MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsak Ref.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 19.05.2005 (sendt pr. E-post 20.05.05) Referatsak Ref."

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. SAKSLISTE Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsak Ref. delegerte vedtak Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0056/05 04/00849 OPPFØLGING BUDSJETT /05 03/01976 REHABILITERING MILJØBYGGET - ENDREDE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 0058/05 05/00857 UTVIDELSE SVØMMEHALLEN - MILJØBYGGET 0059/05 00/02426 KVALITET I SKOLEN - FRAMTIDIGE KRETSGRENSER -UTSATT BEHANDLING 0060/05 04/00999 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM VADSØ KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF 0061/05 05/00366 OVERDRAGELSE AV KOMMUNALE BOLIGER KOMMUNAL GARANTI 0062/05 05/00702 TAXILØYVER I VADSØ KOMMUNE

2 0063/05 05/00891 ORIENTERINGER JUNI 2005 Vadsø, Hauk Johnsen ordfører

3 OPPFØLGING BUDSJETT 2005 Saksbehandler: Lene Chr. Johansen Arkivkode: 151 Arkivsaksnr.: 04/00849 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0056/05 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Saken fremmes uten forslag til innstilling. Vedlegg: Referat fra økonomiutvalget 28. april Bakgrunn: Gjennomgang av kvartalsrapportering pr. 1. kvartal førte til at det ble gitt noen signaler fra Vadsø arbeiderparti som rådmannen har valgt å gi tilbakemelding på. Vurdering: Administrasjonen har oppfattet referatet som følgende: - Hovedmålet for budsjett 2005 er en samlet ressursbesparelse på inntil kr. 32,0 mill. ligger til grunn. - Organisasjonsutviklingstiltak utarbeidet av administrasjonen i størrelsesorden kr. 9,1 mill. vil bli fulgt opp av formannskapet 2. juni Virksomhetene må forholde seg til de gitte budsjettrammene og legger til grunn at det ikke skal være avvik mellom budsjett og regnskap. - Administrasjonen blir bedt om å fremme tiltak i størrelsesorden kr. 8,7 mill. til formannskapets møte 2. juni 2005 med bakgrunn fire punkt: 1. Tiltak som må vurderes er å se på muligheten til å redusere lønnsbudsjettet. Dette er utredet tidligere i forhold til budsjett Om organisasjonen er effektiv nok mht. internadministrasjonen m.a.o se på muligheten for å redusere administrasjonen ved for eksempel færre virksomheter. Dette er utredet i organisasjonsutviklingstiltak fremlagt bystyret 6. april Se på muligheten for å øke inntekter. Side 3 av 25

4 Sak 0056/05 Dette er utredet i organisasjonsutviklingstiltak fremlagt bystyret 6. april Lage et oppsett på vann og avløp mht. kostnadsutviklingen for brukerne. Jfr. Delprosjekt 6: Vadsø Vann- og avløp KF, oppdatering Opprettelse av Vadsø vann og avløp KF vil være en rendyrking av selvkosttjenestene vannforsyning og avløpstjenester. Dette vil ivareta kravet til selvkost og dekningsgradberegningen på en bedre måte enn i dag. Videre vil enheten framstå som et foretak med en selvstendig plan, budsjett og investeringsprofil som ivaretar vann- avløpsproblematikk for framtiden innenfor de lovmessige vedtatte økonomiske og ikke minst, faglige krav. Opprettelse av Vadsø vann og avløp KF vil være helt i tråd med Vadsø kommunes vedtak om å være en profesjonell og nyskapende kommune. Ved å opprette selskapet vil man gå fra en teoretisk fase til en iverksettelsesfase. Det ble i delprosjekt 6 lagt fram 2 modeller for overføring av eiendeler/gjeld til nytt selskap og økonomiske rammebetingelser. Modell 1, anbefalt av Fylkesmannen i Finnmark. Den forholdsmessige andelen av eiendeler skal også ugjøre den forholdsmessige andelen av kommunens gjeld. Dette blir da prisen selskapet betaler for eiendelene. I dette tilfellet 9,55 % av kommunens gjeld pr Tilsvarende kr ,-. Dette er ikke en faktisk andel, men et forholdsmessig anslag. Modell 2, (prosjektgruppens tilrådning samt rådmannens innstilling) Overdragelsessummen settes lik bokført verdi av eiendelene som overdraes. Kr ,- pr ,55 % av bokført verdi, anleggsmidler. Vann og avløpsanlegg og diverse maskiner og utstyr vil da bli overført Vadsø vann og avløp KF. Det er her forutsatt at selskapet drives av 8 ansatte. Selskapet kjøper regnskap, fakturering, innfordring, kontorstøtte, personal og IT tjenester fra Vadsø kommune. Det vil allikevel være fritt opp til selskapet selv å vurdere den mest effektive driftsmessige løsningen. Vil det være hensiktsmessig og ivareta funksjoner selv, eller kjøpe tjenester hos andre vil selskapet fritt kunne gjøre dette. (2004 tall) Lønnskostnadene er beregnet til kr ,- Drift og vedlikehold til kr ,- Kjøp av støttefunksjoner kr ,- Inntektene er beregnet til kr ,- Netto kr ,- skal da dekke kapitalutgifter (betjening av lån) og eventuelt handlingsrom innenfor drift/investering. Med dagens rentenivå vil en betjening av lånegjeld kr ,-, med en løpetid på 30 år og en rente på 3 %, medføre 3,0 mill. kr. i Side 4 av 25

5 Sak 0056/05 kapitalutgifter 1. år og en gradvis mindre belastning ved uendret rente. En rentebinding (4 %) vil gi kapitalutgifter i størrelsesorden 3,466 mill. kr. 1. år. Dette vil da medføre ca ,- kr. i positivt avvik. Det er da ikke lagt inn noen form for investeringer i budsjettet. Det vil uavhengig av investeringer være naturlig å beregne ca. 2,5 % økninger i gebyrsatsene pr. år. Med bakgrunn i forventet inflasjon i kommende år. (økninger i lønns. og driftsutgifter). Budsjettet i planperioden vil da kunne se slik ut: lønn og sosial utgifter Drift og vedlikehold Kjøp av støttefunksjoner inntekter: Vann avløp slamgebyrer netto før kapitalutg: Kapitalutg, bundet rente 4%, 30 års løpetid lån ,- renter avdrag SUM KAPITALUTG HANDLINGSROM Handlingsrommet her gir mulighet for investeringer i størrelsesorden ca. 3,0 mill. kr. pr. år. (30 års løpetid, 4 % rente) investering 3,0 mill.kr Buffer Tabellen viser her hvilket handlingsrom selskapet har under gitte forutsetninger. Faktorer som kan endre resultatet: - Endrede driftsutgifter. Økninger i lønn utover 2,5 % pr år. Øvrig økning i driftsutgifter utover budsjett samt uforutsette utgifter. Endringer i driftsmodell i perioden kan også medføre lavere utgifter. - Endringer i stillingshjemler. - Endring i lover og forskrifter vedrørende vann /avløp. - Binding av lånerente gir forutsigbare utgifter i perioden. Velger man flytende rente, vil rentenivået til enhver tid påvirke regnskapet. Side 5 av 25

6 Sak 0056/05 Modellen inneholder ingen realvekst i gebyrer for kommunens innbyggere. Ønsker man en økning i investeringstakten vil det være påkrevd med realøkning i gebyrene. 1 % økning vil frigi ca ,- kr. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 6 av 25

7 REHABILITERING MILJØBYGGET - ENDREDE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 614 D23 &40 Arkivsaksnr.: 03/01976 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0057/05 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I forbindelse med rehabiliteringen av Miljøbygget vedtar Vadsø bystyre følgende: 1. Prosjektets kostnadsramme økes fra 15 mill kr til 17,6 mill kr. 2. Prosjektet finansieres med 5,67 mill kr i tilskudd, 3,47 mill kr i mva-kompensasjon og 8,46 mill kr i låneopptak. 3. Løsning for betongdekket over, og rømningsvei fra, skytebanen vurderes i sammenheng med eventuell utvidelse av svømmehallen. ALTERNATIVT FORSLAG TIL VEDTAK: I forbindelse med rehabiliteringen av Miljøbygget vedtar Vadsø bystyre følgende: 1. Prosjektets kostnadsramme økes fra 15 mill kr til 18,6 mill kr. 2. Prosjektet finansieres med 5,67 mill kr i tilskudd, 3,67 mill kr i mva-kompensasjon og 9,26 mill kr i låneopptak. 3. Prosjektet skal omfatte rehabilitering av hele Miljøbygget, inklusiv skytebanen, slik at skytebanen kan tas i bruk samtidig med øvrige deler av bygget. Vedlegg: Oversikt budsjett. Bakgrunn: Vadsø bystyre har i investeringsbudsjett for perioden bevilget 15 mill kr til rehabilitering av Miljøbygget i , finansiert ved 5,67 mill kr i tilskudd (spillemidler) og 9,33 mill kr i låneopptak. Side 7 av 25

8 Sak 0057/05 Etter fullført planlegging og nylig oppstart av arbeidene, er det avdekket ytterligere behov for 2,6 mill kr, hvis alle anbefalte tiltak skal gjennomføres. Merinvesteringen skyldes i hovedsak nye enøk- og miljøtiltak som bidrar til å redusere belastningen på økonomiplanen med ca kr årlig. Vurdering: Det opprinnelig planlagte rehabiliteringsprosjektet, budsjettert til 15 mill kr, tok utgangspunkt i anbefalingene i ulike tilstandsrapporter innen fagområdene bygg, VVS, renseteknikk og brann fra perioden I forbindelse med detaljprosjekteringa av arbeidene høsten 2004 ble disse anbefalingene kvalitetssikret, og tilstandsvurderingene oppdatert. Dette avdekket en del nye behov. Sammenstillingen under viser de økonomiske konsekvensene ved gjennomføring av hhv vedtatt prosjekt og revidert prosjekt (= vedtatt prosjekt + nye tiltak): Vedtatt prosjekt Revidert prosjekt Prosjektkostnad Finansiering: Tilskudd (1) Låneopptak (2) Mva-kompensasjon (3) Virkning økonomiplan (4) (1) Prosjektet har mottatt 3,97 mill kr i tilskudd (spillemidler), svar på søknad om resterende 1,7 mill kr forventes å foreligge medio juni (2) Forutsetter at mva-kompensasjonen benyttes til å redusere låneopptaket. (3) Beregningsgrunnlag 25 % mva. (4) Årlig gjennomsnitt av kapitalkostnader (rentefot 7 % pa, nedbet.tid 30 år). Av sammenstillingen framgår det at til tross for større investeringssum blir revidert prosjektforslag mer lønnsomt for kommunen enn vedtatt prosjekt (lavere belastning på økonomiplanen). Årsaken til dette ligger i to forhold: Ventilasjonsanleggene fornyes nærmest i sin helhet slik at man oppnår både et godt inneklima og optimal varmegjenvinning. Årlig energibesparelse ca kr Tilnærmet alle lysarmaturer på Miljøbygget er PCB-holdige og må skiftes ut jf nye miljøkrav. Nye lysarmaturer er mer energieffektive enn de eksisterende, årlig besparelse ca kr (Beregningene baserer seg på dagens strømpriser.) De øvrige, nye tiltakene gir ingen direkte besparelser men foreslås pga generelt dårlig forfatning på originaldeler som har passert forventet levetid. Rehabilitering av skytebanen er bare delvis medtatt i revidert prosjekt. Utfordringene knyttet til skytebanen er tredelt: 1. Det må etableres nytt ventilasjonsanlegg for å oppfylle krav til inneklimaet (dette tiltaket er medtatt i revidert prosjekt). Side 8 av 25

9 Sak 0057/05 2. Skytebanen er pr tid stengt pga mangelfulle rømningsveier. Det må etableres ny hovedrømningsvei, i praksis ved utgraving og etablering av trapp (i trapperom) fra kjellerplan til bakkeplan. Kostnadsoverslag kr Betongdekket over skytebanen har alvorlige feil og mangler knyttet til armeringen. Her finnes det flere utbedringsmuligheter, kostnadsoverslag kr Det vil være relativt kostnadskrevende å få gjenåpnet skytebanen. Rådmannen forholder seg imidlertid til at skytebanen i sin tid ble etablert som en av flere miljøbyggfunksjoner og at banen betyr mye for skyttermiljøet i Vadsø. Som utgangspunkt bør det derfor søkes å finne løsninger for skytebanen. Prosessen for skytebanen bør likevel ikke presses inn i samme framdrift som hovedprosjektet, da dette kan gi dyrere løsninger og forsinke gjenåpningen av svømmehallen. Tiltak på hhv skytebanen og hovedprosjektet som er fornuftige å samkjøre som ventilasjonsløsningen vil bli iverksatt. Ellers vil rådmannen ta seg nødvendig tid til å vurdere hvilke løsningsalternativer som foreligger og er mest kostnadseffekive. Rådmannen fremmer i egen sak et forslag om å utvide svømmehallen med ca 200 m² mot øst. Dette vil kreve et dekke som også løser problemet for skytebanen. Uavhengig av om svømmehallen utvides eller ikke vil den skisserte planen for skytebanen gjøre det mulig å åpne banen høsten Selv om dette er senere enn kanskje forventet, må det kunne aksepteres tatt i betraktning de relativt store rehabiliteringskostnadene skytebanen utløser. Rådmannen har i sitt forslag til vedtak tatt utgangspunkt i at bystyret vedtar utvidelse av svømmehallen. Rådmannen angir også et alternativt forslag til vedtak, hvis bystyret ikke vedtar utredning av utvidelse av svømmehallen. Dette alternativet innebærer en ytterligere utvidelse av kostnadsrammen for rehabiliteringen av Miljøbygget, slik at problematikken omkring skytebanen løses helt og fullt innen rehabiliteringsprosjektet. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 9 av 25

10 UTVIDELSE SVØMMEHALLEN - MILJØBYGGET Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: Arkivsaksnr.: 05/00857 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0058/05 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar å utvide Miljøbygget under følgende forutsetninger: 1. Utvidelsen skal være på totalt ca 210 m², med kostnadsramme 5,6 mill kr. Prosjektet innarbeides i økonomiplanen. 2. Utvidelsen omfatter terapibasseng og barnebasseng, med basis i idéskissen i rådmannens saksframlegg. 3. Svømmehallen skal utvides mot øst, over eksisterende skytebane. Problematikken omkring betongdekket over, og rømning fra, skytebanen skal søkes løst i forbindelse med utvidelsen. 4. Det tas sikte på å igangsette byggearbeidene våren 2006, med ferdigstillelse høsten Vedlegg: Idéskisser (Utsendt i forbindelse med innkalling til møte i plankomiteen for skoleutbygging) Kostnader, finansiering og virkning økonomiplan Bakgrunn: Miljøbygget er for tiden stengt da det pågår omfattende teknisk rehabilitering. I forbindelse med planleggingen av rehabiliteringsarbeidene er det kartlagt en bruk av svømmehallen som tidvis kommer i konflikt med både det bygningsfysiske og rensetekniske dimensjoneringsgrunnlaget. Dette gjelder også bassenget i Vestre Jakobselv. Årsaken til dette er ønsket om å imøtekomme enkelte brukergruppers behov for varmere vann, og generelt stor pågang av besøkende (de siste fem årene har besøkstallet for Side 10 av 25

11 Sak 0058/05 bassengene økt fra til ), uten at bassenget og de tekniske anleggene har nødvendig kapasitet. Rådmannens foreslår å forbedre bruken og kapasiteten ved å utvide svømmehallen med et barnebasseng og et terapibasseng. Vurdering: Når Miljøbygget åpner igjen etter rehabiliteringen (omkring årsskiftet) vil det være nødvendig å tilpasse bruken slik at svømmehallen kan driftes trygt innenfor de rammene de tekniske anleggene er dimensjonert for. Det kan bety begrensninger i antall besøkende pr time og bortfall av dager med varmere vann (temperatur over 28 C). Til nå har pensjonistene og personer med fysiske plager hatt et tilbud på tidlig ettermiddag fredager hvor vannet varmes til 30 C. Det varme vannet har skapt stor pågang også senere på ettermiddagen, særlig fra småbarnsfamilier. Det må forventes at disse gruppene spesielt, og publikum generelt, vil oppleve de nye begrensningene som en forringelse av bassengtilbudet et paradoks med tanke på rehabiliteringen som da er gjennomført. Bassenget i Vestre Jakobselv driftes normalt med vanntemperatur 30 C. En dag i uka er bassenget forbehold revmatikerforeninga, LHL og babysvømming, og da varmes vannet helt til 34 C. Heller ikke anleggene i Vestre Jakobselv er dimensjonert for slike temperaturer. Rådmannen mener at forholdene ved begge bassengene i kommunen kan forbedres ved å utvide Miljøbygget med et terapibasseng og barnebasseng, begge med normaltemperatur 34 C. Belastningen på bygning og tekniske anlegg blir mindre og man vil forbedre et bassengtilbud som favner er bredt spekter av kommunens innbyggere. Det å ha et variert og godt bassengtilbud er viktig for trivsel, helse og opplæring. Etter dagens behov, forventninger og brukernes ønske vil det styrke tilbudet å ha egne oppvarmete basseng som er tilgjengelig på daglig basis. Behovet for trening i varmt vann er viktig for mennesker som sliter med muskel- og skjellettsykdommer, en av våre mest utbredde folkesykdommer. Det vil også være ideelt til opplæring for de yngste klassetrinnene. Rådmannen har fått utarbeidet en idéskisse for en utvidelse, se vedlegg. Utvidelsesforslag omfatter et bygg på ca 210 m², som for uten terapibasseng (ca 10 m²) og barnebasseng (ca 35 m²) rommer et rekreasjonsområde med bord og stoler (arealfordelingen mellom bassengene kan bli justert, men dimensjoneringsgrunnlaget er samlet ca 45 m² basseng med varmt vann). Kostnadsoverslaget for prosjektforslaget er 5,6 mill kr, som forutsettes finansiert ved låneopptak (se vedlegg for detaljer). Det er naturlig å utvide svømmehallen mot øst, over eksisterende skytebane. Dekke over skytebanen har flere feil og mangler som må utbedres hvis skytebanen fortsatt skal brukes (detaljer omkring dette er det redegjort for i egen sak til bystyret vedrørende rehabiliteringsprosjektet som pågår). Kostnadsoverslagene for utbedringen varierer fra kr, alt etter løsning og hvilke bruksmessige begrensninger som kan aksepteres. Side 11 av 25

12 Sak 0058/05 Ved en utvidelse av svømmehallen vil problematikken rundt skytebanedekket løses gjennom utvidelsesprosjektet. Det vil også være en fordel at skytebanedekke kommer inn under tak, dagens løsning der dekket ligger under bakken skaper utfordringer både mht kondens og lekkasjer. Det vil også være naturlig å løse rømningsproblematikken ved skytebanen i forbindelse med en utvidelse. Detaljer og kostnader ved dette må vurderes underveis i planleggingen. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 12 av 25

13 KVALITET I SKOLEN - FRAMTIDIGE KRETSGRENSER -UTSATT BEHANDLING Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: A2 &34 Arkivsaksnr.: 00/02426 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0001/05 Formannskapet /05 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Basert på prinsippet om nærskole vedtar Vadsø bystyre nye skolekretsgrenser i forbindelse med renovering/ombygging av skoler. Ny skolekretsgrense for Fossen skole vil inkludere sone 0106 og 0103 fra øst for Statens hus og til Prestelva i vest. Prinsippet om nærskole gjelder også nyankomne flyktninger og asylsøkere 2. Konsekvensen av endringen av skolekretsgrenser fører til at fordeling av elever mellom Fossen og Melkevarden skole stipuleres til 350 og En sammenbygning av fløyene ved Vestre Jakobselv inkluderes i fase 2 av skoleanleggssaken. Formannskapets behandling den sak 0001/05: Ordføreren satte fram følgende forslag: Saken utsettes. Det ble votert over utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 0001/05: Saken utsettes. Vedlegg: NOU 1995:18, pkt Kommentarutgave Opplæringslova ang. 8-1 Kartutsnitt skolekretsgrenser i Vadsø Bakgrunn: Vadsø bystyre har vedtatt plan for renovering/ombygging av skoler. Første fase er ny ungdomsskole med realitetsbehandling i bystyret i juni Neste fase er Side 13 av 25

14 Sak 0059/05 renovering/ombygging av barneskolene Melkevarden og Fossen med det mål å omgjøre disse til 1 til 7-trinns skoler. I utgangspunktet har man i innledende planlegging sett for seg at disse to skolene forblir like store i framtiden, slik de er i dag. Det er imidlertid behov for en gjennomgang av dagens skolekretsgrenser i forbindelse med fase 2 i skolebyggsaken. Bakgrunnen for en gjennomgang er elevtallsutvikling i Vadsø i forhold til bostedsadresser, fylkesmannens prinsipielle svar til kommunen i ankesaker og eventuell økonomi i byggeprosjektet Saken ble framlagt første gang i Vadsø formannskap og ble da trukket. Saken fremmes på nytt. Teksten er noe redigert og elevtall er ajourført i forhold til nye folkeregisteropplysninger. Vurdering: Dagens skolekretsgrenser Da dagens skolestruktur ble innført i 1998, som et resultat av innføring av skolegang for 6- åringer, foretok kommunen er inndeling av skolekretsgrenser med det mål at elevgrunnlaget på Melkevarden og Fossen skoler skulle være omtrent likt, tilsvarende ca 2 klasser på hver skole på hvert trinn (56 elever), totalt kapasitet på ca 230 elever på hver skole. I inneværende skoleår har Fossen 181 elever, Melkevarden har 165. Disse er fordelt slik på klassetrinnene: Tabell 1 elever skoleåret 2004/2005 Trinn Melkevarden Fossen totalt kapasitet Tabellen er hentet fra grunnskolestatikken (GSI) og inkluderer minoritetsspråklige flyktninger og asylsøkere. For å oppnå tilnærmet likt antall elever på begge skolene, har kommunen et vedtak på at elever som bor sør for Vadsø videregående skole og ned til Havnegata, øst for Prestelva, tilhører Melkevarden skole, sone 0106 og 0103 (se kart). Avstanden fra disse sonene til Melkevarden skole er lenger enn den er til Fossen skole, men kommunen har vurdert å være innenfor Opplæringsloven som sier at ingen skal passere en skole på vei til sin nærskole. Kommunen har med dette har oppfylt nærskoleprinsippet. Pr. dette skoleår går ca 50 elever fra disse sonene på Melkevarden skole. Nærskoleprinsippet Det kommer hvert år søknader til kommunen på skolebytte fra Melkevarden til Fossen skole ut fra argumentet om avstand til skole, i hovedsak fra de omtalte sonene. Barn og foreldres trygghet i forhold til skolevei, og barnas lekekamerater i nærmiljøet er argumenter. Administrasjonen har konsekvent avslått slike søknader, unntatt i helt særskilte tilfelle der individuelle forhold har hatt avgjørende betydning. Avslagene har rutinemessig gått til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Side 14 av 25

15 Sak 0059/05 Fylkesmannen har i 2004 gitt foresatte medhold i 3 av 3 tilfeller. Fylkesmannen argumenterer slik: nærhetsskoleprinsippet står sterkt i Opplæringsloven.( ) Det må være sterke grunner til for at en elev skal få sin opplæring ved en annen skole enn nærhetsskolen. Videre refereres det et brev fra departementet til daværende Statens utdanningskontor i Vest- Agder: I den grad det er motstrid mellom kommunale forskrifter om plassering av elever i grunnskolen, og retten til å gå på nærskolen etter opplæringslovens 8-1, går retten til å gå på nærskolen foran. Kommunale forskrifter som avviker fra nærskoleprinsippet, er etter sitt innhold utgyldige. Opplæringslovens tekst 8-1 første ledd er slik: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. I tolkninger av loven, gjennom bl.a. boka Opplæringslova, kommentarutgave (Geir Helgeland) og NOU 1995: 18 der lovutvalget kommenterer 8-1; legges det vekt på at det er den geografiske avstand til nærmeste skole som først og fremst er avgjørende, ut fra barnets rett til å gå på skole i det som er deres naturlige nærmiljø (sitat NOU 1995:18). Det vil være snakk om tilhørighet til den skolen som gir kortest skolevei. Som andre momenter i tolkningen vil være topografiske forhold og trafikale forhold. Dersom skoleveien til nærmeste skole er trafikkfarlig, kan eksempelvis kretsgrenser ta hensyn til dette. Vadsø kommunes kretsgrenser, som har fordelt elevene ut fra det forhold at begge skolene skal ha omtrent like mange elever, kan synes å stride mot prinsippet om at elevens rett til nærskole har prioritert. Når det gjelder trafikale forhold, vil elever fra områder vest for Statens hus og øst for Prestelva, ha en vanskeligere skolevei til Melkevarden enn til Fossen. Større deler av den veien er uten fortau bl.a. Vadsø kommune vil ha problemer med å opprettholde dagens kretsgrenser ut fra nærskoleprinsippet når det gjelder to av sonene i byen. Det er også verdt å merke seg at plassering av elever på en skole i prinsippet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, selv om kommunen har vedtatte skolekretsgrenser. En hver foresatt kan da anke et vedtak etter loven. Når det gjelder informasjon om plassering av elever på de ulike skolene, ivaretar kommunen forvaltningsloven ved å informere foresatte om kretsgrenser i forkant av skoleopptak. Nærskoleprinsippet mottakerskole for minoritetsspråklige Melkevarden skole er bestemt å være mottaksskole for minoritetsspråklige flyktninger og asylsøkere fra 1. til 4.trinn. Sentrum skole er det samme fra 5. til 7. trinn. Når en egen ungdomsskole etableres vil man også måtte vurdere denne praksisen, i og med at 5. til 7.trinn fordeles på de to skolene Melkevarden og Fossen. Det kan nevnes at en av klagesakene til fylkemannen om skolebytte omhandler et barn som er asylsøker og som går i mottaksklasse på Melkevarden skole. Fylkesmannen legger til grunn at mottaksklasse ikke er avgjørende: nærskoleprinsippet er sterkere. I henhold til opplæringsloven er det ikke anledning til å etablere egne klasser/grupper ut fra nivådifferensiering. En mottaksklasse for å intensivere norskopplæring skal kun være midlertidig. En endring av skolestrukturen vil måtte føre til at begge skolene tar i mot minoritetsspråklige asylsøkere og flyktninger der barnets bostedsadresse er avgjørende. Side 15 av 25

16 Sak 0059/05 Fordeling av språklige minoriteter på skolene: Tabell 2 skole antall snitt pr.trinn Fossen 8 2 Melkevarden Sentrum 52 9 Ut fra Fylkesmannens vedtak er det rimelig at kommunen tar skolekretsgrenser opp til ny vurdering, og grunnlaget for å gjøre det, er naturlig i forbindelse med renovering av skoler. Fritt skolevalg Det foregår en nasjonal debatt om fritt skolevalg, både på videregående skoles nivå og på grunnskolens. Vadsø kommune har gjennom sine mål for Stifinnerprogrammet satt brukermedvikning som et fokusområde. I denne sammenhengen kan det være aktuelt å drøfte fritt skolevalg i et brukerperspektiv. Det er naturlig å anta at brukere i en skolevalgsammenheng vil ønske å velge skolen ut fra geografi og kvalitet. Rammen for dette saksframlegget handler om geografi som parameter, men det er fullt mulig at kommunen legger vekt på at skoler også skal synliggjøre sin kvalitet og dermed gi brukere anledning til å gjøre vurderinger med hensyn til kvalitet i skolen. Når Vadsø kommune har iverksatt balansert målstyring som styringsverktøy vil kvalitetsindikatorer være synlige. Det vil da være grunnlag for brukere å velge ut fra disse parametrene dersom man politisk går inn for det. Hvorvidt skolevalg på grunnlag av kvalitet står i motsetning til geografi, er det ikke mulig å si noe om. Kvalitet kan vurderes på mange måter, og man må ha sammenlignbare indikatorer. Analyse av dagens bostedsadresser Fordelingen av elever på småskoletrinnet i inneværende og kommende skoleår er som følger: Tabell 3: Elever i 1.-4.trinn Fødselsår skolestart Totalt Vestre J. Melkev. Fossen antall Bostedsadresser for barn født fram til og med 2004 viser følgende fordeling (tabell 4) i henhold til dagens skolekretsgrenser. Minoritetsspråklige barn av flyktninger og asylsøkere er ikke med før de har fått opphold. Fra 2000 til og med 2004 er 16 barn inkludert her. Prognosene viser at færre asylsøkere kommer til Norge for tiden. Dette vil ha innvirkning på antall asylsøkere og bosatte flyktninger i Vadsø. Når det gjelder til og fraflytting av elever(familier) er tallene for 2004 slik: tilflytting 24, fraflytting 38. Side 16 av 25

17 Sak 0059/05 Tabell 4: Fordeling elever 1.trinn med skolestart fra 2006 totalt fødselsår skolestart antall Vestre. J Melkev. Fossen Dersom vi vurderer antall barn som sokner til Melkevarden skoles krets og som i dag bor i de omtalte soner fra Statens hus og vestover til Prestelva, og fra videregående skole og sør til Havnegata, framkommer disse tall (tabell 5): Tabell 5: Elever i sone 0103 og 0106 totalt fødselsår skolestart antall Vestre. J Melkev. Sone 0103 og 0106 Fossen Dersom disse sonene inkluderes i Fossen skoles krets, vil elevfordelingen framkomme slik: Tabell 6 fødselsår skolestart Elevtall byen Melkev. Fossen Opphevelse av klassedelingsprinsippet Stortinget har opphevet klassedelingsprinsippet i grunnskolen. Elever organiseres pr. trinn i høvelige grupper med kontaktlærer. I innledende fase har Vadsø kommune lagt seg på et prinsipp om ca 15 elever pr. kontaktlærer, men dette tallet vil være relativt og knyttet opp mot sentrale føringer i læreres arbeidstidavtale, antall elever pr. trinn i den enkelte skole og kommunal økonomi. En sentral kjennelse når det gjelder betaling for kontaktlærerfunksjon kan føre til at flere kommuner må innføre flere elever pr. kontaktlærer. Uansett betyr opphevelse av klassedelingsprinsippet at kommunene legger til rette for antallet barn og ikke for antallet klasser. Dette prinsippet er fulgt når det gjelder planlegging av ungdomsskole. Framtidig elevtall Side 17 av 25

18 Sak 0059/05 Til sammen er dagens kapasitet 460 elever fra 1 til 4.klasse. Dette er ca 115 elever pr. trinn. Framskrevne tall for trinnene1 til 7 vil det etter dagens kapasitet være 805 elever totalt, med 402 på hver skole. I prognosene som ligger til grunn i skoleanleggssaken som helhet er det tatt utgangspunkt i et snitt tall på 90 pr. trinn i byen, basert på erfaringstall. Et snittall på 90 pr. trinn vil bety 630 elever, med kapasitet på 315 elever på hver av skolene Melkevarden og Fossen. Tabellene viser to utfordringer: elevtallet går ned, og det antall minoritetsspråklige pr. trinn vi regner pr. trinn vil sannsynligvis gå ned. Det vil være realistisk å legge seg på en prognose på 85 elever pr. trinn på byskolene. Dette vil utgjøre kapasitet på 595 elver. I tabell er det gjort en framskriving av totalt elevtall for 7 årskull fram til skolestart Totalt antall vil være 567. Med fratrekk for ca 70 tilhørende Vestre Jakobselv, vil elevtall i byen være ca 500. Tabell 7: Fordeling elever 1.trinn med skolestart fra 2006 og beregnet antall fra 2011 totalt fødselsår skolestart antall Vestre. J Melkev. Fossen Man kan tenke seg en fordeling på 85 i bykjernen. Minoritetsspråklige fordeles på begge byskolene. Fordeling av elever pr. trinn på Melkevarden og Fossen blir da 35 og 50. Totalt elevtall på Melkevarden beregnes til 245 og på Fossen til 350. Økonomiske utfordringer med hensyn til utbygging I utbyggings eller ombyggingssammenheng kan dette bety at en mindre ombygging vil kunne skje på Melkevarden, her vil også antallet SFO plasser reduseres og lokaler frigjøres til opplæring. En større ombygging/utbygging vil skje på Fossen skole. Det første skisseprosjektet har tatt utgangspunkt i 315 elever på hver av skolene, med en økning fra elevtallkapasitet pr. i dag på 226 til 315= 90 elever. Med en justering av kapasitet til 85 pr. trinn og en skjevdeling i henhold til ny inndeling av skolekretser vil gi en økning av Melkevardens elevkapasitet på ca 20 elever (+ reduksjon av SFO plasser) og en økning på Fossen ca 130, fra dagens kapasitet på 225 pr. skole. Dersom Melkevarden og Fossen fortsatt skal være like store, betyr dette 43 elever pr. trinn på hver av skolene, til sammen 301 elever. Dette er en kapasitetsøkning på 76 elever pr. skole. Vestre Jakobselv i skolesammenheng. Når det gjelder Vestre Jakobselv vil elevtallet her blant annet henge sammen med nyetablering i bygda. Det kan være et stedsutviklingsperspektiv å vurdere tilrettelegging av nye boligfelt i V. Jakobselv. I skolesammenheng har skolen allerede i dag ledig kapasitet, opp mot 50 elever. Side 18 av 25

19 Sak 0059/05 Det har også vært et reelt ønske fra skolen å bygge sammen de ulike fløyene der. Dette er stipulert til 2 millioner i 2002, og bør vurderes tatt med i fase 2 av skoleanleggssaken. Oppsummering: 1. Basert på prinsippet om nærskole bør Vadsø kommune revurdere skolekretsgrensene i forbindelse med renovering/ombygging av skoler. Ny skolekretsgrense for Fossen skole foreslås så inkluder sone 0106 og 0103 fra øst for Statens hus og til Prestelva i vest. Prinsippet om nærskole gjelder også nyankomne flyktninger og asylsøkere 2. Konsekvensen av en eventuell endring av skolekretsgrenser fører til at fordeling av elevtall mellom Fossen og Melkevarden skole blir 360 og 245. En sammenbygning av fløyene ved Vestre Jakobselv inkluderes i fase 2 av skoleanleggssaken. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 19 av 25

20 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM VADSØ KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Bjørnar Bang Arkivkode: G2 Arkivsaksnr.: 04/00999 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0060/05 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre godkjenner det foreliggende utkast til samarbeidsavtale mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark, under forutsetning av at avtalen tilføres et eget punkt med følgende innhold: Avtalepartene forplikter hverandre gjensidig til å inngå drøftinger om og utredning av nye desentrale spesialisthelsetjenester lokalisert til Vadsø, når en av partene setter fram ønske om dette. Dersom slike utredninger og drøftinger fører fram til enighet om å etablere nye tilbud, utarbeides særskilte samarbeidsavtaler for disse, som legges fram for henholdsvis foretaksstyret og bystyret til godkjenning. 2. Bystyret anmoder videre om at det utarbeides nærmere retningslinjer for samarbeid som nevnt i punktene 3-5 i avtaleutkastet. 3. Bystyret slutter seg for øvrig til rådmannens merknader i saken. Vedlegg: Brev fra Helse Finnmark av med utkast til samarbeidsavtale Bakgrunn: Vadsø kommune har de siste årene hatt flere møter med Helse Finnmark med sikte på samarbeid om utvikling av desentrale spesialisthelsetjenester ved Vadsø helsesenter. Dette har en gjort i første rekke for å bedre tilgjengeligheten til slike tjenester for brukerne, dernest for å styrke lokale fagmiljø og deres kompetanse. Aktuelle prosjekter og utredningsoppgaver fra vår side har vært lysbehandling, røntgendrift, psykiatri, kreftomsorg, tilbud til Side 20 av 25

21 Sak 0061/05 diabetespasienter og videreutvikling av sykestuetilbudet og pleie- og omsorgstjenesten ved bruk av telemedisin. Spørsmålet om lokalt dialysetilbud ved helsesenteret i Vadsø har vært utredet av helseforetakets faglige instanser, men man har ikke funnet det verken faglig eller økonomisk forsvarlig å forsøke å etablere et slikt tilbud her. Så langt er det bare inngått forpliktende avtale om drift av lysbehandlingstilbud, der kommunen mottar et årlig tilskudd fra helseforetaket for drift av tilbudet, mens Kirkenes sykehus står som faglig ansvarlig. Tilbudet har vært i drift siden januar Fra tidligere har helseforetaket overtatt og videreført avtalene mellom fylkeskommunen og kommunene i Finnmark om drift av sykestueplasser. Vadsø kommune mottar tilskudd til driften av 6 slike plasser. På de øvrige nevnte områdene har det så langt ikke lykkes å få til konkrete samarbeidsavtaler. Slike avtaler er nødvendige både for faglig kvalitetssikring og for å oppnå de refusjoner fra trygden som er nødvendige for å sikre økonomien i slike tilbud. Det siste møtet med Helse Finnmark fant sted i april i år, som en del av en planlagt møteserie med kommunene i Finnmark som foretaket hadde lagt opp til. Et av foretakets mål med disse møtene var å legge grunnlaget for samarbeidsavtaler mellom foretaket og den enkelte kommune, noe sentrale helsemyndigheter oppfordrer til. På møtet i april ble alle de nevnte tjenesteområder og mulige samarbeidsområder gjennomgått, uten at det ble noen realitetsdrøftinger om oppstart av konkrete tilbud. Aktuell situasjon Heller ikke det foreliggende avtaleutkastet inn på samarbeid om pasienttilbud som forplikter partene økonomisk utover det som allerede eksisterer, men inneholder for øvrig viktige punkter som faglig veiledning og kunnskapsutvikling, prosedyrer for bedre og mer sikrere kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene, videreutvikling av telemedisin, mv. Avtaleforslaget har vært forelagt de aktuelle virksomheter til uttalelse, der tilbakemeldingen er at forslaget for så vidt inneholder sentrale punkter i en samarbeidsavtale, men er for lite konkret som en rettleder for handling. Avtaleutkastet gir imidlertid ingen direkte svar på kommunes ønsker om videreutvikling av desentrale tjenester som ligger inn under helseforetakets ansvarsområde, og der de mest påtrengende spørsmål sett fra vår side gjelder gjenopptakelse av røntgendrift og avklaring av ansvar og finansiering ved kommunens behandlingstilbud til kreftpasienter. For det tredje er det sterkt ønskelig å avklare foretakets eventuelle medansvar når det gjelder poliklinisk tilbud til diabetespasienter Vurdering: Side 21 av 25

22 Sak 0061/05 Rådmannen slutter seg til avtaleutkastets formuleringer om bakgrunn og mål for samarbeidet, og mener dette også er i samsvar med de krav til samarbeid som i hovedsak allerede framgår av gjeldende lovverk. De områder for samarbeid som nevnes i avtalen synes også å være i samsvar med det som var tema på fellesmøtet i april. Kommunen tok imidlertid på møtet også opp noen flere områder for avtalebasert samarbeid som er aktuelle fra vår side, i første rekke gjenopptakelse av røntgendriften og avklaring av ansvar når det gjelder behandlingstilbud til kreftpasienter og andre alvorlig syke Når det gjelder røntgentjenester så er det et klart uttykt ønske fra legene i kommunen at dette tilbudet kommer tilbake, til fordel for en velfungerende primærlegetjeneste og bedre service for pasientene. Rådmannen merker seg at desentralisering av røntgentjenester i form av satelitter under sykehusenes røntgenavdelinger omtales positivt i den nylig framlagte rapporten fra Helse Nord s prosjektgruppe for desentralisering av spesialisthelsetjenester. Ifølge rapporten er området på nordsiden av Varangerfjorden et av områdene i Nord-Norge med høyest tetthet av mennesker som bor langt fra sykehus. Avtalen burde derfor være mer forpliktende og konkret under punktet om elektroniske løsninger og telemedisin (avtalens pkt. 3.6). Avtakeutkastet bærer mer preg av å være en intensjonsavtale enn en forpliktende avtale om utvikling av definerte pasienttilbud, slik kommunens primære mål med en slik avtale er. Selv om kommunen i hovedsak kan slutte seg til det foreliggende utakst som et generelt grunnlag for samarbeid, gjenstår fortsatt en avklaring fra helseforetakets side når det gjelder hvorvidt man ønsker å delta i en videre utbygging av desentrale spesialisttjenester i Vadsø kommune, spesielt for de tjenester som er nevnt foran. Etter drøfting med virksomhetslederne for henholdsvis helsetjenesten og sykestua/ sykehjemsavdelingen er rådmannen kommet til at avtaleforslaget kan anbefales som en generell samarbeidsavtale, med følgende tilføyelse: Avtalen tilføres et eget punkt der partene forplikter hverandre gjensidig til å gå inn i drøftinger om og utredning av samarbeid om nye desentrale spesialisthelsetjenester, når en av partene setter fram ønske om dette. Dersom slike utredninger og drøftinger fører fram til enighet om å etablere nye tilbud, utarbeides særskilte samarbeidsavtaler for disse, som legges fram for henholdsvis foretaksstyret og bystyret til godkjenning. For øvrig er de samarbeidsområder som omtales i avtaleutkastet (pkt. 3-5)lite konkrete mht. å beskrive hvordan samarbeid på disse områdene skal sikres i praksis. Det bør derfor utarbeides nærmere retningslinjer for samarbeid som nevnt i punktene 3-5 i avtaleutkastet. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 22 av 25

23 Sak 0061/05 OVERDRAGELSE AV KOMMUNALE BOLIGER KOMMUNAL GARANTI Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 613 Arkivsaksnr.: 05/00366 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0061/05 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommune garanterer med simpel garanti for lån som Stiftelsen Vadsø Utleieboliger tar opp i forbindelse med overdragelse av kommunale boliger. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr.19,1 mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av evt. påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr.19,1 mill.+ 10 %. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens 3. Vedlegg: Bakgrunn: Vadsø formannskap vedtok i sak 16/05 den overdragelse av kommunale boliger til Stiftelsen Vadsø Utleieboliger. Stiftelsen Vadsø Utleieboliger sitt lånebehov i forbindelse med overdragelsen er beregnet til kr. 19,1 mill. Herav utgjør kjøpesummen kr. 4,5 mill. og oppgradering/renovering av boligene kr. 14,6 mill. Kommunalbanken har vist sin interesse for å finansiere kjøp og renovering, men stiller som betingelse at Vadsø kommune stiller en garanti for lånet og at garantien er godkjent av Fylkesmannen. Vurdering: Av Kommunalbankens retningslinjer fremgår at kommunens garantivedtak må gjelde hele lånebeløpet med tillegg av 10 %, samt at garantien må gjelde for hele løpetiden med tillegg av 2 år. I dette tilfellet betyr det at Vadsø kommune må garantere for et lån stort kr. 21 mill (19,1 mill + 10 %) over 27 år (løpetid 25 år + 2 år). Hva dette vil utgjøre i årlig garantisum vil naturligvis avhenge av den til enhver tid innestående restgjeld samt gjeldende rentenivå. Garantisummen vil nedtrappes i takt med lånet. Med dagens rentenivå (ca.3 %) vil det utgjøre ca ,- i renter og ,- i avdrag. En effektuering av kommunens vedtak om overdragelse av kommunale boliger fordrer at Stiftelsen Vadsø Utleieboliger innvilges lån på nevnte beløp, og at Vadsø kommune stiller garanti for lånet. Rådmannen vil på bakgrunn av dette anbefale Vadsø bystyre om å stille seg positiv til garantien i hht. de kriterier som er gitt av Kommunalbanken. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 23 av 25

24 TAXILØYVER I VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: N12 Arkivsaksnr.: 05/00702 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0062/05 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre har ingen kommentarer til Vadsø Taxisentral sin anmodning om inndraging av taxiløyve. Vedlegg: Bakgrunn: Vadsø Taxisentral har i brev til Finnmark fylkeskommune bedt om at 1 ledig taxiløyve tilknyttet sentralen inndras. Som begrunnelse for inndragingen oppgis redusert kjøregrunnlag som følge av økt konkurranse innen næringen. Finnmark fylkeskommune vil behandle reduksjonen i løyvetallet politisk den 6.september 2005, og ber i den anledning om Vadsø kommunes uttalelse til saken. Vurdering: Vadsø kommune har en viktig rolle som regionalpolitisk utøver. Det betyr bl.a. at kommunen gjennom sitt tjenestetilbud og gjennom tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling skal bidra til utvikling og vekst i Vadsø. Det at flere næringslivsaktører betrakter det som interessant og attraktivt å etablere næringsvirksomhet i kommunen anser rådmannen som et tegn på at Vadsø kommune i så måte er på rett spor i forhold til dette arbeidet. Rådmannen anser det derimot ikke som Vadsø kommunes anliggende å mene noe om bedriftsinterne eller strukturelle forhold i enkelt bedrifter. Hvorvidt Vadsø Taxisentral, som en følge av næringsmessige eller strukturelle endringer, ønsker endringer i antall løyver er etter rådmannens vurdering en bedriftsintern sak for Vadsø Taxisentral, og derfor ikke Vadsø kommunes anliggende. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 24 av 25

25 ORIENTERINGER JUNI 2005 Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: Arkivsaksnr.: 05/00891 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0063/05 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vedlegg: Notat Budsjettbehandling 2006 innspill og prosess. Bakgrunn: Følgende orienteringer vil bli gitt: Budsjettbehandling 2006 innspill og prosess. Vurdering: Svein Tore Dørmænen rådmann Side 25 av 25

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 01.12.2005 Fra kl. 1200 Til kl. 1405 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1320 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04) VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 04.11.2004 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 0900 kl. 1000 vil KRD v/ statssekretær Raymond Valle ha et møte med politisk ledelse i kommunen. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 0900 kl. 1000 vil KRD v/ statssekretær Raymond Valle ha et møte med politisk ledelse i kommunen. SAKSLISTE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.06.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1874 LÅNEOPPTAK VADSØ VANN OG AVLØP KF MED BUDSJETTENDRINGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1874 LÅNEOPPTAK VADSØ VANN OG AVLØP KF MED BUDSJETTENDRINGER Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 19.02.2015 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/09 09/610 OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 78/09 09/610 OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1030 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Ordfører Lasse Haughom Terje Soløy Birger Knudsen Eva Lisa Robertsen Remi Strand

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Ordfører Lasse Haughom Terje Soløy Birger Knudsen Eva Lisa Robertsen Remi Strand VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Formannskap Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.2015 Tid: 09:00-12:50 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Ordfører Lasse Haughom Terje Soløy

Detaljer

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Saksnr. 12/1691 Journalnr. 7660/13 Arkiv B12 Dato 27.05.2013 UTKAST Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune 1 - Opplæringsloven

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/ /05

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.01.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1255 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14:

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14: SU: Sak 5. 9.4.2015. Klassesammenslåinger, -Skoletilbudet ved Haukedalen skole. Saksutredning: Bakgrunn Haukedalen skole ble tatt i bruk i 1973 og var i noen år en kombinert skole for 1. 9. trinn. I dag

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte:

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2011 Tid: 09.30-9.40 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.01.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Fra kl. 1015 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900.

MØTEBOK. Administrasjonen orienterte om regnskapet 2006 Dialogmøte mellom økonomiutvalget og administrasjon avvikles 15. mars 2007 kl. 0900. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 08.03.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1450 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 16.03.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1315 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HASVIK KOMMUNE LOKAL FORKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER/ NÆRSKOLE

HASVIK KOMMUNE LOKAL FORKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER/ NÆRSKOLE HASVIK KOMMUNE LOKAL FORKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER/ NÆRSKOLE 1.0 Opplæringsloven 8-1: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 12.11.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Medlem Ole Edvin Jokerud Anne Kristine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MIDLERTIDIG LØSNING PÅ UDEKKET BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER

MIDLERTIDIG LØSNING PÅ UDEKKET BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER VADSØ KOMMUNE ORDFØRER MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 23.05.2006 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 09:00-13:00 Til stede: 9 representanter Møtet startet med befaring ved Verdalsøra

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer