008 (sak 05/08) la rådmannen fram sak vedr. organisering av prosjektet, og oppnevning av politiske medlemmer av styringsgruppa. Prosjektet har vært organisert som et administrativt prosjekt i samsvar med kommunens prosjekthåndbok. Det vil si med styringsgrupper (SG), prosjektgruppe (PG) og eventuelle ressurs (RG)- og arbeidsgrupper (AG). Det var forutsatt 2 faser. Fase 1: Fase 2: Søke kortsiktige løsninger for å nå 2008-målet. Finne mer varige løsninger. Dette for å gjøre det mulig å erstatte mindre gode 2008-løsninger med tiltak som kommunen kan leve med PROSJEKTETS ORGANISERING Roller: Prosjektansvarlig (PA): Prosjektleder (PL): Styringsgruppe: Prosjektgruppe: Rådmann Arne Skogsbakken Kontorsjef Gaute Øvrebotten Ole Strøm (GBL) oppnevnt av kommunestyret Rune Meier (H) oppnevnt av kommunestyret Else Randi Kolby (Fagforbundet) Olga Elisabeth Tokerud (Utdanningsforbundet) Pleie- og omsorgsleder Gitte Korvann oppnevnt av rådmannen Barnehageleder Mona Mikalsen oppnevnt av rådmannen Avdelingsingeniør Rolf Smedstuen oppnevnt av rådmannen Ledende husøkonom Signe-Marie R Johansen Rektor Bjørn Tollaas Eiendomssjef Morten Hoff Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen Fagleder kommunetorget Solveig Taaje GRAN KOMMUNE 8 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

9 3.3. RESULTATER 2008 Prosjektet valgte i en tidlig fase å engasjere Agenda Utredning & Utvikling AS til å foreta en gjennomgang av kommunens økonomi. Gjennomgangen var i form en sammenlignende studie, basert på KOSTRA-data. Gran kommunes kostnadsnivå ble her sammenholdt med nabokommuner, sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet i kommunegruppe 11. Gjennomgangen resulterte i en omfattende rapport som vil være nyttig i flere sammenhenger, ikke minst i framtidig budsjettarbeid. For 2008 ble det lagt til grunn at en åpnet for kortsiktige tiltak uten varig virkning. Dette for å oppnå kravet til innsparing på den relativt korte tiden som var til disposisjon. For var det imidlertid lagt til grunn at en skulle oppnå varige effektiviseringstiltak. Det ble i 2008 meldt inn tiltak fra virksomhetene på til sammen kr ,-. For å oppnå målet på 2 millioner kroner, vedtok derfor rådmannen at de siste kr ,- skulle oppnås ved en fordeling virksomhetene ble redusert med dette beløpet. Fordelingen ble gjort med utgangspunkt i den enkelte virksomhets andel av den totale budsjettrammen for hele kommunen KONKLUSJONER Selv om en langt på vei oppnådde forutsatt innsparing i 2008, erkjenner rådmannen at en ikke fikk til en prosess som forutsatt. I styringsgruppas møte 14. oktober 2008 tok en til etterretning at arbeidet med tiltak for 2009 var stoppet fordi en ikke hadde klart å gjennomføre planlagte aktiviteter innen 30. september. På dette tidspunktet hadde også budsjettarbeidet for 2009 tatt over. Det ble videre forutsatt at prosjektet i 2009 skulle reorganiseres med strammere rammer for virksomhetene, og at Agenda-rapporten skulle tas med som et viktig redskap. GRAN KOMMUNE 9 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

10 4. KOSTNADSRAMMEARBEIDET 4.1. KOMMUNESTYRETS FØRINGER Av kommunestyrets føringer til budsjett og økonomiplan framgår bl.a.:..med bakgrunn i erfaringene siste to år og foreliggende Kostraanalyse, konkluderer vi med at ytterligere effektiviseringspotensial er begrenset. Nye aktiviteter vil derfor også identifisere områder hvor vi gradvis kan tilpasse tjenestenivå, tjenesteomfang og tjenestegjennomføring, på utvalgte områder, til et nivå som er tilpasset kommunens inntekter. I den grad dette må medføre færre stillinger, søkes dette løst ved naturlig avgang. Formannskap og rådmannen må derfor vurdere grad av stillingsstopp i kommunen i en periode fremover. Dette nødvendige arbeidet forankres i rådmannens overordnende mål om 3 % driftsresultat. Vi setter samtidig en overordnet målsetting om gradvis, varig nedjustering av driften i kommunen, tilvarende kroner 10 millioner gjennom planperioden I økonomiplanen er nedjusteringen forutsatt å utgjøre: 2009: 2 mill. kroner 2010: 6 mill. kroner 2011: 8 mill. kroner 2012: 10 mill kroner Det er i budsjett 2009 avsatt kr ,- til utredninger vedr. tilpasning av tjenestenivå. 4.2 ARBEIDSFORM Arbeidet med reduksjon av kostnadsrammer er forutsatt forankret i formannskapet. Det er lagt til grunn at det avholdes 1 times arbeidsmøter i forkant av hvert ordinære møte i formannskapet. Første møte 12. mars I tillegg til formannskapet, legges det opp til at gruppeleder i SV og 2 tillitsvalgte deltar. Fra administrasjonen deltar rådmann og økonomisjef. Øvrige stabsledere og virksomhetsledere er forutsatt å være i beredskap. Første statusrapport til kommunestyret skal framlegges i forbindelse med tertialrapporteringen for første tertial Sluttrapporten legges fram i forbindelse med tertialrapporteringen for andre tertial GRAN KOMMUNE 10 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

11 5. REGJERINGENS KRISEPAKKE 2009 Regjeringen la 26. januar 2009 fram sin tiltakspakke for kommunene i forbindelse med finanskrisen. For Gran kommune innebar pakken følgende uttelling : Øremerket tilskudd til vedlikehold og rehabilitering: kr ,- Økte frie inntekter: kr ,- Kompensasjon for skattesvikt: kr ,- Skattesvikten ventes å bli større enn kompensasjonen tilsier. Årsaken er at regjeringen legger til grunn at lønns- og prisveksten i kommunene (deflatoren) blir lavere i 2009 enn forutsatt i statsbudsjettet. For Gran kommune utgjør en reduksjon i deflator fra 4,5 % til 4,1 % ca. kr ,-. Det vil være nødvendig å redusere virksomhetenes budsjettrammer for 2009 tilsvarende. GRAN KOMMUNE 11 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

12 6. BEHOV FOR SAMORDNING Rådmannen konstaterer at en står overfor en situasjon der en vil ha flere parallelle prosesser, inklusive arbeidet med budsjett 2010 og økonomiplan Det vil være et behov for å samordne disse prosessene. I tillegg er det naturlig å se hen til arbeidet i nærværsprosjektet Friskere og gladere. Rådmannen finner derfor grunn til å reise spørsmål om en ikke bør organisere arbeidet med Mer igjen for pengene inn i kostnadsrammearbeidet. Målsettingen om effektivisering vil fortsatt kunne stå ved lag. Dette vil i praksis bety, slik rådmannen vurderer det, at prosjektorganisasjonen for Mer igjen for pengene nedlegges. Dersom en politisk slutter seg til en slik endring, vil rådmannen på administrativ side samle samtlige virksomhets- og stabsledere samt øvrig fagkompetanse etter behov. Disse vil få i oppgave å forestå utredninger etter bestillinger fra arbeidsgruppa (formannskapet, gruppeleder SV og 2 tillitsvalgte). Framdriften vil fremdeles kunne legges opp i tråd med det som er forutsatt for arbeidet med reduksjon av kostnadsrammer. Dersom en inkluderer økningen i frie inntekter i 2009, kan det settes opp følgende tabell som illustrerer omfanget av oppgaven en står overfor (alle tall i hele tusen): Effektivisering (Mer igjen for pengene) Tilpasning tjenestenivå Økte frie inntekter Til sammen Utgangspunktet for tabellen er nivåene i vedtatt budsjett En har valgt å holde reduksjonen i rammer som følge av nedjusteringen av anslaget for deflator, utenom. Dette fordi det forutsettes at dette ikke vil utløse noe behov for endringer i aktivitet. Rådmannen understreker at tabellen over er ment å synliggjøre samlet virkning på budsjettet. I arbeidet vil en måtte forholde seg til de føringer som ligger på andel effektivisering og andel tilpasning av tjenestenivå. GRAN KOMMUNE 12 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

13 7. SPØRSMÅL TIL VURDERING 7.1. GENERELT Uavhengig av organisering i det videre, finner rådmannen grunn til å reise en del spørsmål til videre vurdering. Dette ikke minst for å sikre en framdrift i det videre arbeidet PRO-RATA FORDELING Som et arbeidsutgangspunkt for videre utredning kan en tenke seg at målene for effektivisering og reduksjon av rammer, fordeles på virksomhetene etter andel av samlede brutto driftsutgifter. I tabellen på neste side er dette illustrert for hvert år i perioden, spesifisert på effektivisering og reduksjon i rammer. I vedtatt budsjett 2009 er rammen på virksomhetsområde 1.1. rent teknisk redusert med til sammen 5 millioner kroner. Dette som budsjettering av effektiviseringskravet (3 millioner kroner) og tilpasning av aktivitetsnivå (2 millioner kroner). I beregningen i tabellen på neste side er dette beløpet lagt til for å få en korrekt beregning. GRAN KOMMUNE 13 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

14 Saksnr: 09/335-3 Arkiv: 031 Budsjett 2009 Reduksjon 2009 Reduksjon 2010 Reduksjon 2011 Reduksjon 2012 Virksomhet Inntekt Utgift Netto Effekt. Reduksj. Sum Effekt. Reduksj. Sum Effekt. Reduksj. Sum Effekt. Reduksj. Sum 1.0 Rådmannens ledelse og stab Fellestjenester Næringsvirksomhet Egne og andre selskaper Prosjekter Skolefritidsordning Grunnskolen Barnehager Pedagogisk-psykologisk tj Voksenopplæringen Psykisk helsetjeneste Helsetjeneste Sosialtjenesten Barneverntjenesten Pleie- og omsorg Plan- og bygningsmyndighet Samferdsel, parkdrift Vann, kloakk og renovasjon Eiendom Brann, redning Landbruk Kulturskolen Bibliotek Kommunalt kulturkontor Flyktningtjenesten Kino Kommunale idrettsanlegg Politisk ledelse/utvalg Kontrollorganer Andre politisk oppnevnte funksjoner Politiske interesseorganisasjoner Reservert tilleggsbevilgning Skatter Rammetilskudd og andre overføringer Renter, avdrag, utbytte med mer Avsetning og bruk av fond SUM GRAN KOMMUNE 14 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

15 Saksnr: 09/335-3 Arkiv: 031 Rådmannen understreker at oppsettet i tabellen er en rent teknisk beregning, og ikke ment som en føring på videre arbeid AGENDARAPPORTEN Som nevnt i punkt 3.3. foran engasjerte prosjektet Mer igjen for pengene Agenda Utredning & Utvikling AS til å foreta en gjennomgang av kommunens økonomi. Rapporten herfra vil ventelig bli et vesentlig grunnlagsdokument for gruppas arbeid. I denne sammenheng henvises kun til Agendas forslag til innsparing av til sammen 20 millioner kroner. Hovedformål Delformål Pro tat fordelt Forslag Agenda innsparing Barnehage sektoren Barnehageformål 1,3 2,0 Undervisning inkl spes u 3,9 4,0 Gr skole for voksne 0,3 0,0 Undervisning SFO 0,7 0,7 sformål Musikk- og kulturskole 0,4 0,0 Lokaler 1,0 1,0 Kirke og Kultur 0,7 0,5 kultur Kirke 0,5 0,3 Pleie og omsorg 1,0 1,5 Helse 0,2 0,2 Sosial inkl kommunal syss tiltak 0,6 1,0 Barnevern 0,1 0,0 Administrasjon 0,4 0,5 Tekniske formål Totalt Vann, avløp og renovas 4,0 4,0 Brann- og ulykkesvern 0,8 0,8 Fysisk planlegging med 1,3 2,0 Samferdsel 1,3 1,0 Bolig 1,2 0,3 Tilrettelegging/bistand, n 0,2 0,2 20,0 20,0 I både pro-rata fordelingen og Agendas forslag til fordeling av innsparingsbehovet har en først lagt inn 4 millioner kroner i økte inntekter innenfor VAR-sektoren gjennom økning av gebyrer til full dekningsgrad. Det er også viktig å understreke at Agendas utgangspunkt er at foreslåtte reduksjoner innenfor skole, og delvis innenfor barnehage, forutsetter endring i strukturen, og at reduksjoner innenfor pleie og omsorg ikke kan gjennomføres uten en justering av innretningen av tilbudet BRUTTO KONTRA NETTO RAMMER Gran kommunes budsjett vedtas av kommunestyret med netto rammer til hver av virksomhetene. Rådmannen ønsker å reise spørsmål om det vil være hensiktsmessig å gå over til budsjettering av brutto rammer. Årsaken er først og fremst at brutto rammer på en bedre måte synliggjør aktivitetsnivået. Store virksomheter, med betydelige inntekter, vil i budsjettsammenheng framstå med relativt små budsjettrammer. Dette er i det minste noe pedagogisk utfordrende. GRAN KOMMUNE 15 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

16 Saksnr: 09/335-3 Arkiv: BUDSJETTERING AV SYKELØNN OG REFUSJON AV SYKELØNN Budsjettering av sykelønn og sykelønnsrefusjoner er krevende. Enkelte kommuner velger bare av budsjettere utgifter til vikarer for arbeidsgiverperioden. For øvrig sykefravær legger en til grunn av utgiftene dekkes av refusjoner fra NAV. Selv om dette også har sine svakheter, mener rådmannen at en slik tilnærming også kan være aktuell for Gran kommune. Én effekt vil være at en ved redusert sykefravær (utover arbeidsgiverperioden) i budsjettoppfølgingen ikke må ta hensyn til at vikarbudsjettet ikke kan disponeres fullt ut fordi de tilsvarende inntekter vil mangle ANNET Virksomheter og staber rapporterer i dag budsjettstatus tertialvis til rådmannen. Denne rapporteringen ligger til grunn for rådmannens rapportering til kommunestyret. Til orientering kan opplyses at rådmannen f.o.m. mars 2009 vil legge opp til en forenklet månedlig rapportering. Dette for å ytterligere øke ledernes oppmerksomhet knyttet til økonomioppfølging. GRAN KOMMUNE 16 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

17 Saksnr: 09/335-3 Arkiv: BESTILLINGER OG UTREDNINGER 8.1 OPPSUMMERING FRA MØTE 12. MARS 2009 Rådmannen ga en kort redegjørelse for dokumentets innhold og den påtenkte prosessen som dokumentet redegjør for. Gjennomgangen av balansetallene og eksisterende fond ble viet litt ekstra oppmerksomhet i gjennomgangen. Det ble også poengtert at kostrarapporten fra 2008 som Agende utarbeidet vil være et hjelpemiddel i det videre arbeidet. Når det gjelder arbeidsformer ble følgende momenter nevnt: Administrasjonen blir oppfordret til selv å søke aktivt etter gode løsninger Politiske bestillinger som i budsjettprosessen eller mer som politiske signaler om retning som administrasjonen skal søke løsning i forhold til Rådmannen tror det siste som oftest vil gi best resultat Politisk ønske om tertialrapport hvor både over og underforbruk blir tydeliggjort Ønskelig med budsjett som synliggjør bruttotall (både inntekter og utgifter). Det skal vurderes nærmere om budsjettvedtaket skal gå på inntekter og utgifter eller på netto tall. Rådmannen ble bedt om å forberede/vurdere følgende temaer til de kommende møtene: Aktuelle investeringer de nærmeste år (langsiktige) Kommunesammenslåing hvilken betydning vil det ha (både økonomisk og i forhold til tjenesteproduksjon?) Utviklingen i ressursbruk for virksomhetene over de siste (10) år aktivitetsnivå (brutto kostnader) og noe kommentarer om hvorfor har utviklingen blitt slik? Gjennomgå pro-rata fordelingen i kapitel 7.2, fjerne/redusere og omfordele beløp som ikke kan gjennomføres (for eksempel selvkost områdene som ikke vil bidra til innsparing men redusert avgiftsnivå). Det må også utarbeides en tilhørende konsekvensvurdering for virksomhetsområdene. Administrasjonen bes også utarbeide et forslag til tiltak med konsekvenser for å nå innsparingsmålet for o En form for ansettelsesstopp skal vurderes (praktisk gjennomførbar) 8.2 VURDERINGER OG FORSLAG TIL LØSNINGER TIL MØTE 26. MARS Utvikling i ressursbruk fra Det er laget en tabell som viser utviklingen i lønn, driftsutgifter og inntekter pr virksomhetsområde. I tillegg vises kostnadsutviklingen i % av foregående år. GRAN KOMMUNE 17 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

18 Saksnr: 09/335-3 Arkiv: 031 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Kommentarer Pris og kostnadsvekst (deflator) 3,75 3,25 3,40 2,80 3,60 4,20 Ansvar: 100 SENTRALADMINISTRASJON Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Eiendomsskatt innføring 2007 og 2008 Inntekter KS lederopplæring 2008 Sum grp Ansvar: 100 SENTRALADMINISTRASJON Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 99 % 112 % 95 % 109 % 91 % Ansvar: 110 FELLESFUNKSJONER Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Pensjon og premieavvik 2006 og 2008 Inntekter Ny IKT stilling i 2006 Sum grp Ansvar: 110 FELLESFUNKSJONER Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 104 % 121 % 41 % 270 % 221 % Ansvar: 120 NÆRINGSVIRKSOMHET Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Etablererveiledning etablert 2007 Inntekter Etablering næringshage 2008 Sum grp Ansvar: 120 NÆRINGSVIRKSOMHET Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 87 % 119 % 90 % 105 % 173 % Ansvar: 130 ANDRE SELSKAPER Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 130 ANDRE SELSKAPER Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 92 % 96 % 113 % 96 % 121 % Ansvar: 140 PROSJEKTER Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 140 PROSJEKTER Mye ekstern finansiering Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 546 % 42 % 80 % 414 % 76 % Ansvar: 210 SFO Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 210 SFO Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 104 % 108 % 115 % 104 % 103 % Ansvar: 220 GRUNNSKOLEN Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 220 GRUNNSKOLEN Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 102 % 109 % 106 % 98 % 106 % Ansvar: 230 BARNEHAGER Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 230 BARNEHAGER Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 121 % 101 % 122 % 113 % 110 % Ansvar: 240 PPT Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 240 PPT Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 100 % 83 % 126 % 100 % 109 % Ansvar: 250 VOKSENOPPLÆRING Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 250 VOKSENOPPLÆRING Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 143 % 118 % 216 % 122 % 173 % GRAN KOMMUNE 18 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

19 Saksnr: 09/335-3 Arkiv: 031 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Kommentarer Pris og kostnadsvekst (deflator) 3,75 3,25 3,40 2,80 3,60 4,20 Ansvar: 310 PSYKIATRI Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Opptrappingsmidler psykisk helse Sum grp Ansvar: 310 PSYKIATRI Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 119 % 120 % 127 % 118 % 115 % Ansvar: 320 HELSEAVDELINGEN Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 320 HELSEAVDELINGEN Etablering av kommunal legevaktsentral Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 115 % 99 % 106 % 101 % 109 % og bemannet legevakt med sykepleier. Ansvar: 350 SOSIALAVDELINGEN Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 350 SOSIALAVDELINGEN Redusert antall brukere i perioden Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 92 % 95 % 99 % 98 % 101 % Ansvar: 360 BARNEVERNSAVDELINGEN Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 360 BARNEVERNSAVDELINGEN Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 105 % 100 % 104 % 107 % 108 % Ansvar: 3.7 PLEIE OG OMSORG (Ansvar: 370, 380, 390 og 399) Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 3.7 PLEIE OG OMSORG Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 102 % 104 % 113 % 106 % 106 % Ansvar: 410 PLAN OG BYGGEAVDELINGEN Lønnsutgifter Eiendomsskatt innført i 2006/2007 Ekstra driftsmidler 2007/2008 Andre driftsutgifter Store konsulenthonorarer i 2004/2005 Ekstra dr. midler 2007/2008 Inntekter Sum grp Ansvar: 410 PLAN OG BYGGEAVDELINGE Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 132 % 93 % 123 % 125 % 72 % Ansvar: 420 SAMFERDSEL/ PARK - DRIFTSAVDELING Lønnsutgifter Andre driftsutgifter I hovedsak økte skade,snøbrøyte- og gatelyskostnader Inntekter Sum grp Ansvar: 420 SAMFERDSEL/ PARK - DRIFTS Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 98 % 113 % 103 % 107 % 102 % Ansvar: 430 VANN/ KLOAKK/ RENOVASJON - DRIFTSAVD Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Intekter nedjustert i 2004 pga. store fond Inntekter Sum grp Ansvar: 430 VANN/ KLOAKK/ RENOVASJO Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 85 % 112 % 92 % 98 % 112 % Ansvar: 440 EIENDOMSAVDELINGEN Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 440 EIENDOMSAVDELINGEN Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 106 % 103 % 115 % 162 % 101 % Ansvar: 450 BEREDSKAPSAVDELINGEN Lønnsutgifter Omorganisering av ambulanse fra hjemmevakt til vakt på vaktrom for en døgnambulanse i Andre driftsutgifter og for døgnambulanse 2 i Økt Inntekter aktivitet ifm. brannutrykning til privatalarmer fra Sum grp Ansvar: 450 BEREDSKAPSAVDELINGEN vaktselskaper medførte økte lønnskostnader. Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 101 % 121 % 120 % 109 % 101 % GRAN KOMMUNE 19 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

20 Saksnr: 09/335-3 Arkiv: 031 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Kommentarer Pris og kostnadsvekst (deflator) 3,75 3,25 3,40 2,80 3,60 4,20 Ansvar: 460 LANDBRUKSAVDELINGEN Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 460 LANDBRUKSAVDELINGEN Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 100 % 95 % 109 % 109 % 101 % Ansvar: 500 KULTURLEDER Flyttet til ansvar 530 Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar 500 KULTURLEDER Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) Ansvar: 510 KULTURSKOLEN Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 510 KULTURSKOLEN Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 109 % 106 % 110 % 100 % 102 % Ansvar: 520 BIBLIOTEK Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 520 BIBLIOTEK Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 98 % 104 % 112 % 88 % 104 % Ansvar: 530 FRITIDSLEDER Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 530 FRITIDSLEDER Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 467 % 100 % 125 % 105 % 101 % Ansvar: 540 FLYKTNINGER Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 540 FLYKTNINGER Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 110 % 111 % 103 % 102 % 127 % Ansvar: 550 KINO Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 550 KINO Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 105 % 94 % 97 % 93 % 98 % Ansvar: 560 IDRETTSANLEGG Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 560 IDRETTSANLEGG Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 104 % 100 % 68 % 117 % 98 % Ansvar: 610 POLITISKE UTVALG Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 610 POLITISKE UTVALG Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 98 % 100 % 101 % 117 % 67 % Ansvar: 620 KONTROLLORGANER Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 620 KONTROLLORGANER Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 119 % 91 % 90 % 122 % 84 % GRAN KOMMUNE 20 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

21 Saksnr: 09/335-3 Arkiv: 031 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Kommentarer Pris og kostnadsvekst (deflator) 3,75 3,25 3,40 2,80 3,60 4,20 Ansvar: 630 ANDRE POLITISKE ORGANER Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 630 ANDRE POLITISKE ORGANER Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 102 % 97 % 33 % 103 % 111 % Ansvar: 640 POLITISKE INTERESSEORGANISASJONER Andre driftsutgifter Sum grp Ansvar: 640 POLITISKE INTERESSEORGA Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 110 % 105 % 101 % 103 % 103 % Ansvar: 810 SKATTEINNTEKTER Inntekter Sum grp Ansvar: 810 SKATTEINNTEKTER Ansvar: 820 RAMMETILSKUDD OG ANDRE OVERFØRINGER Inntekter Sum grp Ansvar: 820 RAMMETILSKUDD OG ANDRE Ansvar: 830 RENTER, AVDRAG, AKSJEUTBYTTE M.V. Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 830 RENTER, AVDRAG, AKSJEUT Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 103 % 96 % 107 % 97 % 119 % Ansvar: 840 AVSETNINGER OG BRUK AV FOND Andre driftsutgifter Inntekter Sum grp Ansvar: 840 AVSETNINGER OG BRUK AV Brutto kostnadsutvikling i prosent pr år (ifh året før) 112 % 108 % 120 % 90 % 89 % T O T A L T Pro-ratafordeling inklusive årsverksreduksjon Tabellen viser en pro-rata fordeling av kostnadskuttene pr år i forhold til budsjetterte utgifter I tillegg er det laget en kolonne som viser reduksjoner i årsverk beregnet ut fra 10 mill kr i tjenestereduksjoner for Denne reduksjonen er ikke gjort på de merkede selvkost områdene. GRAN KOMMUNE 21 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

22 Saksnr: 09/335-3 Arkiv: 031 Vedtatt effektivisering og reduksjon av tjenestenivå Ramme 2008 blir utgangspunkt for kuttene (dvs at 5 mill er påplusset 1.1 rosa felt) for fordeling på hele organisasjonen = "Selvkost" Budsjett 2009 Reduksjon 2009 Reduksjon 2010 Reduksjon 2011 Reduksjon 2012 Justert Omregnet Virksomhet Inntekt Utgift Netto Effekt. Reduksj. Sum Effekt. Reduksj. Sum Effekt. Reduksj. Sum Effekt. Reduksj. Sum Reduksj Årsverk Rådmannens ledelse og stab ,9 1.1 Fellestjenester ,2 1.2 Næringsvirksomhet Egne og andre selskaper ,6 1.4 Prosjekter ,1 2.1 Skolefritidsordning ,4 2.2 Grunnskolen Barnehager Pedagogisk-psykologisk tj ,1 2.5 Voksenopplæringen ,1 3.1 Psykisk helsetjeneste ,4 3.2 Helsetjeneste ,8 3.5 Sosialtjenesten ,5 3.6 Barneverntjenesten ,4 3.7 Pleie- og omsorg ,1 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Samferdsel, parkdrift ,4 4.3 Vann, kloakk og renovasjon Eiendom ,3 4.5 Brann, redning Landbruk ,2 5.1 Kulturskolen ,2 5.2 Bibliotek ,1 5.3 Kommunalt kulturkontor ,6 5.4 Flyktningtjenesten ,4 5.5 Kino Kommunale idrettsanlegg ,1 6.1 Politisk ledelse/utvalg ,1 6.2 Kontrollorganer Andre politisk oppnevnte funks Politiske interesseorganisasjoner Reservert tilleggsbevilgning Skatter Rammetilskudd og andre over Renter, avdrag, utbytte med m Avsetning og bruk av fond SUM ,0 GRAN KOMMUNE 22 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

23 8.2.3 Ansettelsesstopp eller midlertidig tilnærmet ansettelsesstopp I forbindelse med ansettelsesstopp vil gjeldende bestemmelser i forbindelse med ansettelser i ledige stillinger innskjerpes. Pr. i dag har Gran kommune følgende rutinebeskrivelse knyttet til ledige stillinger: Det skal umiddelbart etter mottak av oppsigelse fra nåværende stillingsinnehaver foretas en stillingsvurdering som skal innholde: virksomhetsområdets faglige behov og virksomhetens økonomi evt. omplasseringsbehov fortrinnsrett kan oppgavene overføres til andre og stillingen inndras Forslag til ytterligere innskjerping: Det skal umiddelbart etter mottak av oppsigelse fra nåværende stillingsinnehaver foretas en stillingsvurdering som skal innholde: Virksomhetsområdets behov, dvs. oppgaver tillagt opprinnelig stilling, omorganiseringsmuligheter, oppgaver som utgår, endret faglig behov. Når denne vurderingen er gjort, kan stillingen inndras eller kan deler av stillingen inndras. Det bør også vurderes om stillinger kan stå vakante over litt tid og evt. sees i sammenheng med andre stillinger som blir ledige. ( 1+1 kan blir 1,5) Virksomhetens økonomi Fortrinnsretten må alltid vurderes i forhold til deltid Ved ledighet i stilling skal ovenstående vurderinger gjøres av leder i samråd med personalavdelingen og berørte tillitsvalgte. Dette medfører en kort beskrivelse av konsekvenser ved vakanser og/eller inndragning både på kort og lang sikt. Endringer må registreres, selv om vi ikke er ferdig med hjemmelsoversikten for organisasjonen. Dersom dette ikke er utført vil ledige stillinger ikke bli utlyst Kommunesammenslåing hvilken betydning vil det ha (både økonomisk og i forhold til tjenesteproduksjon) GRAN KOMMUNE 23 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

24 8.3 BESTILLINGER FRA MØTE 26. MARS 2009 Møtet ønsker å få en oversikt over utviklingen i årsverk pr virksomhet og utviklingen i antall brukere for perioden 2003 til Det er ønskelig med en kort forklaring av større endringer av antall årsverk i perioden. Rådmannen gjorde oppmerksom på at tallmaterialet som framskaffes ikke vil være helt nøyaktig. Dette skyldes blant annet at kommunen mangler et stillingshjemmelregister (det er satt i gang et arbeid i administrasjonen for å etablere dette i 2009) og fordi antall brukere ikke sier så mye om tjenestebehovet innen en del virksomheter. Rådmannen utarbeider et justert nedskjæringsforslag som omfatter både effektivisering og stillingsreduksjoner til neste møte. Det ble i møtet oppfordret til at organisasjonen ser på innsparingsmuligheter når det gjelder bruken av ulike typer forbruksmateriell. Det ble poengtert at dette må forankres i ledelsen og gjennomsyre hele organisasjonen for å få effekt. 8.4 OPPSUMMERING FRA MØTET 16. APRIL 2009 Det ble delt ut et dokument vedrørende utredning av kommunestruktur i møtet, Kommuner som tar ansvar for egen utvikling - Sluttrapport fra prosjektgruppa for Kommunestrukturprosjektet i Oppland. Dokumentet ble gjennomgått og gruppen konkluderte med at kommunestruktur ikke skal være tema i det videre arbeidet. De økonomiske målene i kostnadsreduksjonsarbeidet må nåes gjennom andre tiltak. Videre ble det vist noen regneark med matematiske fordelinger av reduksjonene, fordelt på virksomhetene. For å skaffe til veie et bedre grunnlag for politiske drøftinger og prioriteringer utarbeider rådmannen et vedlegg hvor virksomhetene utarbeider forslag til mulige innsparinger med konsekvenser. Utgangspunktet for beskrivelsene blir den matematisk fordelte reduksjonen pr virksomhet. 8.4 MØTE 28. APRIL 2009 Rådmannen ønsker å løfte en tverrfaglig problemstilling inn i arbeidet med driftsreduksjoner for framtidige år. Tema: Barn og unge i Gran. Bakgrunn: I forbindelse med kostnadsreduksjon har det reist seg en del problemstillinger vedr hvordan reduksjoner rammer barn og unge og at enkelte valg kanskje ikke gir den effekten som vises på papiret. Ønske: GRAN KOMMUNE 24 KOSTNADSREDUKSJON OG EFFEKTIVISERING

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi

Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi ARBEIDSGRUPPENS MØTE 2. MAI Det tolvte møtet i arbeidsgruppen ble avholdt 2. mai. Tema i møtet var følgende: Svar på spørsmål fra tidligere møter Tiltaksliste

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: Vår ref.: 2016/4495 331.1 BOV Vår dato: 16.2.2017 Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Halden kommunes

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer